بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس

59,000تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین  شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی  کارکنان  آموزش و پرورش  استان فارس

 

چکیده

رابطه بين شايستگي‌هاي عاطفي ـ اجتماعي مدیران و رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش استان فارس

 

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين شايستگي‌هاي عاطفي ـ اجتماعي مدیران و رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش استان فارس و روش تحقيق از نوع توصيفي ـ همیستگی بود. جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه كاركنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و ادارات تابعه و مدیران و سرپرستان بلافصل آنان بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه‌گیری تصادفي طبقه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، مقیاس محقق ساخته شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی بر اساس نظریه (بویاتزیس، 2005) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکوف، 2000) بوده است، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌آوری گرديد. اطلاعات با استفاده از روشهای آمار استنباطي (تی تست تک نمونه‌ای و رگرسیون چندگانه) و با کمک نرم افزار spss تحليل شد. نتایج نشان داد که: 1) کارکنان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران را به جز در بعد خودآگاهی  درسطح قابل قبولی ارزيابي نموده‌اند. 2) همچنین مدیران رفتار شهروندی کارکنان را در سطح قابل قبولی ارزيابي نموده‌اند. 3) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با سوابق مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند 4) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با مدارک تحصیلی مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند 5) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران بومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد و ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران غیربومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد.

واژه­های کلیدی: مدیران، شایستگی­ها، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول

مقدمه ………………………………….. 2

١-1- بیان مسأله………………………… 4

1- 2-  ضرورت و اهميت پژوهش………………. 10

١- 3- اهداف پژوهش ……………………… 15

1-3-1- هدف کلی ………………………. 15

1-3-2- اهداف جزیی…………………….. 15

1-3-3- سؤالات پژوهش……………………. 16

1-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……… 16

1-4-1- تعاریف مفهومی………………….. 16

1-4-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی…… 16

1-4-1-2- رفتار شهروندی سازمانی ………. 17

١-4-2- تعريف عملياتي …………………. 18

1-4-2-1- شايستگي‌هاي عاطفي- اجتماعي……. 18

1-4-2-2- رفتار شهروندي سازماني……….. 18

 

فصل دوم

پیشینه پژوهش……………………………. 20

2-1- مبانی نظری……………………….. 20

2-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی………. 20

2-1-1-1- تعریف شایستگی………………. 21

2-1-1-2- ابعاد شايستگي  مدیران……….. 24

2-1-1-3- ابعاد، معیارها و زیر معیار‌های شایستگی عاطفی ـ اجتماعی………………………………… 25

2-1-1-3-1- شایستگی‌های شخصی…………. 26

2-1-1-3-1-1- خود آگاهی……………. 26

2-1-1-3-1-2- خود تنظیمی ………….. 26

2-1-1-3-1-3- خود انگیزشی………….. 27

 2-1-1-3-2- شایستگی‌های اجتماعی…….. 27

2-1-1-3-2-1- آگاهی اجتماعی……….. 28

 2-1-1-3-2-2- مهارت‌های اجتماعی……. 28

2-1-1-4- انواع شايستگي………………. 29

2-1-1-4-1- شايستگي‌هاي هسته‌اي ………. 29

2-1-1-4-2- شايستگي‌هاي كنشي يا فني…… 30

2-1-1-4-3- شايستگي‌هاي مديريتي………. 30

2-1-1-5- مدلهای مختلف شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی   30

2-1-1-5-1- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی  باندلی    31

2-1-1-5-1-1- برقراری تفاهم………. 31

2-1-1-5-1-2- پذیرش تفاوت‌ها………. 32

2-1-1-5-1-3- اعتماد سازی………… 33

2-1-1-5-1-4- تأثیر فرمندی……….. 34

2-1-1-5-2- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی گلمن   34

2-1-1-5-2-1- شایستگی فردی………. 36

2-1-1-5-2-2- شایستگی فردی………. 36

2-1-1-5-2-3- آگاهی اجتماعی……… 37

2-1-1-5-2-4- شایستگی اجتماعی/ مدیریت روابط    37

2-1-1-5-3- مدل شایستگی عاطفی: وربیکی، بلسچاک و باگازی………………………………………. 38

2-1-1-5-3-1- پذیرش دیدگاه دیگران…. 39

2-1-1-5-3-2- مدیریت ابراز عواطف خویش 39

2-1-1-5-3-3- کمک به دیگران برای پذیرش احساسات فرد  40

2-1-1-5-3-4- عدم احساس گناه در صورت داشتن هدف راهبردی………………………………………. 41

2-1-1-5-3-5- احساس اصالت………… 42

2-1-1-5-3-6- دیدگاه کنایه‌ای……… 42

2-1-1-5-3-7- نقش هنجارهای فردی…… 43

2-1-1-6- رويكردهاي شايستگي ………… 44

2-1-1-6-1- رويكرد رفتاري………….. 44

2-1-1-6-2- رويكرد استانداردها …….. 45

2-1-1-6-3- رويكرد اقتضايي…………. 46

2-1-1-7- ضرورت و كاربرد شايستگي‌ها در حوزه مديريت منابع انساني…………………………………. 47

2-1-1-8-كاربرد شايستگي در برنامه‌ريزي منابع انساني 49

2-1-1-9-كاربرد شايستگي در انتخاب و استخدام    50

2-1-1-10-كاربرد شايستگي در آموزش……. 51

2-1-1-11-كاربرد شايستگي در  تعيين و توزيع پاداش كاركنان………………………………………. 52

2-1-1-12-كاربرد شايستگي در  توسعه و رشد 53

2-1-1-13-پرورش شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران    54

2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی…………. 55

2-2-2-1- ابعاد رفتار شهروندی……….. 57

2-2-2-1-1- وظيفه‌شناسي……………. 58

2-2-2-1-2-  نوع دوستي…………….. 58

2-2-2-1-3- فضيلت شهروندي………….. 59

2-2-2-1-4- جوانمردي………………. 59

2-2-2-1-5- احترام و تكريم…………. 59

2-2-2-2- ویژگی‌های مشترک رفتار شهروندی.. 63

2-2-2-3- انواع رفتار شهروندي در سازمان 66

2-2-2-4- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی    68

2-2-2-5- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی    72

2-2-2-6- سیاست‌های تشویق رفتار شهروندی.. 73

2-2-2-6-1- گزینش و استخدام……….. 73

2-2-2-6-2-  آموزش و توسعه………… 74

2-2-2-6-3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات 74

2-2-2-6-4-  سیستم‌های غیررسمی……… 75

2-2- پیشینه پژوهشی…………………….. 76

2-2-1- پژوهش‌های خارجی…………………. 76

2-2-2- تحقیقات داخلی………………….. 79

2-2-3- جمع بندی………………………. 82

 

فصل سوم

روش شناسی پژوهش…………………………. 86

3-1- روش پژوهش………………………… 86

3-2- جامعه آماری………………………. 86

3 – 3-روش نمونه گیری و حجم نمونه………… 87

3-4- ابزارپژوهش……………………….. 88

3-4-1- شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی………. 88

3-4-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی……… 89

3-5- روايي و پايايي……………………. 89

3-5-1- مقیاس شایستگی عاطفی – اجتماعی……. 89

3-5-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی……… 90

3-6- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات……………… 91

3 –7 – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……… 91

 

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش………………………….. 94

4-1- يافته‌هاي استنباطي………………….. 94

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری………………………… 102

5-1- بحث و نتیجه گیری………………….. 102

5-2 نتیجه گیری کلی…………………….. 110

5-3- محدودیت‌های پژوهش………………….. 112

5-3-1- محدودیت‌های کاربردی…………….. 112

5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی …………….. 112

5-4- پیشنهادات پژوهش…………………… 112

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی……………… 112

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی……………… 113

منابع………………………………….. 114

پیوست

فهرست جداول

 

عنوان                                           صفحه

 

جدول 2-1- تعاریف شایستگی از دیدگا ه‌های مختلف اقتباس از  رابرسون  (2006)؛ مطلبی اصل (1386)؛ عريضي (1384)…….. 22

جدول شماره 3-1- جدول شماره 3-1. توزيع فراواني مدیران نمونه پژوهش بر حسب مدرك تحصيلي به تفكيك جنسيت…………. 87

جدول شماره 3-2- جدول شماره 3-2. توزيع فراواني مدیران نمونه پژوهش بر حسب محل سکونت به تفكيك جنسيت…………… 87

جدول شماره 3-3- جدول شماره 3-3. توزيع فراواني مدیران نمونه پژوهش بر حسب سابقه خدمت به تفكيك جنسيت………….. 88

جدول شماره 3-4-  جدول شماره 3-4: ارزش عددی گزینه‌های عبارات   89

جدول شماره 3-5- جدول شماره 3-5: ارزش عددی گزینه‌های عبارات    89

جدول شماره 3-6- طيف ضرائب همبستگي گویه‌ها با نمره كل مقیاس‌ شایستگی عاطفی ـ اجتماعی و ابعاد مربوطه……………. 90

جدول شماره 3-7-  ضريب آلفاي كرونباخ مقیاس‌ شایستگی عاطفی ـ اجتماعی و

ابعاد مربوطه……………………………. 90

جدول شماره 3-8- طيف ضرائب همبستگي گویه‌ها با نمره كل مقیاس‌ رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مربوطه……………. 90

جدول شماره 4-1- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقايسه ميانگين كل و ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی با سطوح کفایت مطلوب (Q3)و کفایت قابل قبول(Q2)…………………………… 95

جدول شماره 4-2- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقايسه ميانگين رفتار شهروندی با سطوح کفایت مطلوب (Q3) کفایت قابل قبول(Q2)     96

جدول4-3- ميزان پيش بيني رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای سوابق مختلف…… 97

جدول4-4- ميزان پيش بيني رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای مدارک  تحصیلی مختلف 99

جدول4-5- ميزان پيش بيني رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران بومی و غیر بومی ……. 100

فهرست شکل‌ها

عنوان                                           صفحه

شكل 1- رابطه شايستگي با زيرسيستم‌هاي منابع انساني

 (اقتباس از عرفانی و دیانتی، 1388)………… 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

در محيط رقابتي كسب و كار امروز، بيش‌تر نگراني و تكاپوي سازمان‌ها در جهت بقا و پيشرفت فراگير آن‌ها شكل مي‌گيرد. براي تحقق اين هدف مهم، مديران در پي شناسايي و بهره‌گيري بهينه از منابع و سرمايه‌‌هايي هستند كه تحصيل آن‌ها هزينه و سختي‌هاي فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان، مديراني هستند كه سرمايه‌هاي مذكور را به اثربخش‌ترين، كارآترين و بهره‌ورترين راه‌هاي ممكن به­كار گيرند بيش‌تر منابع هر سازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است؛ به­طوری که سرمايه‌ي انساني تعيين كننده‌ي سمت و سوي ديگر سرمايه‌هاست.

در این میان نقش و تاثیرات آموزش و پرورش بر ثبات امنیت، عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استقلال و همچنین تکوین فرهنگ جامعه­ی مدنی و احیاء اندیشه­ها و بینش­های مکتبی در جهت تقویت انساندوستی و اعتدال فرهنگی جامعه مدنی از لحاظ فردی و اجتماعی و نهادینه کردن استقلال ملی و مکتبی و سمت و سو دادن به منابع انسانی موجود در جامعه بر همگان آشکار است (عمادزاده، 1388). آموزش و پرورش پویا بر توانمندی­های اجرایی جامعه افزوده و آن را از تئوری زدگی خارج سازد. آموزش و پرورش چگونگی رشد را در بتن و متن جامعه جستجو و با جذب در جامعه بر توانمندی­ها فرهنگی و اقتصادی آن خویش می­افزاید (کلانتری و همکاران، 1390). همچنین آموزش و پرورش نیروی انسانی موثر و مطلوب را برای جامعه آینده مهیا و فراهم می­سازد و بدین سرمایه عظیم در جهت­دهی اهداف آینده یاری می‌رساند. درباره رابطه مدیران و کارکنان و بازار رقابتی این عصر نیز مطالعات نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی

خواهند ربود که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند؛ در این زمینه، شایستگی عاطفی ـ اجتماعی از عواملی است که می‌تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان، نقش مهمی ایفا کند (مقدمی و دیگران، 1389).

ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی فرد که تعیین کننده نوع و نحوه تعامل و ارتباط فرد با محیط هستند می‌توانند با ایجاد فضایی صمیمی و حس همکاری در فرد او را در بروز ابعاد رفتار شهروندی در سازمان مطبوع خود یاری نمایند (می­یر و هرسکویچ[1]، ۲۰۰۱). همچنین امروزه شایستگی‌های عاطفی و اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه‌های عملکرد موفق سازمانی شناخته شده است. ریشه اصلی این خصوصیت در تلقی مثبت افراد از خود و یا همان عزت نفس است که منجر به بهبود فعالیت‌های فردی می‌گردد.

از سویی دیگر طرح موضوع رفتار شهروندی سازمانی[2] همانند ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی در دو دهه‌‌ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که از حوزه‌ی خصوصی کم کم وارد حوزه‌ی عمومی شده است. باتمان و ارگان[3] (1983) برای نخستین بار از اصطلاح “رفتار شهروندی سازمانی” استفاده کردند. آنان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره­وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری که ورای الزامات سازمانی است، می‌دانند (هودسون[4]، 2002). با توجه به اهمیت ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی و كاربرد آن در عرصه‌هاي گوناگون و با توجه به اینکه بررسی رفتار شهروندي سازماني به عنوان يكي از عوامل مهم اثربخشي سازمان‌هاي امروز مرتبط با ویژگی‌های عاطفی – اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بحث رابطه میان این دو مورد تعمق و تامل است.

 

١-1– بیان مسأله

یکی از مسائل مهم در سازمان‌ها  ایجاد ارتباط مناسب بین کارکنان برای دست‌یابی به اهداف سازمان است. با استفاده درست از ابزارهای مدیریتی و ایجاد جو مناسب در سازمان می‌توان از نیروی سازمان با بهره‌وری بالاتری استفاده نمود و ارتباطات درون سازمانی را بهبود بخشید. افراد بر حسب اینکه چگونه بتوانند خود را با همکاران و زیر دستان خود همراه کنند می‌توانند در امور مختلف مشغول به کار شوند. ابعاد مختلفی از ویژگی­های فردی مانند حس وظیفه‌شناسی، تلقی مثبت فرد از خود، عزت نفس، تکیه بر خود، حالات عاطفی و تعامل با محیط می­توانند بر پذیرش نقش‌های مختلف در سازمان توسط فرد و پذیرفته شدن فرد توسط همکاران و محیطش مؤثر باشد. در این میان حالات عاطفی علائم اجتماعی هستند که توسط سایر افرادی که در محیط هستند دریافت، تفسیر و پاسخ داده می‌شوند و مورد تامل قرار می‌گیرند (سارامپورت[5]، 2007). دنهام[6](1998) با مدنظر قرار دادن شایستگی عاطفی و اجتماعی معتقد است که تعاملات با سایر افراد به رشد شایستگی عاطفی کمک می‌کند و شایستگی عاطفی نیز به نوبه خود به رشد شایستگی اجتماعی کمک می­نماید. عواطف و احساسات در تعاملات اجتماعی حائز اهمیت‌اند زیرا بر این که چگونه فرد رفتار می‌کند تأثیر می‌گذارند و به درک و پیش‌بینی رفتار دیگران کمک می‌کنند.

شایستگی عاطفی یک “توانایی آموخته شده و اکتسابی” است که ریشه در هوش عاطفی[7] داشته و در عملکرد شغلی موفقیت آمیز نقشی اساسی ایفا می‌نماید (واييرا[8]، 2008). سارنی[9] (1999) شایستگی عاطفی را مجموعه مهارت‌های مورد نیاز برای اثربخش بودن هنگام شرکت در تعاملات اجتماعی که دربردارنده عواطف و احساسات است تعریف می‌کند. حالت شایستگی عاطفی هنگامی نشان داده می‌شود که فرد با یک موقعیتی که عاطفه و احساس را می‌طلبد مواجه شده و آن موقعیت را با احساسی از موفقیت و کامیابی حل نماید. برخی از مهارت‌های تشکیل دهنده شایستگی عاطفی عبارتند از آگاهی از حالت عاطفی خود، تعبیر و تفسیر عواطف دیگران ، بیان و مطرح نمودن موفقیت آمیز عواطف خود، و توانایی همدلی و همدردی کردن با دیگران (سارامپوت، 2007).

فلتچر[10] (2002) شایستگی عاطفی را توانایی درک و تفسیر داده‌های عاطفی و استفاده از آن برای سنجش موقعیت‌ها و راهبردی کردن اقدامات مناسب یا پاسخ‌های عاطفی تعریف می‌کند (آماندسون[11]، 2003). همچنین شایستگی عاطفی را می‌توان الگوی کاری خاص فرد در خصوص این که فرد چگونه می‌تواند به طور مناسب عواطف خود را در موقعیت‌های بین فردی مدیریت کند تعریف نمود (وربیکی[12] و دیگران، 2004). شايستگي اجتماعي توانايي فرد در سازمان دادن منابع فردي و محيطي و حفظ آن‌ها تعريف شده است (سيمرد – كليك­من[13]، 2007). اما به طور ویژه و خاص اسمیت­فیلد[14] شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی را توانایی شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران برای برانگیختن خویش و مدیریت اثربخش عواطف و احساسات خود و دیگران است توصیف کرده و معتقد است که شایستگی عاطفی و اجتماعی به توصیف رفتارهایی می‌پردازد که افراد را در نقش‌های چالش انگیز حفظ می‌کند يا تقاضا براي تخصص آن‌ها را بيشتر مي‌كند و به آنان كيفيت‌هايي مي‌بخشد كه در برخورد اثربخش با تغيير به آنها كمك مي‌كند (اسمیت­فیلد،2008). شایستگی عاطفی –اجتماعی دارای ابعادی است که گلمن[15](1995) بعد خود­آگاهی را بصیرت فرد از حالات درونی، نقاط قوت و ضعف خود و منابع درونی خود و آگاهی اجتماعی را آگاهی از احساسات، احتیاجات و توجهات دیگران و علاقه‌مندی فعالانه به مسایل مورد علاقه دیگران توصیف می­کند همچنین خود مدیریتی یا مدیریت بر خود را گفتگوی دائمی درونی که ما را از این که زندانی عواطفمان شویم آزاد می‌کند، با جلوگیری از این که عواطف و احساسات مخل ما را از راه به در کنند تعریف می‌کند.

و نیز مدیریت رابطه به معنای توانایی دوستی کردن هدفمندانه برای سوق دادن افراد در مسیری واحد برای دنبال کردن یک هدف که شامل توانایی کنترل عواطف دیگران با استفاده از ترکیبی از مهارت‌های شایستگی خودآگاهی، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی است می‌باشد (گلمن و دیگران، 2002). سارنی (1999) بیان می‌کند که افراد فاقد شایستگی عاطفی تأکید بیش از اندازه‌ای را بر یک راهبرد برای کنارآمدن با شرایط و عواطف و احساسات مختلف نشان می‌دهند. تنوع و انعطاف پذیری در بکارگیری و استفاده از راهبردهای سازگاری و تنظیم عاطفی به وضوح دارای انطباق پذیری اثربخش‌تری برای خود است این شایستگی به کنترل عواطف دیگران بر می‌گردد.کلیه ابعاد توصیف شده از شایستگی عاطفی – اجتماعی خود از عوامل اثر گذار در عملکردهای رفتاری کارکنان به شمار می­آیند. یکی از این عملکردها رفتار شهروندی می­باشد که می­تواند به عنوان یک عامل سازمانی مهم تحت تاثیر شایستگی­های مدیران قرار گیرد.

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مفهومی است که به تازگی برای غلبه بر مسائل سازمانی به وجود آمده مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک راهکار دارای ریشه‌هایی است که در افراد سازمان قرار دارند. بر اساس نظريه‌هاي سازماني مسلماً رفتار شهروندي سازماني به رقابت و عملكرد سازمان كمك مي‌كند. به علاوه رغبت و تمايل به رفتار شهروندي به علت رقابت‌هاي روز افزون جهاني، اهميت ويژه براي نوآوري، انعطاف پذيري، بهره وري و پاسخ گويي به شرايط بيروني پيوسته در حال افزايش است (زارعي متين و همکاران، 1385).

 هدف اوليه رفتارهاي شهروندي سازماني، شناسايي آن دسته از مسئوليتها و يا رفتارهايي است كه كاركنان در سازمان بر عهده داشته و آنها را از خود نشان ميدهند اما اغلب از سوي سيستمهاي سازماني ناديده گرفته ميشوند. اين رفتارها با وجود اينكه در ارزيابيهاي سنتي عملكرد شغلي بطور ناقص اندازهگيري مي‌شوند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار ميگيرند، اما در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر ميباشند (بينستوك و دیگران[16]، 2003). امروزه تأثير نقش‌هاي فرا وظيفه‌اي كاركنان بر مشاركت سازماني و افزايش عملكرد و اثربخشي به خوبي مشهود است. رفتار شهروندي سازماني شامل رفتار‌هايي سازنده و همكارانه‌اي مي‌باشد كه درشرح شغل رسمي كاركنان وجود ندارند. نتايج تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كاركناني كه فراتر از شغل و وظيفه‌ي خود عمل كرده و رفتار شهروندي سازماني خوبي از خود بروز مي‌دهند، از كاركناني كه از سطح رفتار شهروندي سازماني پايين‌تري برخوردارند، بيش‌تر به گروه‌كاري و سازماني تعلق دارند كه بهره‌وري بالايي داشته و كاري با كيفيت عالي انجام مي‌دهند (مقدمی، حمیدی زاده و چاوشی، 1389). رفتار شهروندي سازمانی شامل رفتارهاي اختياري كاركنان محسوب می­شود كه جزء وظايف رسمي آنها نيست و مستقيماً توسط سيستم رسمي پاداش سازمان در نظر گرفته نمي‌شود؛ ولي ميزان اثر‌بخشي كلي سازمان را افزايش مي‌دهد. بررسی‌های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن نشان­دهنده تأکید بر چهار دسته عوامل زیر بوده است: ویژگی‌های فردی کارکنان، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های سازمانی و رفتارهای رهبری (اپلبام[17] و دیگران، 2004). اما در این میان بحث شایستگی عاطفی و اجتماعی مدیران و اثرگذاری آن بر رفتار شهروندی در سالهای اخیر به ظهور رسیده است.

درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است. (قدسی،1391). غفاری آشتیانی (1388) معتبر­ترین تقسیم بندی ارائه شده در باره ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کار، جوانمردی، نزاکت می‌داند. آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می‌دهد؛ وجدان کاری رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کاری می‌باشد. نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می­کند؛ جوانمردی و نزاکت مؤلفه هایی هستند که بیانگر اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمان می‌باشند. جوانمردی عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت‌های اجتناب ناپذیر و اجحاف‌های کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد. در حالی که نزاکت درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات فرد بر دیگران تأثیر می‌گذارد. (مستبصری و نجابی، ۱۳۸۷؛ رضایی­کلیدبری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷؛ اسلامی،۱۳۸۷ ).

[1] Meyer & Herscovitch

[2] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

[3] Bothman & Organ

[4] Hudson

[5] Saramport

[6] Denham

[7] Emotional Intelligence

[8] Vieira

[9] Saarni

[10] Fletcher

[11] Amandson

[12] Verbeke

[13] Semrud-Clikeman

[14] Smithfield

[15] Goleman

[16] Bienstock

[17] Appelbaum

 

منابع

فارسی

ابراهیم پور، حبیب؛ خلیلی، حسن؛ حبیبیان، سجاد و سعادتمند، محمد (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا و سیما (با تأکید بر مدل‌های هاکمن و اولدهم). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 5، صص 124-90.

 اسلامی، حسن و سیار، ابوالقاسم (1387). رفتار شهروندی سازمانی. مجله تدبیر، شماره 187، صص 59-56.

بهرنگی، محمدرضا و موحد زاده، ایوب (1389). توسعه مدیریت آموزش بر محور رابطه رهبری تحولی آموزشی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 16، صص 29-7.

توره، ناصر؛ قادری، اسماعیل و علی زاده، علی (1387). بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (ocb) در سازمان‌های دولتی. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. تهران، گروه پژوهشی آریانا، سی ام آذر.

حاجي كريمي، عباسعلي، رضائيان، علي، هادي زاده مقدم، اكرم و بنيادي نائيني، علي (1390). بررسي تأثير شايستگي‌هاي هوش عاطفي، شناختي و اجتماعي در شايستگي‌هاي مديران منابع انساني بخش دولتي ايران. انديشه مديريت راهبردي، سال پنجم، شماره 1 (پياپي 9)، صص 254 – 223.

خالصی، نادر؛ قادری، اعظم؛ خوشگام، معصومه؛ برهانی نژاد، حیدررضا و طرسکی، مهدی (1388). رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدیریت سلامت، شماره 13، دوره 42، صص 83-75.

رضایی دیزگاه، مراد؛ آزاده دل، محمدرضا؛ فرحبد، فرزین و قره داغی، ساناز (1390). رابطه رفتار شهروندي سازماني با کيفيت خدمات در بيمارستان‌هاي استان گيلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 20، شماره 80، صص 15-10.

رضایی کلید ­بری، حمیدرضا؛ باقرسلیمی، سعید.(1387). نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی.

رضايي كلانتري، مرضيه؛ حسن زاده، رمضان؛ موسوي، سيدمحسن (1390).  تاثير مولفه هاي آموزش و پرورش در شكل گيري هويت ملي دانش آموزان، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، سال پنجم، شماره 3، ص 51.

رئيسي، پوران، نصيري پور، امير اشكان و كرمي، شيرزاد (1384). رابطه هوش هيجاني با عملكرد مدير بيمارستان‌هاي آموزشي كرمانشاه. فصلنامه علمي ـ پژوهشي مديريت سلامت، سال 8، شماره 22، صص 54 – 47 .

زارعي متين، حسن؛ جندقي، غلام رضا و توره، ناصر (1385). شناخت عوامل رفتار شهروندي سازماني و بررسي ارتباط آن با عملكرد سازماني. پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، واحد پرديس قم.

زين آبادي، حسن رضا؛ بهرنگي، محمدرضا (1387). نگاهي به ضرورتها، ريشه‌ها، ديدگاههاي نوين و نشانگان رفتار شهروندي سازمانيِ  (OCB)معلمان. اولين كنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني.دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، بهمن ماه.  

سازمان مدیریت صنعتی (1382). گزارش طرح نیاز‌سنجی آموزشی مدیران بر اساس شایستگی‌ها.

طاهری دمنه، محسن؛ زتجیرچی، سید محمود؛ نجاتیان قاسمیه، مجید (1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 6، شماره 2، صص 39-23.

طبرسا، غلامعلی و رامین مهر، حمید (1389). ارائه مدل رفتار شهروندی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 3، صص 117-103.

عرفانی، مریم و دیانتی، محمد (1388). نقش شایستگی‌ها در مدیریت منابع انسانی. مجله تدبیر، شماره 207، صص 20-16.

عريضي سامانی، حميدرضا؛ علي محمدي، سهراب و گلپرور، محسن (1386). رابطه تعهدسازماني و مؤلفه‌هاي آن با متغيرهاي سازماني پيشايند و پسايند مبتني بر تحليل مسير. مجله روانشناسي،  سال يازدهم، شماره 43.صص 322-301.

علیپور، محمد حسن و درگاهی، حسین (1386). شناسایی شایستگی‌های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس مدل شایستگی. پایان‌نامه كارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.

فتحی، ناصر و شعبانی راوری، علیرضا (1386). الگوی علمی و تجربی پرورش مدیران آینده سایپا. مجله تدبیر، شماره 188، صص 43-39.

كارترایت، راجر (1386). مدیریت استعداد‌: نگاهی نو در توسعه سرمایه انسانی. ترجمه: محمدعلی گودرزی، محمد علی. نشر، رسا.

لاجوردي، سيد جليل و جمالي نظري، آرزو (1389). رابطه ميان هوش عاطفي و سبك مرجح رهبري مديران. چشم انداز مديريت دولتي، شماره 1، صص 85 – 69 .

مختاري پور، مرضيه، سيادت، سيد علي و اميري، شعله (1386). بررسي رابطه بين هوش هيجاني و بازدهي‌هاي رهبري (مدل برنارد باس) مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه اصفهان. فصلنامه مطالعات تربيتي و روان شناسي، سال هشتم، شماره 2 ( پياپي 16 ) ، صص 110 – 95 .

مستبصری، محمد و نجابی، علیرضا (1387). فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان. اولين كنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 16آذرماه.

مطلبی اصل، صمد (1386). مدیریت شایستگی. مجله تدبیر، شماره 187، صص 23-19.

معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (1384). فراز و نشیب توسعه منابع انسانی

مقدمی، مجید؛ حمیدی زاده، علی و چاوشی، سبد محمد حسین (1389). نقش مؤلفه‌های هوش عاطفی در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. دو ماهنامه توسعه‌ی انسانی پلیس، سال 8، شماره 34، صص 120-89.

ملايي، عين اله، هروي، لادن، افتخار الدين، رضا و آسايش، حميد (1390) . بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت مديران آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان. فصلنامه دانش و تندرستي، سال ششم ، شماره 4، صص 24 – 20.

 

لاتین

Ababneh, O.M.A. ( 2009 ) . The Impact of Leadership Styles and Leaders’ Competencies on Employees’ Job Satisfaction . A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfilment of Master of Human Resource Management, University Utara, Malaysia .

Abdul Aziz, R., Mohd Nadzar, F., Husaini, H., Maarof, A., Mohd Radzi, S. & Ismail, I. ( 2011 ) . “Quality of work life of librarians in government academic libraries in the Klang Valley, Malaysia“, The International Information & Library Review, Vol. 43, No. 3 : 149 – 158 .

Abraham, R. (1999) Emotional Intelligence in Organizations: A Conceptualization. Genetic, Social and General Psychology Monographs, Vol.125, No.2, PP: 209-224.

Aft , L. S. ( 2000 ) . Work measurement and methods improvement , New York : John Wiley & Sons , Inc .

Ahmadi, S.A.A., Jalalian, N., Salamzadeh, Y., Daraei, M. & Tadayon, A. ( 2011 ) . “To the promotion of work life quality using the paradigm of managerial coaching : The role of managerial coaching on the quality of work life”. Journal of Business Management, Vol. 5, No. 17 : 7440 – 7448 .

Allameh, S.M., Asgarnejad Nouri, B., Tavakoli, S.Y. & Shokrani, S.A.R. ( 2011 ) . “Studying of the relation between emotional intelligence and job satisfaction with due regard to regulative role of organizational learning capability (Case Study: Saderat Bank in Isfahan province)” , Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol. 2, No. 9 : 347 – 365 .

Amatetti, S. & Carnes, M. (2009) Developing core competencies for working with women and girls in behavioral health.SAHMSA. Retrieved November 2009 from: www.samhsa.gov.

Amundson , S. J. ( 2003 ) . An exploratory study of emotional intelligence , group emotional competence , and effectiveness of health care and human service teams . A Dissertation Submitted to the Faculty of the School of Professional Studies of Gonzaga University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy .

Amundson, S. J. (2003). An Exploratory Study of Emotional Intelligence, Group Emotional Competence, And Effectiveness of Health Care And Human Service Teams. A Dissertation Submitted to The Faculty of The School of Professional Studies of Gonzaga University In Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Doctor of Philosophy.

Appelbaum, S., Batolomueei N., Beamier, E., & Dore, I. (2004). Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust. Management decision, Vol. 42, No .1, PP: 13-40.

Appelbaum, Steven & Bartolomucci, Nicolas & Beaumier, Erika & Boulanger, Jonathan & Corrigan, Rodney & Dore, Isabelle & Girard, Chrystine & Serroni, C. (2004). Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust. Manamement Decision, Vol.42 No.1, PP: 13-40.

Argentero, P., Miglioretti, M. & Angilletta, C. ( 2007 ) . “Quality of work life in a cohort of Italian health workers”, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia , Vol. 29, No. 1 : 50 – 54 .

Asgari, M.H. & Dadashi, M.A. ( 2011 ) . “Determining the relationship between quality of work life (QWL) and organizational commitment of Melli Bank Staff in West Domain of Mazandaran in 2009 – 2010” ,  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. 8 : 682 – 687 .

Asghari, Ali. Silong, Abu Daud. Ahmad, Aminah. Abu Samah, Bahaman. (2008). The Relationship between Transformational Leadership Behaviors, Organizational Justice, Leader- Member Exchange, Perceived Organizational Support, Trust in Management and Organizational Citizenship Behaviors. European Journal of Scientific Research. Available at: ttp://www.eurojournals.com.

Ashforth, B.E. & Tomiuk, M.A. (2000) Emotional labour and authenticity: Views from service agents. In Fineman, S. (ed.), Emotion in organizations (pp. 184-203). Sage, London et al.

Ayesha, T., Tasnuva, R. & Kursia, J. ( 2011 ) . “A comparative analysis of quality of work life among the employees of local private and foreign commercial banks in Bangladesh”, World Journal of Social Sciences , Vol. 1, No. 1 : 17 – 33 .

Bandelli, A. C. (2008). Facilitating communication and effective interpersonal relationships at work: A theoretical model of socio-affective competence. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the University of South Florida.

Bandelli, A.C. ( 2008 ) . Facilitating communication and effective interpersonal relationships at work : A theoretical model of socio-affective competence . A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor  of  Philosophy in the University of South Florida .

Barry, W.H. ( 2008 ) . Emotional intelligence and relational trust . A Dissertation Presented to the Faculty of the Curry School of Education in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, Department of education , University of Virginia .

Baumann, D.M. ( 2006 ) . The relationship between the emotional competence and the leadership effectiveness of hall directors . A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education .

Beh, L.S. ( 2006 ) . “Predicting Quality of Work Life : The Implications of Career Dimensions” , Proceedings of the International Conference on Business and Information, Vol. 3, No. 1,  Academy of Taiwan Information Systems Research . (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication).

Bell, S. and Mengue, B. (2002). The Employee – Organization Relationship, Organizational Citizenship Behaviors and Superior Service Quality. Journal of Retailing. Vol. 78, PP: 131-46.

Bienstock, C., Demoranville, W. C., & Smith, K .R. (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality, Journal of Services Marketing, Vol.17, No.4PP: 357-378.

Bienstock, C., Demoranville, W. C., & Smith, K. R. (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality. Journal of Services Marketing, Vol.17, No.4, PP: 357-378.

Bolhari, A., Rezaeean, A. Bolhari, J. Bairamzadeh, S. & Arzi Soltan, A. ( 2011 ) .”The relationship between quality of work life and demographic characteristics of information technology staffs” , 2011 International Conference on Computer Communication and Management Proc .of CSIT vol.5 , IACSIT Press, Singapore .

Bolino, M. & Turnley, W. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior. Academy Of Management Executive, Vol. 17, N.3, PP: 60 – 71.

Bolino, M. C. & Turnley, W. H. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior, Academy of Management Executive, Vol.17, No. 3.

Bonanno, G.A. (2001) Emotion self-regulation. In Mayne, T.J., Bonanno, G.A. (eds.), Emotions: Current issues and future directions (pp. 286-310). Guilford, New York.

Boonrod,  R.N.W. ( 2009 ) . “Quality of Working Life: Perceptions of Professional Nurses at Phramongkutklao Hospital” , J Med Assoc Thai, Vol. 92, No. 1: 7 – 15 .

Bowditch, J.R. & Bouno, A.F. ( 1982 ) . Quality of work life assessment : A survey – based approach . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Bowen-Clewley, L., Farley, M. & Clewley, G. (2005) Project to undertake research relating to core public health competencies. Project report for the Ministry of Health. Cited in Public Health Association of New Zealand (2007).

Boyatzis, R. ( 2007 ) . The Creation of the Emotional and Social Competency Inventory ( ESCI ) , Boston : Hay Group .

Boyatzis, R.E. & Goleman, D. (2002). The emotional intelligence inventory – university edition: Self and other assessments. Boston: Hay Resources Direct.

Braus, P. ( 1992 ) . What workers want . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Brickle, J. ( 2010 ) .  Exploring direct-care professionals’ perception of the effect of supervisors’ emotional intelligence on practice . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Business Administration , University of Phoenix .

Brooks , J.K. ( 2002 ) . Emotional Competencies of Leaders: A Comparison of Managers in a Financial Organization by Performance level . A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education .

Brown, K.D. ( 2005 ) . Relationship between Emotional Intelligence of Leaders and Motivational Behavior of Employees . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership University of Phoenix .

Bulan, H.F., Erickson, R.J. & Wharton, A.S. (1997). Doing for others on the job: The affective requirements of service work, gender, and emotional well-being. Social Problems, 44, 235-256.

Burrs, L. J. ( 2004 ) . The relationship between the mid-level leader’s emotional competence and follower commitment . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership, University of Phoenix .

Campos, L.C.A. & Souza, A.M. ( 2006 )  . “Study of the walton’s criteria of quality of working life using multivariate analysis in a military organization” . Third International Conference on Production ResearcThird Research – Americas’ Region .

Caplan, R.D., Cobb, S. &French, J.R.P. (1975). Relationships of cessation of smoking with job stress, personality, and social support. Journal of Applied Psychology, 60, 211-219.

Castro & Armario and Ruiz (2004). The Influence of Employee Organiztional Citizenship Behaviour Customer Layalty, International. Journal of Service Industry Management, Vol. 15, No.1, PP: 27 – 53.

Chan, K.W. & Lam, C.S. ( 2002 ) . “Emotional Intelligence and Conflict Management Styles” ,

Chandra Sekhar, S.F.  ( 2009 ) . “Perceived quality of work experiences (QWE) as function of organization type, unit type and job level in large hospitals” , http://www.mainstayin.com/QUALITY%20OF%20WORK%20EXPERIENCES.pdf

Chao, C.Y., Huang, Y. L. & Lin, C.W. ( 2012 ) . “The Relationship between Leadership Behavior of a Principal and Quality of Work Life of Teachers in an Industrial Vocational High School in Taiwan” , Department of Industrial Education and Technology , National Changhua University of Education, Changhua, Taiwan, R.O.C. http://www.chapterpdf.com .

Charland, W.A. ( 1986 ) . Life work : Meaningful employment in an age of limits . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Che Rose, R,. Beh, L.S., Uli, J. & Idris K. (2006) . “An Analysis of Quality of Work Life (QWL) and Career- Related Variables” , American Journal of Applied Sciences, Vol.  3, No. 12 : 2151 -2159.

Cherniss, C., & Adler, M. (2000). Promoting emotional intelligence in organizations. Alexandria, VA: American Society for Training & Development.

Cohen, A. & Kol, Y. (2004). Professionalism and Organizational Citizenship Behavior. An Empirical Examination among Israeli Nurses, Journal of Managerial Psychology, Vol.19, No.4.

Cook, C.R. ( 2006 ) . Effects of emotional intelligence on principals’ leadership performance . A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in Education, Montana State University Bozeman, Montana .

Cordes, C.L., & Dougherty, T.W. (1993) A review and integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18, 621-656.

‍‍Craig, J.B. ( 2008 ) . The relationship between the emotional intelligence of the principal and teacher job satisfaction . A Dissertation in Educational and Organizational Leadership Presented to the Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education .

Cropanzano, R. & Byrne, S. Z. (2000). The Relationship of Emotional Exhaustion to Work Attitudes, Job Performance Rating, And Organizational Citizenship Behaviors Fifteenth Annual Conference Of Society For Industrial And Organizational Psychology In New Orleans, April, PP: 13-16.

Dargahi, H. & Nasle Seragi, J. ( 2007 ) . “An Approach Model for Employees’ Improving Quality of Work Life ( IQWL )” , Iranian J Publ Health ,Vol. 36, No. 4 : 81 – 86 .

Das, T.K., & Teng, B.S. (1998) between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances. Academy of Management Review, 23(3), 491- 512.

Dasgupta, M. ( 2010 ) . “Emotional Intelligence emerging as a significant tool for Female Information Technology professionals in managing role conflict and enhancing quality of WorkLife and Happiness” , Asian Journal Of Management Research, Vol. 1, No. 2 : 558 – 565 .

David D. Dubois, William J. Rothwellet, M. (2004(Competency-Based Human Resource Management. Davies-Black Publishing.

Dhaya , J. ( 2007 ) . The role of experience in the development of bar managers’ social competencies . A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Commerce , Department of Management, Rhodes University .

Dillon, R.S. (1995) Dignity, character, and self-respect. New York: Routledge.

Doney, P.M., Cannon, J.P. & Mullen, M.R. (1998) Understanding the influence of national culture on the development of trust. Academy of Management Review, Vol. 23, No. 3, PP: 601-623.

Duffy , C.E. ( 2006 ) . Transformative learning through critical reflection : The relationship to emotional competence . A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Education and Human Development of the George Washington University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education .

Duffy, C.E. (2006) Transformative Learning through Critical Reflection: The Relationship to Emotional Competence. A Dissertation Submitted To The Faculty of The Graduate School of Education And Human Development Of The George Washington University In Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Doctor of Education.

Dulewicz, V., & Higgs, M. (1999) Can emotional intelligence be measured and developed. Leadership & Organization Development Journal , 20(5), 242 – 252.

falseEmadzadeh, M.K., Khorasani, M., Nematizadeh, F. ( 2012 ) . “Assessing the quality of work life of primary school teachers in Isfahan city” , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, Vol. 3, No. 9 : 438 – 448 .

Empirical Literature and Suggestions for Future Research, Journal of Erickson, R.J. (1997). Putting emotions to work (or, coming to terms with a contradiction in terms). In Erickson, R.J. & Cuthbertson-Johnson, B. (eds.), Social Perspectives on Emotion (Vol. 4, pp. 3-18). JAI Inc., Greenwich, Connecticut.

 

Feldman Barret, L., & Gross, J.J. (2001). Emotional intelligence: A process model of emotion representation and regulation. In Mayne, T.J. & Bonanno, G.A. (eds.), Emotions: Current Issues and Future Directions (pp. 286-310). Guilford, New York.

Fombrun , C.J., Tichy, N.M. & Devanna , M.A. ( 1984 ) . Strategic human resource management , Canada : John Willy & Sons , Inc .

Foot, D. & Tang T. & Li-Ping. (2008). Job Satisfaction and Organizational Citizen Ship Behavior (OCB). Department of Management and marketing, Vol. 46, No. 6, PP: 933-947.

Fourie, A.S. ( 2004 ) . Predicting satisfaction with quality of work life . Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the Subject Psychology at the University of South Africa .

Gerald, G.R. ( 2010 ) . Effects of emotional intelligence on teacher retention . A Dissertation Submitted to the Faculty of the Consortium of Southeastern Louisiana University and University of Louisiana Lafayette in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctorate of Education in Educational Leadership .

Getzel, J.W. & Guba, E.G. ( 1957 ) . Social behavior in the administrative process . School Review . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Goleman, D.)1995(Emotional Intelligence. Bantam Books, New York.

Harris, L. ( 1987 ) . Inside America . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Hatfield, E., Cacioppo, J.T. & Rapson, R.L. (1994) Emotional contagion. Cambridge University Press, Cambridge.

Havlovic, S.J. ( 1991 ) . Quality of work life and human resource outcomes . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Hector, C., Gibson,  J. & Jnr, T.E.Z. ( 2009 ) . New technology and the quality of working life in New Zealand . NZAE Conference, Wellington, 1-3 July 2009, University of Waikato, Private Bag 3105, Hamilton, New Zealand .

Hochschild, A.R. (1983) The Managed Heart. University of California, Berkeley, CA.

Hodson, R. (2002). Management Citizenship Behavior and Its Consequences, work and occupations, Vol. 29, No.1, PP: 64-96

Huy, Q.N. (1999). Emotional capability, emotional intelligence, and radical change. Academy of Management Review, 24, 325-345.

Hwang, P. & Burgers, W. (1997). Properties of trust: An analytical view. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 69, 67-73.

International Labour Office (ILO) ( 1982 ) . Recommendation from the national seminar on improving quality of working life . In Kondalkar , V.G. , Organization effectiveness and change management . New Delhi : Asoke K. Ghosh , PHI Learning Private Limited .

Islam, M.Z. & Siengthai, S.  )2009 . ( Quality of work life and organizational performance: Empirical evidence from Dhaka Export Processing Zone , paper presented to ILO Conference on Regulating for Decent Work, Geneva.

Janet, K.M., Singhapakdi, M.A. Lee, D.J., Sirgy, M.J., Koonmee, K. & Virakul, B. ( 2011 ) . “Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life : Thai versus American marketing managers” , Journal of Business Research, In Press, Corrected Proof, Available online 16 September .

Jayan, C. ( 2006 ) . “Emotional Competence, Personality and Job Attitudes as Predictors of Job Performance” , Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol. 32, No. 2 : 135 – 144 .

jgxy.usx.edu.cn/DAOM/035_KaWaiChan.pdf .

Johnson, D.W. ( 2011 ) . Professional culture fit and work-related quality of life in academic departments : A phenomenographic approach . A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Minnesota  in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy .

Jones, G.R. & George, J.M. (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork. Academy of Management Review, vol. 23, No. 3, PP: 531-546.

Jowdy , E. J. ( 2006 ) . An empirical investigation in to the impact of an experience – based learning course on students emotional competency. A Dissertation Presented in Submition to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy .

Kaila , H.L. ( 2006 ) . Industrial and organisational psychology , Delhi : Kalpaz Publications .

Kandula , S.R. ( 2003 ) . Human resource management in practice with 300 models , techniques and tools , New Delhi : Asoke K. Ghosh , Prentice –Hall of India Private Limited .

Kappagoda, S. ( 2011 ) . “The Relationship between principals’ Emotional intelligence and Teachers’ Job Satisfaction : A Case of National Schools in Sir Lanka” , International Conference on Business and Information – October 20, faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya. Sir Lanka . www.kln.ac.lk/uokr/ICBI2011/HRM%20915.pdf .

Kappagoda, S. ( 2012 ) .”Emotional intelligence and its impact on task performance and contextual performance” , International Journal of Research in Computer Application & Management . Vol. 2, No. 4 : 32 – 36 .

Kappagoda, S. (2012). Emotional Intelligence and Its Impact on Task Performance and Contextual Performance. International Journal of Research in Computer Application & Management. Vol. 2, No. 4, PP: 32 – 36.

Kiernan , W.E. & Marrone, J. ( 1997 ) . Quality of life: application to persons with disabilities , Washington , DC : American association on mental retardation .

Kim, T.Y., Cable, D.M., Kim, S.P. & Wang, J. ( 2009 ) . “Emotional competence and work performance : The mediating effect of proactivity and the moderating effect of job autonomy” , Journal of Organizational Behavior , Vol. 30, No. 7 : 983 – 1000 .

Kirkland, K. L. ( 2011 ) . The effect of emotional intelligence on emotional competence and transformational leadership . A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty in Psychology in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York .

Koman, E.S. & Wolff, S.B. ( 2008 ) . “Emotional intelligence competencies in the team and team leader : A multi-level examination of the impact of emotional intelligence on team performance”  ,  Journal of Management Development , Vol. 27, No. 1 : 55 – 75 .

Kondalkar , V.G. ( 2009 ) . Organization effectiveness and change management , New Delhi : Asoke K. Ghosh , PHI Learning Private Limited .

Koonmee, K. & Virakul, B. ( 2007 ) . “Ethics, Quality of Work life, and Employee job-related outcomes : A survey of HR and Marketing Managers in Thai Businesses” , The 2007 ISQOLS Conference (From QOL Concepts to QOL Performance Measures) December 6-9, 2007 San Diego Marriott Mission Valley, San Diego, California, USA . By International Society for Quality-of-Life Studies (www.isqols.org) .

Koonmee, K., Singhapakdi, A., Virakul, B. & Lee, D.J. ( 2010 ) . “Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand” , Journal of Business Research, Vol. 63, No. 1 : 20 – 26 .

Korkmaz, T. & Arpaci, E. (2009). Relationship of Organizational Citizenship Behavior with Emotional Intelligence. Proscenia Social and Behavioral Sciences, Vol. 1, PP: 2432–2435.

Kosa, K. & Stock, C. (2005) Analysis of key competencies documents in public health andhealth promotion. Prepared for the 2nd meeting of the PHETICE project, Stockholm.

Laar , D.V., Edwards, J.A. & Easton, S. ( 2007 ) . “The Work-Related Quality of Life scale for healthcare workers” , Journal of Advanced Nursing, Vol. 60, No. 3 : 325 – 333 .

Lagomarsino, Raul. Cardona, Pablo. (2003). Relationship Among leadership organizational commitment and OCB in Uruguayan Health Institutions. University of Navarra. IESE Business School.

Lang Ling, Y. ( 2011 ) . The Relationship Between leaders’ Emotional Intelligence and job satisfaction at intel Malaysia . Master of Human Resource Management , College of business, University Utara Malaysia .

Lang Ling, Y. (2011). The Relationship between Leaders’ Emotional Intelligence and Job Satisfaction at Intel Malaysia. Master of Human Resource Management, Universiti Utara Malaysia, College Of Business.

Larry , S. ( 1991 ) . Corporate culture in readings in management and organizations . In Kondalkar , V.G. , Organization effectiveness and change management . New Delhi : Asoke K. Ghosh , PHI Learning Private Limited .

Lasrado, F. & Bagchi, T.P. ( 2010 ) . “A Cross-Cultural Evaluation of Contemporary QWL and its Managerial Implications” , POMS, Production and Operations Management Society, 21st Annual Conference of the Production and Operations Management Society , May 7 – 10 , Vacouver , Canada, pp 1 – 14 .

 

Lawler, E.E. & Ledford, G.E. ( 2005 ) . Handbook of Organizational Consultation, Revised and Expanded , 2th edition . New York . Basel : Marcel Dekker, Inc .

Leary, M.R. &Kowalski, R.M. (1990) Impression management: A literature review and two-component model. Psychological Bulletin, 107, 34-47.

Lopes, P.N., Cote, S., & Salovey, P. (2006). An ability model of emotional intelligence: Implications for assessment and training. In Druskat, V.U.,

Loscocco, K. & Roschelle, A. ( 1991 ) . Influences on the quality of work and nonwork life : Two decades in review . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Mackenzie, S. B., Podsakoff, P.M., Rich, G.A., (2001). Transformational and Transactional Leadership and Salesperson Performance. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 29, No. 2, PP: 115–134. Management, Vol. 26, PP: 513-563.

Marks, M.L., Mirvis, P.H., Hackett, E.J. & Grady, J.F. ( 1986 ) . “Employee participation in a Quality Circle program: Impact on quality of work life, productivity, and absenteeism” , Journal of Applied Psychology, Vol. 71, No. 1 : 61 – 69 .

Mayer, J.D. & Geher, G. (1996). Emotional Intelligence and the Identification of Emotion. Intelligence, Vol. 22, No. 2, PP: 89 – 114.

McDermott, I. & Jago, W. (2003) The NLP coach: A comprehensive guide to personal well-being and professional success. New York: Piatkus Books.

Meresman, S., Colomer, C., Barry, M., Davies, J.K., Lindstrom, S., Loureiro, I. & Mittelmark, M. (2003). Review of Professional Competencies in Health Promotion: European Perspectives. a report on behalf of EUMAHP Consortium.

Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the Workplace, Toward a General Model. Human Resource Management Review, Vol. 11.

Meyerson, D., Weick, K. & Kramer, R. (1996). Swift trust and temporary groups.In R. Kramer & T. Tyler (Eds.), Trust in organizations (pp. 166-195). Thousand Oaks, CA: Sage.

Momeni, N. ( 2009 ) . “The Relation Between Managers’ Emotional Intelligence and the Organizational Climate They Create” , Public Personnel Management , Vol. 38, No. 2 : 35 – 48 .

Morris, J.A. & Feldman, D.C. (1996). The dimensions, antecedents, and consequences of emotional labor. Academy of Management Review, 21 (4), 986-1010.

Mosadeghrad , A. M., Ferlie , E.  & Rosenberg , D. ( 2011 ) . “A study of relationship between job stress, quality of working life and turnover intention among hospital employees” , Health Serv Manage Res November, Vol. 24, No. 4  :170 – 181  .

Mulligan, R.D ( 2003 ) . Self assessment of social and emotional competencies of floor covering salespeople and its correlation with sales performance . A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Applied and Professional Psychology of Rutgers the State University of New Jersey in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Psychology .

Mulligan, R.D (2003). Self assessment of social and emotional competencies of floor covering salespeople and its correlation with sales performance. A dissertation submitted to the faculty of the graduate school of applied and professional psychology of Rutgers the state university of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of psychology.

Mumby, D.K. & Putnam, L. L. (1992). The politics of emotion: A feminist reading of bounded rationality. Academy of Management Review, No. 17, PP: 465-486.

Munroe, M.D. ( 2009 ) . Correlation of emotional intelligence and instructional leadership behaviors . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education in Educational Leadership , University of Phoenix .

Murensky, C.L. ( 2000 ) . The relationships between emotional intelligence, personality, critical thinking ability and organizational leadership performance at upper levels of management . A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at George Mason University .

Murphy, Athanasou & King (2002). Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Management psychology, Vol. 17, No.4, PP: 287 – 297.

Nadler , D.A & Lawler , E.E. (1983 ) . Quality of work life: perspectives and directions . In Kondalkar , V.G. , Organization effectiveness and change management . New Delhi : Asoke K. Ghosh , PHI Learning Private Limited .

Nagy, C.J. ( 2008 ) . Emotional intelligence and leadership effectiveness : a correlational study . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership University of Phoenix .

Nazir, U., Qureshi, T.M. Shafaat, T. & Ilyas, A. ( 2011 ) . “Office harassment: A negative influence on quality of work life” , African Journal of Business Management, Vol. 5, No. 25 : 10276 – 10285 .

falseNguyen, T.D.  & Nguyen, T.T.M. ( 2012 ) . “Psychological Capital, Quality of Work Life, and Quality of Life of Marketers: Evidence from Vietnam” , Journal of Macromarketing, Vol. 32, No. 1 : 87 – 95 .

Noonan Garcia, L.A. ( 2003 ) . Investigating the relationship between quality of life, job satisfaction, functional ability, and job performance of supported employees . A Dissertation Submitted to the Department of Special Education and Rehabilitation Counseling Services in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy , College of Education, The Florida State University .

 

Noor, S.M. & Abdullah, M.A. ( 2012 ) . “Quality Work Life among Factory Workers in Malaysia” , Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 35, 739 – 745  .

Normala, D. ( 2010 ) . “Investigating the relationship between quality of work life and organizational commitment amongst employees in malaysian firms” , International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 10 : 75 – 82 .

Organ, D. W. (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its Construct Clean- Up Time. Human Performance, Vol. 10, PP: 85-97.

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Organ, D.W. (1988). Organizationl Citizenshipe behavior: the Good Soldier Syndrome, Lexington book, Lexington, MA.

Parshotam, A. ( 2006 ) . Quality of work life and career change among online technical advisors. A Dissertation Submitted to the University of Witwatersrand, Johannesburg in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Arts (Industrial Psychology) by Coursework and Research Report .

Ping, F.S. ( 2010 ) . The mediating effects of leader-member exchange (LMX) and team-member exchange (TMX) on the relationship between emotional intelligence, job satisfaction and job performance of employees . An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfillment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours) , Human Resources Management Major , Hong Kong Baptist University .

Podsakoff, M. P., Mackenzie, B. S., Puine, B. J. & Bachrach, G. D. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Podsakoff, P. M, MacKenzie, S. B, Paine, J. B., Bachrach, D. G (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research, Journal of Management, Vol. 26, PP: 513- 563.

Podsakoff, P.M. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26, 63  513.

Pranee, C. ( 2010 ) . “Quality of work life for sustainable development” , The International Journal of Organizational Innovation , Vol. 2, No. 3 : 124 – 137 .

Purvanova, R.K., Bono, J.E., & Dzieweczynski, J. (2006) Transformational leadership, job characteristics, and organizational citizenship performance. Human Performance, Vol. 19, No. 1, PP: 1-22.

Rafaeli, A. & Sutton, R.I. (1987) Expression of emotion as part of the work role. Academy of Management Review, Vol. 12, PP: 23-37.

Rajeswara Rao, K.V.S. & Bakkappa, B. ( 2009 ) . “Modelling Approach to the Analysis of the Influence of Human Resource Practices on Quality of Work Life in Call Centre Industries using Optimization techniques” ,  JK Journal of Management & Technology, Vol. 1, No. 1 : 77 – 88 .

Rethinam, G. S. & Ismail, M. ( 2008 ) . “Constructs of Quality of Work Life: A Perspective of Information and Technology Professionals” , European Journal of Social Sciences, Vol.7, No. 1  : 58 – 70 .

Rethinam, G.S. & Ismail, M. ( 2008 ) . “Work Condition and Predictors of Quality of Work Life of Information System Personnel” , Journal of Global Business Management, Vol. 4, No. 2 : 297 – 305 .

Ritchie, C.Y., Laschinger, H.K.S. & Wong, C. ( 2009 ) . “The Effects of Emotionally Intelligent Leadership Behaviour on Emergency Staff Nurses’ Workplace Empowerment and Organizational Commitment” , Nursing Leadership , Vol. 22, No. 1 : 70 – 85 .

Roberson, E.W. ( 2010 ) . What is the relationship between emotional intelligence and administrative advancement in an urban school division? A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at Virginia Commonwealth University.

Roberson, E.W. (2010). What is The Relationship between Emotional Intelligence and Administrative Advancement in an Urban School Division? A Dissertation Submitted In Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy at Virginia Commonwealth University.

Roberson, Q. M. (2006). Justice in Teams: The Activation and Role of Sense Making In the Emergence of Justice Climates. Organizational Behavior and Human Decision Process, 100.

Ross, W.H., & Wieland, C. (1996) Effects of interpersonal trust and time pressure on managerial mediation strategy in a simulated organizational dispute. Journal of Applied Psychology, 81(3), 228-248.

Ruestow, J.A. ( 2008 ) . The effect of a leader’s emotional intelligence on follower job satisfaction and organizational commitment : An exploratory mixed methodology study of emotional intelligence in public human services . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy,  Capella University.

Saarni, C. (1999). The Development of Emotional Competence. New York: Guilford Press.

Sabarirajan, A. & Geethanjali, N. ( 2011 ) .  “A study on quality of work life and organizational performance among the employees of public and private banks in Dindigul” , Int. J. Eco. Res ( IJER ) , Vol. 2, No. 6 : 38 – 45 .

Saeidi, P. & Sousaraie, A.H. ( 2011 ) . “Investigating the relationship between applying the quality and quantity of work life and organizational operation” , World Applied Sciences Journal , Vol. 13, No. 7 , 1735 – 1739 .

Sairam Subramaniam, B. L. & Saravanan, R. ( 2012 ) . “Empirical study on factors influencing on quality of work life of commercial bank employees” , European Journal of Social Sciences, Vol. 28, No, 1 : 119 – 127 .

Sala, F. & Mount, G. (Eds.), Linking emotional intelligence and performance at work: Currentresearch evidence with individuals and groups. (pp. 53-80). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Sanville, J. ( 2008 ) . The relationship between teacher perceptions of principal emotional intelligence and organizational health . A Dissertation Presented to the Faculty of  the  Curry School of Education University of Virginia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education .

Sarampote, N.C. ( 2007 ) . The sibling relationship and its contribution to social and emotional competence in middle childhood . A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at George Mason University .

Sashkin, M. & Burke, W.W. ( 1987 ) . Quality of work life . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

Saxe, D. ( 2011 ) . The relationship between transformational leadership and the emotional and social competence of the school leader . A Dissertation Submitted to the Faculty of the School of Education in Candidacy for the Degree of Doctor of Education Program in Educational Leadership , Loyola University Chicago , Chicago, Illinois .

Scandura, T.A. & Lankau, M.J. (1996). Developing diverse leaders: A leader-member exchange approach. Leadership Quarterly, 7(2), 243-263.

Schlenker, B.R. (1980). Impression Management: The Self-concept, Social Identity, and Interpersonal Relations. Brooks/ Cole, Belmont, CA.

Schmidt, D.R.C., Dantas, R.A. S & Marziale, M. H.P.  ( 2008 ) . “Quality of life at work : Brazilian nursing literature review” , Acta Paul Enferm , Vol. 21, No. 2 : 330 – 337 .

Shajahan, S. & Shajahan, L. ( 2004 ) . Organisation Behaviour , New Delhi : New Age International Publishers .

Shamsuddin, M.E. & Kumar, N.S. ( 2005 ) . “Environmental pollution and quality of working life in tobacco industries” , J. Life Earth Science , Vol. 1, No. 1 : 21 – 24 .

Sheel, S., Sindhwani,  B.K., Goel, S. & Pathak, S. ( 2012 ) . “Quality of work life, employee performance and career growth opportunities : a literature review” , ZENITH, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 2 : 291 – 300 .

Singh, T. & Srivastav, S.K. ( 2012 ) . “QWL and organization efficiency : a proposed framework” , Journal of Strategic Human Resource Management , Vol. 1, No. 1 : 1 – 13 .

Smith, J. & Barclay, D. (1997). the effects of organizational differences and trust on the effectiveness of selling partner relationships. Journal of Marketing, Vol. 61, PP: 3-21.

Smithfield , S. ( 2008 ) . Emotional and social competency inventory . Hay group accreditation programs . Hay Acquisition Company I , Inc .

Smithfield, S. (2008) Emotional and social competency inventory. Hay group accreditation programs. Hay Acquisition Company I, Inc.

Sosik, J.J. & Megerian, L.E. (1999) Understanding leader emotional intelligence and performance: The role of self-other agreement on transformational leadership perceptions. Group & Organization Management, Vol.24, No. 3, PP: 367-390.

Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993) Competence at work: Models for superior performance. John Wiley & Sons, New York.

Stevens, C.M. ( 2010 ) . Examining the relationship among turnover, emotional intelligence, stress, and coping among nursing home administrators .  A Doctoral Dissertation in Human Development Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Ph.D. in Human Development, Reap College of Education and Human Development, Marywood University .

Stewart, C.J. & Cash, W.B. (2000) Interviewing principles and practices.New York: McGraw-Hill Publishing.

Subrahmanian, M. & Anjani, N. ( 2010 ) . “Constructs of quality of work life– a perspective of textile and engineering employees” , Asian Journal Of Management Research , Online Open Access publishing platform for Management Research, 229 – 307 .

Svensson, G., & Wood G. (2004) corporate ethics and trust in intra-corporate relationships: An in-depth and longitudinal case description. Employee Relations, Vol. 26, No. 3, PP: 320-336.

Tomayko , M.C. ( 2007 ) . An examination of the working conditions, challenges, and tensions experienced by mathematics teachers . Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy .

Totawar ,A. & Nambudiri, R. ( 2011 ) . “Organizational Justice and Job Satisfaction: The Mediating Role of Quality of Work Life” , Proceedings For 2011 International Research Conference And Colloquium , Contemporary Research Issues and Challenges in Emerging Economies , Indian Institute of Management Indore , India , 175 – 178 .

 

Uddin, M.T, Islam, M.T. & Ullah, M.O. ( 2006 ) . “A study on the quality of nurses of government hospitals in Bangladesh”,  Proc. Pakistan Acad. Sci , Vol. 43, No. 2 : 121 – 129 .

Van dyan, L., Graham, J. W. & dienesch, R. M. (1994). Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefination. Measurement and Validation, Academy of anagement, Journal, Vol.37, PP: 765- 802.

Venkatachalam, J. & Velayudhan, A. ( 1999 ) . “Impact of Advanced Technology on Quality of Work Life a study of a steel plant” , Management and Labour Studies , Vol. 24, No. 4 : 249 – 255 .

Verbeke, W., Belschak, F. & Bagozzi, R.P. ( 2004 ) . “Exploring Emotional Competence:  Its effects on coping,  social capital, and performance of salespeople” . Erim report series research in management , http://ssrn.com/abstract=513775 .

Vieira, R.M. ( 2008 ) . Exploring the relationship between emotional competence and leadership performance in corporate managers . A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Applied and Professional Psychology of Rutgers the State University of New Jersey in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Psychology .

Wallander, J.L. ( 2000 ) . “Social – Emotional Competence And Physical Health” , A report prepared for the Collaborative to Advance Social and Emotional Learning and the Center for Advancement of Health with funding from the Fetzer Institute .

Wandersman , A. & Hess, R. ( 1985 ) . Beyond the individual: environmental approaches and prevention , New York : The Haworth Press , Inc .

Wendorf-Heldt, K.K. ( 2009 ) . Emotional Intelligence: The Link to School Leadership Practices That Increase Student Achievement . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of Philosophy Degree in Leadership for the Advancement of Learning and Service College of Education and Leadership, Cardinal Stritch University .

Williams, K. & O.Reilly, C. (1998). The Complexity of Diversity: A Review of Forty Years of Research. In Staw, B. & Sutton, R. (Eds.), Research in organizational behavior (PP: 77-140). Greenwich, CT: JAI Press.

Woods, B.R. ( 2010 ) . The relationship between a manager’s emotional intelligence and perceived leadership style . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University .

Zeffane, R.M. ( 1994 ) . Correlates of job satisfaction and their implications fof work redesign : A focus on the Australian telecommunications industry . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

39 − 35 =