بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (مطالعه موردی؛ شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)

19,900تومان

توضیحات

دانشکده­ ی هنر و معماری

پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته­­ ی

برنامه ­ریزی شهری

 

 

بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (مطالعه موردی؛ شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)

 

چکیده

 شهرداری به عنوان نهاد اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن اهداف مدیریت شهری، نقش عمده­ای را در افزایش رفاه شهروندان و بهبود کارایی فعالیت­هاي اقتصادي واقع در محدوده شهر عهده­دار می­باشد. این نهاد مانند سایر سازمان­ها جهت ارائه مدیریتی پایدار نیازمند درآمدی پایدار است. عدم تعادل در نظام درآمدی شهرداری­های کشور ما به علت وابستگی به کمک­های مالی دولت و منابع ناپایدار درآمدی، دستیابی به یک نظام کارآمد درآمدی را به یکی از چالش­های عمده این نهاد تبدیل کرده است. این ناکارآمدی نظام درآمدی شهرداری­ها نه تنها در کلانشهرها نمایان گردیده بلکه حتی شهرهای کوچک را نیز درگیر کرده است. بنابراین با توجه به نقش مهم شهرهای کوچک در تعادل بخشی به توسعه­ی منطقه­ای و سهم عمده این شهرها در ساختار شهری ایران پرداختن به مشکلات موجود در نظام مالی این گونه شهرها امری ضروری است. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک استان فارس (شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)، با بررسی ارتباط اقتصاد ­شهری با ترکیب منابع درآمدی شهرداری این شهرها و اصلاح ساختار درآمدی آن­ها­ با نگاهی به نقش اقتصاد شهری در تأمین مالی شهرداری­ها می­باشد. پژوهش پیش رو با رویکردی کاربردی نگاشته شده است و روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی­- تحلیلی است. نتیجه حاصل از تحقیق بیان می­دارد متوسط سهم منابع مرتبط با اقتصاد شهری در ترکیب نظام درآمدی شهرداری ارسنجان، صفاشهر و لامرد در طی دوره 1390-1385 ، به ترتیب برابر با 74/7، 04/7 و 01/4 درصد بوده است، که این نتیجه خود مبین ارتباط ضعیف اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداری­های سه شهر مورد مطالعه است و لزوم سرمایه­گذاری در زمینه فعالیت­های اقتصادی شهری با توجه به پتانسیل­های موجود در این سه شهر، به عنوان درآمدی پایدار امری ضروری و مبرم است.

واژه های کلیدی: شهرهای کوچک، درآمد پایدار، ترکیب نظام درآمد شهرداری، اقتصاد شهری

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول

کلیات تحقیق………………………………………………………………………. 2

1-1- مقدمه و طرح موضوع……………………………………………………….. 2

1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقيق……………………………………………….. 4

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………….. 6

1-4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………. 7

1-5- روش تحقیق………………………………………………………………… 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………….. 8

فصل دوم

پیشینه تحقیق و مروری بر متون مرتبط با موضوع…………………………….. 11

مقدمه……………………………………………………………………………. 11

بخش اول: مفاهیم اولیه…………………………………………………………… 13

2-1-1- شهرداری…………………………………………………………….. 13

2-1-2- وظایف شهرداریها در ایران……………………………………………. 14

2-1-3- مالیه شهری………………………………………………………….. 15

2-1-4- شهرداریها از نظر مالی چه نوع مؤسساتی هستند؟…………………….. 16

2-1-5- درآمد پایدار………………………………………………………….. 16

بخش دوم: نظام درآمد شهرداریها…………………………………………………. 19

2-2-1- منابع درآمدی و شیوههای تأمین مالی در شهرداریها………………….. 19

2-2-1-1- مالیات محلی………………………………………………………. 21

2-2-1-1-1- مالیات بر دارایی………………………………………………… 27

2-2-1-1-1-1- مالیات بر ارزش زمین………………………………………… 29

2-2-1-1-1-2- مالیات بر درآمد……………………………………………… 31

2-2-1-1-2- مالیاتهای زیست محیطی (سبز)…………………………………. 32

2-2-1-2- عوارض و بهای خدمات شهری…………………………………….. 32

2-2-1-3- کمکهای میان حکومتی……………………………………………. 34

2-2-1-4- استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری……………………………… 37

2-2-2- جمع بندی…………………………………………………………… 39

بخش سوم: اقتصاد شهری………………………………………………………… 41

2-3-1- علم اقتصاد و شاخههای اصلی آن…………………………………….. 41

2-3-2-تعریف اقتصاد شهری………………………………………………….. 42

2-3-3-بازارهای تشکیل دهنده اقتصاد شهری…………………………………. 44

2-3-3-1-  بازار زمین………………………………………………………… 44

2-3-3-2-بازار کار یا سرمایه انسانی…………………………………………… 45

2-3-3-3-بازار سرمایه………………………………………………………… 45

2-3-4-نظریهی پایهی اقتصادی شهر…………………………………………… 46

2-3-5- توسعه اقتصاد محلی………………………………………………….. 47

2-3-5-1-تعریف توسعه اقتصاد محلی………………………………………… 48

2-3-5-2-فراهم سازی محیط کسب و کار توانمند…………………………….. 50

2-3-5-3-فرايند برنامه ريزي استراتژيك توسعه اقتصاد محلي…………………. 51

2-3-5-4-نقش حکومتهای محلی (شهرداریها) در توسعه اقتصاد محلی………… 53

2-3-6- شهرها و مشکلات اقتصادی…………………………………………… 55

2-3-7-رابطه اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمد شهرداریها…………………… 56

2-3-8- جمعبندی……………………………………………………………. 57

بخش چهارم: شهرهای کوچک……………………………………………………. 59

بخش پنجم: پیشینه تحقیق………………………………………………………. 62

2-4-1-پیشینه تحقیق در ایران……………………………………………….. 62

2-4-2- پیشینه تحقیق در سایر کشورها………………………………………. 69

2-4-3- جمع بندی…………………………………………………………… 75

فصل سوم

ترکیب نظام درآمدی شهرداریها………………………………………………… 77

مقدمه……………………………………………………………………………. 77

بخش اول: ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ایران قبل و بعد از انقلاب… 78

3-1-1-ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ایران قبل از انقلاب………. 78

3-1-1-1- سال های 1286 تا 1334…………………………………………. 79

3-1-1-2-  سال های 1334 تا 1357………………………………………… 81

3-1-2-ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (1357 تا کنون)      83

3-1-3- ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در کلانشهرهای ایران………………… 94

بخش دوم: ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در سایر کشورهای دنیا……………….. 98

3-2-1- کشورهای توسعه یافته……………………………………………….. 98

3-2-1-1-امریکا………………………………………………………………. 98

3-2-1-2- کانادا…………………………………………………………….. 100

3-2-1-3- انگلیس………………………………………………………….. 102

3-2-1-4- فرانسه…………………………………………………………… 103

3-2-1-5- سوئد…………………………………………………………….. 104

3-2-1-6- ژاپن……………………………………………………………… 105

3-2-1-7-آلمان……………………………………………………………… 107

3-2-1-8- استرالیا………………………………………………………….. 108

3-2-1-9- اسپانیا…………………………………………………………… 109

3-2-1-10- اتریش………………………………………………………….. 110

3-2-2- کشورهای در حال توسعه…………………………………………… 111

3-2-2-1-مالزی…………………………………………………………….. 111

3-2-2-2- فیلیپین………………………………………………………….. 112

3-2-2-3-بنگلادش…………………………………………………………. 113

3-2-2-4- هند……………………………………………………………… 114

3-2-2-5- چین…………………………………………………………….. 115

3-2-2-6- ترکیه……………………………………………………………. 117

3-2-2-7- تایلند……………………………………………………………. 118

3-3- جمع بندی……………………………………………………………….. 126

فصل چهارم

بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد 131

بخش اول: بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری در شهر ارسنجان 131

4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر ارسنجان…………………………………… 131

4-1-2- جمعيت و تغييرات آن……………………………………………… 133

4-1-3- خصوصيات اقتصادي شهر ارسنجان…………………………………. 134

4-1-3-1- اوضاع كلي اقتصادي شهر………………………………………… 134

4-1-3-1-1- چشم انداز و روند كلي بخش كشاورزي……………………….. 134

4-1-3-1-1-1- ويژگيهاي بخش کشاورزي در شهر ارسنجان………………… 140

4-1-3-1-1-2- اهم منابع و امكانات بخش كشاورزي شهر ارسنجان…………. 140

4-1-3-1-1-3- تنگناها و مشكلات بخش كشاورزي شهر ارسنجان………….. 140

4-1-3-1-2- چشم انداز و روند كلي بخش صنعت در ارسنجان……………… 141

4-1-3-1-3- اهم منابع و امكانات بخش خدمات…………………………….. 143

4-1-3-2- بررسي وضعيت و تحولات نيروي انساني در شهر ارسنجان……….. 145

4-1-3-2-1- وضع فعاليت در شهر………………………………………….. 146

4-1-3-2-2- توزيع بخشي شاغلين…………………………………………. 147

4-1-3-3- تحلیل بخش اقتصادی شهر ارسنجان…………………………….. 148

4-1-3-3-1- تعيين عملكرد و نقش غالب شهر در وضع موجود……………… 148

4-1-3-3-2-پيشبيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر ارسنجان………….. 148

4-1-3-4- بررسی وضعیت درآمد شهرداری ارسنجان……………………….. 149

4-1-3-4-1-تحلیل ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان……………………….. 151

4-1-3-4-2- ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ارسنجان………………………. 158

4-1-3-4-2-1- تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری ارسنجان……. 159

4-1-3-4-2-2- نیازهاي مالی شهر ارسنجان و تحول آن در آینده…………… 160

4-1-3-4-2-3- پایه اقتصادي شهر ارسنجان و ظرفیتهای تأمین مالی جدید…. 161

4-1-3-4-2-4-آثار اقتصادي تامین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهاي تداوم وضع فعلی 162

4-1-3-4-2-5-ارتباط اقتصاد شهری ارسنجان با ترکیب نظام درآمدی شهرداری ارسنجان    162

4-1-3-5-جمع بندی……………………………………………………….. 163

بخش دوم: بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری در شهر صفاشهر 166

4-2-1-موقعیت جغرافیایی شهر صفاشهر…………………………………….. 166

4-2-2-جمعيت و تغييرات آن……………………………………………….. 167

4-2-3-خصوصيات اقتصادي شهر صفاشهر…………………………………… 168

4-2-3-1- اوضاع كلي اقتصادي شهر………………………………………… 168

4-2-3-1-1-چشم انداز و روند كلي بخش كشاورزي………………………… 169

4-2-3-1-1-1-ويژگيهاي بخش کشاورزي در شهر صفاشهر………………….. 175

4-2-3-1-1-2-اهم منابع و امكانات بخش كشاورزي شهر صفاشهر…………… 175

4-2-3-1-1-3-تنگناها و مشكلات بخش كشاورزي شهر صفاشهر……………. 176

4-2-3-1-2-چشم انداز و روند كلي بخش صنعت در صفاشهر……………….. 176

4-2-3-1-3-اهم منابع و امكانات بخش خدمات……………………………… 178

4-2-3-2-بررسي وضعيت و تحولات نيروي انساني در شهر صفاشهر…………. 180

4-2-3-2-1-وضع فعاليت در شهر…………………………………………… 181

4-2-3-2-2-توزيع بخشي شاغلين………………………………………….. 182

4-2-3-3-تحلیل بخش اقتصادی شهر صفاشهر………………………………. 183

4-2-3-3-1-تعيين عملكرد و نقش غالب شهر در وضع موجود………………. 183

4-2-3-3-2-پيشبيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر صفاشهر…………… 183

4-2-3-4-بررسی وضعیت درآمد شهرداری صفاشهر…………………………. 185

4-2-3-4-1-تحلیل ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر………………………… 187

4-2-3-4-2-ارزیابی نظام درآمدی شهرداری صفاشهر……………………….. 194

4-2-3-4-2-1-تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری صفاشهر……… 195

4-2-3-4-2-2-نیازهاي مالی شهر صفاشهر و تحول آن در آینده…………….. 196

4-2-3-4-2-3-پایه اقتصادي شهر صفاشهر و ظرفیتهای تأمین مالی جدید…… 196

4-2-3-4-2-4-آثار اقتصادي تأمین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهاي تداوم وضع فعلی 197

4-2-3-4-2-5-ارتباط اقتصاد شهری صفاشهر با ترکیب نظام درآمدی شهرداری صفاشهر     198

4-1-3-5-جمع بندی……………………………………………………….. 199

بخش سوم: بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری در شهر لامرد. 201

4-3-1-موقعیت جغرافیایی شهر لامرد……………………………………….. 201

4-3-2-جمعیت و تغییرات آن………………………………………………. 202

4-3-3-خصوصيات اقتصادي شهر لامرد……………………………………… 204

4-3-3-1-اوضاع كلي اقتصادي شهر…………………………………………. 204

4-3-3-1-1-چشم انداز و روند كلي بخش كشاورزي………………………… 204

4-3-3-1-1-1-ويژگيهاي بخش کشاورزي در شهر لامرد…………………….. 207

4-3-3-1-1-2-اهم منابع و امكانات بخش كشاورزي شهر لامرد……………… 208

4-3-3-1-1-3-تنگناها و مشكلات بخش كشاورزي شهر لامرد………………. 208

4-3-3-1-2-چشم انداز و روند كلي بخش صنعت در لامرد………………….. 208

4-3-3-1-2-1-امکانات زیربنایی بخش صنعت………………………………. 210

4-3-3-1-3-اهم منابع و امكانات بخش خدمات……………………………… 211

4-3-3-2-بررسي وضعيت و تحولات نيروي انساني در شهر لامرد……………. 213

4-3-3-2-1-وضع فعاليت در شهر…………………………………………… 213

4-3-3-2-2-توزيع بخشي شاغلين………………………………………….. 215

4-3-3-3-تحلیل بخش اقتصادی شهر لامرد…………………………………. 217

4-3-3-3-1-تعيين عملكرد و نقش غالب شهر در وضع موجود………………. 217

4-3-3-3-2-پيشبيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر لامرد……………… 219

4-3-3-4-بررسی وضعیت درآمد شهرداری لامرد……………………………. 220

4-3-3-4-1-تحلیل ترکیب درآمد شهرداری لامرد…………………………… 222

4-3-3-4-2-ارزیابی نظام درآمدی شهرداری لامرد…………………………… 229

4-3-3-4-2-1-تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری لامرد………… 230

4-3-3-4-2-2-نیازهاي مالی شهر لامرد و تحول آن در آینده……………….. 231

4-3-3-4-2-3-پایه اقتصادي شهر لامرد و ظرفیتهای تأمین مالی جدید……… 233

4-3-3-4-2-4-آثار اقتصادي تامین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهاي تداوم وضع فعلی 233

4-3-3-4-2-4-ارتباط اقتصاد شهری لامرد با ترکیب نظام درآمدی شهرداری لامرد 234

4-3-3-5-جمع بندی……………………………………………………….. 235

بخش چهارم: مقایسه ترکیب نظام درآمدی شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد…. 238

بخش پنجم: مقایسه ترکیب نظام درآمدی شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد با کلانشهرهای ایران       242

فصل پنجم

پاسخ به سؤالات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………….. 246

مقدمه…………………………………………………………………………… 246

بخش اول: پاسخ به سؤالات تحقیق……………………………………………… 247

بخش دوم: یافتههای پژوهش و نتیجه گیری…………………………………….. 251

5-1-1-مشکلات مالی شهرهای کوچک………………………………………. 251

5-1-2-نتیجه گیری…………………………………………………………. 253

بخش سوم: ارائه پیشنهادات…………………………………………………….. 254

5-2-1-پیشنهادات…………………………………………………………… 254

5-2-1-1-بهرهگیری هر چه بیشتر از عوارض پایدار…………………………. 254

5-2-1-2- اصلاح قوانین و مقررات شهرداری………………………………… 256

5-2-1-3-نظام مند کردن کمکهای دولتی…………………………………… 256

5-2-1-4-بهرهگیری از مشارکت بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای جدید مالی و پولی    257

5-2-1-5-سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی شهر…………….. 258

5-2-2-پیشنهاد براي مطالعات آتی………………………………………….. 262

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………. 263

منابع لاتین…………………………………………………………………….. 272

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

جدول شماره (1-2)- تفکیک درآمدهاي مستمر و غیرمستمر شهرداری­ها……………………………. 21

جدول شماره (2-2)- اصول استاندارد مالیات بندی در سطح محلی……………………………………… 26

جدول شماره (3-2)- گونه شناسی انواع کمک­های میان حکومتی………………………………………… 36

جدول شماره (4-2) – خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران…………………………………………….. 65

جدول شماره (5-2)- خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران……………………………………………….. 66

جدول شماره (6-2)- خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران……………………………………………….. 67

جدول شماره (7-2)- خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران……………………………………………….. 68

جدول شماره (8-2) – خلاصه مطالعات صورت گرفته در  سایر کشورها……………………………… 72

جدول شماره (9-2) – خلاصه مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها……………………………….. 73

جدول شماره (10-2) – خلاصه مطالعات صورت گرفته در  سایر کشورها…………………………… 74

جدول شماره (1-3)- ترکیب درآمد 280 شهرداری کشور در سال 1343…………………………… 83

جدول شماره (2-3)-  شرح منابع درآمدی شهرداری­ها در قالب 9 کد درآمدی…………………… 85

جدول شماره (3-3)- شرح منابع درآمدی شهرداری­ها در قالب 7 کد درآمدی…………………….. 86

جدول شماره (4-3)- مقايسه سرفصل هاى منابع درآمدى شهردارى هاى کلانشهرهای ايران و شهرهاى درحال توسعه  95

جدول شماره (5-3)- درآمدهای مالی محلی در چین……………………………………………………………. 116

جدول شماره (6-3)- منابع درآمد دولت های محلی در 12 کشور مشترک المنافع……………. 120

جدول شماره (7-3)- خلاصه وظایف و منابع درآمدی شهرداری­ها در

کشورهای مختلف جهان…………………………………………………………………………………………………………….. 121

جدول شماره (1-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان ارسنجان…………………………………… 132

جدول شماره (2-4)- تغييرات جمعيت شهر ارسنجان طي سال­هاي 1390-1345…………… 133

جدول شماره (3-4)- مقایسه نسبت اراضی کشاورزی در شهرستان ارسنجان به کل مساحت شهرستان و استان فارس در سال 1384………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

جدول شماره (4-4)- وضعیت شهرستان ارسنجان از نظر تولید محصولات کشاورزی در سال 1385   137

جدول شماره (5-4)- مساحت اراضی کشاورزی بهره برداری با زمین در

شهر ارسنجان (1382)………………………………………………………………………………………………………………. 137

جدول شماره (6-4) – بهره برداري­هاي کشاورزي بر حسب نوع فعاليت………………………………. 139

جدول شماره(7-4)- تعداد واحدهای صنعتی و معدنی موجود در شهر ارسنجان……………….. 142

جدول شماره (8-4)- تعداد شاغلین کارگاه­های صنعتی شهر ارسنجان……………………………….. 142

جدول شماره (9-4)- جمعیت فعال و غیرفعال شهر ارسنجان در طی دوره 1385-1365.. 147

جدول شماره (10-4)- میزان اشتغال، بیکاری و فعالیت در شهر ارسنجان در طی سال­های 1385-1365      147

جدول شماره (11-4)- سهم شاغلین در بخش­های اقتصادی………………………………………………… 147

جدول شماره (12-4)- ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی سال­های 1390- 1385……. 149

جدول شماره (13-4)- سهم (درصد) هر یک از کدهای درآمدی اصلی در ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی سال­های 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 150

جدول شماره (14-4)- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و زیربخش­های آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

جدول شماره (15-4)- تعداد پروانه­های ساختمانی صادر شده در شهرداری ارسنجان……….. 152

جدول شماره (16-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخش­های آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

جدول شماره (17-4)- درآمدهای ناشی از بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی شهرداری و زیربخش­های آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………….. 155

جدول شماره (18-4)- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری و زیربخش­های آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 155

جدول شماره (19-4)- میزان کمک­های اعطایی دولت و سازمان­های دولتی برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 156

جدول شماره (20-4)- درآمدهای حاصل از اعانات، هدایا و دارایی­ها و زیربخش­های آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 157

جدول شماره (21-4)- درآمدهای حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخش­های آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 158

جدول شماره (22-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری ارسنجان از کل درآمدهای دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

جدول شماره (23-4)- متوسط سهم (درصد) کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163

جدول شماره (24-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان خرم بید…………………………………. 166

جدول شماره (25-4)- تغييرات جمعيت شهر صفاشهر طي سال­هاي 1390-1345…………. 168

جدول شماره (26-4)- بهره برداران کشاورزي بر حسب نوع بهره بردار……………………………….. 170

جدول شماره (27-4)- مقایسه نسبت اراضی کشاورزی در شهرستان خرم بید به کل مساحت شهرستان و استان فارس در سال 1384………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

جدول شماره (28-4)- تعداد و مساحت بهره برداري­هاي با زمين (بهره برداري ـ هکتار)….. 173

جدول شماره (29-4) – بهره برداري­هاي کشاورزي بر حسب نوع فعاليت……………………………. 174

جدول شماره (30-4)- وضعيت نيروي انساني و تحولات آن در شهر صفاشهر……………………. 181

جدول شماره (31-4)- سهم شاغلین در بخش­های اقتصادی………………………………………………… 183

جدول شماره (32-4)- ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی سال­های 1390- 1385……… 185

جدول شماره (33-4)- سهم (درصد) هر یک از کدهای درآمدی اصلی در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی سال­های 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 186

جدول شماره (34-4)- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و زیربخش­های آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 188

جدول شماره (35-4)- تعداد پروانه­های ساختمانی صادر شده در شهرداری صفاشهر………… 189

جدول شماره (36-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخش­های آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189

جدول شماره (37-4)- درآمدهای ناشی از بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی شهرداری و زیربخش­های آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………………………. 190

جدول شماره (38-4)- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری و زیربخش­های آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 191

جدول شماره (39-4)- میزان کمک­های اعطایی دولت و سازمان­های دولتی برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 192

جدول شماره (40-4)- درآمدهای حاصل از اعانات، هدایا و دارایی­ها و زیربخش­های آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 193

جدول شماره (41-4)- درآمدهای حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخش­های آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385……………………………………………………………………………………………………………………………… 194

جدول شماره (42-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری صفاشهر از کل درآمدهای دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 195

جدول شماره (43-4)- میانگین سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی دوره 1391-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 199

جدول شماره (44-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان لامرد………………………………………. 201

جدول شماره (45-4)- تغييرات جمعيت شهر لامرد طي دوره 45 ساله 1390-1345…….. 203

جدول شماره (46-4)- مقایسه نسبت اراضی کشاورزی در شهرستان لامرد به کل مساحت شهرستان و استان فارس در سال 1384………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 205

جدول شماره ( 47-4 )- مقايسه جمعيت فعال اقتصادي در سال 1375 و 1385……………… 214

جدول شماره (48-4)- مقايسه شاخص هاي اقتصادي شهر لامرد در

 سال هاي 1375 و 1385………………………………………………………………………………………………………… 215

جدول شماره (49-4)- گروه­هاي عمده شغلي نقاط شهري شهرستان لامرد به تفکيک جنس و شغل 1375    216

جدول شماره (50-4)-  مقايسه جمعيت شاغل در گروه­هاي عمده فعاليت در سال­هاي 1365 و 1375         217

جدول شماره (51-4)- ترکیب درآمد شهرداری لامرد طی سال­های 1390- 1385………….. 221

جدول شماره (52-4)- درصد هر یک از کدهای درآمدی اصلی در طی

سال­های 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………. 221

جدول شماره (53-4)- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و زیربخش­های آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 223

جدول شماره (54-4)- تعداد پروانه­های ساختمانی صادر شده در هر سال………………………….. 224

جدول شماره (55-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخش­های آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 224

جدول شماره (56-4)- درآمدهای ناشی از بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري و زیربخش­های آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………….. 225

جدول شماره (57-4)- درآمدهای ناشی از وجوه و اموال شهرداري و زیربخش­های آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 226

جدول شماره (58-4)- کمک هاي اعطایی دولت و سازمان هاي دولتی برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385   227

جدول شماره (59-4)- درآمدهای ناشی از اعانات، هدایا و دارایی­ها و زیربخش­های آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 228

جدول شماره (60-4)- درآمدهای ناشی از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخش­های آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 229

جدول شماره (61-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری لامرد از کل درآمدهای دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 230

جدول شماره (62-4)- درصد میانگین هر کد درآمدی در دوره 1391-1385…………………… 235

جدول شماره (63-4)- مقايسه سرفصل هاى منابع درآمدى شهردارى­هاى کلانشهرهای ايران و میانگین سه شهر مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 243

جدول شماره (1-5)- اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق و نحوه پاسخگویی به سؤالات تحقیق 247

 

فهرست تصاویر

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

تصویر شماره (1-2)- دسته بندی انواع منابع درآمدی شهرداری­ها در بسیاری از

نقاط جهان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

تصویر شماره (1-4)- موقعیت نسبی شهر ارسنجان……………………………………………………………….. 132

تصویر شماره (2-4)- توزیع جغرافیایی اراضی کشاورزی شهر ارسنجان در تصویر ماهواره­ای سال 1388        138

تصویر شماره (3-4)- موقعیت نسبی شهر صفاشهر………………………………………………………………… 167

تصویر شماره (4-4)- توزیع جغرافیایی اراضی کشاورزی شهر صفاشهر در تصویر ماهواره ای سال 1384        173

تصویر شماره (5-4)- موقعیت نسبی شهر لامرد……………………………………………………………………… 202

تصویر شماره‌ (6-4)- موقعیت قرارگیری شهر لامرد نسبت به پالایشگاه

پارسیان و شهر عسلویه………………………………………………………………………………………………………………. 232

 

فهرست  نمودار‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

نمودار شماره (1-2)- فرایند تعیین و اخذ مالیات بر دارایی……………………………………………………. 28

نمودار شماره (2-2)- مزیت های اجرای طرح مالیات بر ارزش زمین…………………………………….. 31

نمودار شماره (3-2)- تیپ شناسی کمک بلاعوض دولت به مقامات محلی……………………………. 35

نمودار شماره (1-4)- تغییرات جمعیت شهر ارسنجان طی سال­های 1390-1345…………… 133

نمودار شماره (2-4)- بهره برداري­هاي کشاورزي بر حسب نوع فعاليت در

شهرستان ارسنجان…………………………………………………………………………………………………………………….. 139

نمودار شماره (3-4)- سهم شاغلین در بخش­های گوناگون اقتصادی در

ارسنجان سال 1385………………………………………………………………………………………………………………….. 148

نمودار شماره (4-4)-روند تغییرات درصد وصولی سرفصل­های هفتگانه درآمدی شهرداری ارسنجان طی سال­های 1390-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150

نمودار شماره (5-4)-  متوسط سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 164

نمودار شماره (6-4)- تغییرات جمعیت شهر صفاشهر طی سال­های 1390-1345…………….. 168

نمودار شماره (7-4)- بهره برداري­هاي کشاورزي بر حسب نوع فعاليت در

شهرستان خرم بید……………………………………………………………………………………………………………………… 174

نمودار شماره  (8-4)- نسبت افراد شاغل به بیکار در شهر صفاشهر سال 1384…………………. 182

نمودار شماره (9-4)- فعاليت­هاي عمده موجود در شهر صفاشهر سال 1384……………………… 183

نمودار شماره (10-4)-روند تغییرات درصد وصولی سرفصل­های هفتگانه درآمدی شهرداری صفاشهر طی سال­های 1391-1385………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 187

نمودار شماره (11-4)-  میانگین سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی دوره 1391-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 199

نمودار شماره (12-4)- تغییرات جمعیت شهر لامرد طی سال­های 90-1345……………………. 203

نمودار شماره (13-4)- شاغلین در گروه­های عمده شغلی نقاط شهری شهرستان لامرد سال 1375    216

نمودار شماره (14-4)- فعاليت­هاي عمده موجود در شهر لامرد سال 1375……………………….. 217

نمودار شماره (15-4) – مقايسه سهم شاغلان در نقاط شهري شهرستان لامرد به تفکيک گروه­هاي عمده فعاليتي       218

نمودار شماره (16-4)-روند تغییرات وصولی سرفصل­های هفتگانه درآمدی شهرداری لامرد طی سال­های 1390-1385 222

نمودار شماره (17-4)-  متوسط سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری لامرد طی دوره 1391-1385…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 235

نمودار شماره (18-4)- متوسط سهم (درصد) کدهای درآمدی هفتگانه در تأمین مالی شهرداری­های شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد در طی دوره 1390-1385……………………………………………………………………………. 238

نمودار شماره (19-4)- مقايسه سرفصل هاى منابع درآمدى شهردارى­هاى کلانشهرهای ايران و متوسط سهم سه شهر مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 243

 

فهرست نقشه‌‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

نقشه شماره (1-4)- مقایسه رتبه شهرستان­ها از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت استان      135

نقشه شماره (2-4)- مقایسه رتبه شهرستان از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت شهرستان    136

نقشه شماره (3-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستان­های استان فارس………….. 141

نقشه شماره (4-4)- شاخص ضريب مرکزيت مکاني با توجه به تعداد دانشجویان به تفکيک شهرستان­های استان فارس 143

نقشه شماره (5-4)- مراکز فنی و حرفه‌ای به تفکیک شهرستان…………………………………………… 144

نقشه شماره (6-4)- مقایسه رتبه شهرستان­ها از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت استان      171

نقشه شماره (7-4)- مقایسه رتبه شهرستان از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت شهرستان    172

نقشه شماره (8-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستان­های استان فارس………….. 177

نقشه شماره (9-4)- مراکز فنی و حرفه‌ای به تفکیک شهرستان…………………………………………… 179

نقشه شماره (10-4)- مقایسه رتبه شهرستان­ها از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت استان    206

نقشه شماره (11-4)- مقایسه رتبه شهرستان از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت شهرستان  207

نقشه شماره (12-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستان­های استان فارس……….. 209

نقشه شماره (13-4)- شاخص ضريب مرکزيت مکاني با توجه به تعداد مراکز درمانی به تفکيک شهرستان­های استان فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 212

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و طرح موضوع

افزایش سریع جمعیت، توأم با گسترش شهرنشینی مشکلات ­فراوانی در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای در­ حال ­توسعه ایجاد کرده است. کمبود ­مسکن، بیکاری، حاشیه ­نشینی، معضلات ­ترافیکی و… تنها بخشی از مشکلاتی است که مدیران ­شهری با آن روبه­رو هستند که رفع این گونه معضلات در جامعه نیازمند گسترش منابع درآمدی شهرداری­ها به عنوان ركن اصلي مديريت ­شهري می­باشد.

امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری­ها در سراسر جهان ایجاد منابع­ کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات­ شهری است. در­حال­حاضر، مدیریت­ شهري اکثر شهرهاي کشورما نیز در تأمین نیازهاي مالی خود دچار مشکلات­ عدیده­­اي هستند. کاهش یا قطع کمک­هاي بلاعوض وزارت­ کشور پس از قانون خودکفایی در دهه 60 از یک سو و افزایش تقاضا جهت بالا بردن درآمد شهرداری به تبع رشد سریع شهری از سوی دیگر، سبب ناپايداري درآمد شهرداري­ها و وابستگي زياد آنها به ناپايدارترين منبع درآمدي يعني عوارض ساختماني گردیده است.

بنابراین می­توان گفت یکی از چالش­های عمده مدیریت شهری ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی درآمدي و یافتن راه­هاي کسب درآمدهاي پایدار می­باشد. منظور از درآمد پایدار آن دسته از درآمدهایی است که از دو خصیصه تداوم­پذیری و مطلوب­بودن برخوردار باشند به گونه­ای که در طول زمان قابل­اتکا بوده و برای دستیابی به آن، بتوان برنامه­ریزی­های لازم را صورت داد. در این میان یکی از روش­های تأمین منابع مالی پایدار، توجه به مشارکت مدیریت شهری در فعالیت­های اقتصادی در شهرها می­باشد. شهرداری­ها می­توانند از طریق مشارکت در فعالیت­های اقتصادی باعث بهبود تولید و اشتغال شده و راه را برای توسعه اقتصاد محلی هموار سازند.

بنابراین بررسی نقاط قوت و ضعف ترکیب نظام درآمدی موجود و تأثیراتی که اقتصاد شهری می­تواند در پایداری این نظام داشته باشد نه تنها می­تواند باعث ارتقای کارآمدی مدیریت­شهری گردد بلکه به تبع آن جامعه­ شهری را نیز به سمت اقتصادی پویا رهنمون خواهد کرد. در همین راستا پژوهش پیش رو با نگاهی به ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداری­های سه شهر کوچک استان­فارس (ارسنجان، صفاشهر و لامرد) سعی در معرفی راهکاری پایدار جهت کسب ­درآمد برای شهرداری­ها در جهت ارائه خدمات شهری مطلوب­تر به شهروندان خواهد داشت.

از اين رو پژوهش حاضر شامل پنج فصل است، كه محتويات هر فصل عبارتند از:

فصل اول با عنوان کلیات تحقيق، مربوط به بيان مسئله، اهداف، سؤالات تحقیق، ضرورت انجام پروژهش و روش تحقيق است.

فصل دوم، اختصاص به مباني نظري و پیشینه تحقیق داردكه مشتمل بر سه بخش است، در بخش اول ابتدا به مفاهیم اولیه تحقیق می­پردازیم سپس در بخش بعد به معرفی نظام درآمد شهرداری­ها که شامل چهار روش عمده کسب درآمد شامل مالیات محلی، اخذ بهای خدمات شهری، کمک­های دولتی و استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری است پرداخته می­شود. بخش سوم شامل بحث­هایی پیرامون اقتصاد شهری و نظریه توسعه اقتصاد محلی است و بخش چهارم نیز به پیشینه تحقیق در ایران و سایر کشورهای دنیا اختصاص دارد. هدف از تدوين اين فصل دستيابي به يك پشتوانه نظري براي وارد شدن به طرح مسئله اصلي یعنی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نطام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک می­باشد.

در فصل سوم به شناخت ترکیب نظام درآمد شهرداری­ها در وضع موجود جهان و شهرهای ایران پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم مشتمل بر شناخت و تحلیل اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد و بررسی ارتباط این دو با یکدیگر می­باشد.

و در نهایت در فصل پنجم به پاسخ به سؤالات تحقیق، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته می­شود.

 

1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقيق

شهرداری، نهادی عمومی و محلی است که به امور­شهری پرداخته و خدمات همگانی و خصوصی، تولید و عرضه می­کند. (حسن زاده و خسروشاهی،1387) بنابراین روشن است که ارائه این خدمات، نیازمند منابع مالی­کافی می­باشد. منابع­مالی در حقیقت موتور ­محرکه حکومت­ محلی است که با داشتن ترکیب ­بهینه می­تواند بیشترین کارایی و کارآمدی را برای حکومت محلی به همراه داشته باشد.

شهرداری­ها و حکومت­های محلی در کشورهای ­جهان به روش­های گوناگون سعی نموده­اند که از منابع ­قابل دستیابی جهت ایجاد زیرساخت­های لازم به منظور توسعه شهر استفاده نمایند. دریافت کمک از دولت­های مرکزی، استفاده از اوراق­ مشارکت و دیگر شیوه­های­ استقراض، دریافت عوارض و مالیات­های محلی و بالاخره فروش ­خدمات از عمده­ترین راه­های تأمین­مالی شهرداری­ها و حکومت­محلی محسوب می­گردد. امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری­ها در سراسرجهان ایجاد منابع­کافی­درآمد و تأمین هزینه ­خدمات ­شهری است. شهرداري­ها به عنوان ركن ­اصلي مديريت ­شهري در راستاي ارائه مديريتي­ پايدار و ساماندهي شهر، نيازمند درآمدي پايدار مي­باشند.

بررسی راه­های تأمین درآمد شهرداری­ها در کشور ما نشان می­دهد که با تصویب قانون ­شهرداری­ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداری­ها به وزارت­کشور، عملاً بودجه و منابع مالی شهرداری­ها به دولت و بودجه ملی گره خورد. این وابستگی مالی تا بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تا دهه ۶۰ ادامه داشت. در دهه ۶۰ با تصمیم دولت کلیه شهرداری­ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند. متأسفانه این تصمیم باعث ایجاد مشکلات عدیده­ای برای مدیران­شهری شد. قطع کمک­های مالی بدون تعریف منابع جدید مالی ( به استناد بند­ب ماده 52 قانون بودجه سال 62 دولت موظف شده بود پس از حذف کمک­های خود به شهرداری­ها ظرف 6 ماه منابع درآمدی پایدار برای شهرداری­ها تعریف و به اجرا درآورد)[1] شهرداران را به یافتن راه­های جدید درآمدی رهنمون کرد.

بر همین اساس شهرداري­ها به منابع درآمدي مانند فروش تراكم و تخلفات­ ساختماني متكي شدند ( به نحوی که در بعضی شهرها 80% منابع درآمدی شهرداری­ها از عوارض ­ساختمانی است) در همین راستا متأسفانه گاه ضوابط و مقرراتی از سوی مراجعی نظیر کمیسیون ماده 5 و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده که خود مغایر با اهداف و آرمان­های شهرسازی و طرح­های مصوب بوده است (نمونه­ی بارز این مسئله را می­توان در فروش تراکم مازاد دید) و به دنبال آن يك نظام ناپايدار درآمدي در كشور ما به وجود آمد كه تبعاتي مانند كاهش كارايي­شهري، كاهش ايمني­شهر و به خطر انداختن سلامت­شهروندان از نتايج اين نظام مي­باشد.

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدي شهرداري­ها در قالب نظام كلان اقتصادي كشور، تغييرات و مداخلات موردي، اجراي سياست خوداتكايي و خودكفايي شهرداري­ها، بخش درآمدي شهرداري­ها در شهرهای گوناگون را در وضعيت ناپايداري قرار داده است، محدود شدن عرصه­هاي قانوني و معقول كسب درآمد شهرداري منجر به وابستگي شديد بخش درآمدي شهرداري به ساخت­و­سازهاي شهري و فروش تراكم مازاد شده است. به­ نحوي كه ادامه اين وضعيت آثار و تبعات نامطلوب و هزينه­هاي اجتماعي، فرهنگي و زيرساختي را براي مديريت شهري به دنبال خواهد داشت.

امروزه با رشد و توسعه روزافزون شهرها، این مشکلات نه تنها در شهرهای بزرگ بیش از پیش آشکار گردیده بلکه حتی شهرهای کوچک را نیز درگیر کرده است و باعث کاهش کارآمدی مدیریت شهری در خدمت­رسانی به شهروندان گردیده است. با توجه به اهمیت شهرهای کوچک در نظام شهری ایران (براساس سرشماری سال 1390 حدود 86 درصد از شهرهاي كشور جمعيتي كمتر از 50 هزار نفر داشته اند)[2] و همچنین نقش این شهرها در تعادل بخشی به توسعه منطقه­ای شناخت مشکلات ترکیب نظام درآمدی این شهرها و یافتن راه­هاي کسب درآمد پایدار امری ضروری است. بنابراین جهت افزایش کارایی مدیریت شهری و کاهش مشکلات به وجود آمده در این حوزه، يكي از راهكارهاي اصلي بهبود منابع درآمدی این نهاد و حرکت به سمت ایجاد ترکیب درآمدی پایدار می­باشد.

بهبود درآمدهاي شهرداري به معناي تعهد شهرداري براي بهينه كردن منابع قانوني درآمد خود و جستجوي فرصت­هايي براي متنوع كردن درآمدهايش جهت پاسخگويي به نيازهاي در حال رشد شهروندان مي­باشد، و از آنجایی که شهرداري­ها در اغلب نقاط جهان، بازوي دولت در سطح محلي محسوب مي­شوند و روز به روز نقش اساسي­تري در توسعه اقتصاد محلي ايفا مي­كنند، مشارکت در حوزه های اقتصاد محلی می تواند فرصتی برای توسعه منابع درآمدی شهرداری­ها فراهم کند.

از سوی دیگر با توجه به سه­حوزه اساسی در اقتصاد شهری، یعنی کشاورزی و بخش­های وابسته، صنعت و نهایتاً خدمات، شهرداری­ها می­توانند از طریق مشارکت در فعالیت­های اقتصادی این سه حوزه، باعث بهبود تولید و اشتغال شده و راه را برای توسعه اقتصاد ­محلی هموار سازند. همچنین سرمايه­گذاري شهرداری­ها در زيرساخت­هاي شهري و ارائه خدمات مناسب، باعث جذب سرمايه به شهرها شده و در بهبود فضاي كسب و­كار و توسعه اقتصاد محلي نقش اساسي داشته و توسعه اقتصاد­محلي نيز به نوبه خود، بهبود درآمد شهرداري­ها را سبب مي­شود.

بر این اساس بررسی نقش اقتصاد­ شهری به عنوان یکی از قابلیت­های درآمدزایی و منبعی پایدار در ترکیب نظام درآمدی شهرهای کوچک ضروریست و نتايج اين تحقيق از اين رو مي­تواند براي جوامع مفيد واقع شود كه عملكرد خود را در حوزه فعالیت­های اقتصاد­ شهری بررسي و تحليل كنند و براي ایجاد نظام درآمدی پایدار در آينده برنامه­ریزی نمایند.

1-3- اهداف تحقیق

با توجه به بیان مسئله در این تحقیق تلاش خواهد شد با شناسایی ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک استان فارس (شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)، به بررسی ارتباط اقتصاد ­شهری با ترکیب منابع درآمدی شهرداری­های این شهرها و به اصلاح ساختار درآمدی آنها با ارائه الگوی بهینه در جهت توسعه پایدار پرداخته شود و این هدف کلان شامل اهداف خردی می­باشد که عبارتند از:

 • شناخت ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک استان فارس(شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)
 • بررسی رابطه میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک مورد مطالعه
 • ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه جهت افزایش نقش اقتصاد شهری در ترکیب منابع درآمدی شهرداری­های شهرهای کوچک

1-4- سؤالات تحقیق

با توجه به هدف کلان بیان شده در این پژوهش که شناسایی ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک استان فارس و بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب منابع درآمدی شهرداری­های این شهرها در جهت اصلاح ساختار درآمدی آنها با ارائه الگوی درآمدی پایدار می­باشد، سؤالات تحقیق عبارتند از:

 1. در حال حاضر ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک استان فارس (شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد) چگونه است؟
 2. آیا رابطه­ای میان اقتصادشهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها در شهرهای کوچک مورد مطالعه وجود دارد؟
 3. از چه راهکارهایی جهت بهبود نظام درآمدی در شهرداری­های شهرهای کوچک که باعث دستیابی به ترکیب درآمدی پایدار گردد، می­توان بهره برد؟

 

1-5- روش تحقیق

 

این پژوهش با رویکردی کاربردی نگاشته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. با این روش ابتداً به شناخت ترکیب نظام درآمدی شهرداری­های شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد و سپس به بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی این شهرها پرداخته شده است.

در طی فرایند تحقیق در آغاز با بررسی منابع درآمدی شهرداری­های سه شهر نمونه سعی گردید که سهم هر منبع در ترکیب نظام درآمدی شهرداری مشخص گردد و در ادامه مقایسه­ تطبیقی میان ترکیب نظام درآمدی شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد با یکدیگر و با کلانشهرهای ایران صورت گرفت. در نهایت با توجه به مشکلات موجود در نظام درآمدی این شهرها و پتانسیل­های اقتصادی آن­ها راهکارهایی جهت کسب درآمد پایدار برای آن­ها با هدف افزایش ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمد شهرداری­ها ارائه گردید.

اساس مطالعه مبتنی بر مطالعه اسناد و مدارک مرتبط موجود در سازمان­ها (گزارشات مالی  شهرداری­های سه شهر مورد مطالعه در سال­های گوناگون)، کتب و پژوهش­های همسو با موضوع خواهد بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از روش­های آمار استنباطی و برای محاسبه داده­های آماری از دو نرم افزار Excel و Spss استفاده شده است.

 

 

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات

اقتصاد شهری: منظور از اقتصاد ­شهری در این پژوهش، سه حوزه اصلی اقتصادی است که شهرها فعالیت­های اقتصادی خود را در قالب این سه حوزه انجام می­دهند. این سه حوزه عبارتند از: كشاورزي و بخش­هاى وابسته، صنعت و نهايتاً خدمات.

نظام درآمدی شهرداری ها: نظام در لغت به معنای نظم و ترتیب دادن است. منظور از نظام درآمدی شهرداری­ها در این پژوهش منابع عمده کسب درآمد در شهرداری­هاست که به طور کلی شامل مالیات محلی، اخذ بهای خدمات شهری، کمک­های دولتی و استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری می­شود.

ترکیب نظام درآمدی شهرداری ها: منظور از ترکیب نظام درآمدی شهرداری­ها سهم هر یک از منابع درآمدی در تأمین مالی شهرداری است. به عبارت دیگر هر منبع درآمدی چه درصد یا سهمی از کل درآمدها را به خود اختصاص می­دهد.

شهرهای کوچک: منظور از شهرهای کوچک در این مطالعه شهرهایی با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر می­باشد.

درآمد پایدار: آن دسته از درآمدهاي شهرداري كه از خصايص آن:

1- تداوم پذيري: داراي ثبات بودن و حداقل دركوتاه مدت دچار نوسانات شديد نشوند.

2- مطلوب بودن: كسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رويكرد عدالت­محوري شود و به ساختارهاي زيست محيطي، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهر لطمه­اي وارد نياورد.

3-  انعطاف پذيري: پايه درآمدي در طي زمان بزرگ شود و هم پا با گسترش مخارج گسترش يابد تا از مضيقه مالي اجتناب شود برخوردار باشند و براي وصول آن بتوان برنامه­ريزي­هاي اجرايي لازم را تعريف كرد.

فصل دوم

پیشینه تحقیق و مروری بر متون مرتبط با موضوع

[1] مؤذنی، 15،1386

[2]  مرکز آمار ایران، سرشماری سال 1390

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی

 

 1. امیری، مجتبی، محمد پورزرندی و محمدمهدی نراقیان.1389. بازنگري در تقسیم­بندي سنتی منابع درآمدي شهرداري­ها، با تکیه بر محل هزینه، سومین همایش مالیه شهرداری «­مشکلات و راهکارها». مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 2. اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).1387. سند شناخت صنعت فرهنگی، قم، اداره کل تبلیغات اسلامی.
 3. امامى، اميرعباس و اميد آبگون. 1388. بررسى تطبيقى وضعيت درآمدها و ماليه شهردارى­ها در شهردارى­هاى منتخب دنيا، دومين همايش ماليه شهردارى تهران.
 4. اداره کل تشخیص و وصول درآمد، شهرداری تهران. 1385.طرح جامع درآمدهاي پايدار و ساير منابع مالي شهرداري تهران.
 5. اقبالپور، جمشید و کریم نصیری.1389. شهرداری­ها چگونه به درآمد پایدار خواهند رسید؟!!، ماهنامه شهرداری­ها، شماره 98.
 6. استیگ اینمارک.1386. سیستم‌های ثبت، زیر ساخت اجرای سیاست‌های زمین، مترجم: روح ا… رضوی، مجموعه مقالات مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران.
 7. اولاد،­ محمود.1385. تأمین مالی شهرداری­ها از طریق سرمایه­گذاری انتفاعی، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره 7-8.
 8. ایراندوست، کیومرث و امین امینی، (1390). ارزیابی چالش­های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه­های ذی نفوذ، فصلنامه مطالعات شهری، شماره اول، صص 108-91.
 9. ایزدی، حسن، (1389). نقش شهرهاي متوسط و كوچك در ايجاد سيستم شهري پايدار با رويكرد توسعه شهري چند مركزي، مروري بر ادبيات نظري و تجارب جهاني، نخستین همایش توسعه شهری پایدار.
 10. آخوندی، نادر، شهیدي، آمنه و وجیهه کاجی اصفهانی.1390. عبور از مسکن شروع اقتصاد شهري، مشهد، اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران.
 11. آیینی، محمد.1389.­ از اوراق قرضه تا اوراق مشارکت در شهرداری­ها، سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها.
 12. بخشی­دستجردی،­ رسول و فاطمه ابوالحسنی طرقی.1389. بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال پانزدهم، شماره 44.
 13. بهاروند،­ محمدرضا.1382. مديريت درآمد و هزينه شهردارى نيازمند تقويت از درون، پشتيبان از برون، مجله شهرداري­ها شماره 56.
 14. بهکیش، محمد مهدی.1381. اقتصاد چیست؟،تهران، نشر نی.
 15. پژویان، جمشید و نارسیس امین رشتی.1386. مالیات­های سبز، با تأکید بر مصرف بنزین، پژوهشنامه اقتصادي ويژه نامه ماليات، شماره 7.
 16. پندیک، رابرت اس و دانیل ال.رابینفیلد.1388. اقتصاد خرد،مترجم:­ احمد ذیحجه­زاده، تهران، انتشارات سمت.
 17. پورمقیم، جواد.1378. اقتصاد بخش عمومی، تهران، انتشارات نی.
 18. پورتال وزارت کشور. 1389. تأسیس شهرداری، بازیابی از سایت: moi.ir.
 19. پهلوان، حمید و سیدروح الله رضوی .1388. اوراق صكوك: تعريف، انواع و ساختار، مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي،سازمان بورس و اوراق بهادار.
 20. تقوایی، مسعود، بابانسب، رسول و چمران موسوی.1388. تحلیلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات و پژوهش­هاي شهري و منطقه­اي ، شماره 2.
 21. جعفری­صمیمی، احمد.1375. اقتصاد بخش عمومی (1)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم،1384.
 22. جمشیدزاده زیازی، ابراهیم.1380. مالیات بر دارایی مهم­ترین منبع درآمد شهرداری­های جنوب آسیا، مجله شهرداری­ها، سال سوم، شماره 31.
 23. چو، کیانگ، حمید داوودی و سانجیوگوپتا.1381. سیاست های مخارج اجتماعی دولت و مالیات ها و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه، ترجمه محسن کلانتری، مجله پژوهش ها و سیاست هایاقتصادی، سال دهم، شماره 23.
 24. حاجیان پیروز، داوود.1390. نظام مالیاتی در چند کشور جهان، ویژه نامه مالیات، شماره انتشار 17889.
 25. حبیبی، سارا.1389. مروری بر تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا، مجله آمایش سرزمین، شماره3.
 26. حسن­زاده، علی و شاهین خسروشاهی. 1387. الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری­های کلانشهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)، همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران.
 27. حسن زاده، فرهاد.1390. فاینانس شهري: مطالعه تطبیقی شناسایی راه­هاي کسب درآمد پایدار، گزارش خلاصه مدیریتی شهرداري تهران، گزارش سوم.
 28. دادرس، عباس و سیدمحسن موسوی.1391. توسعه منابع درآمدی شهرداری­ها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون تأمین مالی شهرداری با حضور مؤثر بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2716.
 29. داداش پور، هاشم.1380. مدیریت شهری؛ اهداف و راهبردها، ماهنامه تدبیر، شماره 120.
 30. دادگر، یداله و علی اکبر غفاری.1387. بررسی اثر مالیات حقوق بر توزیع درآمد در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال هشتم، شماره سوم.
 31. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی.1388. جلد سوم، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها.
 32. دانش جعفری، داود و سمانه کریمی.1390. مقایسه تطبیقی منابع درآمدی و تأمین مالی شهرداری تهران با تعدادی از شهرهای مهم جهان، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 11.
 33. داودی، سیدمجید.1390. بررسی تأثیر اقتصاد بهای خدمات­شهری در پایداری منابع درآمدی شهرداری تهران، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 10.
 34. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت.1387. بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها و ملاحظات به کارگیری آنها در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
 35. رزازیان، محسن.1387. کارآیی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد، اولین همایش مالیه شهرداری­ها؛ مشکلات و راهکارها، تهران.
 36. رضاییان، محمد تقی. 1378. بررسی علل عدم آگاهی مؤدیان مالیاتی از قانون مالیات های مستقیم و تأثیر آن بر درآمد مؤدیان دولت، دانشکده امور اقتصادی.
 37. رضوانی، محمدرضا و همکاران،(1386). نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه (دهستان رونیز؛ شهرستان استهبان( ، فصل­نامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 61 ، صص
 38. رضويان، محمدتقی.1381. مدیریت عمران شهری، تهران، انتشارات پيوند نو.
 39. روزبهان، محمود. 1387. تئوری اقتصاد کلان 1،گیلان، انتشارات گیلان.
 40. زاهدی، کریم و میثم دهقان.1389. مالیات بر ارزش زمین روشی جهت تحقق درآمد پایدار شهری، سومین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها». مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 41. زبردست، اسفندیار.1383. اندازه شهر،تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 42. زنگنه، يعقوب. 1388. درآمدى بر اقتصاد شهرى، ناشر دانشگاه تربيت معلم سبزوار، نشر چاپار، چاپ اول، سبزوار.
 43. سازمان امور مالیاتی کشور.1389. Khr-gto.com.
 44. سامانه ملی شهر و روستا.1390. آیین نامه مالی شهرداری­ها، بازیابی از سایت: imo.org.ir.
 45. سرایی، آرش.1386. نگاهی به نظام مالی شهرداری­ها، گفتگو با دکتر پورهنگ بهرامی، فصلنامه شهرداری ها، سال هشتم، شماره 84.
 46. سعیدنیا، احمد.1383. کتاب سبز راهنمای شهرداری­ها؛ مدیریت شهری، جلد یازدهم، تهران، سازمان شهرداری­های کشور.
 47. سليمي‌فر، مصطفي، خزاعي، منصوره و سليمي‌فر، محمد.1390. صكوك اجاره؛ ابزاري كارآمد جهت تامين مالي پروژه‌هاي شهري، اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران، مشهد.
 48. شاه­حسینی، سعید.1391. دولت و پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی کمک دولت در تأمین مالی اداره پایتخت­ها به عنوان منبع درآمدی پایدار در مدیریت شهرها، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی­شهر تهران، دانش شهر، شماره 114.
 49. شرزه­ای، غلامعلی.1387. شناخت و تحلیل پایداری اقلام درآمدی شهرداری­های کشور، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 20.
 50. شرزه­اى، غلامعلى، مجتهد، و همكاران. 1385. پروژه اصلاح و تأمين منابع درآمدى شهردارى هاى كشور، پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، به پيشنهاد سازمان شهردارى­هاى كشور.
 51. شرزه­ای، غلامعلی و وحید ماجد.1390. تأمین مالی پایدار شهر: چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
 52. شورای عالی بورس و اوراق بهادار.1389. دستورالعمل انتشار اوراق اجاره،http://www.rdis.ir.
 53. صالحی، اسماعیل.1387. ضوابط و مقررات شهرسازی و منابع مالی شهرداری­ها، اولین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها»، تهران.
 54. صفری، عبدالحمید. 1382. ساختار و ترکیب درآمد شهرداری ها در کلانشهرهای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز.
 55. طاهری، ابوالقاسم.1377. اداره امور شهرداری ها، تهران، انتشارات قومس.
 56. طاهرخانی، حبیب الله.1382. بررسی و تحلیل اتکای شهرداری­ها به درآمد فروش مازاد تراکم، مجله مالیه شهرداری­ها، شماره 50، ویژه نامه شماره 6.
 57. عابدین درکوش، سعید.1380. درآمدي به اقتصاد شهري، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم.
 58. عابدین درکوش، سعید.1382. مدیریت مالی شهر، فصلنامه مدیریت شهری، سال چهارم، شماره 13.
 59. عباسی کشکولی، محمدعلی و علی باقری کشکولی.1389. راه­های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری­های کشور، ماهنامه شهرداری­ها، سال دهم، شماره 98.
 60. عبداله­میلانی، مهنوش.1387. مالیات بر خودرو، اولین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها». مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 61. عرب مازار، علی اکبر و علی دهقانی.1388. برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی در استان های کشور، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره هفتم.
 62. عزتی، مرتضی.1387. توسعه منابع درآمدی شهرداری­ها و تأمین مالی پروژه­های شهری، تهران، مرکز پژوهش های اقتصاد.
 63. علی آبادی، جواد و جلال معصوم.1380. چالش­های مدیریت شهری در ایران، مجله شهرداری­ها، سال سوم، شماره 3.
 64. علي بابايي، محمدرضا.1381. بررسي نقش شهرهاي كوچك در تعادل بخشي فضايي جمعيت استان سيستان و بلوچستان، پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
 65. علوی، سیداسحاق.1392. کلیات علم اقتصاد، در دست چاپ.
 66. عندلیب، علیرضا و سید محمدعلی ثابت قدم.1388. نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی- کالبدی، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره5.
 67. عمید، حسن.1365. فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 68. فتح الله زاده، نگار.1388. ضرورت كمك­هاى بلاعوض دولت به شهردارى­ها(مطالعه سيستم كنونى كشور فرانسه)، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 2.
 69. فرجی ملائی، امین و آزاده عظیمی.1390. تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهرداری­ها (نمونه موردی شهر بوئین زهرا)، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 12.
 70. فلاح پسند، علی.1385. مدیریت منابع مالی در کلانشهر، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره 8-7.
 71. فنی، زهره.1382. شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطق های، تهران، انتشارات سازمان شهردار یها.
 72. قادری، جعفر.1385. ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری­ها در ایران، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، شماره 3.
 73. قادری، جعفر.1390. راه­های تأمین درآمد و منابع مالی شهرداری­ها، دومین نشست تخصصی پیش از کنفرانس، گروه تحقیقات اقتصاد شهری مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد.
 74. قره نژاد، .1377. مطالعه تأثیرگذاري تقاضا بر اقتصاد توریسم، مجموعه مقالات منتشره در ویژه نامه سمینار اصفهان وجاذبه­هاي ایرانگردي و جهانگردي، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان.
 75. قلعه دار، حسام.1382. مقايسه منابع درآمدي شهرداري­ها در كلانشهرهاي ايران و بررسي تأثيرات كالبدي آن، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.
 76. قنبری، ابوالفضل و سایر همکاران.1390. راهكارهاي توانمندسازي افزايش درآمد شهرداري­ها در شهرهاي كوچك (مطالعه موردي: شهر زارچ)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیست و دوم، شماره 2.
 77. كاظميان، غلامرضا و نويد سعيدي­رضواني. 1383. امكان­سنجي واگذاري وظايف جديد به شهرداري­ها،جلد پنجم  پيشنهاد و امكان سنجي وظايف جديد، انتشارات شهرداري­هاي كشور.
 78. کبگانی، محمد. 1382. برآورد بودجه سالانه شهرداري كلان شهرها با تأكيد بر هزينه‌هاي حمل و نقل درون شهري همایش مسائل شهرسازی در ایران، دانشگاه شیراز.
 79. کردی، عبدالرضا. 1385. حقوق شهری و شهرسازی، تهران، انتشارات مجد.
 80. مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس. 1379. بررسی موردی وظایف و اختیارات شهرداری­ها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2.
 81. مرکز آمار ایران.1382. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی سال 1382، بازیابی از سایت: sci.org.ir
 82. مرکز آمار ایران. 1382. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کارگاه­ها سال 1382، بازیابی از سایت: sci.org.ir
 83. مرکز آمار ایران.1385. سالنامه آماری استان فارس سال 1385. بازیابی از سایت: amar.org.ir
 84. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.1390. قوانین و مقررات، بازیابی از سایت: majlis.ir
 85. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.1388. سیاست‌های اقتصادی مسکن، بایدها و نبایدها.
 86. محبوبی، قربانعلی و نجفعلی شهبازی. 1390. فرهنگ مالیاتی ایران، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 55 و 56.
 87. معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران، “وظايف شهرداري در حوزه خدمات شهري، فرهنگي و اجتماعي”، بازیابی از سایت: tehran.ir.
 88. معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد کشاورزی استان فارس.1389. سیمای بخش کشاورزی شهرستان­های استان فارس.
 89. معزي مقدم، حسين.1381. شيوه­هاي تأمين منابع درآمدي شهرداري­ها، معاونت برنامه­ريزي و توسعه، تهران، انتشارات سازمان شهرداري­هاي كشور.
 90. منصور، جهانگیر. 1388. قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری­ها، تهران، انتشارات دیدار.
 91. مؤذنی، کیمیا.1386. وظایف شهردار: چالش­ها و چشم اندازها، ماهنامه شهرداری­ها، شماره 79.
 92. مهارتی، یعقوب و محمد مهرابی.1391. تاثير اتخاذ ماليات بر ارزش زمين به عنوان منبع درآمدي پايدار بر اقتصاد مسكن شهري، چهارمین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری، 20 و 21 اردیبهشت 1391، مشهد.
 93. مهندسين مشاور هامونپاد.1383. شيوه­هاى افزايش درآمد و كاهش هزينه­هاى شهرداری­ها، تهران: انتشارات سازمان شهردارى­ها و دهيارى­هاى كشور.
 94. مهندسین مشاور آمایش جنوب. 1384. طرح هادی شهر صفاشهر.
 95. مهندسین مشاور آمود.1388. طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لامرد.
 96. مهندسین مشاور پارس آرایه.1388. طرح توسعه و عمران شهر ارسنجان.
 97. موسوی، میرنجف و علی باقری کشکولی. 1389. استراتژی های توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری های شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرداری زارچ)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره2.
 98. موسوی، میرنجف و سایر همکاران.1390. تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد- هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره 4.
 99. مهربان، فاطمه.1389. کاربرد ابزار و نهادهای مالی در تأمین در پروژه های شهری، سومین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها»، تهران.
 100. نجاتی حسینی، سید محمود.1381. برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و چالش های تجربی، تهران، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.
 101. نراقیان، محمدمهدی و سایر همکاران.1389. بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و مأموریت­های شهرداری­ها (مورد مطالعه شهرداری تهران)، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
 102. نصر اصفهانی، رضا، شهیدی، آمنه و الهام مؤمنی.1390. مالیات بر املاک منبع مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی شهرداری اصفهان)، فصلنامه مدیریت شهری، ویژه نامه شماره بهار و تابستان 1390.
 103. نصر اصفهانی، رضا.1391. مالیات سبز بر مصرف حامل­های انرژی، پنجمین همایش مالیه شهرداری؛ مشکلات و راهکارها، تهران.
 104. ولیخانی دهاقانی، ماشاءاله و سید عباس طباطبایی. 1390. بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری، فصلنامه اقتصاد شهری، شماره دوازدهم.
 105. هادی زنوز، بهروز.1388. مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری ها، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره دوم.
 106. هاشم خانی، میثم. 1389. کاربرد اوراق مشارکت شهری برای تأمین مالی نوسازی بافت های فرسوده( مطالعه موردی؛ پروژه امام علی (ع))، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 6.
 107. هاشمی، فضل­الله.1371. حقوق شهری و قوانین شهرسازی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 108. هاشمی، سید مناف و حبیب الله طاهرخانی.1387. ایجاد پایداری در منابع درآمدی شهرداری تهران (راهکارها، موانع و مشکلات)، اولین همایش مالیه شهرداری؛ مشکلات و راهکارها، تهران.
 109. هاشمی، سید مناف.1388. چارچوب درآمدی نهادهای محلی در کشور چین، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره2.
 110. هاشمی، سید مناف و رفیعیان، مجتبی و سیدعلی حسین پور. 1390. سیاست­های مدیریت شهری در کشورهای مختلف، تهران، انتشارات طحان.
 111. یزدانی، فردین.1382. تولید رانت گرانیگاه نظام درآمدی شهرداری، فصلنامه مدیریت شهری، سال چهارم، شماره 13.
 112. یگانگی دستگردی، وحید.1390. حرکت های جهانی در حوزه مالیه شهری، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره دهم.
 113. یگانگی دستگردی، وحید.1390. نگاهی به نقش آژانس های توسعه شهری در تأمین منابع مالی شهرداری ها، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 9.

منابع لاتین

 1. Akbar, A. M And Muttalil, M.A.1982.Theory of Local Government, sterling Publishiers Private Limited.
 2. Akihide, Hiroshima. 2004. Decentralization in Japan Tokyo: International Affairs Division for Local Authorities. Ministry of Public Management, Home Affairs Posts & Telecommunications.
 3. Bell, D. and Jayne, M (2006), Small Cities; Urban experience beyond the metropolis, London, Routledge.
 4. Bird, R.M.(2005).Setting the Stage: Municipal Finance and Intergovernmental Finance. University of Toronto: Toronto, Canada.
 5. Biais,B & Green, R, C. 2007. The Microstructure of the Bond Market in the 20th Century, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, Available at: www.teper.cmu.edu/facultyAdmin/upload/wpaper_39493927532128_biasgreen8-29.pdf.
 6. Bird, R.2001.Substantial Revenues: Realities and Prospects. Washington D.C.: World Bank Institue.
 7. Bird, R.M & Slack,E.2007. An Approach to Metropolitan Governance an Finance, Environment and Planning: C Government and Policy.
 8. Bird, R.M.(2011). Subnational Taxation in Developing Countries: A Review of the Literature, University of Toronto: Toronto, Canada.
 9. Bird, R.M.(2012). Subnational Taxation in Large Emerging Countries: BRIC Plus One, University of Toronto: Toronto, Canada. available at: http://www.utoronto.ca/mcis/imfg/.
 10. Blore, I; Nick, D; Slater, R.2004. Municipalities and Finance. London: Earths can.
 11. Button, K. 1976. Urban economics: theory and policy, Macmillan, the University of Michigan.
 12. Brhane, M. (2010). West Bank and Gaza Municipal Finance and Service Provision, The World Bank, Sustainable Development Department Middle East and North Africa Region. available at: https://openknowledge .worldbank .org /handle /10986 /3212‏.
 13. Brennan, C. Hoene, C (2003), “Demographic change in small cities, 1990–2000”,Research Brief on America’s Cities, pp, 342-361.
 14. Buccek, J.2001. The Role of Local Government in Local Economic Development, available at: unc.edu/electronicversions/pdfs/rolelocalgoved09.pdf.
 15. Buttner and Holm-Hadulla.2008. Fiscal Equalization: The Case of German Municipalities, CESifo DICE Report, available at: http://ideas.repec.org/a/ces/ifodic/v6y2008i1p16-20.html.
 16. Carbó-Ramírez, P. Zuria, I (2011), “The value of small urban greenspaces for birds in a Mexican city”, Landscape and Urban Planning, pp 213-222.
 17. Canada’s Minister of Municipal Affairs and Housing. 2010. View 2010 Financial Statements, available at: http://csconramp.mah.gov.on.ca/fir/ViewFS2010.htm.
 18. Chowdhury, A, I.2005. Instruments of  Local Financial Reform and Their Impact on Service Delivery; Institutional And Development Concerns Case Studies of India and Bangladesh, Available at: net/Files/06_05.pdf‎.
 19. Committee of the Regions of the European Union.2008. Study on the Division of Powers between the European Union, the Member States, and Regional and Local Authorities.
 20. Coopoo, S.(2000).Women and Local Government Revenue, available at: bscw.ihe.nl/pub/…/CooPooWomenLocal GovernmentRevenue%5D.pdf‏.
 21. Dye, R. F.(2008). The Dynamic between Municipal Revenue Sources and the State-Local Relationship in New England, New England Public Policy Center. University of Illinois at Chicago. available at: bos.frb.org/economic/neppc/wp/2008/neppcwp0801.htm‏.
 22. Fahim, 2005. Additional revenue sources are hard to find as US cities face increased responsibilities, available at: http://www.citymayors.com/finance/finance_uscities.html.
 23. Fischel, W. 2001. Homevoters, Municipal Corporate Governance, and the Benefit View of the Property Tax. National Tax Journal, 54(1), 157-173.
 24. Fletcher, J; Arthur, D. M.(2010). Local Prosperity Options for Municipal Revenue Growth in British Columbia. available at: publicsolutions.ca/…/Local%20Prosperity%20Final%20Med%20Res%20-%20Nov.%2019.10.pd…‏
 25. Georgia Municipal Association. 2012. Handbook for Georgia Mayors and Councilmember, available at: www.gmanet.com/Assets/Pdf/handbook/handbook_complete.pdf‏.
 26. Handbook for municipal councilors.(2010).chapter for.two, available at:. adac.co.za/library/document download/‏./243/.
 27. Haschke,Dieter,2001. Local Government Administration in Germany, available on German Law Archive, http://www.iuscomp.org/gla/literature/localgov.htm#fn0.
 28. Haug, P. and Nerre, B.2005. Local Public Utilities’ Profits and Municipal Expenses in Germany: An Empirical Analysis, Proceedings of the Annual Conference on Taxation;2007, p422.
 29. Hicks, J. R. 1974. Value and Capital, Thired Edition Oxford Univ. Press.
 30. Hotelling, H. 1931. The Economics of Exhaustible Resources, Journal of Political Economy.
 31. Inman, R.P.(2004). Financing Cities, University of Pennsylvania.
 32. International Labour Organization. Boosting Local Economies, available at: http://www.ilo.org.
 33. Kitchen, H.M; Slack, E. (2003). Special Study: New Finance Options for Municipal Governments, canadian tax journal,vol. 51, no 6.
 34. Larry, S. 2007. Forcasting Local Revenues and Expenditures. In Local Budgeting, by Anwar Shah, Washington D.C.: The World Bank.
 35. Local government in the United States.2013. available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_the_United_States#Municipal_governments.
 36. Marshall, A.1920. Principles of Economics, London: Macmillan and Co., Ltd.
 37. Mosha, A.(2010). Challenges of Municipal Finance in Africa, Nairobi: Un- HABITATE.
 38. National Association of Municipalities of the Republic of Bulgaria (2003),. “Small Cities Capacity Building Strategy. National Association of Municipalities of the Republic of Bulgaria”.
 39. National Treasury Republic of South  (2006). A Guide to Municipal Finance Management for Councillors, available at:  www.treasury.gov.za/mfma.
 40. NEL, E. 2001. Local Economic Development: A Review and Assesment of its Current Status in South Africa. Urban Studies, 38.
 41. Oommen, K; McLaughlin, C.(2012). Municipal Finance: The Basics of Budgeting, Revenue Sources, Borrowing, Depositories, and Investments, The Thirteenth Annual Riley Fletcher Basic Municipal Law Seminar.
 42. O’Sullivan, Arthur. 2003. Urban Economics, Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin.
 43. Qiao, Baoyun and Anwar, Shah,(2006), Local Government Organization and Finance in China, In Anwar Shah, editor, Local Governance in Developing Countries, Washington, DC: World Bank.
 44. Parhanse, R.2004. Economic Development and Municipalities, IDP Conference, Developmental Governance in Action.
 45. Pechman, J. (1987). Federal Tax Policy , Washington, DC, The brooking institution.
 46. Raman ,K. K.. 1981 .Financial Reporting and Municipal Bond Rating Changes. The Accounting Review, Vol. 56, No.
 47. Rao, M; Govinda, Bird, Richard, M.2010. Urban Governance and Finance in India, National Institute of Public Finance and Policy; New Dehli. India, University of Toronto: Toronto, Canada.
 48. Robbins, L.2007. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Ludwig von Mises Institute.
 49. Rodríguez-Pose, A and Tijmstra, S.2009. On the emergence and significance of local economic development strategies, London School of Economics.
 50. Samad, R, B.2009. Strengthening Financial Capability of a Municipality: A Case Study of Dhaka City Corporation,Journal of Bangladesh Institute of Planners, Vol.2.
 51. Senate Ways and Means Committee .2010. A Citizen’s Guide to the Washington State Budget, http://www.leg.wa.gov/senate/scs/wm/default.htm.
 52. Slack, E.2009. Guide to Municipal Finance. Nairobi: Un- HABITATE.
 53. Slack, E. 2010. Financing Large Cities and Metropolitan Areas, University of Toronto: Toronto, Canada.
 54. Smith,J.P. 2000. Land Value Taxation: A Critique of Tax Reform, a Rational Solution, Economics Program, Research School of Social Sciences, Australian National University, Discussion Paper no.417.
 55. Statistics Bureau. 2012. Statistical Handbook of Japan 2012, available at: http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/.
 56. Serageldin, M et al. 2005. Municipal finance conditions & trends, Center for Urban Development Studies ,Harvard School of Design, available at: org/documents/Municipal_Finance_to_distribute_11.14.05.pdf.
 57. Serageldin, M et al. 2008. Municipal finance and urban development, United Nations Human Settlements Programme.
 58. Shinjuku, N.2010. Tokyo’s Finances, available at: metro.tokyo.jp.
 59. Sproats, K.2005. Local Government in Asia and the Pacific: A comparative analysis offifteen countries; and CLGF (2005).
 60. Swedish Association of Local Authorities and Regions.2004. Statistik om halso-och Sjukvard Samt Regional Utveckling.
 61. Swinburn,G and Murphy,F.2000. Making Local Economic Development Strategies: A Trainer’s Manual, World Bank and Cities of Change Initiative.
 62. The Cities Alliance. 2006. Guide to City Development Strategies Improving Urban Performance, available at: citiesalliance.org/…/citiesalliance…guidelines/cds_guidelines_final….‎
 63. 2004. Brief Description of the Philippines .2013. available on : http:// www.unescap.org /huset/women/swiulg/first_draft_philippines.doc.
 64. 2004. Local Government in Asia and the Pacific: A Comparative Study.2013. available on : http://www.unescap.org/huset/lgstudy/country/bangladesh/bangladesh.html#fin.
 65. UN-HABITAT. 2005. Promoting Local Economic Development through Strategic Planning- Volume 1: Quick Guide.
 66. Violeta ,Somera Seva, and Senior, Advisor. 2007. Challenges in Financing Local Infrastructure in Makati City. Philippines Office of the Mayor Makati City.
 67. ccm-ct.org.
 68. Yeates,M & Garner,B. 1976. The North American City.
 69. Young, C and Kaczmarek, S.2000. Local government, local economic development and quality of life in Poland, GeoJournal 50.

Abstract

Municipality as a fundamentally effective institution in achieving urban management aims has a principle role in increasing the inhabitant’s welfare improving economic activities in city environment. Like other organization, this institution requires a stable income in order to provide some stable management. Because of imbalance in the municipal revenues due to their dependence to government financial support as well as to unstable income, achieving an efficient system of gains has become one of the major challenges of this important institution. This inefficiency is a big problem not only in metropolis but also in small cities.

Therefore, with respect to the important roles of small cities in establishing a good balance in the regional development as well as their major share in the construction of Iranian cities makes it necessary to study the existing problems of their financial system. Thus, this study aims to identify the combination of the municipal revenues of these cities in Fars province (Arsenjan, Safashahr and Lamerd).

So study the sources of urban economic and the combination of municipal revenues and improving the gains system with respect to the economic role can be a solution in preparing their financial needs. The recent study will be practical and applied view. The research method used in this study is descriptive- analytical. The results abstained show that the average share of financial sources with regard to city economic in the combination of municipal revenues in Arsenjan, Safashahr and Lamerd during the period 1385-1390 equal 7.74, 7.04 and 4.01 respectively. This results from the weak relationship between the city economic and the combination of municipal revenues in these three cases study.

 Thus investment in economic activities necessitates the activating of the existing potentials as permanent sources of gains in these three cities.

Key words: Small Towns, Stable Income, Composition of Municipal Revenues, Urban Economic.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (مطالعه موردی؛ شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

63 − 62 =