بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روي عملكرد و اجزاء عملكرد گندم

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

چكيده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روي عملكرد و اجزاء عملكرد گندم، در سال زراعي93-1392 در مزرعه ای واقع در 6 کیلومتری شهر سلماس بصورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با دو فاکتور و سه تكرار اجرا شد. فاكتور اول کود نیتروژنه در 3 سطح (200 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره، 100 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره + کود بیولوژیک نیتروکسین و کود بیولوژیک نیتروکسین) و محلول پاشی کود اوره به عنوان فاكتور دوم در 4 سطح (شاهد، مرحله پنجه زنی، مرحله ساقه روی و مرحله گلدهی) در نظر گرفته شدند. نتايج نشان دادند كه اثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، شاخص برداشت و عملکرد دانه معنی دار بود. بيشترين عملكرد دانه در تیمارهای آزمایشی کود شیمیایی کامل اوره و کود بیولوژیک نیتروکسین و 50 درصد کود شیمیایی اوره بدست آمد و هر دو تیمار از نظر عملکرد دانه در یک گروه آماری قرار گرفتند. اثر محلول پاشی کود اوره نیز روی صفات مذکور به غیر از وزن هزار دانه معنی دار بود. بيشترين عملكرد دانه به میزان 92/649 گرم در متر مربع با محلول پاشی کود اوره در مرحله پنجه زنی مشاهده شد.

واژه هاي كليدي: شاخص برداشت، عملكرد، کود بیولوژیک، گندم، نيتروژن،

مقدمه

رشد روز افزون جمعيت، امكانات موجود را چنان تحت تأثير قرار داده است كه به منظور تأمين غذاي مورد نياز، بايد بازنگري در روش هاي متداول كشاورزي و استراتژي هاي مربوط به استفاده بيشتر و بهينه از زمين و افزايش توليد در زمينه غلات به ويژه گندم، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد (كاظمي اربط، 1387). گندم در ایران اساس تغذیه مردم را تشکیل می دهد و برای کشاورزان ایرانی مهمترین زراعت محسوب می شود. از 14 میلیون هکتار زمین های مزروعی که تقریبا 7 مکیلیون هکتار آن سالیانه زیر کشت گیاهان مختلف قرار می­گیرد حدود 5/5 تا 6میلیون هکتار آن به زراعت غلات اختصاص دارد که به تنهایی گندم حدود 2/4 میلیون هکتار آن را اشغال می کند (صادق زاده اهری، 1385). گندم مهمترين گياه زارعي است كه در سطح گسترده اي از جهان كشت مي شود. دامنه سازگاري و اهميت انواع مختلف گندم را مي توان از اين واقعيت استباط كرد كه اين گياه در هر ماه از سال در يكي از نقاط جهان در حال برداشت است و سطح زير كشت آن حدود 16 درصد كل زمين هاي زراعي جهان می باشد ( فراهاني و احمد زاده، 1386).

براي دستيابي به عملكرد بالا در غلات و عمدتاً گندم كه پايه اصلي تغذيه در اكثر جوامع به حساب مي آيد، ضرورت افزايش عملكرد اين گياه در واحد سطح اجتناب ناپذير بنظر مي رسد در اين ميان نقش تکنیک­های زراعی صحیح و زمانبندی دقیق مصرف کودهای شیمیایی بخصوص کودهای نیتروژنه در افزايش عملكرد در واحد سطح بسيار مهم مي باشد (نورمحمدی و همکاران، 1386). البته عملكرد يك گياه زراعي تحت تأثير چندين عامل و اثرات متقابل آنها قرار مي گيرد. اين عوامل بطور كلي شامل آب و هوا، خاك، عوامل اجتماعي و اقتصادي هستند (حسن زاده قورت تپه و همكاران، 1387). مدیریت مصرف کودهاي شیمیایی به خصوص کود نیتروژن از معمول ترین و متداول ترین تحقیقات زراعی است، چرا که کمبود و ازدیاد این عنصر، هر دو مضر شناخته شده است و مصرف کود نیتروژن را مهمترین و موثرترین عنصر فزاینده عملکرد دانه می دانند (بخشایی و همکاران، 1393). نیتروژن يكي از عناصر غذائي ضروري براي رشد گياه مي باشد. توليد محصولات زراعی به مقدار زيادی تحت تأثير كاربرد اين عنصر قرارمي گيرد بنابراين حاصلخيزي خاك و نيتروژن خاك تقريبا مترادف همديگر هستند. كودهاي نیتروژنه نقش اساسي در افزايش عملكرد و همچنين بالابردن كيفیت دانه گند م ايفا مي كنند. گندم در مراحل مختلف رشد نياز متفاوتي به نيتروژن دارد، بنابراين كاربرد نيتروژن به ميزا ن مشخص و در زمان معینی مهم مي باشد (لطف الهی، 1391). سیستم هاي کشاورزي متداول نشان داده اند که اگرچه به کمک کودهاي شیمیایی و سموم، در کوتاه مدت میتوان به عملکردهاي بالایی دست یافت ولی پایداري حاصلخیزي خاك و سلامت خاك زراعی در این سیستم­ها زیر سوال است و مطالعات بلند مدت نشان می­دهند که استفاده فشرده از کودهاي شیمیایی عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می دهد که این کاهش در نتیجه اسیدي شدن خاك، کاهش فعالیتهاي بیولوژیک خاك و افت خصوصیات فیزیکی می باشد (آده دیران و همکاران، 2004). اگر­چه کاربرد کودهاي بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی­رویه کودهاي شیمیایی به وجود آورده است، استفاده از آنها به عنوان یک رکن اساسی در توسعه کشاورزي پایدار مجدداً مورد توجه واقع شده است و بدون تردید کاربرد کودهاي بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاك دارد، از جنبه هاي اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی نیز مثمر ثمر واقع شده و می­تواند به عنوان جایگزینی مناسب و مطلوب براي کودهاي شیمیایی باشد (بخشایی و همکاران، 1393). كاربرد كودهاي بيولوژيك بويژه باكتري هاي محرك رشد گياه به صورت تلفيق با مصرف كودهاي شيميايي مهم ترين راهبرد تغذيه تلفيقي گياه براي مديريت پايدار بوم نظام هاي كشاورزي و افزايش توليد آنها در سيستم كشاورزي پايدار با نهاده كافي مي باشد (سلمانی بیاری و همکاران، 1389). کودهای بیولوژیک و آلی به عنوان یک راه حل موثر در تغذیه گیاهی در کشاورزی پایدار مطرح گردیده است (فاهد و آباد الفتاح، 2008).

 محلول پاشی برگی یکی از روش های سریع در پاسخ گیاه به کود بوده که علاوه بر صرفه جویی در مصرف کود، در حفظ محیط زیست در راستای نیل به کشاورزی پایدار نقش بسزایی دارد (ملکوتی و تهرانی، 1380).

اين تحقيق نيز با هدف بررسي تأثیر کود بیولوژیک (نیتروکسین) و محلول پاشی کود اوره روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم زرین در شرايط اقليمي شهرستان سلماس، انجام شد.

در اين طرح اهداف زير مورد مطالعه قرار مي­گيرد:

– بررسي تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین روی عملكرد دانه گندم.

بررسی تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین در کاهش مقدار مصرف کود شیمیایی اوره.

– بررسي تاثیر محلول­پاشی نیتروژن در مراحل مختلف رشدی گیاه روی عملكرد و اجزاي عملكرد دانه گندم.

فصل اول

كليات و بررسي منابع

1-1-طبقه گندم

گندم از خانواده گندميان يا غلات (Graminae)، طايفه هورديه (Hordeae) و به جنس تريتيكوم (Triticum) تعلق دارد و از لحاظ تعداد كروموزوم، هگزاپلوئيد بوده و نام عملي آن تريتيكوم آئستیووم (Triticum aestivum) است (كاظمي رابط، 1387).

1-2- گياهشناسي گندم دوروم

1-2-1- ريشه

ريشه هاي گندم از انواع افشان و سطحي است. ريشه هاي بذري از بذر و ريشه هاي نابجا از محل طوقه خارج مي شوند و همگي هم قطر هستند و عمق فعاليت ريشه هاي آن در خاك در حدود 30 سانتي متر است كه در خاك هاي نرم و مناسب تا عمق 80 سانتي متر نفوذ مي كند (ایرانی و همکاران، 2010).

1-2-2- ساقه

ساقه گندم، مثل تمامي غلات، استوانه اي بند بند و به استثناي گره ها توخالي است. شكل استوانه اي و وجود دسته هاي فيبر در آن موجب استحكام ساقه مي شود و اين ويژگي تا اندازه اي ساقه را در برابر ورس مقاوم مي سازد و علاوه بر ساقه اصلي، ساقه هاي فرعي نيز از طوقه نشأت مي گيرند كه در اصطلاح به پنجه مشهورند (كاظمي رابط، 1387).

1-2-3- برگ

روي ساقه گندم بطور معمول تعداد 8-7 برگ وجود دارد كه از محل گره هاي ساقه خارج و بطور متناوب در طول ساقه قرار مي گيرند. هر برگ شامل دو قسمت بنام هاي پهنك (همان تيغه باريك و بلند) و غلاف است كه ساقه را در بين دو گره در بر مي­گيرد (نور محمدی و همکاران، 1386).

برگ انتهاي ساقه گندم كه جوانتر از ساير برگ­ها است برگ پرچم ناميده مي شود. اهميت آن بيشتر از ساير برگ­هاي گندم است زيرا اين برگ نقش عمده اي در فتوسنتز و تامين و ذخيره كربوهيدرات هاي ذخيره اي دانه دارد. بنابراين هر عملي كه موجب كاهش سطح برگ پرچم شود يا از بوجود آمدن آن جلوگيري كند تأثير نامطلوب زيادي را در كاهش عملكرد دانه ها خواهد گذاشت (ایرانی و همکاران، 2010).

1-2-4- گل آذين

در انتهاي ساقه گندم، يك سنبله وجود دارد كه داراي يك محور اصلي است و بر روي آن سنبلچه ها به طور متناوب قرار مي گيرند، هر سنبلچه داراي 3 تا 5 گلچه است كه پس از عمل لقاح، در حدود دو گلچه در هر سنبلچه بارور و تبديل به دانه مي شوند. هر گلچه شامل يك تخمدان يك برچه اي و سه عدد پرچم است. سنبلچه ها توسط پوشش هايي به نام، گلومل احاطه شده اند (نور محمدی و همکاران، 1386).

1-2-5- دانه

دانه گندم همانند ساير غلات از نوع گندمه يا ميوه خشك ناشكوفا است كه سخت و بدون پوشش مي باشد. دانه ها نوك تيز، كشيده طويل و درشت هستند (كاظمي اربط، 1387).

1-3-اكولوژي گندم

گندم در محدوده وسيعي از شرايط آب و هوايي جهان رشد مي كند و داراي بيشترين سطح پراكندگي در دنيا است و در محيط هاي تنش دار و كم بازده كه در معرض تغييرات شديد اقليمي در طي فصل رشد هستند، نيز كشت مي شود (نورمحمدي و همكاران، 1386).

1-4-ميزان توليد و سطح زير كشت گندم

گندم در بين گياهان زراعي وسيعترین سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است و بعد از گندم نان، گندم ماكاروني يا دوروم بيشترين، سطح زير كشت و اهميت را در بين گونه هاي مختلف گندم دارد (نورمحمدي و همكاران، 1386). در سال 2007 ميلادي، سطح زير كشت گندم در دنيا حدود 219 ميليون هكتار با عملكرد 625 ميليون تن بود. از اين سطح تنها 11 درصد به كشت گندم دوروم اختصاص داشت كه توليدي معادل 60 ميليون تن را دارا بود (فائو، 2007). در ايران هر سال حدود 6/6 ميليون هكتار زير كشت گندم قرار دارد (صادق زاده اهري، 1385).

1-5- اهميت و ارزش تغذيه اي گندم

گندم منبع اصلي انرژي، پروتئين و نشاسته براي بخش عمده اي از جمعيت جهان مي باشد. همچنين داراي توانايي منحصر به فرد براي توليد انواع محصولات غذايي شامل غذاهاي اصلي از قبيل نان و پاستا مي­باشد (ابدال و هاكل، 2002).

1-5-1-تركيبات شيميايي دانه گندم

تركيب شيمياي دانه گندم به علت اهميت آن در تغذيه انسان، بسيار مهم تلقي مي شود. مهمترين تركيبات شيميايي دانه شامل پروتئين ها، كربوهيدرات ها، ليپيدها، مواد معدني و ويتامين ها است كه مقدار و تركيب آنها تحت تأثير ژنوتيپ و مديريت هاي زارعي اعمال شده قرار مي گيرد (كاظمي اربط، 1387).

1-5-1-1- پروتئين ها

در سال هاي اخير استفاده از منابع پروتئين گياهي در رژيم غذايي روزانه، بيش از پيش توصيه مي شود. پروتئين دانه گندم داراي ارزش تغذيه­اي بالايي است و يكي از مهمترين شاخص ها براي شناخت خصوصيات آرد مي باشد (بلانكو و همكاران، 2006).

 فهرست منابع فارسي

-آناقي، ا.، م. كشيري، ا. زينالي، و م. عزت احمدي. 1385. تأثير مقدار و زمان مصرف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه گندم رقم زاگرس در شرايط ديم. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي.جلد سيزدهم، شماره سوم.صفحه 35-46.

– احمدی همزیان، م.، ع. نصراله زاده اصل، ر. ولیلو، و ج. خلیلی محله. 1389. بررسی اثرات تراکم کاشت و کود نیتروژن بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین گندم دوروم آریا. مجله پژوهش در علوم زراعی. سال سوم. شماره 9. صفحه 17- 35.

– اسلامی فرد، س.، ف. رحیم زاده خویی، و ف. فرح وش. 1389. اثر کودهای معدنی و زیستی روی رشد و اجزای عملکرد و اجزای عملکرد گندم. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پزوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران. دوم تا چهارم مرداد 1389. 1410-1398.

-بابایی، ن.، ج. دانشیان، آ. حمیدی، ح. هادی، م. ح. ارزانی. 1387. تاثیر باکتری افزاینده رشد گیاه بر ویژگی های بذر حاصل از شرایط کم آبی آفتابگردان. مجله علمی پژوهشی دانش زیستی ایران، جلد 3. شماره 1. صفحات 17-28.

-بحراني، ع.، و ز. طهماسبي سروستاني. 1384. اثر ميزان مصرف نيتروژن بر خصوصيات كمي و كيفي، كارایي انتقال مجدد ماده خشك و نيتروژن در دو رقم گندم زمستانه. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 36، شماره 5، صفحه 1271-1263.

-بخشائی، س.، پ. رضوانی مقدم، م. گلدانی. 1393. تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم. نشریه پژوهشهاي زراعی ایران. جلد12. صفحه 360-368.

-بخشنده، ع.، و ع. راهنما. 1385. بررسي اثر مقدار بذر و تاريخ كاشت بر تعداد پنجه، عملكرد و اجراء عملكرد شش رقم گندم، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال دوازدهم، شماره سوم صفحه 154-147.

-حسن زاده قورت تپه، ع.، ق. فتح اله زاده، ع. نصراله زاده اصل، و ن. آخوندي. 1387. بررسي عملكرد، اجزاء عملكرد و راندمان زراعي جذب نيتروژن در ارقام و لاين هاي گندم در استان آذربايجان غربي. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي، جلد اول، شماره اول، بهار صفحه 100-83..

– حسینی، ر. س.، س. گالشی، ا. سلطانی، و م. کلاته. 1390. اثر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام قدیم و جدید گندم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 4. شماره 1. صفحه 187- 199.

– خادمي، ز.، م. ج. ملكوتي، و ا. گلچين. 1379 . روشهاي افزايش پروتئين گندم و اعمال آن به هنگام خريد در راستاي بهبود كيفي نان. مجله خاك و آب. ويژه گندم. جلد 2 شماره 6. موسسه خاك و آب.

– خاصه سيرجاني، ع.، ح. فرح بخش، س. ذ. راوری. 1390. بررسي اثر مصرف كود بيولوژيك، سولفات روي و كود نيتروژن برعملكرد كمي وكيفي گندم. مجله پژوهشهاي خاك. جلد 25. شماره 2. صفحه 125- 135.

-خاوازی، ک.، ه. اسدی رحمانی، م. ج. ملکوتی. 1384. مجموعه مقالات ضرورت تولید کود های بیولوژیک در کشور. انتشارات سنا تهران. 435 صفحه.

-ربیعیان، ز.، ف. رحیم زاده خویی، ح. کاظمی اربط، م. یارنیا. 1388. اثر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود رقم پیروز تحت سطوح مختلف آبیاری. مجله پژوهش در علوم زراعی. شماره 6. صفحات 96-93.

-رحيميان مشهدي، ح.، و ح. شريفي. 1380. اثر تنش رطوبت، تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال هشتم، شماره1، صفحه 115-129.

-رضوانی مقدم، پ.، س. سیدی، م. آزاد. 1391. مقایسه تاثیرمنابع آلی، شیمیائی و بیولوژیک نیتروژن بر کارائی مصرف نیتروژن در سیاهدانه. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.25صفحه

-زرين آبادي، الف.، و پ. احسان زاده. 1382. رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه سه ژنوتيپ گندم دوروم تحت تراكم هاي مختلف كاشت در اصفهان. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي. سال هفتم. شماره چهارم، صفحه 129-140.

– درزی، م.ت.، ا. قلاوند، و ف. رجالی. 1387. تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک روی جذب عناصر نیتروژن،فسفر،پتاسیم و عملکرد دانه در گیاه داروئی رازیانه .فصلنامه علمی، پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران. شماره 1، صفحه های 1تا19.

-سرمدنيا، غ.، و ع. كوچكي. 1371. جنبه هاي فيزيولوژيك زراعت ديم(ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 234 صفحه.

-سلماني بياري، ا.، ق. طاهری، ح. نوروزي، ی. صفرزاد، و ح. رایج. 1389. بررسي تاثير نسبت هاي مختلف كود بيولوژيك نيتروكسين و كود اوره بر عملكرد و اجزا عملكرد ارقام گندم. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)، دانشكده كشاورزي. 27-28 بهمن ماه.

-سيدرحماني، س. 1382. واكنش برخي از ارقام گندم دوروم در تراكم هاي مختلف به علف هرز. پايان نامه كارشناسي ارشد زراعت. دانشكده كشاورزي داتشگاه تبریز.  122صفحه.

-سیدی، س.، پ. رضوانی مقدم. 1390. بررسي عملكرد، اجزاي عملكرد و كارايي مصرف نيتروژن در استفاده از كمپوست قارچ، كود بيولوژيك و اوره در گندم. نشريه بوم شناسي كشاورزي. جلد3 صفحات 313-323.

-شهسواري، ن.، و م. فراهاني. 1384. اثر مقدار نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم گندم در كرمان. مجله پژوهش و سازندگي در زراعت و باغباني. صفحه 87-82..

-صادق زاده اهري، د. 1385. ارزيابي عادت رشد ژرم پلاسم گندم دوروم و ارتباط آن با برخي صفات زراعي و عملكرد دانه در مناطق سردسير ديم. مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي. صفحه 612-601.

صالح راستین، ن. 1380. کودهای زیستی، نشریه علمی پژوهشی خاک و آب، جلد 12، شماره3، موسسه تحقیقات خاک و آب. تهران- ایران.

-فراهاني، الف.، و ا. احمدزاده. 1386. برآورد هتروزيس در هيريدهاي F1 گندم دوروم تحت شرايط مزرعه، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، سال يازده، شماره چهل و دوم، صفحه 170-159.

-فرشید، ر.، غ. زمانی، م. بهدانی، و ا. صحرایی. 1391. اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم. نشریه پژوهش های زراعی ایران. جلد 10. صفحات 18-24.

-كاظمي اربط، ح. 1387. زراعت خصوصي جلد اول(غلات)، چاپ دوم، انتشارات مركز دانشگاهي تبريز. 238 صقحه.

– كاظمي، م و م. عزت احمدي. 1379. بررسي اثر زمان­هاي مختلف محلولپاشي اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد و درصد پروتئين در گندم آبي.گزارش نهايي مركر تحقيقات كشاورزي گرگان.

-کوچکی، ع.، ل. تبریزی و ر. قربانی. 1387. ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگی های رشد، عملکرد وخصوصیات کیفی گیاه داروئی زوفا. مجله پژوهش های زراعی ایران 137-127.

-شریفی، ز. و غ. حق نیا. 1386. تاثیر کود شیمیائی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سبلان . دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. صفحه 137.

– شریفی عاشورآبادی، ا.، غ. ر. امین، م. میرزا، و م. رضوانی. 1381. تاثیرسیستم های تغذیه گیاه (شیمیایی،تلفیقی،ارگانیک) برگیفیت گیاه دارویی رازیانه، (Foeniculum  vulgare Mill. ) پژوهش وسازندگی ، 56و57: 87-78.

-گل آبادي،م. و ارزاني،ا.1382.بررسي تنوع ژنتيكي و تجزيه عامل ها براي ويژگي هاي زراعي در گندم دوروم. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي،سال7،شماره1، صفحه 125-115.

-لطف الهي، م. 1391. بررسی تغییرات پروتئين دانه گندم از طريق محلول پاشي كود نیتروژن. مجله زارعت و اصلاح نباتات. جلد 8. صفحه 1-6.

-محمد ورزی، ر.، د. حبیبی، س. وزان، ع. پازکی. 1389. بررسی تاثیر محرک رشد و کود نیتروژن بر کیفیت دانه آفتابگردان. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. شماره 3. صفحات 160-150.

-مصطفوي راد، م.، و. محمودي، و ز. سوستانيف. 1385. اثرات انواع كود نيتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشك، عملكرد و برخي صفات زراعي در سه رقم گندم پر محصول. جلد سيزدهم، شماره ششم.

-ملکوتی، م. ج.، و م. تهرانی. 1380. نقش ریز مغذی ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی(عناصر خرد با تأثیر کلان). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 299 صفحه.

-ملکوتی، م. ج. و م. نفیسی. 1376. مصرف کود در اراضی زراعی (دیم و فاریاب). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس 342 صفحه.

– موسوی، س. ک.، م. فیضیان، و ع. ر. احمدی. 1388. تأثير روش هاي كاربرد كود نيتروژن بر روند رشد گندم آبي در استان لرستان. مجله پژوهشهاي خاك. جلد 23. شماره 2. صفحه 135- 147.

-نورمحمدي، ق.، ع. سيادت، و ع. كاشاني. 1386. زراعت(غلات). انتشارات دانشگاه شهيد چمران. 446 صفحه.

-Aase, J. K., and J, Pikul. 2000. Water uses a modified summer fallow system on semi-arid northern Great Plains. Agric. Water Manage. 43: 345-357.

– Abad, A., J. Lioveras, and A. Michelena. 2004. Nitrogen fertilization and foliar urea effects on durum wheat yield and quality and on residual soil niterate in irrigated Mediterranean conditions. Field Crops Research 87, 257-269.

– Abdel-Aal, E. S. M. and P. Hucl. 2002. Amino Acid Composition and in vitro protein digestibility of selected ancient wheats and their and Products. Journal of food composition and analysis. 15: 737-747.

– Abdel-Aal, E. S. M., and F. W. Sosulski. 2001. Bleaching and fractionation of dietary fiber and protein from wheat-based stillage. Lebensm. Wiss. U. Technol. 34, 159-167.

– Abraham, C.P., V. Viswagith, S. Prabha, K. Sundhar, and P. Malliga. 2007. Effect of coir pith based cyanobacterial basal and foliar biofertilizer on Baseella rubra L. Acta Agriculture Slovenica. Pp: 59-63.Academy of Science. 91: 11-17.

– Adediran, J. A., L. B. Taiwo, M. O. Akande, R. A. Sobulo, and O. J. Idowu. 2004. Application of organic and  inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. Journal of Plant Nutrition. 27: 1163-1181.

– Ali, Y., Z, Aslam and F, Hussain. 2005. Genotype and environment interaction effect on yield of wheat under naturally salt stress condition. International Journal of Environment and Science Technology. 2(2): 169-173.

– Arduini, I., A. Masoni, L. Ercoli, and M, Mariotti. 2006. Grian yield, and dry matter and nitrogen accumulation and remobilization in durum eheat as affected by variety and seeding rate. Europ. J. Agronomy. 25: 309-318.

– Ayoub, M., J. Guertin, and D. L, Smith. 1994. Nitrogen fertilizer effect on breadmaking quality of hard red spring wheat in eastern Canada. Crop Sci.34: 1346-1352.

– Bai, L. P., Sui, F. G., Ge, T. D., Sun, Z. H., Lu, Y. Y., and Zhou, G. S. 2006. Effect of Soil Drought Stress on Leaf Water Status, Membrane Permeability and Enzymatic Antioxidant System of Maize. Pedosphere, 16: 326-332.

– Blanco, A., R. Simeone, and A. Gadaleta. 2006. Detection of QTLs for grain protein content in durum wheat. Theor. Appl. Genet., 112: 1195-1204.

– Botella, M.A., Cerd, A., Martinez, V and Lips, S.H. 1994. Kinetics and NH4 + uptake by wheat seedling. Effect of salinity and nitrogen source. Plant Physiol. 144: 53-57.

-Barik, A.K., and Goswami, A. 2003. Efficacy of biofertilizers with nitrogen levels on growth, productivity and economics in wheat (Triticum aestivum). Indian Journal of Agronomy 48(2): 100-102.

– Cakmakci, R. Donmez, M. F and U, Erdogan. 2007. The effect of plant growth promoting rhizobacteria on barley seedling growth, Nutrient uptake, some soil properties, and bacterial counts. Turk J. agric. 31: 189-199.

– Davis J. G., and D.G. Westfall. 2002. Fertilizing Winter Wheat. Agron. J. 84: 1198-1203.

– Del Blanco, I. A., S. Rajaram, and W. I. Kronstad. 2001. Agronomic potential of synthet ic hexaploid wheat-derived populations. Crop Sci. 41: 670-67.

– Donaldson, E., W. E. Schillinger, and S. M. Dofing. 2001. Straw production and grain yield relationships in winter wheat Crop Sci. 41: 1 00-106.

– Dupont, F. M., W. J. Hurkman, W. H. Vensel, R. Chan, R. Lopez, C. K. Tanaka, and S. B. Altenbach. 2006. Differential accumulation of sulfur-rich and sulfur-poor wheat flour proteins is affected by temperature and mineral nutrition during grain development. Journal of Cereal Science 44: 101-112.

– Dutoit, T., E. Gerbaud, J. M. Ourival, M. Roux, and D. Alard. 2001. Prospective research on the duality between morphological traits and plant competitive capacity; the case of weed species and wheat. University of Provence, Marseille, France.

– Ercoli, L., L. Lulli, M. Mariotti, A. Masoni, and I. Arduini. 2008. Post-anthesis dry matter and nitrogen dynamics in durum wheat as affected by nitrogen supply and soil water availability. Europ. J. Agronomy 28, 138-147.

– Faheed, F.A., and Abad-El Fattah, Z. 2008. Effect of Chlorella vulgaris as bio-fertilizer on growth parameters and metabolic aspects of Lettuce plant. Journal of Agriculture & Socoal sciences. 4: 165-175.

– Fao statics. 2007. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.

– Fatma, E .M., I. El-Zamik, T. Tomader, H. I. El-Hadidy, L. Abd El-Fattah, and H. Seham Salem. 2006. Efficiency of biofertilizers, organic and in organic amendments application on growth and essential oil of marjoram (Majorana hortensis L.) plants grown in sandy and calcareous .Agric. Microbiology Dept., Faculty of Agric., Zagazig University and Soil Fertility and Microbiology Dept., Desert Research Center, Cairo, Egypt 212-264.

– Fatima, M., M. Bedhiaf, and Y. Rhomeri. 1992. Fertilization of cereals: Soil nitrogen test calibration in Moroccos Gharb area. P 212-214.

-Fois, S., R. Motzo, and F. Giunta. 2009. The effect of nitrogenous fertilizer application on leaf traits in durum wheat in relation to grain yield and development. Field Crops Research 110, 69-75.

– Gharib,F.A.Moussa L.A. and   Massoud O.N.2008 on growth yield and essential oil of sweet majoram plant .International Journal of Agriculture &Biology .10(4):381-387.

– Garrido-Lestache, E., Lopez-Bellido, R .L. and Lopez opez-Bellido, L. 2004. Effect of N rate, timing and splitting and N type on bread-making quality in hard red spring wheat under Mediterranean conditions. Field Crops Res. 85, 213-236.

– Garrido-Lestache, E., J. Lopez-Bellido, R. Lopez opez-Bellido. 2005. Durum wheat quality under Mediterranean conditions as affected by N rate, timing and splitting, N form and S fertilization. Europ. J. Agronomy 23: 265-278.

– Ghosh, D.C. and M. Mohiuddin. 2000. Response of summer seasame to biofertilizer and growth regulator. Agricultural Science. 20: 90-92.

– Golik,S. I., H. O. Chidichimo and S. J. Sarandon. 2005. Biomass Production, Nitrogen Accumulation and Yield in Wheat under Two Tillage Systems and Nitrogen Supply in the Argentine Rolling Pampa. World Journal of Agricultural Sciences 1 (1): 36-41.

-Gooding, M. J. and W. P. Davies. 1997. Wheat Production and Utilization. CAB Int., Wallingford, UK.

– Han, H.S., D. Supanjani, and K.D. Lee. 2006. Effect of co-inoculation with phosphate and potassium solubilizing bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. Journal of Plant Soil Environment. 3: 130-136.

– Hiltbrunner, J., Liedgens, M., Stamp, P. Streit, B. 2005. Effects of row spacing and Liquid manure on directly drilled winter wheat in organic farming. Eur. J. Agron. 22: 441-447.

– Hiltbrunner, J., Liedgens, M., Bloch, L., Stamp, P. and Streit, B. 2007. Legume cover crops as living mulches for winter wheat: components of biomass and the control of weeds. Eur. J. Agron. 26, 21-29.

– Hussain, I., Khan, M.A., and Khan, E.A. 2006. Bread wheat varieties as influenced by different nitrogen levels. Journal of Zhejiang University Science B 7(1):70-78.

– Irani, S., A. Arzani, A.M. Rezai. 2010. Study of agronomic characteristics of doubled haploid lines and theirderivative breeding lines in triticale (X.  Triticosecale Wittmack). Iranian Journal of Crop Sciences. 12: 55-65.

– Kapoor, R, B. M. Giri, K. G. Mukerji. 2004. Improved growth and essential oil yield and quality in Foeniculum vulgare mill on mycorrhizal inoculation supplemented with p-fertilizer. Bioresource technol.; 93; 307-11.

– Kindred, D., Verhoeven, M.O., Tamara, M., Weightman, R., Stuart Swanston, J., C.  Agu, R., M. Brosnan, J., Sylvester-Bradley, R.,2008. Effects of variety and fertiliser nitrogen on alcohol yield, grain yield, starch and protein content, and protein composition of winter wheat. Journal of Cereal Science. 48: 46–57.

– Khatkar, B. S., Fido, R, J., Tatham, A. S., and Schofield, J. D. 2002. Functional properties of wheat gliadins. I. Effects on mixing characteristics and breeding making quality. Journal of Cereal Science, 35, 299-306.

– Kindred, D. R., Gooding, M. J. and Ellis, R. H. 2005. Nitrogen fertilizer and seed rate effects on Hagberg falling number of wheat hybrids and their parents are associated with alpha- amylase activity, grain cavity size and dormancy. Journal of the Science of Food and Agriculture 85 (5): 727-742.

– Kumar, B., P Pandey, and D. K. Maheshwari. 2009. Reducation in dose of chemical fertilizers and growth enhancement of seaame (Sesamum indicum L.) with application of rhizospheric competent pseudomonas aeruginosa LES4.European journal Agricalture Research 26:59-1.

– Li-Hong, Wei-Xing, C. and Lin-Zhang, Y. 2007. Predicting Grain Yield and Protein Content in Winter Wheat at Different N Supply Levels Using Canopy Reflectance Spectra. Pedosphere 17(5): 646-653.

– Lopez- Bellido, F. J. 2001. Effects of long-term tillage, crop rotation and nitrogen fertilization on bread-making quality of hard red spring wheat. Field Crop Res. 72: 197-210.

– Mcdonald, G. K. 1992; Effects of nitrogen fertilizer on the growth, grain yield and grain protein concentration of wheat. Australian Journal of Agricultural Research. 43: 949-967.

– Mosseddeq, F. and Smith, D.M. 1994. Timing of nitrogen application to enhance spring wheat yield in Mediterranean climate. Agron. J. 86: 221-226.

Nagananda, G.S., A. Das, S. Bhattacharya, and T. Kalpana. 2010. In vitro studies on the effects of biofertilizers (Azotobacter and Rhizobium) on seed germination and development of trigonella foenum-graecum L. using a novel glass marble containing liquide medium. International Journal of Botany. 6: 394-403.

-Narula, N., Kumar, V., Behl, R.K., Deubel, A., Gransee, A., and Merbach, W. 2000. Effect of P-solubilizing Azotobacter chroococcum on N, P, K uptake in P-responsive wheat genotypes grown under greenhouse conditions. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 163: 393-398.

-Ozturk, A., Caglar, O., and Sahin, F. 2003. Yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of nitrogen fertilization. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 166: 262-266.

– Peltonen, J.1993. Interaction of late season foliar spray of urea and fungicide mixture in wheat production. Journal of Agronomy and Crop Science. 170: 296 – 308.

– Pritchard, P.E. and Bhandari, D.G. 1996. The influence of nitrogen fertilizers on expression of functional proteins in wheat. HGA-prpject-Report. No. 121, 35p.

– Rai, U. N., K. Pandey.2004. Revegetating fly ash landfills with Prosopis joliflora L.: impact of different amendments and Rhizobium inoculation. Environ. Int. 30:293-300.

– Ramamoorthy, K., N. Natarajan, and A. Lakshmanan. 2000. Seed biofortification with Azospirillum spp. for improvement of seedling vigour and productivity in rice (Oryza sativa L.). Seed Sci. Technol. 28: 809-815.

– Rharrabti, Y., Villegas, D., Garcia del Moral, L.F., Aparicio, N., Elhani, S. and Royo, C 2001. Environmental and genetic determination of protein content and grain yield in durum wheat under Mediterranean conditions. Plant Breed. 120, 381-388.

– Rinaldi, M., 2004. Water availability at sowing and nitrogen management of durum wheat: a seasonal analysis with the CERES-Wheat model. Field Crops Research 89, 27-37.

– Sarandon, S. J. & M. C. Gianibelli. 1990. Effect of foliar urea spraying and nitrogen application at sowing upon dry matter and nitrogen distribution in wheat (Triticum aestivum L.) . Agronomy. 10: 183-189.

– Scarf, P.C. and Alley, M. 1993. Spring nitrogen on winter wheat II-. Flexible multi component rate recommendation system. Agron J. 85: 1180-1192.

– Sharaan, A. N., and F. S. A. El-Samie. 1999. Response of wheat varieties to some environmental influences. 1.Effect of seeding rates and N fertilization levels on growth and yield of two wheat varieties (Triticum aestivum L.). Annual Agriculture Science, 44: 589–601.

– Sighn and Purhit,s.s.2008. Biofertilizer Technology. Published by AGROBIOS (INDIA).

– Spink, H. J., semere, T., Sparkes, D.L., Whaley, J.M., Foulkes, M.J., Clare, R.W. and Scott, R.K. 2000. Effect of sowing date on the optimum plant density of winter wheat. Ann. Appl. Biol. 137, 179-188.

– Tilak, K. V., B. R. Ranganayaki, A. K. Tripathi, and B. N. Johir. 2005. Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Curent Science. 89:136-150.

– Vilson, W. S., Moore, K. L., Rochford, A. D. and Vaidyanathan, V. 1996. Fertilizer nitrogen addition to winter wheat crops in England : Comparison of farm practices with recommendations allowing for soil nitrogen supply. Journal of Agricultural Science. (Cambridge) 127: 11-22.

– Wu, S.C., Z.H. Cao, Z.G. Li, K.C. Cheung, and M.H. Wong. 2005. Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma. A Global Journal of Soil Science. 125: 155–166.

– Yousef, A. A., A. E. Edris, and A. M. gomma. 2004. A comparative study between some plant growth regulators and certain growth and essential oil composition of plant Annajs Agricultural Science. 49:299-311.

– Zhao, C. J., Liu, L. Y., Wang, J.H., Huang, W. J. and Song, X. Y., Li, C. J., 2005. Predicting grain protein content of winter wheat using remote sensing data based on nitrogen status and water stress, Int. J. Appl. Earth Obser. Geoinform.  7, 1-9.

– Zhou, X., H. Wang, Q. Chen, and J. Ren. 2007. Coupling effects of depth of film-bottomed tillage and amount of irrigation and nitrogen fertilizer on spring wheat yield. J. Soil & Tillage Research. 94, 251-261.

Effects of Nitroksin biofertilizer and urea foliar application on yield and yield components of wheat

Abstract

In order to evaluation of Effects of Nitroksin biofertilizer and urea foliar application on yield and yield components of wheat an experiment were conducted in 6 Km of in Salmas city during 2012-2013. The experiments carried out using factorial design based on Randomized Complete Block design with three replications and two factors. The factors were as follows: First factor nitrogen fertilizer in three levels (urea chemical fertilizer at rate of 200 kg ha-1, Nitroksin biofertilizer + urea chemical fertilizer at rate of 100 kg ha-1 and Nitroksin biofertilizer) and second factor, foliar applications of nitrogen fertilizer in four levels (control, stage of tillering, stage of stem extension and stage of flowering) were considered. The results of showed that the effect of nitrogen fertilizer on plant height, Number of spike in m2, Number of grain in spike, Weight of 1000 grains, Spike Length, Number of spiklet in spike, harvest index and grain yield was significant. The highest grain yield obtained from experimental treatments of urea chemical fertilizer at rate of 200 kg ha-1, Nitroksin biofertilizer + urea chemical fertilizer at rate of 100 kg ha-1 and these two experimental treatments were placed in the same statistical group.. The effect of foliar applications of nitrogen fertilizer also on traits except of Weight of 1000 grains was significant. The highest grain yield (649.92 gr.m-2) obtained from foliar applications of nitrogen fertilizer in stage of tillering.

Keywords: harvest index, yield, biofertilizer, wheat and nitrogen.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روي عملكرد و اجزاء عملكرد گندم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 3 =