بررسی تاثیر هوش معنوی و هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایرنا

59,000تومان

توضیحات

116 صفحه

 مقدمه

يکي از مسائل اساسي سازمان توانايي سازمان براي جذب و باقي ماندن کارکنان متعهد تر است و اين مساله داراي مزيت قابل توجهي است. کارکنان متعهد باعث ايجاد ثبات و اطمينان در سازمان مي شوند و همچنين تعهد قوي اعضاي سازمان را پرشور و با تعصب مي سازد و باعث افزايش احساس وفاداري و وظيفه شناسي در آن ها نسبت به سازمان مي شود. (جعفرزاده،1384)
در سازمانهاي پيچيده و پيشرفته امروزي که به سرعت در تلاشند تا خود را در دنياي تحول و رقابت حفظ نمايند و به هنگام در آورند حفظ و نگهداري نيروهاي کارآمد، متخصص و مجرب و جلوگيري از خروج بيش از اندازه آنها امري حياتي و ضروري مي نمايند. بطوريکه از دست رفتن سرمايه هاي انساني باعث مي شود سازمان هزينه هاي هنگفتي را براي جذب بکارگيري و بهسازي آنها متحمل شود .(پاشازاده به نقل از حاتمي،5:1386)
مبحث هوش هيجاني و هوش معنوی يکي از موضوعات جديد در عرضه روانشناسي است که مدتي است به عرصه مديريت نيز وارد شده است. در بيشتر مطالعات بر اين موضوع تاکيد شده است که هوش هيجاني به عنوان عامل تعيين کننده موفقيت افراد در زندگي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.در واقع تمرکز اصلي در سازمانها بر رشد و پرورش افراد است تا از اين رو بهره وري سازمان نيز افزايش يابد. از اين رو مديراني مد نظر سازمانها هستند که از توامنديهاي اجتماعي و مهارت هاي ارتباطات برخوردار باشند. شنونده و سخنگوي خوبي باشند و در يک جمله بتوانند محيطي با نشاط ايجاد کنند که در آن موجبات همکاري، و تداوم سازمان و به ويژه وفاداري خود به سازمان را فراهم کنند و در مجموع نيروي انساني را به تعهد بيشتر در کار سوق دهند. (میلر ،2:1999)
علاوه بر اين موضوع تعهد سازماني جايگاه مهمي در تحقيقات مربوط به رفتار سازماني به خود اختصاص داده و توجه بسياري از دانشمندان مديريت را به خود جلب کرده است. در فرهنگ معاصر امروزي موفقيت و رضايتمندي در زندگي به طور منسجمي بارضايتمندي شغلي مرتبط است. (استوارت ،2008)
سازمانها به افرادي نياز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظايف مقرر شده تلاش نمايند و اين بويژه در مشاغل حساس و بحراني از اهميت بسزايي برخوردار است .کوتاه در جهت ايجاد چنين تعهد، تعلق و وابستگي رواني در بين اعضاي سازمان مستلزم هزينه هاي هنگفتي جهت ايجاد سيستمهاي کنترل و نظارت دقيق و پيچيده خواهد بود. (اشرفي، 4:1374) از انجا که هوش معنوی و هوش هیجانی میتوانند تعهد سازمانی فرد و به تبع ان ، عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرا دهند ، در این تحقیق به انین موضوع پرداخته شده است.

 بیان مساله

ازجمله عواملی که در بقای سازمان ها مورد توجه مدیران و مسئولین قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است . از دیدگاه کلی ، موفقیت هرسازمان بستگی به تلاش و تعهد سازمانی کارکنان آن سازمان دارد(ایران نژاد ودیگران ،1388). کارائی ،اثربخش وبهبود عملکرداز مهمترین اهداف یک سازمان محسوب می شودوهر سازمانی سعی در تقویت این ستاده ها از طریق گوناگون دارد. قبل از هر سرمایه گذاری در هرزمینه ای تا حد ممکن بایداز موثربودن آن تاحد ممکن اطمینان حاصل پیدا کرد.بنابراین برای تقویت عملکردونیل به اهداف باید عوامل مرتبط و تقویت کننده را شناسایی نمود.پس از شناسائی وبررسی بایددر جهت تقویت آنهاگام برداشت یکی از این عوامل تعهد سازمانی است که در سالهای اخیر توجه زیادی رابه خود معطوف کرده است تعهد سازماني به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر گرفته مي‌شود كه بر اساس آن فردي كه شديدا متعهد است، هويت خود را با سازمان معين مي كند، در سازمان مشاركت مي‌كند و در آن درگير مي شود و از عضويت در سازمان لذت مي برد . تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، 2000)
به اعتقاد زوها و مارشال (2010) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به کارکنان فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان گردد. در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. عوامل زیادی در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارند که از این میان می توان به عامل هوش هیجانی اشاره نمود. .
هوش هيجاني کارکنان سبب می گردد تا انها اهداف سازمان را بهتر درک نموده و برای رسیدن به این اهداف تلاش بیشتری را از خود نشان دهند. (بابايي و مومني،2:1384)
تاثير هوش هيجاني با توجه به تعريف مولفه هاي متنوع مربوط به آن در مشاغل و حرفه ها و مسئوليت ها از جمله در مراکز تولید خبر و خبرگزاری ها به دليل اهميت برخورد و تعامل و تقابل با افراد مختلف با خصوصيات شخصيتي و هيجاني مختلف بسيار چشمگير و غيرقابل انکار به نظر مي رسد. (بني هاشميان، 17:1385)
هوش هيجاني مشتمل بر پنج قابليت است که سه قابليت آن در رابطه تعامل فرد با خودش (درون فردي)و دو قابليت ديگر در ارتباط با نحوه برخوردفرد با ديگران (برون فردي)است.اين 5 قابليت عبارتند از:
1-خودآگاهي : ارتباط نزديکي با ارزشها,نقاط قوت و ضعف فرد دارد تا بتوان همزمان از طريق روشي مناسب احساسات خود راابراز کرد.
2-خود کنترلي : مديريت براحساسات خود باعث مي شودوقتي با هيجاني روبرو ميشويم با انتخابي منطقي و دلايل کافي رفتاري صحيح در پيش بگيريم.
3- خود انگيزي :تشويق و ترغيب افرادبه تلاش بيشتر و مقاومت در مقابل افکار مايوس کننده است.
4-همدلي :توجه به احساسات ديگران است. همدلي نيازمند درک,شناخت و پاسخ مناسب به هيجانهاي ديگران است.
5-مهارت هاي اجتماعي: اين قابليت به فرد کمک ميکند به طور دايم,مستمر و مثبت با ديگران ارتباط برقرار کند(رچلی ،2:2005).
علاوه بر این عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای تعهد سازمانی کارکنان گردد. علاوه بر این به زعم جنیا و پورهویت (2006) معتقدند هوش معنوی می تواند موجب افزایش تعهد سازمانی کارکنان نیز گردد.
هوش معنوی این امکان را به افراد می دهد تا نگاهی فرامادی به وظایف و تکالیف محوله داشته باشد و به طرز موثرتری به ایفای امور مربوطه بپردازد. دراثر هوش معنوی ، کارکنان انجام وظایف خود را امری مثبت و با ارزش تلقی نموده و امکان فرسایش و خستگی شغلی را در خود به حداقل می رسانند.در واقع عامل هوش معنوی می تواند موجب افزایش تعهدسازمانی در کارکنان گردد
خبرگزاری ایرنا به دلیل گستردگی کار و تنوع محصولات و نیز تعداد کارکنان یکی از بزرگترین خبرگزاری های فعال در کشور به شمار می رود. نظر به اینکه تهیه خبر و ارسال دقیق و سریع آن می تواند در اطلاع رسانی شفاف جامعه نقش ممتازی داشته باشد ، لذا بایستی سعی شود تا این اخبار و اطلاعات به شیوه ای صحیح و با کیفیت تنظیم گردد. تولید با کیفیت خبر و اطلاعات در یک خبرگزاری مرهون و مدیون انگیزش و تعهد سازمانی و هوش هیجانی و معنوی بالای کارکنان ان مجموعه به شمار می رود. لذا اگر خبرگزاری ایرنا بتواند برخوردار ازکارکنانی گردد که دارای روحیه کار و تلاش بالایی بوده واز تعهد سازمانی بالایی برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که اطلاع رسانی این خبرگزاری از درجه بالایی از کیفیت برخوردار باشند. در این میان احساسات معنوی و نگرشهای مذهبی کارکنان بر این موضوع تاثیر گذار می باشند. با توجه به این مهم لازم است تادر قالب تحقیقی علمی و منسجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی ،هوش هیجانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان خبرگزاری ایرنا پرداخته شود.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ضرورت خاص انجام این تحقیق از انجا نشات می گیرد که با بررسی های به عمل امده مشخص شد که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی رابطه بین سه متغیر هوش معنوی ، هوش هیجانی و تاثیر ان بر تعهد سازمانی پرداخته شده است و این پژوهش را می توان در خبرگزاری ایرنا به عنوان نخستین تحقیق در این زمینه به شمار اورد. از سوی دیگر با انجام این تحقیق می توان امیدوار بود که بخشی از خلا و فقر تئوریک موجود در این زمینه برطرف گردد. همچنین یافته های این تحقیق می تواند به بومی نمودن نتایج و کاربردی تر شدن موضوع مورد مطالعه در کشورمان کمک نماید.

 اهداف تحقیق

1- هدف علمی و کلی این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی وهوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا می باشد.
اهداف فرعی :
2- 1-شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا
1-1- شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا
1-2- شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا
1-3- شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا
2-1- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-2- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-3- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا
3-شناسایی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد درکارکنان خبرگزاری ایرنا
3-1- شناسایی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا
3-2- شناسایی رابطه بین تعهد مستمر و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا
3-3- شناسایی رابطه بین تعهد هیجانی و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا
1-4-فرضیه های تحقیق:
1- هوش معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد.
2-1- هوش معنوی بر تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد.
1-2- هوش معنوی بر تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیردارد.
1-3- هوش معنوی بر تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیردارد.
2- هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد.
2-1- هوش هیجانی بر تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد.
2-2- هوش هیجانی بر تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد.
2-3- هوش هیجانی بر تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد.
3- تعهدسازمانی بر عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد.
3-1- تعهد عاطفی بر عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد
3-2- تعهد مستمر بر عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد
3-3- تعهد هنجاری بر عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا تاثیر دارد 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تاثیر هوش معنوی و هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایرنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1