بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس- گیلانده رودخانه‌ی بالخلوچای اردبیل

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

تعهدنامه¬ی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاه

دانشکده¬ی فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

پایان¬نامه برای دریافت درجه¬ی کارشناسی ارشد
در رشته¬ی مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری

عنوان:
بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس- گیلانده رودخانه‌ی بالخلوچای اردبیل

استاد راهنما:
دکتر اباذر اسمعلی عوری

اساتید مشاور:
دکتر شکراله اصغری
مهندس امیرحمزه محمدی

پژوهشگر:
…….

مهر 1393

دانشکده‌ی فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

پایان¬نامه برای دریافت درجه¬ی کارشناسی ارشد
در رشته¬ی مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری

عنوان:
بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس- گیلانده رودخانه‌ی بالخلوچای اردبیل

پژوهشگر:
………..

 

نام خانوادگي دانشجو: ………
عنوان پايان¬نامه: بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس- گیلانده رودخانه‌ی بالخلوچای اردبیل
استاد راهنما: دکتر اباذر اسمعلی عوری
اساتید مشاور: دکتر شکراله اصغری و مهندس امیرحمزه محمدی
مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی منابع طبیعی
گرايش: آبخیزداری دانشگاه: محقق اردبيلي
دانشكده: فناوری کشاورزی و منابع طبیعی تاريخ دفاع: 05/07/93 تعداد صفحات: 102
چكيده:
مشخص نمودن درجه فرسایش‌پذیری خاک در حوزه و نمایش آن به صورت نقشه در محیط GIS، در مدیریت بهینه از منابع آب و خاک موثر می‌باشد. برای ارزیابی فرسایش در حوزه‌های آبخیز معمولاً از روابط تجربی استفاده می‌شود. در این تحقیق که در حوزه آبخیز بالخلوچای در استان اردبیل به انجام رسیده، ابتدا پارامترهای موثر در ایجاد فرسایش کنار‌رودخانه‌ای موجود در منطقه شامل عوامل توپوگرافی، خاک و زمین، هیدرولوژی، تغییرات کاربری مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه، عوامل متغیر به پارامترهای سری زمانی، فیزیوگرافی، هیدرولوژی و عوامل زمینی طبقه‌بندی شدند. در پارامترهای زمانی در چهار مقطع زمانی 1334 با استفاده از عکس‌های هوایی، سال 1359 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای TM، سال‌های 1389 و 1392 با تصاویر Google Earth تهیه شد و سطح موثر فرسایش رودخانه‌ای مورد مقایسه قرار گرفت. مقدار فرسایش با استفاده از روابط تجربی متعدد بدست آمد، ولی نتایج بدست آمده قابل قبول نبود. سپس از تعیین متغیرهاي مستقل شامل (عوامل توپوگرافي، هیدرولوژی، فرسایش پذیري خاك و عوامل زمینی (و سطح موثر فرسایش رودخانه‌ای به عنوان متغیر وابسته، با تجزیه و تحلیل آن‌ها در نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون رگرسیونی چند متغیره، روابط برآورد مقدار فرسایش کنار رودخانه‌ای در چهار حالت مختلف بدست آمد و پارامترهای محیط بازه، دبی پیک، کشت آبی، زمان تمرکز، مرتع و مسکونی نقش بسیار زیادی در تشدید فرسایش کنار رودخانه‌ای از خود نشان می‌دهند. چرا که در رگرسیون چند متغیره جز اولین پارامترهایی هستند که وارد مدل می‌شوند.

كليد واژه¬ها:
اردبیل، بالخلوچای، فرسایش کنار رودخانه‌ای، رگرسیون چند متغیره، GIS

 

 

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه……….2 1- 2- کلیات ………6
1-2-1- آشنایی با مفاهیم فرسایش…….6
1-2-2- عوامل موثر در فرسایش آبی….7
1-2-2-1- عوامل اقلیمی…….7
1-2-2-2- فرسایش‌پذیری خاک………..8
1-2-2-3- شیب زمین……….9
1-2-2-4- پوشش گیاهی…….9
1-2-2-5- مدیریت (نحوه بهره‌برداری از اراضی) …….9
1-2-3- انواع فرسایش آبی….10
1-2-4- ساماندهی رودخانه….17
1-3- ضرورت و اهداف تحقیق…..18
1-4- فرضیه و روش شناسی تحقیق….20

فصل دوم: مروری بر منابع
2-1 مروری بر منابع…….23
2-1-1- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور……..23
2-1-2- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور…..27

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه………..32
3-1-1- مشخصات فیزیوگرافی و توپوگرافی حوزه آبخیز……….33
3-1-2- اقلیم منطقه ……….34
3-1-3- زمین شناسی و خاکشناسی………..34
3-1-3-1- مشخصات زمین شناسی ……..34
3-1-3-2- خصوصیات خاک‌های حوزه آبخیز….35
3-1-4- پوشش گیاهی حوزه آبخیز بالخلوچای………..35
3-1-5- هیدرولوژی……37
3-1-6- انواع فرسایش‌های موجود در حوزه آبخیز بالخلوچای………..38
3-2- روش تحقیق …….38
3-2-1- بررسی عوامل محیطی مؤثر فرسایش کنار رودخانه‌‍‌ای موجود در منطقه…..39
3-2-1-1- عوامل توپوگرافی……..39
3-2-1-2- عوامل مربوط به زمین……..45
3-2-1-3- عوامل انسانی……..47
3-2-2- ترکیب باندها از طریق تصاویر ماهواره‌ای……48
3-2-3- حوزه بالادست رودخانه مورد مطالعه……….49
3-2-4- مشخصات هندسی رودخانه بالخلو…..50
3-2-5- بررسی فرسایش کنار رودخانه‌ای با روابط تجربی….59
3-2-6- برآورد مقادير فرسايش کنار رودخانه‌ای در سری زمانی و بازه‌های مجزا …….60
3-2-8- بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل مختلف در رخداد فرسایش کنار رودخانه‌ای…….60
3-2-8-1- بررسی آماری رابطه عوامل مؤثر……….60
3-3- روش اجرای طرح………..61

فصل چهارم: نتایج
4-1- نقش عوامل محیطی موثر در ایجاد انواع فرسایش آبی در منطقه……..66
4-1-1- نتایج فیزیوگرافی حوزه آبخیز بالخلوچای و حوزه بالادست……66
4-1-2- نتایج بررسی وضعیت زمین‌شناسی حوزه آبخیز بالخلوچای …..68
4-1-3- نتایج خاک حوزه آبخیز بالخلوچای ………..71
4-2- نتایج بررسی فرسایش کنار رودخانه‌ای با استفاده از روابط تجربی…….73
4-3- برآورد مقادير فرسايش کنار رودخانه‌ای در سری زمانی و بازه‌های مجزا…….74
4-4- نتایج بررسی عوامل موثر و تعیین روابط بین عوامل انتخابی با تغییرات فرسایش کنار رودخانه‌ای…….87
4-5- روابط بین عوامل زمین محیطی متغیر با تغییرات فرسایش کنار رودخانه‌ای……..88
4-5-1- تغییرات شبکه هیدروگرافی در طی زمان………88
4-5-2- تغییرات کاربری اراضی در طی زمان……..89
4-6- مهمترین عوامل مؤثر در رخداد فرسایش کنار رودخانه‌ای………..89

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- بحث…….91
5-2- نتیجه‌گیری…..93
5-3- پیشنهادها……..94

فهرست منابع و مآخذ……96

فهرست جدول¬ها
شماره و عنوان جدول صفحه

جدول 3-1- مشخصات ایستگاه‌های هیدرومتری حوزه آبخیز بالخلوچای…….38
جدول 3-2- روابط فرسایش کنار رودخانه‌ای……59 جدول 4-1- مشخصات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بالخلوچای و بالادست حوزه مورد نظر……….66
جدول 4-2- راهنمای نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز و ضریب مقاومت سازندها و سنگ‌ها به فرسایش……..71
جدول 3-4- مشخصات واحد اراضی، شیب، مشخصات خاک‌ها و تقسیم بندی آن‌ها به روش فائو………72
جدول 4-4- پارامترهای فیزیوگرافی 6 بازه حوزه آبخیز مورد نظر…..75
جدول 4-5- متغیرهای وارد شده به پارامترهای فیزیوگرافی…….76
جدول 4-6- پارامترهای هیدرولوژی 6 بازه حوزه آبخیز مورد نظر……..77
جدول 4-7- متغیرهای وارد شده به پارامترهای هیدرولوژی……..81
جدول 4-8- عوامل زمینی 6 بازه حوزه آبخیز مورد نظر……..82
جدول 4-9- متغیرهای وارد شده به عوامل زمینی……. 83
جدول 4-10- مشخصات مربوط به سری زمانی (58 سال) ….84
جدول 4-11- متغیرهای وارد شده به سری زمانی……….84
جدول 4-12- متغیرهای وارد شده به پارامترهای کلی………..86
جدول 4-13- روابط عددی بین فرسایش کناری با پارامترهای منتخب و نتایج حاصل از خروجی نرم‌افزار spss….87
جدول 4-14- نحوه تغییر تراکم زهکشی زیرحوزه ها در 4 مقطع زمانی……90

فهرست شکل¬ها
شماره و عنوان شکل صفحه

شکل 3 – 1- موقعیت حوزه آبخیز مورد مطالعه در کشور……..32
شکل 3 – 2- نقشه مدل رقومی طبقات ارتفاع (DEM) ……..41
شکل 3 – 3- نقشه طبقات شیب……42
شکل 3 – 4- نقشه جهت……….44
شکل 3-5- وضعیت توپوگرافیکی و فرسایشی منطقه در روی تصویر ماهواره‌ای و تهیه ترکیب رنگی کاذب با استفاده از تصاویر ماهواره TM……….48
شکل 3 – 6- نقشه حوزه بالادست………..49
شکل 3 – 7- پلان بازه‌ای از رودخانه بالخلو و پلان مقاطع عرضی تهیه شده……..50
شکل 3-8- نمای کلی از مقاطع پروفیل برداری شده ( تصاویر 2013) ……….51
شکل 3-9- نمای جزئی از مقاطع پروفیل برداری شده (تصاویر 2013) ………51
شکل3-10- نمای جزئی از مقاطع پروفیل برداری شده ( تصاویر 2013) ……52
شکل3-11- نمای جزئی از تصاویر 2013…….52
شکل 3-12- نمای جزئی از تصاویر 2013…..53
شکل 3-13- نمای جزئی از عکس هوایی سال 34 و رودخانه مورد نظر……..53
شکل 3-14- نمای جزئی از عکس هوایی سال 34 و رودخانه مورد نظر……..54
شکل 3-15- نمای جزئی از عکس هوایی سال 34 و رودخانه مورد نظر……..54
شکل3-16- نمای کلی از تصاویر سال 2010……….55
شکل 3-17- نمای جزئی از تصاویر سال 2010……55
شکل 3-18- نمای جزئی از تصاویر سال 2010……56
شکل 3-19- نمای جزئی از تصاویر سال 2010……56
شکل 3-20- نمای کلی از تصاویر ماهواره‌ای سال 1359…….57
شکل 3-21- نمای جزئی از تصاویر ماهواره‌ای سال 1359…..57
شکل 3-22: عملیات صحرایی پروفیل‌برداری……….58
شکل 3-23- عملیات صحرایی پروفیل‌برداری…..58
شکل 4-1- نقشه زیرحوزه‌ها و اطلاعات کلی حوزه آبخیز بالخلوچای و حوزه بالادست….67
شکل 4-2- نقشه زمین‌شناسی منطقه………. 69
شکل 4-3- نقشه سنگ‌شناسی رودخانه……70
شکل 4-4- ‌21 مقطع عرضی آبراهه اصلی بالخلو چای……..77

فصل اول
مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه
خاک، یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. اگر استفاده از خاک بر اساس شناسایی استعداد و قدرت تولید آن و مبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد، خاک از بین نمی‌رود. عاملی که موجودیت منابع آب و خاک را به خطر می‌اندازد، فرسایش است که همواره برای از بین بردن منابع عمل می‌کند (رفاهی، 1384).
امروزه بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک به عنوان کلید توسعه مورد توجه خاص کشورهای دنیا بوده و در این میان موضوع فرسایش خاک و در نتیجه آن رسوبگذاری به عنوان یکی از مسائل مهم مطرح می‌باشد. فرسایش خاک در حوزه‌های آبخیز با توجه به تاثیرات منفی آن در پایین دست و بدلیل از دست رفتن منابع ارزشمند خاک حوزه حائز اهمیت بالایی بوده و انجام اقدامات حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه‌های تحت فرسایش خاک از جمله اقدامات اولویت‌دار اغلب کشورهای دنیا می‌باشد (شمسائی و صمدی، 1385).
بايد در نظر داشت كه فرسايش نه تنها خود خاك را از بين برده و يا حاصلخيزي آن را كاهش مي‌دهد، بلكه با ايجاد رسوب مواد در آبراهه‌ها، سبب انسداد آن‌ها مي‌شود. همچنين با پركردن مخازن سدها، ظرفيت ذخيره آن‌ها را كاهش مي‌دهد و در نتيجه عمر آن‌ها را كم مي‌كند. بدين ترتيب فرسايش به برنامه توسعه كشاورزي منطقه كه بر پايه اين تأسيسات بنا شده است، لطمه وارد مي‌سازد. اصلاح اين نوع رسوبگذاري اگر غير ممكن نباشد، دست كم كاري مشكل است. براي نمونه در حال حاضر اگر سدي از رسوب ناشي از فرسايش پر شود، تنها راه چاره رها كردن آن و جستجوي محلي ديگر براي سدسازي است. به همين دليل، سرمايه‌گذاري‌ها بايد بيش از آنكه صرف احياي منابع از دست رفته شود، بايد براي پيشگيري از فرسايش به كار رود )رفاهي، 1384؛ دسكروكس و گوتير ، 2002).
فرسايش خاك هر چند يك پديده طبيعي حتمي مي‌تواند قلمداد شود، ولي تشديد آن بر اثر عوامل مصنوعي مانند اعمال نادرست انسان در بهره برداري از طبيعت، مي‌تواند موجب بروز خطرات جدي و ايجاد نابساماني‌هايي در زندگي بشر گردد. در ديد كاتاستروف وجود فرسايش خاك نه تنها مضر نيست، بلكه باعث تشكيل و توسعه دشت‌ها و اراضي مناسب براي كشت و زرع مي‌گردد. ولي در مقياس زماني كوتاه‌تر، فرسايش باعث از دست رفتن خاك و كاهش توليد مي‌گردد. بنابراين براي انسان كه نياز به توليد غذا از خاك دارد، آسيب رسان است (فیلیپس ، 2002).
خاك يك منبع طبيعي است كه در مقياس زماني كوتاه تجديدپذير نيست. فرسايش خاك نيز فرآيند اصلي تخريب خاك بشمار مي‌رود كه اثرات نامطلوبي را در آن باعث مي‌شود. در توسعه پايدار منابع طبيعي، كاهش فرسايش خاك بايستي در اولويت اول برنامه‌ريزي‌ها قرار گيرد. فرسايش نه تنها باعث ايجاد خسارت بر روي خاك‌هاي كشاورزي و اراضي طبيعي مي‌شود، بلكه در كيفيت آب‌ها و قدرت فرسايندگي آن‌ها نيز اثر داشته و باعث انتقال رسوب و ايجاد بسياري از مسائل برون منطقه‌اي از قبيل سيل و … مي‌گردد )بيزونايس و همكاران، .(2001
در مطالعات فرسايش خاك، نحوه ارزيابي خطر فرسايش و پهنه بندي اراضي به درجات با شدت‌هاي مختلف فرسايش، حائز اهميت فراوان است، چرا كه با شناسايي مناطق حاوي فرسايش و داراي توان بالقوه فرسايشي، مي‌توان مديريت صحيحي در استفاده از اراضي ارائه نمود و باعث كاهش فرسايش و يا جلوگيري از وقوع آن شد (مورگان ، 1996).
چون فرسايش نتيجه‌اي از تركيب چندين عامل مي‌باشد كه بواسطه زمان و مكان تغيير مي‌كنند، بنابراين هيچ روش ساده‌اي نمي‌تواند تمامي عوامل مربوطه را در ايجاد فرسايش در نظر گيرد، بخصوص در مناطقي كه تأثيرات انساني غالب مي‌باشد. بايد در نظر داشت كه اساساً نمي‌توان عامل مشخص و معيني را به عنوان عامل اصلي فرسايش آبي در يك منطقه معرفي نمود، بلكه شرايط فرسايش موجود در منطقه را بايد معلول تأثيرات متقابل مجموعه عوامل مؤثر در ايجاد فرسايش دانست. بايد اذعان نمود كه هر عامل، عامل ديگري را تقويت و يا از فعاليت آن باز مي‌دارد (رفاهی، 1384).
با توجه به فرایند بسیار طولانی تشکیل خاک و نقش کلیدی آن به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های کشاورزی، لزوم حفاظت از آن اجتناب‌ناپذیر است. نرخ سالانه فرسايش خاك در ايران 33 تن در هكتار گزارش شده كه 5/6 برابر حد مجاز و استانداردهای بین‌المللی است. میانگین سالانه فرسایش خاک نیز به حدود 15 تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره آسیاست (بازرگان و همکاران، 1390). امروزه کمتر منطقه‌ای را در سطح ایران می‌توان یافت که در معرض فرسایش قرار نگرفته باشد (احمدی، 1388).
یکی از مهمترین اشکال فرسایش خاک، فرسایش کنار رودخانه‌ای است که سالانه بخش قابل توجهی از اراضی مجاور را نابود می‌سازد (علی ابادی و همکاران، 1384). رودخانه‌ها و آبراهه‌ها تحت تأثير عوامل طبيعي و يا دخالت‌هاي انسان دچار فرسايش بستر، فرسايش كناره‌‌‌ها و جابه‌جايي عرضي مي‌‌‌شوند (صانعی و همکاران، 1387).
فرسايش كناره رودخانه‌ها عامل ناپايداري، جابه‌جايي و انتقال ذرات يا توده‌هاي خاك كناره مي‌باشد. اگرچه فرسايش در رودخانه‌ها به صورت فرسايش كف و كناره‌ها توأماً ديده مي‌شود، ولي رخداد فرسايش در كناره‌ها به صورت عمومي‌تر و رايج‌تر و موجب بروز مشكلات بيشتري نسبت به فرسايش كف مي‌گردد. فرسايش كنار رودخانه‌ای، موجب معضلات فراواني در حاشيه رودخانه‌هاي آبرفتي مي‌شود. تعريض بستر رودخانه‌ها، تخريب اراضي كشاورزي، تخريب راه‌هاي مجاور ساحل رودخانه‌ها، افزايش شديد غلظت رسوب و آلودگي آب رودخانه و تهديد پايداري سازه‌هاي احداث شده، بخشي از مشكلات ناشي از فرسايش كنار رودخانه‌ای است. فرسايش كنار رودخانه‌ای رودخانه‌هاي كشور، هر ساله زيان‌هاي جبران ناپذيري را وارد مي‌كند و عموماً به صورت‌هاي گوناگون و با شدت و ضعف متفاوتي در رودخانه‌هاي آبرفتي به طور طبيعي ديده مي‌شود؛ به ويژه در هنگام سيلاب و پرآبي رودخانه تغييرات سريع‌تري در مقطع رودخانه و كناره‌ها رخ خواهد داد ولي دخالت‌ها و اقداماتي كه بشر در حاشيه و بستر رودخانه‌ها انجام مي‌دهد، در بسياري مواقع موجب تشديد روند فرسايش و منشأ بسياري از خسارت‌هاي هنگفت شده است. بنابراين فرسايش در كناره‌ها مي‌تواند يك پديده طبيعي باشد و يا آنكه اين پديده، عارضي به دليل تغييرات به وجود آمده توسط انسان در بستر رودخانه يا حاشيه آن است (آراسته و همکاران، 1383).
دلايل عمده تخريب سواحل و ديواره‌هاي رودخانه را مي‌توان شسته شدن ذرات خاك در اثر جريان و امواج، شسته شدن پاشنه شيب سواحل و ريزش و گسيختگي دروني آن، افزايش شيب سواحل در اثر فرسايش و آب شستگي، افزايش فشار آب منفذي در حالت كاملاً اشباع، گسيختگي دروني شيب به علت نشت آب به سمت رودخانه، فرسايش ناشي از ورود زه‌آبهاي كشاورزي و عوامل متعدد ديگر برشمرد (رفاهی، 1384).
رسوبات ناشی از فرسایش حوزه‌های آبریز معمولاً پس از بارندگی‌ها به رودخانه رسیده و با رسوبات ناشی از فرسایش دیواره بستر رودخانه همراه می‌شوند. این رسوبات تاسیسات آبی در مسیر رودخانه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و عمر مفید مخازن را به خطر می‌اندازد.
در ايران همه ساله پهنه‌هاي وسيعي از اراضي مرغوب و حاصلخيز سواحل رودخانه و مسيل‌ها بر اثر عبور جريان‌هاي سيلابي فرسايش يافته و تخريب مي‌شوند. بنابراين جهت ساماندهي و مديريت رودخانه‌ها و كنترل فرسايش لازم است كه ضمن شناخت و پيش بيني رفتار هيدروليكي جريان، نواحي مستعد فرسايش كنار رودخانه‌ای شناسايي گرديده و اقدامات لازم جهت كنترل آن‌ها به عمل آيد (غفاری و همکاران، 1384).

1-2- کلیات
1-2-1- آشنایی با مفاهیم فرسایش

فهرست منابع و مآخذ:
1- آراسته، و.، افسوس، م.، امام، ع.، بهادری، ف.، فولادفر، ح.، مصباحی، ج. 1383. راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه. نشریه شماره 149-ن.
2- آقا رضی، ح. 1379. بررسی تاثیر پوشش درختی در کاهش فرسایش کناری رودخانه، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
3- آل شیخ، ع.، فرضی، ن.1380. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در تهیه نقشه فرسایش حوضه ها. همایش ملی مدیریت اراضی- فرسایش خاک و توسعه‌ی پایدار.
4- احمدپور، م. 1375. هیدروژئومورفولوژی کمی و ارتباط آن با فرسایش در حوزه نوررود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
5- احمدي، ح. 1388. ژئومرفولوژي كاربردي ج 1 )فرسايش آبي(، انتشارات دانشگاه تهران. ص195.
6- احمدي، ح و فیض نیا، س. 1378، سازندهاي دوره كواترنر )مباني نظري و كاربردي آن در منابع طبیعی)، انتشارات دانشگاه تهران.
7- احمدی، ح.، کلارستاقی، ع.، مشهدی، ن. 1386. بررسی فرسایش در رخساره‌های ژئومورفولوژی و ارتباط آن با تراکم زهکشی (مطالعه موردی حوزه آبخیز ولایت). مجله منابع طبیعی ایران.
8- احمديان يزدي، م. 1380. بررسي نقش پوشش گياهي در كنترل فرسايش كناري پيچانرود تجن -هريرود، پايان نامه كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
9- اميني، آ. 1374. مطالعه بر خاستگاه و مكانيزم رسوبزايي لسها در حوضه آبخيز قره تيكان، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، دانشكده علوم، گروه زمين شناسي.
10- ابراهيمي، ن. 1380. بررسي تأ ثير بهره برداري هاي مختلف اراضي در فرسايش و رسوب حوزه آبخيزقره كهريزك. همايش ملي مديريت اراضي- فرسايش خاك و توسعه پايدار.
11- اسلامی، ا.، ملائی، ع.، ۱۳۸۴. بررسی امکان استفاده از مدل HEC-RAS در پهنه¬بندی رودخانه¬های نرماشیربم. دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ۳ و۴ اسفند ۱۳۸۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان.
12- اسمعلی، ا.، عبداللهي، خ. 1390. آبخیزداری و حفاظت خاک، چاپ دوّم، انتشارات محقق اردبیلی. ص67 ،180.
13- اسمعلی، ا. 1386. مدلسازی و تهیه نقشه پیش بینی خطر فرسایش آبی در حوزه آبخیز بالغلی چای. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه تهران.
14- بازرگان. شریفی، ف.، جلالی، ن.، شعاعی. بلالی. خاکپور، ه.، مسیبی، م.، سررشته داری، م. 1390. نشریه انجمن علوم خاک ایران
15- پيرواني، ح. 1376. بررسي ويژگي هندسي هيدروليكي پيچانرودهاي رودخانه قزل اوزن سفلي و تغييرات زماني و ريخت شناسي آن، اولين كنفرانس هيدروليك ايران، خرم آباد.
16- تاجگردان، ت.، ایوبی، ش.، جویباری، ش. 1386. برآورد فرسایش و رسوببه کمک داده‌های ماهواره‌ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC مطالعه موردی حوزه آبخیز زیارت، منابع طبیعی شماره 79، تابستان 1387.
17- تلوري، ع. 1371، شناخت فرسايش كناري رودخانه در دشت هاي رسوبي، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
18- تلوري، ع. 1383. اصول مقدماتی و مهندسی رودخانه، نشر آبخیز
19- حبيبي، م.، تلوري، ع.1380. كنترل فرسايش و بازيافت اراضي در رودخانه ها و مسيلها، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي سازه، دانشگاه شيراز.
20- خسروی،ی. جباری،م. 1390. مبانی سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی‌(GIS) و خودآموز ARC GIS 10، انتشارات آذر کلک
21- درويش صفت، علي اصغر. 1379، جزوه درسي ” GIS “، ، دانشكده منابع طبیعي، دانشگاه تهران
22- رستمی، م.، اردشیر، ع.، اقبالی، س.، ۱۳۸۵. مدیریت سیلاب¬دشت رودخانه¬ها با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). هفتمین سمینار بین¬المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه ۱۳۸۵، اهواز، دانشگاه چمران.
23- رضايي مقدم، م.، محمدفر، ع.، وليزاده كامران، م. 1390. آشكارسازي تغييرات كناري و شناسايي مناطق خطر رودخانه آج يچاي در محدوده خواجه تا ونيار. جغرافيا و برنامه ريزي محيطي ، شماره4، صفحات 115-100.
24- رفاهی، ح. ۱۳۸۴. فرسایش آبی و کنترل آن. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ص ۵۲۳.
25- سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح. 1382، 1383، 1384. نقشه‌های 50000/1. کورائیم، امام‌چای، اردبیل قطعه 1 و2، سرعین، نقدی‌علیا، نیر، سومارین، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
26- سازمان زمین‌شناسی کشور. 1371. نقشه‌های 1:100000 زمین شناسی سراب،کیوی، اردبیل و مشکین‌شهر. وزارت معادن و فلزات.
27- شمسائی، م.، صمدی بروجنی، ح.1385. لزوم تغییر نگرش در مدیریت آبخیزداری کشور با توجه به نقش آن در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک، اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه کارون و زاینده رود ،شهرکرد.
28- صانعی، م.، حسینی، ا.، ساجدی، م. 1387. مباني طراحي سازه هاي كنترل فرسايش در رودخانه ها و آبراهه ها. نشریه شماره417.
29- طلائی، ر.، حسینی، ا.، عظیمی، ف. 1385. نحوه براورد و ارزیابی شاخص رودخانه ها و کاربرد آن در مدیریت این منابع (مطالعه موردی حوزه قره سو استان اردبیل).
30- عرب خدري، م. 1380. اثر بكارگيري آبنمود سيلاب ها در دقت برآورد بار معلق، همايش ملي مديريت اراضي – فرسايش خاك و توسعه پايدار.
31- علی آبادی، ع.، دادرسی سبزوار، ا.، محمدی، ب. 1384.گونه های سازگار در مهار یا کاهش فرسایش کنار رودخانه ای مناطق خشک و نیمه خشک بررسی موردی شهرستان سبزوار.
32- علیزاده، ا.، موسوي، ف.، كمالي، غ.، موسوي بايگي، م. 1376 ، هوا و اقلیم شناسي،انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
33- غفاري،گ.، سليماني، ك.، مساعدي، ا. 1384. بررسي تغييرات مرفولوژي كناري آبراهه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي بابلرود مازندران.
34- فیض نیا، س. 1376 ، جزوه درسي “زمین شناسي”، دانشكده منابع طبیعي، دانشگاه تهران.
35- فیض نیا، س.، زارع، م. 1382، بررسي حساسیت سازندهاي زمین شناسي نسبت به فرسايش و تولید رسوب در حوزه آبخیز میشان، مجله منابع طبیعي ايران، جلد 56 شماره 4، صفحات 365 تا 382
36- قدوسي، ج. 1382 ، مدل سازي مرفولوژي فرسايش خندقي و پهنه بندي خطر آن، پايان نامه دكتري، دانشكده منابع طبیعي، دانشگاه تهران.
37- كرمي، ف. 1386. عوامل موثر در فرسايش كناره‌اي رودخانه (نمونه موردي:حوضه زهكشي سعيد، آباد چاي)، فضاي جغرافيايي، شماره 18، ص159.
38- معین تقوی، م. 1372. کاربرد مدل های2HEC- و 6HEC- در براورد پروفیل سطح آب و رسوبات مخزن سد درودزن، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
39- منعم، م. 1373. تحلیل حساسیت مدل 6HEC- در آبراهه های فرسایشی ، هفتمین سمینار مهندسی رودخانه ، دانشگاه شهید چمران اهواز.
40- نجارچی، م. 1376. بررسی پدیده رسوب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرگان با استفاده از مدل کامپیوتری 6HEC-، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
41- نیک نژاد، د.، علیزاده، ع. 1385. مطالعه سیلاب و کنترل آندر دو زیر حوزه منتهی به دریاچه ارومیه. کارگاه فنی همزیستی با سیلاب 25 مرداد 1385.
42- همتي، م. ١٣٧4. كارگاه آموزشي، اولين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران.
43- یمانی، م.، شرفی، س. 1390. ژئومورفولوژي و عوامل موثر در فرسايش كناري رودخانه هررود در استان لرستان، مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، شماره1، بهار1391.
44- Bissonnais, Y., Monitor, M., Jamagne, J., Daroussin, D., King, D. 2001. Mapping erosion risk for cultivated soil in France, Catena 46: 207-220.
45- Coppus, R., Imeson, A., Serink, J. 2003. Identification, distribution and characteristics of erosion sensitive areas in three different Central Andean ecosystems, Catena 51: 315-328.
46- Descroix, L., Gautier, E. 2002. Water erosion in the southern French Alps: climatic and human mechanisms, Catena 50: 53-85.
47- Hyalmarson, H. 1988. Flood Hazard Zonation in Aridland”. Wesley Publishers.
48- Hughes, A., Prosser, I. 2003. Gully and Riverbank Erosion Mapping for the Murray-Darling Basin
49- Islam, N. 2001. The Open Approach to Flood Control: the Way to the Future in.
50- Bangladesh, Futures 33, P.P. 783-802. Department of Economics, Emory University, Atlanta, Ga 30322, USA.
51- Jones, P. 1988. A Review of Causes of River Erosion Including Methods of Analysis and Prevention, California State University.
52- Jowa department of natural resources .2006. Natural resources conservation services, U.S. Department of Agriculture, How to control stream bank erosion.
53- Lofthouse, C., Rabert, A. 2008. “Riffle-Pool Sequences and Meander Morphology”, Geomorphology 99, pp 214- 223.
54- Lu, X., Higgitt, D. 2000. Estimating erosion rates on sloping agricultural land in the Yangtze Three Gorges, China, from caesium-137 measurements, Catena 39: 33-51.
55- Matti‌‌ kummu, X., Akchousand, R., Juha Sarkkula, J. 2008. “Riverbank Change Along The Mekong River: Remote Sensing Detection In The Vientiance-Nong Khai Area”, Quaternary International, (186), 100-112.
56- Morgan, R. 1996. Soil erosion and conservation. Second Edition. Silsoe College, Cranfield University. 198 pp.
57- Najmoddini, N. 2003. Assessment of Erosion and Sediment Yield Processes, Using RS & GIS, A case study in Rose Chai sub-catchment of Orumieh basin ,W. Azarbaijan, Iran.
58- Nath, B., Naznin, S., Alak, P. 2013. Trends analysis of river bank erosion at Chandpur, Bangladesh: A remote sensing and GIS approach. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS AND GEOSCIENCES Volume 3, No 3.
59- Odgaard,A., Wang, Y. 1991. sediment management with submerged vanes.I:Teory., Asce,Vol.117,No.3,p.p.267-283.
60- Phillips, J. 2002. Erosion, isostatic response, and the missing peneplains. Geomorphology 45: 225-241.
61- Schumm, S. 1984. Channel Morphology. Symposium on River Meandering –June 1984 Colorado State University, Fort Collins Colorado, Pp 250-260.
62- Simons, D. 1971. River and Channel Morphology. Fort Collins Colorado, pp120.
63- Sharma, N., Johnson, F., Hutton, C., Mike, C. 2010. Hazard, Vulnerability and Risk on the Brahmaputra Basin: A Case Study of River Bank Erosion. The Open Hydrology Journal, 2010, 4, 211-226
64- Wamicha, W. 1996. Soil erosion hazards in Kieni Division, Kenya, Dept. of Environmental Science, Kenyatta University, Kenya.
65- Xiaoping Li. 2006. Soil bioengineering and the ecological restoration of riverbanks at the Airport Town, Shanghai, China Shanghai Academy of Environmental Sciences, 508 Qinzhou Road, Shanghai 2002, China, 2006.
66- Yang, S., Milliman, J., Li, P., Xu, K. 2011. Erosion of the Yangtze River and its delta. Global and Planetary Change 75
67- Sonneveld, B., Nearing, M. 2003. A nonparametric/parametric analysis of the Universal Soil Loss Equation, Catena 52: 9-21.
68- Zengxiang, Z., Xulong, C., Xiaofeng ., Jiyan, L. 1996. mountain soil erosion mapping in central Tibet using remote sensing and GIS. paper presented at the 4th international symposium on High Mountain Remote Sensing Category, Karlstad- Kiruna- Troms, August 19-29.

Family name: Isacczadeh Name: Arezoo
Title of Thesis: Studying the possibility of riverbank erosion estimation in Pole Almas-Gilandeh Reach of Balekhloo Chay River, Ardabil
Supervisor(s): Abazar Esmali (Ph.D.)
Advisor(s): Shokrollah Asghari (Ph.D.) and Amirhamzeh Mohammadi (M.Sc.)
Graduate Degree: M.Sc.
Major: Natural Resources Specialty: Watershad Management
University: Mohaghegh Ardabili
Faculty: Faculty of Agricultural Technology and Natural Resources
Graduation date: 93.07.05 Number of pages: 102
Abstract:
Determining degree of ability of soil weathering in an area and showing in the form of maps in GIS can be useful in improving the management of water and soil. To evaluate the abrasion extent normally we use experimental relations. In this study which is done in the in the area of Bloukhloochaye in Ardebil province, Firstly the effective parameters in abrasion in the riversides such as topography factors, soil and ground, hydrology, usage alterations have been considered. Then variable factors were classified to time, general, physiology, hydrology and ground factors. In time parameters, four types of photos including year 1334 using the aerial photography, year 1359 using TM satellite photography, years 1382 and 1389 using Google Earth were provided and effective abrasion level in the river was compared. After determining independent variables including(topography, hydrology, ability to abrasion and ground factors) and effective abrasion level in the river as a dependant varioable,giving the data in SPSS software and using the multivariable Regresioni test a function for special abrasion format for each of five parameters obtained And a range of environmental parameters, peak flow rate, water culture, the focus, the role of pasture and residential lots in river bank erosion intensified their show. Because in the multivariate regression model, except that the first parameters.
Keywords:
Ardabil, balekhlu chay, River bank erosion, Multivariable Regression, GIS

University of Mohaghegh Ardabili
Faculty of Agricultural Technology and Natural Resources
Department of Range & Watershad Management

Thesis is approved for the degree of M.Sc.
In Watershad Management
ARDABIL-IRAN

Title:
Studying the Possibility of Riverbank Erosion Estimation in Pole Almas-Gilandeh Reach of Balekhloo Chay River, Ardabil

By:
Arezoo Isacczadeh

Evaluated and approved by thesis committee as: Excellent
Signature Responsibility Degree Name & Family
Supervisor & Chairman Assoc. Prof. A. Esmali
Advisor Assist. Prof. Sh. Asghari
Advisor Lec A. Mohammadi
Referee Assist. Prof. A. Abbasi
Sep – 2014

University of Mohaghegh Ardabili
Faculty of Agricultural Technology and Natural Resources
Department of Rnge & Watershad Management

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.Sc. in Watershad Management

Title:
Studying the possibility of riverbank erosion estimation in Pole Almas-Gilandeh Reach of Balekhloo Chay River, Ardabil

Supervisor(s):
Abazar Esmali (Ph. D)

Advisor(s):
Shokrollah Asghari(Ph.D)
Amirhamzeh Mohammadi (M.Sc.)

By:
Arezoo Isacczadeh
Sep – 2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس- گیلانده رودخانه‌ی بالخلوچای اردبیل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 53 = 61