بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد M.Aرشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش:مدیریت ورزشی

موضوع:

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : ‌كليات

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف کلی.. 7

1-4-2- هدف آرمانی.. 8

1-4-3- اهداف ویژه 8

1-5- سؤالات تحقیق.. 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و متغیّر ها 9

1-6-1- آگاهی نسبت به فعالیت بدنی و ورزش… 9

1-6-2- نگرش نسبت به فعالیت بدنی و ورزش… 9

1-6-3- عملکرد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش… 10

1-6-4- فعالیت بدنی.. 10

1-6-5- ورزش… 10

1-6-6- دانش آموز پسر دبیرستانی.. 10

1-7- پیش فرض های تحقیق.. 11

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق  

مقدمه. 13

2-1- نگرش… 13

2-1-1- انواع نگرش ها 15

2-1-2- چگونگی شکل گیری نگرشها 16

2-1-3- کاربردهاي نگرش… 17

2-1-4- اندازه گیری و سنجش نگرش ها 18

2-1-5- نظریه ها و الگوهای تغییر نگرش… 19

2-1-5-1- الگوهای یادگیری تغییر نگرش… 19

2-1-5-2- الگوهای شناختی تغییر نگرش… 21

2-2- آگاهی.. 27

2-2-1- اهمیت فعالیت بدنی و ورزش… 27

2-2-2- فواید فعالیتهاي بدنی و ورزش… 29

2-3- عملکرد. 34

2-3-1- عملکرد های فعالیت بدنی و ورزش… 34

2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده 37

2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 37

2-4-2- تحقیقات انجام شده درخارج از کشور. 40

 

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه. 47

3-1- روش تحقيق.. 47

3-2- جامعه آماري تحقيق.. 47

3-3- اندازه نمونه و روش نمونه گيري.. 48

3-4- روش جمع آوري اطلاعات… 48

3-5- ابزار اندازه گيري تحقيق.. 48

3-6- روايي و پايايي ابزار اندازه گیری.. 49

3-7- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده ها 49

3-8- محدودیت های تحقیق.. 49

3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق.. 49

3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق.. 49

3-9- ملاحظات اخلاقی.. 50

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه. 52

4-1- تحلیل توصیفی داده ها 52

4-1-1- تحلیل متغیر های طبقه ای.. 53

4-1-2- تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب ناحیه مشغول به تحصیل.. 54

4-1-3- تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب سن دانش آموزان. 55

4-1-4- محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی داده های متغیرهای اصلی تحقیق.. 56

4-2- تحلیل  استنباطی داده های تحقیق.. 56

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري

مقدمه. 68

5-1- یافته های پژوهش… 68

5-2- بحث و بررسی.. 69

5-3- پیشنهادات… 72

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 72

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 73

 

منابع

منابع فارسی.. 76

منابع غیرفارسی.. 78

 

 

فهرست جدول ها

جدول 4-1: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر پایه تحصیلی.. 53

جدول 4-2: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر ناحیه تحصیلی.. 54

جدول 4-3: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیرسن دانش آموزان. 55

جدول4-4: آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 56

جدول 4-5 نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف… 57

جدول 4-6 : نتایج آزمون t برای سوال دوم. 57

جدول 4-7: نتایج آزمون t برای سوال سوم. 58

جدول4-8 : نتایج آزمون t برای سوال چهارم. 59

جدول4-9: نگرش به فعالیت بدنی در هر یک از سطوح متغیر میزان آگاهی.. 59

جدول 4-10:  نتایج آزمون مقایسه میانگین نگرش در پنج گروه میزان آگاهی.. 60

جدول 4-11 : ضریب همبستگی پیرسن بین نگرش به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی
دانش آموزان. 61

جدول4-12: عملکرد فعالیت بدنی در هر یک از سطوح متغیر میزان آگاهی.. 61

جدول 4-13: نتایج آزمون مقایسه میانگین عملکرد در پنج گروه میزان آگاهی.. 62

جدول 4-14 جدول توافقی بین دو متغیر  آگاهی و پایه تحصیلی.. 62

جدول 4-15 نتایج آزمون گاما 63

جدول4-16: نگرش به فعالیت بدنی در هر یک از پایه های تحصیلی.. 63

جدول 4-17 نتایج آزمون لوین.. 64

جدول 4-18:  نتایج آزمون مقایسه میانگین نگرش در 3 گروه پایه تحصیلی.. 64

جدول4-19: عملکرد فعالیت بدنی در هر یک از پایه های تحصیلی.. 65

جدول 4-20 نتایج آزمون لوین.. 65

جدول 4-21: نتایج آزمون مقایسه میانگین عملکرد در 3 گروه پایه تحصیلی.. 65

جدول4-22: نتایج آزمون تعقیبی توکی.. 66

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- کاربرد نظریه عمل مستدل برای توضیح شرکت در ورزش… 24

نمودار4-1: درصد  افراد نمونه به تفکیک پایه تحصیلی.. 53

نمودار4-2: درصد گروه نمونه به تفکیک ناحیه تحصیلی.. 54

نمودار4-3: درصد  گروه نمونه به تفکیک سن دانش آموزان. 55

نمودار4-4 : نمودار پراکنش بین دو متغیر نگرش به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان. 60

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

شکل 2-1- مدل نظریه نگرش فیش باین.. 26

شکل2-2- رویکردی برای پیشگیری از تغییر رفتار پایدار(مینه سوتا ،2007) 36

اظهار نامه

اینجانب …………… دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی به شماره دانشجویی …………………. تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام.در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ظوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی،ضوابط و مقررات آموزشی،پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شدو حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم.در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: …………..

امضا و تاریخ:

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد 370 نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی و نگرش دانش آموزان از پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن ها از روش اعتبار محتوا توسط متخصصان و محققان مدیریت تایید شد و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0 ،68/0 و9/0 می باشد.برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری t- استیودنت، تحلیل واریانس و نیز از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان از فعالیت ورزشی به طور معنی داری از سطح مطلوب پایین تر است. همچنین، میانگین نمره نگرش دانش آموزان به فعالیت ورزشی به طور معنی داری در سطح مطلوبی قرار داشت. نتایج همبستگی نشان داد که بین دو متغیر عملکرد و میزان آگاهی و همچنین نگرش و میزان آگاهی نسبت به فعالیت ورزشی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی رابطه معنی دار وجود ندارد. علاوه بر این، بین نگرش به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی دار وجود داشت (000/0p=  و20/0 r= ). یعنی هرچه نگرش به فعالیت بدنی مثبت تر بوده میزان عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان نیز افزایش یافته است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیت بدنی در پایه های مختلف تحصیلی یکسان است. اما عملکرد دانش آموزان در فعالیت بدنی در پایه اول دبیرستان بیشتر از پایه های دیگر بود(05/0=p ).

واژه های کلیدی: فعالیت بدنی و ورزش، آگاهی، نگرش، عملکرد، دانش آموزان دبیرستانی

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فعالیت بدنی و ورزش يكي از مهم ترين فعاليت هاي بشر امروز است. شواهدی وجود دارند که نشان می دهند، فعالیت بدنی از جنبه جسمانی، روانی، اجتماعی و احساسی برای افراد سنین گوناگون فواید زیادی در بر دارد. فعاليت­هاي حركتي و ورزشي به لحاظ ايجاد تعادل­هاي فيزيولوژيكي و بهبود بخشيدن عملكردهاي حياتي بدن، سلامتي و شادابي تن و روان فرد را در پي دارد و از طرفي برخورداري افراد از سلامت و بهداشت جسمي- رواني، بقاء و خود شكوفايي يك جامعه را تضمين مي­كند.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ارتباط بین آگاهی و نگرش نسبت به عملکرد مفید و فعالیت بدنی منظم در بین افراد وجود دارد. شناخت خصوصيات فردي و آگاهي از نگرش­ها و گرايش­هاي افراد به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي نقش مهمي در تصميم­گيري­هاي تربيتي، آموزشي و بهداشتي دارد و مي­تواند دست­اندركاران و متوليان ورزش را در فراهم كردن امكانات متناسب با تمايلات، توانايي­ها و نيازهاي جسمي- رواني افراد به منظور ايجاد زمينه­هاي لازم براي توسعه و گسترش فعاليت­هاي حركتي و ورزشي و برنامه ريزي واقع بينانه و اصولي كمك نمايد. به نظر می رسد بررسی میزان آگاهی و نگرش سنجی افراد از عوامل مؤثر ترغیب آنها به انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی می باشد.

دوران نوجواني دوراني است كه زمينه بسياري از بيماري هاي پرخطر سنين ميانسالي و كهنسالي از آن نشأت می گیرد(عطارزاده حسینی ،1383). دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام آموزشی، نقش و جایگاه ویژه ای دارند. امروزه عملکرد دانش آموزان در زمینه ورزش و فعالیت های جسمانی مقوله ای مهم، ومورد توجه دست اندرکاران تعلیم وتربیت است. بهبود ورزش در مدارس، بخصوص مقطع دبیرستان، نه تنها موجب سلامت روح و جسم فراگیران می شود، بلکه نشاط جامعه و بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران در سایر زمینه ها را نیز به همراه دارد.

1-2- بیان مسئله تحقیق

از دیرباز داشتن فعالیت بدنی منظم در اقشار مختلف مردم، آرمان متعالی جوامع بوده است(آرنت و همکاران[1] ،2000 ؛ ماکن هاپت[2] ،2002). علی رغم تأیید وجود چنین یافته ای، هنوز بسیاری از جوامع با نبود یا کمبود فعالیت بدنی دراقشار مختلف خود مواجه اند. این امر در حالی است که فعالیت بدنی منظم یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر سبک زندگی سالم محسوب می شود(کاماردین و فازی ،2007). یافته های اخیر نشان می دهند فعالیت بدنی آثار مثبت و معناداری بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد در تمامی دوره های زندگی دارد و ابزاری کارآمد در ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف مردم است(کاماردین و فازی[3] ،2007). فعاليت بدني منظم به عنوان يك رفتار مهم ارتقاء دهنده سلامت باعث پيشگيري و يا به تأخير انداختن انواع بيماري هاي مزمن و مرگ و مير زودرس مي گردد، همچنین در كاهش خطر بيماري هاي مغزي، قلبی، فشارخون، چاقی و غیره نيز موثر است(لی سی دی و بلر[4] ،2003).

میزان پیشنهادی فعالیت بدنی برای نوجوانان به منظور دست یابی به این فواید بین 30 تا60 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز است. اما تحقيقات انجام شده ی اخیر نشان داده اند که فعاليت جسماني در نوجوانان كاهش يافته است، این روند کاهش به طور فزاينده در ميان دانش آموزان دبيرستاني ادامه مي يابد و تا بزرگسالي تداوم پيدا مي كند(گیلمن و همکاران[5] ،2001). بر اساس يك مطالعه كشوری 60 درصد از دانش آموزان ايراني كم تحرك بودند و ميزان فعاليت جسماني دانش آموزان با افزايش پايه تحصيلي كاهش يافته است و در دختران این کاهش شايع تر از پسران بوده است(همشهری آنلاین ،1388). همچنین، در مطالعه ای که درسال 2006 در ایالات متحده ی آمریکا انجام شد، به این نتیجه رسیدند که فقط 8/35 درصد دانش آموزان دبیرستانی، میزان پیشنهادی فعالیت بدنی را انجام می دهند (هاشمی ،1388). همچنین درطی تحقیقات دیگری محققان دریافتند که نگرش و تلقی دانش آموزان نسبت به فعالیت بدنی از دوره راهنمایی به دبیرستان، میل به منفی تر شدن دارد و شرکت در فعالیت بدنی نیز رو به کاهش می رود. ايروان[6] درسال 2007 معتقد بود افزايش وزن به طور قابل ملاحظه اي بلافاصله بعد از دوران دبيرستان افزايش مي يابد كه ممكن است به طور مستقيم به كاهش فعاليت هاي بدني نسبت داده شود.

درایران، یکی از موانع مهم افزایش فعالیت بدنی عدم وجود آگاهی در مورد مزایای فعالیت بدنی وهمچنین، عدم وجود اطلاعات کافی در مورد سطوح و محدوده فعالیت جسمانی و ورزش می باشد(سازمان جهانی بهداشت[7] ،2003). آنچه مسلم است ادراک و نگرش افراد به موانع و مزایای مشارکت در فعالیت بدنی، عاملی اثرگذار بر تصمیم گیری های آنان در مشارکت در فعالیت منظم و سلامت محور است. لذا، ارزیابی ادراک و نگرش افراد به فعالیت های حرکتی، جایگاه ویژه ای را در پژوهش های کاربردی به خود اختصاص داده است(دفلاندر و کرانت[8] ،2004). آلپورت[9] نگرش را نوعی آمادگی ذهنی و عصبی سازمان یافته با تجربه تعریف می کند که بر واکنش به تمامی موضوعات و موقعیت های وابسته به نگرش تأثیری پویا ومستقیم بر جای می گذارد(عطارزاده حسینی ،1383 ؛ سیرز و همکاران[10] ،1991). نگرش ها از باورهاي ما نسبت به افراد و اشياء متولد شدند. آنها رفتارهاي ما را به روش هاي بي شمار شكل دادند و مشاركت ما را در فعاليت ها و اهدافي را كه بنا نهاديم و آنهايي را كه تصميم به ترك آنها گرفتيم را تعيين مي كنند. عقايد و نگرش ها از طريق حركات و زبان افراد بیان می شود. علت مطالعۀگستردۀ مفهوم نگرش در سال های اخیر، توانایی شناخته شده آن درتأثیرگذاری برعملکرد افراد است. نظر به اين كه نگرش بر رفتار اثر مي‌گذارد و با رفتار يك رابطه علت و معلولي دارد. دستیابی به نگرش افراد بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی افراد در فعالیت های حرکتی است(زاکاریان و همکاران[11] ،1994). ارتقای دیدگاه و نگرش مثبت به تربیت بدنی عنصر مهمی در پی فعالیت های جسمانی مادام العمر است(سیلورمن و ساب رامانیام[12] ،1999).

نکتۀ مهم قابل ملاحظۀ پژوهشگران، نگرش نوجوانان و جوانان به ورزش است. به زعم اکثرآنان، دوره‌های سنی جوانی و نوجوانی دوره هایی اند که نگرش ها رشد می کنند و علاوه برشکل گیری، زمینه برای تغییر مساعد آن ها فراهم است(تولسون و چررت[13] ،1994). رفتارهاي دانش آموزان متأثر از باورها و نگرش هاي آنها است. شناخت اين نگرش ها به معناي اصلاح برنامه های كلاسي و آموزش مي باشد. ترودئا و همکاران[14].(1998)، پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان را دردوره های تحصیلی پایین مهمتر از مقاطع تحصیلی بالاتر می دانند، چون آنها نگرش مثبت و تجربه لازم را برای مشارکت ورزشی در سالهای آتی بدست می آورند. در تربيت بدني، كسب شناخت از باورهاي دانش آموز يك منبع مهم براي درك نگرش ها و علايق آنها و مشاركت انها در برنامه كلاسي است(استراند و اسكانتلينگ[15] ،1994). يك رابطه مثبت و قابل توجه بين نگرش هاي دانش اموزان دبيرستاني نسبت به تربيت بدني و شركت در فعاليت هاي اوقات فراغت وجود دارد( چانگ و فيليپ[16] ،2002).

با توجه به نقش فعالیت بدنی و ورزش در سلامت افراد، بخصوص دانش آموزان و با توجه به نتایج   تحقیقات متعدد مبتنی بر آثار مفید و مثبت ورزش و فعالیت بدنی، در این پژوهش محقق به دنبال این است  که میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش چقدراست؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

فعاليت بدنی عمدتاً به عنوان ضرورتی برای رشد و تکامل طبيعی کودکان و نوجوانان شناخته می شود. شرکت در فعاليت بدنی منظم، در کاهش خطر ابتلا به چاقی، بيماری قلبی وعروقی، فشار خون، ديابت نوع دو، سرطان روده، استئو آرتريت(ساييدگی مفصلی) و پوکی استخوان بزرگسالان مؤثر است. يكي از اهداف سازمان جهاني بهداشت تا سال2010، افزايش تعداد افرادي است كه براي حفظ سلامت، فعاليت جسماني كافي داشته باشند(سعید ،1386 ص86-71). همچنين فعاليت جسماني به عنوان يك شاخص مهم جامعه سالم[17] در سال2010 مدنظر بوده است(پانا و همکاران[18] ،2004). ون مچلن[19] (1997)معتقد است فعاليتهای بدنی طولانی مدت، به عنوان بهترين گزينه برای سلامتی جامعه است (وکیلی ،1389). فعاليت جسماني متوسط مي تواند توسط هركس ، در هر روز از زندگي و بدون هيچ هزينه اي انجام شود. فعاليت بدنی متوسط بايد در تمام روزهاي هفته يا حداقل 5 روز درهفته انجام شود تا اثرات بهداشتي مثبت داشته باشد و فعاليت بدنی شديد نيز بايد3 روز درهفته انجام شود(پاهو[20] ،2002).

فعاليت بدني به عنوان يك عامل تعيين كننده مهم در بهبود سلامت جسمي شناخته شده است ولي رفتارهاي فعاليت بدني  نيز با بسياري از حالت هاي مثبت روانشناسي ارتباط دارد. تاثيري كه فعاليت بدني روي جسم دارد با بهبود تصور، كنترل وزن و اخلاق است كه نقش اساسي در نتيجه وضعيت رواني بازي مي كند. اعتماد به نفس پايين، تبعيض اجتماعي، نگراني، افسردگي و خود كشي همگي با افزايش در صد چربي بدن يا وضعيت وزن نا سالم در ارتباط هستند. به طور كلي اين يافته ها به اهميت فعاليت بدني روي سلامت اجتماعي ، ذهني و جسمي شخص اشاره مي كند(پاوليك و كينلن[21] ،2007).

با وجود اين، از سال 1991 تا 1999 ميزان فعاليت جسمانی دانش آموزان از42 درصد به29درصد کاهش داشته است. در سال2000 ، نزديک به نيمی از گروه سنی21-12 سال فعاليت جسمانی منظم نداشتند و در سال 2001، فقط 30 درصد از افراد 18سال و بزرگتر فعاليت جسمانی منظم داشتند. اهمیت دادن به فعالیت های بدنی و ورزش مدرسه ای به حدی اهمیت یافته که توجه جهانی به آن رو به افزایش است و مسؤلان ارشد تربیت بدنی ورزش دنیا، به خصوص آموزش و پرورش را به چالش کشیده اند، به طوری که درچند دهه اخیرموضوع تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای درسطر اول اولویت های برنامه ای و پژوهشی بسیاری ازکشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته است(بایلی و دیسمور[22] ،2004).

مطالعه نگرش به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي به عنوان خواستگاه رفتار آگاهانه در جهت نيل به اهداف بهزيستي و تندرستي از اهميت زيادي برخوردار است. بدين منظور شناخت خصوصيات فردي و آگاهي از نگرش­ها و گرايش­هاي افراد به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي نقش مهمي در تصميم­گيري­هاي تربيتي، آموزشي و بهداشتي دارد و مي­تواند دست­اندركاران و متوليان ورزش را در فراهم كردن امكانات متناسب با تمايلات، توانايي­ها و نيازهاي جسمي- رواني افراد به منظور ايجاد زمينه­هاي لازم براي توسعه و گسترش فعاليت­هاي حركتي و ورزشي و برنامه ريزي واقع بينانه و اصولي كمك نمايد. آثار متقابل حضور در فعالیت های حرکتی و ورزشی بر نگرش افراد، متفاوت بودن این نگرش ها با توجه به ویژگی های متفاوت فردی، همسان نبودن نیازها، تفاوت در میزان بهره مندی از تأثیرات حرکت و فعالیت های ورزشی، و به طور کلی درهم آمیختگی زندگی فردی و اجتماعی عواملی اند که بیش از پیش اهمیت پرداختن به مقولۀ نگرش را یادآور می شوند و بر تأثیرات اجتماعی و انکارناپذیر فعالیت های حرکتی و ورزشی صحه می گذارند(رمضانی نژاد ،1376 ؛ ماتی و چریستور[23] ،1998 ؛ ساندرز و ممری[24] ،1990 ؛ تری[25] ،1996).

اهمیت آگاهی ازفعالیت بدنی در ارتقای میزان مشارکت نوجوانان در این فعالیت ها، به طور کلی ثابت شده است. اما امروزه یافته های تحقیقاتی، کاهش مداوم آگاهی و نگرش نسبت به ورزش در میان دانش آموزان ،به خصوص دانش آموزان دبیرستانی را نشان می دهند، به همین دلیل در این تحقیق به بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش خواهیم پرداخت.

1-4- اهداف تحقیق

براي اين تحقيق يك هدف کلی، یک هدف آرمانی، یک هدف کاربردی و چهار هدف ویژه متصور است. كه به شرح ذيل بيان مي شود:

1-4-1- هدف کلی

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش.

1-4-2- هدف آرمانی

دانش آموزان دبیرستانی جهت کسب سلامتی و بهبود عملکرد ورزشی و فعالیت بدنی، باید آگاهی و نگرش مطلوبی نسبت به فعالیت بدنی و ورزش داشته باشند.

1-4-3- اهداف ویژه

1- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد

2- تعیین میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

3- تعیین میزان نگرش دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش به تفکیک پایه تحصیلی

4- تعیین میزان عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش به تفکیک پایه تحصیلی

5- تعیین ارتباط بین نگرش به فعالیت بدنی و میزان آگاهی از فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد

6- تعیین ارتباط بین نگرش به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد

7- تعیین ارتباط بین آگاهی به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد

8- مقایسه آگاهی نسبت به فعالیت بدنی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد به تفکیک پایه تحصیلی

9- مقایسه نگرش نسبت به فعالیت بدنی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد به تفکیک پایه تحصیلی

10- مقایسه عملکرد نسبت به فعالیت بدنی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد به تفکیک پایه تحصیلی

1-5- سؤالات تحقیق

1- ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد چگونه است؟

2- میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش در هر پایه تحصیلی چگونه است؟

3- میزان نگرش دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش در هر پایه تحصیلی چگونه است؟

4- میزان عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش در هر پایه تحصیلی چگونه است؟

5- آیا بین نگرش به فعالیت بدنی و میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد ارتباط معنی داری وجود دارد؟

6- آیا بین نگرش به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد ارتباط معنی داری وجود دارد؟

7- آیا بین میزان آگاهی نسبت به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد ارتباط معنی داری وجود دارد؟

8- آیا بین میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش به تفکیک پایه تحصیلی اختلاف معنی داری وجود دارد؟

9- آیا بین میزان نگرش دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش به تفکیک پایه تحصیلی اختلاف معنی داری وجود دارد؟

10- آیا بین میزان عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش به تفکیک پایه تحصیلی اختلاف معنی داری وجود دارد؟

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و متغیّر ها

1-6-1- آگاهی نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

تعریف مفهومی: یعنی میزان دانش، اطلاعات و آشنایی دانش آموزان نسبت به مفاهیم مرتبط با فعالیت بدنی و ورزش.

تعریف عملیاتی: به مجموع امتیازات کسب شده توسط دانش آموزان با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته در سئوالاتی که برای اندازه گیری میزان آگاهی طراحی شده است.

1-6-2- نگرش نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

تعریف مفهومی: نگرش همان طرز فکر، عقیده و میزان آمادگی فرد برای انجام فعالیت بدنی و ورزش می باشد.

تعریف عملیاتی: به مجموع امتیازات کسب شده توسط دانش آموزان با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته در سئوالاتی که برای اندازه گیری میزان نگرش طراحی شده است.

1-6-3- عملکرد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

تعریف مفهومی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. عملکرد، نتیجه عمل و یادگیری است و به رفتار های بالفعل و قابل مشاهده و اندازه گیری گفته می شود(نیلی وهمکاران[26] ،2002 ).

تعریف عملیاتی: منظور از عملکرد نسبت به فعالیت بدنی در این تحقیق به رفتارهای بالفعل و قابل مشاهده واندازه گیری شده گفته می شود که دانش آموزان با پاسخ دادن به پرسشنامۀ خود گزارشی انجام می دهند.

1-6-4- فعالیت بدنی

تعریف مفهومی: تمرينات مستمر و پيگیر فعاليت منظم بدني كه افراد را در شرايط مطلوبي از نظر حالات و كيفيات بدني قرار مي دهد و با افزايش دفعات و تمرينات لازم و ايجاد ظرفيتهاي مناسب توان جسمي لازم و نوعي ورزيدگي در حركات را براي انجام دهنده آن ايجاد مي نمايد.

تعریف عملیاتی: به هر گونه حرکت در زندگی روزانه از قبیل کار، تفریح، فعالیت های ورزشی و عملی فعالیت جسمانی گفته می شود. در واقع فعالیت بدنی طیف گسترده ای از فعالیت ها با شدت های مختلف از قبیل قدم زدن، دویدن، پریدن و فعالیت های ورزشی را شامل می شود.

1-6-5- ورزش

تعریف مفهومی: ورزش فعالیت جسمی آدمی است که تحت عنوان قوانین مدون انجام می گیرد.

تعریف عملیاتی: ورزش یک وسیله ی تربیتی است که فرد با توجه به قوانین و مقررات ویژه و استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مختلف به کسب آمادگی ذهنی- جسمی و مهارتی پرداخته و برای کسب موفقیت و پیروزی در رقابت های سازنده شرکت می نماید.(شیرعلی ،1383)

1-6-6- دانش آموز پسر دبیرستانی

تعریف مفهومی: دانش آموز از لحاظ لغوی به معنای کسی که دانش و علم می آموزد و شاگرد مدرسه می باشد.

تعریف عملیاتی: فردی است که در محدوده سنی 15 تا 19 سال قرار می گیرد و به تحصیل در مقطع متوسطه مراکز آموزشی شهر یزد مشغول می باشد.

1-7- پیش فرض های تحقیق

1- به پرسشنامه ها با دقت و صحت پاسخ داده شده است.

2- آزمودنی ها برداشت یکنواخت از موارد پرسشنامه داشته اند.

3- تعداد زیاد سؤالات تأثیری در پاسخ دادن آزمودنی ها نداشته است.

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

 

مقدمه

در تمام جوامع انساني امروز ورزش به عنوان يك امر انساني – تربيتي مورد توجه است و در جامعه ما نيز با توجه به بافت جوان جمعيتي و تغييرنگرش هاي مثبت نسبت به ورزش، اين امر مهم رو به توسعه و گسترش است. تغییر و تحولات جهانی مقوله هاي زندگی معاصر، تربیت بدنی و ورزش را از ضروریاتی ساخته که دوري از آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. تربیت بدنی به عنوان فرآیندي آموزشی – تربیتی شامل کسب و پردازش مهارتهاي حرکتی توسعه و نگهداري آمادگی جسمانی براي تندرستی و سلامت، کسب دانش علمی درباره فعالیتهاي جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیتهاي جسمانی به عنوان وسیله اي براي بهبود اجرا و عملکرد انسان است که نقش مؤثر در رشد وتعالی افراد دارد براي این علم اهدافی بیان گردیده که در برگیرنده نشانه ها، نیات و نتایج مطلوبی است که ازشرکت در برنامه هاي تربیت بدنی و ورزش حاصل می شود (فتحی ،1382). در این فصل به بررسی حیطه ها، انواع و کاربردهای نگرش، چگونگی اندازه گیری و شکل گیری نگرش ها و الگوهای تغییر نگرش، همچنین آگاه شدن از اهمیت و فواید فعالیت بدنی و ورزش و عملکرد های آن و مروری بر تحقیقات پیشین خواهیم پرداخت.

2-1- نگرش

نگرش، ارزيابي يا برآوردي است به صورت مطلوب يا نامطلوب دربارة شيء، فرد يا موضوعي صورت مي گيرد و بازتابي از شيوة احساس فرد نسبت به يك چيز يا موضوع است. تورثون[27] یکی از نظریه پردازان اخیر در مورد نگرش، آن را بدین گونه تعریف می کند میزان احساساتی که فرد در مورد یک محرك دارد(صمدی ،1386 ص141). نگرش، عبارت است از سازماندهی بلند مدت فرآیندهاي انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبه هاي محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش هایی است که وي نسبت به محیط اطراف خود دارد(هاوکینزدل و همکاران[28] ،2006 ص296). به اعتقاد توماس[29] مفهوم چند بعدی از نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری است، مقبولترین مفهوم برای تعریف نگرش است. بدین ترتیب، نگرش نشان دهنده اثر شناختی و عاطفی به جای گذاشته شده تجربه شخص از شی یا موضوع اجتماعی مورد پنهانی است، و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شی است. در این معنی یک مکانیسم پنهانی است، که رفتار را هدایت می کند(کریمی ،1388).

نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی(احساسی) و آمادگی  برای عمل است  در که  برخی از تعاریف، نگرش را نظام با دوامی از ارزشیابی ها، یا سازمان با دوامی از باورها دانسته اند. اصطلاح نظام یا سازمان دلالت بر آن دارد که اجزای سه گانه نگرش با هم  همبستگی  دارند. منظور از جز شناختی نگرش، اطلاعاتی است که فرد درباره موضوع نگرش دارد. مثلا شناخت ما از نظام دانشگاهی کشورمان می تواند این باشد که شامل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. جزء احساسی نگرش شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص بر می انگیزد. یعنی، موضوع ممکن است خوشایند یا نا خوشایند باشد، ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا بر انگیزنده نفرت باشد. همین جنبه احساسی نگرش هاست که نقش انگیزشی بر رفتار دارد و اهمیت بعد احساسی را در نگرش مورد تاکید قرار می دهد. جوانی که نسبت به تحصیلات دانشگاهی احساس مثبتی دارد، شیفته ورود به دانشگاه است و نسبت به محیط دانشگاه احساس علاقه و احترام خاصی دارد. در تعریف نگرش جزء آمادگی برای عمل در نگرش، اغلب آن را نوعی آمادگی برای عمل ذکر کرده اند، یعنی، نگرش شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد، آماده است که کمک کند، ستایش کند، حمایت کند، یا پاداش دهد(کریمی ،1388).

هر یک از سه جزء شناختی، احساسی و آمادگی برای عمل در نگرشها دارای دو مشخصه دیگرند که به آنها نیرومندی یا شدت (والانس[30]) و درجه پیچیدگی (تکثر[31]) گفته می شود. یک نگرش را می توان به صورت موافق یا مخالف با یک موضوع نگرشی در نظر گرفت. اما تنها بیان، جهت نگرش نسبت به موضوع نگرش کافی نیست. نیرومندی نگرش، یعنی درجه موافقت یا مخالفت دقیقا مشخص شود. ترکیب نیرومندی و جهت نگرش، والانس خوانده می شود. این ویژگی در مورد هر سه جزء نگرش صدق می کند. اجزای نگرش از نظر درجه پیچیدگی نیز می توانند متغیر باشند. منظور از درجه پیچیدگی در عنصر شناختی نگرش این است که آیا این شناخت محدود و ساده است یا جامع و گسترده، مثلا اطلاع از اینکه اصفهان یکی از شهرهای کشور ایران است، نشانه شناخت ساده و درجه پیچیدگی یا تکثر کم است. اما دانستن اینکه اصفهان شهری است بزرگ که در دوره هایی پایتخت کشور ایران بوده است، شهری است پر از آثار تاریخی دیدنی، صنایع دستی آن در دنیا شهرت زیادی دارد، نشانه درجه پیچیدگی یا تکثر زیاد است(کریمی ،1388).

2-1-1- انواع نگرش ها

گاهی نگرش های ما عمدتا مبتنی بر مطالعه واقعیتهای مربوط از قبیل مزایای عینی یک شی است. مثلا نگرش ما نسبت به یک خودرو ممکن است با آگاهی از میزان مصرف آن، وجود امکانات ایمنی و ضریب ایمنی بالای آن و راحتی آن در هنگام رانندگی باشد. به میزانی که ارزشیابی ما مبتنی بر باورهایمان درباره خصوصیات یک موضوع یا شی نگرشی باشد، گفته می شود که نگرش ما مبتنی بر شناخت است(کریمی ،1388).

نگرشی که بیشتر مبتنی بر هیجان ها و ارزش ها باشد تا بر ارزشیابی عینی مزایا و معایب، نگرش مبتنی بر عواطف، خوانده می شود. گاهی ما نوع خاصی از خودرو را دوست داریم، صرفنظر از میزان مصرفی که دارد یا بدون توجه به میزان ایمنی یا راحتی آن در هنگام رانندگی. با وجود اینکه نگرشهای مبتنی بر عواطف می توانند از منابع مختلفی سر چشمه بگیرند. این نگرش ها حاصل بررسی منطقی موضوعها نیستند و اغلب با ارزشهای افراد پیوند دارند .

نگرش مبتنی بر رفتار نگرشی است مبتنی بر مشاهده چگونه رفتار کردن نسبت به یک موضوع نگرشی برای مثلا از دوستی بپرسید که آیا به ورزش علاقه دارد یا نه. اگر او پاسخ بدهد خوب، فکر می کنم از ورزش خوشم می آید چون همیشه برای دویدن یا ورزش عازم استادیوم ها هستم، می گوییم او دارای نگرشی مبتنی بر رفتار است. نگرش او عمدتا مبتنی بر رفتار اوست تا شناخت یا احساس او(کریمی ،1388).

در بعضی موقعیت ها، ما با دقت و به طور عمدی درباره نگرش های خود و تلویحات آنها برای رفتارمان می اندبشیم. بینش نسبت به ماهیت فرایند در چهار چوب نظریه عمل مستدل حاصل می شود ، نظریه ای که بعدا توسعه داده شد و به نام نظریه رفتار برنامه ریزی شده، که نخست به وسیله آجزن و فیش باین[32] در سال1980 مطرح شد، شهرت یافت. نظریه عمل مستدل با این مفهوم آغاز می کند که تصمیم به دست زدن به یک رفتار خاص حاصل یک فرایند منطقی است. گزینه های رفتاری مختلفی بررسی می شوند، پیامدها و بازده های هر کدام ارزیابی می شود و تصمیم گرفته می شود که عمل انجام گیرد یا انجام نگیرد. آن تصمیم سپس در قصدهای رفتاری بازتاب می یابد که اغلب پیش بینی کننده هایی قوی از چگونگی عمل ما در یک موقعیت مفروض هستند(آجزن ،1987). طبق نظریه رفتار برنامه ریزی شده، قصدها به وسیله دو عامل تعیین می شوند: یکی نگرش ها نسبت به یک رفتار و ارزیابی های مثبت یا منفی مردم از انجام آن رفتار (این که آنها فکر می کنند پیامدهای مثبت یا منفی نصیب آنها خواهد شد) و هنجارهای ذهنی و ادراک مردم از این که آیا دیگران این رفتار را تایید یا رد می کنند. بعدا یک عامل سوم  یعنی کنترل رفتاری ادراک شده (ارزیابی مردم از توانایی خود در انجام رفتار) به آن اضافه شد. یک مثال ویژه به نشان دادن ماهیت این اندیشه ها کمک می کند(بارون وهمکاران[33] ،1388).

 

2-1-2- چگونگی شکل گیری نگرش ها

نظریه پردازان نگرش معتقدند که نگرش ها به چندین شیوه آموخته می شوند که عبارتند از: تجربه مستقیم، صرف قرار گرفتن در معرض محرکها، شرطی شدن کلاسیک، شرطی شدن کنشگر، یادگیری مشا هده ای یا الگو و سرمشق گرفتن، مقایسه اجتماعی، حرکات ماهیچه ها و عوامل ژنتیکی.

الف) تجربه مستقیم: یکی از راه هایی که نگرش ها می توانند شکل بگیرند تجربه مستقیم با موضوع یا شی نگرشی است. نگرش مثبت، نسبت به یک شی ممکن است حاصل تجربه مستقیم و خوشایند ما با آن شی باشد. همین طور است که نگرش منفی ما  می تواند حاصل تجربه تلخ ما با یک شی باشد .

ب) در معرض قرار گرفتن صرف: گاهی ما بدون اینکه برنامه ریزی خاصی وجود داشته باشد، درمعرض محرک یا محرکهایی قرار می گیریم و همین عمل نگرش ما را نسبت به آن محرک یا محرکها شکل می دهد. در این جریان، تکرار نقش مهمی ایفا می کند.

ج) شرطی شدن کلاسیک: نظریه شرطی شدن کلاسیک معتقد است که وقتی یک شی خنثی ( یعنی، شی که نگرشی نسبت به آن نداریم ) یا یک شی غیر خنثی ( یعنی شیئی که نگرش معینی را در ما بر می انگیزد) که نسبت به شی غیر خنثی داشتیم. این جریان می تواند هم به صورت شرطی شدن مرتبه اول و هم به شکل شرطی شدن مرتبه دوم انجام گیرد. صاحبنظران شرطی کلاسیک معتقدند که نگرشها می توانند تحت تاثیر شرطی شدن زیر  آستانه ای، یعنی، شرطی شدن که در غیاب آگاهی هشیارانه از وجود محرکهای دست اندر کار رخ می دهند نیز شکل بگیرند(کریمی ،1388).

د) شرطی شدن کنشگر: طبق نظریه شرطی شدن کنشگر، رفتارهایی که به نتیجه خوشایند برسند تقویت و تکرار می شوند و رفتارهایی که به نتایج نا خوشایند برسند، تکرار نمی شوند. بنابر این، طبق این نظریه اظهار نظر یک کودک یا یک بزرگسال در مورد موضوعی اگر مورد استقبال، تایید یا تشویق قرار گیرد، این اظهار نظر تکرار شده و به صورت یک نگرش مثبت در می آید(کریمی ،1388).

ه) الگو و سرمشق: نظریه یادگیری اجتماعی بر این باور است که بسیاری از نگرش های ما از طریق مشاهده نگرش های دیگران و از طریق الگو و سرمشق شکل می گیرند. به ویژه مشاهده تقویت و تشویق نگرش خاصی در دیگران، سبب تقویت جانشینی آن نگرش در ما می شود. بنابراین بخشی از نگرش های ما تقلیدی است از نگرش های دیگران. نگرشهای افراد همواره به شکل یکدست و یکنواخت تکوین پیدا نمی کنند، زیرا افراد همواره در معرض اطلاعات یکسانی قرار ندارند. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که نگرش ها ی کودکان و نوجوانان بیشتر تحت تاثیر و مشابه با نگرشهای والدین آنها است، ولی این شباهت در دوره تحصیلات دانشگاهی کاهش چشمگیری پیدا می کند و پس از تحصیلات دانشگاهی تقریبا ثابت می ماند(کریمی ،1388).

و) مقایسه اجتماعی: دیدگاه مقایسه اجتماعی است. طبق این دیدگاه ما به مقایسه خودمان با دیگران تمایل داریم تا بدانیم که آیا دیدگاههای ما در مورد واقعیتهای اجتماعی درست است یا نه و بدین ترتیب، نگرش های درست را در مقایسه با دیگران  انتخاب و حفظ می کنیم.

ز) حرکات ماهیچه ای: طبق دیدگاه حرکات ماهیچه ای در شکل گیری نگرش ها، ما چیزهایی را که دوست داریم با منقبض کردن ماهیچه ای بازو به سوی خود می کشیم و در صورتی که چیزهای را دوست نداشته باشیم، با منبسط کردن ماهیچه های بازو پس می زنیم. بنابراین، با در نظر گرفتن وضعیت ماهیچه های بازو می توانیم به مثبت یا منفی بودن نگرش خود نسبت به یک شی پی ببریم.

ح) عوامل ژنتیکی: مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در مورد دو قلوها نشان داده است که دو قلوهای یک تخمکی ( همسان ) از نظر نگرشها شباهت بیشتری به هم دارند تا دو قلوهای دو تخمکی ( نا همسان ) و افراد غریبه، حتی اگر این دو قلوهای همسان در محیطهای کاملا متفاوت پرورش یافته باشند. همین نتایج سبب شده است که برخی صاحبنظران عوامل ژنتیکی را در شکل گیری نگرش ها دست اندر کار دانند(کریمی ،1388).

2-1-3- کاربردهاي نگرش

کاربردهاي مرتبط با دانش: برخی از نگرش ها شیوه اي براي سازماندهی یا منظم ساختن باورهاي یک فرد در مورد اشیاء یا واکنش وي نسبت به محیط اطرافش هستند. این نگرش ها و طرز تفکرها می توانند مبتنی بر واقعیت و یا بر پایه خیالات و تصورات واهی باشند. اما در هر صورت باعث بروز یک سري رفتارها در افراد می شوند. به عنوان مثال ممکن است نگرش مصرف کننده نسبت به نوشابه گازدار این گونه باشد که همه نوشابه ها یک طعم و مزه دارند. چنین مصرف کننده اي با این طرز تفکر و نگرش به احتمال زیاد ارزان ترین و در دسترس ترین نوشابه را انتخا ب می کند و توجهی به نام تجاري آن ندارد. به همین دلیل، شرکتهایی نظیر پپسی با صرف هزینه هاي هنگفت سعی می کنند بر روي باورها و نگرش هاي افراد نسبت به نوشیدنی هاي گازدار تاثیر بگذارند و طعم محصول خود را متفاوت از سایرین نشان دهند.

کاربردهاي تشریح کننده ارزش: این دسته از نگرش ها براي بیان ارزش ها و باورهاي اصلی مصرف کنندگان در جهت شکل دادن و تشریح ارز شها و باورهاي اصلی و بنیانی افراد به وجود می آیند. بر این اساس مصرف کنندگانی که براي طبیعت و محیط زیست ارزش قائلند نسبت به محصولات یا فعالیت هایی که به نوعی در چارچوب این ارزش بنیانی زندگی آنها قرار می گیرند نگرش مثبت پیدا می کنند. چنین مصرف کنندگانی به خرید و حمایت از محصولاتی که با توجه به محیط زیست طراحی می شوند و مورد بازیافت قرار می گیرند روي می آورند. به عنوان نمونه، برخی از مدادها و کاغذهاي امروزي از نوع بازیافتی هستند.

کاربردهاي انتفاعی: این فعالیت بر پایه شرطی شدن کنش گر شکل می گیرد. افراد نسبت به محصولات یا فعالیت هایی که به آنها نفع برسانند نگرش مثبتی دارند و برعکس، نسبت به فعالیت هایی که به سود آنها نیستند و یا مضر هستند نگرش منفی پیدا می کنند. بازاریابان اغلب در تبلیغات خود سعی می کنند به مصرف کنندگان وعده یک منفعت را بدهند. به عبارت دیگر سعی می کنند نشان دهند که یا خود محصول به آنها منفعت می رساند یا این که بازاریاب از طریق طراحی برنامه هاي ویژه مانند مسابقه و قرعه کشی به آنها منفعتی می رساند.

کاربردهاي تدافعی: در درون افراد، نگرش هایی به منظور دفاع از خود و تصورات شخصی آنها در برابر تهدیدات و یا کاستی هاي احتمالی شکل می گیرند. مثلا کسانی که در موقعیت هاي اجتماعی تهدیدي را احساس می کنند نگرش مثبتی نسبت به محصولات یا نام هاي تجاري پیدا می کنند که به آنها وعده امنیت و از بین رفتن تهدیدات را می دهند .به همین ترتیب، محصولاتی که از خود تصویر و شخصیت مردسالارانه اي را نشان می دهند ممکن است بسیار مورد توجه مردانی قرار گیرند که ویژگی هاي مردانه احساس ضعف می کنند(هاوکینز و همکاران[34] ،2006 ص298-297).

2-1-4- اندازه گیری و سنجش نگرش ها

از آنجا که نگرش ها مفاهیمی کیفی و انتزاعی هستند، برای سنجش آنها مجبوریم به شیوه ها و روشهایی کمی متوسل شویم. برای سنجش نگرش ها از مقیاس های نگرش استفاده می شود. این مقیاس ها انواع متعددی دارند. یک مقیاس نگرش باید دارای پایایی و اعتبار باشد تا اندازه گیری آن قابل اعتماد باشد.

الف) مقیاس فاصله های یکسان نما به وسیله ترستون[35] تهیه شده بدین صورت که ابتدا تعداد زیادی جملات گوناگون حاکی از مخالفت یا موافقت با موضوع نگرش تهیه می شود. بعد گروهی از داوران این جملات را از نظر میزان مخالفت یا موافقت ارزیابی کرده و یک ارزش میزانی برای هر کدام تعیین می کنند. سپس این جملات را برای سنجش نگرش های افراد مورد استفاده قرار می دهند.

ب) مقیاس مجموع درجه بندی یا مقیاس لیکرت[36] نیز با گرد آوری تعداد زیادی جملات مربوط به موضوع نگرش آغاز می شود. بعد این جملات به آزمودنی ها عرضه شده میزان مخالفت یا موافقت آنها روی یک مقیاس پنج حالتی ( کاملا مخالفم ، مخالفم ، نظری ندارم ، موافقم و کاملا موافقم ) مشخص می شود.

ج) در مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس[37] میزان پذیرش و نزدیک شدن فرد به مردم کشورهای دیگر یا گروه های خاص به صورت هفت درجه مختلف پذیرش سنجیده می شود.

د) در مقیاس تراکمی یا مقیاس گاتمن[38] مجموعه ای از گونه ها برای سنجش نگرش های یک بعدی به کار می رود. در محاسبه نمرات این مقیاس همیشه بالاترین یا افراطی ترین نمره، ملاک قضاوت درباره نگرش فرد پاسخ دهنده است.

برای سنجش نگرش ها به جز مقیاس های ذکر شده از روشهای دیگری چون مقیاس های تک ماده ای، مصاحبه، روشهای فرافکن و فنون پوشیده یا مبدل روش افتراق معنایی، روش های فیزیولوژیابی و روش مشاهدات رفتاری می توان بهره گرفت. همه این روش ها با مسئله تعیین اعتبار و پایانی روبه رو هستند(کریمی ،1386).

2-1-5- نظریه ها و الگوهای تغییر نگرش

2-1-5-1- الگوهای یادگیری تغییر نگرش

منابع

منابع فارسی

آزاد، پ. 1387. مجله فردوسی، 68 و67 : 50-45.

آقا ملایی، ت ؛ طوافیان، س ؛ حسنی، ل. 1388. ورزش خودکار آمدی و منافع درک شده و موانع میان دانش آموزان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان. مجله اپیدمیولوژی، (4) 4و3 : 15-9.

آوازه، آ ؛ جعفری، ن ؛ ربیع سیاهکلی، س ؛ مظلوم زاده، س. 1389. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان. در خصوص تغذیه و ورزش و ارتباط آن با عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، (18) 71 : 60-50.

بارون ر ، بیرن د ، برنسکامپ ن. 1388. روانشناسی اجتماعی. ترجمه ی کریمی. تهران: انتشارات دوران .

بدار ل ، دزيل ژ ، لامارش ل. 1381. روانشناسي اجتماعي. ترجمه ح گنجي. تهران: انتشارات ساوالان، چاپ دوم.

بهنر ج ، وانک م. 1384. نگرش‌ها و تغییر آن‌ها. ترجمه ع بهداد. تهران: انتشارات جنگل.

جاوریس م. 1999. نگرشی بر ورزش از دیدگاه روانشناختی. ترجمه م مقیمی، م حق پناه، ز موسوی، ب بنیادلو، م هوشمندفر و ش سرکانی. تهران: انتشارات تحقیق، چاپ اول، 186 صفحه.

خسروی ز ، باقری خ . 1387 .راهنمای درونی کردن ارزش های اخلاقی از طریق برنامه درسی. (2) 8 : 105-81 .

دستغیب، ف. 1378. موانع اجتماعی– فرهنگی توسعۀ ورزش بانوان. پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

رمضانی نژاد ر. 1376. شخصیت وورزش. فصلنامه المپیک. (5) ، 1و2.: 73-67.

رمضانی خلیل آباد غ. 1375. بررسی انگیزه های افراد شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت معلم دانشگاه تهران.

زارعی، ع. 1380. نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجو يان دانشگاه ها ی علوم پزشکی کشور. رساله دکتری مديريت ورزشی، دانشگاه آزاد.

سعید. 1386. ارزیابی ازفعالیت های بدنی الگوی IV پرستاران سازمان تأمین اجتماعی اصفهان مجله پژوهش درعلوم توانبخشی، 3(2).: 86-71.

سنایی نسب، ه ؛ دلاوری، ع ؛ توکلی، ر ؛ صمدی، م ؛ نقی زاده، م. 1388. آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی. مجله طب نظامی، (11) 3 : 30-25.

سورین و، تانکارد ج. ۱۳۸۱-۱۳۸۴. نظریه های ارتباطات. ترجمه ع دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سید امامی، ر ؛ افتخار اردبیلی، ح ؛ گلستان، ب. 1389. تأثیرآموزش در مورد فعالیت بدنی بر آگاهی، نگرش و رفتار رابطان بهداشتی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، (16) 4و3 : 55-48.

سیرز و دیگران. ۱۹۹۱. به نقل از حسن پاشا شریفی۱۳۸۱. اصول روان سنجی و روان آزمایی.تهران. رشد، چاپ هشتم، صفحه ۴۱۳.

شیرعلی م. 1383. بهترین تعریف علمی از تربیت بدنی و ورزش. مجله ورزش و ارزش، معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، 173 :37-36.

صمدي م. 1386 .رفتار مصرف کننده. انتشارات آییژ.

صمدی، م ؛ سنایی نسب، ه ؛ دلاوری، ع ؛ توکلی، ر؛ تقی زاده، م. 1385 .بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) نسبت به فعالیت جسمانی. چکیده مقالات اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.

ضیایی، و ؛ کلیشادی، ر ؛ اردلان، ج ؛ غیرت مند، ر ؛ مجدزاده، ش ؛ منظم، م. 1385. فعالیت بدنی در میان دانشجویان ایران. مجله ایران، (16) 2 : 157-64.

طباطبایی، و ؛ تقدیسی، م ؛ صادقی، آ ؛ نخعی، ن ؛ بلالی، ف. 1391. تأثیر آموزش در زمینه فعالیت فیزیکی بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مرکز بهداشت استان کرمان. مجله تخصصی پژوهش سلامت. مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، (2) 1 : 144-137.

علیخانی، س. 1381. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان تهرانی در خصوص فعالیت بدنی.

عزیزی، ب ؛ جلالی فراهانی، م ؛ خبیری، م. 1390. بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران به ورزش همگانی. مجله مدیریت ورزشی، 8 : 91-75.

عطارزاده حسینی، ر. 1383. تبیین نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزش طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی ادارۀ کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی.

عطارزاده حسينی، ر ؛ سهرابی، م. 1386. توصيف نگرش مردم شهر مشهد نسبت به فعاليت های حرکتی و ورزشی.نشریه علمی پژوهشی المپيک، (37 ) 1 : 48-37.

فتحی، س. 1388. تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی، 4 : 173-146.

فتحی، س. 1382 .بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر گرایش به ورزش در بین دانشجویان ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

فستینگر ل ، ارونسون ا. ۱۳۷۷. پیدایش و کاهش ناهماهنگی در بافت های اجتماعی در روان شناسی اجتماعی، متون اساسی انگلیسی و امریکایی. ترجمه پ سرندی. انتشارات دانشگاه تبریز.

کریمی ی. 1386. روانشناسی اجتماعی. تهران: انتشارات ارسباران.

کریمی ی. 1388. نگرش و تغییر نگرش. تهران: انتشارات ویرایش.

مظفري، ا. 1389. توصيف نگرش و گرايش مردم نسبت به فعاليت هاي حركتي و ورزشي در جمهوري اسلامي ايران، طرح تحقيقاتي ملي. فصل نامه المپیک، (49 ) 1 : 81-69.

مظفری، ا ؛ صفانيا، ع. 1381 .نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه های آزاد اسلامی کشور. نشريه علمی پژوهشی المپيک، (21 ) 2و1 : 126-117.

معینی، ب ؛ جلیلیان، ف ؛ جلیلیان، م ؛ براتی، م. 1390. پیش بینی فاکتور های مرتبط با انجام فعالیت بدنی منظم در دانشجویان با بهره گیری از مدل بزنف. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، (18) 3 : 76-70.

نزاکت حسینی، م. 1382. رابطه منتخبی از ویژگی های دبیران تربیت بدنی و ویژگی های فردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان با نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی و ورزش. پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت معلم دانشگاه تهران.

وکیلی، ج . 1389. اهمیت فعالیت بدنی در رشد و تکامل کودکان. مجله آموزش تربیت بدنی، (11 ) 2 : 57-55.

هاشمی، ن. 1388. آزمایش مدل لذت از فعالیت بدنی و ورزش در میان دانش آموزان دبیرستانی. مجله اطلاع رسانی. 4 : 4-1.

هاوکینز دل. 1385. رفتار مصرف کننده تدوین استراتژي بازاریابی. ترجمه ا روستا و ع بطحایی. تهران: انتشارات سارگل.

منابع غیرفارسی

Ajzen, I., Fishbein, M., 1980. Understanding attitudes and predicting social behaviour. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Arent, S.M.; D.M. Landers; & J.L. Etnier 2000. The effects of exercise on mood in older adults: A meta-analytic review. Journal of Ageing and Physical Activity, 8, 407-430.

Ayodele,OA. Odunaiya, NA. Oguntibeju, OO. 2010. Physical Activity Levels of Senior Secondary School Students in Ibadan, Western Nigeria.West Indian Med J 2010; 59 (5): 529.

Bailey‚R.and Dismore‚ 2004. The role of Physical education and sport in education ‚Project report presentation to 4th International Conference of ministers and senjor officials.

Biddle, S. 1997. cognitive theories of motivation and the self.I n K. R. fox(Ed.) the physical self from motivation to well- being‚ Human kinetics publisher.

Canan, K.; Giyasettin, D. 2004. An examination of high school students’ attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation, Perceptual and Motor Skills, Jun, Vol. 98, Iss. 3; pp. 754.

Centers for disease control and prevention.Recommendations and reports. 1997. Guidelines for school and community programs to promote lifelong physical activity among young people. Mor Mortal Wkly Rep; 46:5-36.

Chung, M. ; Phillips, D. A. 2002. The relationship between attitude toward physical education and leisure-time exercise in high school students, The Physical Educator, 59, 126_138.

Dale, D. ; Corbin, C.B. 2000. Physical activity participation of high school graduates following exposure to conceptual or traditional physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71, 61-68.

Deflandre, A ; Antonini, P.R ; Corant, J. 2004. Perceived benefits and barriers to physical activity among children, adolescents and adults, International Journal of Psychology, 35, 23-36.

Droomers, M ; Schrijvers, C.T.M ; Mackenbach, J.P. 2001. Educational level and decreases in leisure time physical activity: predictors from the longitudinal GLOBE study. Journal of Epidemiology Community Health, 55, 562-568.

Dunlavy, A. 2008. An exploration of university students attitudes towards physical activity and the importance of physical activity.pp2-24.

Fielder, CR. 2008. Knowledge, motivation, and behaviors regarding eating a healthy diet and physical activity in relation to self-esteem in college students [Thesis]. Texas: Honors Committee, Texas University.

Ferkel, R.2011. Relations among Physical Fitness Knowledge, Physical Fitness, and Physical Activity.pp1-99.

Fishbein, M. ; Ajzen, I. 1975. Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research (Reading, MA, Addison-Wesley).

Hamshahri Online. 2009. 60% of Iranian Students have low activity [Online]. cited 2009 Nov 4. Available from: URL: http://www.hamshahrionline.ir/News/

Hildebrand, K.M ; Johnson, D.J. 2001. Determinants of college physical activity class enrolment:implications for high school physical education. The physical Educator,58,51-56.

Hovland, C.I ; Janis, I.L ; Kelley, H.H. 1953. Communication and Persuasion. New Haven, CT: Yale University Press.

Gillman, MW ; Pinto, BM ; Tennstedt, S ; Glanz, K ; Marcus, B ; Friedman, RH. 2001. Relationships of physical activity with dietary behaviors among adults.; 32(3): 295-301.

Grubbs, L ; Carter, J. 2002. The relationship of perceived benefits and barriers to reported exercise behavior in college undergraduates, Family and Community Health, 25 (2), 76-84.

Kamarudin, K ; Fauzee, M.S. 2007. Attitudes toward Physical Activities among College Students,Pakistan Journal of Psychological Research; summer; 22, 1/2; Academic Research Library pp. 43.

Lowry, R ; Brener, N ; Lee, S ; Epping, J ; Fulton, J ; Eaton, D. 2004. Participation in high school physical education: Unites State – 1991-2003. Morbidity and Mortality Weekly Report, 53 (36), 844-847.

Lee, CD ; Folsom, AR ; Blair, SN. 2003. Physical activity and stroke risk: A meta-analysis. Stroke;  34(10):2475-2481.

Leslie, E ; Fotheringham, M.J ; Owen, N ; Bauman, A. 2001. Age-related differences in physical activity levels of young adults medicine and sciencein sport and exercise,33,255-258.

Locke, L. F. 1992. Changing secondary school physical education, Quest, 44, 361_372.

Martindale, E ; Devlin, A.A. 1990. Participation in College Sport. Motivational Differences. Perceptual and Motor Skills. Vol, 71(3).pp:1139-1150.

Matthys, Jill M. ; Christopher, D.L.1998. The effect of different activity modes on attitudes towards physical activity, AHPERD Journal, Volume 31: no2.

Mockenhaupt, R.E. 2002. Active for life: Addressing physical activity for midlife and older adults. Healthy Weight Journal, 16(5), 76-78.

Mood, F.M ; Finkenberg, M.E. 1994. Participation in the wellness course and attitude toward physical education. Perceptual and Motor Skills. Vol, 79(2):767-770.

Mokdad‚ A.H ; Serdula‚ M.K ; Dietz‚ W.H ; Bowman‚ B.A ; Marks‚ J.S ; Koplan‚ J.P. 2000 The contianig epidemic of obesity in the united  states. The journal of the American Medical Association.284 – 1650 – 1651.

Morrow ; Jackson ; Bazzarre ; Milne ; Blair. 1999. Editorial Level of Participation and Knowledge of Physical Activity in Hong Kong Chinese Adults and Their Association With Age. JAPA Volume 9, Issue 4, October.

Nauslar, J.O. 1992. Psychosocial factors influencing adolescents’ intent to exercise, A dissertation presented for the degree of doctor of education, University of Nebrask, August.

Neely, A.D ; Adams, C ; Kennerley, M. 2002. The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationships, Financial Times/Prentice Hall, London.

Patterson, Patricia ; Nell Faucella. 1990. Attitude toward Physical Activity of Fourth and Fifth Grade Boys and Girls, Research Quarterly for Exercise and Sport, Vol. 61, NO. 4:415-418.

Pawlik ; Kienlen, L. 2007. Mental health effects of obesity. Retrieved Oct. 16, 2009.from:http://psychology.suite101.com/article.cfm/ mental_health_effects_of_obesity

Pan American Health Organization: Physical activity: How much is needed? Washington, USA, PAHO; 2002.

Pena, E ; Morrow, J R ; Balcazar, H ; Martin, SB ; Jackson, AW ; Fitz Gerald, SJ. 2004. Effects of a school-based intervention on Latino youth physical activity behaviors. Medicine & Science in Sports & Exe; 36(5): S102.

Pikkarainen, T ; Pikkarainen, K ; Karjaluoto, H ; Pahnila, S. 2004. Consumer acceptance of online banking: An extension of the technology acceptance model. Internet Research, 14( 3), 224-235.

Rikard, G ; Linda ; Dominique Banville. 2006. High school student attitudes about physical educationSport, Education and Society .Vol. 11, No. 4, pp. 385_400 .

Saunders, J ; Mummery, W.K. 1990. Determinants of physical activity intention in the elderly: Role of lifetime physical activity, 5th IOC World Congress on Sport Sciences, Australia

Sallis, JF ; Prochaska, JJ ; Taylor, WC. 2000. A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Med Sci Sports Exerc; 32(5):963–975.

Sharrilyn, R ; Evered,PH.D. 2007. physical activity in Minnesota.pp1-24.

Shaw, B.A ; Spokane, L.S. 2008. Examining the association between education Level and physical activity changes during early old age. Journal of Aging and Health, 20 (7), 767-787.

Siedentop, D. 1992. Thinking differently about secondary school physical education, in: J. Rink. (Ed) Critical crossroads: middle and secondary school physical education (Reston, VA, American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance), 7_13.

Silverman, S ;  subramaniam, P.R. 1999. Student Attitude .Towurds physical Education and physical Activity : areview of measurement issues and outcomes. journal of teaching physical Education,19:97 -1250.

Stelzer ; Jiril. 2008. Study on high school students’ attitudes to sport Vtrbytbdny four countries: Australia, Czech Republic, United Kingdom and United States.

Strand, B ; Scantling, E. 1994. An analysis of secondary student preferences towards physical education, The Physical Educator, 51, 119_129

U.S. Department of Health & Human Services. 2007. Overweight and obesity: What you can do. Retrieve Oct. 21, 2010, from http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/ calltoaction/fact_whatcanyoudo.htm.

Terry, J. 1996. Changing habits by changing attitudes. Journal of health, physical education, Recreation, and dance. 48 (13).

Tolson ; Cherrette. 1994. Inventories and norms for children attitudes toward physical activity, Research Quarterly for Exercise Science.

Toth, M.J ; Beckett, T ; Poehlman, E.T. 1999. Physical activity and the progressive change in body composition with aging: current evidence and research issues. Medicine & Science in Sports & Exercise, 31 (11), S590.

TRA. 2010. The theory of reasoned action.www.en.Wikipedia.org/wiki/theory-of-reasoned-action.

Trost, S.G.; R.P. Russesll; J.F. Sallis; P.S. Freedson, et al. 2002. Age and gender differences in objectively measured physical activity in youth, Medicine & Science in Exercise & Sport [electronic version], 34 (2), 350-355.

Trudeau, F ; Laurencelle, L ; Tremblay, J ; Rajic, M and Shephard, R. 1999. Daily primary school physical education: effects on physical activity during daily adult life. Medicina a science in sport & Exercise, 31:111-117

WHO. 2003. Constraint to the development of regular practice of physical activity.

Wallberg-Henriksson, H ; Rincon, J ; Zierath, JR. 1998. Exercise in the management of non insulindependent diabetes mellitus. Sports Med ;25(1):25-35.

Welk, GJ ; Corbin, CB ; Dale, D. 2000. Measurement issues in the assessment of physical activity in children. Res Q Exerc Sport; 71(2): 59-73.

Zakarian, J.M ; Hovell, M.F ; Hofstetter, C.R ; Sallis, J.F ; Keating, K.J. 1994. Correlates of vigorous exercise in a predominantly low SES and minority high school population.Preventive Medicine, 23 (3), 314-321.

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه سنجش میزان عملکرد فعالیت بدنی

 

دانش آموز گرامی :

ما سعی داریم از میزان فعالیت بدنی شما در 7 روز گذشته (در آخرین هفته) آگاهی یابیم. منظور از فعالیت های بدنی ورزش یا هر بازی که باعث شود عرق کنید یا اینکه پاهایتان احساس خستگی کنند یا بشدت تنفس کنید مانند گرگم به هوا بازی کردن، لی لی کردن، دویدن، بالا رفتن از کوه و دیگر بازی ها.

به یاد داشته باشید:

هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد- این یک آزمون نیست.

لطفاً به تمام سوالات تا آنجا که می توانید با صداقت و صحت پاسخ دهید – این کار خیلی مهم است.

مقطع تحصیلی و کلاس: ………………………  سن: …………………………..              ناحیه: ………………………..

  1. فعالیت بدنی در اوقات فراغتتان: آیا هیچ کدام از فعالیت های زیر را در 7 روز گذشته (هفته آخر) انجام داده اید؟ اگر بله، چند بار؟ (تنها یک مورد را در هر ردیف را علامت بگذارید.)
نه 1-2 3-4 5-6 7 بار یا بیشتر
لی لی کردن
قایقرانی/ کانو پولو
اسکیت
گرگم به هوا
پیاده روی
دوچرخه سواری
دویدن سریع یا آهسته دویدن
آیروبیک
شنا یا واترپولو
کوهنوردی یا صخره نوردی
ژیمناستیک
فوتبال
بدمینتون
تنیس
فوتسال
ورزشهای رزمی
والیبال
هاکی
بسکتبال
ورزشهای محلی
اسکواش
تمرین با وزنه (بدنسازی)

ورزش های دیگر:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..⃝

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..⃝

  1. در 7 روز گذشته، در طول کلاسهای تربیت بدنی و ورزش در مدرسه ، چه مدت یکبار پرتحرک بودید (سخت بازی کردن، دویدن، پریدن، پرتاب کردن)؟ (تنها یک مورد را علامت بزنید.)

من ورزش انجام نمی دهم …………………………………………………………………………………………………………..⃝

به سختی …………………………………………………………………………………………………………………………………..⃝

بعضی مواقع……………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

بیشتر مواقع ……………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

همیشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………⃝

  1. در هفت روز گذشته، هنگام زنگ استراحت معمولاً چه کار کرده اید (تنها یک مورد را علامت بزنید.)

نشستم (صحبت کردن، مطالعه کردن، انجام فعالیت های مدرسه) ……………………………………………………..⃝

دور و بر ایستادم یا راه رفتم ………………………………………………………………………………………………………..⃝

دویده ام یا کمی بازی کردم …………………………………………………………………………………………………………⃝

در اطراف دویده ام یا اندکی بازی کردم ………………………………………………………………………………………..⃝

اکثر وقتها دویده ام و به شدت بازی کردم ……………………………………………………………………………………..⃝

  1. در 7 روز گذشته، در چند مورد از تعطیل شدن مدرسه، ورزش می کنید، یا بازی می کنید که در آن خیلی پرتحرک بوده اید؟ (تنها یک مورد را علامت بزنید.)

هیچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

1بار هفته گذشته ………………………………………………………………………………………………………………………..⃝

2-3 بار هفته گذشته …………………………………………………………………………………………………………………..⃝

4 بار هفته گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………….⃝

5 بار هفته گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………….⃝

  1. در 7 روز گذشته، در چند بعد از ظهر ورزش یا بازی کردید که در آن خیلی فعال بودید؟ (تنها یک مورد را علامت بزنید.)

هیچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

1 بار هفته گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………….⃝

2-3 بار هفته گذشته …………………………………………………………………………………………………………………..⃝

4-5 بار هفته گذشته …………………………………………………………………………………………………………………..⃝

6 بار یا بیشتر هفته گذشته ………………………………………………………………………………………………………….⃝

  1. در هفته گذشته، چند بار ورزش کردید یا بازی کردید که در آن خیلی پرتحرک بودید؟ (تنها یک مورد را علامت بزنید.)

هیچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

1 بار ………………………………………………………………………………………………………………………………………..⃝

2-3 بار …………………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

4-5 بار …………………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

6 بار یا بیشتر …………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

  1. کدام یک از موارد زیر فعالیت شما را در 7 روز گذشته بهتر توصیف می کند؟ قبل از انتخاب پاسخ، همه توضیحات را بخوانید.

الف. تمام یا اکثر وقت آزاد من به انجام چیزهایی می گذرد که فعالیت بدنی اندکی را می طلبد…………….⃝

ب. من بعضی وقتها (1 – 2 بار هفته گذشته) فعالیت بدنی را در وقت آزادم انجام داده ام (برای مثال ورزش کردم، دویده ام، شنا کردم، دوچرخه سواری کرده ام، آیروبیک انجام داده ام)………………………………………⃝

پ. من اغلب (3 – 4 بار هفته گذشته) فعالیت بدنی در وقت آزادم انجام داده ام ………………………………..⃝

ج. من بیشتر مواقع (5-6 بار در هفته گذشته) فعالیت بدنی در وقت آزادم انجام داده ام ………………………⃝

د. من همه مواقع (7 بار یا بیشتر هفته گذشته) فعالیت بدنی در وقت آزادم انجام داده ام ……………………..⃝

  1. 8. علامت بگذارید که شما در هر روز هفته گذشته چندبار فعالیت بدنی انجام داده اید (مانند ورزش کردن، بازی کردن یا فعالیت های بدنی دیگر)
هیچ اندکی متوسط اغلب خیلی مواقع
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
  1. آیا هفته گذشته بیمار بوده اید، یا کاری انجام داده اید که مانع فعالیت های بدنی معمولیتان شود؟ (یکی را بررسی کنید)

بله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………⃝

خیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….⃝

اگر بله، چه چیز مانع شما شده است؟ ……………………………………………………………………………………………….

پیوست ب: پرسشنامه سنجش میزان آگاهی در مورد فعالیت بدنی

 

دانش آموز گرامی:

در زیر سئوالاتی در مورد ورزش و فعالیت بدنی آورده شده است. لطفاً پاسخ خود را نسبت  به هر سئوال با اطمینان و صداقت علامت بزنید.  پاسخهای شما محرمانه خواهند بود و فقط در انجام تحقیق علمی از آنها استفاده می شود.

1-برای برخورداری از بیشترین مزایا تمرینات انعطاف پذیری، این تمرینات باید ………………….. انجام شوند.

الف) روزانه           ب) یک روز در میان                     ج) دو بار در هفته                        د) هفتگی

2-کدام مورد یک ورزش و تمرین هوازی محسوب می شود؟

الف) تمرین با وزنه       ب) تمرینات کششی                 ج) 10 دقیقه دویدن                        د) سونا

3-بهترین شاخص تعیین کننده میزان فعالیت بدنی کدام است؟

الف) تکرار  نوع فعالیت  ب) شدت  نوع فعالیت ج) تکرار  شدت د) تکرار  شدت  مدت زمان

4-به نظر شما، برای برخورداری از سلامت کافی، حداقل تعداد جلسات تمرین و فعالیت بدنی  باید چه مقدار باشد؟

الف) 0- 1 جلسه در هفته       ب) 2 جلسه در هفته        ج) 3- 5 جلسه در هفته         د) هر روز هفته

5- به نظر شما، برای برخورداری از سلامت کافی، مدت زمان یک جلسه تمرین و فعالیت بدنی  باید چه چقدر باشد؟

الف) 15 دقیقه                    ب) 20 دقیقه                    ج) 30 دقیقه                        د) 45 دقیقه

پیوست ج: پرسشنامه سنجش میزان نگرش در مورد فعالیت

بدنیدر زیر جملاتی در مورد ورزش و فعالیت بدنی آورده شده است. لطفاً نظر خود را نسبت  به هر جمله با صداقت و صحت علامت بزنید. نظرات و پاسخهای شما محرمانه خواهند بود و فقط در انجام تحقیق علمی از آنها استفاده می شود.

کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
1.فعالیت بدنی برای افراد علاقمند به ورزش بسیار مناسب است اما برای من نه
2.انجام فعالیت بدنی باعث دور شدن از ناراحتی هاو تنش های زندگی عادی می شود
3.شاید یکی از ارزش های اصلی ورزش و فعالیت بدنی، پر کردن اوقات فراغت افراد در جامعه ماشینی امروز باشد
4.مدت زمانی که برخی افراد صرف تمرین ورزشی و فعالیت بدنی می کنند، احتمالاً     می تواند در امور بهتری مورد استفاده قرار گیرد
5.ورزش و بازی باعث به وجود آمدن اعتماد اجتماعی می شود
6.رقابت و مسابقه در ورزش، اغلب باعث از بین رفتن روابط دوستانه افراد می شود
7.بیشتر مشاغل می توانند تمام نیازهای یک فرد به فعالیت بدنی و تمرین را برآورده سازند
8.هر فردی باید در چند رشته ورزشی مهارت داشته باشد زیرا می تواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد
9.فعالیت هایی نظیر ورزش صبحگاهی، پیاده روی و کوهنوردی باعث هدر رفتن وقت   می شود
10.سلامتی و آمادگی بدنی اساس همه فعالیت های زندگی است
11.افرادی که در فعالیت های بدنی شرکت می کنند، نسبت به افراد کم تحرک آمادگی ذهنی بیشتری دارند
12.موارد زیادی در طول زندگی وجود دارد، که مهمتر از سطح آمادگی بدنی است
13.از احساس به وجود آمده بعد از انجام یک فعالیت بدنی شدید لذت می برم
14.تمرین و فعالیت بدنی بهترین راه برای داشتن چهره ای با طراوت و بدنی قوی است
15سلامتی افراددر طول دوران زندگی ارتباط نزدیکی با میزان فعالیت بدنی دارد

Abstract

This study examined practice ‚ knowledge and attitudes about physical activity. The samples was selected from 17 high schools and 2 classes participants (N=370) completed self-reported survey. Level and amount of physical activity ‚ knowledge and attitudes were examined using a questionnaire that was developed for this study. Knowledge physical activity level of student was lower than ? levels , while their attitude was above desirable level.

Attitudes was a significant correlate with level and amount of physical activity.

Results also indicate that 9 th graders reported higher active physically than did all remaining grade level. There were no significant difference in knowledge and practice of physical activities found to be based on grade level. Positive Attitudes toward physical activity can in crease affect performance physical activity.

Keywords : physical & sport activity , knowledge , attitude, practice , high school students.

Subject:

Practice‚ Knowledge and attitudes about physical activity among Yazd city High school students.

Thesis  Advisor:

Seyed Mohammad Ali Mirhosseini(Ph.D)

Consulting Advisor:

Ahmad Torkfar (Ph.D)

By:

Mojtaba Eslami

 

 

Islamic Azad University

Science and Research Branch- Hormozgan

 

Thesis of: physical education M.A

On: Sport  Administration

 

Subject:

Practice‚ Knowledge and attitudes about physical activity among Yazd city High school students

 

Thesis  Advisor:

Seyed Mohammad Ali Mirhosseini(Ph.D)

 

Consulting Advisor:

Ahmad Torkfar (Ph.D)

 

By:

Mojtaba Eslami

2013-2014

[1] – Arent et al

[2] – Mockenhaupt

[3] – Kamarudin &  Fauzee

[4] – Lee CD & Blair

[5] – Gillman et al

[6] – Eirovan

[7] – WHO

[8] –  Deflandre & Corant

[9] – Allport

[10] – sirz et al

[11] – Zakarian et al

[12] – Silverman & Subramaniam

[13] – Tolson & Cherrette

[14].- Threouda et al

[15] – Strand & Scantling

[16] – Chung & Phillips

[17] – Healthy People

[18] – Pena et al

[19] – Van Mchln

4- Pan American Health

[21] – Pawlik & Kienlen

[22] – Bailey & Dismore

[23] – Matthys &  Christopher

[24] – Saunders &  Mummery

[25] – Terry

[26] – Neely et al

[27]–  Torsion

[28]–  Havikenzdel et al

[29] – Thomas

[30] – Valence

[31] – Multiplexity

[32] – Ajzen & Fishbain

[33] – Baroon et al

[34] – Havikenz et al

[35] – Thurstone

[36] – Likert

[37] – Bogardus

[38] – Guttman

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

23 − 20 =