بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

19,900تومان

توضیحات

فهرست

عنوان 1
چکیده 7
فصل اول کلیات تحقیق 8
مقدمه 9
بیان مساله 10
اهمیت وضرورت انجام تحقیق 12
اهداف تحقیق 12
سوالات تحقیق 13
فرضیه های تحقیق 13
محدودیت های تحقیق 14
فصل دوم مبانی نظری وسوابق تحقیق 15
بخش اول رضایت شغلی 16
2-1-1تعریف رضایت شغلی 16
2-1-2تاریخچه رضایت شغلی 16
2-1-3رضایت شغلی وابعادآن 17
2-1-4انواع رضایت شغلی 18
2-1-4-1رضایت درونی 19
2-1-4-2رضایت بیرونی 19
2-1-5نظریه های زیربنایی رضایت شغلی 19
2-1-5-1نظریه های ریزمدل 21
2-1-5-2نظریه های درشت مدل 24
2-1-6نظریه هایرضایت شغلی 26
2-1-6-1نظریه ارزش 26
2-1-6-2نظریه هالند 27
2-1-6-3نظریه بریل 27
2-1-6-4نظریه نقشی 27
2-1-6-5نظریه شغلی کوک وراک 30
2-1-7رضایت شغلی وانگیزش 30
2-1-8عوامل موثربررضایت شغلی 31
2-1-8-1عوامل شغلی 31
بخش دوم تعهدسازمانی 33
2-2-1تعهد 33
2-2-2انواع تعهد 34
2-2-2-1تعهدنسبت به مشتری 34
2-2-2-2تعهدنسبت به سازمان 35
2-2-2-3تعهدنسبت به خود 36
2-2-2-4تعهدنسبت به افرادوگروه کاری 36
2-2-2-5تعهدنسبت به کارووظیفه 37
2-2-3مفهوم تعهدسازمانی 37
2-2-4تعاریف تعهدسازمانی 38
2-2-5دیدگاههای نوین درباره تعهدسازمانی 42
2-2-5-1دیدگاههایی درموردکانونهای تعهدسازمانی 42
2-2-5-2تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی 43
2-2-5-3الگوهای چند بعدی 44
2-2-6عوامل موثربرتعهدسازمانی 46
2-2-7اجزای تعهدسازمانی 49
2-2-8نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی 50
2-2-9شیوه های تقویت تعهدسازمانی 56
2-2-10ارتباط بین هوش معنوی وتعهدسازمانی 57
بخش سوم هوش معنوی 58
معنویت 59
2-3-1تعریف هوش معنوی 60
2-3-2تاریخچه هوش معنوی 62
هوش معنوی ومولفه های آن 64
2-3-3هوش معنوی وهوش شناختی 67
2-3-4هوش معنوی ومفهوم شخصیت 68
2-3-5هوش معنوی ومفهوم توانایی ذهنی 70
2-3-6مفهوم هوش معنوی 71
2-3-7ابعادهوش معنوی 71
نظریه امرام درموردهوش معنوی 72
سوابق وپیشینه تحقیق 75
سوابق تحقیق درایران 75
سوابق تحقیق درخارج ازکشور 77
مدل مفهومی تحقیق 79
فصل سوم روش شناسی تحقیق 79
مقدمه 80
روش ونوع تحقیق 80
روش گردآوری اطلاعات 80
نمونه پژوهش 81
ابزارگردآوری داده ها 82
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 83
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها 85
مقدمه 86
الف)توصیف داده ها 87
ب)آزمون فرضیه های تحقیق 105
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 112
ج)تحلیل رگرسیون چندمتغیره باروش گام به گام 112
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهای تحقیق 115
مقدمه 116
5-1تبیین نتایج تحقیق 116
5-2پیشنهاد های کاربردی تحقیق 117
5-3پیشنهادهابرای تحقیقات آتی 118
5-4مشکلات ومحدودیت های تحقیق 119
منابع 120
منابع لاتین 124

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه 1000 نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری طبقه ای نظام دار انجام شده است . تعداد 132 کارمند مرد و 50 کارمند زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی آمرام ، تعهد سازمانی پورتر و رضایت شغلی کراک و راک برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان مي دهد که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها بیانگر ان بود که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها: تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، هوش معنوی ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی
Key Words: Organizational commitment, job satisfaction, spiritual intelligence, management, organizational behavior, human resource management

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:
تمامي جوامع براي مهارت ها و رفتارهاي خاص ارزش قائل هستند. اين که هر جامعه از کدام استعدادها تجليل مي کند، بستگي دارد به اينکه جامعه براي بقا و تداوم خود چه نيازها و خواسته هايي دارد. از نظر غالب مردم داشتن هوش، توانايي سازش موفقيت آميز با نيازها و خواسته هاي فرهنگي و محيطي است.
آنچه مسلم است، هوش از جذاب ترين نيروهاي رواني است که جلوه هاي آن در موجودات مختلف به مقادير متفاوت قابل مشاهده و رويت است. هر چه موجودات ازتکامل بيشتري بهره مند بوده و به همان نسبت از پيچيدگي بيشتري برخوردار باشند، از نظر هوشي نيز پيشرفته تر خواهند بود.
بيش از يکصد سال، بهره هوشي يا هوشبهر (IQ) معياري براي سنجش هوش فردي محسوب مي شد. آزمون بهره هوشي تنها شاخصي بود که نشان دهنده توانايي يادگيري شخص محسوب مي شد. اين آزمونها در سالهاي اخير مورد بحث و چالش محافل علمي قرار گرفت.اما در سالهای اخیر مفهوم هوش معنوی نیز به عنوان مقوله ای تازه در روان شناسی صنعتی و سازمانی مطرح شده است.
در محيط کار هوش معنوی نقش بارزتري در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به ساير قابليتها از قبيل هوش شناختي يا مهارتهاي فني ايفا مي کند؛ بنابراين با پرورش و رشد هوش معنوی و قابليتهاي آن هم سازمان و هم کارکنان از مزاياي آن بهره مند مي شوند. تحقيقات نشان مي دهد اهميت هوش معنوی در جهت پيشرفت جايگاه سازمانها و افزایش رضایت شغلی کارکنان در حال افزايش است. با استفاده از بهره هوشي مي توان پيش بيني کرد چه شغلي مناسب چه فردي است؟ در حالي که با هوش معنوی مي توان مسير پيشرفت، شکست و يا در جا زدن روحیات اخلاقی و عاطفی کارکنان را پيش بيني کرد.(گلمن ،1995)علاوه بر این هوش معنوی در ارتقای سطح تعهد سازمانی کارکنان نیز موثر است ومعمولا رابطه دوسویه ای بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان گزارش می گردد. لذا در این تحقیق به بررسی و مطالعه رابطه بین متغیرهای هوش معنوی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان شرکت داروپخش پرداخته مي شود.
بیان مساله:
ازجمله عواملی که در بقای سازمان ها مورد توجه مدیران و مسئولین قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است . از دیدگاه کلی ، موفقیت هرسازمان بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد(ایران نژاد ودیگران ،1388). رضایت شغلی در ساده ترین تعریف عبارت است از احساس عاطفی مثبتی که درنتیجه انجام کار در فرد ایجاد می شود. به عبارت دیگر رضایت شغلی احساسات و نگرش های مثبتی است که افراد به شغل خود دارند . اگر افراد از شغل خود راضی باشند ، این وضعیت موجب می شود با انگیزه و علاقه بیشتری به انجام وظایف خود همت گمارند . لذا بسیاری از محققان معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد (مهدوی،1389) .
سازمان هایی که بتوانند عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی را بشناسند ، با به کارگیری سیاست ها و روشهای مطمئن موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت کارپرسنل خود شده و درنهایت منجر به افزایش کارایی، بهره وری و موفقیت های شغلی خواهند شد(مقیمی،1387).
مفهوم رضایت شغلی ، موضوعی مهم و با ارزش در مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. رضایت شغلی مجموعه احساس هایی است که هرفرد در مورد شغل خود دارد. زوهار و مارشال(2010) به این نتیجه رسیدند که ویژگی های شغلی مانند فشارهای زمانی ، اهمیت کار ، خود مختاری ، روشنی و تنوع کارها و ویژگی های فردی مانند راه های مقابله ، حمایت اجتماعی و تجربه کاری بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر می گذارد. علاوه بر این مانوس (2000) اعتقاد دارد که عامل معنویت و برخورداری از هوش معنوی می تواند به طور مستقیم بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر بگذارد. با استفاده از هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدامیک از اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم. هوش معنوي مفاهيم معنويت و هوش را درون يک سازه جديد ترکيب مي کند و به انسان اين فرصت را مي دهد که در مقابل واقعيت هاي مادي ومعنوي حساس باشد و تعالي را هر روز در لابه لاي اشياء، مکان ها، ارتباطات و نقش ها دنبال کند.( فاراد ، 2004)
عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای رضایت شغلی کارکنان گردد. علاوه بر این جنیا و پورهویت (2006) معتقدند هوش معنوی می تواند موجب افزایش تعهد سازمانی کارکنان نیز گردد. تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، 2000)
به اعتقاد زوها و مارشال (2010) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به کارکنان فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان گردد. در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. شرکت دارو پخش به دلیل گستردگی کار و تنوع محصولات و نیز تعداد کارکنان بزرگ ترین واحد تولیدی دارو در کشور به شمار می رود. نظر به اینکه داروها در تامین سلامت بیماران جامعه نقش ممتازی دارند لذا بایستی سعی شود تا این داروها به شیوه ای صحیح و با کیفیت تولید گردد. تولید با کیفیت در یک واحد صنعتی مرهون و مدیون انگیزش و تعهد سازمانی و رضایت شغلی بالای کارکنان ان مجموعه به شمار می رود. لذا اگر شرکت دارو پخش بتواند برخوردار ازکارکنانی گردد که دارای روحیه کار و تلاش بالایی بوده واز رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که محصولات تولیدی نیز از دره بالایی از کیفیت برخوردار باشند. در این میان احساسات معنوی و نگرشهای مذهبی کارکنان بر این موضوع تاثیر گذار می باشند. با توجه به این مهم لازم است تادر قالب تحقیقی علمی و منسجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران پرداخته شود.دراين تحقيق به بررسي رابطه بين هوش معنوي رضايت شغلي وتعهدسازماني درميان كاركنان شركت داروپخش پرداخته مي شود.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ضرورت خاص انجام این تحقیق از آنجا نشات می گیرد که با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی رابطه بین سه متغیر هوش معنوی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرداخته شده است و این پژوهش را می توان در شرکت دارو پخش به عنوان نخستین تحقیق در این زمینه به شمار اورد. از سوی دیگر با انجام این تحقیق می توان امیدوار بود که بخشی از خلا و فقر تئوریک موجود در این زمینه برطرف گردد. همچنین یافته های این تحقیق می تواند به بومی نمودن نتایج و کاربردی تر شدن موضوع مورد مطالعه در کشورمان کمک نماید. ازآنجاکه در شرکت دارو پخش مشکلاتی همچون کاهش تعهد سازمانی ، و افت رضایت شغلی در بین برخی کارکنان به چشم می خورد این موضوع سبب پایین آمدن راندمان و بهره وری کارکنان، ترك سازمان ونارضايتي كاركنان وهمچنين مديران شده كه درنظرسنجي هاي داخلي شركت واطلاعات بهره وري ونيروي انساني به دست آمده ،لازم است که در این تحقیق اين مهم مورد مطالعه قرار گیرند.
اهداف تحقیق:
هدف کلی و علمی این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد.
اهداف ویژه:
1- تعیین رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران .
2- تعیین رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران .
3- تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران .
4- تعیین رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها .
سوالات تحقیق:
1- ایا بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
2- ایا بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
3- ایا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
4- ایا بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه معنادار وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق:
1- بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2- بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3- بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطهمثبت و معناداری وجود دارد.
4- بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

51 − = 44