new5

بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین

59,000تومان

توضیحات

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی علل عدم بکارگیری فناوری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده مواد شوینده ایران است. فناوری RFID روشی برای شناسایی اتوماتیک است که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به نام تگ (برچسب) است. در واقع تگ آن چیزی است که برای شناسائی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند.روش تحقیق در این پژوهش کاربردی – توصیفی و از نوع پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از جامعه آماری کسب گردید و از مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EUD استفاده شد. و برای بررسی فرضیات تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار SPSS.18استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت مواد شویند ایران که به فناوری RFID و همچنین مدیریت زنجیره تامین آشنایی دارند انتخاب شدند که تعداد آنها 50نفر بوده است که بعد از پایش پرسشنامه ها تعداد 45عدد آنها برای تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفتند.یافته های تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق یعنی زیرساخت فناوری اطلاعات و مسائل مدیریتی بر عدم بکارگیری RFIDدر مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: فناوری RFID؛ مدیریت زنجیره تامین؛ تک؛ زیرساخت فناوری ؛ مسائل مدیریتی

فهرست
فصل اول:کلیات تحقیق 7
1-1مقدمه 7
2-1 تعریف و بیان موضوع 7
3-1ضرورت و اهمیت تحقیق 8
4-1سوابق مربوط تحقیق 8
6-1اهداف تحقیق 9
7-1اهداف فرعی تحقیق 10
8-1روش تحقیق : 10
9-1روش گردآوری اطلاعات 10
10-1ابزار گردآوری اطلاعات: 11
11-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 12
12-1قلمرو تحقیق 12
13-1تعریف متغیرها 12
فصل دوم:ادبیات تحقیق 15
2-1مقدمه 15
2-2مبانی نظری تحقیق 15
مدیریت زنجیره تامین 15
2-3 تعریف مدیریت زنجیره تامین 16
2-2-4مشکلات مدیریت زنجیره تامین 17
2-2-5 فعالیت ها و عملکردها(نقش ها): 17
2-2-4تئوری های مدیریت زنجیره تامین 23
2-2-6زنجیره تامین معکوس 24
2-2-6مدیریت زنجیره تامین و سامانه اطلاعات 25
2-2-7مزایا و معایب به کار گیری IT در زنجیره تامین 27
2-2-8تغییر الگو در قابلیت ردیابی محصول 29
2-2-9انتقال به فناوری RFID 29
2-2-10مفهوم واژه شناسائی از طریق امواج رادیوئی (RFID) 32
2-2-11مزایا و چالش های RFID 33
2-2-12کاربردهای RFID 34
2-2-13 امکان پذیری RFID از لحاظ اقتصادی 37
2-3-14مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU 48
پیشینه تحقیق 51
معرفی شرکت تولید کننده مواد شویند و بهداشتی ایران 52
فصل سوم: روش تحقیق 56
3-1مقدمه 56
3-2روش تحقیق 56
3-3قلمرو تحقیق 56
3-4روش گردآوری اطلاعات 57
3-5ابزار گردآوری اطلاعات: 58
3-6فرضیه های تحقیق 58
3-7مدل مفهومی تحقیق 58
3-8ابزار اندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) 59
3-9نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق 60
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها 62
4-1مقدمه : 62
4-2آمار توصيفي 62
4-2-1جنسيت كاركنان: 62
4-2-2 سطح تحصيلات پاسخگويان: 63
4-2-3 سابقه كار پاسخگويان: 64
4-2-4گروه سنی پاسخگویان 65
4-3آمار استنباطي 66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 72
5-1مقدمه 72
5-2پيشنهادات 73
5-3پيشنهادات براي تحقيقات آينده 74
ضمائم 75

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1مقدمه

مدتی است که صنایع مختلف و کارشناسان زنجیره تامین صحبت از به کارگیری فناوری شناسایی از طربق امواج رادیویی (RFID)در زنجیره تامین به عنوان یک ابزار توانمند ساز می کنند تا به کمک آن بتوانند این زنجیره و مدیریت آنرا بهینه نمایند. لیکن اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در استفاده از یک فناوری نو، بدون بررسی و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد کرد ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن باید پرداخت.بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به بررسی علل عدم بگارگیرRFID برای بهبود فرایندهای مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده مواد شوینده ایران بپردازد.
2-1 تعریف و بیان موضوع
مدیریت زنجیره تامین شامل فرآیند های برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل عملیات زنجیره تامین به کاراترین صورت ممکن است، مدیریت زنجیره تایمن تمایتمی حیطه هیا مربوط به حرکت و ذخیره سازی مواد اولیه ، کالای نیمه ساخته و محصولات نهائی را در بر می گیرد.
در واقع هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین است تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد(مگ راسی،2001).
سازمانها بخوبی در یافته اند که نیاز به زنجیره تامین کارا دارند تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه ای و بهم پیوسته امروز توان رقابت داشته باشند. یکی از ابزاری که امروزه بسیار در زنجیره تامین از آن بحث و به عنوان توانمند ساز یاد می شود مبحث شناسایی از طریق امواج رادیوئی یا RFID است.
امروزه این فناوری کاربردهای بسیاری دراد که از جمله می توان به بکارگیری در گذرنامه، پرداخت عوارض جاده ای، کنترل حرکت کالا(پیگیری)- به عنوان جایگزین بارکد- در اتومبیلها،در کنترل حیات وحش و حتی حیوانات اهلی ، در سیستمهای انبارداری و کتابخانه و سایر موارد کاربرد دارد. در سالهای اخیر با توجه به بحث به کارگیری این فناوری در کنترل حرکت کالا و همچنین انبارداری پیشنهاد به کارگیری آن به عنوان توانمندساز در زنجیره تامین ارائه شده است(دونالد واترس،2003).
در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است.
آنچه در این پژوهش مبهم است این است که کمتر مقاله ای به بررسی چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می شود و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن است. بنابراین سعی بر این است که با همین ادبیات مطروحه حول ای محور مدلی به منظوری ارزیابی آمادگی سازمان برای به کارگیری فناوری فوق در زنجیره تامین ارائه نماید.
RFIDیکی از تکنولوژیهای مهم امروزی است که همکاری و پدیداری را در زنجیره تامین گسترش داده است. یک راه کار مبتنی بر RFID می تواند نرخ بازگشت سرمایه (ROI) هر بنگاهی را از طریق افزایش ارتباطات زنجیره تامین افزایش دهد، جایگزین شایسته ای که می تواند تغییرات بنیادی مدیریت زمان – واقعی زنجیره تامین از طریق پیوند با سیستمهای سنتی سازمان ایجاد نماید.
هرچند این فناوری در ورای ماهیت تکنولوژیک آن دارای نقاط حساسی نیز هست مانند: مشکلات بازاریابی ، وعده های کذب گروهی از شرکتها، موارد مربوط به حریم و امنیت و کمبود استانداردهای لازم.
آنچه می تواند به عنوان متغیرهای مطرح در پرسش های این تحقیق بیان کرد مربوط به مسائل مدیریتی موثر در موفقیت به کارگیری RFID د رزنجیره تامین و همچنین مسائل مربوط به زیرساخت های فنی استقرار این فناوری در زنجیره تامین می باشد.
لذا این تحقیق به دنبال ارائه مدلی شامل عوامل کلیدی موفقیت در استقرار و بکارگیری یک سازمان در استفاده از RFID در زنجیره تامین آن است.

3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است. اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در استفاده از یک فناوری نو، بدون بررسی و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد کرد ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن باید پرداخت. به عبارتی دیگر علل عدم بکارگیری یک فناوری ویا بلعکس مورد تحقیق قرار گرفته شود تا با یک چشم انداز دقیق وارد عرصه عمل گردید. آنچه در این پژوهش مبهم است این است که کمتر مقاله ای به بررسی چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می شود و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن است. بنابراین سعی بر این است که با همین ادبیات مطروحه حول محور بررسی علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین ارائه نماید.
4-1سوابق مربوط تحقیق
تحقیقات بسیاری در تائید به کارگیری فناوری RFID در زنجیره تامین صورت گرفته است، در واقع با توجه به اینکه بجث به کارگیری امواج رادیوئی در زنجیره تامین در ابتدای کار است بیشتر مباحث پیرامون لزوم به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین مطرح می شود:
در چند تحقیق اخیر پیرامون این موضوع بیشتر به بحث ارائه راه کارهای مبتنی بر RFID تاکید شده است و کمتر کسی به بررسی همه جانبه به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین (نقاط ضعف و قوت و فاکتورهای موفقیت و شکست) پرداخته است که این مطلب کار محقق را نیز دشوار می نماید.
محسن اطران بیان می کند که RFID یک توانایی و قابلیت در عملیات زنجیره تامین است که می تواند زنجیره تامین را بهبود بخشد)آتران،2007).
2- مایکو کارکاینن RFID را به عنوان عامل فزاینده کارایی در زنجیره تامین برای کوتاه کردن دوره زندگی محصولات می داند. که سرعت تغییرات در محصولات را سبب می شود(کارکاینن،2003).
3- آلن اسمیت در تحقیقی نتیجه می گیرد که تکنولوژی امواج رادیوئی یک تکنولوژی متمایز است و تاثیر بنیادی را در سیستم های تجاری به وجود آورده است(اسمیت،2004).
4- یکی دیگر از مطالعاتی که زمینه پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی صورت گرفته توسط شرکت مشاوره ای KPMG در سال 2000 و با عنوان آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی در سطح سازمان های دلوت فدرال کشور کانادا بود ه است که هدف این مدل کمک به سازمانها در ارزیابی توانمندی های آنها برای پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان است.که عواملی پون رضایت مندی مشتری ، رعایت حریم شخصی و پایش دستاوردها، پیش بینی پذیری و گزارش دهی از مهترین عوامل لازم برای استقرار بیان می کند(کیتک دیس،2006).
5- مدلی دیگری که توسط داشگاه ملون کامجی ارائه شده است به نام بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نام گذاری شده است که از 9 بعد تشکیل شده و عبارتند از استراتژی ، سازمان و شایستگی ها، و مدیریت عملکرد، تحویل و عملیات، فرآیند های ارزش شبکه، امنیت و حریم شخصی، سیستم ها، تکنولوژی، مالیات و قانون که این 9 بعد به ارزیابی آمادگی و بلوغ یک کسب و کار برای استقرار خدمات رسانی الکترونیک مثل فناوری RFID در یک سازمان می پردازند.

5-1فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
مسائل مدیریتی و زیرساخت سازمانی برای به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد

فرضیات فرعی:
1- عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد
2- مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.
3- وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.
4- مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم به کارگیری RfID در زنجیره تامین نقش دارد.
5- مسائل مربوط به یکپارچگی در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.
6- مسائل مربوط به امنیت در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.

6-1اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین است تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد.RFID روشی برای شناسایی اتومایتک است که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به تگ(برچسب) است که برای شناسایئی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند . و از این طریق به بهینه شدن مدیریت زنجیره تامین کمک می کند.بنابراین هدف اصلی این تحقیق را می توان بررسی علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین عنوان نمود.

7-1اهداف فرعی تحقیق
در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است. و می تواند مدیریت زنجیره تامین را از ایجاد و پیگیری و توزیع محصولات، مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته اگاه سازد.
تمام سازمانها و موسسات می توانند از این فناوری برای بهبود فرایند های مدیریت زنجیره تامین از این فناوری بهره گیرند به شرطی که ابتدا به برری میزان آمادگی سازمان خود برای استقرار آن بپردازند و شرایط لازم مدیریتی و زیر ساختی را تامین سازنند.

8-1روش تحقیق :
روش انجام پژوهش از مهم ترین عواملی است که بر پژوهش و نتایج آن اثر می گذارد و غالبا به هدف تحقیق ، موضوع ، امکانات اجرای تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد. تحقیق توضیفی روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. این تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. در این روش محقق بدون اینکه دخالتی داشته باشد، نتایج عینی خود را از موقعیت گزارش می دهد و با استفاده از روش های مختلف به توصیف آن می پردازد.
با دقت در محتوای موضوع این تحقیق که بررسی علل عدم بکارگیری RFID در زنجیره تامین می باشد می توان در یافت که در قالب تحقیقات کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی جای می گیرد چرا که محقق در صدد است تا با گردآوری اطلاعات واقعی، به دنبال شناسایی عناصر موثر بر عدم بکارگیری RFID در بهبود زنجیره تامین می باشد.

فهرست منابع و مآخذ
1- روش های تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد و دیگران، چاپ 13، زمستان85
2- روش تحقیق در علوم سیاسی، ابوالقاسم طاهری، تهران، نشر قومس، 1380
3- ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک، جعفر باقری نژاد، اولین همایش سراسری بورس الکترونیک 1385
4- Donald Waters,(2003), logistics An Introdution to supply Chain Management,Palgrave macmillan,London.
5- Hartmut Stadtler,(2004), Supply Chain Management & Advanced Planning Concepts, Models, Software & Case Studies,(third Editon), Springer,Berlin.
6- Turban,(2004), Supply Chain Management- online Tutorial, Available at:http://ibs.mercy.edu/student/E Ganbatum/assignments/Turban Tut-03-pdf.
7- Anna Nagurney(2006), Supply Chain Network Economics:Dynamics of Prices,Flows and Profits, Edward Elgar Publishing, New york City.
8- David Simchi,(2004), Managing The Supply Chain Management; The Definitive Guid For Business Professionals, McGraw- Hill.
9- SSC Supply Chain Council, SCOR Model.
10- The Supply Chain Management Institute- frameword.
11- Lavassani,M.k,Movahedi.B,Kumar V,(2008),Historical Developments In Theories of Supply Chain Management: The Case of B2B E-Marketplaces, Administrative Scince Association of Canada (ASAC),2008, Halifax, Canada.
12- Lambert, Douglas,(2008), Supply Chain Management: Processes, Partnerships Performance.
13-George Moakley,(1999),e Commerce Reguires Intelligent Supply Chanins,”Achieving Supply Chain Excellence Throuhg Technology, Anderson Consulting.
14- Lau HCW, Lee WB,(2000), On a responsive supply chain information system International journal of Phyisical Distribution and Logistic Management 2000;30:598-610.
15- Yusuf Y, Gunasekaran A, Abthorpe MS,(2006), Enterprise information systems Projects implementation: a case study of ERP in Rolls – roye, International journal of Production Economics 87:251-66.
16- Koh SCL , Saad SM,(2006), Managing uncertainty in ERP-controlled manufacuing environments in SMEs, International journal of production Economics 101(1):109-27.
17-Sharif AM, Irani Z, Love PED,(2005), Integrating ERP using EAI:a model for post hocevaluation, European journal of Information Systems 14:162-74.
18- Landt, jerry,(2001), Shrouds of Time: The history of RFID, AIM. Inc,Retrieved on 2006-05-31, http://www.aimglobal.org/tehnologies/RFID/ resources/shrouds of time pdf.
19- Palo Marassi,(2001), A Word of Smart Objects:The Role of Auto Indentification Technogies, Strategic Analysis Report, Garther, Stamford,USA,2001, Retrieved on 2007-06-24.
20- B.S.Vijayaraman, Barbara A(2006), An empirical study of RFID implememtation in the warehousing industry, Availabale on: www.emeraldinsight.com/0957-4093.htm.
21- subong li Bryant, johm K Visich, Basheer M. khumawala,(2006), Radio frequency identification technolog: applications,technical challenges and strategies, Availabale on: www.emeraldinsight.com/0260-2288htm
22- P.H.Ketikidis,S.C.L.Kohc,N.Dimitriadis,A.Gunasekarand, M.Kehajova,(2006), The use of information systems for logistics and supply chain management in South East Europe,Elsevier:Omega 36(2008)592-599.
23- Judith Myrson,(2006),RFID In the Supply Chain, Auerbach Publications, New york.
24- Halldorsson A, kotzab H, Mikkola j.H,Skjott-Larsen T,(2007), Complementary theories to supply chain management, supply chain Management :An International journal, 12-4,284-296.
25- Kevin McCormack, Archie Lockamy III,(2004),The Development of a Supply Chain Management Process Maturity Model Using the Concepts of Business Process Oriention Supply Chain Management journal Available on:http://www.supplychainredesign.com/publications/scm-2004.pdf.
26- APEC,2000. APEC Readiness Initiative: E-Commerce Readiness Assessment Guide.
27- Mohsen Attaran,(2007),RFID:an enabler of supply chain operations,Available on: www.emeraldinsight.com/1359-854htm.
28- Molla A,(2004),the Impact of e-readiness on ecommerce Success in developing countries: firm-level Evidence, Insititute for Development Policy and Management, university of Manchester.
29- CSPP,1998, Readiness Guide for living in the Network World compuer Systems Policy Project Available at: www.cspp.org/project/readiness/index.html.
30- McConnell,WITSA,(2000),Risk E-Business:Seizing the Opportunity of Global e-readiness, Available at:
http://www.mcconnellinternational.com/ereadiness/EreadinessReport.htm
31- R,Heeks,(2002), E-Govermment in Africa Promise and Practice,Published By:Development Informaties Group Institute for Development Policy and Management University of Manchester,Precinct Centre, Manchester,M13 9QH,UK.
32- Comparison of e-readiness assessment models,2001.
www.bridges.org/ereadiness/report.html.
33- eTechnology Group@IMRB,(2003),E-Readiness Assessment of Central Ministries and Departments.Prepared for Department of Information Technology, Available on:
Htpp:// mit.gov.in/download/CHAPTER4-58-95.PDF.
34- V.Maugis,S.Madnick,M.Siegel,N.Choucri,MIT,(2003), GLOBAL e-REAINESS for WHAT? http://ebusiness .mit.edu/.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the reasons for not adopting RFID Technology to improve supply chain management in the company is a manufacturer of detergents. RFID Technology is an automatic identification method that relies on collecting and retrieving data remotely via a device called a tag(label).The tag is what binds to identify the objects and the radio works. The research methodology applied in this study –a descriptive survey using a questionnaire required by the hypotheses, descriptive and the model of e-readiness rankings were EUD. To examine the hypotheses, descriptive and inferential statistics were used to help software SPSS18. The study sample detergents of all employees who are familiar RFID technology and supply chain management that their number was 50, after the screening questionnaires for the analysis of 45 samples were examined. The results showed that the main hypothesis that the lack of IT infrastructure and management issues affect the use of RFID in supply chain management .

Kye words:RFID Technology,supply chain management,Tag, Technology Infastrucure,Management Issues

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

47 − = 41