بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

19,900تومان

توضیحات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده هنرهای کاربردی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته پژوهش هنر

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چـکیـده

مقـدمـه

1- مساله تحقيق.. 1

2- اهميت تحقيق.. 1

3- اهداف تحقيق.. 2

4- سوالات تحقيق.. 2

5- پيشينه تحقيق.. 2

6- موانع و محدوديت ها 3

7- روش تحقيق و نگارش… 3

 

فصل اول: مبانی پست مدرنیسم

1-1) آغاز پست مدرنيسم. 5

1-2) خصوصيات و تعاريف پست مدرنيسم. 10

1-3) پلوراليسم. 18

1-4) هويت… 20

1-5) التقاط گرايي.. 24

1-6) جهـانـی شدن. 26

1-7) خرده فرهنگ ها و بومی گرایی.. 30

1-8) فراروایـت هـا 32

الف

فصل دوم: پست مدرنیسم و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب

2-1) پسـت مـدرنیسم و جامعه مدرن. 35

2-2) پسـت مدرنیسم و جامـعه شناسی.. 36

2-3) پست مدرنیسم و زمینه های فرهنگی.. 52

2-4) پست مدرنیسم و دریافـت مخاطب هنـر. 62

 

فصل سوم: نظریات هنری جان دیویی

3-1) زندگینامه جان دیویی.. 74

3-2) جان دیویی و پـراگمـاتیسـم. 79

3-3) نگاه دیـویـی به هنـر. 89

3-4) هنـر همچون تجـربه. 95

فصل چهارم: جان دیویی و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب هنری

4-1) جان دیویی و زمینه فرهنگی.. 113

4-2)جان دیویی و دریافت مخاطب هنر. 116

 

فصل پنجم:

5-1) بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی.. 119

نتیجـه گیـری.. 130

پیـشنهـادات… 131

منابع و مواخذ. 131

ب

چـکیـده

پست مدرنیسم طی دهه های (1960 تا 1970) گسترش خود را آغاز کرد. کتاب چارلز جنکز «زبان معماری پست – مدرن»، 1977، نخستین کتابی بود که موضوع آن جنبش پست مدرن بود. می توان گفت پست مدرنیسم حرکتی است که پس از آنکه مدرنیسم متعالی جهتش را گم کرد به صورت حرکتی کثرت گرایانه از مدرنیسم جدا شد. مطرح شدن علم نوین و ایده عدم قطعیت و مسئله ایجاد نظم از درون بی نظمی را می توان قلب پست مدرنیسم دانست. جریان شالوده شکنی و دیدگاهها و نقطه نظرات پراگماتیست ها و آرای فلسفی نئوپراگماتیست ها نیز در تکوین مبانی نظری پست مدرنیته سهم بسزایی داشتند. از خصوصیات پست مدرنیسم می توان به پلورالیسم، التقاط گرایی، پرداختن به هویت، خرده فرهنگ ها، محتوا، سنت و بومی گرایی و از بین بردن تقابل­ها و تمایزها و آشتی تضادها و نفی فراروایت ها، نفی نخبه گرایی و نزدیکی هنر به زندگی روزمره نام برد.

جان دیویی را می توان از پیشتازان پراگماتیسم دانست. نظریات هنری او که با محوریت تجربه و لذت در زندگی روزمره است، دیدگاه تکثرگرایانه و التقاطی به هنر داد و در ضدیت با نخبه گرایی و تقابل ها و فراروایت ها به خرده فرهنگ ها، هویت و محتوا بها می دهد. در طی این رساله به بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم و نظریات هنری جان دیویی به خصوص در باب تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب اثر هنری، به طور کلی تر، می پردازیم. این رساله بر آن است تا نقاط مشترک تفکرات جان دیویی با پست مدرنیسم را بیان نماید.

واژه­های کلیدی: پست مدرنیسم، جان دیویی، زمینه فرهنگی، دریافت مخاطب، پراگماتیسم

 

 

 

 

مقـدمه

 

 • مساله تحقیق
 • اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • موانع و محدودیتها
 • روش تحقیق و نگارش

 

1- مساله تحقيق

در اين تحقيق به مباحثي پرداخته مي شود كه هم به عنوان مباني پست مدرنيسم مطرح هستند و هم ديدگاه جان ديويي به هنر را تشكيل مي دهند. اين مباحث و نقاط مشترك شامل اعتقاد به پلوراليسم، التقاط گرايي، پرداختن به سنت و محتوا، ضديت با نخبه گرايي و فرم گرايي محض، اعتقاد به عدم قطعيت و نفي استقلال زيباشناسي، حذف مرزها و تمايزها، نزديك كردن هنر به زندگي روزمره، پرداختن به هويت، نفي فراروايت ها، جهاني شدن، گرايش به خرده فرهنگ ها و پرداختن به تخيل و تجربه… است.

اين پايان نامه قصد بيان و تشريح اين تشابهات در مباني پست مدرنيسم و نظریات هنري جان ديويي (در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب به طور كلي تر) دارد و به بررسي تطبيقي آن     مي­پردازد.

2- اهميت تحقيق

پست مدرنيسم را مي توان به مثابه يك جريان قدرتمند فرهنگي، سياسي روشنفكري دانست كه از دهه 1970 به اين طرف سربرآورده است. تعهدات جدي پست مدرنيسم به پلوراليسم، التقاط گرايي، از بين بردن تمايزها و مرزها، پرداختن به هويت و خرده فرهنگ ها، ضديت با نخبه گرايي و نفي فراروايت ها و سعي بر نقد مدرنيسم و اصلاح نقايص و كاستي هاي آن و در بعضي موارد ممانعت از افراط گرايي آن دارد. اين ويژگي ها اهميت پرداختن به پست مدرنيسم را آشكار مي كند. جان ديویي كه از پيشتازان فلسفه پراگماتيسم دانسته مي شود، نظريات زيباشناسانه اي نيز دارد كه بيشتر حول محور تجربه و لذت است. اعظم نظريات زيباشناسانه وي در كتاب «هنر همچون تجربه» بيان شده است و علي رغم آنكه برخي از فيلسوفان معاصر آن را جامع ترين كتاب در اين مورد دانسته اند ولي به آن، آنطور كه بايد پرداخته نشده است و پرداختن به اين نظريات داراي اهميت است. بررسي تطبيقي اين آراء با مباني پست مدرنيسم به خصوص در باب زمينه فرهنگي و تاثير آن بر دريافت مخاطب هنر، كه بسيار جاي پرداختن و تحقيق دارد، مي تواند اهميت پس زمينه فرهنگي يك جامعه در دريافت مخاطب، هنگام روبرويي با اثر هنري را نشان بدهد.

3- اهداف تحقيق

هدف كلي تحقيق بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي به طور اخص در باب تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب اثر هنري و بيان نقاط مشترك و تشابهات بين تعاريف پست مدرنيسم با ديدگاههاي جان ديويي است.

اهداف جزيي تر اين تحقيق را نيز مي توان آشنايي خواننده با تعاريف ارائه شده در تحقيق مانند پلوراليسم، التقاط گرايي، هويت، خرده فرهنگ ها، فراروايت ها، زمينه فرهنگي، پراگماتيسم و آشنايي با شخصيت جان ديويي فيلسوف قرن بيستم و جنبش پست مدرنيسم دانست.

4- سوالات تحقيق

 • مباني پست مدرنيسم چيست؟
 • نظريات هنري جان ديويي كدام است؟
 • تعريف پست مدرنيسم در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر چگونه است؟
 • نظريات هنري جان ديويي در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر چگونه است؟
 • تشابهات مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي كدام است؟

5- پيشينه تحقيق

در مورد پست مدرنيسم، به خصوص درباره تاثيرگذاري جنبش هاي ديگر بر آن و ارتباط آن با جنبش هاي همزمان و يا قبل آن و بيان نظريات انديشمندان پست مدرنيسم و تاثير نظريات اين شخصيت ها، بر كار هنرمندان ديگر تحقيق صورت گرفته است كه با توجه به نوپا بودن اين جنبش در ايران، مي توان اميد به تحقيقات بيشتر نيز داشت.

در مورد جان ديويي به عنوان يك فيلسوف پراگماتيست و كسي كه تحولاتي در مبحث آموزش و پرورش ايجاد كرده است، تحقيقاتي اندك در زمينه تعليم و تربيت انجام شده است. ولي درباره نظريات هنري اين انديشمند فقط مي توانم به پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي نادر شايگان فر در گروه فلسفه هنر اشاره كنم كه به بررسي نظريات هنري جان ديويي و پاپ آرت پرداخته اند و بحث پيرامون تجربه در تفكرات جان ديويي و پاپ آرت كه بيشتر ديد فلسفي بر اين پايان نامه حاكم است.

6- موانع و محدوديت ها

از جمله محدوديت هايي كه در اين تحقيق با آن روبرو بودم:

 • كمبود كارهاي تحقيقاتي انجام شده مرتبط با موضوع پايان نامه
 • نبودن مقالات ترجمه شده، بخصوص در ارتباط با نظريات هنري جان ديويي
 • عدم دسترسي به سايت هاي مرتبط براي گرفتن مقالات
 • نبودن ترجمه كتاب هاي مرتبط با تحقيق از جان ديويي
 • نبودن كتاب «هنر همچون تجربه» كه محوريت اين تحقيق را دارد در داخل كشور
 • خريد كتاب هاي مورد نياز از خارج كشور و ترجمه آن ها

كه موارد ياد شده در بالا در ضمن ايجاد تشويش، باعث اتلاف وقت و هزينه مي گردد. به اميد آنكه دانشجويان آينده با اين مشكلات برخورد نكنند.

7- روش تحقيق و نگارش

روش تحقيق به صورت مطالعه كتابخانه اي بوده است. و در ارتباط با شيوه هاي سندآوري و آئين نگارش از كتاب زير استفاده شده است:

 • عباس حري و اعظم شاهبداغي، شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي، چاپ اول (تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1385).

اين تحقيق در پنج فصل صورت گرفته است. فصل اول به بيان و شرح مباني پست مدرنيسم       مي­پردازد كه در اين فصل با ريز عنوان هاي آغاز پست مدرنيسم، خصوصيات و تعاريف پست مدرنيسم، پلوراليسم و التقاط گرايي، هويت، جهاني شدن، خرده فرهنگ ها و بومي گرايي، فراروايت­ها سعي بر آشنايي با اين تعاريف و اعتقاد پست مدرنيسم به آن ها است.

در فصل دوم تلاش براي بررسي مباني پست مدرنيسم در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر است كه با زير عنوان­هاي پست مدرنیسم و جامعه مدرن، پست مدرنيسم و جامعه شناسي، پست مدرنيسم و زمينه فرهنگي، پست مدرنيسم و دريافت مخاطب هنر نشان مي‌دهيم كه تا چه اندازه تعاريف پست مدرنيسم، زمينه فرهنگي را موثر بر دريافت مخاطب اثر هنري مي داند.

فصل سوم به بيان نظريات جان ديويي مي پردازيم كه ابتدا با زندگي نامه وي و مكتب پراگماتيسم سعي بر آشنايي با اين فيلسوف و تفكر پراگماتيستي او است و در ادامه فصل با زير عنوان های نگاه ديويي به هنر و كتاب «هنر همچون تجربه» سعي به بيان نظريات هنري او است.

فصل چهارم با بيان جزيي تر نظريات جان ديويي در باب زمينه فرهنگي و دريافت مخاطب ميزان تاثيرپذيري مخاطب هنر اززمينه فرهنگي را در نظريات جان ديويي بررسي مي كنيم.

فصل پنجم در يك جمع بندي به بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم ياد شده و نظريات هنري جان ديويي كه به آن ها اشاره شده است مي پردازيم و بيشترين تمركز را بر تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر قرار مي‌دهيم.

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مبانی پست مدرنیسم

 

 • آغاز پست مدرنیسم
 • خصوصیات و تعاریف پست‌مدرنیسم
 • پلورالیسم
 • هویت
 • التقاط‌ گرایی
 • جهانی شدن
 • خرده‌فرهنگ‌ها و بومی‌گرایی

فراروایت‌ها
1-1) آغاز پست مدرنيسم

پست مدرنيسم که به عنوان وجه مميز عرصة معاصر از عرصة مدرن فهميده مي‌شوداولين بار در سال 1917 به وسيلة فيلسوف آلماني رودلف پانوتيس براي توصيف هيچگرايي فرهنگ غربي قرن 20 که مضموني وام گرفته از نيچه بود به کار رفت و مجدداً در سال 1934 در آثار منتقد ادبي اسپانيايي فِدريکو اولينس در اشاره به واکنش عليه مدرنيسم ادبي ظاهر شد. پست مدرنیسم در سال 1939 به دو طريق متفاوت در انگليس به کار رفت يکي توسط برنادر ادينگزبل براي به رسميت شناختن شکست مدرنيسم دنيوي و بازگشت به مذهب و توسط آرنولد توينبي مورخ براي اشاره به ظهور جامعه‌ي توده‌هاي پس از جنگ جهاني اول که در آن طبقه کارگر اهميت بيش از طبقه سرمايه‌دار پيدا مي‌کند. کاربرد پست مدرنيسم در فلسفه به دهه 80 بر مي‌گردد که اولاً براي اشاره به فلسفه فرانسوي پسا ساختارگرایی بود و ثانياً براي دلالت به واکنشي عمومي عليه عمل‌گرايي مدرن. چارلز جنکز پست مدرنیسم را در سال 1975 در معماري به کاربرد.(کهون، 1384)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 4

شناسه محصول: d1411 دسته: برچسب: , , ,