بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) با عزت نفس

25,000تومان

توضیحات

وزارت علوم تحقيقات و فن آوري

65 صفحه

فایل word

 

 

فهرست مطالب

فصل اول
تقدير و تشكر ……. الف
صفحه تقديم …. ب
چكيده … ت
فصل اول
مقدمه …. 11
1-1- بیان مسئله ….. 12
1-2- اهمیت وضرورت …13
1-3- اهداف پژوهش …… 14
1-4 – سوالات و فرضیه ها …. .14
1 -5- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها …… ..15

موضوع صفحه
فصل دوم
2- مفاهیم نظری و پیشینه ی پژوهشی …… 18
2-1- منبع کنترل …… 18
2-1-1- رویکردها ونظریه های متفاوت درباره منبع کنترل … .18
2-1-2- نظریه برنادونیر …… 19
2-1-3- نظریه راتر … 19
2-1-4- تعریف منبع کنترل ….. 20
2-1-4-1- منبع کنترل درونی ……. 20
2-1-4-2- منبع کنترل بیرونی …. ..21
2-1-4-3- ویژگیهای افراد با منبع کنترل درونی …. 21
2-1-4-4- ویژگیهای افراد با منبع کنترل بیرونی ….32
2-1-5- تصور راتر درباره انسان … 23
2-2- نظریه روانشناسان درباره عزت نفس …. 25
2 -2-1- نظریه جیمز ……25
2-2-2- نظریه مید … 26
2-2-3- نظریه کولی ….. 26
2-2-4- نظریه سالیوان ……. 27
2-2-5- نظریه راجرز …. 28
2-2-6- نظریه مزلو …… 28
2-2-7- نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس …..28
فصل سوم
3-1- روش تحقیق ……. 32
3-2- جامعه و نمونه و روش نمونه گیری … 32
3-3- روش اجرای پژوهش …. 32
3-4- روشهای آماری توصیفی و استنباطی …….32

فصل چهارم
مقدمه … 36
توصیف اماری…..37
تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری…….45
فصل پنجم
نتایج و بحث …… 52
محدودیت ها و پیشنهادها … 54
منابع …….55
مقیاس کنترل راتر … 57
.
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت … 61

 

 

فهرست جدول ها

4-1- فراوانی بر حسب جنسیت ……. 37
4-2-امار توصیفی مربوط عزت نفس….38
4-3-توضیح فراوانی منبع کنترل….40
4-4- آمارهای توصیفی مربوط به منبع کنترل…….41
4-5-آمارهای توصیفی منبع کنترل به تفکیک جنس…. 43
4-6-آمارهای گروهی عزت نفس…45
4-7آزمون tتست گروهای مستقل ……. …..45
4-8-آمارهای گروهی عزت نفس دانشجویان به تفکیک جنسیت ….47
4-9- نتایج آزمون t مستقل بین پسران ودختران عزت نفس برحسب جنسیت …..7 4

آمارهای گروهی عزت نفس دانشجویان به تفکیک جنسیت …. 49-10-4
-11-4 نتایج آزمون t مستقل بین پسران ودختران عزت نفس برحسب جنسیت……49
فهرست نمودارها
4-1-درصد پاسخ اماری سوال جنسیت…. 37
4-2- هیستوگرام عزت نفس …. 39
4-3- درصد پاسخ اماری سوال منبع کنترل…. 40
4- 4-هیستوگرام نمره منبع کنترل … 42
-5-5 منبع کنترل به تفکیک جنسیت ……43

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- بیرونی ) با عزت نفس در نمونه ای از دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور مهابادرشته روان شناسی بود . 100نفر دانشجو (50 دختر، 50 پسر ) با پر کردن مقیاس منبع کنترل را ترو عزت نفس کوپر اسمیت در این پژوهش شرکت کردند . برای تحلیل داده های پژوهشی از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف معیار ، ضرایب همبستگی و آزمون t مستقل استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل و عزت نفس رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

فصل اول

مقدمه

یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصیت و یا ناموزونی آنها تاثیر خواهد گذاشت وحتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی ، کمرویی ، پرخاشگری ، ترس و . . . شود ( بیان گرد ،ص 78 ،1373 ) .
عزت نفس عبارت است از: ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد اتمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد. ( شاملو ، سعید ، 1368، ص 58 )
عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علما و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند به چشم می خورد.

 

1-1 بیان مسئله

مکان کنترل، یعنی نحوه اسناد فرد در مورد شکست ها و موفقیت های خود را می توان از دو جنبه دارای اهمیت دانست : اولاً به عنوان صفتی شخصیتی که نقش یک متغیر مستقل یا علت را ایفا می کند و می تواند در زمینه های مختلفی همچون سلامت روان ، عملکرد تحصیلی ، سازگاری اجتماعی یا زناشویی تاثیر بسزایی داشته باشد . دوم به عنوان یک متغیر وابسته که تحت تاثیر علل مختلف از جمله نگرشها و اعتقادات فرد قرار می گیرد ( مجدیان ،ص 101، 1380).
نیاز به کنترل در سلامت روانشناختی و جسمی فرد و توانا شدن برای به دست آوردن آنچه از زندگی می خواهند نقش اساسی دارد. مطالعات انجام شده در مورد دوقلوها نشان می دهد که ژنتیک علت حدود 30 درصد از تغییرات مربوط به کنترل شخصی است. تفاوت های فردی در نگرش افراد نسبت به کنترل مشاهده شده است . در جوامع غربی تاکید بر کنترل فعال و در جوامع آسیایی تاکید بر خویشتن داری است. با توجه به اینکه کنترل فعال و خویشتن داری هردو می توانند روش مـؤثری باشند باید راهبرد خود را متناسب کنیم . تلاش برای کنترل موقعیتی کنترل ناپذیر منجر به استرس و تلاش نکردن برای ایجاد تغییر در مورد موقعیتی قابل تغییر منجر به اضطراب و افسردگی می شود.
پژوهشها نشان می دهند که باور به داشتن کنترل بر امور برای تسلط یافتن و پیشرفت کردن ضروری است ( اوزرو باندورا ،ص85به نقل از احمد رضوانی، 1990).
پژوهشگران همچنین نشان داده اند که افراد در موقعیت های مرتبط به موضوع کنترل واکنش ها ی بسیار متفاوت نشان می دهند (ایوانز، ص 142 ، 1993).
به عقیده بعضی از محققان مثلاً جولیان راتر (1996) یکی از وجوه قابل مطالعه و مهم شخصیت ، بررسی مکان کنترل در افراد است . افراد از نظر مکان کنترل یا بیرونی هستند یا درونی. افراد دارای مکان کنترل درونی خود را حاکم بر سرنوشت خویش دانسته و مطابق با همین باور رفتار می کنند و خود را مسئول تمام کارهای خود می دانند ولی افراد دارای کنترل بیرونی دارای تصور فقدان کنترل سرنوشت خویش هستند.
عزت نفس نیز یک شاخص بسیار مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود (ساند فرد ، فرانک ،به نقل از کریمی،ص 147 ، 1956).
اسمیت (1967) مطالعه ای در زمینه عزت نفس انجام داده است و عزت نفس را یک ارزشیابی فردی معرفی کرده است که معمولاً با توجه به خویشتن حفظ می شود.
مسئله در این پژوهش این است که آیا بین منبع کنترل و عزت نفس رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین منبع کنترل دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین عزت نفس پسران و دختران تفاوت وجود دارد یا نه.

 

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش

نیاز به کنترل شاید یکی از اساسی ترین نیاز های انسان باشد ( شاپیرو ، شوارتز ، استین،به نقل از سید محمدی ،1996) . توانایی انسان در بدست آوردن کنترل و تداوم آن برای بقای او ضروری است ( آوریل ، 1973) . به علاوه به نظر می رسد که نیاز به کنترل با نیاز به پیش بینی پذیری رابطه دارد.
همچنین منبع کنترل تاثیر مهمی بر رفتارمان خواهد داشت . اشخاصی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند ، معتقدند که رفتارها یا مهارتهای آنها در تقویت هایی که دریافت می کنند اثری ندارد ، در نتیجه در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند. آنها به منبع کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند ( کریمی ، 1376).
افراد دارای منبع کنترل درونی اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی و رویدادهای آن داشته و مطابق با همین باور رفتار می کنند . این افراد در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل نموده و کمتر مستعد تلاش و کوشش هستند و آنها اضطراب کمتر و عزت نفس بیشتری گزارش می کنند . آمادگی بیشتری برای پذیرش مسئولیت جهت اعمالشان دارند و از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.
عزت نفس یا خود بزرگواری یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و بطور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود و فقدان ان باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بسیاری از بیماریهای روانی گوناگون از جمله افسردگی ، پرخاشگری ، کمرویی ، استرس و ترس و … شود (بیابان گرد ،ص 188، 1373).
عزت نفس که عبارت است از قضاوت هایی که درباره ارزش خودمان و احساسهای مربوط به این قضاوتها می کنیم. عزت نفس مهمترین جنبه خود پرورانی است ، زیرا ارزیابیهای ما از شایستگیهای خودمان ، بر تجربیات هیجانی ، رفتار آتی ، و سازگاری روانی دراز مدت ، تاثیری گذارد (هارتر ، به نقل از صفایی،1990 ، 1998).

1-3- اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش بررسی و یافتن ارتباط بین منبع کنترل ( درونی – بیرونی ) با عزت نفس می باشد.

1-4- سؤالات و فرضیه های پژوهش

سؤالات:
آیا بین منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین عزت نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟
فرضیه ها:
بین منبع کنترل و عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد؟
بین منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
بين عزت نفس دانشجويان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

.
.
.
.
.
..
.
…….
.
.
.
.
.
.
..

منابع

اراس ، آلن، روانشناس شخصیت، نظریه ها و فرآیند، ترجمه سیاوش جمالفر، نشر روان، 1375.
اتکینسون، ریچارد؛ زمینه روانشناسی هیلگارد؛ ترجمه براهنی و همکاران،انتشارات رشد،1366.
ایزدی، سیروس، روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، انتشارات انجمن و اولیاء، 1373.
بیابان گرد، اسماعیل، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، انتشارات انجمن و اولیاء، 1373.
پروین، لارنس، روانشناسی شخصیت، ترجمه جوادی، انتشارات رسا، 1372.
دلاور، علی، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات پیام نور، 1375.
رابرت، ای.فرانکل، انگیزش و هیجان، ترجمه شمس اسفند آبادی، غلام رضا محمودی، سوزان امامی پور تهران، نشر روان، 1384.
سیاسی، علی اکبر، نظریه شخصیت یا مکاتب روانشناسی، انتشارات تهران، 1371.
شاملو، سعید، مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، رشد، 1370.
شولتز، دوان، روانشناسی شخصیت، ترجمه سید محمدی، ویرایش، 1377.
قاسمی، مریم، رضویه، اصغر(1382). بررسی مکان کنترل دانش آموزان و رابطه آن با جنسیت، پایه تحصیلی، طبقه اجتماعی و پیشرفت های انان. مقاله ارائه شده در پنجمین همایش سراسری بهداشت و اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان، مهرماه1382، دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
کریمی، یوسف، روانشناسی شخصیت، نشر ویرایش(1376).
لو را ای. برک، روانشناسی رشد، جلد اول، ترجمه سید یحیی سید محمدی تهران، نشر ارسباران، 1386.
مزلو، آبراهام، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1367.
ماسن، پاول هنری و همکاران، رشد و شخصیت کودک، ترجمه یاسایی، مهشید، تهران، نشر مرکز، 1368.
http://www.onlinesunmed.com

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) با عزت نفس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

71 − 61 =

شناسه محصول: y98002 دسته: برچسب: ,