بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

گروه برنامه ریزی توسعه منطقه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران
نمونه : منطقه غربی خراسان رضوی

چکیده :

در کشور پهناور ایران تنوع منابع،اقلیم وقومیت ها نشان از این دارد که توسعه منطقه ای نه تنها یکسان رخ نخواهد داد، که فرآیندهای منجر به توسعه نیز متفاوت خواهند بود این تفاوت در فرآیندها می بایست نشات گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد. مهمترین مولفه های این یکپارچه سازی برای هر واحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشد. این پژوهش در پی یافتن آن پهنه های فضایی است که مناسبترین قلمرو این یکپارچگی باشند .
در ازای پهنه های گفته شده در کشور تجارب مختلفی از تقسیمات سرزمینی را منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پی برقرای سطحی از یکپارچگی، و نتیجه معمولا در ارائه تعاریف مختلفی از منطقه و در پی آن تقسیمات متعدد منطقه ای خلاصه شده است که منجر به تغییرات مداوم در کالبد سرزمین از قبیل مرزها و محیط فیزیکی مناطق شده، تغییراتی که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزمینی مردمانش وبه گونه ای غیرارگانیک انجام پذیرفته است. خطوطی که در نتیجه این تقسیمات غیرارگانیک برچشم انداز کشور ترسیم می شوند حقیقت طبیعت سرزمین را نامرئی وغیرقابل مشاهده ساخته است. چنانچه آغاز توسعه را فرایندی محلی – مردمی بینگاریم تعیین پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست .
پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به دو سوال در حوزه های نظری و کاربردی صورت گرفته است: سوال اول) در پرتو دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای آیا امکان کاربرد نظریه زیست منطقه گرایی در ایران وجود دارد ؟ سوال دوم) در صورت امکان کاربرد ،آیا آنگونه که در ادبیات این نظریه ادعا می شود آیا تعیین محدوده / تحدید حدود زیست منطقه ها به عنوان یک واحد فضایی امکان پذیر است؟ به منظور پاسخ دهی به سوالات مذکور، از روش های اسنادی دربخش تئوری وروش ناحیه بندی کارتوگرافیکی (هم پوشانی لایه های مختلف اطلاعاتی در محیطGISدر بخش عملی استفاده شده است.
نتایج تحقیق، امکان کاربرد این نظریه را از لحاظ تئوری وعملی در ایران تایید می کنند. در این خصوص زیست منطقه گرایی مهمترین فاکتورهای لازم را جهت منطقه بندی مطلوب وپایدار سرزمینی پوشش می دهد و در بعد عملی نیز با توجه به مجموعه داده های در دسترس امکان نمایش زیست منطقه ها به عنوان تجلی فضایی نظریه زیست منطقه گرایی مورد تایید مطالعه حاضر قرار گرفت .
کلید واژگان : توسعه پایدار، منطقه، منطقه بندی، زیست منطقه گرایی، زیست منطقه
تشکر و قدردانی :
پس از لطف و عنایت پروردگار که نعمت تحصیل علم را به من ارزانی نمود،
سپاسگزارم از استاد گرامی ام جناب آقای دکتر محمد شیخی که یاری ها و راهنمایی های بی دریغشان در رسیدن به اهداف این پژوهش راهگشای من بود .
تشکر و سپاس فراوان خود را تقدیم استاد گرامی ام جناب آقای دکتر مظفر صرافی می نمایم که در تمام مدت انجام این پروژه همواره از راهنمایی وهمراهی ایشان در تمامی زمینه ها اعم از یافتن منابع و مقالات مورد نیاز و رفع مشکلات وموانع موجود بر سر راه پیشرفت پروژه این مطالعه برخوردار بوده ام و انجام موفقیت آمیز این پروژه بدون مساعدت ولطف ایشان میسر نبود .
محبت استاد گرامی جناب آقای دکتر محمود ضیایی که وقت ارزشمند خود را صرف بررسی وارزیابی این پایان نامه نمودند نیز قابل تقدیر وسپاس فراوان است .
همچنین لازم می دانم از جناب آقای محمدرضا راجی که زحمت بخش نرم افزاری این مطالعه را برعهده داشتند قدردانی نمایم .
در اینجا ضروری می دانم از دیگر اساتید ارجمندم که در دانشگاه از کلاس ها، درسها وایده هایشان استفاده نمودم و بخش بزرگی از اطلاعات ناچیز خود را مرهون زحمات ایشان هستم نیز تشکر کنم .

فرم تعهد نامه نگارش پایان نامه
اینجانب ……… دانشجوی رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد متعهد می شوم که در نگارش پایان نامه با عنوان بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران.نمونه موردی : غرب خراسان رضوی اصول امانت داری و حقوق مالکیت معنوی مربوط به منابع و ماخذ مورد استفاده را رعایت کرده و در صورت اثبات خلاف دانشگاه مجاز است طبق مقررات با اینجانب رفتار نمایند.
تاریخ
امضا دانشجو ……

کلیه حقوق مادی ومعنوی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه علامه طباطبایی می باشد .

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه……..1
1-2 طرح مسئله…….3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…..6
1 – 4اهداف مبنای پژوهش…..7
1-4-1 اهداف اصلی پژوهش……7
1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش………7
1-5 سوالات پژوهش…..7
1-6پیشینه تجربی زیست منطقه گرایی ……..8
1-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی………9
1-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی….11
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری پژوهش
2-1 تعریف مفاهیم…..17
2-1-1 توسعه پایدار………..17
2-1-2منطقه بندی…..18
2-1-3منطقه…….19
2-1-4 زیست منطقه گرایی……..20
2-1-5 مفهوم زیست منطقه……..21
2-2 مبانی نظری پژوهش….22
2-2-1 توسعه و فضا…….22
2-2-1-1 مفهوم فضا…….24
2-2-1-2 فضا و توسعه فضایی…….26
2-2-2تئوری توسعه پایدار……27
2-2-2-1چشم انداز توسعه پایدار منطقه ای………..29
2-2-3سرمایه اجتماعی و هویت منطقه ای……. 32
2-2-4 هویت مکان….34
2-2-5 مناسبات اجتماعات محلی و مکان………37
2-2-6منطقه و انواع آن……. 38
2-2-6-1منطقه وحوزه همگن………..40
2-2-6-2منطقه کارکردی….42
2-2-6-3منطقه برنامه ریزی…….43
2-2-6-4منطقه کانونی……..44
2-2-7منطقه بندی وتحدید حدود مناطق………..44
2-2-8. زیست منطقه گرایی……47
2-2-8-1 مروری برتاریخچه زیست منطقه گرایی…..50
2-2-8-2ساختار زیست منطقه………..54
2-3 منطقه بندی در ایران(مروری بر تجارب منطقه بندی کشور)………..57
-23-1سابقه منطقه بندی درایران…….57
-23-2 مهم ترین منطقه بندی ها…….60
1-2-3-2 . منطقه بندی های طبیعی………60
3-2-2-1-1منطقه بندی اهلرز….60
3-2-2-1-2منطقه بندی جاماب………60
2-2-3-2 منطقه بندی های اجرایی……….62
2-3-2-2-1 منطقه بندی آموزش وپرورش……..62
2-3-2-2-2 منطقه بندی جهاد سازندگی………..62
2-3-2-2-3 تعیین مناطق محروم…….63
2-3-2-2-4 تعیین مناطق خدمات رسانی……….64
2-3-2-2-5 منطقه بندی طرح جامع کشت…….66 2-3-2-2-6 منطقه بندی طرح جامع تولید وتوزیع پروتئین…….67
2-3-2-2-7 منطقه بندی شرکت مخابرات………68
2-3-2-2-8 منطقه بندی وزارت نیرو………69
2-3-2-3 منطقه بندی به منظور تعیین مناطق برنامه ریزی……..69
2-3-2-3-1منطقه بندی بتل…….69
2-3-2-3-2منطقه بندی طرح کالبدی ملی…….70
2-3-2-3-3منطقه بندی ستیران….72
2-3-2-3-4منطقه بندی کلان کشور…..74
2-3-2-3-5منطقه بندی گزارش ملی توسعه انسانی…..73
2-3-2-4 منطقه بندی سیاسی – اداری کشور………..75
2-3-2-4-1آمایش سیاسی مناطق در ایران ……….75
2-3-2-4-2منطقه بندی ایالتی……77
2-3-2-4-3تقسیمات کشوری…..79
2-3-2-4-4نقش آمایش سیاسی فضادرتوسعه مناطق……….81
2-3-3 بررسی پوشش تئوریک زیست منطقه گرایی………..82
2-4 جمع بندی و استنتاج………86
2-5چارچوب نظری پژوهش….89
2-6 مدل نظری پژوهش………91
2-7 مدل تحلیلی پژوهش……..92
فصل سوم : متدلوژی و روش شناسی پژوهش
3متدلوژی و روش شناسی پژوهش….93
3-1 انواع روش های تعیین مناطق………..93
3-1-1تعیین محدوده مناطق قراردادی……..93
3-1-1-1روش شاخصهای وزن دار…..93
3-1-1-2روش تحلیل عوامل…….96
3-1-2تعیین محدوده مناطق کارکردی…….96
3-1-2-1روش تحلیل جریان ها……….96
3-1-2-2روش آنالیز جاذبه……….97
3-1-3بررسی و جمع بندی روشهای معرفی شده…..99
3-2معرفی روش پژوهش……100
3-2-1 روش اسنادی…..101
3-2-2ناحیه بندی کارتوگرافیکی……101
3-3 معرفی محدوده مطالعاتی…….101
3-4مجموع داده های اطلاعاتی…..101
3-4-1 تکنیک ترکیب لایه های اطلاعاتی…….102
فصل چهارم : معرفی منطقه مورد مطالعه
4. معرفی منطقه مورد مطالعه……….105
4-1 اوضاع تاریخی منطقه خراسان…….106
4-1-1اوضاع خراسان در ادوار تاریخی………..106
4-2پیشینه فرهنگی منطقه خراسان …….111
4-2-1قبایل وطوایف……111
4-2-2مذهب در منطقه ……….112
4-3 جغرافیای طبیعی منطقه……….113
4-3-1ناهمواری ها………114
4-3-2 ترکیب تیپ اراضی منطقه………..115
4-3-3ترکیب خاک در منطقه………116
4-3-4اقلیم منطقه….117
4-3-5 ترکیب پوشش اراضی منطقه……118
4-3-6منابع آب……119
4-3-6-1منابع آب سطحی…..119
4-3-6-2منابع آب زیرزمینی……….120
4-3-6-3 حوزه های آبریز…..120
4-4 شهرستان کاشمر…..123
4-4-1وسعت،حدود وموقعیت جغرافیایی……123
4-4-2 مروری بر پیشینه تاریخی منطقه………124
4-4-3 موقعیت جغرافیایی ترشیز……….127
4-4-4 زیرساخت های محیط طبیعی….130
4-4-4-1 .وضعیت طبیعی وتوپوگرافی …….130
4-4-4-2 بررسی ویژگی های اقلیمی شهرستان کاشمر……..132
4-5 تشریح فرایند پروژه عملی پژوهش…..135
4-5-1 مجموع داده های اطلاعاتی…….136
4-5-2 ساختار مناطق ومکانیزم آماده سازی لایه های اطلاعاتی……….137
4-5-2-1 منطقه اکولوژیک……….137
4-5-2-2 منطقه توپوگرافیک……..138
4-5-2-3 منطقه اقلیمی………139
4-5-2-4 منطقه اقتصادی……140
4-5-2-5منطقه تاریخی………141
4-5-2-6منطقه فرهنگی………142
4-5-3 ترکیب لایه های اطلاعاتی به منظور معرفی زیست منطقه……..143
4-5-4 ساختار زیست منطقه نهایی…….144
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1 تحلیل و نتیجه گیری………..162
6-2 پاسخ به سوالات پژوهش….164
6-3 محدودیت های پژوهش…….166
6-4 پیشنهادات پژوهش…….166
6-4-1پیشنهادات کاربردی………..167
6-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده …..167
پیوست : …..168
فهرست منابع : …..174
چکیده انگلیسی………. .181
صفحه عنوان انگلیسی………..182

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : انواع منطقه بندی ها……….44
جدول 2-2 : دسته بندی طرح های مطالعاتی منطقه بندی براساس اهداف سازمانی مطرح شده….38
جدول 4-1 : تحولات تقسیمات سیاسی – اداری خراسان در طول تاریخ………..110
جدول 4-2 : مساحت ودرصد تیپ اراضی در کل منطقه مورد مطالعه……..115
جدول 4-3 : طبقه بندی ومساحت خاک در کل منطقه مورد مطالعه………..116
جدول 4-4 : اقلیم در منطقه مورد مطالعه….117
جدول 4-5 : ترکیب پوشش اراضی منطقه……….118
جدول 4-6 : تقسیمات حوزه آبریز در کل منطقه مورد مطالعه………..121
جدول 4-7 : تقسیمات کشوری شهرستان کاشمر…….124
جدول شماره 4-8 : بادهای محلی شهرستان کاشمر وانواع آن ………135
جدول شماره 1 (ضمیمه) : کلیات جمعیتی منطقه غرب خراسان………146
جدول شماره 2(ضمیمه): مشخصات عمومی شهرستان ها براساس تقسیمات کشوری…….148

فهرست تصاویر

شکل 1-1 : نمایش ساختار مطالعاتی پژوهش…….8
شکل 1-2 : زیست منطقه های استان گیلان ……..10
شکل2-1 : گلدان توسعه پایدار منطقه ای ….30
شکل3-1 : تحدید حدود مناطق شکلی …….95
شکل 3-2 : نمایش نحوه هم پوشانی لایه های اطلاعاتی مختلف برای معرفی زیست منطقه……….104
شکل شماره 4-1 : نمایش نحوه تقسیم بندی زیست منطقه های نهایی……145

فهرست نقشه ها

نقشه1-1 : زیست منطقه های استرالیا………13
نقشه1-2 : زیست منطقه های ایالت کالیفرنیا……16
نقشه شماره 1 : نقشه پایه منطقه مطالعاتی………146
نقشه شماره 2 : نقشه حوزه های آبریز منطقه مطالعاتی ………..147
نقشه شماره 3 : نقشه اقلیم منطقه مورد مطالعه………148
نقشه شماره 4 : طبقه بندی توپوگرافیک منطقه مورد مطالعه….149
نقشه شماره 5 : منطقه بندی اکولوژیک ………..150
نقشه شماره 6 : نقشه خاک در منطقه ……151
نقشه شماره7 : نقشه تیپ اراضی در منطقه……152
نقشه شماره 8 : منطقه بندی توپوگرافیک………153
نقشه شماره 9 : نقشه اقلیم دومارتن……..154
نقشه شماره 10: الگوی مراجعات آبادی ها………..155
نقشه شماره 11: پوشش اراضی…..156
نقشه شماره 12: منطقه بندی اقتصادی……….157
نقشه شماره 13: بلوک های تاریخی منطقه………..158
نقشه شماره 14 : منطقه همگن فرهنگی…….159
نقشه شماره 15 : نقشه زیست منطقه….160
نقشه شماره 16 : ساختار نهایی زیست منطقه……161

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1 . مقدمه

در کشور پهناور ایران با منابع، قومیت ها و اقلیم های متفاوت توسعه منطقه ای نه تنها نمی تواند یکسان رخ دهد که فرآیندهای منجر به توسعه نیز متفاوت خواهند بود. تفاوت در فرآیندها می بایست نشات گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد از سویی مهمترین مولفه های یکپارچه سازی برای هرواحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشد. در ازای پهنه های گفته شده در کشور تجارب مختلفی از تقسیمات سرزمینی را منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پی برقرای سطحی از یکپارچگی، و نتیجه معمولا در ارائه تعاریف مختلفی از منطقه و در پی آن تقسیمات متعدد منطقه ای خلاصه شده است که منجر به تغییرات مداوم در کالبد سرزمین از قبیل مرزها و محیط فیزیکی مناطق شده، تغییراتی که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزمینی مردمانش وبه گونه ای غیرارگانیک انجام پذیرفته است. خطوطی که در نتیجه این تقسیمات غیرارگانیک برچشم انداز کشور ترسیم می شوند حقیقت طبیعت سرزمین را نامرئی وغیرقابل مشاهده ساخته و سایر انواعی که زمین و منابعش را با آنان سهیم هستیم نادیده می گیرند. چنانچه آغاز توسعه را فرایندی محلی – مردمی بینگاریم تعیین پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست.
پذیرفتن این اصل که تنها راه ادامه زندگی برروی این کره خاکی تجدید نظر در رویه ای است که تاکنون به سوی توسعه مناطق پیموده ایم، مستلزم تعریف دوباره ای از رابطه انسان با طبیعت خواهد بود طبیعتی که به راحتی به نام توسعه آن را نادیده گرفته ایم.در این راستا و در حرکت به سوی توسعه پایدار منطقه ای، به نگرشی نوین نیازمندیم تا مبتنی برآن تفکر سازمان دهی فضای سرزمین را برمبنایی متفاوت نسبت به آنچه تاکنون دنبال می شده است استوار سازیم پژوهش حاضر در پی یافتن پهنه های فضایی است که بهترین قلمرو این یکپارچگی باشند و بر این اساس تئوری زیست منطقه گرایی مبنای نظری این پژوهش برای رسیدن به هدف فوق خواهد بود .
این مطالعه با معرفی تئوری زیست منطقه گرایی به عنوان یکی از دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای در پی آن است که با تاکید عمده بر مکان و محیط زیست مفهوم متفاوتی از منطقه را ارائه دهد، مفهومی فراتر از یک مکان فیزیکی که به طور خاص اشاره به مکان زندگی(Life – Place) هرفرد دارد. بنابراین نه مفهوم اداری-رسمی منطقه را برای درک آن کافی دانسته و نه منطقه رابرمبنای اهداف کاربردی متفاوت، آنچنان که موردنظر سازمان های گوناگون است تعریف می کند. منطقه موردنظر این رویکرد منطقه ای خواهد بود برای زندگی که علاوه بربعد مکانی مفهوم تعلق منطقه ای را در پیوند با تاریخ منطقه همراه خود خواهد داشت. ازاین رو زیست منطقه گرایی را نگاهی دیگر به جهان می دانیم که با تعریف مناطق آغاز شده و تاکید برتوسعه در ظرفی مشخص وجه تمایزآن از سایر نظریات محیط زیست گرایان است. تاکید زیست منطقه گرایی بر مکان واجتماعات زیستی قطعا روال کنونی در برخورد با موضوعات اکولوژیکی وانسانی را تغییر خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به دو سوال در حوزه های نظری و کاربردی صورت گرفته است: سوال اول) در پرتو دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای آیا امکان کاربرد نظریه منطقه گرایی زیستی در ایران وجود دارد ؟ سوال دوم) در صورت امکان کاربرد ،آیا آنگونه که در ادبیات این نظریه ادعا می شود امکان تعیین محدوده / تحدید حدود زیست منطقه ها به عنوان یک واحد فضایی وجود دارد؟ پاسخ به این دو سوال، علاوه بر شناخت رویکرد کلی تئوری زیست منطقه گرایی در مقابل سیاست های منطقه بندی کشور، می تواند پوشش تئوریک و کاربردی این نظریه را در شرایط ایران مورد آزمون قرار داده و در قیاس با تفکراتی که تا کنون به منطقه بندی های متعدد کشور انجامیدند یافته های قابل توجهی را در تحلیل نظری وکاربردی این نظریه در امر منطقه بندی ارائه نماید.
با توجه به این امر که در کشور ما از تئوری مورد بحث و ریشه های نظری آن که قطعا بر سیر تکامل این نظریه بسیار موثر بوده، معرفی کاملی صورت نگرفته و به منظور شناخت و تحلیل فاکتورهای موثر بر تعیین منطقه در تئوری راهنمای پژوهش، مبنای نظری و فروض پایه زیست منطقه گرایی را در بخش دوم به عنوان بخشی از مبانی نظری مطالعه معرفی خواهیم کرد. به منظور بررسی مفهوم منطقه در نظام تقسیماتی و منطقه بندی کشور بر اساس تجارب و مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته بخش سوم پژوهش حاضر، به مروری نسبتا جامع بر مهمترین مطالعات نظری و کاربردی پیشین در حوزه منطقه بندی کشور اختصاص یافته است. در بخش چهارم، مبحث روش شناسی پژوهش عنوان شده است مجموع داده های اطلاعاتی و روش تلفیق داده ها در بخش عملی پژوهش معرفی شده اند. بخش پنجم معرفی منطقه مورد مطالعه می باشد که دراین فصل تلاش شده برای آشنایی بیشتر با ناحیه مشخصات کلی از آن بر اساس اصول مطرح شده در نظریه زیست منطقه گرایی ارائه شود مجموع داده های اطلاعاتی مورد استفاده و تکنیک ترکیب آنها در پایان این فصل به طور کامل تشریح شده ودر نهایت مجموع نقشه هایی که از ترکیب وتلفیق این لایه های اطلاعاتی حاصل شده اند در پایان بخش به نمایش درآمده اند . و در بخش پایانی نیز ضمن ارائه نتیجه گیری نهایی از کاربرد تئوریک وتکنیکی این نظریه، سوالات اصلی پژوهش پاسخ داده خواهند شد .
به لحاظ روش شناختی، تحقیق حاضر بر پایه رویکردهای مطالعه اسنادی و ناحیه بندی کارتوگرافیک انجام شده است. با توجه به ناشناخته بودن تئوری زیست منطقه گرایی در کشور ما به منظور شناخت کامل این نظریه و فاکتورهای موثر بر تعریف زیست منطقه در الگوی موردنظر و مقایسه پایه نظری این تئوری، با آنچه در رویکرد های جاری نظام تقسیماتی ومنطقه بندی ایران صورت پذیرفته از منابع علمی- از جمله کتب، مقالات علمی و طرح های پژوهشی- استفاده شده است. همچنین در بخش کاربردی تحقیق و به منظور امکان سنجی کاربردی این نظریه در تعیین مناطق و تعیین حدود زیست منطقه در محدوده مورد مطالعه از روش های هم پوشانی لایه های اطلاعاتی استفاده شده است. در این راستا نرم افزار GIS به عنوان مناسب ترین ابزاری که به طور همزمان نمایش گرافیکی و تحلیل داده های ورودی را امکان پذیر می نمود، مورد استفاده قرار گرفت.از مهمترین دستورات کاربردی نرم افزار فوق که امکان ریز پهنه بندی منطقه مبتنی بر اصل همگنی نقاط وسپس تعیین پهنه های مورد نظر براساس اصل مجاورت را امکان پذیر می نمود دستور Combine و Overlayبود که به عنوان تکنیک های همپوشانی متناسب با هدف این مطالعه انتخاب گردید .

1-2.طرح مسئله

تمدن انسانی بخشی از جهان طبیعی است. درطول زمان و وابسته به حفاظت از طبیعت برای تداوم خویش. ارتباط متقابل بین انسان وطبیعت در طی زمان ویژگی خاصی به هر منطقه بخشیده به طوریکه آن را متمایز از سایرنقاط کرده است از این رو به منظور حفظ ویژگی های خاص هرنقطه ، شناخت و درک عمیق از سامانه های طبیعی آنجا ضروری است .
دستاورد ورود جوامع به عصراطلاعات گسسته شدن پیوندهای دیرین انسان با محیط پیرامونش بوده است و آنچه در گذشته پیوند جوامع را به یکدیگر و به طبیعت پیرامون سبب می شده ، جای خود را به عناصر تازه ای داد که محصول جوامع صنعتی بودند. ایجاد مناطق یکنواخت بدون همخوانی بانیازهای زیستی ساکنانشان که تعاملات گذشته جوامع با محیط پیرامون را به فراموشی سپرده اند محصول روابط جدید جهانی است. پذیرفتن این اصل که تنها راه ادامه زندگی برروی این کره خاکی تجدید نظر در رویه ای است که تاکنون پیموده ایم مستلزم تعریف دوباره ای از رابطه انسان با طبیعت مادر خواهد بود.
در سرزمین پهناور ایران نیز وجود قومیت ها، منابع و اقلیم های متفاوت، نشان از این دارد که توسعه منطقه ای نه تنها یکسان رخ نخواهد داد که فرایندهای منجربه توسعه نیز متفاوت خواهند بود. این تفاوت در فرایندها می بایست نشـأت گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد. مهمترین مولفه های این یکپارچه سازی برای هرواحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشند. پژوهش حاضر در پی یافتن این پهنه های فضایی است که بهترین قلمرو این یکپارچگی می باشند.
در طول زمان و بنا به اهداف گوناگون در ازای پهنه های گفته شده تقسیمات منطقه ای مختلفی مختلفی در کشور صورت گرفته است که، از مهمترین آنها تقسیم کشور به مناطق اداری تحت عنوان”تقسیمات کشوری” می باشد که با هدف عمده “تسهیل در اعمال حاکمیت دولت” از یکسو و”انتظام فعالیت های بخشی” ازسوی دیگر انجام شده ودر پی آن سطحی از یکپارچگی بنابر قدرت فائقه از بالا برقرار می شود. اما چنانچه آغاز توسعه را فرایندی مردمی – محلی بینگاریم تعیین واحدها یا پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی درهمیاری منطقه ایست .
در دهه های اخیر نظام حکومتی متمرکز و تقسیمات استانی برخاسته از آن به عنوان عامل اصلی یا حداقل یکی از منابع اصلی کمتر توسعه یافتگی ایران مورد حمله تئوریک واقع شده است .این هجوم ها از یک سو مبتنی بر تقاضاهای فشرده ومستمر برخی شهرستان ها ونمایندگان آنها برای ایجاد اصلاح بوده واز سوی دیگر دربرگیرنده چالشهای متعددی است که به دلایل گوناگون در برابر تقسیمات استانی وسیستم تمرکز گرا ایجاد شده است.واقع مطلب آن است که حداقل از سال 1345،منطق تقسیمات کشوری،عمدتا از مناسبات قدرت(جغرافیای قدرت)نشات گرفته است؛ گاه بحران های بزرگ شهری منطقه ای(جغرافیای حمایت) نیز به یاری این مناسبات شتافته وموجب تغییراتی در آن شده اند.مکانیزم تبدیل شدن اردبیل به استان،آشوب خودجوش وخونین مردم قزوین وپایکوبی مردم استان گلستان،تنها نمایانگر بخشی از روند مکانیزم جغرافیای قدرت و حمایت بوده است.
«الگوی تقسیمات کشوری ایران وتعیین محدوده های داخلی عمدتا متاثر از عوامل جغرافیایی وتاریخی مانند عوامل توپوگرافی،فاصله و دسترسی،وسعت اقلیم،ساختار انسانی وقومی،تهدیدات بیرونی سنت تاریخی،فئودالیزم،اعمال نفوذ سیاسی،بیشترین سهم رادر تعیین واحدها ومحدوده بندی آنها به عهده داشته است.الگوی تقسیمات کشوری وسازمان سیاسی فضا در ایران کنونی مطلوب نبوده وپاسخگوی نیازهای سکنه واداره بهینه کشور نمی باشد وتجدید نظر اساسی در قانون تقسیمات کشوری والگوی سازمان دهی سیاسی فضا را طلب می کند.»(حافظ نیا،284:1381)
گرایش مسلط در الگوی تقسیماتی موجود،به سمت پارامتر جمعیت بوده است که گاهی اوقات با عامل سیاسی همراه شده است،اعم از نیروها وفشارهای سیاسی(جغرافیای قدرت و حمایت مدعی تقسیمات بیشتر وجزئی تر وارتقای سطوح).این عوامل به همراه برخی ملاحظات ژئوپولیتیک وامنیتی باعث پدیدار شدن الگوی نامتوازن تقسیمات کشوری در ایران شده است.با توجه به اهمیت موضوع وتاثیر آن درکلیه برنامه ریزی های دولت،ناگزیر از تحقیقات جامع و کارشناسانه درباره آن ودستیابی به نتایج علمی وسپس الگودهی وتقسیم بندی علمی وهمه جانبه کشور خواهیم بود .
بنا برآنچه در بالا توضیح داده شد،آنچه به عنوان مهمترین مسئله پژوهش حاضر مورد بحث قرارگرفته، ناپایداری در رابطه انسان با نظام های طبیعی پیرامون است، این امر بازگشت به تعادل در رابطه بین انسان و نظام های پیش شرط حیات را یادآور می شود. شرایط جغرافیایی پیچیده و متنوع ایران این مسئله را به گونه ای مهمتر و شکننده تر مطرح می سازد، واضح است که تغییراتی که امروزه در مناطق ومرزبندی آنها به وجود آمده ارتباطات اکولوژیک شهر ومنطقه پیرامونش را که در گذشته های دور این سرزمین در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر به سر می بردند بر هم زده است که نتیجه آن از بین رفتن مقیاس های طبیعی وانسانی در مرزبندی مناطق بوده است. پژوهش فوق برای پاسخ به برخی نابسامانی های کنونی تلاش دارد تا با نگرشی جدید به اقتصاد، جمعیت، فرهنگ و محیط زیست‏ بپردازد وبا توجه به ناکارامدی کنونی برخی قلمرو ها یکی از راه های تحقق این امر را باز تعریف مفهوم منطقه در نظام منطقه بندی کشور برای توسعه می داند که در این ارتباط شاید لازم باشد برخی عناصر منطقه‏بندی و تعیین قلمروهای اداری یا استانی‏ نیز تغییر کنند .

فهرست منابع :

 آسایش،حسین(1388)، “اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای”، انتشارات دانشگاه پیام نور .
 آقابخشی،(1376)،”فرهنگ علوم سیاسی تقسیمات کشوری”.
 احمدی پور،زهرا (1382)،”تحلیلی بر سیر نام گذاری واحدهای سیاسی اداری در ایران “،فصلنامه دانشگاه تربیت مدرس .دوره 7 .شماره 2 .
 افروغ ،عماد (1377)،”فضا ونابرابری اجتماعی،الگویی برای جدایی گزینی فضایی وپیامد های آن ” ،تهران،دانشگاه تربیت مدرس .
 الیویه،دلفوس(1374)، “فضای جغرافیایی”،ترجمه سیروس سهامی،نشر نیکا،مشهد .
 بارتولد،واسیلی ولادمیر ویچ(1372)،” تذکره جغرافیای تاریخی”،ترجمه حمزه سردادور، تهران، انتشارات طوس .
 بحرینی،سیدحسین و رضا مکنون(1380)،”توسعه شهری پایدار:ازفکر تا عمل”،مجله محیط شناسی ،سال27شماره 27.
 بدیعی،ربیع (1367)،”جغرافیای مفصل ایران”،تهران ،انتشارات اقبال ، 1367.
 بیک محمدی،حسن (1386)، “مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران”،چاپ چهارم،اصفهان،انتشارات دانشگاه اصفهان .
 تودارو،مایکل(1364)،”توسعه اقتصادی در جهان سوم”،ترجمه غلامعلی فرجادی،جلد اول تهران وزارت برنامه وبودجه،مرکز مدارک اقتصادی واجتماعی وانتشارات .
 تی یرستاین،آلن و مانفرد والزر(2002)،” توسعة منطقه اي پايدار: تعامل ميان رويكرد بالا به پايين و پايين به بالا “، ترجمه : پرویز اجلالی، مقاله چاپ نشده .
 ثاقب حسین پور،غلامرضا(1370)،”تقسیمات کشوری استان خراسان”،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 21 تابستان 70.
 حافظ ابرو(1370)،”جغرافیای تاریخی خراسان”،تصحیح وتعلیق غلامرضا ورهرام ،تهران انتشارات اطلاعات .
 حافظ نیا،محمدرضا(1379)،”اصول ومبانی جغرافیای سیاسی”، انتشارات سمت .
 حافظ نیا،محمد (1385)، ” جغرافیای سیاسی ایران”، انتشارات سمت، تهران .
 حبیبی،محسن(1377)،”نگرشی بر برنامه ریزی توسعه وبرنامه ریزی منطقه ای “،مجله مسکن وانقلاب شماره .
 حسین زاده دلیر،کریم(1375) ،”اصول توسعه وعمران”،تبریز: دانشگاه تبریز .
 حسین زاده دلیر،کریم(1380)،”برنامه ریزی ناحیه ای انتشارات سمت”، تهران .
 خانی،فضیله (1370)،” نگرش فضایی در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی”،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،دانشگاه تربیت مدرس .
 خسروی،محمدرضا(1372)، “تاریخ کاشمر”،انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد .
 دینوری،احمد(1346)،”ابن داوود اخبارالطول”،ترجمه صادق نشات ،بنیاد فرهنگ ایران،تهران
 راگما،گاری(2003)،” نقش هويت منـــطقه اي و سرماية اجتمــــاعي در توسعة اقتصادي و برنامه ريزي”، ترجمه : پرویز اجلالی ،مقاله چاپ نشده .
 رفیعی،مینو(1371)،”مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی”،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران،چاپ دوم .
 زیاری،کرامت الله(1385)،”اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای”،مرکز انتشارات دانشگاه یزد .
 ساروخانی، باقر(1388) ،”روشهای تحقیق در علوم اجتماعی”جلد اول اصول ومبانی،پژوهشگا علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ،تهران .
 سازمان برنامه و بودجه(1351)،”طرح مطالعات جامع توسعه اقتصادی و اجتماعی گروه بتل،گزارش کلی عمران منطقه ای”،موسسه بتل مموریال مرکز کلمبوس،تهران.مهرماه 51
 سازمان برنامه وبودجه (1362)،”آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی فضایی”،گروه مطالعات آمایش زنجان .
 سازمان برنامه وبودجه (1364)،”مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران”، معاونت امورمناطق دفتر برنامه ریزی منطقه ای .
 سازمان برنامه وبودجه(1367)،”گزارش اجمالی شناسایی مناطق محروم”،مرحله ششم .
 سازمان برنامه وبودجه(1378)،”اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران” .
 سازمان مسکن وشهرسازی(1370)،”طرح کالبدی ملی ایران”،گزارش میان کار.
 سازمان مسکن وشهرسازی خراسان(1376)،”طرح جامع شهرستان کاشمر”،جلد3،بهمن76
 سازمان مسکن وشهرسازی خراسان(1383)،”طرح ناحیه مشهد “،مهندسین مشاور فرنهاد .
 سالنامه آماری استان خراسان(1385)،فصل اول ،”سرزمین وآب وهوا “،مرکز آمار ایران .
 سعادتمند،ایرج(1384)،”کتاب ترشیز:نگاهی به تاریخ وجغرافیای کاشمر”،انتشارات ضریح آفتاب .چاپ اول مشهد .
 شبلینگ،ژاک (1385)،”جغرافیا چیست؟”اقتباس : سیروس سهامی ،انتشارات محقق .
 شکویی،حسین(1378)،”اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا”(جلد اول)چاپ سوم ،تهران ،موسسه گیتا شناسی .
 شکویی،حسین (1382)،”دیدگاههای نودر جغرافیای شهری”،انتشارات سمت .تهران
 شیرازی،جاوید ودیگران(1382)،”تقسیمات کشوری در ایران پارادوکس الگوهاس سنتی ومدرن” تهران .
 صرافی،مظفر(1379)،” شهرپایدار چیست؟”،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 4 زمستان 79
 صرافی ،مظفر(1379)،”مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای”،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،تهران
 عظیمی،ناصر(1382)،”طرح های کالبدی ملی منطقه ای در ایران؛یک گام برای توسعه پایدار”،فصلنامه مدیریت شهری، شماره 12، بهار 82
 عظیمی،ناصر(1383)،”پویش شهرنشینی ومبانی نظام شهری”،انتشارات نیکا،مشهد .
 فریدمن،یوانا (1365)،”منطقه چیست؟”مترجم : سید محسن حبیبی.تهران،مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن .
 قاضیان،حسین(1353)،”درباره تعریف توسعه”،مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،شماره 63و64.
 کریمی پور،یدالله(1381)،”مقدمه ای برتقسیمات کشوری در ایران”،تهران،انتشارات انجمن جغرافیایی ایران .
 کلانتری،خلیل(1388)،”برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوریها وتکنیک ها)”،انتشارات خوشبین،تهران .
 کیهان، مسعود(1311)،”جغرافیای مفصل ایران”،تهران
 گزارش ویژه(1384)،”ایران به نه ایالت تقسیم می شود”،مجله سازندگان تجهیزات صنعتی ایران .
 گلسن،جان(1980)،”منطقه در برنامه ریزی منطقه ای”، ترجمه دکتر پرویز اجلالی، مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی وانتشارات سازمان برنامه و بودجه .
 لسترنج ،گای(1373)،”تاریخ سرزمین های خلافت شرقی”،ترجمه محمود عرفان،چاپ چهارم،تهران انتشارات علمی فرهنگی
 مابوگونج ،آ.ال؛آرپی میسرا(1368)، “توسعه منطقه ای : روشهای نو”،ترجمه عباس مخبر،مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی،انتشارات سازمان برنامه .
 مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست(1325)،” قانون تشکیل ایالات وولایات و دستور العمل حکام”،مصوب 14ذیقعده 1325
 مجموعه گزارشهای طرح مطالعه جامع حمل ونقل کشور (1371)،”منطقه بندی کشور برای برنامه ریزی حمل ونقل”،موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه اسفند ماه 71
 مخدوم،مجید(1372) ” شالوده آمایش سرزمین”،تهران.انتشارات دانشگاه تهران .
 مدیرشانه چی،کاظم(1347)،”حدود خراسان در طول تاریخ”،نشریه دانشگاه علوم معقول ومنقول ،دانشگاه مشهد اسفند ماه 47.
 مستوفی ،حمدالله (1376)،”نزهه القلوب”به کوشش محمود دبیر سیاحتی،تهران انتشارات طهوری.
 مطوف،شریف(1376) ،”امکان کاربر نظریه منطقه گرایی زیستی در برنامه ریزی استان”، نخستین سمینار توسعه استان گیلان .
 معصومی اشکوری،سید حسن(1385)،”اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای”،انتشارات پیام ،تهران .
 مکنون،رضا (1374)”توسعه پایدار”، نشریه انجمن متخصصان محیط زیست ایران،شماره اول تابستان 74
 منصوریان،علیرضا(1382)”تقسیمات کشوری وبی ثباتی سیاسی در ایران “، پایان نامه کارشناسی ارشد .
 مویر، ريچارد(1379)،”درآمدي نو بر جغرافياي سياسي”،ترجمة درة مير حيدر با همكاري سيد يحيي صفوي انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، تهران،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی .
 مهندسین مشاور DHV از هلند “رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی”،انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی،جهاد سازندگی،تهران .
 میرحیدر،دره (1364)،”سلسله مراتب سیاسی ومحدوده سرزمینی وجغرافیای آن”،مجله رشد جغرافیا،شماره 3.زمستان 1364 .
 میرحیدر،دره ورحیم صفوی(1379)،”درآمدی نو برجغرافیای سیاسی” ،تهران .
 میرحیدر،دره(1380)،”مبانی جغرافیای سیاسی ایران”،تهران انتشارات سمت .
 میرحیدر،دره(1384)،”اصول و مبانی جغرافیای سیاسی ایران”،چاپ سوم،انتشارات دانشگاه تهران
 میسرا،آرپی(1366)،”برنامه ریزی توسعه منطقه ای در حستجوی معنی ومفهوم”،مترجم: عزیز کیاوند،برنامه وتوسعه، شماره دهم.صفحات 63 تا 101
 وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی(1354)،”برنامه جامع کشت سالانه کشور”،مهندسین مشاور بوکرز هانتینگ،گزارش نهایی .شهریور ماه 54.
 وزارت کشور(1380)،”طرح جامع تقسیمات کشوری”،مرحله دوم،گزارش چهارم .
 وزارت نیرو،طرح جامع آب کشور(1364)،”چارچوب مطالعات وشرح خدمات”،بهمن ماه 64 .
 وزارت نیرو،مهندسین مشاورجاماب(1370)،”طرح جامع آب کشور”،سنتز،1370.
 ودیعی،کاظم(1354)،”مقدمه ای برجغرافیای انسانی ایران”،انتشارات دانشگاه تهران .
 وثوقی،فاطمه(1370)، “منطقه بندی در ایران”،فصلنامه دانشگاه فردوسی مشهد .شماره 428.
 هیلهورست،ژوزف(1370)،”برنامه ریزی منقطه ای – برداشت سیستمی”،مترجم:غلامرضاشیرازیان و دیگران،تهران،مرکزمدارک اقتصادی – اجتماعی وانتشارات سازمان برنامه وبودجه .
 Aberley, D. (1985) “Bioregionalism: A Territorial Approach to Governance and Development of Northwest British Columbia,” unpublished MA thesis, University of British Columbia.
 Aberley, D.(ed.) (1993) Boundaries of Home: Mapping: for Local Empowerment , Gabriola Island:
New Society Publishers.
 Aberley, D (1995) “Bioregionalism: Bom in Scotland? “, Reforesting Scotland, no. 12, Spring,
 Alexander, Y and Talbot, (1996) Framework for Sustainable and Restorative Enterprise in the Scottish Borders, report commissioned by Scottish Borders Enterprise, produced by the Edinburgh Sustainable Architecture Unit
 Aberley, D (2006) “Interpreting Bioregionalism: A Story of Many Voices”, in McGinnis, M V(Ed.) Bioregionalism, Routeledge, London .
 Atkinson, A. (1992) , “The Urban Bioregion As Sustainable Development Paradigm”published in: Third World Planning Review,1992,Vol.14,No.4
 Ball , J. ( 1999). “Bioregion & Future State Visioning : A Visually Integrative Approach To the Presentation of Information For Invironmental Policy & Management .”PHD thesis, The Robert Gordon University Aberdeen .
 84.Berg, P. and Dasmann, R. (1977) “Reinhabiting California,” The Ecologist 7
 Berg, P.(1978) .”Reinhabiting a Separate Country: A Bioregional Anthology Of Northern California”.San Francisco : Planet Drum Foundation
 Berg, P.(1986) .”Growing a Life-Place Politics.”Raise the Stakes
 Bourdieu , P. (1990) “The Logic of Practice”. Stanford: Stanford University Press .
 Brunckhorst,D.J .(2000) “Bioregional Planning : Resource nanagement beyond the new millennium.London : Routledge .
 Clifford, J., Marcus, G. (1996) (eds.) Writing Culture. Berkeley, Ca: University of California Press .
 Carr, M . (2004 ) ”Bioregionalism and Civil Society: Democratic Challenges to Corporate Globalism”. UBC Press .
 Castells, M. (1983)” The City and the Grassroots”. London: Edward Arnold
 Diffenderfer, M and Birch, D . (1997) “Bioregionalism: A Comparative Study of the Adirondacks and the Sierra Nevada”, Society & Natural Resources, vol. 10.
 Dodje,Jim. (1981) “ Living By Life : Some Bioregional Theory and Practice”, CoEvolution Quarterly .
 Durning, A . (1992) “Guardians of the Land: Indigenous Peoples and the Health of the Earth,” Worldwatch Paper 112, Washington, D.C.
 Flores, D . (2006) “Place: Thinking about Bioregional History”, in McGinnis MV (Ed. ) Bioregionalism, Routeledge, London .
 Glasson,John and Tim Marshal . (2007) ”Introduction to Regional Plannig” .First Published 2007 by Routledge .
 Gray, R . (2007) “Practical bioregionalism: A philosophy for a sustainable future and a hypothetical transition strategy for Armidale, New South Wales, Australia “,Science Direct ,Futures 39
 100.Holmes, H . (1994) “Bioregions Require Broadened Boundaries”, Safety + Health, vol. 150, no. 4
 Isard ,W.(1975) “Introduction to Regional Science” ,Englewood Cliffs.New Jersey
 IUCN(1991) Caring For The Earth : A Strategy For Sustainable Living .Earthscan,London
 Kosonen, R. (1996) Boundary, institutions, and indigenous development. Helsinki: Helsinkiin Ireland. H. Ewers, J. Allesch, (eds.) Innovation and Regional Development: Strategies
 Lefebvre, H. (1991) Production of space. Oxford: Blackwell
 Luccarelli, M. (1995) Lewis Mumford and the Ecological Region: The Politics of Planning , New York: Guilford Press.
 McGinnis, MV . (2006) “A Rehersal to Bioregionalism”, in McGinnis, MV (Ed.), Bioregionalism, Routeledge, London .
 McGinnis, MV. (1999) “Boundary Creatures and Bounded Spaces”, in McGinnis, MV (Ed.),Bioregionalism, Routeledge, London
 Novak, FG Jr. (1995) Lewis Mumford and Patrick Geddes: The Correspondence, Routledge Office Of Science & Technology (1995) “Progress Through Partnership: Agriculture, Natural Resources and Environment “, Technology Foresight Report no. 11; HMSO
 Paasi, A. (1986) The Institutionalization of Regions: a Theoretical Framework for the Understanding.
 Passi, A. (1996) .Territories, Boundaries and Consciousness. New York,john.wiley8.
 Putnam, R., Leonardi, R., Nanetti, R. (1993) Making democracy work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
 Robson, BT . (1981) “Geography and Social Science: The Role of Patrick Geddes”, in Stoddart,D R, Geography, Ideology and Social Concern Barnes and Noble Books, Totowa, NJ,
 Sale, K . (1985) Dwellers in the Land. The Bioregional Vision Sierra Club Books, San Fransisco
 Shepard,P .(1996) The Others: How Animals Made Us Human , Washington, D.C. : Island Press.
 Sweeney, G. P. (1990) Indigenous Development Strategies in Peripheral Regions: The Example of Ireland. H. Ewers, J. Allesch, (eds.) Innovation and Regional Development: Strategies, Instruments, and Policy Co-ordination. Berlin: Walter de Gruyter.
 Thayer, R. (2003) LifePlace : Bioregional Thought and Practice. Berkeley: University of California Press.
 Thoreau, H.D.(1995) Walden,Boston and New York :Houghton Mifflin,1995 .(Originally Published in1854) .
 Znaniecki, F. (1983) ” Socjopogiczne podstawy ekologii Ludzkiej”[The Sociological Foundation Of Human Ecology] , Ruch Prawniczy,Economiczny i Sociologiczny 1938,No.1.
 WCED . (1988) Our Common Future .Oxford University Press , Oxford

Abstract
Iran is a vast country characterized by broad diversity in climate, resources and ethnic groups. In this condition regional development cannot take place in a uniform way, so the processes leading to development would be different. Various processes stem from territorial diversity and integration of different areas . The most important integration components include: community, environment and economy (i.e. the relationship between community and environment). The current study aims at determining the spatial units as the best limitation/locale of the above-mentioned integration.
To date, instead of the mentioned units, many experiences of territorial divisions have been presented by various regionalizations designed for providing a degree of integration. As a result, a variety of definitions of the term region have always been suggested, followed by many regional divisions leading to continual changes in a territory’s land surface like boundaries and physical environment. These changes were predominantly developed and implemented in non-organic form without any attention to the community’s regional identity .
The political and non-organic lines that have been drawn on the landscapes of the continent have made the true nature of the land invisible. If the starting point for development is assumed to be a local process, the mentioned units would have a different foundation for integration aimed at developing community participation in regional cooperation.
Therefore, The main questions addressed in this research are:
1) In light of new approaches to regional development, is it possible to apply bioregionalism in Iran?
2) If possible, are bioregions, as a construct, demonstrable entities, as claimed in the literature?
In order to answer these questions, this study has been divided into two parts: the first part lays out the theoretical dimensions of this research and second part deals with practical explanation. It was decided that the best method to adopt for this investigation was to cartographic regionalization in practical part and the documentary method as the techniques used in theoretical section. The evidence which was obtained from this study confirmed, in general, the application of bioregionalism both theoretically and practically. As such, theoretically speaking, bioregionalism includes the most important factors for sustainable and appropriate regionalization. Practically speaking, given available data, determining bioregions, as a spatial construct, is confirmed by this study.

Keywords : Sustainable Development, Region, Regionalization, Bioregionalism, Bioregion

Ministry of Science, Research & Technology

Allameh TabaTabaei University
Social Science Faculty
Department 0f Regional Development Planning

Dissertation as Partial Fulfillment of Requirements for the
Degree of Master of Arts in Regional Development planning

Title :
Investigation Of The Possibility Of Applying Bioregionalism aimed at Determining Bioregions in Iran
A Case Study Of West Of Khorasan Razavi Province

Supervisor:
Dr. Mohammad Shaikhi

Advisor:
Dr. Mozzafar Sarrafi

By:
Maryam Oliaei

Academic Year :
January 2013

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − = 14