بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

59,000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد (M.A.)
رشته : مدیریت دولتي
گرايش: تحول

چکیده
ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید.
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد. روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کليه کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر به تعداد 55 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه کارکنان به عنوان حجم نمونه(نمونه در دسترس) انتخاب شده است.
جهت گرد آوري اطلاعات از دو پرسشنامه 1)پرسشنامه محقق ساخته ارتباطات سازمانی با آلفا کرونباخ ( 82/0 = α) 2)پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی با آلفا کرونباخ (79/0 = α) استفاده نموده و براي تجزيه و تحليل داده ها از تجزيه توصيفي داده ها (محاسبه ميانگين، فراواني، درصد فراواني، انحراف استاندارد، ترسيم نمودار ستوني و تدوين جدول) استفاده شده است و در بخش آمار استنباطي از آزمون تحليل رگرسیون ساده و چندمتغیره و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که: ارتباطات سازمانی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر معناداری دارند بطوریکه مؤلفه سبک های ارتباطات بیشترین تأثیر و بعد از آن مؤلفه های محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات و مسیر ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارند.
واژگان کلیدی: ارتباطات، ارتباطات سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، سبک ارتباطات، محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات، مسیر ارتباطات، آموزش و پرورش، پیرانشهر.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسأله 3
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4. اهداف تحقیق 7
1-5. مدل تحلیلی تحقیق 8
1-6. فرضیات تحقیق 8
1-7. متغیرهای تحقیق 9
1-8. قلمرو تحقیق 9
1-9. تعریف نظری متغیرهای تحقیق 10
1-10. تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 14
2-1. مقدمه 15
2-2. بخش اول: ارتباطات سازمانی 16
2-2-1. مقدمه 16
2-2-2. سازمان 17
2-2-3. ارتباط 17
2-2-4. اهمیت ارتباطات 19
2-2-5. تعاریف ارتباطات 22
2-2-6. ارکان اصلی فرایند ارتباطات 26
2-2-7. ارتباطات سازمانی 28
2-2-8. ابعاد ارتباطات سازمانی 32
2-2-9 ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 34
2-2-9-1 دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات 35
2-2-9-2 نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 36
2-2-9-3 دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 37
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-9-4 دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 38
2-2-9-5 دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 38
2-2-10. حوزه‌های تحقیقاتی در خصوص ارتباطات سازمانی 39
2-2-11. ویژگی‌های ارتباطات سازمانی 40
2-2-12. تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط 41
2-2-13. انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی 41
2-2-14. انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی 42
2-2-15. فرایندهای ارتباطات سازمانی 43
2-2-16. سبك‌‌های ارتباطی در سازمان 44
2-2-17. روابط بین سازمانی 45
2-2-18. تئوری X & Y مک گریگور 46
2-2-19. ليكرت 47
2-2-20. آرجريس 47
2-2-21. ارتباطات سازماني از ديدگاه سيژل و ماركوني 48
2-2-22. موانع ارتباطات 48
2-3. بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی 54
2-3-1. مقدمه 54
2-3-2. تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی 54
2-3-3. مفاهیم و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 57
2-3-4. انواع رفتار شهروندی در سازمان 59
2-3-5. ابعاد رفتار شهروندی 60
2-3-6. سیاستهای تشویق رفتار شهروندی 62
2-3-7. کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت 65
2-3-8. عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 66
2-3-9. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 69
2-4. بخش سوم: پيشينه تحقيق 71
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 71
2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 77
فصل سوم: روش تحقیق 83
3-1. روش تحقیق 84
3-2. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 84
3-3. ابزار گردآوری داده ها 85
3-4. روایی و پایایی پرسشنامه 86
3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 89
4-1. مقدمه 90
4-2. بخش اول: آمار توصیفی 91
4-2-1. جنسیت پاسخگویان 91
4-2-2. سن 92
4-2-3. میزان تحصیلات 94
4-2-4. سابقه خدمت 96
4-3. بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری 98
4-3-1. بررسي نرمال بودن داده ها 98
4-3-2. آزمون فرضیه اصلی 99
4-3-3. فرضیه های فرعی 102
4-3-3-1. فرضیه فرعی 1 102
4-3-3-2. فرضیه فرعی 2 104
4-3-3-3. فرضیه فرعی 3 106
4-3-3-4. فرضیه فرعی 4 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 110
5-1. مقدمه 111

فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2. نتيجه گيري توصيف آماري ويژگيهاي آزمودني ها 111
5-3. نتیجه گیری تحليلی داده هاي آماري 111
5-4. پیشنهادها 116
5-4. پیشنهادها در راستای نتايج تحقیق 116
5-4. پیشنهادها برای محققان آتي 120
5-5. محدودیت های تحقیق 121
5-5-1. محدودیت های در اختیار محقق 121
5-5-2. محدودیت های خارج از اختیار محقق 122
منابع و مآخذ 123
پیوستها 132
چکیده انگلیسی 149

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1. اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 80
3-1. ابعاد پرسشنامه ارتباطات سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه 86
3-2. پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد آن 86
3-3. آزمون پایایی پرسشنامه ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 87
4-1. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان 91
4-2. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن 92
4-3. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات 94
4-4. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت 96
4-5. نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر های تحقیق 98
4-6. نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته 99
4-7. نتایج ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آماره دوربین واتسون 99
4-8. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر های مستقل(کانال، مسیر، محتوا و سبک ارتباطی) با متغیر وابسته(رفتار شهروندی سازمانی) 99
4-9. آزمونt و ضرایب پارامتر در مدل رگرسیون فرضیه اصلی 100
4-10. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی اول 102
4-11. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول 103
4-12. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی دوم 104
4-13. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم 105
4-14. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی سوم 106
4-15. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی سوم 107
4-16. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی چهارم 108
4-17. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 109

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1. درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان 91
4-2. درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن 93
4-3. درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات پاسخگویان 95
4-4. درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت 97

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
نیروی انسانی که امروزه از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می کنند یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمانی است که کیفیت آن می تواند در رشد و تعالی سازمان نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به پیچیدگیهای آن مباحث مختلف در ابعاد رفتاری در حال ظهور می باشد که یکی از آنها در سالهای اخیر موضوع رفتار شهروندی سازمانی می باشد که به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد.
عوامل بسیاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مؤثرند که در این تحقیق ارتباطات سازمانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
ارتباطات سازمانی باید اثربخش باشد تا در مجموعه ی سازمان و مدیریت آن بتواند مؤثر واقع شود و نقش کلیدی خود را ایفا کند. در واقع ارتباط مؤثر می تواند به عنوان بنیاد سازمان های مدرن در نظر گرفته شوند(کروگ، ایچی جو و نوناکا ، 2002).
ارتباطات به کارکنان تمامي سطوح در سازمان اجازه مي دهد که با يکديگر تعامل داشته، به اهداف مطلوب نائل شده، حمايت شوند و از ساختار رسمي سازمان بهره گيرند. در سطح سازماني نيز ارتباطات باعث ايجاد انسجام و پيوند بين اجزاي مختلف سازمان شده و سازمان را در توانمندسازي و پيشبرد مأموريتها و در نهايت بهبود عملکرد سازماني و دستيابي به سطح مطلوبي از آن ياري مي نمايد(عباس پور و باروتیان، 1388، 8).
در این تحقیق، با توجه به اینکه ارتباطات سازمانی سازمان مورد نظر، به ازای مؤلفه های مجاری ارتباطی، سبک های ارتباطی، مسیرهای ارتباطی و محتوای ارتباطی مورد مطالعه قرار می گیرد، ارتباطات سازمانی در صورتی اثربخش است که مؤلفه های گفته شده در حد مطلوب و مناسب قرار گیرد.

1-2. بیان مسأله
عصر کنونی دوره دگرگونی های شتابنده و غیرقابل پیش بینی است. وضعیت کنونی مدیریت در جامعه ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی های روزافزون سازمان ها و عدم توانایی این سازمان ها در پیش بینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگی ها است.
سازمان ها برای اینکه بتوانند با تهدیدات محیطی مقابله کرده و از فهرست های احتمالی بهره برداری کنند باید ظرفیت ها و توانمندی های درونی خود را بشناسند تا نقاط قوت خود را بالا برده و کاستی های خود را ترمیم نمایند(بحر العلوم، 1378). یکی از مهمترین جنبه های رفتار افراد در سازمان، انتقال صحیح و موثر پیام یا فرآیند ارتباط است. وجود ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار می آید. به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و کارها آشفته می شود. هر مدیر درصد قابل توجهی از وقت خود را صرف انتقال عقاید و نظریاتش به دیگران می کند. وظایف دیگر مدیر و خاصّه وظایف او در زمینۀ کنترل و سازمان دادن، با مسائل و مشکلات ارتباطی همراه است. در سازمان ها ارتباطات فرایندی برای به هم پیوستن اجزای یک نظام اند(فهیم دوین و همکاران، 1385).
شاید ارتباط ضعیف از جمله منابع عمده ای باشد که بین رفتار افراد در سازمان تنش ایجاد می کند. صاحب نظران، جملگی بر این باورند که انسان موجودی اجتماعی است و آشکار است که این ماهیت اجتماعی، آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباط با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه ای که در آن است رهنمون می گرداند، و انسان ها با توجه به ساخت روانی، شرایط تربیتی و چگونگی محیط در سلسله ای از ارتباطات که از جنبه های نوع و چگونگی با هم تفاوت دارند گرفتارند(رابینز، 1374).
یکی از مهم ترین خصیصه های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که مایلند در تغییرات موفقیت آمیز سازمان، بدون وجود الزامات رسمی شغل، مشارکت داشته باشند. رفتارهایی که از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته و برای بقاء سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند و به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شده اند. زمینه های بروز رفتار شهروندی سازمانی نیازمند ریشه ها و پشتوانه های قوی می باشد که باعث بروز چنین رفتاری از سوی کارکنان می گردد. ارتباطات سازمانی، در تشریح مبادله اجتماعی رفتارهای شهروندی سازمانی مهم است.
ارگان(1980) معتقد است رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است که مستقيماً به وسيله سيستم¬هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و کارايي عملکرد سازمان مي شود.
با اين تعريف، از انسان به عنوان شهروند سازماني انتظار مي‌‌رود بيش از الزامات نقش خود و فراتر از وظايف رسمي، در خدمت اهداف سازمان فعاليت کند. به عبارت ديگر ساختار رفتار شهروندي سازماني به دنبال شناسايي، اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش کارکناني است که در سازمان فعاليت مي‌‌کنندودراثر اين رفتارهاي آنان اثربخشي سازماني بهبود مي‌‌يابد(بينستوک و همکاران، 2003).
بر اهميت ارتباطات اثربخش براي مديران تأکيد فراواني شده است زيرا، در كليه فعاليت هاي يک مدير در سازمان ردپاي ارتباطات به وضوح مشاهده مي شود. شايد به همين علت است که کرينتز مي گويد مديريت يعني« ارتباطات »، زيرا هر يک از کارکردهاي مديريت مستلزم نوعي از ارتباط است.
مدیران سازمان ها مي توانند به وسيله برقراري ارتباط اثربخش در سازمان در کارکنان ايجاد انگيزه نموده و در نتيجه زمينه هاي بهبود رفتار شهروندی سازماني و پيرو آن زمينه هاي دستيابي به اهداف استراتژيک را فراهم نمايند. بر اساس ضرورت يافتن ارتباطات سازماني در ادبيات علمي مديريت در دنيا و با توجه به نقش حياتي رفتار شهروندی سازمانی و اهميت دستيابي به عاليترين سطح آن براي کارکنان و سازمانها و نقشي که ارتباطات در فرايند رفتار شهروندی سازماني مي تواند ايفا کند؛ در اين پژوهش محقق در پی پاسخگویی به سؤال زیر است:
ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر چه تأثیری دارد؟

1-3. اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
اهميت رفتار شهروندي سازماني در سازمانها و ادارات مختلف انكارناپذير است. اما هنگامي كه صحبت از آموزش و پرورش مي شود، نگاهها به آن دقيقتر و موشكافانه تر مي شود(اُپلاتکا ، 2009).
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی می باشد که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید دارد و بروز چنین رفتاری در سازمان نیازمند داشتن یک راهبرد رفتار شهروندی سازمانی و تقویت آن در بین کارکنان می باشد لذا ضرورت دارد در سازمان آموزش و پرورش یک محیط هم راه و همگرا در جهت رسیدن به اهداف سازمان را ایجاد نموده و با گسترش رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن که بیشتر بار اخلاقی دارند تعالی سرمایه انسانی و به پشتیانی آن تعالی سازمان را رقم زد.
از جمله عواملی که در حال حاضر به طور چشمگیری اثر بخشي رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار داده است، ارتباطات سازمانی است. ارتباطات موثر نه تنها کلید فتح تمام درهای بسته در جهان است، بلکه فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام آور برای زندگی فردی، گروهی و سازمانی در تمام جوامع بشری است. در سازمان های امروزي، نظریه پردازان و مدیران با تجربه از سال ها پیش به این حقیقت دست یافته اند که ارتباط مؤثر عامل دستیابی آنها به اهداف سازمانی، بالا رفتن میزان بهره وری و رضایت مندی کارکنان و ذی نفع های راهبردی است.
وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر سازمانی معمولاً بيشتر وقت خود را صرف برقرار كردن ارتباط مي كند. براي ايجاد هماهنگي بين عناصر مادي و انساني سازمان به صورت يك شبكه كارآمد و موثر، برقراري ارتباطات مطلوب ضروري است، زيرا وقتي ارتباطات برقرار نشود، فعاليت سازمان متوقف مي شود و در واقع مي توان گفت كه مديريت كارساز به برقراري ارتباطات مؤثر بستگي دارد. ارتباط سازمانى شكلى از ارتباط ميان فردى است كه در آن ارتباط ناظر به روابط كارى كاركنان درون يك سازمان است(بليك و هارو لدسن، 1378، 12).
ارتباطات سازماني كه به مناسبات متقابل افراد در سازمان ها اشاره دارد، از اوايل قرن بيستم اهميت فوق العاده يافت. حاكم بودن روابط انساني مناسب و دوستانه در محيط كار، زمينة انگيزش و رشد و توسعه را فراهم مي سازد و ميل به زيستن و كار و تلاش را افزايش مي دهد و در نهايت منجر به مسئوليت پذيري، مشاركت و فعاليت ثمر بخش فرد در راه انجام وظايف محوله و دست يافتن به اهداف سازمان مي گردد. در حقيقت، روابط انساني به عنوان سرماية اجتماعي در كنار سرمايه هاي طبيعي، تكنولوژي و انساني، اهميت فوق العاده يافته است. ارتباطات را به عنوان خوني به حساب مي آورند كه در رگ حيات سازمان جريان دارد و نبود ارتباطات باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد شد. خلاصه اينكه بدون ارتباطات موثر انجام وظايف سازمان و ادامه حيات آن امكان پذير نخواهد بود.
بی تردید ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان که از موضوع هاي بسیار مهم و مطرح در سازمان های امروزی است، بر هيچ كس پوشيده نيست.

1-4. اهداف تحقيق
1-4-1. هدف اصلی:
هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.
1-4-2. اهداف جزئی:
1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش
شهرستان پیرانشهر
3. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
4. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

1-5. مدل تحلیلی تحقیق

1-6. فرضيه‌هاي تحقيق
1-6-1. فرضیات اصلی:
ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
1-6-2. فرضیات فرعی:
1. سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
2. محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
3. مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
4. کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.

1-7. متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل: يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعد از انتخاب، دخالت يا دستکاري شدن توسط محقق مقاديري را مي‌پذيرد تا تاثيرش بر روي متغير ديگر (متغير وابسته) مشاهده شود.
متغير وابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار مي‌گيرد (بازرگان و همکاران، 1380، 44-43). در مدل تحلیلی تحقیق ارتباطات سازمانی و ابعاد آن به عنوان متغير مستقل، و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.

1-8. قلمرو تحقيق
1-8-1. قلمرو موضوعي تحقيق:
حوزه نگرش اين تحقيق تشريح ارتباطات سازمانی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی است.
1-8-2. قلمرو مكاني تحقيق:
قلمرو مکاني اين تحقيق اداره آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر مي‌باشند.
1-8-3. قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی این تحقیق از اواخر بهمن ماه 1392 تا اوایل مرداد ماه 1393 می باشد.

1-9. تعریف نظری متغیرهای تحقیق
الف) ارتباطات سازمانی:
ارتباط سازماني فرايندي است كه مديران را براي گرفتن اطلاعات و تبادل معني با افراد فراوان داخل سازمان و افراد در ارگان هاي مربوط به خارج از آن سيستم توانا مي سازد(فرهنگي، 1383، 126).
ب) سبک ارتباطات: كه ناظر بر نوع رفتار افراد با يكديگر است و به دو دسته ي رسمي و غير رسمي تقسم مي شوند (ميلر، 1386، 29).
ج) محتوای ارتباطات: محتواي پيام ها و ارتباطات به سه دسته ي وظيفه اي، اجتماعي و ابتكاري تقسيم مي شوند (ميلر، 1386، 27).
د) مسیر ارتباطات: كه شامل ارتباطات عمودي، افقي و مورب ميان افراد سازمان بوده و ناظر بر مسيرهاي ارتباطي است (ميلر، 1386، 28).
ه) کانال ارتباطات:
انسان ها به واسطه ي مجاري ارتباطي، مي توانند ميان خود ارتباط برقرار نمايند . مجاري ارتباطي بين افراد در سازمان به سه بخش عمده ي چهره به چهره،‌كتبي و الكترونيكي طبقه بندي شده اند (قليچ لي و ايماني پور، 1386، 126).
هميلتون و پاركر كانال را ابزاري مي دانند كه پيام توسط آن منتقل مي شود. گفتگوهاي رو در رو، مجلات، روزنامه ها، راديو، تلفن، تلويزيون و پست الكترونيك از جمله مثال هايي است كه مي توان از آنها به عنوان كانال ياد كرد(هاميلتون، 1386، 16).

و) رفتار شهروندی سازمانی:
– ارگان اظهار می کند که: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود(کوهن و کول، 2004، به نقل از اسلامی و سیار، 1387).
– بنا بر آنچه اپل بام و همکاران(2004) در پژوهش های خود مطرح ساختند؛ رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است، که بخشی از وظایف رسمی فرد نبوده، اما با این وجود توسط وی انجام شده و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شود(اسلامی و سیار، 1387).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − = 9