بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم

19,900تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 

دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی«M.Sc.»

گرایش: زراعت

عنوان:

بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به   صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده                                                                                              1

فصل اول: مقدمه وکلیات                                                                         2

1- مقدمه                                                                                             2       1-1- اهداف تحقیق                                                                                             3    1-2-فرضیه ها                                                                                             3           1-3- مبداء گندم                                                                                  4                      1-4- گیاه شناسی گندم                                                                                   4     1-5- رده بندی گندم                                                                             4       1-6- سطح زیر کشت گندم                                                                           5       1-7- تاثیر آهن در تغذیه گندم                                                                       6           1-7-1- نقش آهن در گیاه                                                                         6                               1-7-2- مقدار آهن در خاک و گیاه                                                            6           1-7-3- کلاتهای آهن                                                                                  8              1-7-3-1- عوامل کلات کننده عناصر غذایی                                                              9      1-7-3-2- مزایای کلاتها نسبت به کودها ی شیمیایی عناصر کم مصرف                        10           1-8- عنصر روی در تغذیه گندم                                                                           11          1-8-1- نقش روی در گیاهان                                                                            11         1-8-2- مقدار روی در خاک و گیاه                                                              12           1-8-3- جذب و انتقال روی در خاک و گیاه                                                   13    1-8-4- کمبود عنصر روی                                                                               14

فصل دوم: بررسی منابع                                                                                           16      2-1- مروری بر منابع                                                                                                      16

فصل سوم: مواد و روش ها                                                                                      19

3-1مشخصات محل اجرای تحقیق                                                            19                                                                                       3-2- تعیین خصوصیات خاک محل اجرای تحقیق                                                      19                                                                    3-3- شرایط اقلیمی محل اجرای تحقیق                                                         19                                             3-4- روش آماری اجرای آزمایش                                                                        21                                                                                  3-5- اندازه گیری ها                                                                              21                                                                                       3-6- آنالیز آماری                                                                                  22                                                                                      3-7- تیمارهای آزمایش                                                                                   23

فصل چهارم: نتایج و بحث                                                                                       24

4-1- عملکرد دانه گندم                                                                              24                                                         4-2- تعداد پنجه و پنجه های موثر در بوته گندم                                               28                                         4-3- ارتفاع بوته گندم                                                                                32                                                     4-4- طول خوشه گندم                                                                               34                                                      4-5- تعداد دانه در خوشه                                                                           35                                                            4-6- وزن هزار دانه                                                                                    39                                                      4-7- مقدار پروتئین دانه                                                                                        41                                                       4-8- نتیجه گیری و بحث                                                                            44                                          4-9- پیشنهادات و توصیه ها                                                                     45

فهرست منابع                                                                                                         46                چکیده انگلیسی                                                                              53

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

 

3-1- نتایج فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش منطقه کمارج                            20                  3-2- میانگین میزان  بارندگی ماهانه در ایستگاه باران سنجی بناف                              20       3-3- شرح مختصر تیمارهای آزمایش                                                                      23                                4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر صفات اندازه گیری شده                       24

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

 

4-1- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر عملکرد گندم دیم رقم چمران                                          26                                                                                                                  4-2- اثر سطوح مختلف کلات روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران                           26                                                                                                                                                                                                    4-3- برهم کنش کلات آهن و روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران                           27                            4-4- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران            30                                                                                                                                                                    4-5- اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران            30          4-6- برهم کنش آهن و روی بر تعداد پنجه مثمر در بوته گندم دیم رقم چمران              31          4-7- اثر سطوح مختلف کلات روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران                        33                    4-8- برهم کنش کلات آهن و روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران                       33                    4-9- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر طول خوشه گندم دیم رقم چمران                      34                   4-10- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران          37         4-11- اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران          37            4-12- برهم کنش کلات آهن و روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران          38       4-13- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران                  40                  4-14- برهم کنش کلات آهن و روی بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران                  40                4-15- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران           42         4-16- اثر سطوح مختلف کلات روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران            42     4-17- برهم کنش کلات آهن و روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران           43

چکیده

بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت

 محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی سطوح مختلف کلات های آهن و روی در مراحل ابتدای ساقه دهی و خوشه دهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم چمران در شرایط دیم، یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در شهرستان کازرون بخش کمارج به شرح زیر اجرا شد. تیمارها ترکیبی از 4 سطح کلات آهن (صفر، 2، 10 و 18 گرم بروکسیل آهن) و 4 سطح کلات روی (صفر، 2، 10 و 14 گرم لیبریل روی) مشتمل بر 16 تیمار در سه تکرار اجرا شد. پارامترهای مورد بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد پنجه موثر در بوته، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع بوته، طول خوشه و وزن هزار دانه و میزان پروتئین دانه گندم بود.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که محلول پاشی با کلات های آهن و روی هر یک به تنهایی یا به صورت ترکیبی اثرات متفاوتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دارند. اثر سطوح کلات آهن، سطوح کلات روی و تأثیر متقابل آن ها بر عملکرد دانه معنی دار شد به طوری که مقدار عملکرد دانه در سطح 2 گرم کلات آهن و 2 گرم کلات روی به 3500 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهد (1783 کیلوگرم در هکتار) بود و افزایش عملکردی برابر 1700 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تأثیر متقابل کاربرد سطوح 18 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی موجب افزایش تعداد پنجه موثر در بوته به 033/6 در مقایسه با تیمار شاهد (9/2) گردید. حداکثر تعداد دانه در خوشه با کاربرد 2 گرم کلات آهن و 14 گرم کلات روی به میزان 77/35 دانه در خوشه در مقایسه با شاهد (26 دانه در خوشه) گردید. حداکثر وزن هزار دانه با کاربرد 2 گرم کلات آهن همراه با صفر گرم کلات روی به میزان 83/24 گرم به دست آمد در حالی که با عدم کاربرد این کلات ها، وزن هزار دانه برابر 20 گرم بود.حداکثر میزان پروتئین دانه به میزان 46/10 درصد در اثر تیمار 18 گرم کلات آهن ×10گرم کلات روی در مقایسه با شاهد(26/7 درصد) حاصل شد. با توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد میزان 2 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی و 2 گرم کلات اهن همراه با 10 گرم کلات روی موجب حداکثر عملکرد گندم دیم شده است.

واژه های کلیدی: گندم، محلول پاشی، بروکسیل آهن، لیبریل روی، عملکرد و اجزاء عملکرد.

  • مقدمه

 سطح زیر کشت گندم دیم در استان فارس حدود 000/100 هکتار است که به دلیل وقوع خشکسالی های اخیر، نه تنها از وسعت آن کاسته شده بلکه میانگین عملکرد گندم نیز به کمتر از یک تن در هکتار کاهش یافته است(اداره آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی،1387).

 منطقه کازرون – که این تحقیق در آن انجام شده است- دارای میانگین بارندگی دراز مدت سالانه 500 میلی متر است که بخش عمده ای از اراضی دیم را به خود اختصاص داده است.خاک های موجود در اراضی دیم استان دارای طبیعت آهکی (دارای بیش از 40 درصد کربنات کلسیم) بوده و از نظر مقدار ماده آلی و عناصر غذایی اصلی فقیر هستند.برای نیل به افزایش عملکرد گندم دیم و نیز امنیت غذایی جامعه، باروری محصول امری اجتناب ناپذیر است. امروزه یکی از روش های باروری محصول تأمین نمودن عناصر غذایی اصلی و عناصر کم مصرف مورد نیاز گندم جهت حصول رشد و نمو بهینه آن است. ولی به دلیل محدودیت های خاک دیمزارهای استان نظیرpH بالا، پایین بودن ماده آلی خاک، کمبود رطوبت، کاربرد کودهای شیمیایی محتوی عناصر پر مصرف و کم مصرف با اشکالاتی همراه است. مثلاً عناصر کم مصرف بعد از افزوده شدن به این خاک ها به شکل های غیر قابل جذب برای ریشه تبدیل می شوند.

  از طرف دیگر اگر چه گزارشات متعددی در زمینه تأثیر کاربرد کودهای محتوی عناصر کم مصرف آهن و روی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی در داخل کشور ارائه شده است، با این وجود نمی توان از این نتایج برای شرایط دیم استفاده نمود. چون شرایط رطوبتی خاک دیم زارها فقط به باران متکی است و پراکنش باران نیز در این مناطق یکنواخت نیست. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کاربرد کلات آهن (با نشان تجارتی برکسیل آهن) و کلات روی (با نشان تجارتی لیبریل روی) به صورت محلول پاشی در مراحل ساقه    دهی و خوشه دهی بود تا به کمک نتایج حاصله بتوان تأثیر هر یک از این عناصر را به تنهایی یا تأثیر متقابل کاربرد توأم هر دو عنصر را بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دیم رقم چمران بررسی نمود و سطح بهینه این دو کلات که به حداکثر عملکرد دانه منجر می شود را معرفی نمود.

1-1 – اهداف تحقیق

 

1- بررسی تاثیر کاربرد کلات های آهن و روی به صورت محلول پاشی در شرایط دیم          (میزان رطوبت نسبی کم هوا و خشکی نیمرخ خاک) بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

2- بررسی تاثیر کاربرد هر یک از سطوح کلاتهای آهن یا روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دیم

3- بررسی تاثیر متقابل کاربرد کلاتهای آهن و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دیم

 

1-2- فرضیه ها

1- کاربرد محلولپاشی توام کلاتهای روی و آهن تاثیر منفی بر صفات كمي وكيفي گندم دیم نخواهد داشت.

2- کاربرد توام محلول پاشی کلاتهای آهن روی در دو مرحله رویشی گندم می تواند بر عملکرد و اجزاء آن با تشریک مساعی اثر رشد یابنده (synergism ) داشته باشد.

 

  1 -3-  مبداء گندم

 گندم گیاهی است که در همه سرزمین های معتدل می روید.این گیاه از دوران کهن پیش از تاریخ شناخته شده ولی خاستگاه آن تا کنون به طور کامل روشن نشده است. واویلف،خاستگاه گندم را منحصر به یک محل نمی داند،بلکه معتقد است که گندم چند مبداء دارد. از کاوشهای باستانی نیز برمی آید که گندم از شش هزار سال پیش شناخته شده و انسان آنرا برای خوراک خود گرد آوری و کم و بیش با کشت و برداشت آن آشنایی پیدا کرده است.  گندم گیاهی است یکساله،از گروه تک لپه ها[1] و از جنس تریتیکوم[2]،گونه های بسیار خودرو و پرورش یافته دارد.گونه های خودروی آن بیشتر علف هرز بوده و ارزش خوراکی چندانی ندارد(اهدائی،1365).

 

1- 4- گیاه شناسی گندم

گندم از تیره غلات گرامینه[3] و جنس تریتیکوم و دارای گونه های زیادی است که مهمترین گونه زراعی آن (Triticum  aestivum)   یا (Triticum  vulgare)است و به گندم نانوایی نیز موسوم است. این گندم شامل رقم هاي بي شمار زراعی است که در شرایط اقلیمی متفاوت در ایران و سراسر جهان کشت می شود(نور محمدی و همکاران،1367).

1-5- رده بندی ژنتیکی گندم

1 -5-1-گندم دیپلوئید[4] تعداد کروموزوم آنها 14=n2  می باشد و تنها گونه زراعی این گروه Triticum monococum  می باشد و دارای محور سنبله محکمتری نسبت به اجداد وحشی خود می باشد. در خاکهای نامرغوب به خوبی رشد میکند . بلندی آن70 سانتیمتر است و بیشتر به مصرف خوراک دام میرسد. (کاظمی اربط،1374).

1-5-2- گندم تتراپلوئید[5]، که تعداد کروموزوم های  آن 28=n2 است که شامل گندم دوروم[6] است. این گندم دارای دانه های سرخ یا كهربايي زرد و سفيد رنگ است . دانه ها اغلب شيشه اي بوده (نشاسته سخت) گلوتن دانه  خيلي زياد و نشاسته آن كم است. در اصفهان، كردستان و آذربايجان كشت مي شود. از دوران قدیم، آنرادر خاکهای کویری اسپانیا، الجزایر، ایران، هند و روسیه می کاشته اند. از روسیه به آمریکا برده شد. تحمل آن در برابر باد و بارندگی کم،بسیار است.از آرد آن برای ماکارانی استفاده می شود(کاظمی اربط،1374).

1-5-3-گندم هگزاپلوئید[7]،دارای 42=n2 کروموزوم است و به گندم هاي Sativum موسومند. اين گندم ها داراي انواع زراعي پوشينه دار و زراعي بدون پوشینه هستند. بخشي ازمهم ترين گندم هاي اين گروه عبارتند ازaestivum  Triricum T.vulgare (گندم نانوائی)،   T.compactum  (گندم سفت). گندم گروه هگزا پلوئید داراي سه ژنوم  مي باشد كه  ژنوم A  از  T.monococcum ، ژنوم  B از T.turgidum و ژنوم D  از یک علف چمنی دیپلوئید از جنس T.tauschii  ( Aegilops squarrosa)  منشاء گرفته اند(کوچکی،1376).

1-6- سطح زیر کشت و تولید گندم در ایران و استان فارس

 سطح زیر کشت گندم در ایران حدود5/6 میلیون هکتار و تولید آن حدود 12-11 میلیون تن می باشد.از کل اراضی تحت کشت گندم در کشور،36 درصد گندم آبی و 64 درصد گندم دیم را تشکیل می دهد. حدود 000/100 هکتار از اراضی زراعی استان فارس به کشت گندم دیم اختصاص می یابد، و به سبب بروز خشکسالی های اخیر، از وسعت کشت گندم و نیز عملکرد آن در واحد سطح کاسته شده است. خاک دیم زارهای استان فارس اغلب آهکی [8] است. و به دلیل مقدار زیاد کربنات کلسیم (CaCo3) دارای واکنش قلیایی (pH>7) هستند. وجود pH بالا سبب می شود که افزودن کودهای شیمیایی محتوی آهن و روی به زمين برای گیاه موثر واقع نشود، یعنی عناصر آهن و روی موجود در کودها به شکل های غیر قابل استفاده ریشه گیاه درآیند. در حقیقت هم تحرک و هم قابلیت حل دو عنصر آهن و روی کاهش می یابد(ملکوتی،1383).

1-7- تاثیر آهن در تغذیه گندم

1-7-1- نقش آهن در گیاه

 آهن با نماد شیمیایی (Fe)، یک عنصر غذایی لازم برای گیاه محسوب می شود. بارزترین نقش آهن، شرکت کردن آن در نظام های آنزیمی درون گیاه است که در آن ها “هِم” (Haem) و “هِمین” (Haemin) به عنوان گروهای پروستتیک عمل می کنند. آهن در سنتز پروتئين هاي ” هم ” مثل (لگ هموگلوبين، هم كاتاز-پراكسيداز) و پروتئين هاي غير “هم” مثل سيتوكروم ها كه در انتقال الكترون ها در ميتوكندري و كلرو پلاست نقش دارند، دخالت دارد در اینجا، آهن نقشی شبیه به نقش منیزیم (Mg) در ساختمان یورفیرین کلروفیل بازی می کند. رنگدانه های هِم، اگر چه در متابولیسم (سوخت و ساز) بسیار مهم هستند با این حال فقط 01/0 درصد کل آهن موجود در برگ های گیاه را تشکیل می دهند. بقیه آهن به صورت فسفر پروتئین فریک به نام فیتوفریتین ذخیره می شود. فیتوفریتین یک نوع ذخیره آهن است که توسط پلاستیدهای در حال رشد به مصرف نیاز فتوسنتزی می رسد. حالت دیگر آهن که در کلروپلاست یافت می شود به نام فرودوکسین است که یک پروتئین آهن غیر هِم (Haem) است که با انتقال الکترون ها در فرآیندهای اکسایش-کاهش شرکت[9] می کند. بین مقدار آهن و مقدار کلروفیل برگ، همبستگی مناسبی وجود دارد و گیاهانی که از آهن کافی برخوردار هستند، کلروفیل بیشتری دارند (لیندسی، 1974 ؛ منگل و کرکبی، 1987).

1-7-2- مقدار آهن در خاک و گیاه

 عنصر آهن، 5 درصد پوسته زمین را تشکیل می دهد. انواع مواد معدنی  آهن دار شامل سیلیکات های فرومنیزیم نظیر اُولوین، اُژیت، هورنبلند و بیوتیت است. در خاک های رسوبی، اکسیدهای آهن و سیدریت یا کربنات فرو FeCo3 معمول ترین انواع کانی های اولیه به شمار می آیند. مقدار کل آهن خاک تقریباً 2 درصد یا برابر 000/20 میلی گرم در کیلوگرم خاک است. اما عرضه آهن از این مواد به طرف ریشه گیاه به قابلیت انحلال این مواد در خاک وابسته است. پس بین قابلیت جذب آهن و قابلیت انحلال آن رابطه معنی داری وجود دارد.

 از طرفی واکنش محلول خاک یا  pH تأثیر زیادی بر قابلیت انحلال کانی های آهن دار خاک دارد. برای این که جریان توده ای [10] محلول خاک بتواند آهن کافی را در اختیار ریشه گیاه قرار دهد، بایستی انحلال پذیری آهن کل بالا باشد که این پدیده فقط، در pH برابر 3 امکان پذیر است. با افزایش pH محلول خاک از 3 به 4، فقط یک درصد نیاز گیاه به آهن تأمین می شود. بنابراین با در نظر گرفتن سطوح pH حاکم در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک و حرکت آهن در محلول خاک به صورت پخش[11] مقدار آهن معدنی خیلی پایین تر از میزان آهن مورد نیاز گیاهان است. (چاپمن و همکاران، 1971).  به طور كلي آهن در خاك هاي قليايي به صورت هيدرواكسيد آهن و يا به صورت فسفا ت آهن رسوب يافته و براي گياه غير قابل جذب مي گردد. به اين صورت علايم كمبود مي تواند در گياه ظاهر گردد، چون آهن قابل جذب، از دسترس گياه خارج شده است. براي جلوگيري از بروز علايم كمبود ، نمك هاي آهن را بايد به كرات به محيط اضافه كرد. البته دانشمندان به اين موضوع پي برده اند كه اگر آهن را به همراه اسيد سيتريك يا اسيد تارتاريك به محيط گياه اضافه كنند، اين مواد از رسوب آهن در محيط جلوگيري مي كنند. اين تركيبات اسيدي را عامل كلاته كننده (Chelating agents) مي نامند، البته آنها با كاتيون هايي مثل آهن و كلسيم، كمپلكس محلول تشكيل مي دهند در محلول هاي غذايي مدرن از اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد (EDTA) يا  دي اتيلن تري آمين پنتااستيك اسيد (DTPA) يا اسيد پنتيك به عنوان عامل كلاته كننده استفاده مي كنند. استفاده مكرر از تركيبات معدني آهن و يا استفاده ار كلاته هاي ذكر شده در شرايط ديم در فصل بهار كه هوا گرم بوده و رشد و نمو  گياه سريع مي باشد، به كارگيري آنها در شرايط ديم، در زمين هاي خشك،  بجز در شرايط استثنايي تقريبأٌ غير ممكن مي باشد. از اين رو بهترين راه براي برطرف كردن كمبود آهن محلول پاشي بر روي برگ گياه مي باشد.(سیخون،2003).

مقدار آهن در بافت های سبز گیاه در مقایسه با مقدار عناصر پر مصرف پایین و به طور معمول در حد 100 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک است. مقدار آهن در دانه غلات اغلب از این مقدار نیز کمتر است به طوری که برای دانه گندم در حدود 64-20 میلی گرم در کیلوگرم دانه است (فروسارد و همکاران، 2000). به این ترتیب کل مقدار آهن خاک معمولاً بیش از نیازهای گیاه است (منگل و کرکبی، 1987)، ولی به دلیل قابلیت حل پایین کانی های آهن دار قادر به تأمین نیاز گیاهان از جمله گندم نیست.

 [1]–  monocotyledona

 [2]  triticum

 [3]–  gramineae

[4]–  diploid

[5] –  tetraploid

[6] – T.durum

[7] – hexaploid

[8] – calcarious soil

9- Oxidation-reduction processes

10- Mass flow

11- Diffusion

منابع مورد استفاده:

1- سدری، م. و ملکوتی، م. ج. (1377). تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف در مزارع گندم کردستان. مجله علمی پژوهشی خاک و آب، انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب، انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

2- کاظمی اربط، ح. (1374). زراعت خصوصی، جلد اول. مرکز نشر دانشگاهی.

3- اهدائی، ب. (1365). اصلاح نباتات. انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز.

4- ملکوتی، م. ج. (1375). کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. انتشارات آموزش کشاورزی، کرج، ایران.

5- نور محمدی، ق.، سعادت، ع. و کاشانی، ع.( 1376). زراعت غلات، جلد اول. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

6- ملکوتی، م.( 1383). بررسی گلخا نه ای اثرات مصرف آهن، منگنز، روی و مس بر تولید گندم در خاک های شدیدا آهکی استان فارس. نشریه تغذیه متعادل گندم ،2، 153-168.سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی: نشرآموزش کشاورزی.

7- کوچکی،ع.(1376). زراعت در مناطق خشک. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ص،13

8- اداره آمار و اطلاعات،(1387). آمارنامه کشاورزی سال زراعی 87-1386، معاون برنامه ریزی و بوجه، نشریه شماره1/87، وزارت کشاورزی، تهران، ایران

9- Abunyewa, A.A. and Mercer – Quarishie, H.( 2004). Response of maize to Mg and Zn application in the semi arid Zone of West Afrrica. Asion J. Plant Sci., 3: 1-5

10- Ali. Khan, G., Marija, M., Arif, M. and Bibi, S.( 2008). Assesment of different crop nutrient management practices for yield improvement. Aust, J. Crop Sci:, 2 (3): 150-159.

11- Alloway. B. J. ( 2004). Zinc in soil and crop nutrition. Inter, Zinc Association (IZA), Brussel, Belgum.

12- Altson, A. M. (1979). Effect of soil water content and foliar application with N and P  in late season on the yield and composition of wheat. Aust. J. Expt. Agric., Animal Husbondary 30 (4): 577-583.

13- Barak, P. and Helmke, P.A. (1993). The CHemistry of Zinc. In Robson, A.D. (ed.) Zinc in soils and plants. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

14- Brown, P. H., Cakmak, I. and Zhang, Q. (1993). Form and function of Zinc in plants. In Robson, A.D. (ed), Zinc in soils and plants. Kluwer Academic Publishers, Dordrechet.

15- Buerkert, A., Moser,Kumar, M.,  furst, P. and Becker, K. ( 2001). Variation in grain quality of pearl millet from Sahelian West Africa, field Crop Research, 69: 1-11.

16- cakmak, I. and  Marchner,  H. (1998). Enhanced superoxide radical production in roots of Zinc deficient plants. J. Exp. Bot., 39, 1449-1460.

17- Cakmak, I., Ekiz, H., Yilmaz, A., Torun, B.  and Braun, H.B. (1996). Zinc deficiency as a critical problem in wheat production in central Anololia. Plant and Soil 180: 165-172.

18- Chapman, M.A. and Keay, A. (1971). The effect of age on the response of wheat to nutrient stress. Aust. J. Exp. Agric. And Husbandary 11, 113-228.

19- Dar, W.D. (2004). Marco- benefits from micronutrients for grey to green revolution in agriculture, IFA international symposium on micronutrients, 13-15 Feb. 2004, New Delhi, India.

20- Fagaria, N.K. (2002). Influence of micro nutrients on dry matter yield and interaction with other nutrients in annual crops, pesquisa Agropecuaria 37: 1765-1772.

21- Frossard, E., Bucher, M., Machler, F., Mozafar, A. and  hurrel, V. ( 2000). Potential for increasing the content and availability of Fe, Zn, and Ca in plants for human nutrition. J. Sci. Food and Agric., 80: 861-879.

22- Goos, R.J., Johnson, B.,  Jackson, G. and  Hargrove, G. (2004). Greenhouse evaluation of controlled release iron fertiligers for soybean. J.Plant  Nutr., 27: 43-55.

23- Graham,  M.,  Ascher,  A. and Hynss, S.C. (1992). Selecting Zince- efficient genotypes for soils of low Zinc status. Plant and soil, 146: 241-250.

24- Graham, R., Senadhira, D., Beebe, S., Iglesias, C. and  Monasterio, I. (1999). Breeding for micro nutrient density in edible portions of staple food crops. Enuiiron. Approaches. Field Crop Res. 60: 57-80.

25- Gupta, A.P. (2005). Micronutrient status and fertiliger use senario in India. J.Tracc Elments in medicire and Bioology 18: 325-331.

26- Hass, J.D., Bread, J.L., Murray- kolb, L.E., del Mundo, A.M., Felix, A. and Gregorio, G.B. (2005).  Iron biofootified rice improves the iron stores of nonanemic filipino momen. J.Nutr., 135: 2823-2830.

27- Hodges, T.K., Leonard, R.T., Bracker, C.E. and Keenan, T.W. (1972). Purification of an ion stimulated adenosine triphosphatase from plant roots: association with plasma membranes. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 69, 3307-3311.

28- Hodgson, J.F., Lindsay, W.L. and Trierweiler, J.F. (1966). Micronutrient cation complexing in soil solution II. Complexing of Zinc and copper in displacing solution from calcareous soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 30, 723-726.

29- Kantera, R.G., Zamarreno, A.M. and Garcya Mina, J.M. (2002). Characterization of commercial iron chelates and their behaviour in alkaline and calcareous soils. Agric food chem.., 50(26): 7609- 7615.

30- Kennedy, G. and  Burlinghame, B. (2003). Anadysis of food composition data on rice from a plant genetic resouces perspective, food Chemistry 80, 589- 596.

31- Khan, Z.I., Hussein, A., Ashrof, M. and Mc Dowell, L.R. (2006). Mineral Status of soils and forages in southern pujab- Pakistan: Micro- minerals, Asian- Austr. J. Animal Sci. 19: 1139- 1147.

32- Khush, G.S. (2001). Challenges for meeting the global food and nutrient needsin the new millennium. Proceed. Nutrition Society, 60: 693- 698.

of nonanemic filipino momen. J.Nutr., 135: 2823-2830.

33- Kulaindaivel, S.,  Mishra, B.N., Ganagaiah, B. and Mishra, P.K. (2004). Effect of Zn and Fe and their chelation on yield and soil Micronutrient status in hybrid rice, wheat cropping systems. Indian J. Agronomy 49: 80-83.

34- Lindsay, W.L. (1972). Zinc in soils and plant nutrition.Adv. in Agronomy 24, 147- 186.

35- Lindsay, W.L. (1974). Role of chelation in micronutrient availability. In: E.W. Carson: The plant root and its Environment in agriculture. Soil Sci. Soc. Amer. Inc., Madison/USA.

36- Marchner, H. (1995). function of mineral nutrients: Micro- nutrient. Iron. In: Mineral “Nutrition of Higher Plants”. Academic Press, Cambridge PP. 314- 324.

37- Mengel, K. and Krikby, E.A. (1987). Principle of plant nutrition. Inter. Potash Inst. Bern, Switzerland.

38- Mirseyed hosseini, H., Savaghebi, GH. and   Hatami, R. (2008). Comparison of effectiveness of some domestic  and foreign Iron chelate. Fertilijers on plant growth and their stability in soils. American- Eurasion J. Agric. And Environ. Sci., 3(3): 380- 387.

39- Mohammad, W., Iqbal, M. and shal, S.M. (1990). Effect of mode of application of Zn and Fe on yield of wheat. Sahad J. Agrid. 66: 615-618.

40- Moore, D.P. (1972). Mechanism of micronutrient uptake by plants, P. 171- 198. In: Micronutrients in Agriculture. Soil Sci. Soc. Amer. Inc. Madison.

41- Moslehuddin, A.Z.M., Laizoo, S. and  Egashira, K. (1997). fertility status of Bangladesh soils– A review, J. faculty Agric. Kyushu Univ. 41: 257- 267.

42- Modaihsh, A.S. (1997). foliar application of chelated and non-chelated metals of supplying micronutrients to wheat grown on calcareous soils. Department of Soil Sci., King Soud univ. Sandi Arabia 33: 237- 245.

43- Neue, H.U., Quijano, C., Senadhira, D. and Setter, T. (1998). Strategies for dealing with micronutrient disordors and Sainity in lowland rice systems. Field Crop Res, 56: 139-155.

44- Olsen, S.R. (1972). Micronutrient interactions. In: Micronutrient in agriculture. ed. Soil Sci.Soc. Amer. Inc. Madison/Wisconsin. P 243-264.

45- Rengel,  Z., Batten, G.D. and Crowley, D.E. (1999). Agronomic approaches for improving the micronutrient density in edible portions of field crops. Field Crop Res. 60: 27-40.

46- Savithri, P., Prumal, R. and  Nagarajan, R. (1999). Soil and Crop makagement technologies for enhancing rice production under micronutrient contraints. Nutrient Cyctiny in Agro-ecosystems 53: 83-92

47- Saxena, S.C and Chandel, A.S. (1997).  Effect of micronutrients on yields nitrogen fixation by soybean and organic carbon balance in soil. Indian J.Agron. 42: 329-332.

48- Schulte, E.E. (2004). Soil and applied Iron. Univ.Wisconsin- Extention. A 3554, Cooperative Extetion Publications.

49- Sekhon, B.S. (2003). chelates for micronutrient Nutrition among Crop. Response, Academic press, Pujab Agric. Univ. Ludhiana 141004, India.

50- Srivastava, P.C. and Gupta, U.C.  (1996). Trace Elements in crop Production. Sci Publishers, Lebanon, NH.

51- Tanaka, A. and Yoshida, S. (1970). Nutritional disorders of the rice plant in Asia.Inter. Rice Research Inst.Technical Bul.10.

52- Thomson,and weir. (1962). The fine structure of chloroplast from mineral – deficient leaves of phaseolus vulgaris. Amer. J. Bot. 49, 1047- 1055.

53- Tiffin, L.o. (1967). Translocation of Mn, Fe, Co, and Zn in tomato. Plant Physiol. 42, 1427-1432.

54- Warnok, R.E. (1970). Micronutrient uptake and mobility within cron plants (Zea mays L.) in relation to P induced Zinc deficiency. SOIL Sci. Soc. Amer. Procecd., 34: 765-769.

55- Welch, R.M., Webb, M.J. and Loneragan, J.F. (1982). Zinc in membrane function and its role in phosphorous toxicity [Crops]. In Scaife, A. (ed.). plant Nutrition. Proceed. 9th Inter. Plant nutr. Collq. Warwick Univ., England PP. 710- 715.

56- Welch, R.M. and Graham, R.D. (1999). A new paradigm for cuorld agriculture: meeting human nedds. Productive Sustainable nutritious. Field Crop Res. 60: 1-10

57- Yilmaz, A., Ekiz, H., Torun, B., Guttekin, I., Karanlik, S., Bagei, S.A. and  Cakmak, I. (1997). Effect of different Zinc application methods on grain  yield and Zn Concentration in wheat CVs. Groen and Zinc deficient calcareous soils.  J.Plant Nutr. 20(4): 460-471.

58- Ziaeian, A.H. and Malakuti,  M.J. (2001). Effect of Fe, Mn, Zn, and Cu fertilization of wheat in calcareous soils of Iron. In W.J.Horstetal(eds.) Plant Nutrition – Food Security and Sastainability of Agro – Ecosystems, 840-841. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands.

59- Warnock, R.E. (1970). Micronutrient uptake and mobility within corn plants (Zea mays 2.) in relation to P induced Zinc deficiency. Soil Sci. Soc. Amer. Proceed. 34, 765- 769.

60- Ziaeian, A.H. and Malakouti, M.J. (2001). Effects of Fe, Mn, Zn and Cu fertilijation of wheat in the calcareous soils of Iran. In W.J. Horstetal. (eds.). Plant Nutrition- food security and Sustainability of Agro- Ecosystems 840- 841.kluwer Academic publishers, Dordrecht, The Netherlands.

61-Hemantarajan.A, and Gray, O. K. (1988). Iron and zinc fertilization with refernce to the grain quality of triticum eastivum L. j. of plant nutria.11(6-11) 1439-1450

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

47 − 39 =