برآورد تابع تقاضاي حمل و نقل درون شهري خانوارهاي شهري كشور با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل (AIDS)

39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشكده اقتصاد

پايان نامه تحصيلي دوره كارشناسي ارشد

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

موضوع :

برآورد تابع تقاضاي حمل و نقل درون شهري خانوارهاي شهري كشور با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل (AIDS)     

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر فتح ا… تاري

استاد مشاور :

جناب آقاي دكتر جاويد بهرامي

چكيده :

یک سیستم کارآمد حمل ونقل عمومی درون شهری ، نیازمند وجود برنامه ریزی صحیح و مداوم برای شناسایی وضع موجود و مطلوب و ارائه راهکارهای اجرایی جهت طی مسیر از وضع موجود به وضع مطلوب می باشد . پیچیدگی های سیستم های حمل ونقل عمومی درون شهری ، منجر به این واقعیت می شود که بدون انجام بررسی های علمی نمی توان به برنامه ریزی درستی در این زمینه دست یافت . در این راستا ، یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد تحلیل عوامل موثر بر میزان تقاضا در سیستم می باشد تا بدین وسیله بتوان تاثیر سیاستهای مختلف را بر تقاضای موجود مورد ارزیابی قرار داد .

هدف اصلی از نگارش این پایان نامه ، تحلیل اثرات تغییر متغیرهای اقتصادی قیمت و درآمد ، که مهمترین ابزار سیاستگذاری برای کنترل تقاضا می باشند ، بر سطح تقاضای خانوارهای شهری از خدمات حمل ونقل عمومی درون شهری می باشد .

در فصل اول این پژوهش ، کلیات تحقیق شامل اهمیت و ضرورت موضوع ، سوابق پژوهشی در داخل و خارج از کشور ، فرضیات و سوالات و همچنین روش تحقیق مورد اشاره قرار گرفت .

در فصل دوم ، مانی تئوریک تحلیل رفتار مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی شان ، مورد اشاره قرار گرفته و ضمن بررسی الگوهای مختلف برآورد تابع تقاضا ، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) بعنوان بهترین الگو در این زمینه انتخاب گردید .

در فصل سوم ،  ساختار بخش حمل ونقل در اقتصاد کشور مورد اشاره قرارگرفته و ضمن تبیین نقش زیربنایی بخش حمل ونقل در توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور ، به بررسی جایگاه بخش حمل ونقل در اقتصاد کشور ، سیستم های حمل ونقل درون شهری ، فاکتورهای اساسی در انتخاب یک سیستم مناسب حمل ونقل درون شهری ، وضعیت بخش حمل ونقل درون شهری کشور ، امکانات ، قابلیت ها ، محدودیت ها و تنگناهای توسعه بخش و تبیین اهداف کیفی سند بخش حمل ونقل درون شهری در برنامه چهارم توسعه کشور پرداخته شد .

در فصل چهارم ، پیش از وارد شدن به بحث برآورد مدل ، داده های مورد استفاده در مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، سپس چگونگی برآورد مدل تقاضا و متعاقباَ محاسبه کشش های درآمدی و قیمتی سرگروههای کالاها و خدمات موجود در سبد کالای خانوار و همچنین زیرگروههای بخش حمل ونقل مورد بحث قرار گرفت .

در فصل پنجم نتايج بدست آمده از تخمين مدل و تحليل هاي آماري مورد تجزيه و تحليل و نتيجه گيري قرار گرفته و در نهايت اقدام به طرح پيشنهاد راهبردي و عملياتي جهت بهينه سازي حمل و نقل درون شهري گرديد .

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه …. 2

1-2- بیان مسئله …… 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …. 3

1-4- سوابق مربوطه …. … 4

1-4-1- مطالعات انجام شده  در خارج از کشور … …… 4

1-4-2- مطالعات انجام شده  در داخل کشور    … ……8

1-5- فرضیه ها و سوال های تحقیق ….. ….13

 1-6- اهداف تحقیق…… …. 14

 1-7- روش شناسی تحقیق ….. ……. 14

    1-7-1– نوع روش تحقیق ……. ….14

 1-7-2– روش گردآوری اطلاعات و داده ها     …… …. ……. 14

      1-7-3– جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه …… 15

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق …. 15

 1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها ….. 16

1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق ……. 18

فصل دوم : تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

2-1- مقدمه  ….. 20

2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی ……. 20

2-3- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی … 22

2-4- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) ……. 31

 2-5- تابع مطلوبیت جمع پذیر …. 32

       2-5-1- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی ……. 33

 2-5-2- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف … …… ….. 33

2-6- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر … 34

        2-6-1- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی ….. 34

         2-6-2- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف ….. 34

2-7- مفهوم جمع پذیری روی کالاها …… 35

2-8- سیستم مخارج خطی ( LES )  ….. 36

2-9- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل …. 39

        2-9-1- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل… 44

               2-9-2- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل ….. 47

               2-9-3- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل … 50

فصل سوم : بررسی ساختار حمل ونقل در اقتصاد ایران

1-3- مقدمه ……. 55

2-3- مفهوم حمل ونقل … 56

       1-2-3- رده بندی ترابری ….. 56

3-3-  حمل ونقل در اقتصاد ……. 57

 4-3- اهمیت سرمایه گذاری در حمل ونقل … 58

         1-4-3- نظریه ویلسون ……. 59

5-3- برنامه ریزی حمل ونقل شهری ……. 62

6-3- سیستم های حمل ونقل شهری …… 63

7-3- سیستم حمل ونقل عمومی …. 64

7-3- فاکتورهای اساسی در انتخاب یک سیستم مناسب حمل ونقل درون شهری ……. 65

 8-3- بررسی شاخص های کلان بخش حمل ونقل در اقتصاد کشور … 73

9-3- وضعیت بخش حمل ونقل درون شهری کشور … 78

        1-9-3– بررسی بخش حمل ونقل درون شهری کشورطی برنامه سوم توسعه …… 78

        2-9-3- تصادفات …. 80

        3-9-3- اهم اقدامات بخش حمل ونقل در طی برنامه سوم توسعه ……. 80

          4-9-3- تبیین وضعیت بخش حمل ونقل  در رابطه با مضامین 12 گانه …. 83

         5-9-3- امکانات و قابلیت ها، محدودیت ها و تنگاهای توسعه بخش حمل ونقل ….. 92

10-3- اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه بخش حمل ونقل در جهت تحقق اهداف چشم انداز …. 94

فصل چهارم : تحلیل آماری و برآورد مدل

1-4- مقدمه ……. 97

2-4- بررسی داده ها ……. …… 97

 1-2-4- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار ….. ….. ….. 98

       2-2-4-  ترکیب هزینه ها در سبد مصرفی خانوار …… 103

3- 4 – بر آورد مدل ……. 113

4-4- برآورد مدل با استفاده از روش دو مرحله ای …. 119

       1-4-4- برآورد مدل در مرحله اول …. 119

       2-4-2- برآورد مدل در مرحله دوم …. 123

فصل پنجم : نتیجه گیری ، جمع بندی و پیشنهادات

1-5- مقدمه ….. 129

 2-5- چکیده پژوهش ….. 129

3-5- نتیجه گیری ….. 130

 1-3-5- اتوبوس عمومی درون شهری …. ……. … 130

2-3-5- مینی بوس عمومی درون شهری … …… ….. 131

3-3-5- تاکسی عمومی درون شهری ……. …… …. 132

4-3-5- آژانس و تاکسی تلفنی ……. ……. … …. 134

4-5- جمع بندی و ارائه پیشنهادات … 135

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تحقیق در هر رشته بمنظور شناخت و آگاهی بیشتر و یا  حل مسائل و رفع ابهامات  پیرامون موضوع و      پدیده ای خاص صورت می گیرد . طبق این قاعده ، تحقیق حاضر در رشته علوم اقتصادی عمدتا  به دنبال حصول شناختی کاملتر از وضعیت تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری کشور می باشد . لذا برای دست یافتن به این هدف ، فرضیاتی در این تحقیق ارائه شده است . از آنجا که دامنه دید هیچ تحقیقی جامع و مانع نیست ، لذا فرضیات ارائه شده بر اساس زاویه دید این تحقیق به بوته آزمایش گذاشته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . جهت شناخت ماهیت تحقیق ، در این فصل ابتدا موضوع تحقیق تبیین  می گردد که در این ارتباط طرح یک قالب و چارچوب کلی برای کار ، با هدف ایجاد سهولت در مسیر تحقیق ، امری ضروری می نماید .

در ادامه ضمن بیان کلیات تحقیق به مفاهیمی چون تعریف موضوع تحقیق ، اهداف و اهمیت ، کاربرد نتایج تحقیق ، فرضیات و سوالات ، روش تحقیق و … پرداخته می شود .

1-2- بیان مسئله :

اقتصاد خانواده بطورمستقیم انسانها و خانواده ها را هدف قرار میدهد و می کوشد تا به یاری دانش هایی مانند اقتصاد و جامعه شناسی ، مسائل اقتصاد خانواده را که کوچک ترین و اولین گروه اجتماعی به شمار می رود مورد کنکاش قرار دهد . اقتصاد خانواده همواره در چارچوب شرایط اجتماعی – اقتصادی هر دوره شکل خاصی به خود گرفته است . آنچه که به گونه ای روز افزون در مباحث اقتصاد خانواده  اهمیت یافته ، شکل نوین الگوی مصرفی خانواده است که در چارچوب زندگی صنعتی و مطابق با آن پیوسته تکامل و گسترش   می یابد .

الگوی مصرف که از رفتار افراد ، خانوارها و یا کل جامعه در انتخاب ، خرید و مصرف کالاها و خدمات ناشی می شود متأثر از رجحانها ، سلایق و محیط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آنها می باشد . هر فرد یا خانوار با توجه به محدودیت های درآمدی ، قیمت های نسبی ( شرایط اقتصادی ) ، ارزش های اخلاقی و فرهنگی و شرایط اجتماعی ، سبد مصرفی خود را انتخاب و اقلام مورد نیاز را خریداری می کند . رفتار مصرفی هر فرد تحت تاثیر عوامل متعددی است . مسلماً میزان درآمد و ثروت فرد و همچنین قیمت های نسبی که فرد با آن مواجه است نقش تعیین کننده ای در نوع کالاهای مصرفی وی دارد . علاوه بر این ، هر فرد دارای سلایق خاص خود می باشد و لذا این سلایق و ترجیحات وی را در انتخاب و مصرف کالاها هدایت می کند . همچنین افراد یک گروه یا جامعه ، علی رغم تفاوت های اقتصادی و سلائق متفاوت ، متاثر از مجموعه عواملی هستند که می تواند  موجب شباهت مصرف آنها شود ، از جمله می توان به ارزش های اخلاقی ، عوامل فرهنگی و دینی ، طبقه اجتماعی و شرایط کلان اقتصادی و … اشاره نمود .

شناخت الگوی مصرف در واقع درک واکنش مصرف کنندگان نسبت به تغییرات شرایط می باشد . با شناخت الگوی مصرف خانوارها می توان پیش بینی نمود که آنها تحت شرایط مختلف چگونه عکس العمل نشان   می دهند . این امر کمک می کند تا دولت سیاست های توزیعی و تخصیصی خود را بهتر تدوین نماید .

الگوی مصرف نتیجه و برآیند مجموعه ای از عوامل مختلف می باشد و بسته به میزان و شدت هر یک از این عوامل ، الگوی مصرف می تواند متفاوت باشد . در رأس این عوامل می توان به عوامل اقتصادی اشاره نمود .  میزان برخورداری افراد جامعه از کالا ها و خدمات مصرفی بر حسب سطح درآمد جامعه  متفاوت خواهد بود.

 

منابع و ماخذ

 

الف ) منابع فارسی :

 

پناهی ، علیرضا ، ” بررسی یک دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل برای مناطق شهری : مورد ایران ” ، پایان نامه فوق لیسانس ، دانشگاه شیراز ، سال 1375 .

– قادری ، حسین ، ” بررسی تقاضای مواد عمده خوراکی در ایران با استفاده از یک روش سیستمی AIDS و یک روش دو مرحله ای  ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، شهریور 1377 .

 – خسروی نژاد ، علی اکبر ، ” الگوی مصرف خوراک : کاربردی از مدل های سیستم مخارج خطی ، سیستم رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خانوارهای ایرانی ( شهری و روستایی ) ” ، معاونت پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، 1381 .

– تاری ، فتح ا… و اسماعیل نژاد ، مجید ، ” نقش حمل و نقل در هزینه های خانوار ” ، مجموعه مقالات همایش حمل و نقل جاده ای در ایران  1384.

–  سید نورانی ، سید محمد رضا و جوادی ، مریم ، ” بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خودرو سواری نو در سبد هزینه ای خانوار شهری ” ، پژوهشنامه اقتصادی 1385 .

– سعیدیان ، وحید ، نوری امیری ، محمد ، ” انتخاب الگوی بهینه حمل و نقل تهران ” ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور زیربنایی .

– طبیبیان ، محمد ، خاکیان ، رحمان ” برآورد تقاضای ( AIDS ) برای اقلام یارانه ای خانوارهای شهری و روستایی طی سالهای 77-1369 ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، شهریور 1379 .

– صالحی ، حسین ، بیگدلی ، مهدی ” برآورد تابع تقاضای بخش بهداشت و درمان با استفاده از مدل AIDS ” آذر 1379 .

– پژویان ، جمشید . فضایلی ، امیر عباس ، ” برآورد تقاضای خدمات درمانی برای خانوارهای شهری در ایران سال 78-1363 ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، 1380 .

– افندی زاده ، شهریار ، ترجمه ” مهندسی اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل ونقل”  دانشگاه علم و صنعت، 1370 .

–  محمودی ، علی ” اقتصاد حمل ونقل ” ، موسسه پژوهش های بازرگانی، خرداد، 1376.

– سعیدیان ، وحید ، نوری امیری ، محمد” طرح پژوهشی : انتخاب الگوی بهینه حمل ونقل تهران “، معاونت امورزیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

– جعفری صمیمی ، احمد ،  اقوامی ، ندا” تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و ارتباطات (75-1350 ) “، ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1378 .

– بهزاد فر ، مصطفی ، آرام ، علی ،”برنامه ریزی حمل ونقل درون شهری، نمونه مورد پژوهش : شهر یاسوج “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، 1380 .

– ” ارزیابی عملکرد بخش حمل و نقل در برنامه سوم توسعه و سال 1384 ” معاونت پژوهشی – دفتر مطالعات زیربنایی 1386 .

– سالنامه آماری حمل ونقل جاده ای ، سازمان راهداری و جمل ونقل جاده ای  ، سال 1384 .

–  سند ملی توسعه بخش عمران شهری حمل ونقل درون شهری، وزارت کشور، معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر حمل ونقل و دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، 1384 .

– کمنتا ، یان ،” مبانی اقتصاد سنجی ” ترجمه کامبیز هژیر کیانی ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ، 1372 .

– قادری ، حسین ، ” بررسی تقاضای مواد خوراکی در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و یک روش دو مرحله ای ” پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه

شهید بهشتی ، 1377 .

– عسگری ، منوچهر . ” آناتومی تقاضای برای خودرو ” فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال 1383 ، شماره چهارم ، ص      69-55

-گزارش اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور 1383 .

– گزارش اتحادیه سازمانهای تاکسیرانی کشور 1383 .

– گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سال 1384

– گزارش دفتر شاخص های قیمت مرکز آمار ایران 1385 .

– گزارش دفتر هزینه خانوار مرکز آمار 1385 .

ب ) منابع انگلیسی :

  • Deaton ; A. and Mulbaure , ” An Almost Ideal Demand System ” , American Economic Review . Vol 70 , No . 3, June 1980 .
  • Balanciforti , Land R. Green. ” An Almost Demand System Incorporation Habit ” . Review Of Economics and Statistics . Vol . Lxv , Vo 3 , 1983 .
  • Molina , Jose , Aberto . ” Food Demand in Spain : An Application of Almost Ideal Demand System . Applied Economics , Vol . 21 , No . 7 . 1992.
  • R.Taljaard , A.G.Alemu . ” The Demand for Meat in South africa : An  Almost Ideal Estimation ” . Agrekon , Vol 43 , No 4 ( December 2004 ) .
  • Cynthia Chen and Patricia L. Mokhtarian . ” An Exploratory Study Using an AIDS Model for Tradeoffs between Time Allocations to Maintnace Activities/travel and Discretionary Activities/travel ” . Institute of Transportation Studies , University of California , Davis , 2005 .
  • Fergusen and Gould ” MicroEconomics Theory ” Richard D.Irwin , INC 4 th Edition 1975 .
  • Arrow,J.K. & Intriligator,M.D. ” Handbook of Mathematical Economics ” 1982
  • R.G. Layard / A . A Valters . ” Micro economic theory ” , 1926 .
  • PR . Taljard , ZG . Alemu . ” The Demand For Meat in South Africa : An Almost Ideal Estimation ” , Agrekon , Vol 43 , No 4 T December 2004 .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “برآورد تابع تقاضاي حمل و نقل درون شهري خانوارهاي شهري كشور با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل (AIDS)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

78 + = 81