بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1.1 مقدمه 2
1.2 بیان مسئله 3
1.3 ضرورت انجام پژوهش 5
1.4 اهداف پژوهش 6
1.5 فرضیات و سوالات پژوهش 7
1.5.1 سوال 1 7
1.5.2 سوال 2 7
1.5.3 سوال 3 7
1.6 متغيرهاي تحقیق 8
1.6.1 متغیر مستقل تحقیق: 8
1.6.2 متغیر تعدیل گر تحقیق : 8
1.6.3 متغیر وابسته تحقیق: 9
1.7 چارچوب مفهومی پژوهش(مدل پژوهش) 10
1.8 روش شناسی پژوهش 10
1.8.1 روش تحقیق 10
1.8.2 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 11
1.8.3 جامعه آماری 11
1.9 محدودیت های تحقیق: 11
1.10 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح: 11
1.10.1 کاربرد فناوری اطلاعات: 11
1.10.2 عملکرد مدیریت منابع انسانی 12
1.10.3 عملکرد سازمانی 13
1.11 قلمرو تحقیق 13
1.11.1 قلمرو زمانی: 13
1.11.2 قلمرو مکانی: 14
1.12 خلاصه 14
فصل دوم 15
2.1 مقدمه 16
2.2 فناوری اطلاعات 17
2.2.1 داده و اطلاعات 17
2.2.2 فناوری 19
2.2.3 فناوری اطلاعات 19
2.2.4 سیستم‌های اطلاعاتی 21
2.2.5 تفاوت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات 23
2.2.6 سیر تکاملی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 25
2.2.7 وظایف سیستم‌های اطلاعاتی 29
2.2.8 چالش‌های سیستم‌های اطلاعاتی 30
2.2.8.1 چالش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی 30
2.2.8.2 چالش کسب و کار راهبردی 31
2.2.8.3 چالش جهانی سازی 31
2.2.8.4 چالش زیرساخت فناوری اطلاعات 31
2.2.8.5 چالش اخلاق و امنیت 32
2.2.9 انواع سیستم‌های اطلاعاتی 32
2.2.9.1 سیستم‌های سطح عملیاتی 33
2.2.9.2 سیستم‌های سطح دانشی 34
2.2.9.3 سیستم‌های سطح مدیریت 35
2.2.9.4 سیستم‌های سطح استراتژیک 36
2.2.10 تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی 37
2.2.10.1 اثرات اقتصادی 38
2.2.10.2 اثرات سازمانی و رفتاری 41
2.2.10.3 افزایش انعطاف پذیری سازمانها 42
2.2.11 کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان 42
2.2.11.1 کاربردهای عملیاتی: 43
2.2.11.2 کاربرد اطلاعاتی 45
2.3 مدیریت منابع انسانی 48
2.3.1 تعاریف مدیریت منابع انسانی 48
2.3.2 تاریخچه‌ی مدیریت منابع انسانی 49
2.3.3 نقشها و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی 55
2.3.3.1 فعالیتهای منابع انسانی 59
2.3.3.2 ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی 61
2.3.4 چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز 64
2.3.5 منابع انسانی الکترونیکی 66
2.3.5.1 فناوری اطلاعات بکارگرفته شده بوسیله مدیریت منابع انسانی 66
2.3.5.2 همسویی سیر تکامل فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی 67
2.3.6 از سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی تا منابع انسانی الکترونیکی 67
2.3.7 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیکی 69
2.3.7.1 سیاست ها و استراتژی های اولیه مدیریت منابع انسانی 70
2.3.7.2 اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 71
2.3.7.3 انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک 72
2.3.7.4 خروجی های مدیریت منابع انسانی الکترونیک 72
2.3.8 اجرای فعالیت های منابع انسانی الکترونیکی 73
2.3.8.1 کارمند یابی وجذب الکترونیکی 75
2.3.8.2 انتخاب الکترونیکی 77
2.3.8.3 یادگیری از راه دور 79
2.3.8.4 مدیریت عملکرد الکترونیکی 82
2.3.8.5 جبران خدمات الکترونیکی 85
2.4 مدل مفهومی تحقیق 87
2.4.1 شاخص‌ها در ارزیابی هر کدام از متغیرها 89
2.4.1.1 شاخص‌هایی در ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات 89
2.4.1.1.1 حمایت مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 90
2.4.1.1.2 میزان بودجه و سرمایه‌گذاری سازمان بر کاربرد فناوری اطلاعات 91
2.4.1.1.3 کیفیت پرسنل فناوری اطلاعات 91
2.4.1.1.4 میزان ماشینی کردن سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان 92
2.4.1.1.5 میزان یکپارچگی سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان 93
2.4.1.1.6 انعطاف پذیری سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان 94
2.4.1.1.7 دسترسی پرسنل مدیریت منابع انسانی به سخت افزار و نرم‌افزار موجود 94
2.4.1.1.8 پذیرش و حمایت پرسنل مدیریت منابع انسانی از کاربرد فناوری اطلاعات 95
2.4.1.2 متغیرهای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی 96
2.4.1.3 متغیر‌های ارزیابی عملکرد سازمانی 99
2.4.1.3.1 رضایت ذینفعان 100
2.4.1.3.2 ارتباطات سازمانی 101
2.4.1.3.3 همکاری تیمی 101
2.4.1.3.4 عملکرد استراتژیک 102
2.4.1.3.5 مدیریت دانش 103
2.4.1.3.6 رشد سازمانی 103
2.5 تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه 104
2.6 سازمان ثبت اسناد واملاک 106
2.7 خلاصه 108
فصل سوم: 109
3.1 مقدمه 110
3.2 سوالات تحقیق 111
3.3 فرضیات تحقیق 111
3.4 روش تحقیق 112
3.4.1 جامعه آماری 113
3.4.2 حجم نمونه 113
3.4.3 روش نمونه گیری 114
3.5 ابزار سنجش 114
3.5.1 روش جمع آوری داده‌ها 114
3.5.2 پرسشنامه 115
3.5.3 روايي پرسشنامه 117
3.5.4 پايايي2 پرسشنامه 117
3.6 مقیاسهای مورد استفاده 120
3.7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 121
3.7.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 121
3.7.2 ضریب همبستگی اسپیرمن 122
3.7.3 مدل معادلات ساختاري 123
3.8 خلاصه 124
فصل چهارم 125
4.1 مقدمه 126
4.2 آمار توصيفي: 126
4.3 آمار استنباطی 130
4.4 تحلیل داده ها برای فرضیه های تحقیق 131
4.4.1 آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسميرنوف) براي متغیر کاربرد فناوری اطلاعات 131
4.4.2 آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسميرنوف) براي متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی 132
4.4.3 آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسميرنوف) براي متغیر عملکرد سازمانی 133
4.5 تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری: 135
4.6 آزمون فرضیات: 139
4.6.1 فرضیه اول: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عمکلرد مدیریت منابع انسانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد…………….…………………………………………………………………………………….. 139
4.6.2 فرضیه دوم: بین کاربرد فناوری اطلاعات و عمکلرد سازمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد…………………………………………………………………………………………………….. 140
4.6.3 فرضیه سوم: بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد سازمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد………………………………………………………………………………………………………. 141
4.7 مدل معادلات ساختاری 142
4.8 خلاصه : 144
فصل پنجم : 145
5.1 مقدمه 146
5.2 نتیجه گیری 147
5.2.1 نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی مدل مفهومی تحقیق 147
5.2.2 نتایج بررسی فرضیات اصلی تحقیق 148
5.3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج 150
5.4 پیشنهادات به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان 152
5.5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 153
5.6 جمع بندی 154
فهرست منابع 155

فهرست جداول
جدول صفحه
جدول 2-1 ویژگی های اطلاعات مناسب……………………………………………………………………………………….18
جدول 2-2 نقش های مدیریت منابع انسانی الکترونیک…………………………………………………………………….58
جدول 2- 3نقاط تصمیم انتخاب الکترونیک……………………………………………………………………………………79
جدول 2 -4 وظایف کارکردی مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………97
جدول 3-1: سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها…………………………………………………………………………..115
جدول شماره3-2 : شاخص های مورد استفاده برای سنجش عملکرد مدیریت منابع انسانی………………..116
جدول شماره 3-3 : شاخص های مورد استفاده برای سنجش عملکرد سازمانی………………………………….116
جدول 3-4 : آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي کل پرسشنامه………………………………………………………….119
جدول 3-5 : آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………..119
جدول 3-6 : آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی……………………………120
جدول 3-7 : آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………..120
جدول 4-1 : فراوانی برای سوالات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………127
جدول 4-2: فراوانی مربوط به عملکرد مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………128
جدول4-3: فراوانی مربوط به سوالات عملکرد سازمان……………………………………………………………………129
جدول 4-4: نتایج آزمون نرمال بودن(كولموگروف – اسميرنوف)……………………………………………………..134
جدول 4-5: جدول نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….139
جدول 4-6 : جدول نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….140
جدول 4-7: جدول نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………. 141

فهرست اشکال
شکل صفحه
شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..10
شکل 2-1 مدل سیستمی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………..21
شکل 2-2 رابطه بین فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات……………………………………………23
شکل 2-3 تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..38
شکل 2-4 هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………39
شکل 2-5 نقش‌های مدیریت منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان…………………………………….57
شکل 2-6چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز…………………………………………………65
شکل 2-7 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک………………………………………………………………………………69
شکل 2-5 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….88
شکل 4-1 : تحلیل عاملی تأییدی متغیرفناوری اطلاعات………………………………………………………………….136
شکل 4-2 : تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی………………………………………………137
شکل 4-3 : تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمان………………………………………………………………….138
شکل 4-4: مدل ساختاری و اعداد معناداری بین متغیرهای اصلی پژوهش…………………………………………143

چکیده:
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان است. سؤالات تحقیق عبارتند از: چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی وجود دارد؟چه رابطه ای بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؟
این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان است. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید روایی، از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن 894/0 است که نشان دهنده پایایی بالای آن است. یافته‌های پژوهش بر وجود رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات، عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی صحه می‌گذارد اما با این حال نتایج نشان می‌دهد که با وجود این رابطه، هنوز فناوری اطلاعات به عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان نگاه می‌شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات استفاده شده است. در پایان نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی برازش کلی مدل پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: فناروی اطلاعات ،سیستم های اطلاعاتی، عملکرد مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمان ، اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

1 . فصل اول
کلیات تحقیق

1.1 مقدمه
افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش‌های کاری و خانوادگی، فقدان و کمبود مهارت ها، و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی اثر نداشته بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و کار را نیز تغییر داده است. بعلاوه در دهه اخیر ، سرعت و گستره چالش های محیطی شدیداً رقابت را تحت تاثیر قرار داده و سازمان‌ها را بدین سمت سوق می دهد که ابزارها، فناوری ها و دانش، مهارت و توانایی های مورد نیاز خودشان را به منظور حداکثر سازی توان رقابتی خود به صورت استراتژیک هم تراز و هم راستا کنند.
سازمانها به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود به سمت دو تسهیل کننده تغییر جهت داده‌اند: ” مدیریت منابع انسانی ” و ” فناوری اطلاعات “. این دو تسهیل‌گر اثرات زیادی روی محیط کار، مهندسی مجدد عاملیت کسب و کار، تعریف مجدد نقش های واحد های کسب و کار و طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار داشته است. به عقیده پیتر دراکر هر سازمان یا موسسه تنها یک منبع راستین دارد و آن افراد آن سازمان است. بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که مدیریت منابع انسانی داشته و بعد از گذشت دو قرن از عمر مدیریت منابع انسانی، دهه هشتاد میلادی را می توان دهه ظهور مدیریت منابع انسانی الکترونیکی دانست. در طول این دهه فناوری برای اجرای فعالیت های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شده است. فناوری اینترنت در دهه 90میلادی به عنوان نیروی برتری خواه و سلطه گرایی در آمده بود که انقلابی در مدل های کسب و کار ایجاد کرد و در نتیجه مدیریت منابع انسانی را نیز تحت تاثیر قرار داد و از سال 2000 میلادی تا کنون سیستم‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به طور وسیعی به کار گرفته شده است و می تواند به صورت مجازی هر فعالیتی را اداره کند و روز به روز بر اهمیت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی افزوده می شود.
1.2 بیان مسئله
اسلیزر و همکاران(2002) فناوری اطلاعات را به عنوان یک چتر تعریف کرده‌اند که حجم وسیعی از سخت‌افزار، نرم افزار و خدمات بکارگرفته شده برای جمع ‌آوری، ذخیره سازی ، بازیابی و مخابره اطلاعات را در برمی‌گیرد. تاریخچه بکار گیری فناوری اطلاعات به دهه های 40 و 50 میلادی بر میگردد که شرکت هایی از قبیل جنرال موتورز فناوری اطلاعات را در سیستم پرسنلی و پرداخت حقوق بکار گرفتند. البته باید تذکر داد که این نوع سیستم ها بسیار ابتدایی بودند. اما رشد سریع هم برای مدیریت منابع انسانی و هم برای فناوری اطلاعات به این منجر شده که امروزه اکثر قریب به اتفاق شرکت های و سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی به‌ سمت بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش منابع انسانی روی آورده اند. اصطلاح بکار گرفته شده برای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی شامل منطقه وسیعی از مسئولیت ‌های مدیریت منابع انسانی است از قبیل: انتخاب الکترونیکی، یادگیری از راه دور، مدیریت عملکرد الکترونیکی، و جبران خدمات الکترونیکی و غیره.
بعضی از محققان از جمله هنسن(2005) نیروی کار و فناوری را به عنوان ضربان قلب و مجموعه ابزار کسب و کار منابع انسانی امروز تعریف کرده‌اند. مدیریت منابع انسانی بدون شک مهمترین واحد هر سازمان برای مدیریت و توسعه نیروی کار است و فناوری اطلاعات نیز بدون شک توانا ساز مدیریت منابع انسانی در کسب چنین اهدافی است.
در مورد اینکه چرا مدیریت منابع انسانی به فناوری اطلاعات نیاز دارد و آنرا به کار می گیرد، می توان سه دلیل کلی و اصلی را بیان کرد: ظرفیت‌های بالقوه فناوری اطلاعات در تسریع و سرعت بخشیدن به فرآیندها، در اداره کردن پیچیدگی همه مباحث و موضوعات مدیریت منابع انسانی وهمچنین ظرفیت آن در ارزیابی و اطلاع‌رسانی نیازهای یادگیری که مدیریت منابع انسانی برای انجام رویه های خود نیاز دارد.
مبحث اصلی در مورد مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات عدم همترازی و همسویی این دو است و این عدم همترازی ناشی از شبهه‌ای است که در مورد اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد. محققان و متخصصان بسیاری در مورد اینکه فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی اثر دارد اتفاق نظر دارند اما پذیرفته اند که اثر آن نامحدود نیست و بیشتر، بکار گرفته می شود به جای اینکه به عنوان یک متخصص یا سیستم خبره جایگزین شود و همچنین محققان معتقدند که فناوری اطلاعات تنها یک ابزار برای حمایت از اهداف مدیریت منابع انسانی سازمان است و نباید به عناون یک ابزار کارکردی کامل به حساب بیاید و تنها کارکرد مدیریت منابع انسانی را ساده‌تر، کاراتر و اثربخش‌تر می‌سازد(لی،2008).
به طورکلی، به منظور بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی و کاهش عدم همترازی و همسویی بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، کارگزاران منابع انسانی اولاً باید فناوری اطلاعات را به عنوان شریک استراتژیک برسمیت بشناسند به جای اینکه صرفاً به عنوان یک ابزار به آن نگاه کنند، بعلاوه، باید دانش خود را در مورد فناوری اطلاعات افزایش دهند و همچنین حمایت کاملی از مهندسی مجدد فناوری اطلاعات بعمل آورند. با مطالعه متون مرتبط در این زمینه به وضوح درک می شود که نقاط کور و ابهامات فراوانی در زمینه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان و به خصوص عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی قسمتهایی از آن پرداخته خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 4