new5

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

59,000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت اجراییM.A))
گرایش: استراتژیک

چکیده
فرهنگ یک سازمان، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود. امروزه اصول اخلاقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان می باشد. بنابراین فرهنگ یک سازمان بر روی روشی تاثیر گذار خواهد بود که با آن، سازمان عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد. در تحقیق به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس پرداخته شده است. بعد از بررسی پیشینه تحقیق، مدل تحقیق طراحی و فرضیه های تحقیق تدوین گردید. در نهایت جهت بررسی فرهنگ سازمانی از مدل هافستد و همچنین جهت بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی از مدل چهار بخشی کارول استفاده شده است. ضمن اینکه هدف کلی پژوهش این بوده که تاثیر فرهنگ سازماني بر مسئوليت پذیری اجتماعي در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس با استفاده از روشهای شناخته شده بررسی شود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه پرسنل شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس می باشد که این تعداد در حدود 2000 نفر و نمونه ای 322 تایی با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش های میدانی استفاده شده است. روش این تحقیق نیز از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. لازم به ذکر است که برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده گردید؛ پرسشنامه اول، برگرفته از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامه دوم، محقق ساخته بوده است. پس از تکمیل و نظر سنجی به منظور روایی و پایایی سوالات، پرسشنامه ها در قلمروی مکانی ذکر شده توزیع شده است.در نهایت با استفاده از نرم افزار spss و روش هاي آزمون k-s ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه ، فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر مسئوليت پذيري اجتماعي تاثیر و به طور جزئی تر؛ فرد گرایی- گروه گرایی و توجه به زمان تاثیر مثبت و معنی داری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارند و متغیر های فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مرد سالاری و زن سالاری تاثیر چشمگیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی ندارند.
واژگان کلیدی : فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی(CSR)

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
درشرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی براي سازمانهاي مختلف بالاخص صنعتی از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن شده است. امروزه مدیري در کار خود می تواند موفق باشد که علاوه بر داشتن مهارتهاي فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد. ارج نهادن به منافع عامه و توجه به خواستهاي اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان باید بدان بهاي فراوان دهند. در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفاً اهداف اقتصادي و فنی را فرا روي خود قرار دهد بلکه کسی است که رعایت اهداف سازمان را درکنار منافع عامیانه و سیاستهاي کلی جامعه ارزیابی و ارزشگذاري کند(الوانی،1378). اخلاق کسب وکارها و مسئولیتهاي اجتماعی از سوي سازمان سبب افزایش مشروعیت اقدامات سازمانی و بهبود مزیت رقابتی شده و موفقیت سازمان را به همراه می آورد(رحمان سرشت، 1377). علاوه بر این فرهنگ باعث ایجاد تمایز بین یک سازمان و بقیه سازمان ها می شود و تعهداتی فراتر از علاقه های شخصی فرد را ایجاد می کند(استیون رابینز 1943).علاوه بر این مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمانی بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد. بنابراین شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی چگونگی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نه تنها لازم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ضروری می باشد. در این فصل به بیان مساله ضرورت انجام تحقیق، اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش، تعریف متغیر ها و اصطلاحات، مدل تحقیق، قلمروی مکانی و زمانی تحقیق و روش تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-2- بیان مساله
فرهنگ سازمانی تحت تاثیر فرهنگ ملی هر جامعه قرار دارد و هر سازمانی دارای فرهنگ خاص خود می باشد. از فرهنگ سازمانی تعریف های گوناگونی شده است، اما در مجموع تمامی تعریف ها ویژگی مشترکی دارند: مجموعه ای مشتمل بر معیار ها، ارزشها، نگرش ها و اعتقادات مشترک در بین اعضای یک سازمان که شناخت آن ها مهم است (رضا نجف بیگی 1311). فرهنگ سازمانی به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه تحت تاثیر عوامل داخل و خارج سازمان قرار دارد.مطالعه ی اثرات فرهنگ بر سازمان ها، رفتار کارکنان و تصمیم گیری ها نشان می دهد که نقش فرهنگ در شیوه ی نگرش کارکنان تا چه حد است.از سوی دیگر، فرهنگ در رقابت با رقبا و اقدام در جهت دست یابی به هدف های سازمان می تواند موثر باشد(رضا نجف بیگی 1311).فرهنگ یک سازمان، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود.اصول اخلاقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان می باشد.بنابراین، فرهنگ یک سازمان بر روی روشی تاثیر گذار خواهد بود که با آن، سازمان عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد.در زمینه ی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مطالعات فراوانی صورت گرفته است.
محققان تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده اند و برخی دیگر نیز به طور جزیی تر تاثیر ابعاد مختلف فرهنگ از دیدگاه هافستد بر مسئولیت پذیری اجتماعی را بررسی نموده اند.علاوه بر این محققان از منظر های مختلفی ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند؛ به عنوان مثال بیکر محیط زیست ، اجتماع، قواعد اخلاق، حقوق بشر، بازار، نگرش ها و ارزش ها و نیروی کار را به عنوان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح کرده است.همین مطلب درباره فرهنگ سازمانی نیز صادق است؛ چرا که نویسندگان مختلف ابعاد گوناگونی را برای فرهنگ در نظر گرفته اند.بسیاری از محققان رابطه ی معنی دار و مثبتی را میان فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری یافته اند.همچنین محققانی همچون ورسچور در سال 1999، جین و دروزدنکو در سال 2010 ، هنز در سال 1999 و وادوک و گراوز در سال 1997 به رابطه ی مثبتی میان مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت دست یافته اند.
ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد(فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی-گروه گرایی، مرد سالاری-زن سالاری، جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت) به ما کمک می کنند تا توضیح دهیم چرا یک روش مدیریتی خاص در یک سازمان جذاب است اما در سازمان دیگر جواب نمی دهد(هانگر و توماس1935) .علاوه بر این با توجه به اینکه این ابعاد با هم در تحقیقات کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند، همچنین نسبت به ابعاد دیگر فرهنگ سازمانی از سادگی بیشتری برخوردار هستند، در این تحقیق به بررسی این ابعاد با هم و تاثیر آنها در مجموع با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای کوچک و متوسط (SME) بصورت تجربی پرداخته خواهد شد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
گسترش و توسعه ی دنیای امروز و افزایش رقابت باعث شده که سازمانها برای بقای خود فقط به سود و منافع خودشان بیندیشند.در حالی که هر تصمیم کوچکی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در دیگر بخش های جامعه تاثیر خود را نشان می دهد. در گذشته بین جامعه و شرکت ها رابطه ای مادی برقرار بود.اما به مرور زمان و با توسعه ی درک بشری،شرکت ها ملزم شدند که علاوه بر بعد اقتصادی به بعد جدیدی از مسئولیت های خود نیز پایبند باشند.این بعد جدید چیزی جز مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نیست.بنابراین در عصر اطلاعات و جهانی سازی، شرکت ها برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتر را امکان پذیر سازند.فرهنگ نیز بیانگر ارزشهای اصلی، تصورات، تعابیر و روندهایی است که یک سازمان را مشخص می کند(کامرون و گوین 1999). فرهنگ باعث ایجاد تمایز بین یک سازمان و بقیه سازمان ها می شود و تعهداتی فراتر از علاقه های شخصی فرد را ایجاد می کند(استیون رابینز 1943).علاوه بر این مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمانی بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد.بنابراین شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی چگونگی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نه تنها لازم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ضروری می باشد.

1-4- اهداف مشخص تحقيق
1-4-1- هدف اصلی
توصیف و بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس
1-4-2- هدف فرعی:
بررسی تاثیر فاصله ی قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی-گروه گرایی،جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت و مرد سالاری-زن سالاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

1-5- سوالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی
آیا فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر می گذارد؟

1-5-2- سوال فرعی
آیا فاصله ی قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی-گروه گرایی،جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت و مرد سالاری-زن سالاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تاثیر می گذارد؟

1-6- فرضیات تحقیق:
1-6-1- فرضیه ی اصلی:
فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر می گذارد.

1-6-2- فرضیه ی فرعی:
فاصله ی قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی-گروه گرایی،جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت و مرد سالاری-زن سالاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تاثیر می گذارد.

1-7- تعریف متغیرها و اصطلاحات
متغیر وابسته:
1-7-1- مسئولیت پذیری اجتماعی :نوعی احساس تعهد به وسیله ی مدیران سازمان های تجاری ؛ بدین صورت که به گونه ای تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود، سطح رفاه جامعه نیز بهبود یابد(دیوید فرد آر1382).
متغیر های مستقل:
1-7-2- فرهنگ سازمانی : نظام باورها و ارزشهای مشترکی که در یک سازمان به وجود می آید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت می کند و از دیدگاه هافستد شامل 5 بعد می باشد( هانگر و توماس1935).
1-7-2-1- فاصله ی قدرت : میزان تحمل و پذیرش توزیع نا برابر قدرت در سازمان ها ( هانگر و توماس1935).
1-7-2-2- اجتناب از عدم اطمینان : میزان هراس و نگرانی از موقعیت های مبهم و ناشناخته ( هانگر و توماس1935).
1-7-2-3- فرد گرایی-گروه گرایی : میزان اهمیت و ارزشی که برای استقلال و آزادی های فردی وجود دارد. ( هانگر و توماس1935).
1-7-2-4- مرد سالاری-زن سالاری : میزان توجه به پول و چیزهای مادی به عنوان ارزش های مردانه و میزان توجه به انسان ها به عنوان ارزش زنانه ( هانگر و توماس1935).
1-7-2-5- جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت : میزان توجه به اهداف و آرمان های بلند مدت و کوتاه مدت ( هانگر و توماس1935).