بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

  

دانشگاه شمال

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد

رشته تربيت بدني و علوم ورزشي – مدیریت ورزشي

عنوان پایان نامه

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در  لیگ  برتر فوتبال در دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران در سال (1393- 1394) و همچنین بنا بر نظر  اساتید و متخصصین  50 نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی) تشکیل می دهند.. به دلیل نامحدود بودن جامعه (تماشاگران) تعداد کل نمونه ها  با استفاده از فرمول حجم نمونه 384 نفر به دست آمد. همچنین  برای نمونه کارشناسان تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه  (50 نفر) بود .روش گردآوری داده ها  به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفت. از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شد که شامل چهار بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل نام تیم، سن، میزان تحصیلات، سابقه هواداری و میزان حضور می باشد. بخش دوم که یک پرسشنامه توسعه یافته بود برگرفته از مقاله پژوهشی زبیت عبدالرشید و سعدیتل ابراهیم (2002) بود که مربوط به بررسی نگرش افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها می شد. بخش سوم که برگرفته از مقاله پژوهشی بخشنده و همکاران (1391) بود مربوط به تعیین وضعیت باشگاه ها از نظر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران می شد. و بخش آخر که برگرفته از پرسشنامه الیور (1980) بود که مربوط به رضایتمندی تماشاگران می شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها  از 10 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که همگی  توانایی پرسشنامه ها را  تأیید کردند. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از شاخص پایایی درونی ضریب (ضریب آلفای کرونباخ) در یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه استفاده شد که این نتایج به دست آمد: پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ 58/0، پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و پرسشنامه رضایتمندی تماشاگران با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد.. در مجموع 434 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 418 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده نمود. که داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و داده های حاصل از پرسشنامه ها به منظور آزمون فرضیه ها به وسیله آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین  از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران و کارشناسان رابطه ای مثبت وجود دارد.. بر اساس یافته های پژوهش میزان همبستگی بین چهار ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران بدین شرح است: بعد  اقتصادی 281/0 = r، بعد قانونی 294/0 = r،  بعد اخلاقی 366/0 = r و بعد بشر دوستانه 424/0 = r می باشد که تمامی این مقادیر با توجه به تعداد نمونه که 368 نفر می باشد به لحاظ آماری در سطح معناداری 01/0 > P معنادار می باشد. همچنین نظر کارشناسان نیز این یافته ها را تایید می کند به طوری که میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی از دیدگاه کارشناسان بدین شرح می باشد:  بعد قتصادی 303/0، با بعد قانونی 411/0، با بعد اخلاقی 480/0 و با بعد شردوستانه 398/0 می باشد که تمامی این مقادیر در سطح 95% اطمینان معنادار می باشند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی آنان (388/0 = r) که در سطح 01/0 > P معنادار می باشد، وجود دارد که نظر تماشاگران نیز این یافته ها را تأیید می کند (108/0 r-، 05/0 > P)، اما با توجه به نتایج تحقیق بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور آنان در ورزشگاه رابطه ای معنادار وجود نداشت چرا که نظر کارشناسان نیز این نتایج را تأیید می کند. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق باشگاه های لیگ برتر از نظر وضعیت مسئولیت اجتماعی از نظر کارشناسان و تماشاگران در سطح متوسطی قرار دارند، همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارشناسان و تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر مثبت است. با توجه به این یافته ها به مدیران باشگاه ها توصیه می شود به فعالیت های مسئولیت اجتماعی توجه کرده و آن را به عنوان یکی از اهداف باشگاه در برنامه های خود قرار دهند.

کلید واژه ها : مسئولیت اجتماعی، باشگاه فوتبال، لیگ برتر، رضایتمندی تماشاگران

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

1- 1: مقدمه …. 2

1 – 2 : بیان مسئله …….3

1 – 3 : اهمیت و ضرورت تحقیق … 6

1 – 4 : اهداف تحقیق  …  8

1 – 4 – 1: هدف کلی تحقیق …. 8

1 – 4 – 2 : اهداف اختصاصی تحقیق …8

1 – 5 : فرضیات تحقیق ……. 9

1 – 6 : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق …… 9

1 – 6 – 1 : مسئولیت اجتماعی … 9

1 – 6 – 2 : رضایتمندی …… 10

1 – 6 – 3 :حضور در ورزشگاه …. 10

1 – 6 – 4 : تماشاگران ……. 10

1 – 6 – 5 : کارشناسان ……. 11

1 – 6 – 6 : لیگ ….. 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2 – 1 : مقدمه  …. 13

2 – 2 :تاریخچه و تعاریف مسئولیت اجتماعی …14

2 – 3 : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها …… 16

2 – 4 : ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از نظر سازمان ملل …. 17

2 – 5 : موانع اجرای مسئولیت اجتماعی …… 17

2 – 6 : مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها …. 18

2 – 7 : چارچوب های مطرح شده در پیشینه تحقیق …. 20

2 – 7– 1 : چارچوب سه سطحی وود ….. 20

2 – 7 – 2: چارچوب کارول …. 21

2 – 7– 3 : چارچوب ذینفعان ……. 26

2 – 7 – 4 : چارچوب لانتوس …… 27

2 – 8 : دیدگاه ها و نظرات رایج در مورد مسئولیت اجتماعی …. 27

2 – 8– 1 :آلبرت کار و دیدگاه به حداکثر رساندن سود ……. 27

2 – 8 – 2 : میلتون فریمن و دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین …. 28

2 – 8 –  3 : ادوارد فریمن و دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی ….. 28

2 – 8 –  4 :کارول و دیدگاه خدمات اجتماعی …… 29

2 – 8 –  5 : پارتول و مارتین و مسئولیت اجتماعی ……. 29

2 – 8 –  6 : ستی و مسئولیت اجتماعی….. 30

2 – 8–  7 : مدل مسئولیت اجتماعی دیویس ….. 30

2 – 8 – 8 : کلارسون و توجه مسئولیت اجتماعی به ذینفعان ……. 31

2 – 8 –  9 : واتاو و مفهوم مسئولیت اجتماعی … 31

2 – 8– 10 :آندرواستارک و مسئولیت اخلاقی مدیران ….. 32

2 – 8–  11 :آندرسون و رونالدچی رابرت و مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی ……. 32

2 – 8 –  12 : فریدمن و مسئولیت اقتصادی ……. 32

2 – 8 –  13 :کارول و هرم مسئولیت اجتماعی … 33

2 – 8 –  14: استیفن رابینز و مسئولیت اجتماعی …… 33

2 – 8 –  15 : درک فرنچ و مسئولیت اجتماعی …… 33

2 – 8 –  16 : پیتر دراکر و مسئولیت اجتماعی … 33

2 – 8 –17 : مایکل پورتر و مارک کرامر و مسئولیت انسان دوستی …… 34

2 – 9 : دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ……. 34

2 – 9 – 1 : دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ……. 35

2 – 9 – 2 : دیدگاه های  مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها …… 40

2 – 10: مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی …… 43

2 – 10– 1 : دیدگاه کلاسیک ….. 43

2 – 10 – 2 : دیدگاه عمومی … 43

2 – 10– 3 : دیدگاه اسلامی  … 44

2 – 11 : رابطه مسئولیت اجتماعی و با تعهد و پاسخگویی اجتماعی ….. 44

2 – 12 اصول مسئولیت اجتماعی …… 45

2 – 13 : ورزش و مسئولیت اجتماعی …. 46

2 – 14 : زمینه های مسئولیت اجتماعی در ورزش ……. 46

2 – 15 : فوتبال و مسئولیت اجتماعی ….. 47

2 –  16 : تاریخچه مسئولیت اجتماعی در فوتبال … 48

2 – 16– 1 :  فوتبال و کلیسا … 48

2 – 16– 2 :  شرکت ها و فوتبال ……. 49

 2 – 16–  3 :  مدارس همگانی …. 49

2 – 17: اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی در باشگاه های فوتبال … 50

2 – 18 : تاثیر باشگاه های فوتبال بر جامعه …. 50

2 – 19:کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولیت اجتماعی (AFC) …… 51

2 – 19 – 1 : رویای آسیا …. 52

2 – 20 : رضایتمندی ….. 52

2 – 21 : پیشینه تحقیق …. 54

2 – 22 : جمع بندی فصل دوم ……. 57

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

 3 – 1 : مقدمه…… 59

3 – 2 :  روش تحقیق ….. 59

3 – 3 : جامعه آماری ….. 59

3 – 4 : روش نمونه گیری … 60

3 – 5 : ابزار اندازه گیری …. 60

3 – 5 – 1 :پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی ……. 60

3 – 5 – 1 – 1 : پایایی و روایی … 61

3 – 5 – 2 :پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی ……. 61

3 – 5 – 2 – 1 : پایایی و روایی … 61

3 – 6 : حضور در ورزشگاه ….. 62

 3 –  7 : رضایتمندی تماشاگران … 62

3 – 8  : روش های گردآوری داده ها ….. 62

3 – 8 – 1 : مطالعات کتابخانه ای …. 62

3 – 8 – 2 : تحقیقات میدانی …… 62

3 – 9 : روش های اجرای پژوهش …… 63

3 – 10 : روش های آماری …… 64

3 – 11 : روش تجزیه و تحلیل داده ها ….. 64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4 – 1 : مقدمه …… 66

4 – 2 :آمار توصیفی …… 66

4 – 2 – 1 : اطلاعات توصیفی … 66

4 – 3 : آمار استنباطی …. 74

4 – 3 – 1 : بررسی فرضیه ها ….. 75

4 – 3 – 1 – 1 : فرضیه اول …. 75

4 – 3 – 1 – 2 : فرضیه دوم …. 76

4 – 3 – 1 – 3 : فرضیه سوم… 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5 – 1 : مقدمه …… 81

 5 – 2 : خلاصه تحقیق ……. 81

5 – 3 : یافته های تحقیق …… 82

 5 – 4 : بحث و نتیجه گیری ….. 84

5 – 5 : محدودیت های تحقیق …… 86

5 –  6 : پیشنهاد های کاربردی …… 86

5 – 7 :  پیشنهاد های پژوهشی ……. 87

منابع و ماخذ  ……. 89

فهرست جداول

جدول 2 – 1 : مسئولیت اقتصادی و مسئولیت قانونی …. 23

جدول 2 –  2 : مسئولیت های انسان دوستی و مسئولیت های اخلاقی ….. 25

جدول 2 – 3 : نتایج مثبت مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی ……. 39

جدول 2 –  4 : نتایج منفی مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی …… 42

جدول 3 – 1 : تعداد و ابعاد مختلف پرسشنامه و شماره سؤالات ……. 63

جدول 3 –  2 : تعداد و ابعاد مختلف پرسشنامه و آلفای کرونباخ سؤالات … 64

جدول 4 – 1 : توزیع فراوانی سن ……. 66

جدول 4 – 2 : توزیع فراوانی تیم مورد علاقه …. 67

جدول 4 – 3 : توزیع فراوانی مدت هواداری ….. 67

جدول 4 – 4 : توزیع فراوانی میزان حضور در ورزشگاه … 68

جدول 4 – 5 : توزیع فراوانی دنبال کردن نتایج تیم مورد علاقه … 68

جدول 4 –  6 : توزیع فراوانی سطح تحصیلات ……. 69

جدول 4 – 7 : میانگین و انحراف استاندارد وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر …… 70

جدول 4 – 8 : نتایج طبقه بندی باشگاه های لیگ برتر در سه طیف ضعیف، متوسط و خوب ….. 71

جدول 4 – 9 : نتایج طبقه بندی باشگاه های کلی باشگاهای لیگ برتر در سه طیف ضعیف، متوسط و خوب…..72

جدول 4 – 10 : میانگین و انحراف استاندارد نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر…… 73

جدول 4 – 11 : نتایج طبقه بندی نگرش افراد نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر در سه طیف منفی، متوسط و مثبت  ….73

جدول 4 – 12 : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها … 74

جدول 4 – 13 : همبستگی پیرسون بین وضعیت مسئولیت های اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی تماشاگران……. 75

جدول 4 – 14 : همبستگی پیرسون بین وضعیت مسئولیت های اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی کارشناسان……. 76

جدول 4 –  15 : همبستگی پیرسون بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی.. 76

جدول 4 – 16 : همبستگی پیرسون بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور در ورزشگاه … 77

جدول 4 – 17 : همبستگی پیرسون بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی… 78

جدول 4 – 18 : همبستگی پیرسون بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور در ورزشگاه…. 79

فهرست اشکال

شکل 2 – 1 : هرم مسئولیت های اجتماعی سازمان ……. 22

شکل 2 – 2 : رابطه مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی اجتماعی …. 44

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در ادبیات سنتی مدیریت، وظایفی چون برنامه ریزی، سازمان دهی و نظارت برای مدیران موفق از الزامات اولیه بوده و بعدها نیز نقش های دیگری چون تصمیم گیری، نقش ارتباطی و اطلاعاتی برای مدیران مطرح شد. اما جدایی سازمان از محیط اجتماعی و مشغول شدن مدیران به اهداف سازمان و بی تفاوتی آنان به مسائل اجتماعی موجب گشوده شدن بابی جدید در مدیریت شد که آن را مدیریت مسائل اجتماعی یا مسئولیت اجتماعی برای مدیران نام نهادند. در واقع می توان گفت که مسائل اجتماعی جزء عوامل بیرونی سازمان محسوب می شود که توجه به آن به منظور افزایش بهره وری سازمان جزء ضرورت های سازمان شده است. مدیران امروز باید علاوه بر مهارت های فنی، اداراکی، انسانی، به مهارت اداره ی مسائل اجتماعی نیز مجهز باشند و مسائل جامعه را جزء اهداف سازمانی خود قرار دهند. توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختار های لازم در سازمان و تخصیص منابع مالی و انسانی ضروری برای آن است. اما قبل از هر جیز ایجاد باور و اعتقاد به مسئولیت اجتماعی نزد مدیران دارای بیشترین اهمیت است (الوانی، 1391). همچنین می توان گفت سازمان و جامعه در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارند، سازمان برای ادامه حیات خود به جامعه نیاز دارد و حیات جامعه نیز بدون سازمان امری غیر ممکن است. آنچه مسلم است از اوایل نیمه دوم قرن بیستم آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان، جامعه و محیط به یکدیگر افزایش یافته و همگان پی برده اند که از یک سو سازمان ها با تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود می رسند و از سوی دیگر، اقدامات سازمان ها می بایست منافع و دستاورد هایی نیز برای جامعه داشته باشد ( مرتضوی و همکاران،1389).

 ورزش  نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های جوامع مدرن صنعتی می باشد که بخش اعظمی از جمعیت هر کشوری به اشکال گوناگون با آن سر و کار دارند. و به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی وروانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد. بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی، اقتصادی، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با استفاده از ورزش میتواند کاهش یابد و یا حتی به طور کلی ازمیان برود (هانسن و گیتور[1]،1989).

وجود خیل مشتاقان ورزش به مسابقات ورزشی، هواداران متعصب و پرو پا قرص تیم های ورزشی و هواداران تندرستی و سلامتی که بی وقفه خواهان خدمات مناسب، سریع و متنوع ورزشی می باشند باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پر طرفدار و پر درآمد شناخته شود. سرمایه گزاران ورزشی نیز اقدام به احداث فضاها و ارائه خدمات ورزشی، تولید پوشاک و لوازم ورزشی و برگزاری مسابقات درآمدزا می نمایند. طرفداران ورزشی مقدار زیادی پول در جریان این کار خرج می کنند. باشگاههای ورزشی به عنوان سازمان های ورزشی و متولیان ورزش در قبال این تماشاگران و جامعه مسئولیت های تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دارند. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین مسئولیت های اجتماعی باشگاه های لیگ برتر  بارضایتمندی تماشاگران رابطه ای وجود دارد.

1-2 – بیان مسأله

موضوع مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت از نیمه دوم قرن حاضر، بیش از پیش مورد توجه دانشمندان رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران از پایین ترین رده تا بالا ترین رده سازمانی، تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی نیز هست، اتخاذ می کنند. انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به تصمیمات قبلی، فشار های لحظه ای، ارزش های مذهبی، سنت ها و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.

از دهه 1950 درباره وابستگی سازمان، جامعه و محیط آگاهیهای بیشتری به وجود آمده است. مردم پی برده اند که اقدامات سازمان ها سود و زیانی برای جامعه دربر دارد. لذا تلاش بر این بوده است که رابطه سود و زیان در سازمان ها به گونه ای بهبود یابد که مردم بیش از هزینه ای که پرداخت کرده اند از سازمان ها سود ببرند. این ارزش ها با عنوان  مسئولیت اجتماعی مدیریت، در چند دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند(ایران نژاد، 1371).

یک جامعه دارای نیاز های مختلفی است که برای تامین آنها حاضر است هزینه هایی را متحمل شود. انجام هزینه های فوق می تواند انگیزه ای برای کسب درآمد سازمان هایی باشد که به منظور تامین این  نیاز در داخل جامعه (یاحتی خارج از آن) به وجود می آیند. بنابراین هرچه نیاز اجتماعی گسترده تر و حیاتی تر باشد، امکان افزایش درآمد و توسعه سازمانی بیشتر است. این در حالی است که سازمان ها برای آنکه به اهداف خودشان نایل شوند، مجبورند با بخش ها و دیگر گروه های مختلف جامعه ارتباط داشته باشند. ارتباط هایی که اصولا برای سازمان جنبه حیاتی دارد. بنابراین می توان گفت که در واقع نه سازمان می تواند خودش را از جامعه جدا کند و نه جامعه می تواند بدون سازمان زندگی کند (الوانی و قاسمی،احمد رضا، 1377).

مدیران باید از جزء نگری و شیفتگی صرف نسبت به اهداف سازمانی خود دست بردارند و اهداف جامعه و کشور رابه عنان راهنمای خود در تلاش هایشان قرار دهند (الوانی، 1391). سبک مدیریتی هر جامعه متاثر از ارزش های حاکم بر آن جامعه است. زیرا ارزش ها از یک سو تعیین کننده اهداف و از سوی دیگر راهنمای شیوه ها و تبین ابزار رسیدن به اهداف می باشد (وزیر زنجانی و فروزنده، 1388).

ارزش های موجود در هر جامعه در شکل دهی کنش[2] فرد در زندگی اجتماعی، نقش مهمی ایفا می کند و آن را تحت تاثیر قرار می دهد؛ هر چند برخی اهداف و نگرش ها از بقیه مهم ترند.

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به رشد و توسعه خدمات بهتر مشتریان، تشویق کارکنان به همکاری بیشتر و بهتر در سازمان و گسترش سطح رضایت مندی جامعه از سازمان منتهی و در نتیجه به بقا و رشد سازمان کمک می کند.

احساس مسئولیت اجتماعی زمانی شکل می گیرد که افراد، جامعه و سازمان ها از باور ها و نگرش هایی که آن ها را به سمت و سوی فداکردن بخشی از درآمد های کوتاه مدت برای جامعه بدون دریافت اولیه بازده ظاهری وادار کند، برخوردار باشند (ابراهیمی نژاد و اکبری، 1388).

لوسیر و کیمبل[3] (1949) مسولیت اجتماعی را تلاشی آگاهانه برای فعالیت در حالتی می دانند که وضعیت برنده – برنده برای همه ذینفعان ایجاد کند (به نقل از رضوی، برومند، و یوسفی، 1391).

بنا بر اعتقاد  نوری تاجر مسئولیت اجتماعی عبارتند از « مسئولیت اجتماعی تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تامین منافع خود،موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد ». بنابراین می توان گفت اولا مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند. ثانیا مؤسسات مسئولندکه از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به نیاز های کارکنان خود، تولید محصولات زیان آور و نظایر آن،که به سلامت جامعه لطمه می زند، بپرهیزند و سرانجام سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند (ایران نژاد، 1371).

کنت هاتن و ماری هاتن[4] (1987) نیز مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف کرده اند« وقتی مطرح می شود که در مدیریت ذینفعان خللی وارد شده باشد. بی توجهی مدیریت به ذینفعان خارجی،سبب بروز پیامد های ناگوار برای مصرف کننده کالای آن  شرکت می شود و به این ترتیب حریم و مرز جامعه شکسته می شود » پس به این ترتیب مسئولیت اجتماعی،مسئولیت مدیر آینده نگر است .

دیویس(1960)[5] مسئولیت اجتماعی را به عنوان آن نوع تصمیمات و اقدامات سازمان ها توصیف کردکه به دلایلی فراسوی منافع مستقیم اقتصادی یا فنی اتخاذ می شود.

لوسیر و کیمبل (1949) مسئولیت اجتماعی را از پایین ترین سطح به بالاترین سطح به ترتیب  به صورت ذیل  تقسیم بندی کرده اند:

منع اجتماعی[6]: در این سطح مدیران تعمدا انجام می دهند یا از کارمندان درخواست می کنند که کارهای غیر قانونی یا غیر اخلاقی را انجام دهند

وظیفه اجتماعی[7]: در این سطح، مدیران حداقل نیاز های قانونی را می بینند.برآوردن نیاز ها روشی است که شرکت ها روی راه حل های آسان تکیه می کنند و داوطلبانه روی شروع برنامه های مسئولیت اجتماعی پایداری می کنند.

واکنش اجتماعی[8]: مدیران به درخواست مناسب مربوط به اجتماع، واکنش  نشان می دهند.رایج ترین نوع و اکنش اجتماعی  که رخ می دهد زمانی است که گروه های اجتماعی از شرکت ها برای اهداء هدایا به جشنواره های هنری،بورسیه دانشکده یا نامه های ضد دارویی، حامیان مالی تیم های ورزشی یا استفاده از تسهیلات شرکت درخواست هایی می کنند.

درگیری اجتماعی[9] : در این سطح،مدیران به طور داوطلبانه اعمال مسئولیت اجتماعی راآغاز می کنند ( به نقل از رضوی، برومند، و یوسفی، 1391).

در تقسیم بندی دیگری فیلمینگ[10](2002) مسئولیت اجتماعی را به چهار بعد تقسیم کرده  است:

  • بعد اقتصادی : آنچه سازمان باید برای حداکثرسازی سود انجام دهد ؛
  • بعد قانونی : آنچه سازمان مجبور و ملزم است انجام دهد ؛
  • بعد اخلاقی : آنچه سازمان بهتر است انجام دهد ؛
  • بعد عمومی وملی : آنچه سازمان مایل است انجام دهد ؛(به نقل از مشبکی و شجاعی،1389)

متاسفانه سود جویی کوتاه مدت، انسان را از منافع بلند مدت و از وظیفه انسانی نسبت به مسئولیت اجتماعی غافل می کند. بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، شیوه اکثریت مردم است که چون مسئولیت اجتماعی را مانع منفعت کوتاه مدت خود می دانند، از آن غفلت می کنند (ابراهیمی نژاد و اکبری، 1388).

سازمان های ورزشی نیز به دلیل آنکه در رشد فکری و اجتماعی جامعه تاثیر دارند و به تبع  آن  ورزش نیز در هر جامعه، چون آیینه ای انعکاس دهنده فرهنگ آن جامعه است. با این تفاوت که ورزش ضمن تاثیر گذاری، می تواند ازارزش های جامعه نیز، تاثیر بپزیرد. بنابراین ورزش مقوله ای است که در جامعه می تواند مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و… را تحت الشعاع خود قرار دهد (ولفار[11] و همکاران،2008).

فوتبال نیز به عنوان یکی ورزش های پر طرف دار در ایران و بسیاری از کشور های دیگر است که در ورای حضور ده ها هزار تماشاگر در ورزشگاه ها، می توان انگیزه های متنوعی را پیدا کرد. تماشاگران با حضور گسترده خود به حمایت مادی و معنوی از تیم خود می پردازند. آنها با خرید بلیت بخشی از هزینه های تیم را تامین می کنند.

به علاوه با حمایت آنها ارزش معنوی باشگاه ها افزایش می یابد و شرکت ها برای بدست گرفتن حامیان تیم با هم رقابت کرده و منابع مادی زیادی را برای استفاده ی تبلیغاتی سرمایه گذاری می کنند (ندایی و علوی). حال باشگاه ها نیز به عنوان یکی از سازمان های ورزشی در قبال این تماشاگران و جامعه مسئولیت هایی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دارند بنابراین سوال اصلی تحقیق این است  که چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال  و رضایتمندی تماشاگران وجود دارد .

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

موفقیت چشم گیر دهه های اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی هایی مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمان ها می باشد (روحی عزیزی و مهدوی، 1382).

موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت های مختلف در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت سازمان ها، افزایش آگاهی اجتماعی،توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی سازمان های بزرگ، تبدیل به پارادایم مسلط و غالب در فضای اداره سازمان ها شده است. افکار عمومی، به ویژه در جوامعی که دیدگاه های برنده – برنده جانیفتاده سازمان های اقتصادی و سرمایه داران را کسانی می پندارند که برای سود بیشتر به ضرر جامعه و مصرف کنندگان عمل می کنند (امیدوار، 1387).

بنابراین در شرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی برای سازمان های مختلف از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن پیدا کرده است. امروزه مدیری در کار خود می تواند موفق باشد که علاوه بر داشتن مهارت فنی، به دانش سیاسی و  بینش اجتماعی نیز مجهز باشد.

 ارج نهادن به منافع عامه و توجه به خواست های اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان باید بدان بهای فراوان دهند در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفا اهداف اقتصادی و  فنی را فرا روی خود قرار دهد بلکه کسی است که اهداف سازمان را در کنار منافع عامیانه و سیاست های کلی ارزیابی و ارزشگذاری کند(احمدی، الوانی و معمار زاده طهران، 1390).

ورزش و در کنار آن باشگاههای ورزشی به عنوان یک سازمان این قابلیت را دارند تا در اکثر مقوله های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی ایفای نقش کنند و به راستی در جهان کنونی کمتر پدیده ای را می توان یافت که از چنین ویژگی و قابلیتی برخوردار باشد، این پدیده جهانی امروزه با چالشی جدی روبروست. چالشی که ارزش های فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده و به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت. این موضوع همان از دست رفتن روح ورزش و اخلاق و ارزش ها و هنجار های ورزشی در میان کل جامعه عظیم ورزش است که شامل ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاگران و رسانه های گروهی و مدیران باشگاه ها می باشد (ندایی و علوی، 1386). بنابراین جامعه از باشگاه ها به عنوان متولیان ورزش انتظار دارد ارزش های جامعه را به اهداف و نتایج کوتاه مدت ترجیح داده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

همچنین قسمتی از ورزش را تماشاگران تشکیل میدهند، تماشاگران به عنوان یکی از ذینفیان باشگاه ها و عامل کلیدی برای جذب حامیان مالی هستند.  تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه حضور می یابند اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی دارند و مهم ترین سرمایه باشگاه های حرفه ای به شمار می آیند ؛ زیرا علاوه بر اینکه به لیگ های ورزشی هویت می بخشند، باخرید بیلت مسابقات نقش برجسته ای در کسب درآمد برای لیگ های ورزشی دارند . از طرف دیگر حضور بیشتر تماشاگران در مسابقات باعث افزایش جذابیت در فضای ورزشگاه می شود و حتی بخشی از جذابیت فوتبال در رسانه ها به دلیل فضایی است که حضور تماشاچیان در ورزشگاه ایجاد می کند که این مهم باعث افزایش تمایل اسپانسر ها برای حمایت از باشگاه ها می شود (نعمتی، تجاری، زارعی، و اشرف گنجویی، 1391).

بنابراین توجه به دیدگاه ها و خواسته های تماشاگران  می تواند باعث رضایتمندی آنها و در نتیجه حضور آنها و افزایش جذابیت بازی ها شود. . اما در راستای تحقق این هدف موانع و مشکلاتی وجود دارد که نیازمند تحقیق در این زمینه است. با توجه به مباحثی که در بخش های قبلی بدان ها اشاره گردید و از طرفی نظر به افزایش گرایش به ورزش چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال ( تماشاگری ) و وجود خلأ پژوهشی در این زمینه، در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال و رضایتمندی تماشاگران هستیم.

ابعاد مسئولیت اجتماعی
بعدبشردوستانه
بعد اخاقی
بعد اقتصادی
بعد قانونی
نگرش افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی
رضایتمندی

                                             چارچوب نظری تحقیق

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

 

  ابراهیمی نژاد، م. و اکبری، م.(1388). رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنها در سازمان های دولتی، فصلنامه مدیریت در ایران، ص ص 1- 33

احمدی، ک. اوانی، م. و معمارزاده طهران ، غ.ر. (1390). سیر تکوینی پاسخگویی اجتماعی سازمانی و ارائه مدلی برای بسط مفهومی آن در سازمان های دولتی ، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم ، شماره 18، ص ص 97- 116

استولد، ج. کلیتون، د. د. استفن، ب. و ای، ا.(1388). روابط عمومی ورزشی، ترجمه حمید قاسمی، سارا کشکر، ناتاشا قلعه، تهران، اتشارات علم و حرکت

الوانی، س.م. و قاسمی، ا.ر. (1377). مدیریت و مسئولیت اجتماعی سازمان ها ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

الوانی، س.م. (1391). مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ چهل و هفتم

امیدوار، ع.ر. (1385). سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

امیدوار،ع.ر. (1387). ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تکمیل کننده و جایگزین سیاست ها و وظایف دولت،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،گروه پژوهش های فرهنگی اجتماعی،پژوهشنامه شماره 21، ص ص 9- 87

ایران نژاد پاریزی ، م. و توسلی، س. (1389). مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی ، مسئولیت اجتماعی سازمان ، شماره 4 ، ص ص 33 – 71

ایران نژاد پاریزی، م. (1371). مسئولیت اخلاقی و اجتماعی مدیران، دانش مدیریت، شماره 18، ص ص 23-  34

آهولا، ه. ب.(1372). روانشناسی ورزش با رویکرد روانی اجتماعی، ترجمه رضا فلاحی، محسن حاجیلو، تهران انتشارات سازمان تربیت بدنی

بختیاری، م. (1388). بررسی میزان رضایتمندی تماشاچیان لیگ برتر فوتبال از ارائه خدمات گوناگون، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

بخشنده، ح. جلالی فراهانی، م. و سجادی، س.ن. (1391). تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت مشتری – سازمان در لیگ برتر فوتبال ایران، همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

تقی زاده، ه. و سلطانی فسقندیس، غ.ر. (1389)، تأثیر اخلاق کسب و کار بر مسئولیت اجتماعی بنگاه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره های 3 – 4، ص ص 94 – 104

چاوش باشی، ف. (1389). مسئولیت اجتماعی سازمان و اخلاق مدیران، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی، مسئولیت اجتماعی سازمان، شماره 3، ص ص 78 – 109

چاوش باشی، ف. (1389). مسئولیت اجتماعی و نقش آن در ارتقاء بهره وری و مزیت رقابتی شرکت ها، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی، مسئولیت اجتماعی سازمان ، شماره4 ، ص ص 71 – 95

رحمان سرشت، ح. رفیعی، م. و کوشا، م. (1388). مسئولیت اجتماعی ؛ اخلاقیات فراسازمانی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 204، ص ص 22 –  26

رسولی، ا. (1389). مسئولیت اجتماعی شرکت های صنعتی و تجاری در حفاظت از محیط زیست، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی، مسئولیت اجتماعی سازمان ، شماره 2، ص ص 55 – 95

روحی عزیزی، م. و مهدوی، م. (1382). مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی، مجله تعاون، شماره 146و147،                                   ص ص  108-  111

رویایی، ر.ع. و مهردوست، ح. (1388). بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی، پژوهش نامه علوم اجتماعی،سال سوم، شماره سوم، ص ص 43 –  60

شربت اوغلی، ا. افشاری، د. و نجمی، م. (1389). مسئولیت اجتماعی نزد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه، علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 19، ص ص 63 – 81

شیخیان عزیزی، ج. و باقری، ح. (1389). مسئولیت اجتماعی شرکت مبتنی بر مدیریت استراتژیک سازمان، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی، مسئولیت اجتماعی سازمان، شماره 4، ص ص 9 – 33

صالحی امیری، س.ر. و مطهری نژاد، س.م. (1389). مسئولیت اجتماعی شرکت مبتنی بر مدیریت استراتژیک سازمان، شماره4 ، ص ص 9 – 33

عراقی، م. و یقین لو، م. (1383). مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر، سال پانزدهم، شماره 144، ص ص 64 –  74

قاهری، ر. (1389). مسئولیت اجتماعی سازمان و ضرورت توجه به آن، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی، مسئولیت اجتماعی سازمان، شماره 61 ، ص ص 109 –  158

کاتلر، ف. (1385). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان، انتشارات آموخته

کاتلر، ف. (1387). مبانی مدیریت بازاریابی، ترجمه علی پارسیان، تهران، انتشارات نرمه

کاوسی، ا. و چاوش باشی، ف. (1389). بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در سازمان، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ص ص 52 – 68

گودرزی، م. (1390). مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، انتشارات دانشگاه تهران

لوسیر،ر. و کیمبل،د. (1391)، مدیریت ورزش، ترجمه سید محمد حسین رضوی، محمد رضا برومند، مریم یوسفی پاسکه، انتشارات شمال پایدار

مرتضوی، س. ناصرپور، آ. امیر رضوی، پ. و صادقی مقدم، م. (1389).  بررسی نقش تعدیل گری متغییر مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی،مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده فردوسی مشهد، ص ص 193 –  217

مشبکی، ا. و خلیلی شجاعی، و. (1389). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومسئولیت اجتماعی سازمان ها،مجله جامعه شناسی کاربردی، ص ص37 – 59

مؤسسه مک کنزی. (1390). بازاندیشی شرکت های بزرگ دنیا در مواجه با مسائل اجتماعی، ترجمه ایدا خدیوی فرد،    روزنامه دنیای اقتصاد، 16 شهریور 1390، ص ص 28 – 29

ندایی، ط. و علوی، خ. (1387). اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه، پژوهش های فلسفی – کلامی (پژوهش های علوم انسانی سابق)، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم، سال دهم، شماره 2، ص ص 187 –  220

نعمتی، ن. تجاری، ف. زارعی، ع. و اشرف گنجویی، ف. (1391). آزمون مدل نظری عوامل موثر حضور تماشاگران فوتبال در ایران، مجله مدیریت ورزشی، شماره13، ص ص 107-122

نیکومرام، ه. و فیض آبادی، ب. (1389). مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسلام، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی، مسئولیت اجتماعی سازمان، شماره 3، ص ص 69 – 87

نیکومرام، ه. و محمدیان ساروی، م. (1389). نقش مدیران در ارتقاء مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسلام، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راهبردی، مسئولیت اجتماعی سازمان، شماره 2، ص ص 125 – 157

وزیر زنجانی، ح.م. و فروزنده دهکردی، ل. (1388). بررسی مبانی فکری در تدوین اصول مدیریت اسلامی، مجله راهبردی یاس، شماره 21، ص ص 92 –  118

یعقوبی، ه. (1390). بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر اعتماد و وفاداری مشتریان. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

Abdul Rashid, M.Z., and Saadiatul, l., (2002). Executive and management attitudes toward corporate social responsibility in Malaysia. Corporate Governance.  pp: 10-16

Arsenal football club. Arsenal community review 2008. Available at: Http://www.Arsenal.com/Assets/_Failes/Documents/Feb_10/Gun_1266493454_25_Years_Arsenal_community.Pdf(Accessed 6 th of August 2010)

Babiak, K., and Wolfe, R., (2006). More than just a game? Corporate social responsibility and Super BOWIXL. Sport marketing Quarterly. 15(4). PP: 214

Bartol, K. M., and Martin, D.C., (1994). Management second  international edition : Mcgraw-hill.  New York . NY

Bausenwein, C., (2006). Geheimnis football: Auf den spuren eines phanomens: werkststt Gmbh.

Brine, M., Brown, R., and Hackett, G.,(2005). Corporate social responsibility and financial performance in the Australian context.  the Australian Treasury

Carroll, A.B., (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review. 4. pp: 496-505.

Clarkson، M. B. E., (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of Management Journal، 20(1). pp: 92-117.

Cochius,T., (2006). Corporate social responsibility in Dutch SMEs: Motivations and CSR stakeholders. Maastricht. Maastricht.

Committee for economic development .(1971). social responsibility of business corporations. New York .CED publisher.

Committee for economic development. (1971). social responsibility of business corporations. New York .CED publisher .

Crroll, a. b., (1991) .  The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders .  Business Horizons

Davis, K ., Frederick, W . C., and Blomstrom, r . l., (1984) . Business and society : Management. Public policy . Ethics : Mcgraw-hill.  New York .

Davis, K., (1960). Can business afford to ignord it is social responsibility california anagement review .2(3) . pp: 70 – 76

Du, S. C., Bhattacharya, E. A., (2007). Reaping relational rewards from  Corporate social responsibility: The role of competional positioning intesnational journal of research in marketing، 24(3). pp: 224-241

Duga, r.K., Engelland, B. T., and Moore,R. S., (2010). Summary brief: Exploring Corporate Social Responsibility. Product recalls. Customer satisfaction and financial performance in publicly-traded firms. (article). Society for marketing advances proceedings. pp: 122 – 123

Eilbirt, H., and Parket, R. I., (1973). The current status of corporate social responsibility. Business Horizons. 16(4). pp: 5-14.

Fitch, H. G., (1976). Achieving corporate social responsibility. Academy of Management Review. 1(1). pp: 38-46.

Galbreath, J., (2010). How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia، European business review، 22(4). pp: 411 – 431

Hansen, h., and gautheir, R., (1989) factors affecting at professional sporting events. journal of ports management.( 3). pp: 15 -32

Harrison, J. S., and Freeman, R. E., (1999). Stakeholders. social responsibility and performance: Empirical evidence and theoretical perspectives. Academy of Management Journal. 42(5) . pp: 479-485.

Hatien, K., Hatien, M.,(1987) strategic management: analysis and action.prentijece. hall inc. pp: 120

Hay, R., and Gray, E., (1974). Social responsibilities of business managers. Academy of Management  Journal. 17(1). pp: 135-143

Hill, J. R., Madura. J., and Zuber. R. A., (1992). The short run demand for major league baseball. Athletic economic journal. (10). pp: 31-35

Howard,  D.R., and  Crompton, J.L.,  (2004).financing sport (2th Ed.). antown. WV:fitness information Technology .Inc

Bhattacharya, C.B., (2004). doing better at doing good : when . way and how consumers respond to  corporate social initiatives . California management review . Vol .47. NoI,1

ISO/AG/SR (2004) . working report on social responsibility . ISO advisory group  on social responsibility. International organization for standardization . accessible At : http :// iso 2006 . jsa . or .Jp/ files/ DOC/ sagreport Eng . pdf

klein, J., and Dawar, N. (2004). Corporate social responsibility and consumers attributions and brand evaluations in a product – harm crisis، international journal of research in marketing.21(3). pp: 203 – 217

Lantos, G. P., (2001) . The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility .  Journal of Consumer Marketing . 18 (7) . pp: 595‐630.

Lau, N., Makhanya, K., & Trengrouse, P., (2004). The Corporate social responsibility of sport organizations : The case of FIFA (4 th Ed. Pp. 1 – 77)

Luo, X., and Bhattacharya, C. B., (2006). corporate social responsibility customer satisfaction and market value، journal of marketing. pp: 1 – 18

Mason, T., (1981). Association football and English society 1863 – 1915 harvester

Mohr, L. A., Webb, D. J., and Harris, K. E., (2001). Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior. The Journal of Consumer Affairs.

 35(1). pp: 45 –72

Neale, L., Filo, K., and Funk, D., (2007). Corporate Social Responsibility and Sport Event Sponsorship. QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/

Oliver, R., (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. Singapore: Mcgraw-hill

Onlaor, W., and Rotchanakitumnuai,S., (2010). Enhancing customer loyalty towards Corporate social responsibility of Thai mobile service providers. (article). World Academy of science. Engineering and technology. (66). pp: 1574 – 1578

Rosca, V., (2012). Corporate social responsibility in English football: History and present. Management & marketing. 6(2).

Sartore, M. L., and  Walker, M., (2011). The process of organizational identity: What are the roles of social Responsiveness، Organizational image، and identification? Journal of sport management. 25(5). pp: 489 – 505

Schulze – Marmeling, D., (2000). Football: Zur geschichte eines globalen sports: Verlag die werkstst.

Slack, T., and Parent, M. M., (2005). Understanding sport organizations: The application of  organization theory. Human kinetics publishers.

Smith, A. C. T., and Westerbeek, H. M., (2007). Sport as a vehicle for deploying Corporate social responsibility. Journal of Corporate citizenship. 25(1). pp: 43 – 55.

Smith, N. C., (2003). Corporate social responsibility: Whether or how? California ManagementReview. 45(4) pp:. 52-76.

Swaen, V., and Chumpitaz, C. R., (2008). Impact of Corporate social responsibility on consumer trust. Recherche، 23(4). pp: 7-33

Trail, G. T., Anderson, D. F., and Fink, J.S., (2005). Consumer satisfaction and identity theory: A model of sport spectator conative loyalty. Sport marketing quarterly، 14(2). pp: 98 – 111

Van leeuwen, L., Quick, S., and Daniel, K., (2002). The sport spectator satisfaction model: A conceptual framework for understanding the satisfaction of spectators. Sport management review، 5(2). pp: 99 – 128

Waddock, S., (2004). Parallel university : Companies، academics، and the progress of corporate citizenship. Business and society review. 109(1). pp: 5 – 45

walker, M., and Parent, M. M., (2010). Toward an integrated framework of Corporate social responsibility، Responsiveness، and Citizenship in sport. Sport management Review. 13(3). pp: 198-213

Wann, D. L., Melnick, M. J., Russell, G. W., and Pease, D. G., (2001). Sport fans: The psychology and social impact of spectators. New York: Rutledge press

welfare, H., O really, N., kaptan . A.,  and nadeau, j., (2008).If you con not win why should I buy a ticket? International journal of sport finance . 3 . pp: 106 – 118

Wood, D. J., (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review . 16(4) . pp:  691-718.

Www.the-afc.com/en/dream-asia-award

90)Www.weareasia.com/En/Committees/

Wynn, A., (2007). The Goals of government: The politics of football in fascist Italy and Nazi Germany. Honors theses، 4.

Zimbalist, A., (2003). A fan delight pays off for stadium owner، too. Sports Business journal، (December 8 – 12): pp: 35

  

Abstract:

The present study Survey the relationship between social responsibility gym league with viewer’s satisfaction. The study was a descriptive correlational study and the target is applied. The study population consisted of all. the spectators clubs currently in Tehran (esteglal. Pryspolys – Rahahan – Naft) present in the Football League, the League’s fourteenth year period (1393-1394) and also according to professors and professionals 50 of the experts (professors and Sports management) form for infinite population (expensive watch) the total sample size of 384 samples using the formula obtained. For example, sample size equal to the number of 50 experts was to gather data in either house of studies and field research was conducted. The questionnaire was used to collect field data, which consists of four sections. The first part includes demographic information such as team name – age – education – history and the presence of a fan. The second part of the questionnaire was developed from the research paper and ( saadiatul Ibrahim and zbit abdul rashid )2002 concerning the attitude of social responsibility of the club. the third section of the research paper was gracious and Associates 1391 relating to the status of clubs in terms of social responsibility from the perspective of experts and the audience was. clubs with a Cronbach’s alpha of 84% and 92% respectively Alpha maximum audience satisfaction. A total of 434 questionnaires that the distribution of 418 questionnaires were examined. The researchers analyzed data from two illation used descriptive statistics. The data on the demographic data using descriptive statistics and data obtained from the questionnaires in order to test the ritual of statistics illation of statistical analysis eclipse.in the census part Pearson correlation and (Kolmogorov-Smirnov) test for data were examined were normal. The results showed that the social responsibility of Football League clubs with satisfacation audience and there is a positive relationship experts. Based on the findings of correlations between the four dimensions of social responsibility and satisfaction of the audience is as follows: the economic dimension 281 / = R after the statutory 294 / = R- ethical dimension 366 / = R and humanitarian dimension 424 / = R which all as follows: 303/0 – the legal dimension 411 / – with a moral dimension 480 / and get friendly with the 398/0 is that all these values are significant at a level of confidence 95/0. The findings also showed that significant positive correlation between attitudes toward social responsibility and satisfaction gym 388/0 = R in the 01/0> p sensible. There is a view of the audience, these findings confirm 108/0 = R and 05/0> p but according to the results of a survey of attitudes to watch more expensive than taking public and their presence in the stadium relationship was not significant because the view experts also confirm these results. According to the Premier League clubs descriptive study of the social responsibility of experts and audience are moderate. The results showed an attitude of social responsibility experts and viewers of Premier League clubs to do so.

Keywords: social responsibility, football club, Premier League, spectators’ satisfaction

Shomal University

Faculty of Physical Education & Sport Science

A thesis for the fulfillment of requirements for master of saence degree in physical education-sport management

 

Title:

Survey the relationship between social responsibility League club audiences with the satisfaction league

 

Supervisor:

Dr.seyed nasrolah sajadi

 

Consulting Advisor:

Dr.seyed Mohammad hossien razavi

 

Written by:

…………………….

 

Summer 2014

1- Hansen and gautheir

1- action

2- lussier and  kimball

3- hatien

1- Davis

2- Social ban

3- Social risponsibility

4- Social reaction

5- Social involvement

6- Fleming

1- welfare

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 10 = 16