بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

99,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

استاد راهنما:

دکتر احمدرضا اوجی نژاد

استاد مشاور:

دکتر عباس قلتاش

نگارش:

….

تابستان 1393

 

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 

نام و نام خانوادگی دانشجو :   ….  در  تاریخ  27/06/1393    رشته : برنامه ریزی درسی

از پایان نامه خود با عنوان :

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

با درجه             و  نمره        دفاع نموده است.

 

 

نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری                   سمت              امضاء اعضای هیات داوری

 

 

1 – دکتر احمدرضا اوجی نژاد                         استاد راهنما

2 – دکتر عباس قلتاش                                    استاد مشاور

3 – دکتر  رضا زارعی                                    استاد داور

مراتب فوق مورد تایید است .                                                مدیر/معاونت پژوهشی

مهر و امضاء

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده………. 1

 

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه……….. 3

بيان مسئله….. 4

اهميت و ضرورت پژوهش…. 6

اهداف­ پژوهش….. 8

هدف­ کلی…. 8

هدف­هاي جزئی…. 8

فرضیه­های پژوهش…….. 8

تعريف واژه ها واصطلاحات ……… 9

تعاريف نظري……. 9

تعاريف عمليات…. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه……….. 12

مبانی نظری عملکرد تحصیلی……… 12

تعاریف عملکرد تحصیلی…… 13

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی…… 14

نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی …… 17

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی…… 23

مبانی نظری مهارتهای اجتماعی……. 25

هدفهای اجتماعی شدن………. 27

مولفه های مهارتهای اجتماعی……… 28

عوامل موثر در رشد مهارتهای اجتماعی……….. 29

مبانی نظری اضطراب امتحان………. 30

علایم اضطراب….. 31

عنوان                                                                                                   صفحه

مدلها و نظریه های اضطراب امتحان…….. 32

شیوع اضطراب امتحان……….. 33

علایم و نشانه های اضطراب………. 34

عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان……. 36

تکنیکهای شناختی و رفتاری برای کاهش اضطراب امتحان……… 40

پیشینه پژوهش…… 46

پژوهش­هاي داخلی……. 46

پژوهش­هاي خارجی…… 50

جمع­بندي….. 52

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش تحقيق……… 55

جامعه آماري و نمونه مورد بررسی………. 55

روش نمونه­گیری و نمونه آماری….. 55

ابزار گردآوري داده ها و روايي و پايايي آنها……….. 55

روش اجرای پژوهش…. 59

روش تجزيه و تحليل داده­ها………. 59

ملاحظات اخلاقي……… 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

يافته­هاي توصيفي ……… 61

يافته­هاي استنباطي……… 62

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات

خلاصه پژوهش…. 66

تحليل يافته­هاي پژوهش…….. 67

محدوديت­هاي پژوهش………. 70

پيشنهادهاي کاربردي….. 71

عنوان                                                                                                   صفحه

پيشنهادهاي پژوهشي….. 71

منابع و مآخذ ……. 73

منابع فارسی …….. 73

منابع انگلیسی……. 80

پيوست  …… 84

پيوست 1 …. 85

پيوست 2 …. 88

پيوست 3 …. 90

چکیده انگلیسی …. 93

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول (1-2): ابعاد عملکرد تحصیلی دانش آموزان………. 23

جدول (2-2): مهمترین عوامل بیرونی و درونی تأثیر گذار بر عملکرد تحصیلی……….. 24

جدول (1-4) شاخص­هاي آماري مهارتهای اجتماعی، اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی.. 61

جدول (2-4) آزمون کاموگروف اسمیرنف……. 62

جدول (3-4) آزمون ماتریس همبستگی برای بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی با عملکرد تحصیلی        62

جدول (4-4) آزمون ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی  63

جدول (5-4) نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای پیش بینی عملکرد تحصیلی از روی مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان……… 64

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع کاربردی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای  تعداد 290 نفر به عنوان حجم  نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه­های مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، اضطراب امتحان ساراسون (1975) و عملکرد تحصیلی فام  تیلور (1990) استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفته است. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از داده­ها در سطح آمار استنباطي از آزمون­­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بعدهای رفتار مناسب اجتماعی و اطمینان به خود داشتن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بعدهای رفتار نامناسب اجتماعی، تکانشی عمل کردن با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، بین حسادت با عملکرد تحصیلی رابطه ای مشاهده نگردید. بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد مهارت­های اجتماعی به صورت مثبت و اضطراب امتحان به صورت منفی قادر به پیش­بینی عملکرد تحصیلی می­باشند.

 

کلیدواژه: مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

از وظايف اصلي نظام­های آموزشی در هر كشور انتقال ميراث فرهنگي جامعه، پرورش استعداد‌هاي دانش‌آموختگان و آماده‌كردن آنان براي شركت فعال در جامعه است. بنابراين آموزش افراد به منظور تصدي امور مختلف ضروري مي‌نمايد و مسأله موفقيت يا عدم موفقيت در امر تحصيل از مهمترين دغدغه‌هاي هر نظام آموزشي در تمامي جوامع است. موفقيت و عملکرد تحصيلي دانشجویان هر جامعه نشان‌دهنده موفقيت نظام آموزشي در زمينه هدف‌يابي و توجه به رفع نياز‌هاي فردي است. بنابراين نظام آموزشي را زماني مي‌توان كار‌آمد و موفق دانست كه عملکرد تحصيلي دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بيشترين و بالاترين رقم را داشته باشد.

امروزه پژوهشگران بر ضرورت توجه به پيش‌بيني‌كننده‌هاي موفقيت تحصيلي تأكيدي خاص دارند، آن چنان كه در سه دهه اخير، مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلي بيش از پيش مورد توجه نظام های آموزشی قرار گرفته است(باتلر و وينه[1]، 1995). هلر و ويك[2](2000) عقيده دارند پيش‌بيني دقيق از عملکرد تحصيلي، تنها بر پايه ظرفيت‌هايي كه به وسيله آزمون‌هاي هوش سنجيده مي‌شوند، صورت نمي‌گيرد، بلكه بايد اطلاعاتي در خصوص ويژگي‌هاي شخصيتي، انگيزشي، عاطفي و شناختي كه نقش ميانجي بين توانايي‌ها و پيشرفت در حيطه‌اي ويژه ايفا مي‌كنند در اختيار داشت. در اين راستا با توجه به ارتباط شناخت، انگيزش، عاطفه در رفتار انسان، متغير‌هاي متعددي به منظور تبيين عملكرد تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در حوزه‌هاي متفاوت درسي شكل گرفته و به آزمايش گذاشته شده‌اند(ولترز، پينتريچ، كاربينك[3]، 2003).

از جمله متغير‌هايي كه با عملکرد تحصيلي در ارتباط است، اضطراب امتحان مي‌باشد. ساراسون[4](1986) به ماهيت اضطراب امتحان به عنوان عامل ايجاد‌كنندهْ تداخلات شناختي در فرايند توجهي، افكار تحريف شده و نا‌مرتبط با تكليف اشاره دارد كه سبب ايجاد اختلال در فرايند ياد‌گيري، افت عملكرد تحصيلي و رويگرداني از مدرسه مي‌شود. بنابراین اضطراب امتحان می تواند بر روند تحصیلی دانش­آموزان اثرگذار باشد. علاوه بر کاهش اضطراب توجه به مهارت­های اجتماعی و تقویت آن می­تواند راهگشایی جهت بهبود یادگیری و فعالیت­های آموزشی در مدارس باشد. چرا که مهارت اجتماعي، رفتارهاي آموخته شده اي است كه فرد را قادر مي سازد با ديگران رابطه اثر بخش داشته و از واكنش هاي نامعقول اجتماعي خودداري كند(گرشام و الویت[5]، 2005). بنابراین مهارتهاي اجتماعي ممكن است با پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان در ارتباط باشد (اسواتز1 و والكر2، 1984، به نقل از حمیدپور و همکاران، 1388)، لذا توجه به آن در دوره تحصیلی مفید می باشد. در این راستا این پژوهش رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی مورد توجه قرار داده است.

دراين فصل، ابتدا مسئله مورد تحقيق مطرح گرديده است. در ادامه، اهميت پژوهش تبيين شده و هدف­هاي تحقيق ذکر شده است. در قسمت بعد سؤال­هاي تحقيق بيان شده و در بخش آخر، واژه­ها و اصطلاحات مهم اين تحقيق تعريف گرديده است.

بیان مسأله

امروزه تعليم و تربيت نقش مهمي در زندگي و آينده فرد ايفا مي‌كند. سنجش ميزان پيشرفت تحصيلي و شناسايي عوامل مؤثر بر آن از جمله مسايلي است كه توجه روان‌شناسان را به خود جلب كرده است (بينه و سيمون[6]، 1905، ثرندايك[7]، 1920، الشات و هامكر[8]،2000؛ به نقل از دری­هکی، 1392)، زيرا دست‌يافتن به نتايج مثبت در زمينه تحصيل (با شناسايي و مهار عوامل تأثير‌گذار بر عملکرد تحصيلي) منجر به پيشرفت همه جانبه دانش‌آموزان و جامعه مي‌شود (چادوري[9]، 2010). اتکینسون[10] و همکاران (1998) عملکرد تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می­دانند که به وسیله­ی آزمون­های استاندارد شده، اندازه­گیری می­شود (به نقل از سیف، 1388). اگر چه عملکرد تحصيلي از عوامل متعددي تأثير مي‌پذيرد، اما نمي‌توان نقش مهارت­های اجتماعی را در عملكرد تحصيلي ناديده گرفت.

داشتن مهارتهای اجتماعی از ضرورتهای اساسی زندگی امروز است. این ضرورت بویژه‏ برای سنین نوجوانی و جوانی که افراد را در رویارویی با موقعیتهای متعدد قرار می‏دهد، بیشتر ملموس می‏باشد. در این رابطه، نقش مدرسه و معلمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای اجتماعی در سالهای حساس رشد، لازم است‏ ارزیابی اولیه‏ای مبنی بر میزان یاددهی این مهارتها از سوی دبیران صورت گیرد(فتحی و همکاران،1384).

مهارت های اجتماعی توانایی­هایی هستند که باعث بروز رفتارهایی می شوند که به صورت مثبت یا منفی تقویت می گردند. این مهارت­ها می توانند در روابط انسان با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجودآورند و موجبات سازگاری بیشتر و اثرگذاری مناسب و مطلوب در رفتار دیگر افراد جامعه که کودک در ارتباط با آن ها در اجتماع زندگی می کند، را فراهم نمایند (مجیب،1384). اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن هنجارها، مهارت‏ها، انگیزه‏ها و رفتارهای فرد شکل می‏گیرد و او را برای ورود به‏ جامعه آماده می‏کند (نساجی زواره، 1388) و زمینه موفقیت در امر تحصیل را فراهم می کند.

از جمله متغير‌هايي دیگری كه بر عملکرد تحصيلي اثرگذار است، اضطراب امتحان مي‌باشد.

اضطراب حالتی است که تقریبا در همه انسانها در طول زندگی و به درجات مختلف بروز می کند. یکی از اضطراب‌های شناخته شده در تعلیم و تربیت اضطراب امتحان است. اضطراب امتحان، نوع شایعی از اضطراب عملکرد است که سالانه میلیونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهشگران اضطراب امتحان را نوعي اضطراب مربوط به موقعيت مي‌دانند كه با عملكرد ياد‌گيري دانش‌آموز در مراكز آموزشي رابطهْ تنگاتنگ دارد و به عنوان صفتي نسبتاً پايدار و مرتبط با موقعيت‌هاي تهديد‌آميز تعريف شده است(لارسون[11] و همكاران، 2010).

ساراسون[12](1986) اضطراب امتحان را نوعي اشتغال فكري معرفي كرد كه به وسيله شك به خود در مورد توانايي تحصيلي و كم ارزش شمردن خود مشخص مي‌شود. ساراسون به ماهيت اضطراب امتحان به عنوان عامل ايجاد‌كنندهْ تداخلات شناختي در فرايند توجهي، افكار تحريف شده و نا‌مرتبط با تكليف اشاره دارد كه سبب ايجاد اختلال در فرايند ياد‌گيري، افت عملكرد تحصيلي و رويگرداني از مدرسه مي‌شود(لارسون و همكاران،2010). اضطراب امتحان بک واکنش هیجانی نا خوشایندبه موقعیت ارزیابی است. این هیجان با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی مشخص می شود. همانطور که وبر[13](1988) بیان داشتند: اضطراب معمولا به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی، وحشت، هراس وتشویش همراه است(به نقل از کاظمیان، 1389). بنابراین اضطراب یکی از متغیرهای انگیزشی و شناختی است که پیشرفت تحصیلی، یادگیری، عملکرد، توجه، تمرکز و بازیابی اطلاعات یادگیرندگان را به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد(بنچمین[14]، 2008) و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت های ارزیابی کننده، حل مشکلات و تقلیل کارآمدی تحصیلی است. اضطراب امتحان، عامل اصلي كمك به تنوع نتايج منفي از جمله ناراحتي رواني، عدم موفقيت در اتمام تحصيلات مدرسه­ای و ناامني است (همبر[15]، 1988). دانش­آموزانی كه اضطراب امتحان­شان در حد بالاست، مهارت هاي مطالعه و يادگيري خود را چه در زمان مطالعه و چه در زمان شركت در آزمون پايين­تر از حد توان و دانش خود مورد استفاده قرار مي دهند (جین[16]، 2007). بنابراین اضطراب امتحان با تأثیر منفی ای که بر روی نحوه مطالعه کردن و بازآوری اطلاعات در جلسه امتحان دارد، سبب می­شود که دانش­آموزان نتوانند از توانایی­های خود بیشترین استفاده را ببرند و اینکه در امتحان بازدهی مناسبی نداشته باشند. لذا جهت موفقیت تحصیلی دانش­آموزان ضروری است که به اضطراب امتحان توجه شود و تمهیداتی جهت کاهش آن اندیشیده شود.

لذا با توجه به اهمیت توجه به مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان در آموزش و پرورش این پژوهش قصد دارد به بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مرودشت بپردازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

آموزش و پرورش از مهمترين نهادهاي­اجتماعي است که در واقع کيفيت فعاليت ساير نهادهاي اجتماعي تا اندازه زيادي بستگي به چگونگي عملکرد در اين نهاد دارد (نديمي و بروج، 1390). حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر این را طلب می کند که به بحث آموزش و میزان یادگیری دانش­آموزان توجه ویژه­ای مبذول شود. امروزه تمرکز آموزش به­جای ارایه­ی برنامه­های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی، به پرورش دانش­آموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است (پاریس و وینگوگراد[17]، 2008)، زیرا دانش آموزان بزرگترین سرمایه‌های هر جامعه به حساب می آید و می توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده، چرخهای پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند. در حقيقت، امروزه ايجاد انگيزه در دانش‌آموزان براي ياد‌گيري و حفظ و تداوم آن، شايد يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي والدين و معلمين باشد. هم‌چنين از نقطه نظر آموزشي، ايجاد و حفظ يك انگيزش علاقه‌مدار در طول ياد‌گيري و آموزش بسيار حائز اهميت است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين وظيفه مدارس، تدارك تجارب كيفي براي دانش‌آموزان، ايجاد علاقه و درگير‌شدن در تكليف و رشد مهارت‌ها و دانش آنان است(تساي، كونتر، لودكه، تراتوين و ريان[18]، 2009). با توجه به اين كه يك سوم جمعيت كشور ما را دانش‌آموزان تشكيل مي‌دهند و افت تحصيلي یکی از مشكلات نظام آموزش و پرورش کشور ما است، ضرورت دارد عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثرگذار هستند مورد توجه قرار گیرند، چرا که عملکرد تحصیلی پایین سبب از دست رفتن سرمایه ملی و تلف شدن وقت و عمر دانش­آموزان خواهد شد، بنابراین توجه به عملکرد تحصیلی و عوامل اثرگذار بر آن ضرورت دارد. از جمله این عوامل می توان به اضطراب امتحان و مهارت های اجتماعی اشاره کرد.

اضطراب امتحان يك مشكل آموزشي مهمي است كه سالانه ميليون‌ها دانش‌آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأ‌ثير قرار مي‌دهد و هم‌چنين يك واكنش هيجاني نا‌خوشايند به موقعيت ارزيابي است كه اين هيجان با احساس نوعي تنش، تشويش و برانگيختگي سيستم عصبي خود‌كار مشخص مي‌شود و حتي سلامت رواني دانش‌آموزان را تهديد مي‌كند و بر كار‌آمدي، شكوفايي استعداد، شكل‌گيري شخصيت و هويت اجتماعي آنان تأ‌ثير سوء مي‌گذارد و هم‌چنين به عنوان يكي از پديده‌هاي فرا‌گير و مشكل‌ساز ميان دانشجويان و دانش‌آموزان مي‌تواند در خود‌كار‌آمدي تحصيلي و عملكرد بهينه آنان به ‌ويژه هنگام ارزشيابي اثر منفي گذارد (خسروي و بيگدلي،1387).

اکتساب مهارت های اجتماعی، محور اصلی رشد اجتماعی، شکل گیری روابط اجتماعی، کیفیت تعامل­های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سلامت روان فرد به شمار می­آید (تئودورو[19] و همکاران، 2005). بیشتر روانشناسان بر این باورند که مهارت­های اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته و قابل قبولی است كه فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از عكس­العمل های نامعقول اجتماعی خودداری كند. بنابراین مهارت­های اجتماعی می­تواند از مشکلات یادگیری دانش­آموزان بکاهد و به کیفیت یادگیری آنها کمک کند. اما پژوهش­هایی که در این راستا صورت گرفته است کمتر نقش مهارت­های اجتماعی در یادگیری و بهبود فعالیت­های آموزشی را مورد توجه قرار داده است. در راستای بهبود وضعیت تحصیلی این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان می باشد. به امید انکه زمینه ساز رشد و توسعه نظام­های آموزشی و کاهش افت تحصیلی دانش­آموزان گردد.

اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت

 

هدف­های جزیی

 • بررسی رابطه مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی
 • بررسی رابطه اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی
 • پیش بینی عملکرد تحصیلی با توجه به مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان

فرضیه­های پژوهشی

 • بین مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
 • مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.

تعاریف واژه­ها و اصطلاحات

تعاریف نظری متغیرها

مهارت هاي اجتماعي

مهارتهای اجتماعی، رفتارهای انطباقی فراگرفته شده‏ای است که فرد را قادر می‏سازد با دیگران‏ روابط متقابل داشته باشد،واکنشهای مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارد،اجتناب‏ ورزد. مهارتهای اجتماعی رفتارهایی نظیر همکاری، مسوولیت‏پذیری، همدلی، خویشتن‏داری و خوداتکایی را شامل می‏شود (گرمارودي و حداني نيا، 1385).

اضطراب امتحان

ساراسون(1999) اضطراب امتحان را این گونه تعریف نموده است: نوعی اشتغال ذهنی که با خودآگاهی، شک و تردید نسبت به خود و خودتحقیری مشخص می شود. چنین فعالیتهای شناختی هم بر رفتار اشکار فرد وهم بر واکنشهای فیزیولوژیکی او تاثیر می گذارد که واسطه ای بین تجربه (موردامتحان واقع شدن ) و رفتار (مضطرب شدن) می باشد. این اشتغال ذهنی، توجه فرد را به خود جلب می کند و در عملکرد آن از طریق کاهش توجه نسبت به قرینه های مرتبط با یک تکلیف اختلال ایجاد می نماید و رمز گردانی و انتقال اطلاعات را مختل می کند (به نقل از نادری، 1389).

 

عملکرد تحصیلی

اتکینسون و همکاران (1998) عملکرد تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می­دانند که به وسیله­ی آزمون­های استاندارد شده، اندازه­گیری می­شود (به نقل از سیف، 1388).

 

تعاریف عملیاتی متغیرها

مهارت هاي اجتماعي

در این پژوهش منظور از مهارتهای اجتماعی نمره اي كه فرد در پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي ماتسون به دست مي آورد. حداقل نمره در این پرسشنامه 58 و حداکثر نمره 270 می باشد.

 

اضطراب امتحان

نمره­ای که دانش‌آموز در پاسخگویی به پرسشنامه 37 ماده­ای اضطراب امتحان ساراسون (1985) بدست می­آورد. حداقل نمره در این پرسشنامه 0 و حداکثر نمره 37 می باشد.

عملکرد تحصیلی

نمره­ای است که از پرسشنامه 48 ماده­ای عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990) بدست آمده است. حداقل نمره در این پرسشنامه 48 و حداکثر نمره 240 می باشد

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در اين فصل سعي بر آن است تا با مروري بر ادبيات مربوط به موضوع پژوهش، آشنايي بيشتر با آن پيدا کرده و وضعيت دانش مربوط به آن­را دريابيم. اين فصل شامل چهار بخش مي­باشد که بعضي از بخش­ها نيز قسمت­هاي جزئي­تري را در بر دارد.

در بخش اول راجع به عملکرد تحصیلی، بخش دوم راجع به مهارت­های اجتماعی، بخش سوم راجع به اضطراب امتحان بحث شده و در بخش آخر به بررسي پيشينه داخلي و خارجي پژوهش پرداخته شده و در پایان جمع­بندی از فصل آمده است.

مبانی نظری عملکرد تحصیلی

مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی طی سه دهه­ی اخیر بیش از پیش مورد توجه­ی متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر مدیران و معلمان آگاه­تری را طلب می­کند تا زمینه­ی رشد جمعی را فراهم نمایند. امروزه تمرکز آموزش به­جای ارایه­ی برنامه­های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی، به پرورش دانش­آموزان با انگیزه و راهبردی تغیر کرده است (پاریس و وینگوگراد[20]، 2012). عملکرد تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می­دهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانش­آموزان نسبت به یادگیری موضوع­های مختلف درسی، باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانش­آموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری اعتماد به نفس کسب کنند (سیف، 1388).

نیاز به پیشرفت یکی از نیازهای است که توسط موری[21] مطرح گردید. انگیزه پیشرفت تمایل فرد در رسیدن به اهداف شخصی تعیین شده است. این هدف ممکن است گرفتن نمره الف در درس روانشناسی باشد یا صعود به قله کوه (زیمباردو[22]، 2010). به­طور کلی افراد دارای انگیزه پیشرفت احساس می­کنند که بر زندگیشان مهار دارند و از آن لذت می­برند، آنها سعی می­کنند عملکرد خود را بهبود بخشند و ترجیح می­دهندکارهایی را انجام دهند که چلش­انگیز باشد و به کارهایی دس می­زنند که ارزیابی پیشرفت آنان امکان­پذیر باشد (توکرلد[23]، 2000).

اصطلاح عملکرد تحصیلی به میزان یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی­که توسط آزمون­های مختلف درسی مثل حساب، دیکته، تاریخ، جغرافیا و نظایر این­ها سنجیده می­شود اشاره می­کند (شمس، 1378).

آموزش و پرورش از مهمترين نهادهاي­اجتماعي است، که در واقع کيفيت فعاليت ساير نهادهاي اجتماعي تا اندازه زيادي بستگي به چگونگي عملکرد در اين نهاد دارد(نديمي و بروج، 1390). عملکرد عبارت است از مجموعه ­رفتارهایی که فرد در ارتباط با انجام وظایفش از خود نشان می­دهد (رابینز، 1388)و ماو[24](1997: 275) در تعريف عملکرد تحصيلي مي­گويد مجموعه رفتارهاي تحصيلي است که در دو بعد پيشرفت تحصيلي و پسرفت تحصيلي در زمينه کسب معلومات نشان داده مي­شود. پيشرفت تحصيلي بر مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد از طريق آزمون­هاي مختلف درسي مانند حساب، ادبيات، تاريخ، … سنجيده مي­شود اشاره مي­کند(سیف، 1388). یا به عبارت دیگر پيشرفت تحصيلي به موفقيت فراگيران در امور تحصيلي اشاره دارد که بر اساس آزمونه­ها قابل سنجش باشد (حسینی نصب، 1377) و همچنین انجام دادن کاري است براي به دست آوردن نتيجه مطلوب و برتري و تفوق در يک مهارت يا گروهي از معلومات. (شعاری نژاد، 1389) البته اين عملکرد مي­تواند در ارتباط با عوامل ديگر تحصيل از قبيل فعاليتهاي کلاسي و دانشگاهي و ارتباط با همکلاسي و اساتيد نيز نشان داده شود.

فهرست منابع

منابع فارسی

ابطحی، معصومه السادات و ندری، خدیجه. (1390). رابطه خلاقیت و سازگاری با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان متوسطه شهر زنجان، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره دوم، صص 28-15.

ابوالقاسمی، عباس.(1381). اضطراب امتحان. اردبیل: نیک آموز

ابوالقاسمی، عباس، گلپور، رضا، نریمانی، محمد، قمری.(1388). بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. مطالعات تربیتی و روانشناسی. سال 10، شماره 5، صص 35-20.

ابوالقاسمي، عباس. (1375). ساخت و اعتبار‌يابي پرسشنامه اضطراب امتحان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

ابوالقاسمي، عباس و نجاريان، بهمن. (1378). اضطراب امتحان علل سنجش و درمان. پژوهش‌هاي روان‌شناختي، دوره 5، شماره‌ 3 و4، صص 99-82 .

ادراکی، میترا؛ رامبد، معصومه و عبدلی، روح­اله. (1390). ارتباط رضایت از تحصیل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال 11، شماره 1، صص 39-11.

به­پژوه، احمد؛ سلیمانی، منصور؛ افروز، غلامعلی و غلامعلی لواسانی، مسعود.(1388). تأثیر آموزش مهارت­های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، سال نهم،  شماره 33، صص186-163.

بیابانگرد، اسماعیل.(1378). اضطراب امتحان: ماهیت، علل، درمان، همراه با آزمون های مربوطه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

پور‌حميدي، مجيد.(1386). بررسي تأثير هيپنوتيزم بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان سوم راهنمايي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه، آزاد واحد مرودشت.

جمعه‌پور، احمد. (1390). رهايي از اضطراب امتحان. مشهد: انتشارات فرا‌انگيزش.

جوادي، مرضيه؛ کيوان­آرا، محمود، يعقوبي، مريم، حسن­زاده، اکبر و عبادي، زهرا .(1389). رابطه بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي، سال 10، شماره 3، صص254-246.

چراغيان، بهمن.، فريدوني‌مقدم، مالك.، براز‌پردنجاني، شهرام.، باورصاد، نفيسه. (1387). بررسي اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي در دانشجويان پرستاري. دانش و تندرستي، دوره 3، شماره 3 و 4، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود، صص 29- 25.

حجازی، الهه؛ نقش، زهرا و سنگری، علی اکبر.(1388). ادراک از ساختار کلاس و پيشرفت تحصيلي رياضي: نقش واسطه اي متغيرهاي انگيزشي و شناختي، مجله مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، دوره 5، شماره 4، صص 45-25.

حسن­شاهي، زهرا.(1379). بررسي ارتباط سبک شناختي استقلال – وابستگي ميداني با عملکرد تحصيلي دانش­اموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان، پايان نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي شهر اصفهان.

حسینی، سیده زهرا.(1392). رابطه اضطراب امتحان و جایگاه مهار درونی و بیرونی با خودکارآمدی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

حسيني نسب، داوود. (1377). عوامل مهم و مؤثر در تعبيه يک سيستم ارزشيابي آموزشي يا در طرح يک برنامه جامع ارزشيابي، نشريه دانشگده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دوره جديد، شماره سوم، صص 47- 33.

حمیدپور، حسن؛ حسینائی، علی و پژوهنده، علی.(1388). نقش آموزش پیش دبستانی در یادگیری مهارت­های حرکتی و مهارت­های اجتماعی، مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران، دوره 5، شماره 3، صص 138-117.

خدامي، نغمه؛ عابدي، احمد و آتش­پور، سيدحميد.(1390). تاثير آموزش حافظه فعال و فراشناخت بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر ناتوان در يادگيري رياضي، مجله دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي، سال 12، شماره 43، صص 53-45.

خدایاري فرد، محمد(1385). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاري اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد، طرح پژوهشی مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی.

خسروي، معصومه.، بيگدلي، ايمان‌. (1387). رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي با اضطراب امتحان در  دانشجويان. مجله علوم رفتاري، دوره 2، شماره 1، صص 24- 13.

دادستان، پريرخ. (1391). روانشناسي مرضي تحوّلي از كودكي تا بزرگسالي، جلد اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).

دری­هکی، سیما.(1392). بررسي نقش واسطه‌اي اضطراب امتحان در رابطه بين جهت‌گيري هدف و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان پايه سوم متوسطه دبيرستان‌هاي دولتي روزانه شهر شيراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

دلاورپور، محمدآقا.(1387). پيش بيني آگاهي فراشناختي و پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف پيشرفت، مجله پژوهش­هاي نوين روانشناختي، سال 3، شماره 9، صص 91-65.

رابينز، استفن.(1388). مباني رفتار سازماني، مترجمان، علي پارسيان و محمد اعرابي، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و مطالعات و پژوهش­هاي بازرگاني.

رستمی، صباح؛ احمدنیا، شیرین(1390). تعیین سهم مؤلفه­هاي حمایت اجتماعی ادراك شده در ، پیش­بینی سازگاري اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان جوانرود، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، صص 129- 138.

زرين چنگ، محبوبه.(1384). بررسي تأثير آموزش فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي. نوآوري هاي آموزشي. شماره  14.

سالاري­فر، محمدحسين و پاکدامن، شهلا .(1388). نقش مولفه هاي حالت فراشناختي در عملکرد تحصيلي، مجله روانشناسي کاربردي، سال 3، شماره 4، صص 112-102.

سپهريان، فيروزه.، رضايي، زمانه. (1389). ميزان شيوع اضطراب امتحان و تأثير مقابلهْ درمانگري بر كاهش ميزان آن و افزايش عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني. برنامه‌ريزي درسي، دانش و پژوهش در علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 25، صص 80-65.

سلیمانی، تادر؛ حدادیان، احمد و شهرابی، کاظم.(1389). بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان كلاس هاي چندپايه و عادي در مدارس ابتدايي، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال 4، شماره 4، صص 144-129.

سلیمی، مسعود (1388). مقايسة پيشرفت تحصيلي دانش آموزان محبوب و منزوي، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه ازاد خوراسگان، شماره 24، صص130-119.

سیف، سوسن؛ کدیور، پروین؛ کرمی نوری، رضا و لطف آبادی، حسین(1392).روانشناسی رشد(1) ، تهران  انتشارات سمت.

سیف، علی اکبر. (1388). روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات آگاه.

سيف، علي اکبر .(1383). اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي، تهران: نشر روان.

سيف، علي اکبر.(1388). روش­هاي آموزش و يادگيري، تهران: انتشارات دوران.

شريف زاده، فتاح و کاظمي، مهدي.(1391). مديريت و فرهنگ سازماني، تهران: انتشارات قومس.

شعاري­نژاد، علي اکبر.(1389). فلسفه آموزش­وپرورش، تهران: انتشارات امير کبير

شعيري، محمد‌رضا.، ملا‌ميرزايي، محمد‌علي.، پروري، مريم.، شه‌مرادي، فاطمه.، و هاشمي، اختر. (1383). مطالعه اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي با توجه به جنسيت و رشته تحصيلي در دانش‌آموزان دبيرستاني. دو‌ماهنامه علمي- پژوهشي، دانشگاه شاهد، سال يازدهم، دوره جديد، شماره 6.

شکوهي، غلامحسين.(1390). تعليم و تربيت و مراحل آن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.

شمس، فاطمه.، تابع‌بردبار، فريبا. (1390). نقش واسطه‌اي خود‌كار‌آمدي تحصيلي در رابط‌ي بين جهت‌گيري هدف و عملكرد رياضي .روش‌ها و مدل‌هاي روانشناختي، سال اول، شماره سوم صص 96- 83.

شمس، قاسم. (1378). رابطه بین درونگرایی و برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.

شهني‌ييلاق، منيژه.، مهرابي‌زاده‌هنرمند، مهناز.، علامه، عاطفه. (1386). رابطه حرمت خود، اضطراب اجتماعي، كمال‌گرايي و تعلل با عملكرد تحصيلي و اضطراب امتحان. فصل‌نامه انجمن ايراني روان‌شناسي، سال يازدهم، شماره 43.

صفري، يحيي و رحمت­اله، مرزوقي.(1388). مطالعه تجربي بررسي ميزان تاثير آموزش به شيوه فراشناختي بر عملکرد تحصيلي و آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان در برنامه درسي علوم دوره راهنمايي، مجله دانشور رفتار، سال 16، شماره 39، صص 54-45.

عابديني، ياسمين؛ باقريان، رضا و کدخدايي، محبوبه السادات.(1389). بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي شناختي فراشناختي با پيشرفت تحصيلي: آزمون مدل هاي رقيب، مجله تازه­هاي علوم شناختي، سال 12، شماره 3، صص 48-34.

عباس‌آبادي، بتول. (1376). رابطه بين اضطراب و پيشرفت تحصيلي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه فردوسي مشهد.

علاقمند، علی.(1391).جامعه شناسی آموزش و پرورش ، تهران: نشر روان.

فتحی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم؛ نصر اصفهانی،احمد رضا.(1384). تهیه چک لیست سنجش مهارتهای اجتماعی قابل انتقال از دبیران به دانش آموزان دوره دبیرستان. پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شماره 19 صص  206-175.

فروتني، مرجان. (1387). تاثير دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر كازرون، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

فروتن، مرجان.(1387). تاثير دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر كازرون، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

قلي‌زاده، مظفر.، شكر‌شكن، حسين.، و حقيقي، جمال. (1386). بررسي روابط ساده و چند‌گانه هدف‌هاي چهار‌گانه پيشرفت با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان پسرسال اول دبيرستان‌هاي شهرستان ايذه. مجله علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، سال چهاردهم، شماره‌هاي 1و2، صص 166-149.

کاظمیان مقدم، کبری.(1389). اضطراب امتحان و شیوه های مقابله با آن، تهران:آزاد.

کاظمیان، کبری، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.(1389). اضطراب امتحان و شیوه های مقابله با آن، تهران:آزاد.

کديور، پروين.(1390). روانشناسي پرورشي، تهران: انتشارات سمت.

کیامرثی، آذر، ابوالقاسمی، عباس، آق، عبدالصمد.(1390). بررسی نقش باورهای فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکردتحصیلی دانشجویان. یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد.

کيوانفر، محمد رضا.(1374). بررسي رابطه خودپنداره و پيشرفت تحصيلي در دانش­آموزان سال سوم راهنمايي، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.

گرمارودي، غلامرضا؛ وحداني نيا، مريم سادات.(1385). سلامت اجتماعي؛ بررسي ميزان مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان، مجله پايش، دوره 5، شماره 2، صص  147-141.

گلمن، دانيل؛ بوياتزيس، ريچارد( 1995). هوش هيجاني در مديريت و رهبري سازماني، ترجمه ابراهيمي ، بهمن(1385).تهران: سازمان مديريت.

گیج، نیت ل؛ برلاینر، دیویدسی، «روانشاسی تربیتی» ترجمه: غلامرضا خوی نژاد(1374). مشهد: نشر پاژ- موسسه انتشارات حکیم فردوسی.

لشكري‌پور، كبري.،  بخشاني، نور‌محمد.، و سليماني، محمد‌جواد. (1385). بررسي ارتباط بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان مقطع راهنمايي شهر زاهدان. مجله طبيب شرق، سال هشتم، شماره 4، 259-253.

لطف­آبادي، حسن.(1384). روانشناسي آموزشي، تهران: انتشارات سمت.

لوراي، برك (1383). روان‌شناسي رشد، ترجمه يحيي سيد محمدي، جلد اول، نشر ارسباران.

محسن‌پور، مريم.، حجازي، الهه.، كيا‌منش، عليرضا. (1386). نقش خودكار‌آمدي، اهداف پيشرفت، راهبرد‌هاي ياد‌گيري و پايداري در پيشرفت تحصيلي رياضي دانش‌آموزان سال سوم متوسطه (رياضي) شهر تهران. فصلنامه نو‌آوري‌هاي آموزشي، شماره 16، سال پنجم صص 35- 9.

محمدی، سارا، بابایی، فریبا.(1390). مروری کوتاه بر شیوه های یادگیری و خلاقیت در آموزش ریاضی، فصلنامه آموزش خبری، سال نهم، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، شماره 25، پاییز 1390.

محمدی، محمد.(1386). رابطه يادگيري خود تنظيم و اختلال يادگيري در دانش­آموزان پايه­هاي چهارم و پنجم ابتدايي استان كردستان، پاياننامة كارشناسي ارشد روان شناسي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي.

محمودی، فیروز؛ فتحی­آذر، اسکندر و اسفندیاری، رجب.(1388). بررسی رابطۀ میزان مشارکت فعال دانش آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال 10، شماره 3، صص 82-65.

مرادی، فاطمه.(1392). مقایسه خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان مدارس هوشمند و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

مرادي‌زاده، سيروس. (1382) بررسي رابطه هدف‌گرايي معطوف به تكليف، خود‌تخريبي و خود‌ارتقايي با اضطراب امتحان، خود‌اثر‌بخشي و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان پسر سال اول دبيرستان‌هاي اهواز. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

مرادي‌مقدم، محمود. (1383). نگاهي به آمار نتايج امتحانات سال تحصيلي 82-81. پژوهش‌نامه آموزشي پژوهشكده تعليم و تربيت، شماره 73-72 .

ملکي، بهرام.(1384). تاثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر افزايش يادگيري و ياد داري متون درسي مختلف. تازه­هاي علوم شناختي، سال7، شماره3، صص50-42.

مهدوي‌غروي، مريم.، خسروي، معصومه.، و نجفي، محمود. (1391). رابطهْ اضطراب امتحان، كمال‌گرايي و انگيزش پيشرفت با پيشرفت تحصيلي. انديشه‌هاي نوين تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه الزهراء(س)، دوره 8، شماره 3، صص 50-31.

مهرابی زاده هنرمند، مهناز، نجاریان، بهمن، ابوالقاسمی، عباس، شکرکن، حسین.(1387). بررسی میزان همه­گیرشناسی اضطراب امتحان و رابطه خودکارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیرهوش، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، سال 7، شماره 1و2، صص 72-55.

ميرمظفري، معصومي؛ حسين­زاده لطفي، فرهاد؛ شاهوراني، احمد و رشيديان، زهرا (1386). بررسي علل افت تحصيلي دانش­آموزان دوره متوسطه شهر خرم­آباد در درس رياضي، مجله رياضيات کاربردي واحد لاهيجان، سال چهارم، شماره 14، صص 88-75.

نادری، فرح.(1389). روانشناسی اضطراب(اضطراب امتحان، اضطراب مرگ و اضطراب کامپیوتر). پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

نديمي، محمدتقي و بروج، محمدحسين(1385). آموزش و پرورش سه مقطع ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه­ي نظام جديد(واحدي)، تهران: انتشارات مهرداد.

نساجی زواره، اسماعیل.(1388). بالندگی کودکان در پرتو مهارت های اجتماعی. پیوند، شماره 356، صص 20 تا 23.

نور‌اله، عليرضا. (1374). رابطه اضطراب امتحان عزت‌نفس و پيشرفت تحصيلي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي رودهن.

وكيلي، رقيه.، غلامعلي لواساني، مسعود.، حجازي، باقر.، اژه‌اي، جواد (1389). راهبرد‌هاي ياد‌گيري، جهت‌گيري‌هاي هدفي و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان نابينا. پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، سال دهم، شماره 1، 36-29.

هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین؛ دیکسون ، دیوید ، مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه: خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت(1386). تهران: انتشارات رشد، چاپ چهارم.

هومن، حيدرعلي؛ صالحي، مهديه و ارجمند، الهام.(1389). ساخت و استانداردسازي آزمون مهارت هاي شناختي و فراشناختي دانشجويان و ارتباط اين مهارت ها با انگيزه پيشرفت تحصيلي، مجله تحقيقات روانشناختي، سال 2، شماره 5، صص48-26.

يوسفي، بهنام.(1390). رابطه مهارت خواندن با پيشرفت تحصيلي رياضي و جغرافي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه اوز، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مرودشت.

منابع انگلیسی

Andrew, J., Elliot, A., Holly, A., & McGregor, M. C. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 3, 501- 519.

Beauchemine, J.( 2008), Mindfulness meditation may lessen anxiety promote social skills and improve academic performance among adolescents with learning disabilities. J psychol. 11: 34-45.

Beer,J.(1991).depression,general anxiety,test anxiety ,and ridity of gifted junior high and high school. Psychol Rep. 69(2):11.28-30

Buttler, D., & Winne, P. (1995). Feedback and Self- Regulated Learning: A Theoretical Synthesis. Review of Educational Research, 65, 245- 281.

Chapell, M.S. &Blanding, Z.B. &Silverstein, M.E. &Takahoshi, M. & Newman, B. & Gubi ,A. Mccann, N (2005). Test anxiety and academic per formance in undergraduate and graduate students, Jornal of Educatinal psychology, 97(2), 268-274.

Chen, H., Wang, Q, & Chen, X. (2001). School achievement and social behaviors: A cross-lagged regression analysis. Acta Psychological Sinica, 33(6), 532-536.

Chow, H. P. H. (2010). Predicting academic success & psychological wellness in a sample of canadaian undergraguate dtudents. Electronhc Journal of Research in Educational psychology. 8, 473-496.

Comunian,A.L .(1993).Anxiety ,cognitive interference,and school performance of Italian children. Psychoh Rep, 73(1): 747-540

Covington, M. V. (2002).Making the grade: Aself- worthperspective on motivationand school reform. New York: Cambridge university press.

Deffenbacher, J. L., & Hazaleus, S. L. (1985). Cognitive, emotional, and physiological components of test anxiety. Cognitive therapy and Research, 9, 169- 180.

Dhingra,R; Manhas,S&Thakur, N(2005). Estabilishing connectivity of emotioal quotient (EQ), spiritual quotient whith social adjustment: A study of Kashmiri Migrant Woman. J. Hum. Ecol,No 18 (4), 313-317.

Elliot, A.J., & McGregor, H. (2001). A 2 × 2 Achievement Goal Framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 501-519.

Elliot, Stephen. N and Gersham, Frank. M(1993). Social skill intervention for children, Behavior Modification, No,17(2), 233-309.

Galla, B.M & Wood, J.J. (2012). Emotonal self- efficacy moderates anxiety- related impairments in math performance in elementary school- age youth. personality and Individual Differences, 52,118-220.

Greshman . F & Elliott , S. (2005). The social skills rating system . Criclepines

Guida,F.V.& Ludliw, L.H,. (1989). A cross cultural study of test anxiety. Journal of  Cross Cultural Psychology, 20, 178-190.

Hefer, B,.(2009). Test Anxiety and Academic Delay of Gratification. college student Journal. 430.1:proquest Educational Journal

Hein, S. (2004). Short definition of emotional intelligence, Emotional Intelligence Homepage.

Hein, S. (2004). Short definition of emotional intelligence, Emotional Intelligence Homepage.

Heller, K. A., & Vike, P. (2000). Support for University Student: Individual and Social Factors. I.C.F.M.van lieshout and P.G heyman (Eds), Developing Talent across the life span. Philadphia,pa: Taylor and Francicinc.

Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of educational research. 58(1): 47-77.

Hill, K,T. (1984). Debilitation Motivation And Testing. New York: Academic Press.

Hughes, M., Patterson, L. B. & Terrell, J. B. (2005). Emotional Intelligence In Action-Training and Coaching Activities for Leaders and Managers, San Francisco: Pfeiffer-An Imprint of Wiley.

Hung, H. P. (2005). ” Ethnicity, gender and the Academic performance of aadolescents: An examination of the influence of ccultureRetrived of Google (9-32).

Jing, HE. (2007). Analysis on the Relationship among test Anxiety, self-concept and academic competency. J us- chines Foreign Language. 5(1): 48-51.

Larson, H. A., Yoder, A, Johnson, C., Ramahi, M. E., Sung, J., & Washbum, F.  (2010). Test anxiety and relaxation training in their – grade students. Journal of Easterm Education. 39(1): 13-22.

Lavasani, M. G.,Weisani, M & Ejei, J, (2011). The role of achievement goals, academic motivation, and learning strategies in statisties anxiety: testing a causal model.Department of educational psychchology and Counselling, university of Tehran, Tehran, iran.  

Matthews, G., Hillyard, E.J. & Campell, S.E.(1999). Meta-cognition and maladaptive coping as components of test anxiety. Clincal Psychology and Psychotherapy, 6,111-126

Mau, w. c. (1997). Parental influences on the high school students academic achievement: A comparison of Asian immigrants, Asian Amerians, and white Americans. Psychology in the scools, 34: 267-277.

Mayo, KE. (2006). Learning strategy instruction, exploring of metacognition. Reading Improvement, 30(3): 130-3.

Meichenbaum. D, & Butler, L. (2007) Toward a conceptual model for the treatment of test anxiety, pergamon press.

Nie,Y., Lau,S., Liau, A.K.(2011). Role of academic self-efficacy in moderating the relation between task importance and test anxiety. Learning and Individaul Differences.21.736-741.

Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence. And relatedness in the classroom. Applying self- determination theory to educational practice. Theory and Research in Educationvol, 7(2), 133-144.

Paris, S. G., Winograde. P. (2012). The role of self- regulation learning in contextual teaching: Principle and practice for prepration. w.w.w.ciera.org/library/achieve.

Piutrich, P.R. & schunk, D.H. (2002). Motivation In Education:theory, Research,8APPLi cations,New Jersey:Johnston.

Putwain, D. W & daniels, R. A. (2010). Is the relationship between Beliefs and Test Anxiety Influenced by Goal orientation? Learning and Individual Differences. 20 (1).

Robinson, D. (2009). Evaluation Test Anxiety. Philadelphia: Lippincott Williams & wilkins.

Sarason, S. B. and Davidson, K. S. (1966). Anxiety in elementary  school children: A report of research. Lightall, Yale university.

Schunk, D.H,.(2000). learning theories: An educational perspective Englowood cliffs. NJ: Merrill.

Schuts, P.A., & Davis, H.A,.(2000). Emotional and self-regulation airing test taking; Educational psychologist, 35:243-57.

Secar, Zarife. (2009). Social skills and problem behavior of children with different cognitive styles who attend preschool education. Retrieved 4-7 February, http://www.ScinceDirect.com.

Sieber, J.E. (1980). Defining test anxiety :Problems and approaches. In I.G. Sarason (Eds), Test anxiety: Theory, research and applications (15-42(. Hillsdale, NJ:Lawrence Erlbaum.

Slavin, W. D. (2006). examination stress and test anxiety., Journal of streaa and anxiety. 35, 45- 53.

Sodock, B.J., Sadock, V.A. (2003). Anxiety disorders; synopsis of psychiatry. Philadelphia: lippinctt William and wilkins.

Speilberger, C.(1980). Test anxiety inventory. Palo Alto, CA: consulting psychologist press.Inc.

Teodoro, M.L.; Kappler, K.C.; Rodrigues, J.L., de Freitas, P.M. & Haase, V.G. (2005). The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) and its Adaptation for Brazilian children and adolescents. International Journal of Psychology, 39, 2, 239-246.

Tobias, S. (1986) Anxiety and instruction, pergamon press. Tryron. G. S (1990) the measurement and treatment of test anxiety. Review of Educational Research. 50(24), 343-372.

Tryon, G. S. (1980). The measurement and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 50, 343- 372.

Tsai, Y., Kunter, M., Ludtke, O., Trautwein, U. & Ryan, R. M. (2009). What Makes Lessons Interesting? The role of situational and individual factors in three school subjects journal of Educational psychology, 100, 460- 472.

Tucker-Ladd, C. E. (2000). Psychological Self-Help. http.//mental help. net/psyhelp/chap 4 / chap 4k.htm.

Ward, S.M. (2004). Our children’s social skills. Eric Digest, ERIC Document Reproduction Service, Retrieved www.eric.ed.gov/ ERICPortalrecordDetail? ac cno=ED411279.

Washbum, F.  (2010). Test anxiety and relaxation training in their – grade students. Journal of Easterm Education. 39(1): 13-22.

Welsh, M., Parke, R., Widaman, K. & Oneil, R. (2001). Linkages between children‘s social and academic competence: Longitudinal analysis. Journal of School Psychology, 39(6), 463-482.

Wigfield, A. & cambria, J. (2010). Students achievement values goal orientations, and interest: pefinitions, development, and relations to achievement out comes, Developmental Review, 30, 1-35.

Wolters,C. A.,Pintrich, P. R. & Karbenick, S. A. (2003). Assessing academic self-regulated learning. Prepared For Indicators of Positive Development Conference: Definitions, Measures, and Prospective Validity.Sponsored by ChildTrends, National Institutes of Health.

Zeidner, M. (1998). Test Anxiety: The state of the art. Journal of the Educational Research. 80, 325-358.

Zimbardo, P. G. (2010). Psychology and Life. NewYork: Harper Collins.

پیوست­ها

پیوست 1                    پرسشنامه مهارت­های اجتماعی

دانش آموزان محترم : خواهشمند است به سوالات زیر به دقت پاسخ دهید. هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید. ذکر نام ضروری نیست. از پاسخ صادقانه شما سپاسگزاریم.

جنس :       پسر            دختر

ردیف هميشه بيشتراوقات گاهي اوقات بندرت هرگز
1 من ديگران را تهديد مي كنم و با آنها مثل آدم قلدر رفتار مي كنم
2 من به آساني عصباني مي شوم
3 من مثل رئيس ها رفتار مي كنم ( يعني براي انجام كارها به جاي خواهش به ديگران  دستورمي دهم).
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 من فكر مي كنم كه همه چيز را مي دانم .

 

 

 

 

 

 

پیوست 2                              پرسش‌نامه اضطراب امتحان

دانش‌آموز گرامي: عبارت‌هاي زير را به دقت بخوانيد و درست يا نادرست بودن آنها را در مورد خودتان مشخص كنيد.

جنسیت:   پسر       دختر

رديف عبارات درست نادرست
1 در جلسه امتحان بخصوص يك امتحان مهم با خود اين‌طور فكر مي‌كنم كه ساير دانش‌آموزان چقدر با‌هوش‌تر از من هستند.
2 اگر قرار بود كه يك آزمون هوش بدهم قبل از بر‌گزاري آن نگراني بسيار زيادي داشتم.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 من از درس‌ها‌يي كه استاد آن عادت دارد مرتب امتحان بگيرد وحشت دارم.

پیوست 3                                       پرسشنامه عملکرد تحصیلی

دانش آموز گرامی

با سلام

احتراما پرسشنامه حاضر به منظور  بررسی وضعیت عملکرد تحصیلی طراحی  گردیده است . خواهشمند است با دقت به سئوالات پاسخ دهید :

اطلاعات فردی :

 • جنسیت :          الف)‌مونث                  ب)‌مذکر
 • نوع مدرسه : الف) غیر انتفاعی           ب)‌دولتی
 • ناحیه : ………
 • رشته تحصیلی : ……….

میزان موافقت و مخالفت خود را در سطح مورد نظر با گزینه های ذیل اعلام نمایید .

سئوالات هیچ کم تاحدی زیاد خیلی زیاد
1.آیا برای امتحان برنامه ریزی دارید که در  چه زمانی، کجا و چگونه برای امتحان اماده شوید
48. در هنگام مطالعه ، در ذهن خود میزان یادگیری ام را از مطالعه ارزیابی می کنم

Abstract

The aim of this study was to examine the relationship between social skills and test anxiety with academic performance in high school girl students the city of Marvdasht. Due to the nature and purposes of research is used of the practical and implementation of the correlation method. The Statistical population was included all high school students in the city of Shiraz that using multi-stage cluster sampling of 290 students were selected as sample size. For data collection was used of social skills questionnaires Matson and colleagues (1983), test anxiety, Sarason (1975) and academic performance Pham Taylor (1990) that were confirmed validity and reliability. For Statistical analysis data been used of inferential statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis to simultaneous method. The results showed that there was a significant positive correlation between the dimensions of social appropriate behavior and self confidence with academic performance and there was a significant negative correlation between the dimensions of social inappropriate behavior, impulsive action with academic performance. There was no relationship between envy with academic performance. there was significant negative relationship between the test anxiety and academic performance . The results showed a positive social skills and test anxiety, negatively are able to predict academic performance.

 

Keywords: social skills , test anxiety , academic performance

 

Islamic Azad University

Marvdasht Branch

Facolty of educational Science and Psychology Thesis for reciving (M.A) degree On Curriculum

 

 

Title:

the relationship between social skills and test anxiety with academic performance in high school girl students the city of Marvdasht

 

 

Thesis Advisor:

 1. Ojinejad (Ph.D.)

 

Consulting Advisor:

 1. Gholtash (Ph.D.)

 

By:

Kobra Ghasemi

 

 

Summer 2014

[1] -Buttler & Winn

[2] -Heller & Vike

[3] -Wolters, Pintrich & Karbenick

[4]  -Sarason

[5]– Greshman  & Elliott

1– Swatz

2– Walker

[6] -Binet & Simon

[7] -Thorendike

[8] -Alshat & Hamker

[9] -Chow

[10]– Atkinson

[11] -larson

[12]  -Sarason

[13] -Weber

[14]– Beauchemine

[15]– Hembree

[16]– Jing

[17] – Paris & Winograde

[18] -Tsai, Kunter, Ludtke, Traumanis & Rayan

[19]– Teodoro

[20] – Paris & Winograde

[21] – Murray

[22]– Zimbardo

[23]– Tucker-Ladd

[24]-Mau

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 3 =