بررسی عددی اثر شیار ایجاد شده بر روی تاج پیستون مسطح بر توان اندیکاتوری و بازده گرمایی یک موتور اشتعال جرقه‌ای

990,000تومان

توضیحات

دانشکده مهندسی مکانیک
گروه تبدیل انرژی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
گرایش: تبدیل انرژی

فهرست مطالب

فهرست شکل‌ها ‌ح
فهرست جدول‌ها ‌ل
علائم و اختصارات ‌م
چکیده 1
مقدمه 2
کلیـات 3
1-1- هدف تحقیق 4
1-2- پیشینه تحقیق 4
1-3- روش تحقیق 7
فصل دوم: معادلات حاکم 11
2-1- معادلات حاکم بر سیستم‌ترمودینامیکی باز 12
2-2- بقای جرم 13
2-3- بقای انرژی 14
2-4- مدل‌ترمودینامیک درون سیلندر 17
2-4-1- آشنایی با ساختار مدل 17
2-4-2- مکش 18
2-4-3- تراکم 19
2-4-4- خروجی 20
2-5- مدل‌های موتور اشتعال جرقه‌ای 21
فصل سوم: طراحی محفظه احتراق موتور SI 39
3-1- اهداف طراحی 40
3-2- عواملی که احتراق را کنترل می‌کنند 43
3-3- عواملی که عملکرد را کنترل می‌کنند 48
3-4- راهکارهای بهینه سازی محفظه 52
فصل چهارم: بررسی شش حالت نخست شکل‌های تاج پیستون 55
فصل پنجم: بررسی شش حالت دوم شکل‌های تاج پیستون 75
فصل ششم: بررسی جداول نتایج نرم افزار در دور موتور بیشینه توان ‌ترمزی 89
فصل هفتم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 98
7-1- نتیجه‌گیری 99
7-2- پیشنهادها 101
پیوست1: آشنایی با نرم افزار GT-POWER 102
پیوست2: نتایج حاصل از اجرای نرم افزار Fluent 124
منابع 130
چکیده انگلیسی 134

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1 دو نما از شکل تاج پیستون ……..11
شکل 1-2 دو نمونه از شکل‌های تاج‌ پیستون……13
شکل 2-1 سیستم ترمودینامیکی باز………….15
شکل 2-2 ساختار منطقی شبیه سازی بر پایه ترمودینامیک چرخه عملگر موتور احتراق داخلی…..20
شکل 2-3 مساحت محاسبه شده سطح شعله کروی موتور احتراق داخلی……….26
شکل 2-4 مساحت محاسبه شده دیواره تر شده با گاز سوخته ……….27
شکل 2-5 نمای شعله در سیلندر موتور حین احتراق……….28
شکل 2-6 فشار سیلندر p، کسر جرمی ، دماهای گاز نسوخته و سوخته……29
شکل 2-7 مصرف سوخت ویژه اندیکاتوری و دمای خروجی……..30
شکل 2-8 مصرف سوخت ویژه ترمزی پیش‌بینی شده……..31
شکل 2-9 تغییر سرعت سوختن با شدت آشفتگی……32
شکل 2-10 نمایی از شعله آشفته پیش‌آمیخته موتور اشتعال جرقه‌ای…….33
شکل 2-11 سرعت محاسبه شده انبساط گاز سوخته……….36
شکل 2-12 شدت آشفتگی پیش‌بینی شده……….39
شکل 2-13 شدت آشفتگی پیش‌بینی شده در طول احتراق…….40
شکل 2-14 مقایسه کسر جرمی سوخته پیش بینی شده و اندازه گیری شده در برابر زاویه میل‌لنگ……41
شکل 2-15 دسترس‌پذیری شارز سیلندر…..43
شکل 2-16 نمودار T-s برای سیال عامل………….45
شکل 2-17 دسترس‌پذیری محصولات احتراق………….47
شکل 2-18 توزیع انرژی در دسترس…………49
شکل 2-19 توزیع انرژی در دسترس…………49
شکل 3-1 نمونه‌هایی از شکل‌های محفظه احتراق رایج……51
شکل 3-2 اثر افزایش سرعت سوختن………..53
شکل3-3 مقایسه زمان‌های سوختن…..56
شکل 4-1 مقایسه توان ترمزی محاسبه شده توسط نرم افزار و مرجع ]5[……..67
شکل 4-2 مقایسه بازده گرمایی ترمزی محاسبه شده توسط نرم افزار و مرجع ]5[……….67
شکل 4-3 نمودار بازده گرمایی ترمزی در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-1mm………….69
شکل 4-4 نمودار توان ترمزی در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.5D-1mm………….70
شکل 4-5 نمودار گشتاور ترمزی در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm……..70
شکل 4-6 نمودار بازده گرمایی اندیکاتوری در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-1mm…..72
شکل 4-7 نمودار توان اندیکاتوری در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm…..72
شکل 4-8 نمودار گشتاور اندیکاتوری در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.5D-1mm………73
شکل 4-9 نمودار فشار درون سیلندر در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-1mm………….76
شکل 4-10 نمودار دمای درون سیلندر در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-1mm………76
شکل 4-11 نمودارآهنگ‌انتقال‌گرماازسیال‌به‌دیواره‌در‌برابرزاویه‌میل‌لنگ‌برای‌شکل‌تاج‌پیستون0.75D-1mm………..77
شکل 4-12 نموداردمای‌ناحیه‌نسوخته‌حین‌احتراق‌دربرابرزاویه‌میل‌لنگ‌برای‌شکل‌تاج‌پیستون 0.75D-1mm………..77
شکل 4-13 نموداردمای‌ناحیه‌سوخته‌حین‌احتراق‌دربرابرزاویه‌میل‌لنگ‌برای‌شکل‌تاج‌پیستون 0.75D-1mm…………78
شکل 4-14 نمودار ضریب انتقال گرما در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-1mm………..78
شکل 4-15 نمودار انرژی جنبشی آشفته در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-1mm…..79
شکل 4-16 نمودار سرعت شعله کل در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-1mm…..79
شکل 4-17 نمودار فشار درون سیلندر در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm………….82
شکل 4-18 نمودار دمای درون سیلندر در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm………..82
شکل 4-19 نمودارآهنگ‌انتقال‌گرماازسیال‌به‌دیواره‌دربرابرزاویه‌میل‌لنگ‌برای‌شکل‌تاج‌پیستون 0.5D-2mm………….83
شکل 4-20 نمودار دمای ناحیه نسوخته حین احتراق در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm….83
شکل 4-21 نمودار دمای ناحیه سوخته حین احتراق در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm…..84
شکل 4-22 نمودار ضریب انتقال گرما در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm…..84
شکل 4-23 نمودار انرژی جنبشی آشفته در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm……..85
شکل 4-24 نمودار سرعت شعله کل در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.5D-2mm……..85
شکل 5-1 نمودار بازده گرمایی ترمزی در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At و مسطح……88
شکل 5-2 نمودار توان ترمزی در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At و مسطح…………88
شکل 5-3 نمودار گشتاور ترمزی در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At و مسطح…….89
شکل 5-4 نموداربازده‌گرمایی‌اندیکاتوری‌دربرابرسرعت‌موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At و مسطح……..90
شکل 5-5 نمودار توان اندیکاتوری در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At و مسطح………….91
شکل 5-6 نمودار گشتاور اندیکاتوری در برابر سرعت موتور برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At و مسطح……..91
شکل 5-7 نمودار فشار درون سیلندر در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At…..96
شکل 5-8 نمودار دمای درون سیلندر در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At………….96
شکل 5-9 نمودارآهنگ‌انتقال‌گرماازسیال‌به‌دیواره‌در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At….97
شکل 5-10 نمودار آهنگ آزاد شدن گرما در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At……97
شکل 5-11 نموداردمای‌ناحیه‌نسوخته‌حین‌احتراق‌دربرابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At…98
شکل 5-12 نموداردمای‌ناحیه‌سوخته‌حین‌احتراق‌در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At…98
شکل 5-13 نمودار آهنگ سوختن در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At……….99
شکل 5-14 نمودار ضریب انتقال گرما در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At…………99
شکل 5-15 نمودار انرژی جنبشی آشفته در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At………….100
شکل 5-16 نمودار سرعت شعمه کل در برابر زاویه میل‌لنگ برای شکل تاج پیستون 0.75D-3mm-At………..100

فهرست جدول‌ها

جدول2-1 معادلات انرژی دسترس‌پذیر برای فرآیندهای مختلف…….43
جدول 2-2 مقایسه تحلیل قانون اول و دوم برای موتور دیزل………….45
جدول3-1 تاثیر هوای اضافه و EGR بر زمان سوختن…….58
جدول 3-2 شعاع سرِ سوپاپ در جملاتی از قطر سیلندر………….59
جدول 4-1 بیشینه مقادیر بازده گرمایی، توان و گشتاور موتور در حالت‌ ‌ترمزی برای شش حالت اول………….68
جدول 4-2 بیشینه مقادیر بازده گرمایی، توان و گشتاور موتور در حالت‌ اندیکاتوری برای شش حالت اول…..71
جدول 4-3 مقادیر میانگین و بیشینه برخی از پارامترهای موتور در دور موتور بیشینه توان ترمزی………74
جدول 4-4 مقادیر میانگین و بیشینه برخی از پارامترهای موتور در دور موتور بیشینه توان ترمزی………80
جدول 5-1 بیشینه مقادیر بازده گرمایی، توان و گشتاور موتور در حالت‌ ‌ترمزی برای شش حالت دوم…………87
جدول 5-2 بیشینه مقادیر بازده گرمایی، توان و گشتاور موتور در حالت‌ اندیکاتوری برای شش حالت دوم………….90
جدول 5-3 مقادیر میانگین و بیشینه برخی از پارامترهای موتور در دورموتور بیشینه توان ترمزی……….92
جدول 5-4 مقادیر میانگین و بیشینه برخی از پارامترهای موتور در دورموتور بیشینه توان ترمزی……….94

علائم و اختصارات

جرم سوخت
انتقال گرمای کل ورودی
سرعت سوختن آشفته
سرعت سوختن آرام
بازده گرمایی
آغاز احتراق
زمان سوختن مشخصه
A مساحت
B قطر سیلندر
E انرژی
f کسر سوخت
h ارتفاع حجم مرده
آنتالپی
m جرم
N دور موتور
Nu عدد ناسلت
p فشار
P توان
Pr عدد پرانتل
Q گرما
Re عدد ریتولدز
SI اشتعال جرقه‌ای
St عدد استنتون
T دما
u انرژی درونی
V حجم
W کار
x کسر جرمی
زاویه
زاویه
طول دوره احتراق
زاویه میل‌لنگ
چگالی
نسبت هم‌ارزی سوخت به هوا

زیر نویس‌ها :

b سوخته
e خروجی
i مکش
u نسوخته

« فرم چکیده پایان نامه تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی»

نام خانوادگی دانشجو : نام :
استاد یا اساتید راهنما : استاد یا اساتید مشاور :
دانشکده : مهندسی مکانیک رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : تبدیل انرژی مقطع : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : تعداد صفحات : 134
عنوان پایان نامه :
کلید واژه ها : موتور احتراق داخلی، توان اندیکاتوری، بازده گرمایی
چکیده :

با توجه به اهمیت طراحی پیستون در موتورهای درون سوز و نقش موثر آن بر شکل‌گیری میدان جریان درون سیلندر، تاثیر یک پیستون با شکل تاج نوین بر توان اندیکاتوری و بازده گرمایی یک موتور چهار زمانه اشتعال جرقه‌ای پاشش غیر مستقیم، در سرعت‌های 20 تا 400 رادیان بر ثانیه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پیستون با شکل تاج نوین، دو شیار زیر سطح تاج پیستون تعبیه شده‌است که هر یک از این شیارها دو نقطه از سطح پیستون را به یکدیگر متصل ساخته تا از این راه امکان ایجاد جریان بین دو نقطه از سطح پیستون فراهم شود. این امر می‌تواند موجب افزایش آشفتگی جریان درون سیلندر شده که نتیجه آن اختلاط بهتر سوخت و هوا و در نتیجه عملکرد بهتر موتور درون سوز خواهد بود. سپس این نتایج، با نتایج حاصل از شبیه سازی شکل تاج پیستون مسطح مورد مقایسه قرار گرفته است.

امضای استاد راهنما

مقدمه

خودرو به عنوان مهمترین دستیابی مهندسی در قرن 20 توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا شناخته می‌شود. به طور تقریبی 60 میلیون خودروی شخصی جدید و وسایل نقلیه سبک سالیانه در سراسر جهان ساخته و فروخته می‌شود و تقریبا تمامی‌آن‌ها از موتورهای احتراق داخلی پیستونی رفت و برگشتی با سوخت هیدروکربنی حاصل از نفت، به ویژه بنزین استفاده می‌کنند. حدود 12% از جمعیت 6 میلیاردی جهان در سال 2000 خودرو داشته و پیش بینی می‌شود در سال 2020 تقریبا 15% از جمعیت 5/7 میلیاردی جهان صاحب خودرو باشند. قرن 21 زمانی برای تغییرات بزرگ در صنایع خودرو سازی خواهد بود و سیستم‌های مولد نیرو و سوخت‌های متفاوت در اختیار مصرف کننده‌ها قرار خواهد داشت. یک چالش بزرگ برای دانشمندان احتراق و مهندسین توسعه موتور، بهینه سازی احتراق موتور جهت بهبود مصرف سوخت، آلایندگی کمتر، فراهم کردن امکانات برای سوختهای جایگزین با حفظ عملکرد، عمر و قابلیت اطمینان با قیمتی قابل قبول است. جریان داخل سیلندر یک عامل تعیین کننده برای احتراق در موتورهای احتراق داخلی است که تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد موتور می‌گذارد. تولید یک حرکت جریان گردابی قابل توجه در سیلندر موتور، در طول فرآیند مکش، یکی از راه‌ها برای رسیدن به آهنگ سوختن سریع است. زیرا یک ساختار گردابی تنها، پایدارتر از سایر جریان‌ها با مقیاس بزرگ، در جریان‌های داخل سیلندر است. بنابراین در طول احتراق دیر از بین رفته و آشفتگی بیشتری را فراهم می‌آورد. این آشفتگی بیشتر پخش جبهه شعله سریع‌تر واکنش بالاتر ناحیه سطح شعله را موجب می‌شود. لذا در این پروژه با استفاده از نرم افزار GT-POWER، یک نرم افزار شبیه‌سازی یک بعدی موتور، به بررسی تاثیر چند شکل مشابه تاج پیستون بر تعدادی از پارامترهای موتور از جمله بازده گرمایی، توان و گشتاور در حالت‌های‌ترمزی و اندیکاتوری پرداخته می‌شود.

فصل یکم

کلیـات

1-1- هدف تحقیق

همان‌طور که می‌دانیم میدان جریان با مقیاس بزرگ به طور مستقیم بر سطح آشفتگی در مرحله‌تراکم موتورهای پیستونی موثر است. مطالعات نشان داده‌اند رابطه مستقیم تقریبا خطی بین آشفتگی درون سیلندر و سرعت شعله آشفته، و هم چنین عملکرد و آلایندگی موتور، در موتورهای اشتعال جرقه‌ای وجود دارد. به این دلیل درک میدان جریان و آشفتگی حاصل و در نهایت تاثیر آن‌ها بر مرحله احتراق از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات زیادی به تشریح جریان داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی پرداخته‌اند. در این پروژه سعی می‌شود دوازده شکل تاج پیستون مشابه مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت بهترین شکل تاج پیستون از این بین مشخص شود.

1-2- پیشینه تحقیق

هیم و همکاران به بررسی سرعت درون سیلندر در یک موتور تحقیقاتی یک سیلندر با دو سوپاپ جهت مطالعه حرکت سیال و آشفتگی در مقیاس کوچک پرداخت. در این بررسی هندسه‌های متفاوت ورودی (دو)، جهت گیریهای متفاوت ورودی (دو) و سوپاپهای مکش پوشش‌دار و بدون پوشش برای تغییر در هندسه جریان مکش مورد آزمایش قرار گرفت. آن‌ها آزمایش‍ها را در سرعت‌های موتور 300، 600، 900 و 1200 دور در دقیقه با فشار یک اتمسفری انجام دادند[1].‌ هانگ و همکاران فرآیند تغییرات موقت در ساختارهای جریان درون سیلندر و شدت آشفتگی در صفحات متقارن و جابه‌جا شده یک موتور چهار زمانه و چهار سوپاپه در طول مراحل مکش و‌تراکم در حالت موتورینگ با استفاده از PIV را مورد مطالعه قرار دادند. در این بررسی دو پیستون با شکل تاج متفاوت (مسطح و slighthy concave-crown) مطالعه، و آغاز، ایجاد و تغییر در ساختار جریان عمودی آشفته در طول مراحل مکش و‌تراکم شرح داده شده‌اند. آن‌ها شدت آشفتگی جریان درون سیلندر با استفاده از اطلاعات اندازه‌گیری شده سرعت متغیر با زمان اندازه‌گیری کردند[2]. اتریج و همکاران نتایج تجربی و یک مدل جدید محاسباتی که به شرح تغییرات چرخه به چرخه می‌پــردازد ارائه می‌‍‍دهد. مدل شامل مکانیزم شمیایی همراه با جزئیات است. جبهه شعله، کروی و مرکز آن در محل شمع فرض شده است. مدل با استفاده از نمودار فشار، شبیه‌سازی شده و آلایندگی توسط یک موتور تحقیقاتی یک سیلندر با سوخت ایزواکتان اعتباردهی شده است. سپس مدل با GT- POWER، یک ابزار شبیه‌سازی یک بعدی موتور، برای شبیه‌سازی در چند چرخه همراه شد[3]. لی و همکاران اثر الگوی جریان درون سیلندر، مانند آشفتگی جریان swirl در یک موتور اشتعال جرقه‌ای چهار سوپاپه را مورد بررسی قرار داد. آن‌ها در این بررسی تاثیرات آشفتگی و جریان swirl بر پخش شعله در یک موتور اشتعال جرقه‌ای چهارسوپاپه تحت شرایط مخلوط فقیر (ضعیف) با دریچه‌های ورودی متفاوت در زاویه 25، 20، 15 و سوپاپهای کنترل جریان آشفته متفاوت را مطالعه کردند. پخش شعله با استفاده از ورودی image- intensified ccd و تحلیل بررسی عکس‌ها آشکار سازی شد[4]. کارتو ریسو وهمکاران یک شبیه‌سازی کامپیوتری شبه‌بعدی و روش‌های تئوری برای بهینه سازی برخی از پارامترهای طراحی در یک موتور اشتعال جرقه‌ای را مورد استفاده قرار داد. در این بررسی حساسیت توان خروجی و بازده گرمایی نسبت به مکان هسته اشتعال و نسبت کورس به قطر مورد مطالعه قرار گرفت[5]. دریک و همکاران به بحث در مورد استفاده از امکانات تشخیص نوری و CFD و پنج سیستم احتراق موتورهای بنزینی، شامل HCCI, SG, WG-SIDI, DI, PFI پرداخت[6]. گالنی پایداری احتراق در یک موتور اشتعال جرقه‌ای کوچک توسط هر دو روش تحلیل تجربی و عددی را مورد بررسی قرار داد. تغییرات دوره‌ای احتراق در حالت بار جزئی در هندسه‌های مختلف محفظه احتراق اندازه‌گیری و برای هر یک از نقاط عملکرد مورد بررسی، پدیده درون سیلندر توسط تحلیل CFD نیز شبیه‌سازی شد[7]. محمدی و همکاران از یک کد دینامیک سیالات محاسباتی برای شبیه‌سازی جریان سیال، انتقال حرارت و احتراق در یک موتور چهار زمانه تک سیلندر با محفظه احتراق pent-roof با دو سوپاپ ورودی و دو سوپاپ خروجی استفاده کرد. شار گرما، ضریب انتقال گرما بر روی سر سیلندر، دیواره سیلندر، پیستون، سوپاپ‌های ورودی و خروجی نسبت به موقعیت میل لنگ تعیین شدند[8]. ورول و همکاران یک کار عددی برای تحلیل انتقال گرما و جریان سیال در یک محفظه احتراق pent-roof انجام دادند، مدل شبکه بندی دینامیک برای شبیه‌سازی مرحله مکش پیستون مورد استفاده قرار گرفت. سرعت پیستون ( ) پارامتر اصلی حاکم بر جریان گرما و سیال است. مدل آشفته برای پیش بینی جریان در سیلندر با سیال غیر قابل‌تراکم استفاده شد. این معادلات توسط روش حجم محدود و کد تجاری 120- FLUEN حل شدند[9]. محمدی و همکارش جریان سیال و انتقال گرما درون سیلندر یک موتور چهار سوپاپه را مدل سازی و تاثیر تغییرات سرعت موتور بر پارامترهای بی بعد، عدد Nu محلی و عدد Re نزدیک سطح محفظه احتراق به طور هم‌زمان مطالعه کردند[10]. وو و همکاران به پیش بینی آهنگ انتقال گرما با استفاده از عدد St پرداخت[11]. راکوپولس و همکاران یک روش تئوری برای آزمایش تاثیر ناحیه شیار رینگ بر فشار متوسط درون سیلندر، دمای درون سیلندر، و میدان سرعت در یک موتور احتراق داخلی در حالت موتورینگ را بررسی کرده است[12]. دریکو و همکاران تعریفی از یک روش بهینه سازی کارا برای طراحی موتورهای احتراق داخلی با استفاده از شبیه‌سازی سیالات یک بعدی ارائه داده است[13]. بیزون و همکاران تصاویر دو بعدی گرفته شده از احتراق در دو موتور که اخیرا ساخته شده‌اند گزارش می‌دهد[14]. اصفهانی و همکاران انتقال گرما به تاج پیستون با سه روش متفاوت برای شرایط مرزی احتراق را محاسبه کرده است نتایج شرایط مرزی احتراق مقایسه و تاثیر آن‌ها بر رفتار گرمایی پیستون با استفاده از KIVA-3V, NASTRAN تشریح شد [15]. راکوپولس و همکاران در مقاله ای دیگر چهار فرمولاسیون انتقال گرما را در کد تجاری و تحقیقاتی CFD برای شبیه‌سازی موتور در حالت موتورینگ مورد بررسی قرار داد [16]. پیری و همکاران یک دسترسی مرحله به مرحله برای بهینه سازی پردازش سیگنال برای تحلیل فشار درون سیلندر را مطالعه کرد [17].‌تروجیلو و همکاران یک روش برای تخمین دمای متوسط سطح داخلی سیلندر در یک موتور احتراق داخلی که با هوا خنک می‌شود را ارائه داده است [18].‌هاس و همکاران امکان سنجی استفاده از مدل SST، یک شبیه‌سازی گردابه منفصل ارائه کرده است [19]. کارتوریسو و همکاران در مقاله ای دیگر تغییرات چرخه به چرخه در پخش گرما را با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی شبه‌بعدی کامپوتری و احتراق آشفته مورد مطالعه قرار داده است [20]. چن و همکاران از یک نمونه آزمایشی کم هزینه و کوچک از سنسور برای اندازه‌گیری فشار بالا در دمای عملکرد 300 تا 600 درجه سانتی گراد در کاربردهای آشکار سازی فشار درون سیلندر استفاده کرده است [21]. موری و همکاران امکان آشکار سازی فرآیند احتراق در یک موتور اشتعال جرقه‌ای با اندازه‌گیری دمای گاز خروجی را بررسی کرده است [22].

1-3- روش تحقیق

در این پروژه از مشخصات یک موتور یک سیلندر چهارزمانه پاشش غیر مستقیم اشتعال جرقه‌ای دو سوپاپه با سوخت بنزین مایع با‌ترکیب ( )، با سرسیلندر کروی با بیشینه ارتفاع 3 میلی متر از واشر سرسیلندر و با مکان مرکزی شمع استفاده شده است. هم چنین فرض شده مرکز سوپاپ‌های ورودی و خروجی در فاصله‌های مساوی در دو طرف شمع قرار گرفته‌اند. هدف از این پروژه بررسی تاثیر شکل تاج پیستون بر برخی از پارامترهای موتور است. این پارامترها شامل دو دسته «کنترل کننده احتراق» و «کنترل کننده عملکرد» است که موارد زیر را شامل می‌شود :

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی عددی اثر شیار ایجاد شده بر روی تاج پیستون مسطح بر توان اندیکاتوری و بازده گرمایی یک موتور اشتعال جرقه‌ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + = 13