بررسي پروفيل دما و سرعت ميكروكانالهاي مستطيلي تحت شرايط مرزي متفاوت

19,000تومان

توضیحات

119 صفحه

فایل pdf

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: كليات 3
1-1 (انتقال حرارت در ميكرو كانالهاي مستطيلي 4
1-2 (ميكرو كانالهاي مستطيلي در حالت شرط ديواره تركيبي از تمام حالت هاي ديوارة با شار گرمايي
ثابت و عايق 6
1-3 (ميكرو كانالهاي مستطيلي در حالت شرط ديواره تركيبي از تمام حالت هاي ديـوارة دمـا ثابـت و
عايق 7
1-4 (تقريب ميانگين براي ميكرو كانالهاي گرماگير كه تحت تأثير ديوارة دما ثابت قرار گرفته است 8
فصل دوم: انتقال حرارت در ميكرو كانالهاي گرماگير مستطيلي تحت حالت ديوارة شار ثابت 13
2-1 (به دست آوردن پروفيل سرعت 14
2-2 (به دست آوردن پروفيل دما 18
2-3 (نتايج و بررسي 23
فصل سوم: به دست آوردن توزيع دما و عدد ناسلت در ميكرو كانال هـاي مـستطيلي در تمـام
حالات تركيب ديوارههاي شار گرمايي ثابت و آدياباتيك 26
27 مسأله توصيف) 1-3
29 مومنتوم معادله) 2-3
31 انرژي معادله) 3-3
3-4 (شرايط مرزي گرمايي 32
3-5 (حل معادله انرژي 33
3-6 (تعيين عدد ناسلت 37
38 نتايج) 7-3
3-8 (بحث و نتيجهگيري 44
فصل چهارم: به دست آوردن توزيع دما و عدد ناسلت در ميكرو كانالهاي مستطيلي با تمام
حالات تركيب ديوارههاي آدياباتيك و دما ثابت 45
46 مسأله توصيف) 1-4
48 مومنتوم معادله) 2-4
4-3 (حل معادله مومنتوم 49
53 انرژي معادله) 4-4
ز
4-5 (شرايط مرزي گرمايي 54
4-6 (حل معادله انرژي 55
4-7 (نتايج و بحث و بررسي 61
67 خاتمه) 8-4
فصل پنجم: تقريب ميانگين براي ميكرو كانالهاي گرماگيركه تحت تأثير ديوارة دما ثابت قـرار
گرفته است 69
5-1 (فرمولبندي رياضي با استفاده از تخمين ميانگين 70
70 مسأله توصيف) 1-1-5
71 عمومي راهحلهاي) 2-1-5
5-1-2-1 (راهحلهاي عمومي براي ميكرو كانالهاي گرماگير با نسبت ارتفاع به عرض كانال بالا
5-1-2-2 (راهحل عمومي براي ميكرو كانالهاي گرماگير با نسبت ارتفاع به عرض كم
71
75
77 مجانبي حلهاي) 3-1-5
5-1-3-1 (حلهاي مجانبي براي ميكرو كانالهاي به صورت انباره گرمايي با نسبت ارتفاع به عرض زياد 77
5-1-3-2 (حلهاي مجانبي براي ميكرو كانالهاي به صورت انباره گرمايي با نسبت ارتفاع به عرض كم 78
5-2 (بحث و نتيجهگيري 79
5-2-1 (توزيع دما و سرعت 79
5-2-2 (عامل اصطكاك و عدد ناسلت 83
5-2-3 (مقاومت گرمايي ميكرو كانال گرماگير 85
5 -2 -4 (مقايسه حلهاي انجام شده با دادههاي تجربي 89
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات 90
6-1(نتايج حاصل ازاين پايان نامه 91
92 پيشنهادات)2-6
پيوست A :فهرست علائم فصول اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم 94
C ثابت ضرائب: B پيوست فرمولهاي تبديل توابع در ij 101 (100-3)-(93-3)
منابع و ماخذ 104
فهرست منابع لاتين 105
چكيده انگليسي 106

چکيده

در مطالعه انجام شده، ميکروکانالهاي مستطيلي شکل که جهت خنک کردن تجهيزات الکتريکي استفاده مي شوند مورد بررسي قرار مي گيرند. براي اين منظور، ميکروکانالهاي با شرايط مرزي گرمايي دما شار گرمايي ثابت مورد مطالعه قرار مي گيرند براي ترکيب حالتهاي ديواره دما ثابت ديواره هاي عايق همچنين ديواره هاي شار گرمايي ثابت عايق، پروفيل دما سرعت توسعه يافته داخل ميکروکانال به دست مي آيد بهترين حالت که در آن عدد ناسلت بيشينه مقدار خود را داشته باشد، انتخاب مي شود.
از سويي ديگر با تعريف عدد نادسن، جريان لغزان نيز مورد بررسي قرار مي گيرد که در اين حالت روي ديواره ميکروکانال پرش دما سرعت وجود دارد. همچنين براي اعداد نادسن مختلف، پروفيل دما سرعت درون ميکروکانال به دست مي آيند. به اين منظور روابط انرژي، مومنتوم قانون بقاي جرم مورد مطالعه قرار مي گيرند با استفاده از تبديل انتگرالي فرضياتي جهت ساده سازي، روابطي براي پروفيل سرعت دما به دست مي آيد که اين روابط تابعي از عدد نادسن است براي اعداد نادسن مختلف، اين پروفيل ها به دست مي آيند. در بررسي ديگر براي جريان غيرلغزان، با استفاده از مدل کردن ميکروکانال به صورت محيط متخلخل، معادلات انرژي مومنتوم براي نسبتهاي عرض به ارتفاع مختلف حل مي گردند سرعت دماي داخل ميکروکانال مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

مقدمه

پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي شبه هاديها، رشد قابل توجهي داشته است نيز عملكرد توانايي تجهيزات الكترونيكي نيز پيشرفتهاي حائز اهميتي داشته است. در نتيجه تكنولوژي سرمايش
مناسب، براي عملكرد مطمئن بهينه تجهيزات الكترونيكي ضروري به نظر ميرسد. ميكرو كانالهاي به صورت انباره گرمايي به منظور خنك كردن از بين بردن گرماي ايجاد شدة درون تجهيزات الكترونيكي، مورد توجه قرار گرفتهاند. با توجه به موارد ذكر شده ميتوان فهميد كه مام اين دستگاهها با دما رابطه مستقيمي دارند بهتر است تا دما را در محدودة مطمئني نگه داريم. مفهوم ميكروكانالهاي به صورت انباره گرمايي،اولين بارتوسط تاكرمن پيس (Pease & Tuckerman(پيشنهاد شد بر پايه اين اصل بود كه ضريب انتقال حرارت به صورت معكوس با قط هيدروليكي رابطه دارد. با توجه به ضرورت وجود اين تكنولوژي كه در بالا به آن ذكر شد، نتيجهاي از تحقيقاتي كه توسط فيليپس (Philips (گودلينگ (Goodling (نايت (Knight (انجام شد، گزارش شده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي پروفيل دما و سرعت ميكروكانالهاي مستطيلي تحت شرايط مرزي متفاوت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 2