بررسـي تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد لامرد

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد « M.A. »

رشته تحقیقات آموزشی

 

عنوان:

بررسـي تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده…1

 

فصل اول: طرح تحقيق……2

1-1- مقدمه……2

1-2- بيان مساله…3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق…….5

1-4- اهداف تحقيق…6

1-4-1- هدف كلي….6

1-4-2- اهداف ويژه…….6

1-4-3- هدف کاربردی……7

1-5- سؤالات تحقیق…..7

1-5-1- سوال اصلي…….7

1-5-2- سوالات ويژه…..7

1-6- تعاریف متغیر ها…8

1-6-1- كيفيت زندگي……8

1-6-2- اقتصاد…..9

1-6-3- محيط زيست……10

1-6-4- فرهنگ…….11

1-6-5- سلامت…….11

1-6-6- تحصيلات…….12

1-7- تعریف عملیاتی…….12

1-7-1- کیفیت زندگی…12

1-7-2- اقتصاد…13

1-7-3- محیط زیست…..13

1-7-4- فرهنگ……14

1-7-5- سلامت……14

1-7-6- تحصیلات…14

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقيق…….16

2-1- مقدمه…16

2-2- مبانی نظری تحقیق…17

2-2-1- صنعت…….17

2-2-1-1- توسعه صنعتی…19

2-2-1-2- چالشهای توسعه صنعتی….20

2-2-1-3- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی…..22

2-2-1-4- صنعت و توسعه پایدار….27

2-2-2- کیفیت زندگی…32

2-2-3- شاخص های کیفیت زندگی…38

2-2-4- اقتصاد…41

2-2-4-1- تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی…44

2-2-4-2- پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی…..46

2-2-5- محیط زیست…..49

2-2-5-1- تاثیر محیط زیست بر کیفیت زندگی…..55

2-2-5-2- پیامدهای زیست محیطی توسعه صنعتی…….56

2-2-6- فرهنگ……58

2-2-6-1- جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی…63

2-2-6-2- پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی……65

2-2-7- سلامت…….67

2-2-7-1- نقش سلامت در کیفیت زندگی……69

2-2-7-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت سلامت…..71

2-2-8- تحصیلات…….73

2-2-8-1- نقش تحصیلات در کیفیت زندگی……75

2-2-8-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت تحصیلات……75

2-3- پیشینه پژوهش……77

2-3-1- پیشینه داخلی…77

2-3-2- پیشینه خارجی……81

2-3-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده…..83

2-4- بررسی محیط پژوهش….84

2-5- مدل نظری…..85

 

فصل سوم: روش شناسی…..89

3-1- مقدمه…89

3-2- روش تحقیق……90

3-3- جامعه آماری……91

3-4- نمونه آماری…91

3-5- روش گردآوری داده ها…92

3-5-1- ابزار تحقیق…92

3-5-2- نحوه تهیه پرسشنامه……92

3-5-3- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه…..93

3-5-3-1- قابلیت اطمینان (پایایی)…..93

3-5-3-2- اعتبار (روایی)….94

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها…….95


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق……96

4-1- مقدمه…….96

4-2- اطلاعات جمعیت­شناختی تحقیق….97

4-2-1- بررسی جنسیت پاسخگویان….97

4-2-2- بررسی وضعیت تأهل پاسخگویان….98

4-2-3- بررسی وضعیت محل سکونت پاسخگویان….98

4-2-4- بررسی وضعیت اشتغال  پاسخگویان…99

4-2-5- بررسی سطح تحصیلات…100

4-3- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…….101

4-4- تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق…..102

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری….123

5-1- مقدمه……123

5-2- بررسی سؤالات ویژه تحقیق……124

5-3- جمع بندی…….133

5-4- پیشنهادات…134

5-4-1- پیشنهادات کاربردی……134

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی……134

5-5- محدودیت ها….135

فهرست منابع…..136

پیوستها……148

چکیدهانگلیسی…..151

فهرست اشکال

 

عنوانصفحه

شکل 2-1: ویژگیهای توسعه صنعتی ایران…..19

شکل 2-2: شمای توسعه پایدار…..30

شکل 2-3: اهداف توسعه پایدار محلی…30

 

فهرست نمودارها

 

عنوانصفحه

 

نمودار 2-1: نمودار ساده شده تولید گاز طبیعی……25

نمودار 2-2: نمودار ساده شده جریان نفت……26

نمودار 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت…97

نمودار 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تأهل….98

نمودار 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت….99

نمودار 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال…….100

نمودار 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات……101

نمودار 4-6 : نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی مؤلفه های تحقیق….122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوانصفحه

 

جدول 2-1: کیفیت زندگی از جنبه های مختلف….36

جدول 2-2: دیدگاههای مختلف در خصوص شاخص های کیفیت زندگی…..40

جدول 2-3: شاخص های سنتی در برابر شاخص های پایداری….48

جدول 2-4: قلمروهای کیفیت زندگی از دیدگاههای گوناگون……86

جدول 2-5:شاخص های کیفیت زندگی….87

جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت…97

جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تأهل….98

جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت….98

جدول 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال…..99

جدول 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات……100

جدول 4-6 : نتايج آزمون نرمال بودن داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف…102

جدول 4-7: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد…103

جدول 4-8: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب جنسیت……104

جدول 4-9: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب تأهل…….104

جدول 4-10: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب محل سکونت….105

جدول 4-11: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب وضعیت اشتغال…..105

جدول 4-12: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه اقتصاد ، با در نظر گرفتن تحصیلات…….106

جدول 4-13 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست……107

جدول 4-14: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب جنسیت……108

جدول 4-15: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برمحیط زیست با احتساب تأهل…108

جدول4-16:نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب محل سکونت109

جدول4-17: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب وضعیت اشتغال…….109

جدول 4-18: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد وضعیت زیست محیطی با در نظر گرفتن تحصیلات.110

جدول 4-19 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی…..111

جدول 4-20: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب جنسیت111

جدول 4-21: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب تأهل……112

جدول 4-22: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب محل سکونت……112

جدول 4-23: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بروضعیت فرهنگی با احتساب وضعیت اشتغال…….113

جدول 4-24: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه فرهنگ با در نظر گرفتن تحصیلات…113

جدول 4-25: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت سلامت مردم…114

جدول 4-26: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر سلامت مردم با احتساب جنسیت……115

جدول 4-27: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برسلامت مردم با احتساب تأهل….115

جدول 4-28: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر سلامت مردم با احتساب محل سکونت……116

جدول 4-29: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برسلامت مردم با احتساب وضعیت اشتغال…….116

جدول 4-30: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه سلامت با در نظر گرفتن تحصیلات….117

جدول 4-31 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت تحصیلات مردم……118

جدول 4-32: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات با احتساب جنسیت…….119

جدول 4-33: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات مردم با احتساب تأهل…….119

جدول 4-34: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات مردم با احتساب محل سکونت……120

جدول 4-35: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برتحصیلات با احتساب وضعیت اشتغال…….120

جدول 4-36: مقایسه­ی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه تحصیلات با در نظر گرفتن سطح تحصیلی…..121

جدول 4-37: نتايج آزمون مقايسه ميانگين رتبه­ی مؤلفه­ها با استفاده آزمون فريدمن……121

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد بالای 18 سال منطقه عسلویه می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر از افراد جامعه آماری انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و فیش ثبت اطلاعات می باشد.جهت بررسی سوالات پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بارتلت استفاده شده که مقدارKMO در این آزمون 816/0 می باشد که نشان دهنده ی روایی آن است.همچنین برای بررسی پایایی  پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که ضریب آلفا 846/0 بوده که نشان دهنده آن است که از انسجام محتوایی کافی برخوردار است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده آن است که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر مولفه محیط زیست و اقتصاد بیشترین تاثیر داشته است و بر سایر مولفه ها نیز به صورت نسبی اثرگذار می باشد.

کلمات کلیدی: کیفیت زندگی، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت، تحصیلات

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقيق

 

 

 

1-1- مقدمه

صنعتي شدن به عنوان يک ابزار مهم و کارآمد براي کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود. در عصر حاضر کوشش برای صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه بصورت یکی از نهضتهای جهان درآمده است، صنعتی شدن یکی از راههای اساسی است که کشورهای در حال توسعه امید دارند که با نیل به آن به مشکلاتی مانند فقر، عدم امنیت، تراکم بیش اندازه جمعیت و مسائل نابرابری های فضایی رهایی یابند (خاتمی، 1389، ص 32)

از جمله صنايع مهم و پر درآمد که برخورداري از آن براي هر کشوري يک امتياز بزرگ محسوب مي گردد، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است. ایران از لحاظ داشتن ذخایر گازی در جهان پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر گاز حوزه پارس جنوبی تقریبا یک سوم آن را تشکیل می دهد ( محمدی،1379،ص 35 ) کشور ايران نيز از جمله ي کشورهايي است که از اين موهبت الهي برخوردار مي باشد و يکي از قطبهاي مهم اين صنعت در منطقه عسلويه در استان بوشهر واقع است.

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در جنوب شرقي استان بوشهر در حاشيه خليج فارس در ۳۰۰ کيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و واقع درگستره جغرافيايي شهرستان کنگان قرار دارد و حدود ۱۰۵ کيلومتر از حوزه‌ي گاز پارس جنوبي که درميان خليج فارس واقع شده (دنباله حوزه گنبدشمالي‌قطر) فاصله دارد (سايت اينترنتی ويکی پديا).

در گذشته نگاهی که به توسعه صنعتی می شد صرفاً یک نگاه اقتصادی بود و شاخصهایی مانند فرهنگ و سلامت و محیط زیست و دانش و تحصیلات مردم نادیده گرفته می شد در حالی که این شاخص ها از مولفه های اساسی یک زندگی خوب به شمار می روند.

کیفیت زندگی ادراکات فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف و معیارها و دغدغه های او رابطه دارد. (مرادی،1392)

اين پژوهش با بررسي این مفهوم و شاخصهای مربوط به آن به دنبال آن است که تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را بر کيفيت زندگي مردم منطقه عسلويه مورد بررسي قرار دهد.

1-2- بيان مساله

كشور ايران با در اختيار داشتن 5/137 ميليارد بشكه ذخيره نفت، معادل 4/11 درصد ذخاير ثابت شده ي جهاني پس از عربستان مقام دوم جهاني و از لحاظ ذخاير گاز نيز با3/28 تريليون متر جزء چند كشور اول جهان است.(خاتمي،1389،ص3)

ميدان گازي پارس جنوبي كه از اكتشافات شركت ملي نفت ايران و بزرگترين منبع گازي مستقل جهان است برروي خط مرزي ايران و قطر در خليج فارس قرار دارد. ذخيره بخش مربوط به ايران حدود 7 درصد كل ذخاير گاز جهان و بالغ بر 6/38 درصد ذخاير گازي كشور را به خود اختصاص داده است.(خليفه و فرخي،1389،ص3)

اين ميدان گازي واقع در منطقه عسلويه در استان بوشهر مي باشد. اين منطقه گازي به علت تاثير آن بر اقتصاد كشور از اهميت بالايي برخوردار است اما همين اهميت و ارزش باعث تغيير در كيفيت زندگي مردم اين منطقه گرديده است.

شواهد بسياري نشان مي دهد در عسلويه به طور خاص و در بقيه مناطقي كه صنعت نفت و گاز در آنجا توسعه يافته است بطور عام به وضعيت خدمات بهداشتي، آموزش و پرورش و آموزش عالي، رونق اقتصادي خدمات شهري و بسياري از آنچه شاخص هاي رفاه در جهان امروز به حساب مي آيند بهبود يافته است.( فاضلي و طالبيان، 1389،ص1) اما به نظر می رسد که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در منطقه عسلویه باعث بروز مشکلاتی نیز در منطقه گردیده است. شواهد نشان می دهد که معضلات زیست محیطی و به دنبال آن به مخاطره افتادن سلامت عمومی از مهمترین مشکلات منطقه به شمار می روند. ورود حجم زیادی از پساب آلوده شرکتهای فعال در منطقه به دریا می تواند اثرات نابود کننده و مخربی را برروی اکوسیستم دریایی به دنبال داشته و به دنبال آن سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات نشان می دهد که خروج گازهای زائد از منابع ثابت مانند فلرها و دودکش ها و… به هوای محیط، با توجه به تعدد و تجمع این منابع در منطقه باعث بروز آلودگی هوا گردیده (موسوی، 1391) که این امر می تواند خطرات زیادی را برای سلامتی افراد به دنبال داشته باشد. از دیگر مشکلات زیست محیطی بوجود آمده می توان به تولید زیاد پسماندهای صنعتی و شهری ناشی از استقرار صنایع و مناطق مسکونی و عدم مدیریت مناسب آنها اشاره نمود.

به نظر می رسد با استقرار صنعت و به دنبال آن ورود مهاجران از سایر نقاط کشور در منطقه، تغییراتی را نیز در وضعیت فرهنگی و اجتماعی منطقه بوجود آورده است.

با توجه به پژوهش هایی که توسط جامعه شناسان و محققان در این زمینه صورت گرفته، در اينجا نیز بررسي مي گردد كه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس چه تاثيري بر امكانات فرهنگي، شرايط زيست محيطي و وضعيت اجتماعي –اقتصاديمردماينمنطقهدارد؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

ايران كشوري در حال توسعه است كه دائماً پروژه هاي اقتصادي گوناگوني در مناطق مختلف آن اجرا مي شود. ملاحظه نكردن شرايط پايداري براي كيفيت زندگي مردم آن منطقه سبب مي شود تا زندگي سالم ساكنان مناطق اجراي اين طرح ها و همچنين توسعه پايدار با خطر مواجه شود.(طالبيان و فاضلي و دغاقله،1387،ص56)

در خصوص كيفيت زندگي محققان و دانشمندان مولفه هاي متفاوتي را مد نظر قرار داده اند. از جمله سلامت، محيط زيست، امكانات فرهنگي، وضعيت اقتصادي اجتماعي و تحصيلات و … را مي توان نام برد. هرچند صنعت و توسعه آن، رشد و شكوفايي در ابعاد مختلف زندگي بشر به ويژه در بعد اقتصادي و مادي به همراه آورده است اما از آنجا كه توسعه اقتصادي كشورها در مراحل نخست خود به ملاحظات زيست محيطي بي توجه بوده است، خسارات شديدي را به محيط زيست وارد كرده است.(قاسمي،1385،ص27)

طرح هاي توسعه صنعتي غالباً پرهزينه اند و با ساخت شان منطقه وسيعي تحت تاثير اثرات مثبت و منفي آنها قرار مي گيرند. در جريان ساخت و راه اندازي تاسيسات صنعتي منطقه وسيعي از مناطق مسكوني مردم بومي تحت تاثير امكانات تاسيس شده قرار مي گيرند.( خليفه و همکاران، 1389،ص10)

همچنين اشتغال نيروهاي بومي در صنعت به معني تزريق بخشي از درآمدهاي نفتي به جامعه ي پيرامون آن و كاستن از فقر مردم در مقابل تاثيرات سوء اجتماعي صنعت مثل بزهكاري، انحرافات اجتماعي، بي سازماني اجتماعي در مناطق صنعتي وجود دارد.( همان منبع، ص8)

با در نظر گرفتن همه آثار صنعتي شدن و استقرار صنعت در مناطق مختلف، به نظر لازم مي آيد كه با پژوهش و درنگ در اين مسائل يك منطقه صنعتي را از تمامي جنبه ها نه فقط جنبه اقتصادي ارتقاء داد و از اثرات سوء جلوگيري كرد. در اين پژوهش محقق بر آن است كه تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را بر كيفيت زندگي مردم اين منطقه مورد بررسي قرار دهد.

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1- هدف كلي:

بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر كيفيت زندگي مردم منطقه عسلويه

1-4-2- اهداف ويژه:

 • بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت سلامت مردم منطقه عسلويه
 • بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت تحصيلات مردم منطقه عسلويه
 • بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت فرهنگي منطقه عسلويه
 • بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت زيست محيطي منطقه عسلويه
 • بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت اقتصادي منطقه عسلويه

1-4-3- هدف کاربردی:

باتوجهبهاينکهاينتحقيقدرموردتاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم انجام شده است و به بررسی شاخصهای کیفیت زندگی از جمله اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت و تحصیلات می پردازد،لذا نتايجاین تحقيقميتوانددروزارتخانه های نفت، آموزشوپرورش، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیستمورداستفادهقرارگيردو بهويژهنتايجاین پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهای و ادارات منطقه عسلویه قرار گیرد.

1-5- سؤالات تحقیق:

1-5-1- سوال اصلي:

استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر كيفيت زندگي مردم منطقه عسلويه داشته است؟

1-5-2- سوالات ويژه:

 • استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت سلامت مردم منطقه عسلويه داشته است؟
 • استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت تحصيلات مردم منطقه عسلويه داشته است؟
 • استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت فرهنگي منطقه عسلويه داشته است؟
 • استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثير مخربی بر وضعیت زيست محيطي منطقه عسلويه داشته است؟
 • استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت اقتصادي منطقه عسلويه داشته است؟

1-6- تعاریف متغیر ها

1-6-1- كيفيت زندگي

بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني كيفيت زندگي، درك افراد از موقعيت خود در زندگي از نظر فرهنگ، سيستم ارزشي كه در آن زندگي مي كنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولويت هايشان است(نجات،1387،ص58) .

کوستانزا و همکاران[1] در سال 2007 کیفیت زندگی را به عنوان تامین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد درگروهها از بهزیستی ذهنی تعریف می کند، و همچنین داس[2] در سال 2008 کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آنها تعریف می کند (رضوانی،متکان،منصوریان وستاری ،1389،ص 93 )

پال[3] در سال 2005 کیفیت زندگی را اینگونه تعریف کرده است: معیاری برای سنجش میزان تامین نیازهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است (رضوانی و منصوریان،1386، ص 5 )

بطور کلی کیفیت زندگی مفهوم نامشخصی است و معنی آن بستگی به بستری دارد که در آن مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت زندگی مستقیماً قابل مشاهده و اندازه گیری با ملاکهای پذیرفته شده عموم نیست بلکه یک انتزاع فکری است که تمهید شده است تا در نظر گرفتن چگونگی زندگی مردم را در چارچوب هایی تسهیل کند که در آن داوری درباره اینکه چه چیزی می تواند بهتر یا بدتر باشد مطرح شود بنابر این مشابه مفاهیمی چون توسعه، رفاه و بهزیستی است(دیوید ام،1381،ترجمه شاهی اردبیلی و حاتمی نژاد،ص160)

در فلسفه و نظریه شناخت، منظور از کیفیت زندگی چگونگی یک چیز است در زمینه اقتصادی معادل مرغوبیت و مجموعه ای از ویژگیهای یک کالا و عرضه کننده آن که باعث فروش کالا می شود را گویند و در زمینه اجتماعی و فردی معادل با شایستگی، صلاحیت و لیاقت می باشد(فراهانی و همکاران،1391،ص70)

1-6-2- اقتصاد

در فرهنگ لغت فارسي معين واژه اقتصاد اينگونه تعريف شده است: (اِ تِ) [ ع . ] 1 – (مص ل .) ميانه روي در هر کاري . 2 – رعايت اعتدال در دخل و خرج . 3 – (اِمص .) ميانه روي در هزينه ها، ميان کاري .

فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اينگونه تعريف کرده است: ارتباط ميان توليد، تجارت و عرضه پول در يک کشور يا منطقه مشخص.. در تعريفي ديگر اقتصاد مجموعه بزرگي از فعاليتهاي بهم مرتبط توليدي و مصرفي دانسته شده که به تعيين چگونگي تخصيص منابع کمياب کمک مي‌رسانند.اقتصاد همچنين به صورت «شبکه‌اي از توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در يک مکان، منطقه و يا کشور» تعريف شده است.(سايت ويکی پديا)

اقتصاد علمی است که رفتار انسانها را به صورت رابطه ای ميان خواسته ها و منابع کمياب با کاربردهای مختلف مطالعه می کند. و همچنین اقتصاد علمی است که چگونگی تصمیم گیری جامعه درباره تخصیص منابع کمیاب برای تولید کالا و خدمات جهت ارضاء خواسته های نامحدود را بررسی می کند. در تعریفی دیگر اقتصاد عبارت است از شناخت، ارزیابی و انتخاب روشهایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات از منابع محدود به منظور مصرف به کار می رود. (علوی، ص2)

موضوع اقتصاد عبارت است از ثروت (کالاها، خدمات و منابع)، از حیث چگونگی تولید، توزیع و مصرف آن. (شریعتی نجف آبادی، پژوهشکده باقرالعلوم)

1-6-3- محيط زيست:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع:

 • احمدی بیرگانی، ح و چاره ساز، ن، (1389)، آلودگی صنعتی و تاثیر آن بر وضعیت منطقه عسلویه و
 • راهکارهای مقابله با آن، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • احمدی، ع و حاجی نژاد، ع، (1389)، تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام (ICIWG 2010)
 • اخوان بهبهانی، ع و مسعودی اصل، ای، (1386)، تمرکز زدایی در بخش سلامت، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 54
 • ارجمند، س، (1346)، نقش نیروی انسانی ماهر در توسعه اقتصادی، فصلنامه بورس، شماره 48
 • اعتمادی، ح، و رفیعی، ح، (1379)، سیاست سلامت در چارچوب رفاه اجتماعی، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 6
 • اکبری، ع، اردستانی، م، شکراللهی، ح، علیخانی، ج، بهادری، م و شلیگان، ج، (1389)، مطالعه پراکنش آلودگی های نفتی در خاک و آبهای زیر زمینی منطقه تاسیسات مجتمع گاز پارس جنوبی، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • آذر، ع و مومنی، م، (1380)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، تهران: انتشارات سمت
 • آژانس بین المللی انرژی، (1384)، راهنمای آمار انرژی، ترجمه وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
 • آئین جمشید، خ، محسنی زاده، ف، حق شناس، آ و امیدی، س، (1389)، اثرات متقابل فعالیت صنایع مستقر در منطقه انرژی پارس و محیط زیست دریایی، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • بابایی، ن، (1382)، سیاست اجتماعی و سلامت، فصلنامه رفاه اجتماعی (علمی-پژوهشی)، شماره10.
 • بایزیدی، اِ، اولادی، ب و عباسی، ن، (1391)، تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS، تهران: انتشارات عابد، مهرگان قلم.
 • بذرافشان، ج و محمد نیا، ط، (1392)، تحلیل پیامدهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر توسعه اقتصادی روستاها مورد شناسی: بخش عسلویه شهرستان کنگان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، شماره 6
 • براری، ع، (1391)، کیفیت زندگی، سایت اینترنتی تارنمای شخصی جامعه شناسی، http://sparsi.blogfa.com، 18/4/93.
 • برگردن، ب، (1386)، اصول مدیریت دانش، ترجمه م انصاری، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر
 • بکر، گری، (1380)، اقتصاد و توسعه:سرمایه انسانی و کاهش فقر، ترجمه عدلی، آ، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره دوم، صص25-20
 • بلاغت، ر و هاشمی، اَ، (1391)، پژوهش در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران: انتشارات خسرو شیرین.
 • پهلوان زاده، ف، بخشی زاده، ح و پهلوان زاده، م، (1389)، بررسی اثرات زیست محیطی و توسعه ای گسترش مراکز نفتی بر توسعه روستایی، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه.
 • تبریزیان، ب، (1389)، بررسی نقش انرژی در توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی آن، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه.
 • ترکیانفر، ف، جعفری، ح و صادقپور، اَ، (1388)، ارزیابی آثار محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر، مجله محیط شناسی (علمی-پژوهشی)، شماره 52: صص 54-43.
 • حاجی آقایی، ل و عباسی، خ، (1389)، جامعه شناسی عمومی، شیراز: انتشارات نبی.
 • حبیبی، م، (1389)، جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 16.
 • حسن پور، ن، (1389)، مروری بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها: شرکت های نفت و گاز، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه.
 • حسن‌زاده، د، (1387)، رویکرد اجتماع محور به کیفیت زندگی اجتماعات محلی، فصلنامهمدیریت شهری، شماره 20، http://sepehrdidar.persianblog.ir
 • حشمت زاده، م و غلامی، ب، (1387)، گاز خلیج فارس؛ فرصت ها و تهدیدهای امنیتی، فصلنامه بررسی های مسائل اقتصاد انرژی، شماره 2
 • خاتمی، م، (1389)، بررسی تاثیر استقرار صنایع انرژی بر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرستان لامرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
 • خلیفه، ح و فرخی، ل، (1389)، بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استقرار صنعت در منطقه، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • خلیلیان، م، (1381)، اسلام و توسعه، قم: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه
 • داداش پور، ه، (1388)، خوشه های صنعتی، یادگیری، نوآوری و توسعه منطقه ای، فصلنامه راهبرد، شماره 18
 • دانشنامه آزاد ویکی پدیا، http://fa.wikipedia.org، 10/4/1393
 • درخشان، م، (1381)، منافع ملی و سیاستهای بهره برداری از منابع نفت و گاز، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 34
 • دلاور، ع، (1373)، روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور
 • دهخدا، ع، (1373)، لغت نامه دهخدا، جلد دوازدهم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول
 • دیوید ام، ا، (1381)، کیفیت زندگی: رفاه انسانی، عدالت اجتماعی، ترجمه ح شاهی اردبیلی و ح حاتمی نژاد، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 185 و 186
 • راجی، م و گرامی، س، (1389)، بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی پالایشگاه گازی منطقه گازی فاز 3 منطقه پارس، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • رحمتی، اَ، کیفیت زندگی، سایت اینترنتی موسسه خیریه عروة الوثقی صدرا، ovsadra.com، 20/9/92
 • رضایی قلعه، ح و میلانی بناب، ع، (1385)، بحثی در حقوق اجتماعی اقتصادی: استحقاق حق خدمات بهداشتی سلامت و آموزش در کشورهای در حال توسعه، نشریه راهبرد (علمی-پژوهشی)، شماره 42
 • رضوانی، م و منصوریان، ح، (1386)، سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدلها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 3
 • رضوانی، م، متکان، ع، منصوریان، ح و ستاری، م، (1389)، توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)، فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، شماره 2
 • روزبهان، م، (1385)، مبانی توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات تابان، ویرایش سوم
 • زاهدی مازندرانی، م، (1382)، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار
 • زاهدی، ش و نجفی، غ، (1384)، بست مفهومی توسعه پایدار، پایگاه اطلاعات علمی کشور (SID)
 • زلفی گل، م، (1383)، از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش، فصلنامه رهیافت، شماره 33
 • زمانی، غ، (1389)، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استقرار صنعت در منطقه عسلویه، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • سایت اینترنتی اطلس اقیانوسهای سازمان ملل متحد، oceansatlas.com، 10/5/93
 • سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، mums.ac.ir، 18/4/93
 • سایت اینترنتی شهرهای ایران، irancitys.ir، 18/4/93
 • سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بانک اطلاعات انرژی پارس، http://www.pseez.ir، 10/4/93
 • سجادی، ح و صدر السادات، ج، (1383)، شاخص های سلامت اجتماعی، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 207 و 208
 • سلامتی، پ، (1388)، کیفیت زندگی چیست، هفته نامه سپید، شماره 156
 • سلطانی، ک، (1371)، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی – محیط زیست، جلد ششم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول
 • سید مشهدی، پ، قلم باز، ف واسفندیاری، ع، (1390)، اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر سایر فعالیتهای اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی (علمی-پژوهشی)، شماره دوم
 • سیف، ع، (1379)، اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور
 • شجاعی، ع، (1391)، صنعت نفت با دانش فنی صنعت گر ایرانی [سخن مدیر مسئول]، فصلنامه بین المللی بازرگانی
 • شریعتی نجف آبادی، اِ، علم اقتصاد، پژوهشکده باقرالعلوم، pajoohe.com، 2/7/93
 • شریف زاده، ف و بودلایی، ح، (1387)، مدیریت دانش در سازمانهای اداری، تولیدی و خدماتی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی
 • صابری زفرقندی، م، رحیمی موقر، آ، حاجبی، اَ، امین اسماعیلی، م، رزاقی، ع، خستو، گ و جارسیا، ر، (1386)، وضعیت مصرف مواد، اعتیاد و خدمات مربوطه در کارگران منطقه صنعتی عسلویه (میدان گاز پارس جنوبی)، مجله پژوهشی حکیم، شماره 4
 • صابری، ش و شیخ نوری، م، (1391)، بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت، فصلنامه پژوهشهای تاریخی (علمی- پژوهشی)، شماره سوم (پیاپی 15)
 • صادقی فسایی، س، (1385)، ارائه یک الگوی مفهومی برای مسائل و انحرافات اجتماعی و راه حل های کاهش آن در عسلویه، مجله جامعه شناسی ایران (علمی-پژوهشی)، شماره 26
 • صادقی، ع، (1389)، کیفیت زندگی؛ شاخص توسعه اجتماعی، فصلنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 34
 • صدیقی، ک، (1381)، شکلگیریجغرافیاییجدیدصنعتدرجهان ، فصلنامه بورس، شماره 34، ص 31-24
 • ضرابی، اَ و اذانی، م، (1380)، معنی و مفهوم توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره 59
 • ضرابی، اَ و شیخ بیگلو، ر، (1390)، سطح بندی شاخص های توسعه سلامت استانهای ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی (علمی-پژوهشی)، شماره 42
 • طالبیان، اَ و عمرانی مجد، عبداله، (1389)، مدم، نفت و حاکمیت، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • طالبیان، اَ، فاضلی، م و دغاقله، ع، (1387)، تحلیل تاثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 33، ص 75-55
 • عبداللهیان، م، (1389)، بررسی نقش آلاینده های زیست محیطی ناشی از دودکش ها و مشعل های پالایشگاههای گاز منطقه گاز پارس جنوبی و خسارات وارده، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • عبدیانی، ن، انقلاب صنعتی، پژوهشکده باقرالعلوم، pajoohe.com، 15/5/93
 • عریضی، ف و مولایی، ی، (1391)، تدوین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه جانبه سواحل دریای مکران، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران
 • عزیزپور، ف و قاسمی، ع، (1389)، نقش منطقه ویژه پارس جنوبی -عسلویه- در تحول مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی: روستای اخند ناحیه کنگان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علمی-پژوهشی)، شماره 19
 • عزیزی، م، صبحیه، م و بمانیان، م، (1386)، بررسی جایگاه و اهمیت مدیریت انتقال تکنولوژی در صنعت نفت کشور، فصلنامه مدیریت پروژه، شماره 6
 • علایی، ح و یارعلی، ن، (1388)، اقتصاد پایدار، توسعه پایدار، مجموعه مقالات هشتمین همایش از سلسله همایشهای منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
 • علوی، اِ، کلیات علم اقتصاد، در حال چاپ
 • عنبری، م و ملاکی، اَ، (1390)، بررسی آثار اجتماعی قطبهای رشد صنعتی بر توسعه پایدار مردم، مجله توسعه روستایی (علمی-پژوهشی)، شماره 2
 • غفاری، غ و امیدی،ر ، (1387)، کیفیت زندگی: کیفیت زندگی در برنامه های عمرانی و توسعه ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی (علمی-پژوهشی)، شماره 30 و 31
 • فاضلی، م و طالبیان، اَ، (1389)، پیامدهای اجتماعی دیدگاهای نظری حاکم بر توسعه صنعت نفت و گاز، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه
 • فراهانی، ح، عبدلی، س و چراغی، م، (1391)، ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تاکید بر کیفیت زندگی (مطالعه مورد: دهستان مشهد، میقان شهرستان ارک)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای (علمی-پژوهشی)، شماره 8
 • فرهودی، ر، قرمی، م و پناهنده خواه، م، (1388)، ارزیابی استراتژیک الگوی توسعه شهرهای نفت خیز با تاکید بر ابعاد اقتصادی (نمونه مورد مطالعه: شهر دو گنبدان)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره29.
 • فریدونی، ف، صنعتی شدن، پژوهشکده باقرالعلوم، pajoohe.com، 15/5/93
 • فصلنامه تازه های اقتصاد، (1391)، تبیین نق نفت در اقتصاد ایران [گزارش]، شماره 136
 • فلاحی، ف و سجودی، س، (1390)، بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در صنایع ایران، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی (علمی-پژوهشی)، شماره 1
 • فیشلر، ر، (1381)، شهر و پژوهش: برنامه ریزی برای بهبود وضعیت زندگی، از استاندارد زندگی تا کیفیت زندگی، ترجمه م تقی زاده مطلق، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 1
 • قاسمی، ن، (1384)، حقوق کیفری محیط زیست، تهران: انتشارات جمال الحق، چاپ دوم
 • قرائی مقدم، ا، (1374)، مبانی جامعه شناسی، تهران: انتشارات ابجد
 • قنبری، ع، خانی قریه گپی، ن و افضلی ابرقویی، و، (1388)، عسلویه و نقش اقتصادی و اجتماعی آن بر خلیج فارس، فصلنامه اطلاعات علمی، شماره 3
 • کریمی وکیل، علیرضا(1391)، رابطۀ کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران
 • کلانتری، ن، سجادی، ز، مکوندی، م و کشاورزی، م، (1390)، خصوصیات شیمیایی خاک و آب زیرزمینی دشت آبرفتی عسلویه با تاکید بر آلودگی فلزات سنگین، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 4
 • کوکبی، اَ، پورجعفر، م و تقوایی، ع، (1384)، برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 12
 • کوئن، ب، (1373)، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه م ثلاثی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر
 • اللهیاری، م، مولایی هشتچین، ن، علیپور، ح و دوستار، م، (1390)، تعاونی دهکده سلامت، راهبردی در جهت توسعه روستایی، فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیایی انسانی (علمی-پژوهشی)، شماره 12
 • الماسی، ح، (1389)، مدیریت توسعه (از توسعه تاعمل)، تهران: انتشارات سپاهان کلمه
 • محمد علی پور، ر، شاخص های توسعه پایدار، سایت اینترنتی علم گردشگری، tourismscience.ir، 3/4/93
 • محمدعلی پور، ر، شاخص های توسعه پایدار، سایت اینترنتی علم گردشگری، tourismscience.ir، 3/4/93
 • محمدی، ف، (1379)، نقش ایران در صادرات گاز خلیج فارس، فرصت ها و چالشهای آینده، فصلنامه اقتصاد انرژی، شماره 22
 • محمدی، ف، (1389)، توانبخشی فلسفه ارتقا کیفیت زندگی، سیمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقا سلامت، 19-17 اسفندماه 1389، چابهار
 • مرادی، ش، (1392)، بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در بین پرسنل بیمارستان امیرالمومنین)، سایت اینترنتی مددکار اجتماعی- پزشک و مشاور اجتماع، http://eloquent.persianblog.ir/post/77، 18/4/93
 • مرادی، م، (1388)، تاثیر نفت بر نماگرهای اقتصاد کلان ایران با تاکید بر مکانیزم های انتقال و آثار، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره دوم
 • مردوخی، ب، (1392)، توسعه صنعتی ایران، مجله پیام مدیریت، انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • مزید آبادی فراهانی، م، (1386)، تگاهی به بخش سلامت در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه، مجله اقتصاد:برنامه، شماره 223، 23 تیر 1386، صص 29-27
 • معین، م، (1350)، فرهنگ معین، جلد دوازدهم، تهران: انتشارات امیر کبیر
 • ملکی، ج، (1390)، ارزیابی میزان کیفیت زندگی شهری، نشریه اینترنتی بام، سال سوم، شماره 27، تیرماه 90
 • موسوی، ح، (1391)، بررسی کمینه سازی و بهبود Flaring برای یک واحد صنعتی به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و اتلاف انرژی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 • مهدوی، اَ، (1376)، نفت و توسعه اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 51
 • مهرآرا، م و نصیب پرست، س، (1392)، رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی برای تعیین عوامل موثر بر وضعیت سلامت در کشورهای در حال توسعه، فصلنامه پژوهش اقتصاد کاربردی، شماره 2
 • میرزا محمدی، م، فرمهینی فراهانی، م و اسفندیاری، س، (1390)، بررسی نقش آموزشهای دینی در سلامت فردی و اجتماعی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (علمی-پژوهشی)، شماره47.
 • میرسپاسی، ن، (1388)، برخی از چالشهای حوزه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت کشور، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 7، 1388، صص 7-1
 • نادری، اَ، (1385)، پارادوکس کمبودنیروی انسانی متخصص و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، فصلنامه کار و جامعه، شماره 75 و 76
 • نادری، ع و سیف نراقی، م، (1368)، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر
 • نجومی، م، (1388)، ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی، مقایسه متون علمی با مبانی دینی، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان
 • نجهت، س، (1387)، کیفیت زندگی و اندازه گیری آن، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره چهار، شماره 2، ص 62-57
 • نخجوانی، اَ، (1382)، اقتصاد ایران، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • نصراللهی ، خ، اکبری، ن و حیدری، م، (1390)، تحلیل مقایسه ای روشهای رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان خوزستان)، فصلنامه آمایش سرزمین، شماره4.
 • نظری، ج و مختاری، م، (1389)، جامعه شناسی کیفیت زندگی مطالعه موردی بروجن، سایت اینترنتی بروجن امروز، http://borujentoday.blogfa.com/post-15.aspx، 18/4/93
 • نویدیان، ع، (1389)، ویژه نامه سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان
 • وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره انرژی فسیلی، (1382)، برنامه های تحقیق، توسعه و آمادگی نفت و گاز، ترجمه ر رحیمیان، م ستاری، ز جهانگیری، ب سبحانی، م کاظمی، م شریف النبی و ن نعمتی، تهران: ذره: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 • ویسی، ه، (1384)، انتقال گاز ایران به جنوب و جنوب شرق آسیا (فرصت ها و تهدیدها)، فصلنامه ژئوپولیتیک (علمی-پژوهشی)
 • هاشمی، اَ و خاتمی، م، (1389)، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان در شهرستان لامرد، همایش لامرد در افق توسعه 1404
 • هاشمیان اصفهانی، م، زارعی، م، مشهدی فراهانی، ه، و ژاله کریمی، و، (1387)، رویکردنوآورانهدررفعمهمترینچالشهایصنعتنفت ، فصلنامه مدیریتومنابعانسانیدرصنعتنفت، شماره 2، 1387، صص 142-125
 • همایون کاتوزیان، م، (1377)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، تهران: نشر مرکزی
 • Carlos ELDS, Ramon BN, Rodolfo C. 2012. The proximity between Academy, Industry and Government: towards a more sustainable development of a Brazilian oil region. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 52: 100 – 109
 • Dimitrios IM, Dimitrios P, Lluis P.2014. The Free Time Allocation and its Relationship with the Perceived Quality of Life (QoL) and Satisfaction with Life (SwL). Procedia Economics and Finance, 9: 519-532
 • M.T. 1979. Industrialization in relation to integrated development with reference to Bangladesh. Industry and development.
 • Mizan BH, Halimahton BB. 2012. FDI, Growth and the Environment: Impact on Quality of Life in Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 50: 333 – 342
 • david. 1978. Industrialization in com benefits and the rural community. Rural sociology. Vol43.
 • Ruzena K, Hana S, Emil W. 2014. Thermal Environment Evaluation According to Indices in IndustrialWorkplaces. Procedia Engineering, 69: 158 – 167
 • Wang J, Wang L, Wang X, Zhang G, Fu H, Li K. 2011. A Study on the Strategy of Sustainable Development of Chemical Industry of Shandong Province. Energy Procedia, 5: 962–968

باسمه تعالي

دوست گرامي

پرسشنامه اي که تقديم حضورتان گرديده است در رابطه با اجراي يک پايان نامه دانشجويي تحت عنوان ((بررسي استـقرار منطقه ي ويژه اقتصادي انرژی پارس بر کيفيت زندگي مردم منطقه عسلويه)) مي باشد.

قطعاً پاسخهاي واقعي و دقيق شما محقق را در نتيجه گيري صحيح ياري خواهد نمود. لطفا با توجه به گزينه هاي داده شده مناسب ترين پاسخ را با علامت * در محل مورد نظر مشخص نماييد.

از اينکه ما را در انجام اين کار ياري مي نماييد کمال تشکر و قدرداني را داريم.

اطلاعات عمومي :

[1]Costanza et al

[2]Das

[3]Pal

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسـي تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

87 + = 93