new5

بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها در فن‌آوري اطلاعات

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه 3
1-1 بيان مسأله 4
1-2. اهداف تحقيق 7
1-3 سوالات تحقيق 7
1-3-1 سوال اصلي 7
1-3-2 سوالات فرعي 7
1-4 فرضيات تحقيق 8
1-5 روش تحقيق 8
1-6 روشهاي جمع آوري اطلاعات 9
1-7 جامعه آماري 10
1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن 10
1-9 ابزار گردآوري داده ها 11
1-10 قلمرو تحقيق 11
1-10 -1 قلمرو موضوعی تحقیق 11
1-10-2 قلمرو مكاني تحقيق 11
1-10-3 قلمرو زماني تحقيق 11
1-11 روش تجزيه و تحليل داده ها 11
1-12 تعاريف عملياتي 12
1-12-3 فناوري اطلاعات 13
فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه 15
2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادي 16
2-2-1 مفاهيم رشد و توسعه 16
2-2-2 تعاريف توسعه اقتصادي درغرب 18
2-2-3 تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان 21
2-2-4 معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي 27
2-3 بخش دوم : بازده سرمايه گزاري 29
2-3-1 مقدمه 29
2-3-2 سرمايه گذاري 31
2-3-3 انواع سرمايه گذاري 31
2-3-4 محيط سرمايه گذاري 33
2-3-5 ابزار هاي قابل معامله 34
2-3-6 فرآيند سرمايه گذاري 35
2-3-7 بازده 37
2-3-8 اجزاي بازده 37
2-3-9 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي 39
2-4 پيشينه تحقيق 47
1-2-4) تحقيقات داخلي 47
2-2-4) تحقيقات خارجي 48
فصل سوم:روش تحقيق
3-1 مقدمه 56
3-2 روش تحقيق 57
3-2-1) تحقيقات بنيادي 57
3-2-2) تحقيقات کاربردي 57
3-2-3) تحقيقات عملي 58
3-3) ماهيت و روش پژوهش 58
3-3-1) تحقيقات تاريخي 58
3-3-2) تحقيقات توصيفي 59
3-3-3) تحقيقات همبستگي 59
3-3-4) تحقيقات عليّ 60
3-3-5) تحقيقات تجربي 60
3-4 روشهاي جمع آوري اطلاعات 60
3-5 فرضيات تحقيق 61
3-6 قلمرو تحقيق 62
3-6 -1 قلمرو موضوعي تحقيق 62
3-6-2 قلمرو مكاني تحقيق 62
3-6-3 قلمرو زماني تحقيق 63
3-7 جامعه آماري 63
3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن 64
3-9 ابزار گردآوري داده‌ها 65
3-10 تعاريف عملياتي 65
3-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 67
فصل چهارم:تجزيه و تحليل آماري
4-1 مقدمه 69
4-2 رويکرد فراتحليل 70
4-3-1 بررسي فرضيه اول 72
4-3-2 بررسي فرضيه دوم 75
4-3-3 بررسي فرضيه سوم 77
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادها
5-1 مقدمه 81
5-2 يافته‌هاي تحقيق 81
5-3 تفسير و نتيجه‌گيري 83
5-4 پيشنهادها 85
5-5 محدوديت‌ها 86
منابع 87
چکيده:
هدف تحقیق: هدف اين مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادي و فناوري اطلاعات میباشد. امروزه رشد روزافزون فناوري اطلاعات و تاثير چشم گير آن در افزايش بهره وري سازمانهاي دولتي و خصوصي در سطح جهان، حركت جهاني را به سمت بهره گيري از انواع مختلف موجب شده است
روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نظر مي توان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد. متغيرهاي اين پژوهش توسعه اقتصادي (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و استفاده از فناوري اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر میباشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی (15سوالی) و فنآوری اطلاعات (10 سوال) استفاده شد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها : با توجه به نتایج تحقیق بين استفاده فناوري اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه رابطه معناداري وجود دارد. همچنین بين استفاده فناوري اطلاعات و نرخ بيکاري رابطه معني‌داري وجود. و با توجه به نتایج میتوان گفت بين استفاده فناوري اطلاعات در کشورها و بهره وری رابطه معني‌داري وجود دارد.
نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش استفاده نیروی انسانی می شود ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.
کليد واژه‌ها: فناوري اطلاعات، بهره وري، بازده ، فناوري اطلاعات، توسعه اقتصادي.

فصل اول:
«کليات تحقيق»

مقدمه
فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید تاثیر داشته باشد و شیوه‌های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معني مطلق «تغيير كمي هر متغير در مدت مشخص» اطلاق مي‌گردد. مثلاً قد يك فرد طي يك سال از 150 سانتي متر به 155 سانتي متر افزايش يابد، گفته مي‌شود كه قد آن شخص 5 سانتي متر رشد داشته است يا توليد گندم از 10 ميليون تن در سال قبل به 11 ميليون در سال جاري افزايش يافته است، حال اگر اين معني و مفهوم به كل توليدات كالاها و خدمات نهايي جامعه در يك مدت معين و مشخص تعميم داده شود، به آن «رشد اقتصادي» گويند. بنابراين «تغيير در ميزان توليد كالاها و خدمات نهايي توليد شده در جامعه در يك مدت معين را رشد اقتصادي گويند». (رحمت میرزایی،1382)
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهري آن سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمد براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي توسعه، «تحول تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خودجوش، مستمر و فراگير در توليد است.» (جمعي از نويسندگان،1382) ميير در تعريف توسعه اقتصادي مي‌گويد : توسعه اقتصادي روندي است كه طي آن درآمد حقيقي سرانه در بلندمدت افزايش مي‌يابد (نرخ رشد درآمد واقعي سرانه بيشتر از نرخ رشد جمعيت مي‌باشد(رحمت میرزایی،1382).
امروزه رشد روزافزون فناوري اطلاعات و تاثير چشم گير آن در افزايش بهره وري سازمانهاي دولتي و خصوصي در سطح جهان، حركت جهاني را به سمت بهره گيري از انواع مختلف موجب شده است كه كشور ما، (MIS) سيستم هاي اطلاعاتي به ويژه سيستم اطلاعات مديريت نيز در مسير اين حركت قرار گيرد. اين حركت در داخل كشور پيش روي خود با تحولات، موفقيت‌ها، شكست‌ها، چالش‌ها و مقاومت هاي فراواني مواجه بوده است . سازمان هاي دولتي به عنوان يك ابزار خوب مديريتي و موثر در امر تصميم گيري (MIS) و خصوصي زيادي از بهره گيري نموده اند و سازمان هاي بيشتري هم در اين فرايند از مزاياي آن بي بهره مانده اند(قاضي زاده فرد،1388)
بنابراين در اين پژوهش هدف اين است که از بين متغيرهاي متعددي که اثر آن بر پارادوکس بهره وري مورد تأييد قرار گرفته است، بر متغير توسعه اقتصادي در سطح ملي تمرکز شده و بررسي شود کداميک از ابعاد آن بيشترين رابطه را با پاردوکس بهره وري دارد.

1-1 بيان مسأله
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
فقر و ضعف اطلاعات موجب مي شود سازمان ها و شرکتها نه تنها تصوير درست و كاملي از آينده نداشته باشند، بلكه حتي نتوا نند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسند. در نتيجه نه میتواند هدف گذاري صحيح بکنند و نه قادرند فعاليت‌هاي مناسبي را براي اين سازمان‌ها طراحي نمايند و در نتيجه از منابع سازمان استفاده بهينه نخواهد شد. با وجود سرمايه گذاري‌هاي وسيع در حوزه فناوري اطلاعات، به دلايل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل اين سرمايه گذاري ها در دست نيست اما شواهد نشان مي‌دهد ناكامي در اين سرمايه گذاري ها نسبت به توفيق در آنها رايج تر بوده و در سطح سازماني و ملي كارايي و اثر بخشي مورد انتظار از سرمايه گذاري در اين زمينه به دست نيامده است. (ادوارد،2002)
شاخص هاي توسعه را معمولاً با ميزان پيشرفت آموزش و پرورش، افزايش درآمدسرانه، ميزان اميد به زندگي، بهداشت عمومي، فقرزدايي و ميزان دسترسي به خدمات عمومي تعريف کرده اند. (سليمي فر،1382). در این تحقیق سه شاخص بهره‌وری و نرخ بیکاری و درآمد سرانه به عنوان شاخصه‌‌های توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالبي که بيان شد لزوم بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و استفاده از فناوري اطلاعات در بنگاههای اقتصادی مشخص مي‌گردد.

1-2 اهداف تحقيق
هدف اصلی:
بررسی ارتباط بين توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.
اهداف فرعی:
بررسی ارتباط بين افزایش درآمد سرانه کشورو میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.
بررسی ارتباط بين افزایش بيکاري کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.
بررسی ارتباط بين افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات.

1-3 سوالات تحقيق
1-3-1 سوال اصلي
پرسش اصلي که در اين تحقيق مطرح شده است اين است که، « آيا بين توسعه اقتصادي و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد؟ »
1-3-2 سوالات فرعي
بين افزایش درآمد کشورو میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد؟
بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد؟
بين افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد؟

1-4 فرضيات تحقيق
فرضیه اصلی:
بين توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی:
بين افزایش درآمد سرانه کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد.
بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد.
بين افزایش بهره وری و میزان استفاده بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود دارد.

1-5 روش تحقيق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگي بدست آوردن داده‌هاي مورد نظر مي‌توان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد، و چون داده‌هاي مورد نظر از طريق نمونه‌گيري از جامعه، براي بررسي توزيع ويژگي‌هاي جامعه آماري انجام مي شود اين تحقيق از شاخه پيمايشي صورت مي‌پذيرد.

1-6 روشهاي جمع آوري اطلاعات
جمع¬آوري داده¬ها در اين تحقيق ترکيبي از روش¬هاي کتابخانه¬اي و ميداني است. مطالعات کتابخانه‌اي: روش¬هاي کتابخانه¬اي در تمامي تحقيقات مورد استفاده قرار مي¬گيرد. در اين تحقيق نيز محقق براي جمع¬آوري ادبيات و سوابق موضوع از منابع فارسي و لاتين کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز پايگاه هاي معتبر علمي در شبکه جهاني اينترنت استفاده و نتايج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فيش، جدول و فرم، ثبت و نگهداري کرده ودر پايان کار نسبت به طبقه¬بندي و بهره¬برداري از آن¬ها اقدام نموده است.
تحقيقات ميداني: روش¬هاي ميداني به روش¬هايي اطلاق مي¬گردد که محقق براي گردآوري داده ناگزير است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط با واحد تحليل (يعني افراد در اين پژوهش)، اطلاعات مورد نياز خود را جمع¬آوري کند. در اين روش محقق مي‌تواند جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده و يا پرسشنامه اي را با توجه به مدل، فرضيات اصلي و زير فرضيات طراحي نموده و پس از تعيين روايي و پايايي، از آن بهره برداري نمايد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها در فن‌آوري اطلاعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

95 − 86 =