بررسي امکان بيوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گياه يونجه در شرايط درون شيشه

59,000تومان

توضیحات

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دانشکده کشاورزي

گروه مهندسي بيوتکنولوژي

پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد مهندسي بيوتکنولوژي کشاورزي

بررسي امکان بيوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گياه يونجه در شرايط درون شيشه

 

 

چکيده:

آنچه که امروزه تحت عنوان نانو تکنولوژي مطرح است آشنا شدن و کنترل کردن بسياري از پديده ها در ابعاد اتمي و آنگسترمي مي باشد. از طرفي استفاده از روش هاي ايمن و دوست دار طبيعت يکي از چالش هاي مهم در عصر کنوني است که بايد به آن توجه ويژه داشت. ميکروب­ها و گياهان به طور ذاتي داراي قابليت کاهش فلزات از طريق مسيرهاي متابوليک ويژه خود هستند. بر اين اساس در مطالعه حاضر گياه يونجه به منظور توليد نانوذرات طلا و نقره مورد استفاده قرار گرفته است. گياهان به مدت 24،48 و72 ساعت در محلول تتراکلرواوريت (1،2 و3 ميلي مولار) و نيترات نقره (5/5، 5/6، 5/7 ميلي مولار) قرار گرفتند تا بتوان از طريق نمونه گيري هر 24 ساعت يک بار زماني که گياه توليد ذرات در مقياس نانو مي کند شناسايي شود اين آزمايش در سه تکرار بر روي سه رقم نيکشهري، همداني و يزدي گياه يونجه انجام شد ،گياهان از طريق طيف سنجي ماوراي بنفش- مرئي (جهت تشخيص وجود نانوذرات طلا و نقره) و ميکروسکوپ الکتروني نگاره همراه با طيف سنج عنصري اشعه ايکس (جهت شناسايي نوع، اندازه و شکل نانوذرات)،دستگاه نانوپارتيکل آنالايزر (جهت تعيين ميانگين قطر ديناميکي کل ذرات) انجام شد با آزمايشات انجام شده وتوليد نانوذرات طلا ونقره در گياه يونجه اثبات شد. اين روش سنتز بيولوژيکي از لحاظ محيط زيست ايمن مي باشند چون فاقد فراورده هاي فرعي سمي مي باشد.

کلمات کليدي: سنتز بيولوژيک، ميکروسکوپ الکتروني روبشي، نانو ذرات طلا.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1

فصل دوم: مرور منابع

2-1- فناوري نانو…………………………………………………………………………………………….. 4

2-2- تعاريف فناوري نانو و گستره آن………………………………………………………………….. 6

2-3- نانوبيوتکنولوژي………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1مزيت­هاي توسعه نانوبيوتکنولوژي……………………………………………………………….. 9

2-4- ابزار­هاي اندازه­گيري در سطح نانو………………………………………………………………… 10

2-4-1- دستگاه اندازه‌گيري جذب نور…………………………………………………………………. 10

2-4-1-1- کاربردهاي طيف سنجي جذبي ……………………………………………………………. 10

2-4-2- دستگاه طيف سنجي عنصري اشعه ايکس……………………………………………………. 11

2-4-3- ميکروسکوپ الکتروني روبشي ……………………………………………………………….. 11

2-4-3-1- استفاده‌هاي عمومي ………………………………………………………………………….. 12

2-4-3-2- اندازه نمونه ها…………………………………………………………………………………. 12

2-4-3-3- آماده‌سازي نمونه ها………………………………………………………………………….. 12

2-4-3-4- محدوديت‌ها……………………………………………………………………………………. 13

2-4-4- دستگاه تفرق ديناميکي نور ليزر……………………………………………………………….. 13

2-4-5- اسپکترومتري جذب اتمي……………………………………………………………………….. 16

2-4-6-طيف سنج پراش اشعه ايکس……………………………………………………………………. 17

2-4-6-1-توليد خطوط طيفي پرتو ايکس …………………………………………………………….. 17

2-4-6-2 پراش پرتو ايکس……………………………………………………………………………….. 18

2-4-6-3-روش­هاي پراش پرتو ايکس…………………………………………………………………. 18

2-4-6-4-کاربردها…………………………………………………………………………………………. 19

2-5- طلا……………………………………………………………………………………………………… 19

2-5-1- استخراج طلا………………………………………………………………………………………. 19

2-5-2- خواص و موارد کاربرد طلا…………………………………………………………………….. 20

2-5-3- خواص نانوذرات طلا…………………………………………………………………………….. 20

2-5-4- کاربردهاي نانوذرات طلا……………………………………………………………………….. 21

2-5-4-1- کاربردهاي نانوذرات طلا در شيمي به عنوان کاتاليزور………………………………… 21

2-5-4-2- کاربرد نانوذرات طلا در پزشکي…………………………………………………………… 21

2-6- نقره……………………………………………………………………………………………………… 22

2-6-1- خصوصيات نقره………………………………………………………………………………….. 22

2-6-2- کاربردها……………………………………………………………………………………………. 22

2-6-3- مواجهه با نقره……………………………………………………………………………………… 23

2-6-4- سازوکار سميت نقره…………………………………………………………………………….. 23

2-7- نيترات نقره……………………………………………………………………………………………. 24

2-7-1- خصوصيات………………………………………………………………………………………… 24

2-7-2- مواجهه و سميت…………………………………………………………………………………… 24

2-8- نانوذرات نقره فلزي………………………………………………………………………………….. 24

2-8-1- تعريف………………………………………………………………………………………………. 24

2-8-2- کاربردها……………………………………………………………………………………………. 24

2-8-3- سازوکار سميت…………………………………………………………………………………… 25

2-8-4- پيشگيري از سميت……………………………………………………………………………….. 25

2-9-روش­هاي توليد نانوذرات……………………………………………………………………………. 26

2-9-1-سنتز فاز بخار……………………………………………………………………………………….. 26

2-9-2-الکتروشيميايي……………………………………………………………………………………… 27

2-9-3-فوتوليز……………………………………………………………………………………………….. 27

2-09-4کاهش شيميايي……………………………………………………………………………………. 27

2-9-5-روش آسياب مکانيکي……………………………………………………………………………. 27

2-9-6-روش تشعشع براي توليد نانو ذرات…………………………………………………………….. 28

2-9-7 روش قوس الکتريتي براي توليد نانو ذرات ……………………………………………………. 29

2-9-8 توليد نانوذرات در محيط پلاسما………………………………………………………………… 30

2-10- عصاره گياهان و روش­هاي استخراج عصاره ها………………………………………………. 33

2-10-1- روش­هاي استخراج مواد گياهي………………………………………………………………. 33

2-10-1-1- ماسراسيون(خيس کردن)…………………………………………………………………… 34

2-10-1-1-1- دستور خيس کردن……………………………………………………………………… 35

2-10-1-2- ليکسيوپاسيون( پرکولاسيون)……………………………………………………………… 35

2-10-1-3- خيساندن در حرارت………………………………………………………………………… 37

2-10-1-4- دم کردن………………………………………………………………………………………. 37

2-10-1-5- عصاره گيري با حرارت با دستگاه سوکسله……………………………………………. 38

2-11 مروري بر پژوهش­هاي پيشين………………………………………………………………………. 38

2-11- 1- سنتز نانوذرات طلا در باکتري­ها…………………………………………………………….. 39

2-11-2- سنتز نانوذرات طلا دراکتينومايست………………………………………………………….. 40

2-11-3- سنتز نانوذرات طلا در مخمر………………………………………………………………….. 41

2-11-4- سنتز نانوذرات طلا در قارچ­ها………………………………………………………………… 41

2-11-5- سنتز نانوذرات طلا در گياهان ……………………………………………………………….. 42

2-12- نقره……………………………………………………………………………………………………. 42

2-12-1- استفاده از باكتري‌ها در سنتز نانوذرات نقره……………………………………………….. 42

2-12-2- استفاده از مخمر در سنتز نانوذرات نقره…………………………………………………….. 43

2-12-3- استفاده از قارچ­ها در سنتز نانوذرات نقره ………………………………………………….. 43

2-12-4- استفاده ازگياهان در سنتز نانوذرات نقره …………………………………………………… 43

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1-گونه­هاي گياهي مورد استفاده………………………………………………………………………. 45

3-2- طرز تهيه محلول­هاي ذخيره عناصر غذايي در محيط کشت …………………………………. 45

3-2-1- طرز تهيه محلول­هاي ذخيره عناصر پر مصرف و کم مصرف محيط کشت MS……… 45

3-2-2 -محلول ذخيره آهن……………………………………………………………………………….. 47

3-2-3- محلول ذخيره ويتامين­ها و اسيد­هاي­آمينه……………………………………………………… 47

3-2-4- طرز تهيه محيط کشت MS……………………………………………………………………… 47

3-2-5 -تهيه محلول ذخيره طلا…………………………………………………………………………… 48

3-2-6 -تهيه محلول ذخيره نقره………………………………………………………………………….. 48

3-3 -ضد عفوني کردن بذور……………………………………………………………………………… 48

3-4 -جمع آوري گياه براي تهيه عصاره………………………………………………………………… 49

3-4-1 -عصاره گيري………………………………………………………………………………………. 49

3-5- تهيه نمونه جهت آناليز با دستگاه اسپکتروفوتومتري جذب اتمي …………………………… 49

3-6 -تهيه نمونه جهت آناليز با دستگا­ههاي اسپکتروفوتومتري  UV-visiblو دستگاه نانوپارتيکل آناليزر            50

3-7- تهيه نمونه جهت آناليز با ميکروسکوپ الکتروني روبشي…………………………………….. 50

3-8- آناليز کاني شناسي به روش XRD……………………………………………………………….. 50

 

فصل چهارم: نتيجه و بحث

4-1- نتايج وجود يون­هاي طلا و نقره در گياه يونجه نسبت به نمونه شاهد توسط اسپکتروفتومتري جذب اتمي   52

4-2 -تعيين جذب نانوذرات طلا و نقره توسط اسپکتروفتومتري UV-visible……………………. 53

4-3- الگوي طيف XRD نانوذرات طلا و نقره………………………………………………………… 54

4-4- نتايج تفرق ديناميکي نور ليزر توسط دستگاه نانوپارتيکل آنالايزر………………………….. 55

4-4-1- تجزيه واريانس صفت مورد بررسي…………………………………………………………… 55

4-5- نتايج ميکروسکوپ الکتروني روبشي…………………………………………………………….. 68

4-6- پيشنهادات……………………………………………………………………………………………… 69

 

فصل پنجم: منابع

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 70

پيوست…………………………………………………………………………………………………………. 77

 

 

 

 

 

 

فصل اول

1-1- مقدمه

طي چند سال اخير واژه اي پيش پا افتاده با امکانات بالقوه نهان و پر دامنه، تلويحاً به شتاب خود را در چارچوب آگاهي­ها و ضمير جهان جا انداخته است. اين واژه همان نانو است. اين واژه تامل در خصوص تغييرات لرزه آوري را فراهم آورده که تقريباً در هر جنبه از علم و مهندسي با آثاري در اخلاقيات، اقتصاد، روابط بين الملل، زندگي روزمره، و حتي مفهوم و تصور آدمي از جايگاهش در جهان هستي اتفاق افتاده است. اهل نظر آن را اکسيري براي رفع همه پريشاني­ها و گرفتاري­ها تلقي مي کنند. هشدارگران آن را گام بعدي جنگ­هاي بيولوژيکي و شيميايي يا، در موارد افراط آن را مجالي براي آدمي ميدانند که گونه­هايي را به وجود آورد که سرانجام به جاي نوع بشر بنشيند.

فناوري نانو به عنوان يک فناوري بين رشته­اي و پيشتاز در کنار فناوري زيستي توانايي خود را در رفع کمبود­ها در بسياري از عرصه­هاي علمي و صنعتي، بخصوص در علوم کشاورزي و صنايع وابسته به آن به اثبات رسانيده است، به دليل همين توانايي­ها امروزه کمتر عرصه­اي را مي توان يافت که فناوري نانو با قابليت­ها و توانمندي­هاي منحصر به فرد خود را به آن تحميل نکرده باشند. در سه دهه اخير ورود فناوري­هاي مختلف به عرصه کشاورزي منجر به ايجاد تحولات عظيمي همچون انقلاب سبز و گذر کشاورزي سنتي به کشاورزي اقتصادي گرديد. در اين دوره افزايش چشمگيري در کيفيت و کميت محصولات کشاورزي صورت گرفت. ليکن علي رغم گذشت سال­ها از وقوع انقلاب سبز، همچنان مشکل عدم تناسب رشد توليدات کشاورزي و جمعيت جهان وجود دارد که اين موضوع لزوم توسعه و بکار­گيري فناوري­هاي نوين در بخش کشاورزي در جهت توسعه پايدار و افزايش توليدات کشاورزي را دو چندان مي­نمايد.

نانوتکنولوژي ساخت ابزارهاي نوين مولکولي منحصر به فرد با بکارگيري خواص شيميايي کاملا شناخته شده اتم ها و مولکول ها (نحوه پيوند آنها به يکديگر) را ارائه مي دهند. مهارت مطرحه در اين تکنولوژي دستکاري اتم­ها بطور جداگانه و جاي دادن دقيق آنان در مکاني است که براي رسيدن به ساختار دلخواه و ايده آل مورد نياز مي باشد. نانو به بررسي و فناوري ساخت ذراتي که حداقل يکي از ابعاد فضايي آن­ها در محدوده 100-1 نانومتر باشد مي­پردازد.بطور کلي فناوري­هاي نانو، دستکاري مواد در سطوح اتمي و ملکولي است که به سرعت در عرصه­هاي مختلف کشاورزي، فناوري­هاي زيستي، صنايع، پزشکي و فناوري اطلاعات کاربرد وسيع داشته تا سيستم­هاي غذايي و کشاورزي را تغيير دهد. اين فناوري کاربردهاي بسياري در همه مراحل توليد، فراوري، نگهداري، بسته بندي و انتقال توليدات کشاورزي دارد.

هم اکنون نانوذرات يکي از مهم ترين زمينه­هاي کاربردي نانوفناوري است که بيش از عرصه­هاي ديگر به حد تجاري سازي و کاربردي رسيده است انواع مختلفي از اين مواد در کاربردهاي مختلف مصرف مي شوند و تحقيقات براي استفاده هرچه بيشتر از آن­ها در کاربردهاي جديد در حال انجام است. پيش بيني مي شود که طي پنج سال آينده، بازار توليد نانوذرات با نرخ ساليانه 15 درصد رشد کند.

توليد نانوذرات که کاربردهاي متفاوتي در زمينه­هاي مختلف علمي دارند يکي از مباحث مهم نانو تکنولوژي مي باشد. از جمله اين نانوذرات که کاربردهاي مختلفي در علوم پيدا کرده­است، نانو ذرات طلا و نقره مي باشد. اين نانوذرات يک دستاورد شگرف علمي در نانوتکنولوژي هستند

نانوذرات نقره به دليل خواص فيزيکي و شيميايي ويژه و کاربردهاي وسيع از ارزش بالايي برخوردار هستند. از نانوذرات نقره به عنوان دارو مي توان در درمان بيماري­هاي پوستي، انواع جراحات و سوختگي­ها، بيماري­هاي باکتريايي و قارچي، بيماري­هاي گوارشي و …استفاده کرد.

نانوذرات طلا، نانوذرات فلزي بسيار پايداري هستند که داراي جنبه­هاي بسيار جالبي همچون توانايي تجمع در چندين شکل که مستلزم علم مواد مي­باشد، رفتار ذرات مجزا، الکترونيک وابسته به اندازه، ويژگي­هاي نوري و مغناطيسي ( اثر اندازه کوانتومي) و کاربد­هاي آن­ها در کاتاليز و زيست شناسي مي باشد. اگر چه طلا موضوعي است که منشا باستاني در بسياري از پژوهش­هاي انجام شده در علوم را دارد ولي هم اکنون نيز موضوع بسيازي از مقالات و نشريات به ويژه در علوم وفناوري نانو با تکيه بر ذرات و تک لايه هاي خود تجمع نانو مي باشد. در اين زمينه نانوذرات طلا، کلوئيد­هاي طلا نيز ناميده مي شوند.

به طور کلي با دو روش بالا به پايين و پايين به بالا مي توان نانوذرات را توليد کرد. در روش اول ذرات طي آسياب شدن به دست مي آيند و در روش دوم ذرات با روش­هاي الکتروشيميايي، سنتز بخار، فتوليز و کاهش شيميايي و … صورت مي پذيرد.

 روشي که اغلب براي سنتز نانوذرت طلا با قطر تقريباً 10 تا 150 نانومتر استفاده مي شود روش تورکويش- فرنس مي­باشد که بر اساس احياي سيتراتي مشتقات سه ظرقيتي طلا مي­باشد.

موجودات زنده پتانسيل عظيمي براي توليد نانوذرات و نانوابزارها با گستره كاربرد فراوان دارند. با استفاده از باكتري ساده گرفته تا يوكاريوت‌هاي پيچيده در مخلوط واكنش، مي‌توان به توليد نانوذرات با شكل و اندازه مطلوب دست يافت .

اگرچه روش­هاي شيميايي و فيزيكي ممكن است به طور موفقيت آميزي منجر به توليد نانوذرات خالص شوند ولي از لحاظ اقتصادي گران و به صورت بالقوه براي محيط خطرناك مي‌باشد. استفاده از موجودات بيولوژيك مانند ميكروارگانيسم‌ها، عصاره گياه يا بيوماس گياه مي‌تواند جايگزيني براي روش­هاي فيزيكي و شيميايي براي توليد نانوذرات باشد به گونه‌اي كه به محيط زيست نيز صدمه‌اي وارد نكند،و همچنين به دليل بيماريزا بودن برخي از ميکروارگانيسم ها (قارچ ها و باکتري ها) در اين تحقيق سعي بر آن شد که ازمواد گياهي براي توليد نانوذرات طلا و نقره استفاده کردد که اميد است اين تحقيق گامي در جهت توليد نانوذرات سازگار با محيط زيست باشد.

 

 

 

فصل دوم

مروري بر پژوهش­هاي پيشين

2-1- فناوري نانو

اگر بتوانيم 100 اتم را در يک نانومتر مکعب قرار دهيم و هر اتم بتواند جزئي از صد قسمت باشد، آنگاه در حدود 100×100 راه متفاوت براي چيدن اتم‌ها در يک نانومتر مکعب خواهيم داشت. ، فاينمن در سال 1959، در سخنراني معروفش چنين گفت: «تا جايي که توانايي درکش را دارم، اصول فيزيک ساخت اجسام را به صورت اتم به اتم رد نمي‌کند. اين تلاش براي شکستن هيچ قانوني نيست، در اصل چيزي است که مي‌توان آن را انجام داد ولي در عمل تا کنون انجام نشده، چون ما بسيار بزرگ هستيم».

نانو به معناي واقعي ريز است که همان يک ميلياردم متر است. کلمه نانو از نانوز[1] گرفته شده که در زبان يوناني قديم به معناي کوتوله و يا هر چيز ديگر کوچک‌تر از حد معمول است. جهان ريز موجودات يا دنياي نانو شامل اتم‌ها، ماشين‌هاي مولکولي مانند ريبوزوم‌ها و اعضاي سلولي که پروتئين توليد مي‌کنند است.

در فناوري نانو، رسيدن به ساختار نانو با دو روش امکان پذير است؛ روش‌هاي بالا به پائين و روش‌هاي پائين به بالا.روش بالا به پائين به تبديل مواد از اندازه ماکرو به اندازة نانو مربوط مي‌شود و روش پائين به بالا، به توليد محصولات، از مولکول‌هاي مجزا يا اتم‌ها، به ساختارها و مولکول‌هاي بزرگتر اشاره دارد. امروزه، فناوري نانو شامل پنج رشته عمده نانوالکترونيک، نانو مواد، فناوري نانومولکولي، فناوري نانوزيستي و ميکروسکوپي (با تفکيک‌­پذيري در مقياس نانو؛ نانوسکوپي)است. اگرچه مرزها نامعلوم است، اما هر يک از اين موارد مسيرهاي متفاوتي را در زمينة ايجاد فرصت‌هاي جديد نشان مي‌دهند (جهانشاهي 1386).

رابطه فناوري نانو و زيست ‌فناوري را شايد بتوان به اين صورت بيان نمود که فناوري نانو، راه حل‌هاي جديدي براي تغيير شکل سامانه‌هاي زيستي ارائه مي‌کند و مي‌تواند زمينه وسيع فناوري را براي کاربرد در بعضي حوزه‌ها مانند فرآيندهاي زيستي در صنعت و پزشکي مولکولي، رسيدگي به تأثيرات زيست­‌محيطي نانوساختارها، بهبود سامانه‌هاي کشاورزي و غذايي (مانند افزايش محصولات کشاورزي، محصولات جديد غذايي، نگهداري غذا) وبهبود عملکرد انسان (مانند افزايش ظرفيت حسي، اتصال مغز و سامانة اعضا با نانوالکترونيک و مواد نانوساختار)، فراهم کند )جهانشاهي 1386(

به عبارتي، فناوري نانوزيستي، حاصل تعامل دو فناوري نوظهورزيستي و نانو است. فناوري نانو ابزار و فناوري‌هاي لازم براي بررسي و دگرگوني در سامانه‌هاي زيستي را فراهم مي‌کند و فناوري زيستي نيز مدل‌هايي را به فناوري نانو ارائه مي‌نمايد. به بياني ديگر،فناوري نانوزيستي، زمينه‌اي است که از اصول و روش‌هاي مقياس نانو براي درک و تغيير شکل سامانه‌هاي زيستي (زنده يا غيرزنده) استفاده مي‌کند و با استفاده از اصول و مواد زيستي،دستگاه‌ها و سامانه‌هاي جديدي را در مقياس نانو مي‌سازد.

اين فناوري نوظهور (فناوري نانو زيستي) آنقدر گسترده و متنوع است که هنوز تعريف واحد و جامعي براي آن ارائه نشده‌است؛به طوري که تعيين مرزهاي مشخص فناوري زيستي را بيشتر با کاربردهاي آن مي‌شناسند )جهانشاهي 1386(.

ويژگي بارز فناوري نانو، باز کردن افقي جديد براي کاربرد نانوذرات در شيمي تجزيه است. نانوذرات در علوم نانو، ويژگي‌هاي فيزيکي و شيميايي منحصر به‌فردي دارند. بعضي از اين ويژگي‌ها، داراي جنبه‌هاي عالي براي حسگرهاي بيولوژيکي و شيميايي هستند. به­طور ويژه، ذراتي که بيشترين جذابيت را براي بسياري از کاربردهاي آناليز زيستي دارند، نانوذرات نيمه‌رساناي ذرات کوانتومي و ذرات کلوئيدي طلا هستند. قدرت و حوزة عمل نانوذرات به وسيلة همراه کردن آن­ها با واکنش‌هاي تشخيص زيستي و فرايندهاي الکترونيکي به ميزان زيادي افزايش مي‌يابد. بعضي از اين همراه کردن‌ها، به طور چشمگيري حساسيت ارزيابي‌هاي زيستي را افزايش مي‌دهد. هم‌اکنون توجه زيادي در استفاده از بيومولکول‌ها براي ساخت نانوساختارها و عملگرا کردن سطوح نانوذرات وجود دارد. اتصالات نانوذره‌ بيوپليمر، پتانسيل وسيعي براي تشخيص‌هاي DNA داشته و مي‌توانند اثر زيادي در شيمي تجزيه زيستي داشته باشند(Wang 2003).

نانوذرات طلا در حدود چهار دهه است که به عنوان پروب‌هاي سلولي شيميايي ايمني در بيوتکنولوژي استفاده مي‌شوند (Bendayan 2001, Daniel and Astrac 2004).

 در طول دهه گذشته استفاده از نانوذرات در تشخيص DNA افزايش يافته است ، پيشرفت‌هاي اخير در ذرات عامل دار شده با اوليگونوکلئوتيدها و ويژگي‌هاي سطحي آن­ها، راه را براي توسعه يک سري از سيستم‌هاي تشخيص زيستي کاربردي و جديد باز مي‌کند(Mirkin et al 1996).

 ترکيب کردن اين توانايي‌هاي جديد براي کنترل اندازة ذره و ترکيب ساختماني، با تغييرات سطحي آسان اجازه دسترسي به پروب‌هاي نانوذره‌اي را که به طور شيميايي يا نوري بيان مي‌شوند، فراهم مي‌کند. اين پروب‌ها که در ارزيابي تشخيص زيستي به‌کارمي‌روند، در مقايسه با ارزيابي‌هاي متداول و قديمي داراي مزاياي زيادي هستند(2001Parak et al 2003, Niemeyer)

علاوه بر ويژگي‌هاي تشخيصي و نوري که به وسيله مولکول‌هاي سطحي ايجاد مي‌شود، نانوذرات فلزي، الکتريسيته را نيز هدايت مي‌کنند و به سبب سطح بالايي که دارند، به عنوان کاتاليست کاملاً مفيد هستند و براي هدف‌هاي نوکلئيک اسيد، همة اين ويژگي‌هااجازه طراحي روش‌هاي زيادي را فراهم مي‌کند(Daniel and Astruc 2004 Peen et al 2003 , ,Parak et al 2003, .Niemeyer 2001).

2-2- تعاريف فناوري نانو و گستره آن

فناوري نانو،واژه‌اي است کلي که به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصة کار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانو، ابعادي در حدود 1/0 تا 100 نانومتر است.(جهانشاهي 1386).

 واژه فناوري نانواولين ‌بار توسط نوريوتانيگوچي [2]استاد دانشگاه علوم توکيو در سال 1974 بر زبان‌ها جاري گرديد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد و وسايل دقيقي که ابعاد آنها در حد نانومتر است، به‌کار برد. در سال 1986 اين واژه توسط کي اريکدکست[3] در کتابي با عنوان «موتور آفرينش: آغاز دوران فناوري نانو» بازآفريني و تعريف مجدد شد. وي اين واژه را به شکل عميق‌تري در رسالة دکتري خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آن را در کتابي با عنوان «نانوسامانه‌ها، ماشين‌هاي مولکولي، چگونگي ساخت و محاسبات آن­ها » توسعه داد (جهانشاهي 1386).

تعاريف زيادي براي فناوري نانو وجود دارد،سازمان ان ان آي[4] در ايالات متحده تعريفي را براي فناوري نانو ارائه مي‌دهد که در بر گيرنده هر سه خصوصيت ذيل باشد:

1- توسعه فناوري و تحقيقات در سطوح اتمي، مولکولي و يا ماکرومولکولي در مقياس اندازه‌اي 1/0 تا 100 نانومتر.

2- خلق و استفاده از ساختارها، ابزار و سامانه‌هايي که به دليل دارا بودن اندازه کوچک خود، خواص و عملکرد نويني دارند.

3- توانايي کنترل يا دستکاري در سطوح اتمي.

بنابراين، علم فناوري نانو توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستم‌هاي جديد براي در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولي و اتمي، با استفاده از خواصي که در آن سطوح ظاهر مي‌شوند را داراست (Andreta 2003). البته بايد در نظر داشت که ممکن است اصول و قواعد معمولي علم شيمي و فيزيک در سطوح فوق، به دو دليل قابل اعمال نباشد ( Holister et al 2003).

1- خواص ذرات کوچک يک ماده با خواص توده‌هاي بزرگتر آن مي‌تواند متفاوت باشد؛

2- نسبت سطح به حجم در ذرات کوچک بسيار بالا مي‌رود و از آن­جا که خصوصيات در سطوح اتمي بسيار متفاوت است، اين امر باعث تغيير خصوصيات مواد به شکل غير قابل پيش‌­بيني مي‌شود.

افزايش نسبت مساحت سطحي به حجم که به تدريج با کاهش اندازه ذره رخ مي دهد، باعث غلبه يافتن رفتار اتم­هاي واقع در سطح ذره به رفتار اتم­هاي دروني مي شود. اين پديده بر خصوصيات ذره در حالت انزوا و بر تعاملات آن با ديگر مواد اثر مي گذارد. مساحت سطحي زياد، عاملي کليدي در کارکرد کاتاليزورها و ساختارهايي همچون الکترودها يا افزايش کارآيي فناوري­هايي همچون پيل سوختي و باتري­ها مي باشد. مساحت سطحي زياد نانوذرات باعث تعاملات زياد بين مواد مخلوط شده در نانوکامپوزيت­ها مي شود و خواص ويژه­اي همچون افزايش استحکام يا افزايش مقاومت حرارتي يا شيميايي را موجب مي شود.

به محض آن­که ذرات به اندازه کافي کوچک شوند، شروع به رفتار مکانيک کوانتومي مي­کنند. خواص نقاط کوانتومي مثالي از اين دست است. اين نقاط گاهي اتم­هاي مصنوعي ناميده مي شوند؛ چون الکترون­هاي آزاد آن­ها مشابه الکترون­هاي محبوس در اتم­ها، حالات گسسته و مجازي از انرژي را اشغال مي کنند. علاوه بر اين، کوچک­تر بودن ابعاد نانوذرات از طول موج بحراني نور، آن­ها را نامرئي و شفاف مي نمايد. اين خاصيت باعث شده است تا نانوذرات براي مصارفي چون بسته بندي، مواد آرايشي و روکش­ها مناسب باشند.

برخي از خواص نانوذرات با درک افزايش اثر اتم­هاي سطحي يا اثرات کوانتومي به راحتي قابل پيش بيني نيستند. مثلاً اخيراً نشان داده شده­است که «نانوکره­هاي» به خوبي شکل يافتۀ سيليکون به قطر 40 تا 100 نانومتر، نه تنها سخت تر از سيليکون مي­باشند بلکه از نظر سختي بين سافير و الماس قرار مي گيرند

در مثالي ديگر وقتي نقره به ذرات بسيار کوچک تبديل مي‌شود به صورت ماده‌اي ضدميکروب عمل مي‌کند. همچنين ذرات کوچک طلا (برخلاف تصور ما از رنگ طلا)، رنگ‌هاي متنوعي را از خود منعکس مي‌کنند .در آينده‌اي نه چندان دور،فناوري نانو بشر را قادر خواهد ساخت تا ماشين‌هايي را بسازد که توانايي محاسبه، حرکت، احساس محيط اطراف و حتي بازسازي خود را داشته باشند. از اين رو براي اين فناوري، کاربردهايي را در حوزه‌هاي مختلف از غذا، دارو،تشخيص پزشکي و بيوتکنولوژي تا الکترونيک، کامپيوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژي، محيط زيست، هوافضا و امنيت ملي،برشمرده‌اند. سازه‌هاي نانو مي‌توانند باعث انقلاب در علوم و در تمام سطوح، به‌ويژه در علم کامپيوتر، پزشکي و بهداشت، بيوتکنولوژي و کشاورزي گردند. بنابراين کاربردهاي وسيع اين عرصه به همراه پيامدهاي اجتماعي، سياسي و حقوقي آن، اين فناوري را به عنوان يک زمينه فرارشته‌اي و فرابخشي مطرح نموده است.

2-3- نانو بيو تکنولوژي

طبيعت، تعداد بيشماري از کنش‌ها را در مقياس نانو در خود جاي داده است و به کمک آنها توانسته در مصرف انرژي و مواد صرفه جويي کند. بنابراين علاقه خاصي به شناخت مهندسي ماشين‌هايي که در طبيعت مورد استفاده بوده ايجاد شده‌است. از اين رو فعاليت‌هاي تحقيقاتي در زمينه نانو،ماشين‌هاي طبيعي و قابليت کارهاي مختلف در مقياس نانو، به وسيله اين ماشين‌ها متمرکز شده‌است. اين موتورها (که به موتورهاي بيومولکولي نيز معروفند) به دليل بازده بسيار زياد و توانايي مشابه‌سازي و وفور در طبيعت که سبب کاهش هزينه توليد انبوه آن­ها مي‌شود، مورد استقبال واقع شده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت که در علوم زيستي، فناوري نانو و بيوتکنولوژي پيوستگي زيادي دارند، به طوري که در مجموع «نانوبيوتکنولوژي» نام گرفته‌است. در اين راستا متخصصان بيوتکنولوژي به متخصصان فناوري نانو در خصوص درک و فهم ساختمان مولکول‌هاي کوچک و طراحي ماشين‌هاي کوچک کمک مي‌کنند، کاري که چندين سال است در طبيعت و در درون فضاي کوچکي به نام سلول، که مملو از نانوماشين‌هاست، اتفاق مي‌افتد (Sharma et al 2005).

متخصصان فناوري نانو با استفاده از قدرت خارق­العاده مولکول‌هاي بيولوژيکي و فعاليت سلولي مي‌توانند به اهداف خود دست يابند، کاري که با روش‌هاي ديگر بسيار مشکل و يا ناممکن است. بنابراين نانوبيوتکنولوژي نيز با موفقيت‌هاي فناوري نانو و در راستاي استفاده از مولکول‌هاي بيولوژيکي پيشرفت خواهند کرد( Sharma et al 2005).

 

2-3-1 مزيت‌هاي توسعه نانوبيوتکنولوژي

– بازدهي بالاي انرژي به دليل انجام کنش‌ها و واکنش‌هاي در حد مولکولي و اتمي.

– سرعت بالا و پايداري مناسب کنش‌ها و واکنش‌ها، به دليل نبود پوشش و نيز طبيعت همسان سازوکازنيروهاي موجود.

– هزينة توليد نسبتاً کم به دليل اندازة کوچک و موجود بودن در طبيعت.

ساختن يا به عبارت ديگر مشابه‌سازي در علم نانوبيوتکنولوژي به دو بخش قابل تقسيم است:

1- ماشين‌هايي که در سطح نانو ساخته شده، به اين مفهوم که ساخت آن­ها همانند ماشين‌هاي بزرگ ولي در مقياس نانو است.

2- ساختن ماشين‌هاي­نانويي که در واقع از موادي با منشا آلي مانند پروتئين‌ها و DNA، براي توليد آن­ها استفاده مي‌گردد.

براي اين منظور بهترين راه، مطالعه ماشين‌هاي موجود در طبيعت و سعي در بهره جستن از آنها براي اهداف مورد نظر است. تمام سلول‌هاي زنده از نانوماشين‌هاي فراواني از جنس DNA، RNA و پروتئين تشکيل شده‌اند که فعاليت‌هاي حياتي را امکان‌پذيرمي‌سازند. در مقايسه با پروتئين‌ها، ساختمان  DNA همگون‌تراست و ساختار آشناتري­دارد. البته طبيعت قابل پيش­‌بيني و دو رشته‌اي DNA باعث جذابيت زياد در نانو شده‌است. اين خصوصيات باعث شکل‌پذيري ساختاري مولکولDNA ( ايجاد گره‌ها، گوشه‌ها و چندوجهي‌ها) مي‌گردد. از طرف ديگر، پروتئين‌ها نيز به نوبه خود در ساختن بافت سلولي، مانند بافت نگهدارنده و آنزيم‌ها، در سوخت و ساز سلولي نقش اساسي دارند و مي‌توانند به صورت يک موتور محرک، عامل پيوستگي و يا عامل حسگر، عمل کنند (Astier et al 2005،  2002Csaki et al ، Puncoska et al 2004).

مولکول‌هاي DNAو RNA بيشتر نقش ذخيره و انتقال اطلاعات را انجام مي‌دهند و نوکلئوتيدها بر اساس تعداد و ترتيب قرار گرفتن در رشته‌هاي DNA اطلاعات ژنتيکي بسيار متغيير را ثبت مي‌کنند. هر DNA تک رشته‌اي با استفاده از قدرت هيبريد شدن با رشتة مکمل خود دورشته‌اي مي‌شود. اين خاصيت، توانايي ايجاد ساختمان يک الي سه‌بعدي را به DNA مي‌دهد و خود سازماندهي آن سبب توانايي چسبندگي و يکپارچگي انتهايي رشته مي‌شود. استفاده از اسيدهاي نوکلئيک به عنوان يک واحد و توانايي بالقوه آن­ها اساس ايجاد ساختمان‌هايي در اندازه ميکرومتر و نانومتر را فراهم مي‌سازد(Astier et al 2005، 2002Csaki et al ، Chirikjan et al 2005 ).

2-4- ابزار­هاي اندازه گيري در سطح نانو

2-4-1- دستگاه اندازه‌گيري جذب نور[5]

[1]– NANOS

[2] -Norio Taniguchi

[3]– K Erik Drexler

[4]– National Nanotechnology Initiative

[5] -UV-visible spectrometer

 

فصل پنجم

منابع

 

– احمدوند، ع.(1381).سمينار کارشناسي ارشد مهندسي شيمي،طراحي فرآيند­هاي جداسازي، دانشگاه تربييت مدرس، دانشکده فني مهندسي،نانوذرات توليد خواص کاربرد.

– جهانشاهي، م. (1386). نانوفناوري مولکولي و نانوفناوري زيستي: تعاملي بين طبيعت و- فناوري. چاپ اول. بابلس:انتشارات دانشگاه مازندران.

 -حسني پاک، ع.( 1377). اصول اکتشافات ژئوشيميايي. انتشارات دانشگاه تهران. 600ص.

 -حسين­دخت، م. (1379). مباني بيوفيزيک. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. 329ص.

 -شريعت­زاده، م و احمد مجد.( 1379). ميکروسکوپ الکتروني و هيستوتکنيک در ميکروسکوپ الکتروني و نوري. انتشارات آييژ. 276ص.

– صمصام شريعت، ه.(1386).گزيده گياهان دارويي. ويرايش دوم. اصفهان. ص.61.

– مجد الف .( 1381)،  زيست شناسي سلولي و مولکولي. ويرايش دهم. تهران ، انتشارات آييژ.

– Ahmad A, Senapati S, Khan MI, Kumar R, Ramani R, Srinivas V, Sastry M . 2003a. Intracellular synthesis of goldnanoparticles by a novel alkalotolerant actinomycete, Rhodococcus species. Nanotechnology. 14:824–828.

– Ahmad A, Senapati S, Khan MI, Kumar R, Sastry M. 2003b. Extracellular biosynthesis of monodisperse gold nanoparticles by a novel extremophilic actinomycete, Thermomonosporasp. Langmuir. 19: 3550–3553.

– Ahmad A, Senapati S, Khan MI, Kumar R, Sastry M. 2005.Extra-/intracellular, biosynthesis of gold nanoparticles by an alkalotolerant fungus, Trichothecium sp. J Biomed Nanotechnol. 1:47–53.

Ahamed M, Karns M, Goodson M, et al.2008. DNA damage response to different surface chemistry of silver nanoparticles in mammalian cells. Toxicol. Appl. Pharmacol.233:404–410.

– Andreta E. 2003.Nanosciences and nanotechnologyies:What future for research. Future conference and Expo, Chiba-Shi,Chiba, Tokyo. Japan 26 februry 2003.

– Ankamwar B, Chaudhary M, and. Murali M. 2005. Gold nanoparticles biologically synthesized using tamarind leaf extract and potential application in vapor sensing. Metal organic and nano-metal chemistry. 35:19-26.

– Asharani PV, Mun GLK, Hande MP, et al.2009. Cytotoxicity and genotoxicity of silver nanoparticles in human cells. ACS Nano. 3:279–290.

– Astier Y, Bayley H, & Howorka S. 2005. Proten components for nanodevices. Current Opinion in Chemical Biology, 9,576-584.

– Armendariz V,. Gardea JL,. Jose-Yacaman M, Gonzalez J,. Herrea I, and. Parsons JG. 2002. Gold nanoparticle formation by Oat and Wheat biomass. Proceedin-Wast Research Technology. Pp322.

– Bendayan M. 2001. Worth its weight in gold. Science. 291, 1363-1365.

– Bentor y. 2009. Basic information of gold. Available frome: http:/www. Chemicalelements . com. Accessed may 14,2009.

– Bhattacharya D, Rajinder G. 2005 Nanotechnology and potential of microorganisms. Crit Rev Biotechnol. 25:199-204.

– Braydich SL, Hussain S, Schlager JJ, Hofmann M C. 2005. In Vitro Cytotoxicity of Nanoparticles in Mammalian Germline Stem Cells. Toxicol. Sci. 88:412–419.

Carlson C, Hussein SM, Schrand AM, et al.2008. Unique cellular interaction of silver nanoparticles: Size-dependent generation of reactive oxygen species. J. Phys. chem. 112:13608-13619.

Choi O, Clevenger TE, Deng B, et al.2009. Role of sulfide and ligand strength in controlling nanosilver toxicity. Water Res.43:1879-1886

– Chirikjan G, Kazerounian K,. & Mavroidis C. 2005. Analysis and design of protean based nanodevices: challenges and opportunities in mechanical design. Journal of Mechanical Design. 127, 695-698.

– Csa’ki A, Maubach G, Born D, Reichert J,. & Fritzsche W. 2002. DNA-based Molecular Nanotechnology. Single Molecules. 3, 275-280

– Dameron CT, Reeser RN, Mehra RK, Kortan AR,Carroll PJ, Steigerwaldm ML, Brus LE, Winge DR.1989 Biosyn thesis of cadmium Sulphide quantum semiconductor crystallites. Nature 338:596-597.

– Daniel M-Ch. & Astruc D. 2004. Gold nanoparticles: assembly, supramolecular chemistry, quantum-sized-related properties, and applications toward biology, catalysis, and nanotechnology. Chemical Reviews. 104, 293-346.

– Den Rul HV, Mondelaers D, and Bael Maries. 2006. Wet chemical synthesis of (doped) ZnO nanostructures. Joun of Sol-Gel science and technology. Vol 39; 1:41-47.

– Duran N, Marcato PD, Alves OL, De Suza GIH, Esposito E. 2005 Mechanistic aspects of biosynthesis of silver nanoparticles by several Fusurim oxysporum strains. J Nanobiotechnol. 3:8.

– East BW, Boddy K, Williams ED, et al. 1980. Silver retention, total body silver and tissue silver concentrations in argyria associated with exposure to an anti-smoking remedy containing silver acetate, Clin. Exp. Dermatol.;5:305–311.

– Ernst E, Rungby J, Baatrup B.1991. Ultrastructural localization of silver in rat testis and organs distribution of radioactive silver in the rat. J. Appl. Toxicol.;11:317–321.

– Gardea JL,. Tiemann K,.Gamez G,.Dokken K, Tehuacanero S, and. Yacaman MJ. 1999. Gold nanoparticles Research.PP:397-404.

– Gardea-Torrsdey JL, Gomez E, Peraltavidea JR, Parsons JG, Troiani H And Jose-Yacaman M 2003. Alfalfa Sprouts: anatural source for the synthesis of silver nanoparticles. Langmuir 19:1357-1361.

– Huang JW,. and Cunnigham. SD. 1996. Lead hytoextraction, species variation in lead uptake and translocation. New phytologist. 134:75-84.

– Gericke M, Pinches A. 2006a. Biological synthesis of metalnanoparticles. Hydrometallurgy 83:132–140.

– Gericke M, Pinches A. 2006b. Microbial production of goldnanoparticles. Gold Bull 39:22–28.

Griffitt RJ, Hyndman K, Denslow ND, et al. 2009. Comparison of Molecular and Histological Changes in Zebrafish Gills Exposed to Metallic Nanoparticles. Toxicol. Sci.;107:404–415.

– Hussain SM, Hess KL, Gearhart JM,. Geiss KT, Schlager JJ.2005. In vitro toxicity of nanoparticles in BRL rat liver cells. Toxicol. In Vitro.;19:975–983.

– Hsin YH, Chen CF, Huang S, et al.2008. the apoptotic effect of  nanosilver is mediated by a ROS- and JNK- dependent mechanism involving the mitochondrial pathway in NIH3T3 cells. Toxicol. Lett.;179:130–139.

– Holister P,Weener JW, Roman C. & Harper, T. 2003. Nanoparticles. http://nanotechweb.org/dl/wp/nanoparticles WP.pdf.

– Husseiny MI, El-Aziz MA, Badr Y, Mahmoud MA. 2007.Biosynthesis of gold nanoparticles using Pseudomonasaeruginosa. Spectrochim Acta A: Mol Biomol Spectrosc 67:1003–1006.

– Huang JW,. and Cunnigham. SD. 1996. Lead hytoextraction, species variation in lead uptake aand translocation. New phytologist. 134:75-84.

– Joerger R, Klaus T, Olsson E, Granqvist CG .1999. Spectrallyselective solar absorber coatings prepared by a biomimetictechnique. Proc Soc Photo-Opt Instrum Eng.3789:2–7.

– Klaus T, Joerger R, Olsson E, Granqvist CG 1999. Silver based crystalline nanoparticles, microbially fabricated. Proc Natl Acad Sci Usa. 96:13611-13614.

– Kowshik M, Deshmukh N, Vogel W,Vrban J, Kulkarni SK, Paknikar KM. 2002. Microbial synthesis of semiconductor Cds nanoparticles, their characterization and their use in the fabrication of an ideal diode. Biotechnol bioeng. 78:583-588.

– Kowshik M, Ashtaputre S, Kharrazi S, Vogel W, Urban J, Kulkarni SK, Paknikar KM. 2003. Extracellular synthesisof silver nanoparticles by a silver-tolerant yeast strain MKY3. Nanotechnology. 14:95–100.

– Lengke M, Fleet ME, Southam G. 2006a. Morphology of goldnanoparticles synthesized by filamentous cyanobacteria from gold(I)-thiosulfate and gold(III)-chloride complexes. Langmuir. 22:2780–2787.

– Lengke M, Ravel B, Fleet ME, Wanger G, Gordon RA, Southam.G. 2006b. Mechanisms of gold bioaccumulation by filamentous cyanobacteria from gold(III)-chloride complex.Environ Sci Technol. 40:6304–6309.

– Lis Shen Y, Xie A, Yu X, Qiul Zhang L, et al. 2007. Green synthesis of silver nanoparticles using Capsium annuum L. extract. Green Chem. 9:852-885.

– Magrez A, Kasas S, Salicio V, et al. 2006.Cellular toxicity of carbon-based nanomaterials. Nano Lett. 6:1121–1125.

– Matuk Y, Gosh M, McCulloch C.1981. Distribution of silver in the eyes and plasma proteins of the albino rat. Can. J. Ophthalmol. 16:145-150.

– Maynard AD, Kuempel ED.2005. Airborne nanostructured particles and occupational health. J. Nanoparticle Res. 7:587–614.

– Mirkin CA, Letsinger RL, Mucic RC. & Storhoff, JJ.1996. DNA based method for rationally assembling nanoparticles into macroscopic materials. Nature. 382, 607-609.

– Modak SM, Sampath L, Fox CL.1988. Combined topical use of silver sulfadiazine and antibiotics as a possible solution to bacterial resistance in burn wounds, J Burn Care Rehabil.;9:359–63.

– Navarro E, Piccapietra F, Wagner B,et al.  2008.Toxicity of silver nanoparticles to Chlamydomonas reinhardtii. Environ Sci.Technol.;42:8959-8964

– Niemeyer, CM. 2001. Nanoparticles, Proteans and nucleic acides: biotechnology meets material sciences. Angewandate Chemie International Edition. 40, 4128-4158.

– Noh SM, et al.2007. enhanced cellular delivery and transfection efficiency of plasmi DNAusing positively charged biocompatible colloidal gold nanoparticles.. Available frome: http:/www.nanoprobes.com.Accessed April.10, 2009.

– Nordberg GF, Gerhardsson L. Silver, In: Seiler H.G., Sigel, H,Handbook on Toxicity of Inorganic Compounds. 1988.Marcel Dekker, New York.:619–624.

– Ortiz DF, Ruuuscitti T, McCue KF, OwDM. 1995 Transport of metal binding peptides by HMT-1, afission yeast ABC type vacuolar membrane protein. JBiol Chem. 270:4721-4728.

– Pancoska P, Moravevek Z. & Moll, U.M. 2004 Rational design of DNA sequences for nanotechnology, microarrays and molecular computers using Eluerian graphs. Nucleic Acids Research. 32, 4630-4645.

– Parak WJ, Gerion D, Pellegrino T. & et al. 2003. Biological applicatios of colloidal nanocrystals. Nanotechnology. 14, 15-27.

– Peen SG, He L and Natan M.2003. Nanoparticles for bioanalysis. Current in chemical biology. 7:607-615.

– Pifer JW, Friedlander BR, Kintz RT, et al.1989. Absence of toxic effects in silver reclamation workers. Scand. J. Work Environ. Health.;15: 210–221.

– Poole CP, Owens, FJ.2003. Introduction to nanotechnology. John Wiley and Sons Inc.:100–101.

– Raghuraman k. Application of nanogold particles in medicine. 2004. Available frome: http:/www.serc.iisc.ernet.in.Accessed may 13,2009.

– Russell AD, Hugo WB. 1994.Antimicrobial activity and action of silver, Prog. Med. Chem. 31:351–370.

– Rosenman KD, Seixas N, Jacobs I.1987. Potential nephrotoxic effects of exposure to silver. Br J Ind Med.;44:267–72.

– Rosenman KD, Moss A, Kon S. 1979.Argyria: Clinical implications of exposure to silver nitrate and silver oxide. J. Occup. Med.;21:430–435.

– Sharma G, Mavroidis C. & Ferreira, A. 2005. Virtual Reality and Haptics in Nano and Bionanotechnology. Handbook of Theoretical and Computational Nanotechnology, Edited by Michael and Wolfram Schommers. American Scientific Publishers, 1-33.

– Saifaddin N, Wong CW and Yasimura AAN. 2009. Rapid biosynthesis of silver nanoparticles using culture supernatant of bacteria with microwave irradiation. E journal of chemistry.6(1).61-70.

– Sanghi R, and Verma P. 2008. Biomimetic synthesis and characterization of protein capped silver nanoparticles. Bioresource technology.

– Sastry M, Ahmad A, Khan MI, Kumar R .2003. Biosynthesis of metal nanoparticles using fungi and actinomycete. Curr Sci 85:162–170.

– Shankar SS, Absar A, Murali S.2003. Geranium leaf assisted biosynthesis of silver nanoparticles. Biotechnol Prog 19:1627–1631.

– Shankar SS, Rai A, Ahmad A, Sastry M. 2004. Rapid synthesis of Au, Ag, and bimetallic Au core–Ag shell nanoparticles using neem (Azadirachta indica), leaf broth. J Colloid Interf Sci. 275:496–502.

– Sharma NC, Sahi SV, Nath S, Parsons JG, Gardea-Torresday JL and Pal T 2007 Synthesis of plant-mediated gold nanoparticles and catalytic role of biomatrix-embedded nanoparticles. Environ Scitechnol 41:5137-5142.

– Shiv Shankar s, et al. . 2004.rapid synthesis of Au,Ag and biometalic Au core-Ag shell nanoparticles using Neem (Azadirichta indica) leaf broth. Available frome: http:/www. Science direct.com. Accessed june 2,2008.

– Shive Shankar S. et al.2003. Bioreduction of chloroaurations by Geranium leaves and its endphytic fungus yields gold nanoparticles of different shapes. Available frome: http:/www. Science direct.com. Accessed may 8, 2009.

– Stokinger HE. 1981.Silver In: Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, John Wiley & Sons.;2:1881-1894.

– Venugopal B, Luckey TD.1978. Metal toxicity in Mammals, In Chemical toxicology of metals and metalloids, New York Acedemic Press.:32–36.

– Vigneshwaran N, Ashtaputre NM, Varadarajan PV, Nachane RP, Paralikar KM, Balasubramanya RH. 2007. Biologicalsynthesis of silver nanoparticles using the fungus Aspergillus flavus. Mat Lett 61:1413–1418.

– Wang J. 2003. Nanoparticle-based electrochemical DNA detection. Analytical Chimica Acta, 500,247-257.

– Wang Z,and Ma L.2009. Gold nanopaticles probes.Coorination Chemistry Reviews,253,16071318.

– Weast RC, Spadaro JA, Becker RO. et al.1989. Handbook of Chemistry and Physics, 69th ed, CRC Press.; 2: 127–128.

– Williams P, Keshavarz-moore E, Dunnil P. 1996 Production of Cadmium Sulphide microcrystallites in batch cultivation by Saccharomyces Pombe. J Biotechnol. 48:259-267.

– Zeng F, Hou C, Wu S, Liu X, Tong Z and Yu S,2007. Silver nanoparticles directly formed on natural macroporous matrix and their antimicrobial actives. Nanotechnology 18;1-8.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي امکان بيوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گياه يونجه در شرايط درون شيشه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

87 − = 77