بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در سازمان آموزش و پرورش قم

19,900تومان

توضیحات

فهرست مطالـب

عنوان صفحه

پيشگفتار 1
چکيده 2
فصل اول : كليات پژوهش
1-1) مقدمه 4
1-2) بيان مساله 4
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-5) سوالات پژوهش 9
1-6) فرضيه هاي پژوهش ……… 9
1-7) قلمرو پژوهش 10
1-7-1) قلمرو موضوعي 10
1-7-2) قلمرو مكاني 10
1-7-3) قلمرو زماني 10
1-8) کاربرد نتايج پژوهش 11
1-9) تعريف واژه ها و اصطلاحات 11
خلاصه 12
فصل دوم: ادبيات موضوع پژوهش
2-1) مقدمه 14
2-2) بخش اول: بهسازي نيروي انساني 15
2-2-1) مفهوم بهسازي 15
2-2-2) اهداف بهسازي 16
2-3) بخش دوم: آموزش 17
2-3-1) تعريف آموزش 17
2-3-2) روشها و فنون آموزش کارکنان 18
2-3-3) آموزش هاي ضمن خدمت 21
2-3-4) نيازسنجي آموزشي 22
2-3-4-1) مفهوم نياز 22
2-3-4-2) اهداف نيازسنجي 23
2-3-5) اهداف آموزش کارکنان 24
2-3-6) آموزش اثربخش 25
2-3-6-1) ويژگيهاي يک آموزش اثربخش 26
2-3-6-2) نتايج و فوايد آموزش اثربخش 27
2-3-7) عوامل ناکامي سازمانها در آموزش کارکنان 28
2-4) بخش سوم: توانمندي سازي کارکنان 29
2-4-1) مفهوم توانمندي سازي 30
2-4-2) تعاريف توانمندي سازي 32
2-4-3) دلايل اجراي فرآيند توانمندي سازي در سازمانها 33
2-4-4) اصول توانمندي سازي کارکنان 34
2-4-5) الزامات برنامه هاي توانمندي سازي در سازمان 35
2-4-6) مزاياي توانمندي سازي 36
2-4)-7 مديريت و توانمندي سازي کارکنان 37
2-4-8) دلايل مخالفت مديران با فرآيند توانمندي سازي کارکنان 39
2-5) بخش چهارم: سرمايه اجتماعي 39
2-5-1) مفهوم سرمايه اجتماعي 40
2-5-2) ابعاد سرمايه اجتماعي 41
2-5-2-1) بعد ساختاري 42
2-5-2-2) بعد شناختي 43
2-5-2-3) بعد رابطه اي 44
2-5-3) سرمايه اجتماعي و انواع سرمايه هاي سازماني 45
2-5-3-1) مقايسه سرمايه اجتماعي با ديگر سرمايه ها 46
2-5-3-2) فوايد و مزاياي سرمايه اجتماعي براي سازمان ها 47
2-6) بخش پنجم: پيشينه تحقيق 48
2-6-1) مطالعات داخلي 48
2-6-2) مطالعات خارجي 54
خلاصه 55
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه 57
3-2) نوع پژوهش 57
3-3) جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري 57
3-4) روش جمع آوري داده ها 58
3-5) ابزار جمع آوري داده ها 58
3-5-1) اجزاي پرسشنامه 59
3-5-2) روايي پرسشنامه 60
3-5-3) پايايي آزمون 60
3-5-4) روش نمره گذاري در طيف ليکرت 61
3-6 ) متغيرهاي تحقيق 62
3-7) روشها و آزمون هاي آماري 62
خلاصه 63
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 66
4-1) بررسي و توصيف اطلاعات مربوط به خصوصيات عمومي کارکنان 66
4-1-1) جنسيت 66
4-1-2) سن 67
4-1-3) تحصيلات 67
4-1-4) رشته تحصيلي 68
4-1-5) سابقه کار 68
4-2) آزمون فرضيات پژوهش 69
4-2-1) فرضيه اصلي 70
4-2-2) فرضيه فرعي اول 71
4-2-3) فرضيه فرعي دوم 72
4-2-4) فرضيه فرعي سوم 73
4-3) يافته هاي جانبي پژوهش 74
4-3-1) بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسيت 74
4-3-2) بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها 75
4-3-3) بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصيلات آنها 76
4-3-4) بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار آنها 78
4-3-5) بررسي نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصيلي آنها 79
4-3-6) رتبه بندي سوالات پرسشنامه 80
خلاصه 82
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه 84
5-1) خلاصه و نتيجه گيري 84
5-1-1) يافته ها از خصوصيات عمومي پاسخ دهندگان 85
5-1-2) نتايج آزمون هاي آماري پژوهش 86
5-1-3) يافته هاي جانبي 88
5-1-4) مقايسه يافته ها با مطالعات پيشين 90
5-2) محدوديت هاي تحقيق 91
5-3) پيشنهادها 92
5-3-1) پيشنهادهای کاربردي پژوهش 92
5-3-2) توصيه هايي براي محققين آينده 95
خلاصه 95
پيوست ها 96
منابع و ماخذ 113
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………..118

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول3-1) توزيع نمونه گيري بين مناطق سازمان آموزش و پرورش استان قم …………58
جدول 3-2) نمره دهي به سوالات در طيف ليکرت 61
جدول 4-1) توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 66
جدول 4-2) توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان.. 67
جدول 4-3) توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان 67
جدول 4-4) توزيع فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان 68
جدول 4-5) توزيع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان 69
جدول 4-6) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه اصلي پژوهش 70
جدول 4-7) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه فرعي اول پژوهش 71
جدول 4-8) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه فرعي دوم پژوهش 73
جدول 4-9) آزمون ضريب همبستگي مربوط به فرضيه فرعي سوم پژوهش 74
جدول 4-10) آزمون t مستقل بررسي نظرات پاسخ دهندگان بر حسب به جنسيت 75
جدول 4-11) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات با توجه به سن 76
جدول 4-12) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات با توجه به تحصيلات 77
جدول 4-13) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات با توجه به سابقه کار 79
جدول 4-14) آزمون تحليل واريانس تک عاملي بررسي نظرات با توجه به رشته تحصيلي 80
جدول 4-15) رتبه بندي گزاره هاي بهسازي نيروي انساني در پرسشنامه 81
جدول 4-16) رتبه‌بندي گزاره هاي سرمايه اجتماعي در پرسشنامه 81

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1) ابعاد سرمايه اجتماعي 42
شکل 2-2) جايگاه و روابط سرمايه اجتماعي با ديگر سرمايه هاي و سازمان 46

پيشگفتار

رويکرد هاي برآمده از عصر جديد ارتباطات و فناوري ها در تعليم و تربيت از جمله ديدگاه حداکثري مبتني بر خود يادگيري، چگونه يادگيري (فراشناخت)، يادگيري فرآيند مدار و مستقل، موجب حرکت تدريجي در باز تعريف مفاهيم اساسي تعليم و تربيت شده است. در اين ميان مي توان به نقش و اهميت عملکرد سازمان آموزش و پرورش در پاسخ به نيازهاي روز پي برد. قاعدتا در اين حوزه بايد به مسائلي همچون بهسازي نيروي انساني و بهره گيري از سرمايه اجتماعي براي رسيدن به اهداف متعالي سازماني آموزش و پرورش توجه بسيار نمود. در اين نوشتار نيز همين هدف دنبال مي شود و اميد است که بتوان مشکلي از مشکلات جامعه را حل نمود.
در فصل اول اين پايان‌نامه كليات تحقيق، بيان مسئله و ضرورت و اهميت تحقيق بيان شده، اهداف، فرضيه ها و قلمرو موضوعي، زماني و مکاني پژوهش معرفي شده و سپس به تعريف واژه‌ها و اصطلاحات پرداخته شده است. در فصل دوم به ادبيات نظري تحقيق اشاره شده و مباحث موجود در حوزه هاي آموزش، بهسازي نيروي انساني، سرمايه اجتماعي و پيشينه موضوع در دو بخش مطالعات داخلي و خارجي به ميان آمده است. در فصل سوم ضمن پرداختن به روش انجام تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري، پرسشنامه و پايايي و روايي آن، آزمون هاي آماري مورد استفاده در پژوهش اشاره گرديد. در فصل چهارم به تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از طريق پرسشنامه ساخته‌شده از طريق آزمون هاي آماري پرداخته و از اين طريق تاييد يا رد فرضيه هاي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل پنجم ضمن بيان مجدد نتايج بدست آمده از فصل چهارم پيشنهاداتي در خصوص عملکرد بهتر سازمان آموزش و پرورش استان قم ارائه شد.

چكيده

امروزه، تقريباً تمام کساني که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جاي دنيا از آموزش و پرورش شروع مي کنند. قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازماني خود همانند ساير سازمان ها از تشکل و سرمايه انساني بهترين استفاده را بايد ببرد تا خدمات رساني مناسبي در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنين مساله حائز اهميتي هدف اصلي پژوهش حاضر به بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در سازمان آموزش و پرورش قم مي باشد که سه عنصر ساختاري، رابطه اي و شناختي سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند.
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي-پيمايشي مي باشد. جامعه آماري آن را کليه پرسنل و کارمندان شاغل غیر آموزشی در سازمان آموزش و پرورش قم در بهار سال 1391 تشکيل مي دهند که با استفاده از جدول مورگان 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در جمع آوري داده هاي پژوهش نيز از دو روش کتابخانه اي و ميداني(ابزار پرسشنامه محقق ساخته) استفاده گرديد و داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شدند. يافته ها نشان مي دهد که بطور کلي بين بهسازي نيروي انساني و هر سه بعد سرمايه اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. در پايان نيز پيشنهادات حاصل از يافته هاي پژوهش براي بهبود عملکرد سازمان آموزش و پرورش قم به همراه محدوديت هاي پژوهش و پيشنهادات براي محققين آينده ارائه شدند.
واژه هاي کليدي: بهسازي نيروي انساني، سرمايه اجتماعي، عنصر ساختاري، عنصر رابطه اي، عنصر شناختي، آموزش و پرورش.

فصل اول
کليات پژوهش

1-1) مقدمه پژوهش

امروزه، تقريباً تمام کساني که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جاي دنيا از آموزش و پرورش شروع مي کنند، چه توجه به اصل تعليم و تربيت و تلاش در راه آن مي تواند امر توسعه را پيش ببرد و با مسير جهان هماهنگ کند.
واقعيت اين است كه در جهان امروز آنچه بيش از همه داراي اهميت است، نيروي انساني است، به‌طوري كه اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهايت خصوصيت روند توسعه اقتصادي و اجتماعي يك كشور را تعيين مي‌كند، منابع انساني آن كشور است، نه سرمايه و يا منابع مادي ديگر. اين منابع انساني هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌كنند، سازمان‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي را به وجود مي‌آورند و توسعه ملي را پيش مي‌برند. كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو مؤثري بهره‌برداري كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد. در بهره گیری از نیروهای سازمانی سرمایه اجتماعی نیز ابزار دیگری است که علاوه بر بهسازی نیروی انسانی می توان از آن در سازمان ها همچون آموزش و پرورش سود برد. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت تحقیق، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

1-2) بيان مساله پژوهش

در گذشته، عامل اصلي عقب ماندگي کشورهاي درحال توسعه را عمدتا کمبود سرمايه هاي مالي و فيزيکي مي دانستند، در سايه چنين ديدگاهي اين کشورها از طرق مختلف و با متوسل شدن به راه هاي گوناگون به کسب سرمايه مي پرداختند. امروزه روشن شده که تزريق مقادير زيادي از سرمايه هاي فيزيکي و مالي لزوما تسريع روند رشد و توسعه اين کشورها را در پي ندارد. بلکه کشورهايي که از سازمان ها و نهادهاي سازماني کارآمد و در عين حال از سرمايه هاي انساني کارا و متخصص برخوردارند مي توانند سرمايه فيزيکي و مالي خود را به نحو مناسب تري جذب و در تسريع روند رشد و توسعه بکار گيرند.همچنین در گذشته چنين گمان مي رفت كه زمان آموختن با زمان كاركردن و زندگي كردن از هم جدا هستند و بنابراين براي آنها آموزشي در خور توجه بود كه پيش از آغاز كار به افراد داده مي شد. بر اين گمان انسان براي زماني مي آموزد و سپس به زندگي و كار مولد و سودمند مي پردازد و زماني كه كار و زندگي آغاز مي شود، ديگر براي آموزش و پرورش جايي در خور توجه وجود ندارد. اين انديشه اكنون روايي ندارد و آموزش و پرورش با زيستن انسان همراه شده است. همه مردم براي همه وقت بايد به آموختن بپردازند و از تازه هاي دانش بشري خود را تازه سازند و با نيرو و آگاهي بيشتر زندگي سودمند را دنبال كنند. رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است(جليل وند، 1388).
امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي يکي از سازمانهاي پيچيده و بزرگ هر کشوري محسوب مي شود و با رشد و توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيوندي ناگسستني دارد و به تدريج از يک حالت ساده ابتدايي به يک حالت پيچيده درآمده است. لذا، همه دولتهاي جهاني از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان، صنعتي تا در حال توسعه پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظايف اساسي دانسته و براي همگاني، سراسري و اجباري کردن آن تعهدات سنگين در قانون هاي اساسي و بنيادي خود مي گنجانند و درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي و بودجه عمراني کشور را به اين مهم اختصاص مي دهند(صافي، 1385). طبیعی است که آموزش و پرورش را محل تولید انسان های سازنده جامعه دانسته شود. برای اینکه در انجام چنین هدفی آموزش و پرورش موفق باشد خود باید دارای نیروهی توانمندی باشد. از طرفی دیگر، رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه‌ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است(شریعتمداری، 1383).
سرمايه اجتماعى، منبع مهمى براى افراد است و مى تواند بر توانايى كنش آنها و كيفيت مشهود زندگيشان بسيار تأثيرگذار باشد. هر چه سرمايه اجتماعى يك سيستم اجتماعى بالاتر باشد، موجب پايين آمدن هزينه هاى مربوط به اين تعاملات رسمى مي گردد. اين امر نشان دهنده اين واقعيت است كه هماهنگى بين اعضاى سيستم هاى اجتماعى بر اساس هنجارهاى غيررسمى در حال تبديل شدن به يك بحث مهم در جوامع پيشرفته است و به تدريج در حال پيداكردن جايگاههاى مهمتر، در الگوهاى اقتصادى نوين مي باشد(قليچ لي، غلامزاده و ايمانى پور،1384). سرمايه اجتماعى، دامنه كاربرد و پژوهش بالقوه گسترده اى دارد و از ملاحظات نظرى، تاريخى و فلسفى در رشته هاى مختلف علوم اجتماعى و روش شناختى مرتبط با كارهاى ميدانى گرفته تا ايجاد شاخص هاى مناسب براى شرايط مختلف، مشكلات حوز ههاى گوناگون همچون بهداشت خانواده، آموزش، سياستگذارى، سازمانهاى غيردولتى، تصميم گيرى هاى جمعى، تامين اجتماعى و نيز طيف وسيعى از شرايط تجربى كه مى توان به مطالعه سرمايه اجتماعى در آن پرداخت؛ يعنى شهر و روستا و كشورهاى مختلف را دربر مى گيرد(علوي، 1380). در اينكه سرمايه انساني در موفقيت يك سازمان و يك ملت اهميتى استراتژيك دارد ترديدى نيست، ولى اين سرمايه زمانى از اولويت بالاترى برخوردار است كه منسجم و يكپارچه شود و اين يكپارچگى در سايه همبستگى، همكارى، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مى آيد و در اين صورت است كه سرمايه انسانى به سرمايه اجتماعى مبدل مي شود و اين سرمايه است كه موجب هم افزايى مي شود. درغير اين صورت، سرمايه هاى انسانى حتى اگر در سازمان و يا در كشور ماندگار شوند و فرار نكنند ايجاد هم افزايي منفى مي نمايند(ميرسپاسي، 1383).
ناهاپیت و گوشال (Nahapiet & Ghoshal) در یک تقسیم بندی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی در سه طبقه جای می گیرند که عبارتند از: ساختاری، رابطه ای و شناختی. عنصر ساختاري سرمايه اجتماعي اشاره به الگوي كلي تماسهاي بين افراد دارد يعني، شما به چه كساني و چگونه دسترسي داريد. مهمترين جنبه هاي اين عنصر عبارتند از روابط شبكه اي بين افراد؛ پيكربندي شبكه اي؛ و سازمان مناسب. عنصر شناختي سرمايه اجتماعي اشاره به منابعي دارد كه فراهم كننده مظاهر، تعبيرها و تفسيرها وسيستم هاي معاني مشترك در ميان گروه ها است. مهمترين جنبه هاي اين بعد عبارتند از زبان و كدهاي مشترك، وحكايات مشترك. عنصر رابطه اي سرمايه اجتماعي توصيف كننده نوعي روابط شخصي است كه افراد بايكديگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار مي كنند. مهمترين جنبه هاي اين بعد از سرمايه عبارتند از: اعتماد؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت(قلیچ لی و مشبکی، 1385).با توجه به مطالب و موارد فوق قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازماني خود همانند ساير سازمان ها از تشکل و سرمايه انساني بهترين استفاده را بايد ببرد تا خدمات رساني مناسبي در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنين مساله حائز اهميتي پژوهش حاضر به “بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در سازمان آموزش و پرورش قم” مي پردازد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در سازمان آموزش و پرورش قم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

43 + = 47