حراج!

بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم های (rs777139670) و( rs869025198) از ژن FN1 با اندومتریوزیز در استان گیلان

990,000تومان 900,000تومان

توضیحات

92 صفحه

فایل word

دانشکده علوم­ پایه

گروه زیست­ شناسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش سلولی و مولکولی

 

عنوان:

بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم های (rs777139670) و( rs869025198) از ژن FN1 با اندومتریوزیز در استان گیلان

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-1-1- تعریف اندومتریوز 3
1-1-2- شیوع بیماری اندومتریوز 3
1-1-3- علائم بیماری اندومتریوز 4
1-1-4- طبقه‌بندی بیماری اندومتریوز 6
1-1-4-1بیماری جزئی 7
1-1-4-2- بیماری خفیف 7
1-1-4-3- بیماری متوسط 7
1-1-4-4- بیماری شدید 7
1-1-5- تشخیص بیماری اندومتریوز 8
1-1-6- شیوههای درمانی بیماری اندومتریوز 9
1-1-6-1- درمان طبی 10
1-1-6-2- درمان جراحی 10
1-1-7- بیماری اندومتریوز و ناباروری 10
1-1-8- بیماری اندومتریوز و سرطان 12
1-1-8-1- نقش مرگ برنامه‌ریزی‌شده در بیماری اندومتریوز و سرطان 12
1-1-8-2- نقش رگ زایی در سرطان و بیماری اندومتریوز 13
1-1-8-3- نقش توانایی شبه سلول‌های بنیادی در بیماری اندومتریوز و سرطان 13
1-1-8-4- بیماری اندومتریوز و سرطان تخمدان 14
1-1-9- علل بروز اندومتریوز 15
1-1-9-1- نظریه‌ی برگشت قاعدگی(Sampsons theory) 15
1-1-9-2- نظریه‌ی متاپلازی 16
1-1-9-3- نظریه‌ی انتشار عروق 16
1-1-9-4- نظریه‌ی عملکرد نادرست سیستم ایمنی 17
1-1-10- عوامل مؤثر در ایجاد بیماری اندومتریوز 17
1-1-10-1- تأثیر محیط‌زیست و شیوه‌ی زندگی بر بیماری اندومتریوز 17
1-1-10-2- تأثیر فاکتورهای ایمونولوژیکی 18
1-1-10-3- استرس و تغییرات هورمونی 19
1-1-10-4- عوامل مولکولی و ژنتیکی دخیل در بیماری اندومتریوز 19
1-1-10-4-1- ژن هایی که در بروز بیماری اندومتریوز دخیل هستند…….21
1-1-10-4-1-1- گلوتاتیون S-ترانسفراز (GSTM1=Golutation s transferase M1) M1……21
1-1-10-4-1-2- ژن سرکوبگر توموری TP53 (TP53=Toumor Suppressor53)….21
1-1-10-4-1-3- ژن ماتریکس متالوپروتئیناز(MMP-9)….22
1-1-10-4-1-4- ژن (5-HTT) serotonin transporter….22
1-1-11- ژن FN1 22
1-1-11-2- موقعیت ژن FN1 23
1-1-11-3- ناحیه‌ی پروموتر و ترمینال ژن فیبرونکتین 24
1-1-11-4- دگر پیرایشی ژن FN1 25
1-1-11-5- هماهنگی پیرایش و رونویسی در ژن FN1 27
1-1-12- پروتئین فیبرونکتین (FN) 27
1-1-12-1- ویژگی فیبرونکتین 27
1-1-12-2- عملکرد فیبرونکتین 28
1-1-13- پلی‌مورفیسم 29
1-1-13-1- پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) 29
1-1-13-2- تعریف rs 30
1-1-13-3- کاربرد و اهمیت SNP ها 30
1-1-13-4- بررسی پلی‌مورفیسم ژن فیبرونکتین 31
1-1-13-5- rs869025198 در ژن FN1 31
– rs77713967-6-13-1-1 در ژن FN1 32
1-2- بیان مسئله 32
1-3- هدف تحقیق 33
فصل 2: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 34
2-1- مروری بر مطالعات 35
فصل 3: روش اجرای تحقیق 37
3-1- مواد و لوازم موردنیاز 38
3-1-1- مواد و لوازم موردنیاز جهت نمونه گیری 38
3-1-2- مواد و وسایل موردنیاز جهت استخراج DNA از لوکوسیت های خون محیطی 38
3-1-3- مواد و لوازم موردنیاز در الکتروفورز ژل آگارز جهت ارزیابی کیفیت DNA استخراج شده 39
3-1-4- مواد و لوازم موردنیاز جهت انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) 40
3-1-5- مواد و لوازم موردنیاز در الکتروفورز محصولات PCR به کمک ژل آگارز 40
3-1-6- آمادهسازی بافرها و محلولها 41
3-1-7- مواد و لوازم مورداستفاده در تکنیک (RFLP) 41
3-1-8- مواد و لوازم موردنیاز در الکتروفورز محصولات RFLP به کمک ژل آگارز 42
3-2- روش کار 43
3-3- استخراج DNA ژنومی از خون 43
3-4- ارزیابی DNA استخراج‌شده به کمک ژل آگارز (الکتروفورز افقی) 44
3-5- انجام واکنشهای زنجیرهای پلیمراز (PCR) 46
3-5-2- آغازگرهای مورداستفاده 47
3-5-3- چرخه حرارتی PCR 48
3-5-4- پروفایل حرارتی واکنش PCR ژن FN1 50
3-5-5- الکتروفورز جهت بررسی محصول PCR 51
3-5-6- استفاده از تکنیکRFLF جهت تشخیص پلی‌مورفیسم های تک نوکلئوتیدی rs869025198 و rs777139670 ژن FN1 51
3-5-7- تکنیک RFLP 51
3-6- آنالیز آماری 52
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده‌ها 54
4-1- خصوصیات نمونه‌ها 55
4-2- بررسی تعادل هاردی-واینبرگ در نمونه‌های بیمار و کنترل 55
4-3- نتایج بررسی مولکولی 55
4-3-1- نتایج بررسی کیفیتDNA استخراج‌شده توسط ژل آگارز 1% (الکتروفورز افقی) 56
4-3-2- نتایج حاصل از واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) 57
4-3-2-1- نتایج حاصل از ژنوتایپینگ پلی‌مورفیسم rs777139670 ژن FN1 57
4-3-2-2- نتایج آنالیز آماری پلی‌مورفیسم rs777139670ژن FN1 59
4-3-2-3- نتایج حاصل از ژنوتایپینگ پلی‌مورفیسم rs869025198ژن FN1 60
4-3-2-4- نتایج آنالیز آماری پلی‌مورفیسم rs869025198ژن FN1 62
4-4- میزان شیوع هر دو پلی‌مورفیسم در نمونه‌های بیمار و کنترل با استفاده از آنالیز هاپلوتایپ 64
فصل 5: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات 65
منابع 70

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (1-1(نمونه مکان عمومی حضور بیماری اندومتریوز. 6
شکل (1-2(طبقه بندی بیماری اندومتریوز 7
شکل (1-3) تصویر رادیوگرافیک اندومتریوم 9
شکل (1-4) ساختار ژن فیبرونکتین. 23
شکل (1-5(جایگاه ژن FN1بر کروموزم 2 انسانی 23
شکل (1-6) توالی پروموتور ژن FN1موش 25
شکل (1-7) فیبرونکتین و توالی های آن 28
شکل (3-1) پروفایل حرارتی واکنش PCR (جایگاه اول) 50
شکل (3-2(پروفایل حرارتی واکنش PCR (جایگاه دوم) 50
شکل (3-3) جایگاه شناسایی و برش آنزیم AlwNl 51
شکل (3-4) جایگاه شناسایی و برش آنزیم Fnu4HI 52
شکل (4-1) تصویر مربوط به ژل آگارز 1% DNA ژنومی اسخراج شده از لوکوسیتهای خون محیطی. 56
شکل (4-2) ژل آگارز 2% مربوط به الکتروفورز محصولات PCR پلی‌مورفیسم rs777139670. 58
شکل (4-3) ژل آگارز 2% مربوط به RFLP 58
شکل (4-4) ژل آگارز 2% مربوط به الکتروفورز محصولات PCR پلی‌مورفیسم rs869025198 61
شکل (4-5) ژل آگارز 2% مربوط به RFLP جهت بررسی پلی‌مورفیسم rs869025198 62

 

 

فهرست جداول

جدول (1-1) علائم و نشانه های رایج بیماری اندومتریوز 5
جدول (3-1(مواد مصرفی در واکنش PCR ژن FN1 46
جدول (3-2(مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در ژن FN1 rs777139670 47
جدول (3-3(مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در ژن FN1 rs869025198 48
جدول (3-4) مراحل چرخه حراراتی PCR برای ژن FN1 جایگاه rs869025198 48
جدول (3-5) مراحل چرخه حراراتی PCR برای ژن FN1 جایگاه rs777139670 49
جدول (3-6) مواد مصرفی در واکنش RFLF ژن FN1 52
جدول (4-1) فراوانی ژنوتیپی پلی‌مورفیسم rs777139670 و میزان اثر آنها بر اندومتریوز 59
جدول (4-2) مقایسه آلل ها در گروه افراد سالم و بیمار 60
جدول (4-3) فراوانی ژنوتیپی پلی‌مورفیسم rs869025198و میزان اثر آنها بر اندومتریوز 63
جدول (4-4) بررسی میزان تاثیر ژنوتیپ ها در بروز بیماری اندومتریوز با استفاده از آزمون 63
جدول (4-5) مقایسه آلل ها در گروه افراد سالم و بیمار 63

 

 

 

 

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم های rs8690251198 وrs777139670 از ژن FN1 با بیماری اندومتریوز در زنان استان گیلان است.اندومتریوز یک بیماری شایع در زنان است که در آن بافت رحم در حفره شکمی و به‌ندرت در سایر اندام‌های دورتر از رحم لانه گزینی می‌کند و با درد و ناباروری همراه است، ولی می‌توان آن را به عنوان یک بیماری پیچیده که تحت تأثیر چندین فاکتور محیطی و ژنتیکی است،شناسایی کرد. این بیماری در 10% از زنان در سنین باروری مشاهده‌شده است. یکی از ژن‌هایی که در ابتلا به این بیماری مؤثر است،ژن FN1است.این ژن در فعالیت‌هایی مانند چسبندگی سلولی،مهاجرت،بهبود زخم،انعقاد خون،دفاع میزبان و متاستاز دخیل است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه روی 100 زن مبتلا به اندومتریوز و 100 زن سالم انجام شد.استخراج DNAژنومی از نمونه خون محیطی انجام شد.بررسی پلی‌مورفیسم‌ها توسط روش PCR –RFLP انجام شد.آنالیز داده‌های آماری توسط نرم‌افزار MedCalc انجام گرفت.
نتایج و یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در rs777139670، تفاوت معناداری در توزیع ژنوتیپی این پلی‌مورفیسم بین دو گروه بیمار و کنترل وجود ندارد و ارتباط ژنوتیپی مشاهده نشد. از نظر توزیع آللی نیز ارتباطی مشاهده نشد. p>0.05)). در rs869025198 تفاوت معناداری در توزیع آللی بین این دو گروه مشاهده نشد اما تفاوت معناداری در توزیع ژنوتیپی بین دو گروه بیمار و کنترل مشاهده شد (p=0.0005 ). نتایج نشان می‌دهد که در rs869025198 فراوانی ژنوتیپ CG در افراد کنترل چند برابر افراد بیمار می باشد و این ژنوتیپ می تواند خطر ابتلا به بیماری اندومتریوز را کاهش دهد و به عنوان فاکتور حفاظتی محسوب شود.
واژهای کلیدی:اندومتریوز،ژنFN1،پلی‌مورفیسم، PCR RFLP

 

 

 

 

 

فصل 1:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1- مقدمه

1-1-1- تعریف اندومتریوز

اندومتریوز یک بیماری چند عاملی (multifactorial) است که در اغلب منابع به صورت وجود بافت طبیعی اندومتر در خارج از حفره رحم تعریف می شود. اندومتر بافت فرش کننده ی مخاطی داخل رحم است که ضخیم شدگی و ساختار آن بر حسب مرحله‌ی سیکل قاعدگی تغییر می‌کند. این بافت مشتمل بر غدد، استروما، عضلات صاف، اعصاب، عروق لنفاوی و رگ‌های خونی است (Halis et al.,2010;Baranov et al.,2015).

 

1-1-2- شیوع بیماری اندومتریوز

شیوع کلی اندومتریوز به دلیل مشکلات اصلی که در سر راه تشخیص آن وجود دارد به درستی شناخته‌شده نیست. ازجمله این مشکلات، نیاز ضروری به روش‌هایی جهت تشخیص این بیماری است. در حال حاضر تنها روش تشخیص دقیق این بیماری جراحی لاپاراسکوپی است. از طرفی دیگر رواج و شیوع این بیماری در موقعیت‌های جغرافیایی و نژادهای مختلف متفاوت است. مطالعات نشان می‌دهد که اندومتریوز 8-10% از زنان را در سنین باروری تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری در 20-50% از زنان نابارور مشاهده‌شده است که بیانگر ارتباط بین اندومتریوز و ناباروری است (Gaox et al.,2006).

در مطالعه صورت گرفته توسط زنان آمریکایی و آفریقایی نسبت‌های عددی کمتری به دست آمد که بیانگر خطر ابتلای کمتری به این بیماری در این جمعیت‌هاست در مقابل خطر ابتلای بیشتری به بیماری در آسیای شرقی دیده شد. طبق بررسی‌ها بیش‌ترین بروز اندومتریوز در زنان 25 تا 29 سال و کمترین آن در زنان بالای 44 سال مشاهده شد. (Missmer et al.,2004) بیماری اندومتریوز ممکن است قبل از بلوغ شروع‌شده و بعد از اولین قاعدگی و با گذشت زمان پیشرفت کند. یافته‌های محققان نشان داده است که مصرف الکل و کافئین و افزایش چربی جانبی بدن خطر ابتلا به اندومتریوز را افزایش می‌دهد زیرا این مواد تولید استروژن تخمدان را افزایش می‌دهند. از طرفی ورزش‌های منظم که با کاهش سطح استرادیول در زنان همراه است، با کاهش خطر ابتلا به اندومتریوز در ارتباط است(Schan et al.,2013).

 

 

1-1-3- علائم بیماری اندومتریوز

علائم بیماری عبارت‌اند از: دردهای شدید لگنی، دیسپارونی عمیق (درد در زمان مقاربت) دیسمنوره (درد در زمان قاعدگی) سوزش ادرار، لکه بینی و ناباروری (Kyama M et al.,2004). علائم بیماری اندومتریوز همیشه با ظاهر لاپاراسکوپی آن مرتبط نیست محل بروز بیماری معمولاً محدود به حفره لگنی است نواحی زیادی برای بروز بیماری اندومتریوز وجود دارد ولی شایع‌ترین مکان برای اندومتریوز تخمدان است که تقریباً در 50% موارد هر دو تخمدان درگیر می‌باشند. (Bulletti et al.,2010)

جدول (1-1) علائم و نشانه های رایج بیماری اندومتریوز(Bulletti et al.,2010)
درصدابتلا علائم بیماری
٪81-61 دیسمنوره
٪11-41 درد مزمن لگن
٪11-41 دیسپارونی عمیق
٪11-91 ناباروری
٪21-51 درد شدید قاعدگی و لکه بینی
٪2-5 اسهال
٪2-5 سوزش ادرار

سایر نواحی و اعضا به ترتیب (بر حسب میزان بروز) عبارت‌اند از: پری تنئوم، بن‌بست خلفی صفاق، رباط uterosacle (به خصوص درج آن به پشت رحم)، لوله‌های فالوپ ، سطح رحم، سپتوم رکتوواژینال و در موارد نادر در اسکارهای سزارین و عمل جراحی، دیافراگم، شش‌ها، مغز، بازو، ساق پا، ریه و مثانه.(Olive et al.,2001)

شکل (1-1) نمونه مکان عمومی حضور بیماری اندومتریوز: ایمپلنت‌های اندومتریوز به‌طور شایع در حفره‌ی لنگی به خصوص تخمدان‌ها گسترش می‌یابند(Olive et al.,2001).

 

1-1-4- طبقه‌بندی بیماری اندومتریوز

در طی لاپاراسکوپی پزشکان، اندازه های متفاوتی از ایمپلنت‌های اندومتریوزی را پیدا کردند و بر اساس این اطلاعات چند سطح طبقه‌بندی برای نشان دادن شدت بیماری تعریف کردند که معتبرترین آن‌ها سیستم طبقه‌بندی انجمن باروری آمریکاAFS که در آن بیماران بر اساس وسعت، شدت چسبندگی، ظاهر و اندازه‌ی ایمپلنت‌ها دریکی از چهار گروه زیر قرار می‌گیرند.
1-1-4-1 بیماری جزئی
در این مرحله زخم‌های خیلی کمی و سطحی در سطح اندام‌ها و صفاق مشاهده می‌شود.
1-1-4-2- بیماری خفیف
در این مرحله زخم ها وسیع شده و برجستگی‌های عمیق به مرور ظاهر می‌شوند.
1-1-4-3- بیماری متوسط
در این مرحله اندومتریوماهای کوچک و سطحی و چسبندگی‌های وسیع مشاهده می‌شود.
1-1-4-4- بیماری شدید
بیشتر اندام‌ها دچار چسبندگی می‌شوند واندومتریوماهای بزرگ و عمیق در این مرحله از بیماری مشاهده می شوند.(Jacques et al.,1996)
شکل (1-2) طبقه‌بندی بیماری اندومتریوز: در این سیستم ایمپلنت‌های اندومتریوز را بر اساس وسعت، شدت چسبندگی و ظاهر لاپراسکوپی دسته‌بندی می‌کنندASRM=American Society for Reproductive Medicine,1996)).

 

1-1-5- تشخیص بیماری اندومتریوز

در حال حاضر روش قطعی تشخیص بیماری اندومتریوز روش لاپاراسکوپی است. با این وجود بیماری اندومتریوز با استفاده از (معاینه، سونوگرافی، اولتراترانس واژینال و آزمایش خون) قابل بررسی است. در معاینه‌ی چشمی بعضی از فرم‌های بیماری اندومتریوز در ناف به صورت ضایعات تیره، متراکم و دردناک قابل‌مشاهده‌اند. امکان مشاهده‌ی ندول در گردن رحم یا دیواره خلفی واژن که مربوط به بیماری اندومتریوز رکتوواژینال است، با استفاده از اسپکلوم2 فراهم می‌شود. تومورهای دردناک چسبنده به تخمدان که باعث انسداد لگن می‌شوند و وجود گره در کیسه داگلاس هم از طریق معاینه‌ی واژینال قابل‌تشخیص است (Suryawnshi et al., 2013). در حال حاضر هیچ نشانگر غیر-تهاجمی برای تشخیص بالینی بیماری اندومتریوز شناسایی نشده و مطالعات گسترده‌ای بر روی استفاده از miRNA ها و SiRNA ها برای شناسایی بیماری اندومتریوز صورت گرفته است (Wang et al.,2012). مطالعاتی به منظور بررسی سطح تغییریافته ژن CCND1 (رمز کننده‌ی Caldesmon) و خود پروتئین Caldesmon در ضایعات بیماری اندومتریوز انجام‌گرفته است و عملکرد این ژن و پروتئین آن به عنوان نشانگرهای زیستی بالقوه در تشخیص بیماری اندومتریوز به اثبات رسیده است و می توان امید داشت که در آینده از ویژگی Caldesmon به عنوان یک نشانگر منحصربه‌فرد در تشخیص بیماری اندومتریوز استفاده شود.(Moela et al.,2013).

شکل (1-3) تصویر رادیوگرافیک اندومتریوم: تصویر A، تصویرشیشه‌ی مات یک اندومتریوم 1 سانتیمتری تخمدان راست با جریان اندک به توده و جریان طبیعی به تخمدان را نشان می‌دهد. مناطق قرمز، زرد، نارنجی، نشان‌دهنده‌ی جریان خون به سمت ترانسدیوسر و مناطق آبی و سبز نشانگر دور شدن جریان خون از ترانس دیوسر هستند که در سونوگرافی ترانس واژینال مشاهده‌شده است. تصویر B تصویر تشدید مغناطیسی است که نشان‌دهنده‌ی یک اندومتریوم تخمدان چپ استLinda et al., 2010)).

 

1-1-6- شیوه های درمانی بیماری اندومتریوز

از آنجایی که علت بیماری اندومتریوز هنوز مبهم است، هیچ درمان دائمی نیز برای آن وجود ندارد. درمان‌ها شامل داروهای هورمونی (پیشگیری از بارداری مدروکسی پروژسترون استات، دانازول ، آنالوگ‌های ( GnRH)، جراحی (لاپاراتومی یا لاپاراسکوپی) و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند. البته دارودرمانی دارای اثر محدود است و احتمالاً با بارداری در طول دوره‌ی درمان یا پس‌ازآن تداخل خواهد داشت (Acien et al.,2010).

 

1-1-6-1- درمان طبی

در زنان مبتلا به دیسمنوره شدید که با داروهای خوراکی پیشگیری از بارداری درمان شده‌اندتوانستند با تغییر روش درمان به صورت درمان مداوم با داروهای ضد بارداری ترکیبی بود تا 85% منجر به بهبودی شوند(Vercellini et al.,2003). مدروکسی پروژسترون استات در کنترل بیماری به‌اندازه‌ی داروهای ضدبارداری ترکیبی مؤثر است. آگونیست های GnRH نیز هیپوفیز را از گونادوتروپین های درون‌زا، خالی و ساخت بیشتر آن‌ها را مهار می‌کنند و به این ترتیب روی چرخه‌ی قاعدگی اثر گذاشته و باعث قطع چرخه قاعدگی می شوند و این‌گونه به درمان بیماری اندومتریوز کمک می‌کنند اما دارای عوارض جانبی ازجمله پوکی استخوان می‌باشند.(Kardri et al.,1996)داروهای هورمونی پس از جراحی باید شامل مکمل‌های استروژن و پروژسترون باشند.(Dhooghe et al.,2006)

 

1-1-6-2- درمان جراحی

درمان جراحی شامل روش های مختلف از جمله، برش با چاقوی جراحی، تخریب ایمپلنت‌های اندومتریوتیک با لیزر، برش یا تخریب اندومتریوم ها، برداشت ندول های رکتوواژینال، از بین بردن چسبندگی‌ها و قطع مسیرهای عصبی است (Sutton et al.,1997). یکی دیگر از روش هایی که بیماری را از بین می‌برد هیسترکتومی2 است اما به دلیل ایجاد اثرات نامطلوب برای زنانی که می‌خواهند باردار شوند، ممنوع است. در بیشتر موارد جراحی لاپاراتومی و یا لاپاراسکوپی همراه با هورمون درمانی استفاده می‌شود (Acien et al.,2010).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

منابع

1.Abu-Asab, M., Zhang, M., Amini, D., Abu-Asab, N., Amri, H. (2011). Endometriosis
gene expression heterogeneity and biosignature: a phylogenetic analysis. Obstetrics and
gynecology international, 2011.
2. Acién, P., Acién, M., Fernández, F., Mayol, M. J., Aranda, I. (2010). The cavitated
accessory uterine mass: a Müllerian anomaly in women with an otherwise normal
uterus. Obstetrics & Gynecology, 116(5), 1101-1109
3. Acién, P., Velasco, I. (2013). Endometriosis: a disease that remains enigmatic. ISRN
obstetrics and gynecology, 2013.
4. Acién, P., Velasco, I., Gutiérrez, M., Martínez-Beltrán, M. (2007). Aromatase
expression in endometriotic tissues and its relationship to clinical and analytical
findings. Fertility and sterility, 88(1), 32-38.
5. Agoulnik, I. U., Tong, X. W., Fischer, D. C., Körner, K., Atkinson, N. E., Edwards, D.
P., Kieback, D. G. (2004). A germline variation in the progesterone receptor gene
increases transcriptional activity and may modify ovarian cancer risk. The Journal of
clinical endocrinology & Metabolism,89(12), 6340-6347.
6. Alovskaya, A., Alekseeva, T., Phillips, J. B., King, V., Brown, R. (2007). Fibronectin,
collagen, fibrin-components of extracellular matrix for nerve regeneration. Topics in
Tissue Engineering, 3, 1-26.
7. Baneyx, G., Baugh, L., Vogel, V. (2001). Coexisting conformations of fibronectin in
cell culture imaged using fluorescence resonance energy transfer. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 98(25), 14464-14468.
8. Bedaiwy, M. A., Falcone, T., Sharma, R. K., Goldberg, J. M., Attaran, M., Nelson, D.
R., Agarwal, A. (2002). Prediction of endometriosis with serum and peritoneal fluid
markers: a prospective controlled trial. Human Reproduction, 17(2), 426-431.
9. Bloski, T., Pierson, R. (2008). Endometriosis and chronic pelvic pain: unraveling the
mystery behind this complex condition. Nursing for women’s health, 12(5), 382-395.
10. Braundmeier, A. G., Fazleabas, A. T. (2009). The non-human primate model of
endometriosis: research and implications for fecundity. Molecular human
reproduction, 15(10), 577-586.
11. Bulletti, C., Coccia, M. E., Battistoni, S., Borini, A. (2010). Endometriosis and
infertility. Journal of assisted reproduction and genetics, 27(8), 441-447.
12. Castelletti, F., Donadelli, R., Banterla, F., Hildebrandt, F., Zipfel, P.F., Bresin, E., Otto,
E., Skerka, C., Renieri, A., Todeschini, M., Caprioli, J (2008). Mutations in FN1 cause
glomerulopathy with fibronectin deposits. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 105(7), 2538-2543.
13. Chang, C. C., Hsieh, Y. Y., Tsai, F. J., Tsai, C. H., Tsai, H. D., Lin, C. C. (2002). The
proline form of p53 codon 72 polymorphism is associated with endometriosis. Fertility
and sterility, 77(1), 43-45.
14.Chauhan AK, Kisucka J, Cozzi MR, Walsh MT, Moretti FA,Battiston M, et al. Prothrombotic effects of fibronectin isoforms containing the EDA domain. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28(2):296-301.

15. Chen, J., Leong, S. Y., Schachner, M. (2005). Differential expression of cell fate
determinants in neurons and glial ceills of adult mouse spinal cord after compression
injury. European Journal of Neuroscience, 22(8), 1895-1906.
16. D’Hooghe, T., Hummelshoj, L. (2006). Multi-disciplinary centres/networks of
excellence for endometriosis management and research: a proposal.Human
Reproduction, 21(11), 2743-2748.
17. Davey, J. W., Hohenlohe, P. A., Etter, P. D., Boone, J. Q., Catchen, J. M., Blaxter, M.
L. (2011). Genome-wide genetic marker discovery and genotyping using nextgeneration
sequencing. Nature Reviews Genetics, 12(7), 499-510.
18. Dean, D. C., Bowlus, C. L., Bourgeois, S. (1987). Cloning and analysis of the promotor
region of the human fibronectin gene. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 84(7), 1876-1880.
19. Edenburg HJ. (2006) DNA Replication, Recombination and Repair. United States of
America. Wiley Liss.
20. Erickson, H. P. (2003). Stretching fibronectin. In Mechanics of Elastic Biomolecules.
Springer. Netherlan.
21. Eun, C. K., Klinger, H. P. (1980). Human chromosome 11 affects the expression of
fibronectin fibers in human× mouse cell hybrids. Cytogenetic and Genome
Research, 27(1), 57-65.
22. Falconer, H., Sundqvist, J., Xu, H., Vodolazkaia, A., Fassbender, A., Kyama, C., Bokor,
A., D’Hooghe, T.M. (2012). Analysis of common variations in tumor-suppressor genes
on chr1p36 among Caucasian women with endometriosis. Gynecologic
oncology, 127(2), 398-402.
23. Ferrero, S., Remorgida, V., Maganza, C., Venturini, P.L., Salvatore, S., Papaleo, E.,
Candiani, M. Leone Roberti Maggiore, U (2014). Aromatase and endometriosis:
estrogens play a role. Annals of the New York Academy of Sciences, 1317(1), 17-23.
24.Frazer, K.A., Ballinger, D.G., Cox, D.R., Hinds, D.A., Stuve, L.L., Gibbs, R.A.,
Belmont, J.W., Boudreau, A., Hardenbol, P., Leal, S.M., Pasternak, S. (2007). A second
generation human haplotype map of over 3.1 million SNPs. Nature, 449(7164), 851-
861. 25.Gallegos-Arreola, M. P., Figuera-Villanueva, L. E., Puebla-Pérez, A. M., MontoyaFuentes,
H., Suarez-Rincon, A. E., Zúñiga-González, G. M. (2012). Association of
TP53 gene codon 72 polymorphism with endometriosis in Mexican women. Genet Mol
Res, 11(2), 1401-1408.

26.Garrido, N., Navarro, J., Remohí, J., Simón, C., Pellicer, A. (2000). Follicular hormonal
environment and embryo quality in women with endometriosis. Human Reproduction
Update, 6(1), 67-74.
27. Gruenwald, P. (1942). Origin of endometriosis from the mesenchyme of the celomic
walls. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 44(3), 470-474.
28. Herington, J. L., Bruner-Tran, K. L., Lucas, J. A., Osteen, K. G. (2011). Immune
interactions in endometriosis. Expert review of clinical immunology, 7(5), 611-626.
29.Hindorff, L. A., Sethupathy, P., Junkins, H. A., Ramos, E. M., Mehta, J. P., Collins, F.
S., Manolio, T. A. (2009). Potential etiologic and functional implications of genomewide
association loci for human diseases and traits.Proceedings of the National
Academy of
Sciences, 106(23), 9362-9367.
30.Hirano, H., Yamada, Y., Sullivan, M., De Crombrugghe, B., Pastan, I., Yamada, K. M.
(1983). Isolation of genomic DNA clones spanning the entire fibronectin
gene. Proceedings of the National Academy of Sciences, 80(1), 46-50.
31. Jubanyik, K. J., Comite, F. (1997). Extrapelvic endometriosis. Obstetrics an gynecology
clinics of North America, 24(2), 411-440.
32. Kao, A.P., Wang, K.H., Long, C.Y., Chai, C.Y., Tsai, C.F., Hsieh, T.H., Hsu, C.Y.,
Chang, C.C., Lee, J.N. Tsai, E.M. (2011). Interleukin-1β induces cyclooxygenase-2
expression and promotes the invasive ability of human mesenchymal stem cells derived
from ovarian endometrioma. Fertility and sterility, 96(3), 678-684.
33. Karuri, N. W., Lin, Z., Rye, H. S., Schwarzbauer, J. E. (2009). Probing the
conformation of the fibronectin III1–2 domain by fluorescence resonance energy
transfer. Journal of Biological Chemistry, 284(6), 3445-3452.
34. Kida, H., Takano, Y., Yamamoto, K., Mori, M., Yanaga, K., Tanaka, J.I., Kudo, S.E.,
Mimori, K (2014). A single nucleotide polymorphism in fibronectin 1 determines tumor
shape in colorectal cancer. Oncology reports, 32(2), 548-552.
35. Kim, C. M., Y. J. Oh, S. H. Cho, D. J. Chung, J. Y. Hwang, K. H. Park, D. J. Cho, Y.
M. Choi, B. S. Lee, B. S. (2007). Increased telomerase activity and human telomerase
reverse transcriptase mRNA expression in the endometrium of patients with
endometriosis. Human Reproduction, 22(3), 843-849.
36.King VR, Henseler M, Brown RA, Priestley JV. Mats made from fibronectin support oriented growth of axons in the damaged spinal cord of the adult rat. Exp Neurol 2003;182(2):383-98.
37. Kornblihtt, A. R., Schor, I. E., Alló, M., Dujardin, G., Petrillo, E., Muñoz, M. J. (2013).
Alternative splicing: a pivotal step between eukaryotic transcription and
translation. Nature reviews Molecular cell biology, 14(3), 153-165.
38. .Kulkarni A, Patil SA, Badami PS. Synthesis, characterization, DNA cleavage and in vitro antimicrobial studies of La(III), Th(IV) and VO(IV) complexes with Schiff bases of coumarin derivatives. Eur J Med Chem 2009;44(7):2904-12.
39. Lee, K. S., Joo, B. S., Na, Y. J., Yoon, M. S., Choi, O. H., Kim, W. W. (2000).
Relationships between concentrations of tumor necrosis factor-α and nitric oxide in
follicular fluid and oocyte quality. Journal of assisted reproduction and genetics, 17(4),
222-228.
40. Lustosa, S.A.S., de Souza Viana, L., Affonso, R.J., Silva, S.R.M., Denadai, M.V.A., de
Toledo, S.R.C., Oliveira, I.D., Matos, D. (2014). Expression profiling using a cDNA
array and immunohistochemistry for the extracellular matrix genes FN-1, ITGA-3,
ITGB-5, MMP-2, and MMP-9 in colorectal carcinoma progression and
dissemination. The Scientific World Journal, 2014.
41. Mao, Y., Schwarzbauer, J. E. (2005). Fibronectin fibrillogenesis, a cell-mediated matrix
assembly process. Matrix biology, 24(6), 389-399.
42. Megiorni, F., Resta, S., Yazdanian, D., Cavaggioni, G., Lia, C., Panici, P.B., Pizzuti, A.
, Porpora, M.G. (2014). Lack of association between serotonin transporter 5-HTT gene
polymorphism and endometriosis in an Italian patient population. Journal of negative
results in biomedicine, 13(1), 1.
43. Mehedintu, C., Plotogea, M. N., Antonovici, M. (2014). Endometriosis still a
challenge. Journal of Medicine & Life, 7(3).
44. Melin, A., Sparen, P., Persson, I., Bergqvist, A. (2006). Endometriosis and the risk of
cancer with special emphasis on ovarian cancer. Human reproduction, 21(5), 1237-
1242.
45. Meola, J., dos Santos Hidalgo, G., e Silva, J., Silva, L., Paz, C., Ferriani, R.. (2013).
Caldesmon: new insights for diagnosing endometriosis. Biology of reproduction, 88(5),
122.
46. Missmer, S. A., Hankinson, S. E., Spiegelman, D., Barbieri, R. L., Marshall, L. M.,
Hunter, D. J. (2004). Incidence of laparoscopically confirmed endometriosis by
demographic, anthropometric, and lifestyle factors.American journal of
epidemiology, 160(8), 784-796.
47.Missmer S,Chararro J,Malspeis E,Berton J,Hornstein M,Spiegelman D,et al.,2010,A prospective study of dietry fat cousumption and endometriosis risk.Human Reproduction update.25:1528-35.
48. Montgomery, G., Zondervan, K. T., Nyholt, D. R. (2014). The future for genetic studies
in reproduction. Molecular human reproduction, 20(1), 1-14.
49. Nezhat, F., Cohen, C., Rahaman, J., Gretz, H., Cole, P., Kalir, T. (2002). Comparative
immunohistochemical studies of bcl‐2 and p53 proteins in benign and malignant ovarian
endometriotic cysts. Cancer, 94(11), 2935-2940.
50. Nisolle, M., Casanas-Roux, F., Donnez, J. (1997). Immunohistochemical analysis of
proliferative activity and steroid receptor expression in peritoneal and ovarian
endometriosis. Fertility and sterility, 68(5), 912-919.
51. Nothnick, W. B., Al-Hendy, A., Lue, J. R. (2015). Circulating Micro-RNAs as
diagnostic biomarkers for endometriosis: privation and promise. Journal of minimally
invasive gynecology, 22(5), 719-726.
52. Odermatt, E., Tamkun, J. W., Hynes, R. O. (1985). Repeating modular structure of the
fibronectin gene: relationship to protein structure and subunit variation. Proceedings of
the National Academy of Sciences, 82(19), 6571-6575. 53. Olive, D. L., Pritts, E. A. (2001). Treatment of endometriosis. New England Journal of
Medicine, 345(4), 266-275.
54. Onaran, M., Yılmaz, A., Şen, İ., Ergun, M. A., Çamtosun, A., Küpeli, B., Bozkırlı, İ.
(2009). A HindIII polymorphism of fibronectin gene is associated with
nephrolithiasis. Urology, 74(5), 1004-1007.
57. Ouchi, K., Miyachi, M., Tsuma, Y., Tsuchiya, K., Iehara, T., Konishi, E., Yanagisawa,
A. Hosoi, H (2015). FN1: a novel fusion partner of ALK in an inflammatory
myofibroblastic tumor. Pediatric blood & cancer, 62(5), 909-911.
58. Owerbach, D., Doyle, D., Shows, T. B. (1978). Genetics of the large, external,
transformation-sensitive (LETS) protein: assignment of a gene coding for expression of
LETS to human chromosome 8. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 75(11), 5640-5644.
59. Pagliardini, L., Gentilini, D., Sanchez, A. M., Candiani, M., Viganò, P., Di Blasio, A.
M.(2015). Replication and meta-analysis of previous genome-wide association studies
confirm vezatin as the locus with the strongest evidence for association with
endometriosis. Human reproduction, 30(4), 987-993.
60. Paglier, L., Pinkoski, M Green, D., (2003). Apoptosis Signalling: A Means to an End.
United States of America: Elsevier Science.
61 . Panetti TS, Hannah DF, Avraamides C, Gaughan JP, Marcinkiewicz C, Huttenlocher A, et al. Extracellular matrix molecules regulate endothelial cell migration stimulated by lysophosphatidic acid. J Thromb Haemost 2004;2(9):1645-56.

62. Pickford, A. R., Campbell, I. D. (2004). NMR studies of modular protein structures and
their interactions. Chemical reviews, 104(8), 3557-3566.
63. Pizzo, A., Salmeri, F. M., Ardita, F. V., Sofo, V., Tripepi, M., Marsico, S. (2002).
Behaviour of cytokine levels in serum and peritoneal fluid of women with
endometriosis. Gynecologic and obstetric investigation, 54(2), 82-87.
64. Pollacco, J., Sacco, K., Portelli, M., Schembri-Wismayer, P., Calleja-Agius, J. (2012).
Molecular links between endometriosis and cancer.Gynecological
Endocrinology, 28(8), 577-581.
65. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2012).
Endometriosis and infertility: a committee opinion. Fertility and sterility, 98(3), 591-
598.
66. Puls, F., Hofvander, J., Magnusson, L., Nilsson, J., Haywood, E., Sumathi, V.P.,
Mangham, D.C., Kindblom, L.G., Mertens, F. (2016). FN1–EGF gene fusions are
recurrent in calcifying aponeurotic fibroma. The Journal of pathology, 238(4), 502-507.
67. Rahmioglu, N., Nyholt, D. R., Morris, A. P., Missmer, S. A., Montgomery, G. W.,
Zondervan, K. T. (2014). Genetic variants underlying risk of endometriosis: insights
from meta-analysis of eight genome-wide association and replication datasets. Human
reproduction update, 20(5), 702-716
68. Rochette CF, Gilbert N, Simard LR. SMN gene duplication and the emergence of the SMN2 gene occurred in distinct hominids: SMN2 is unique to Homo sapiens. Hum Genet 2001;108(3):255-66.
69. Sadee, W., Wang, D., Papp, A. C., Pinsonneault, J. K., Smith, R. M., Moyer, R. A.,
Johnson, A. D. (2011). Pharmacogenomics of the RNA world: structural RNA
polymorphisms in drug therapy. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 89(3), 355-
365.
70. Sampson, J. A. (1927). Peritoneal endometriosis due to the menstrual dissemination of
endometrial tissue into the peritoneal cavity. Am J Obstet Gynecol, 14, 422-469.
71. Selam, B., Kayisli, U. A., Garcia-Velasco, J. A., Arici, A. (2002). Extracellular matrixdependent regulation of Fas ligand expression in human endometrial stromal
cells. Biology of reproduction, 66(1), 1-5.
72. Shaw, RW. An atlas of endometriosis. Carnforth, UK: The Parthenon Publishing Group;
1993.Shippen ER, West WJ. Successful treatment of severe endometriosis in two
premenopausal women with an aromatase.
73. Shibata, K., Kikkawa, F., Nawa, A., Suganuma, N., Hamaguchi, M. (1997). Fibronectin
secretion from human peritoneal tissue induces Mr 92,000 type IV collagenase
expression and invasion in ovarian cancer cell lines. Cancer research, 57(23), 5416-
5420.
74. Simpson, J. L., Bischoff, F. Z., Kamat, A., Buster, J. E., Carson, S. A. (2003). Genetics
of endometriosis. Obstetrics and gynecology clinics of North America, 30(1), 21-40.
75. Soto-Quintana, O., Zúñiga-González, G.M., Ramírez-Patiño, R., Ramos-Silva, A.,
Figuera, L.E., Carrillo-Moreno, D.I., Gutiérrez-Hurtado, I.A., Puebla-Pérez, A.M.,
Sánchez-Llamas, B. Gallegos-Arreola, M.P (2015). Association of the GSTM1 null
polymorphism with breast cancer in a Mexican population. Genetics and Molecular
Research, 14(4), 13066-13075.
76. Soysal, S., Soysal, M. E., Ozer, S., Gul, N., Gezgin, T. (2004). The effects of post‐
surgical administration of goserelin plus anastrozole compared to goserelin alone in
patients with severe endometriosis: a prospective randomized trial. Human
Reproduction, 19(1), 160-167.
77. Suryawanshi, S., Vlad, A.M., Lin, H.M., Mantia-Smaldone, G., Laskey, R., Lee, M.,
Lin, Y., Donnellan, N., Klein-Patel, M., Lee, T, Mansuria, S., (2013). Plasma
microRNAs as novel biomarkers for endometriosis and endometriosis-associated
ovarian cancer. Clinical Cancer Research, 19(5), 1213-1224.
78. Sutton, C. J., Pooley, A. S., Ewen, S. P., Haines, P. (1997). Follow-up report on a
randomized controlled trial of laser laparoscopy in the treatment of pelvic pain
associated with minimal to moderate endometriosis. Fertility and sterility, 68(6), 1070-
1074.
79. Tariverdian, N., Theoharides, T.C., Siedentopf, F., Gutiérrez, G., Jeschke, U.,
Rabinovich, G.A., Blois, S.M. Arck, P.C. (2007). Neuroendocrine–immune
disequilibrium and endometriosis: an interdisciplinary approach. InSeminars in
immunopathology (Vol. 29, No. 2, pp. 193-210). Springer-Verlag.
80. Tempfer, C. B., Simoni, M., Destenaves, B., Fauser, B. C. J. M. (2009). Functional
genetic polymorphisms and female reproductive disorders: part II—
endometriosis. Human reproduction update, 15(1), 97-118.
81. Varma, R., Rollason, T., Gupta, J. K., Maher, E. R. (2004). Endometriosis and the
neoplastic process. Reproduction, 127(3), 293-304.
82. Velasco, I., Acién, P., Campos, A., Acién, M. I., Ruiz-Maciá, E. (2010). Interleukin-6
and other soluble factors in peritoneal fluid and endometriomas and their relation to
pain and aromatase expression. Journal of reproductive immunology, 84(2), 199-205.
83. Velasco, I., Rueda, J., Acien, P. (2006). Aromatase expression in endometriotic tissues
and cell cultures of patients with endometriosis.Molecular human reproduction, 12(6),
377-381.
84.Vignal, A., Milan, D., SanCristobal, M., Eggen, A. (2002). A review on SNP and other
types of molecular markers and their use in animal genetics.Genetics Selection
Evolution, 34(3), 275-306.
85. Wang, W. T., Zhao, Y. N., Han, B. W., Hong, S. J., Chen, Y. Q. (2012). Circulating
microRNAs identified in a genome-wide serum microRNA expression analysis as
noninvasive biomarkers for endometriosis. The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism, 98(1), 281-289.
86. Wang, Z., Kyo, S., Maida, Y., Takakura, M., Tanaka, M., Yatabe, N., Kanaya, T.,
Nakamura, M., Koike, K., Hisamoto, K. Ohmichi, M., (2002). Tamoxifen regulates
human telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene expression differently in breast
and endometrial cancer cells. Oncogene, 21(22), 3517-3524.
87.Watson SP. Platelet activation by extracellular matrix proteins in haemostasis and thrombosis. Curr Pharm Des 2009;15(12):1358-72
88. White, E. S., Muro, A. F. (2011). Fibronectin splice variants: understanding their
multiple roles in health and disease using engineered mouse models.IUBMB life, 63(7),
538-546.
89. Witz, C. A., Burns, W. N. (2002). Endometriosis and infertility: is there a cause and
effect relationship? Gynecologic and obstetric investigation, 53(1), 2-11.
90. Wong, C. W., Wong, T. Y., Cheung, C. M. G. (2015). Polypoidal choroidal
vasculopathy in Asians. Journal of clinical medicine, 4(5), 782-821.
91. Xu, J., Mosher, D. (2011). Fibronectin and Other Adhesive Glycoproteins. In The
Extracellular Matrix.,Springer .Berlin Heidelberg.
92. Yang, H. Y., Su, S. L., Peng, Y. J., Wang, C. C., Lee, H. S., Salter, D. M., Lee, C. H.
(2014). An intron polymorphism of the fibronectin gene is associated with end-stage
knee osteoarthritis in a Han Chinese population: two independent case-control
studies. BMC musculoskeletal disorders, 15(1), 1.
93. Zhang, J., Li, M. (2012). Transcriptional Differences in Embryonic Fibroblasts Between
Beijing Fatty Chicken and Silkie Bantam Using Microarray. Journal of Computational
and Theoretical Nanoscience, 9(7), 1001-1007.
94. Zondervan, K.T., Weeks, D.E., Colman, R., Cardon, L.R., Hadfield, R., Schleffler, J.,
Trainor, A.G., Coe, C.L., Kemnitz, J.W., Kennedy, S.H (2004). Familial aggregation of
endometriosis in a large pedigree of rhesus macaques. Human Reproduction, 19(2),
448-455.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم های (rs777139670) و( rs869025198) از ژن FN1 با اندومتریوزیز در استان گیلان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

22 − = 13

شناسه محصول: kord140 دسته: