بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس
در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

استاد راهنما :

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

پژوهشگر:

…………………..

پاییز 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشكده حقوق

***************************

( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)

نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي             كد واحد: 101 كد شناسايي پايان نامه : 10120805922011
عنوان پايان نامه :” بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا
نام و نام خانوادگي دانشجو : ……………

……………………..

رشته تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسی

تاريخ شروع پايان نامه : 20/11/1392

تاريخ اتمام پايان نامه : 15/09/1393

استاد راهنما : دکتر محمد اسماعیل افراسیابی
 

 

چكيده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5

3) اهداف تحقیق.. 6

4) سوالات تحقيق.. 7

5) فرضیّات تحقیق.. 7

6) روش تحقیق.. 8

7)پیشینه تحقیق.. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق.. 9

9)چهارچوب نظری تحقيق.. 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. 13

مبحث اول : حبس خانگی.. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت… 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات… 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات… 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات… 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات… 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات… 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات… 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات… 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات… 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات… 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات… 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان. 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی.. 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه. 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه. 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران. 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی.. 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث… 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 123

بند ششم : اعاده حیثیت… 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص…. 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. 134

بند ششم : مجازات نقض حکم. 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس…. 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید. 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص…. 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…. 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…. 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری.. 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ. 157

 

 

مقدمه

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:

1)طرح موضوع و بیان مسئله

 امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

2) اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن

 اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می آیند اما باید دید آیا این مجازات ها موثر و با ارزش هستند و باید آنها را اعمال کرد یا خیر.

 با توجه به تغییر قانون  مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای جدید در ماده 64 قانون مجازات اسلامی، این انگیزه ایجاد شد تا بررسی های جدیدی با در نظر گرفتن این رویکرد انجام گردد تا شاید راهگشا باشد.

3) اهداف تحقیق

 اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.

ثانیاً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها

روش های مناسب و کارآیی هستند و آیا می توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه

بتواند پیشنهاداتی را به قانونگذار ارائه نماییم.

 

4) سوالات تحقيق

در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم:

1-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟

2-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟

3- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟

4-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟

 5- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟

6- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟

5) فرضیّات تحقیق

شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می رسد:

1-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود.

2-حقوقدانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوقدانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند.

3-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود.

4-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند شایسته تر باشد.

5-به نظر می رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می کند.

6-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.

6) روش تحقیق

منابع  و مآخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- منابع فارسی

الف)کتب

 1. احمدی موحد، اصغر؛اجرای احکام کیفری، تهران،نشر میزان، چاپ اول ، 1381
 2. الهی منش٬ محمّد رضا، قرار بازداشت موقّت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه٬انتشارات مجد٬تهران،٬1391
 3. آشوری , محمد ،جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران چاپ اوّل 1382٬
 4. آشوری ٬ محمّد ، علوم جنایی( مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمّد آشوری) ٬ تهران ، انتشارات سمت1383
 5. بکاریا٬ سزار٬رساله جرایم و مجازات ها٬ترجه محمّد علی اردبیلی ٬مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی٬تهران٬چاپ اوّل،1368
 6. بولک٬برنار،کیفر شناسی٬ترجمه نجفی ابراندآبادی٬علی حسین٬تهران ٬انتشارات مجد٬چاپ هشتم1387٬
 7. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق،تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1389
 8. دهخدا٬علی اکبر، لغت نامه٬انتشارات دانشگاه تهران،1345
 9. شامبیاتی٬ هوشنگ٬حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد،1392 ،جلد سوم
 10. صلاحی٬ جاوید، کیفر شناسی،تهران ، انتشارات میزان،1392
 11. عمید٬ حسن٬ فرهنگ عمید،تهران، انتشارات امیر کبیر،1386،جلد2
 12. غلامی٬حسین، تکرار جرم٬نشر میزان٬تهران1390٬
 13. فوکو٬میشل، مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬ نشر نی1387
 14. کاتوزیان ٬ ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ٬ تهران٬1387٬
 15. گلدوزیان٬ایرج٬محشّای قانون مجازات اسلامی٬ تهران ، انتشارات مجد1392٬
 16. گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول1384
 17. محدث٬محسن٬مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرارجرم٬انتشارات مؤسسه فرهنگی نگاه بیّنه٬چاپ اول1388
 18. نوربها٬رضا،زمینه حقوق جزای عمومی٬کتابخانه گنج دانش٬تهران٬چاپ بیست وششم1388٬

ب)مقالات

 1. احمدی ، احمد ، نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا،1388
 2. بابایی٬محمد علی،مهم ترین جلوه های کیفرزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی٬تهران ، پژوهشنامه اندیشه های حقوقی٬شماره3 1391
 3. تدیّن ، عبّاس، رابطه پیشگیری از تکرار جرم و آزادی مشروط ، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم – پیشگیری ازتکرار جرم و بزه دیدگی،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران ، 1388
 4. تدیّن٬ عباس، نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزینی زندان٬مجله حقوق دادگستری٬ 1387٬شماره 64٬
 5. جعفریان٬ سیّد حسن٬ جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران٬ مجله دادرسی٬شماره 87٬مرداد و شهریور 1390٬
 6. خواجه نوری، یاسمن، نقش کیفر های جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم در کودکان،مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس،تهران ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا،1388
 7. رهامی ٬ محسن ، ماهیّت،آثار و مبانی شرعی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی٬مجله مجتمع آموزش عالی قم٬سال سوّم٬شماره11 ٬زمستان 1380
 8. سلیمی٬صادق، مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران٬ مجله کانون وکلا٬شماره 171 ٬زمستان 1379
 9. شمس ناتری محمّد ابراهیم،قنبریان بانوئی، منصوره،مفهوم و ماهیت شناسی تبعبد، آموزه های حقوق کیفری ، شماره 2، 1390
 10. فرسیو٬ ضیاء، ضیط اموال اشخاص و مجوز قانونی آن ٬مهنامه قضایی ٬ شماره 41 ٬مرداد 1348
 11. ولیدی٬محمد صالح٬پیامد های حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان٬نشریه کار و جامعه٬شماره 23 ٬اسفند 1376
 12. نجفی ابرندآبادی٬علی حسین وغیره٬حبس خانگی٬مجله مدرس علوم انسانی٬دوره پنجم٬شماره 4 ٬ 1380
 13. نوری ٬ رضا، مجازات های محرومیّت از حقوق ٬ مهنامه قضایی٬شماره 92 ٬ 1352

پ)پایان نامه ها

 1. اسماعیلی٬محمّد، بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر٬ پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی٬دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
 2. بوستانچی،مهرداد، مجازات های جایگزین حبس با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 ،پایان نامه جهت کسب مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، 1392
 3. حق شناس ،جابر،مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392، پایان نامه جهت کسب مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران، 1392
 4. عادل نیا نجف آبادی٬مظاهر٬ تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و بررّسی عملکرد مقنن ایرانی٬پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی٬ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری٬ فروردین 1390٬

ت) منابع اینترنتی

 1. http://www.asriran.com/fa/news/46/331906
 2. http://www.hvm.ir/print.asp?id=26378

2- منابع لاتین

الف)کتب

 1. JEWKES٬Yvonne٬Prisons and Punishment٬Sage publication٬Los Angeles٬2008
 2. Junger Tas،Josin؛Alternatives to Prison Sentences-Experiences and Developments،Kuger publication،New York،1994
 3. MAUER٬ Marc٬; Invisible Punishment: The Collateral Consequences of Mass Imprisonment٬ The New Press٬ New York٬2002
 4. MATTHEWS،Roger and peter FRANCIS ؛Prisons2000-An International Perspective on the Current State and future of Imprisonment،Martin’s Press،1996
 5. TONRY٬ Michael; the hand book of crimes and punishment٬ Oxford university press٬ 1998
 6. WALLACE، Harvey، ROBERSON ، Cliff؛ Principles of Criminal Law ، Pearson Education ، Boston، 2008

ب) مقالات

 1. ABADINSKY٬ Howard; Probation and Parole: Theory and Practice٬ Pearson Education Institute٬ New York٬ 2009
 2. ALLEN، Harry E. and others؛Halfway Houses، National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice-Office of Development،Testing Dissemination،1978
 3. ARCHTERSTRAAT٬ Peter; Home Detention٬ The Legislative assembly parliament house٬2010
 4. ASHCROFT٬ John; correctional Boot Camps: lessons from a Decade of Research٬S Department of Justice- Office of Justice Program٬ Washington٬ June 2003
 5. ASHCROFT،John and others؛Defining Drug Courts:The Key Components،Office of Justice Programs،2004
 6. AUSTIN ٬ James; Alternatives to Secure Detention Confinement of Juvenile Offenders ٬S Department Of Justice – Office of Justice Programs ٬ September2005
 7. BEHM،Michael؛Juvenile Delinqency Handbook ،Nebraska Crime Comission،2007
 8. BOYLE٬ Marne; FEDERAL PRISON CAMP Pekin -Illinois – Admission and Orientation Hand Book٬ Federal Bureau of Prisons٬ 2014
 9. BRIGHT، Christoper؛Community Service، Prison Fellowship International، 1997
 10. CARPINO ٬ Cameron; Banishment in Georgia: A New Approach to Domestic Violence ٬ Georgia State University Law Review ٬27 ٬ Issue.4 ٬ 2011
 11. CASEY،Pamela M. and others؛Using offenders assessment information at Sentencing،National center for states Courts،2011
 12. COLGATE LOVE٬ Margaret; Alternatives to Conviction: Deferred Adjudication as a Way of Avoiding Collateral Consequences٬ Federal Sentencing Report٬ Washington٬22٬ no.1٬2010
 13. DEMICHELE، Mattew and Brian Payne؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،2009
 14. Edgerton، Peter D.؛ Banishment And Right To Live where You Want، The University Of Chicago Lae Review،74،Issue3،2007
 15. FELLNER، Jamie and Marc Mauer؛ LOSING THE VOTE-The Impact of Felony Disenfranchisement Laws in the United State، Human Rights Watch and The Sentencing Project،Washingto،1998
 16. HOFER، Paul J. and Barbara S. Meierhofer; Home Confinement: An Evolving Sanction in the Federal Criminal Justice System ٬Washington D.C ٬ Federal Justice center ٬ 1987
 17. KALT٬ Brian C.; The Exclusion of Felons from Jury Service٬ American University Law Review٬53٬ October 2003
 18. KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronically Monitored Confinement_ Not a panacea for corrections،But a useful Tool، International Association of Residential Community Alternatives Journal؛ May/June 1991
 19. KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronic Monitoring V.S Halfway Houses: a Study of Federal Offenders،S Department of Justice-Federal Bureau of Prisons، 1995
 20. KURTZ٬ Don; Improving Probation through Client Strength: Evaluating Strength Based Treatment for at Risk Youth٬ Kansas State University – Department of Sociology٬ 2006
 21. MACKENZIE،DL and Eugene E. Hebert؛Correctional Boot Camps: a Tough Intermediate Sanction، U.S Department of Justice- Office of Justice Programs، 1996
 22. MANZA،Jeff and Christopher Uggen؛Punishment and Democracy: Disenfranchisment of Nonincarcerated Felones in The United States،Perspectives On Politics،2،NO.3،2004
 23. PELISSIER٬ Bernadette; Triad Drug Treatment Evaluation Project- Final report of Three-Year Outcomes٬ Federal Bureau of Prisons-Office of Research and Evaluation٬Washington٬2000
 24. PETERSILIA٬ John; Probation in the United States٬ American Probation and Parole Association٬ New York٬ 1998
 25. RAYBURN YUNG،COREY؛ Banishment By a Thousand Laws:Residency Restrictions on Sex Offenders،Washington University Law Review،85،2007
 26. RENO٬ Janet; Compendium of Federal Justice Statistics٬S Department of Justice- Office of Justice Program٬2011
 27. RHODES، William، and Others؛ Recidivism of Offenders on Federal Community supervision، Bureau of Justice statistics and Office of Probation and Pretrial Service،2012
 28. SHERMAN، Lawrence، and Others؛Preventing Crime: Wha works، What doesn’t،What’s Promising، National Institution Of Justice،1998
 29. The Federal Bureau of Prisons Annual Report on Substance Abuse Treatment Programs Fiscal Year 2012٬  The federal bureau of prisons٬  2012
 30. TURNER٬ Susan ٬Day fines in four jurisdictions٬ RAND Institution،1996
 31. VOLKOW،NPrinciples of Drug Addiction Treatment-A Research Based Guide، National Institute on Drug Abuse،2012
 32. WEBER، Richard؛Guide to Equitable Sharing for State and Local Law Enforcment Agencies،S Department of Justice- Criminal Devision- Asset Forfeiture and Money Laundering Section،2009
 33. WHITE، Wiliam and others؛ Narcotics Anonymous : It’s History and Culture، Journal of Groups in Addiction and recovery،8، Issue4 2013
 34. WINTERFIELD٬ Laura ; the Staten Island Day-Fine Project٬ U.S Department of Justice٬1992
 35. WELD٬JB; Forfeiture Laws and Procedures in the United States of America٬Resource Material Series٬no.83٬Tokyo٬2011
 36. WILSON، David B and others؛ The Effect Of Correctional Boot Camps On Offending، The Campbell Collaboration،2005
 37. COREY YUNG ،Rayburn; Banishment by a Thousand Law: Residency Restriction on Sex Offenders٬ Washington University Law review٬85 ٬ 2007

پ)منابع اینترنتی

 1. http://prison-justice.org/news-editorials/172-a-few-notes-about-federal-prison-camps
 2. http://www.uscourts.gov/FederalCourts/ProbationPretrialServices/Supervision.aspx
 3. http://www.gov.je/CrimeJustice/CommunityService/Pages/BreachCommunityService.aspx
 4. http://www.justice.gov/pardon/

Abstract

By prisons failing in the reforming of convicteds, Alternatives to imprisonments was born. They entered to the countries legal systems with goals of solving prisons numerous problems, helping in rehabilitation of criminals and decreasing prisons population. There are several types of Alternatives like: Probation, Probation before Judgment, Financial penalties, Home Detention, Boot Camps, Community service, Loss of Civil rights and Banishment.

These kinds of Rehabilitations Acts by speeding up to reforming criminals’ effects on resocialization and also with allowing them to stay by their families side can prevent family’s break up and leading them to committing crime and by reducing the amount of recidivism, increase security and decrease governments expenses . Despite of this, enforcing these punishments needs some foundations and financial sources that should be prepare by governments. The United States of America has more experience in using Alternatives to Imprisonments than Iran and because of that it has more facilities for using them but huge number of prisoner and high rate of recidivism shows that they have a long way to go and also Iran needs better and more policy to use Alternatives in the best way and drive their benefits.

Key Words

Alternatives to Imprisonment_ Prison_ Criminal_ Recidivism_ Reform_ rehabilitation

 

 

بسمه‏تعالی

فرم اطلاعات پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد

Name of University: TEHRAN MARKAZI AZAD
Start data: 20/11/1392

Finishing data: 15/09/1393

Name of Student: Yasaman Zareie

 

Student No: 910870917

Address: Qazvin,saadat boulevard,pardi8 alley,no.11

Tel No: 09128826023

1.Research: Comparative studying of diffrent alternative to imprisonment in Iran an The United States of America and explaining their advantages and disadvantages

 

1.      2.Research Procedure:

2.       

3.      3.Method of Measurement: by studying books and essays

4.       4.Research Design:

 

5.General Conclusion:

 

6. research design: Alternatives to imprisonment in Iran and The United States of America are same in most of the times.The results of applying them on criminals show that they can reduce the amount of recidivism and their bad effects on the conviteds and their families are less than prison so we must drive their benefits as much as possible.

 

 

Islamic Azad University

Tehran Markazi

Faculty of Law

Thesis for receiving Master Degree (M.A.)

 

Inclination:Criminal law

 

Title:

Comparative studying on Alternatives to Imprisonment in Iran’s and The United states of America’s Legal System

 

Supervisor:

Dr. Mohammad Ismaeil Afrasiyabi

 

By:

Yasaman Zareie

Fall 2014

 

 

[1] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی1387٬ ،ص291

[2] همان، ص 286

[3]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬1382٬چاپ اول, صفحه 49

[4] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬1384٬صفحه76

[5] احمدی ، احمد نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، 1388 ، صفحه 66

[6] Sentences Reform Act 1984

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

40 + = 42

شناسه محصول: d1854 دسته: برچسب: , , , , ,