بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود

39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش دبستان

عنوان

بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر فرخنده مفیدی

استاد مشاور: آقای دکتر جمال الدین کولایی نژاد

استاد داور: سرکار خانم دکتر فیاض

پژوهشگر: …………………….

شهریور 1393

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود است.طراحی فضای آموزشی، به منظور ایجاد علاقه و ایجاد فرصت‌های لازم برای کودکان در انجام فعالیت‌های اجتماعی  و آشنایی با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار است.

روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که از 68 مهدکودک واقع در منطقه 5 تهران، 20 مهدکودک به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و چک لیست استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عناصر زیبایی شناختی در مراکز پیش از دبستان و استانداردهای سازمان بهزیستی مطابقتی وجود ندارد و کاربرد عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان در سطح ضعیفی قرار دارد. لذا برای رسیدن به استاندارد های سازمان بهزیستی نیاز به اصلاح و تغییر اساسی در این مراکز است.

کلید واژه: عناصر زیبایی شناختی. فضای آموزشی. مراکز پیش از دبستان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول  کلیات پژوهش… 1

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

 1. اهمیت محیط زندگی در دوران کودکی: 4
 2. توجه اسلام و قرآن به زیبایی : 4

3.توجه وتاکید بسیاری از فلاسفه و روانشناسان به زیبایی و درک زیبایی شناختی کودک: 5

 1. تاثیر بسیار زیاد استفاده از رنگ و نور، فرم و هارمونی در زیبایی فضا 6

اهداف پژوهش.. 6

سوالهای پژوهش.. 7

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم 8

تعاریف نظری. 8

تعاریف عملیاتی. 10

فصل دوم – ادبیات پژوهش11

بخش اول) پیشینه نظری. 12

زیبایی شناختی. 12

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه اسلام و قرآن. 12

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه روانشناسی. 14

فردریک فروبل. 14

مارگارت مک میلان. 14

مونته سوری. 15

آون. 16

مازلو. 16

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه فلسفه 17

کیفیات زیبایی شناسی. 18

افلاطون. 18

هگل. 20

جرولد لوینسون. 20

ارسطو. 21

برودی. 21

اریک نیوتن. 22

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه معماری. 22

درک ارزش زیبایی. 22

عناصر زیبایی شناختی. 23

رنگ.. 24

انتخاب رنگ.. 25

مراحل انتخاب رنگ.. 25

تاثیر رنگ بر کودکان. 27

اهمیت رنگ.. 28

تاثیر رنگ بر عملکرد کودک.. 29

راز و رمز رنگ ها 29

تاثیر رنگ بر خلق و خوی کودک.. 30

ویژگی و تاثیرات رنگ‌ها از دیدگاه روانشناسی. 31

خاکستری: 31

آبی: 31

سبز: 32

قرمز: 32

زرد: 33

بنفش: 33

نارنجی: 34

سفید: 34

سیاه: 34

رنگ‌های درخشان. 37

رنگ‌های حرکت و جنبش.. 37

رنگ‌های ملایم. 37

رابطه رنگ و فرم 37

مربع: 37

مثلث: 38

دایره : 38

نور 39

تاثیر روانی نور بر کودکان. 40

تاثیر رنگ و نور و فرم بر فعالیت‌های آموزشی. 41

اثر رنگ و نور در آموزش.. 42

فرم 43

انتخاب فرم 44

فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 44

تاثیر فرم محیط بر کودکان. 45

طراحی فضا 45

فضای آموزشی. 46

مراکز پیش از دبستان. 47

کودکستان. 47

مهد کودک.. 48

جمع بندی منابع نظری. 49

بخش دوم)پیشینه پژوهشی. 51

تحقیقات انجام شده در داخل کشور 51

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 51

فصل سوم – روش شناسی پژوهش…. 54

روش پژوهش.. 55

جامعه آماری. 56

نمونه و روش نمونه گیری. 56

ابزار‌اندازه گیری یا روش‌های عملی جمع آوری دادهها: 56

پرسشنامه: 56

روایی 56

پایایی. 57

روش‌های آماری مورد استفاده 58

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها 59

بررسی نظرات مدیران در رابطه با عنصر رنگ در طراحی فضای آموزشی : 61

بررسی نظرات مدیران در رابطه با عنصر نور در طراحی فضای آموزشی : 62

بررسی نظرات مدیران در رابطه با عنصر فرم در طراحی فضای آموزشی : 64

مقایسه عناصر مورد بررسی : 66

بررسی تطبیقی عناصر طبق نظر مدیران و چک لیست تهیه شده توسط محقق : 68

عنصر رنگ : 68

عنصر نور : 69

عنصر فرم : 70

مقایسه نظرات مدیران و چک لیست در 3 عنصر مورد بررسی : 71

فصل پنجم – نتیجه گیری.. 73

بحث و بررسی سوال‌های  پژوهش.. 75

سوال اول. 75

سوال دوم 75

سوال سوم 76

سوال چهارم 76

محدودیت‌های تحقیق. 77

پیشنهادات کاربردی. 77

پيشنهادات مربوط به رنگ.. 77

پيشنهادات مربوط به نور 78

پيشنهادات مربوط به فرم 79

پیشنهادات پژوهشی. 82

منابع فارسی. 83

منابع لاتین.. 87

پیوست ها 89

پيوست 1 : پرسشنامه 90

پيوست 2: چک لیست 92

پيوست 3: دستورالعمل سازمان بهزيستي. 94

پيوست 4: فهرست مهدهای کودک.. 99

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 1-3  پایایی پرسش نامه. 57

جدول 1- 4  سولات مربوط به رنگ. 61

جدول 2- 4  سولات مربوط به نور. 63

جدول 3- 4  سولات مربوط به فرم. 65

جدول 4- 4  مقایسه میانگین سه عنصر مورد بررسی. 67

جدول 5- 4  مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر رنگ. 68

جدول 6- 4  مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر نور. 69

جدول 7- 4  مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر فرم. 70

جدول 8- 4  مقایسه نظرات مدیران و چک لیست در سه عنصر مورد بررسی. 71

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………. صفحه

نمودار1-4. نظرات مدیران در رابطه با عنصر رنگ………………………………………………………………………….. 62

نمودار2-4. نظرات مدیران در رابطه با عنصر نور……………………………………………………………………………. 64

نمودار3-4. نظرات مدیران در رابطه با عنصر فرم 66

نمودار4-4. مقایسه نظرات مدیران در عناصر زیبایی شناختی(رنگ، نور و فرم)………………………………………………… 66

نمودار5-4. مقایسه میانگین 3 عنصر مورد بررسی………………………………………………………………………….. 67

نمودار6-4. مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر رنگ……………………………………………………. 68

نمودار7-4. مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر نور……………………………………………………… 69

نمودار8-4. مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر فرم……………………………………………………… 70

نمودار9-4. مقایسه اختلاف میانگین‌های نظرات مدیران و چک لیست………………………………………………………. 71

فصل اول

کلیات پژوهش

سرنوشت انسان از کودکی با محیط و فضای اطرافش عجین گشته است. انسان به واسطه یک دوران یادگیری طولانی که تمام کودکی او را در بردارد، یاد می‏گیرد بر فضا تسلط پیدا کند. نحوه به وقوع پیوستن این یادگیری بر پایه تعادل درونی او استوار است. به همین دلیل اولین تجارب کودک ‏در این رابطه بسیار مهم است. این تجارب در محیط زندگی و فضای آموزشی که برای کودک تدارک دیده شده است به دست می‏آید. منظور از فضای آموزشی تنها یک محدوده هندسی نیست بلکه منظور فضایی فعال و تاثیرگذار است که در شکل‏گیری شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می‏کند. فضا یک محیط عادی نیست بلکه یک واقعیت روانشناختی زنده و پویاست. این فضا نباید خود را بر انسان تحمیل‏کند بلکه باید متناسب با شخصیت او شکل گیرد( بارشادت،1386، ص1).

کودکی که وارد مراکز پیش از دبستان می‌شود. در اولین نگاه چه باید ببیند؟ به جز محیطی پرجاذبه و دعوت کننده با انواع وسایل بازی که موجب شود کودک با سهولت و آرامش، دوری از والدین را از بین ببرد؟ فضایی خشک و بی روح و رسمی که نه تنها برای کودک جذاب و دلپذیر نباشد بلکه بر اثر سازماندهی نامناسب، ارتباط لازم را نیز با او برقرار نکند و بدتر از آن، در او اضطراب و دلزدگی ایجاد کند بی تردید موفق به نگه داشتن کودک در آن فضای آموزشی نخواهد شد. در محیطی بارور که از گوشه و کنار آن بازتاب‌های مثبت و سازنده به کودک داده شود، سنگ بنای شخصیت سازگار و خلاق کودک در آن گذارده می‌شود. فضاها و محیط‌های آموزشی، یکی از بخش‌های زیر بنایی فرآیند یادگیری هستند و مربیان و کودکان در هر سنی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.(لیندون، ترجمه دهقانی، 1389، ص 12)

 

 

 

بیان مسئله

از آنجایی که انسان موجودی چند بعدی است و به تبع ابعاد مختلف وجودی او انتظار می‏رود که نظام‏‏های آموزش و پرورش، به پرورش همه جانبه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های انسان توجه داشته باشند(رضایی، 1388، ص9). با توجه به اینکه انسان تحت تاثیر دو عامل ژنتیک و محیط است و فراهم کردن شرایط مناسب محیطی می‏تواند در پرورش قابلیت‌ها و استعدادهای کودکان تاثیر بسزایی داشته باشد. اولین محیطی که کودک در آن تحت آموزش قرار می‏گیرد بعد از خانه محیط مهد کودک است. زمانی که مکانی ساخته می‏شود، اولین سوال این است که این مکان چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا به کاربران خود به حد کافی خدمت کند و کیفیت تعامل آنها را با محیط افزایش دهد(کرونر، ترجمه خوشنویس،1385، ص2).

از آن مهم تر فرایند رشد کودک در سال‌های اولیه زندگی متاثر از عوامل متعددی است که نه تنها در برگیرنده روش‏های تربیت کودک و نحوه نگرش خانواده و اجتماع است، بلکه ویژگی‏های ساختاری فضای فعالیت کودک را نیز شامل می‏شود. فعالیت به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کودک، فرایندی است که در ارتباط با فضا و محیط کودک، رشد همه جانبه او را موجب می‏گردد. طراحی کودکستان به عنوان فضای فعالیت کودکان دارای اهمیت بسیار است و باید دارای شرایط مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان باشد(بارشادت، 1386،ص1).

یکی از اهداف کلی دوره پیش از دبستان، کمک به رشد عاطفی، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبایی‏ها است. همچنین پرورش ذوق هنری و زیبایی شناسی که خود شامل بیان و توصیف زیبایی محیط زندگی و خلق آثار هنری است،  به عنوان یکی از اهداف برنامه‏ها ذکر شده است(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1389، ص10). بنابراین وجود مولفه‏های زیبایی شناختی در محیط آموزشی کودکان، عاملی برای پرورش حس درک زیبایی‏ها است.

در پژوهش حاضر به این موضوع‏ها پرداخته شده است که کدام یک از مولفه‏های طراحی و جزئیات معماری برای کودکان جذاب است و کودکان در مهد کودک، چه عناصری را به طور خود به خودی زیبا می‏دانند. همچنین عناصر زیبایی شناختی فضای آموزشی مشخص ‏شود و انطباق عناصر زیبایی شناختی در مراکز پیش از دبستان و استانداردهای موجود بررسی گردد. در نهایت می‌توان از تحقیق حاضر در افزایش درک زیبایی شناختی کودکان، ایجاد محیط جذاب و دلخواه و علاقه‏مند کردن آن‌ها به فضای آموزشی استفاده کرد. با وجود  اهمیت این مسائل و تاثیر بسیار زیاد آن‏ها بر کودک و دوران کودکی تحقیقات بسیار کمی در این زمینه در داخل کشور انجام شده است بنابراین امید است با استفاده از نتایج این پژوهش گامی برای بهبود  و توسعه و به کارگیری  عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان برداشته شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش

کودکی اولین و مهم ترین دوره زندگی آدمی است، از آنجا که در این دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می‏شود، دوران کودکی را دوران سرنوشت ساز دانسته‌اند. رابرت آون جامعه شناس عقیده داشت که شخصیت فرد تحت تاثیر عوامل محیطی است و از این رو در سنین اولیه محیط آموزشی غنی را تعیین کننده شخصیت موثر و سازنده دانست(مفیدی، 1372، ص3). اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را می‏توان در چند حیطه مورد بررسی قرار داد.

 1. اهمیت محیط زندگی در دوران کودکی:

ارکان وپایه‏های اصلی شخصیت انسان بالغ به چگونگی دوران کودکی او بستگی دارد، انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران طفولیت کسب می‏کند و تقریبا در این مرحله است که کیفیت سازگاری با محیط را فرا می‏گیرد(عطاران، 1368، ص 18). بنابراین آماده کردن محیط مناسب برای کودکان یکی از راه‌های آموزش و پرورش آن‏ها می‏باشد.

 1. توجه اسلام و قرآن به زیبایی :

تحقیق مسئله زیبایی از دیدگاه اسلام با نظر به اینکه اسلام زیبایی را در چهارچوب قلمرو طبیعت و ساخته‌های فکر و دست بشری و آرمان‏های معقول و ماوراء طبیعت پذیرفته است، نه تنها مفید است بلکه یک کار تحقیقی ضروری است که با متن حیات انسان‏ها سرو کار دارد و از طرفی یکی از اساسی‏ترین مسائل شناخت هنر از دیدگاه اسلام به شمار می‏آید(جعفری،1377، ص3).

الف) خداوند متعال نیز با جمال و زیبایی توصیف شده است : اللهم انی اسئلک من بهائک با بهاه وکل بهائک بهی اللهم انی اسئلک من جمالک با جمله وکل جمالک جمیل  “پروردگارا از زیباترین جمالت مسئلت می‏دارم وهمه جمال تو زیباست. ق آیه 16”

ب) شکوه وجمال هستی از جمله آیاتی که ما انسان‏ها را به درک شکوه و جمال هستی تحریک می‏کند:

اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض   ” آیا در ملکوت آسمان‏ها و زمین ننگریسته‌اند؟” اعراف آیه 185

ج) زیبایی‏ها چه در نمایشگاه طبیعت و چه محصول فکر و ذوق انسانی از دیدگاه اسلام محبوب و مطلوب بوده و همه زیبایی‏ها مستند به خداست.

3.توجه وتاکید بسیاری از فلاسفه و روانشناسان به زیبایی و درک زیبایی شناختی کودک:

 • با توجه به طبقه بندی نیازها ازدیدگاه مازلو زیبایی یکی از نیازهای بنیادی انسان است.

1.جسمانی  2. ایمنی   3.عشق وتعلق داشتن  4.عزت واحترام    5.خودشکوفایی  6.فهمیدن ودرک  7.زیبایی.(هارتلی بروئر، ترجمه ناهیدی،1384،ص75)

 • سقراط :”وقتی که چیزی زیباست علت یگانه زیبایی آن این است که از خود زیبایی چیزی درآن است.(احمدی، 1380، ص 58)
 • هراکلیوس نخستین فیلسوفی بود که می‏توان زیبایی شناسی را درفلسفه او جست(رضایی، 1388، ص 17).
 • افلاطون به زیبایی طبیعت توجه کرد و معتقد است که از گرد هم آوردن این زیبایی‌ها می‏توان محیط مساعدی جهت پرورش همگان و به ویژه کودکان فراهم ساخت(رضایی،1388، ص 21).
 • چخوف :” حس زیبایی شناسی در انسان هیچ حد و مرزی نمی‏شناسد(پرتوی، 1352، ص 97).
 • الکساندر بلیک: “در دریافت زیبایی شناسانه خود موضوع عینی توجه ما را جلب می‏کند، قطع نظر از توانایی آن به ارضاء یک نیاز ویژه(پرتوی، 1352، ص 183).
 • زیبایی از نظر هگل دریک کلام، میانجی امر حس پذیرو امر عقلانی است(هگل، ترجمه معصومی، 1391، ص 6).
 1. تاثیر بسیار زیاد استفاده از رنگ و نور، فرم و هارمونی در زیبایی فضا

نور عنصری است که به مکان جان می‏بخشد، برای اینکه فضا حالت زندان نداشته باشد، بایستی منافذی جهت استفاده از نور را داشته باشد(محققی، 1366، ص199). تحقیقات نشان می‏دهد استفاده از نور طبیعی، نه تنها نقش عمده‏ای در یادگیری ایفا می‏کند، بلکه می‏تواند روی سطح سلامت و توجه شاگردان نیز تاثیرگذار باشد(برانتس،2007).سیستم‏های متنوعی برای طراحی روشنایی مصنوعی وجود دارند(هاوس و همکاران،2012).

تاثیر رنگ بر کودکان:

 1. کودک از نظر روانی به طور شهودی در مقابل رنگ‌ها عکس العمل نشان می‌‏دهد.
 2. رنگ در تعریف فضا به خصوص فضای مربوط به کودکان از نظر فرم و تکنیک نقش بسزایی دارد.
 3. رنگ مقدار روشنایی فضا را کنترل می‏کند( کاشانی، 1384، ص 34).

کودکان با رنگ‌های گرم و روشن سازگارند(داگت،2008).

در تحقیق حاضر، با توجه به تاکید زیاد نظریه پردازان برزیبایی و تاثیر زیاد آن بر محیط و رشد و پرورش کودک به بررسی عناصر زیبایی شناختی محیط آموزشی از نظر فیزیکی آن پرداخته ایم. در این ارتباط تا کنون، پژوهش‏های داخلی بسیار کمی انجام شده است. علاوه بر آن، توجه به نحوه ساخت ساختمان‌هایی که  به عنوان مهد کودک از آنها استفاده می‏شود، اهمیت این تحقیق را افزایش می‏دهد. این ساختمان‌ها عموما با کاربری مسکونی و یا کاربری‏های دیگر بوده‌اند که از لحاظ کالبد معماری و عناصر زیبایی شناختی متناسب با نیازهای کودک نمی‏باشد و در کل فضایی با طراوت و زمینه‌ای برای تقویت حس زیبایی شناختی کودک ندارند. همچنین با توجه به اهداف کلی ذکر شده در ماده دوم راهنمای برنامه و فعالیت‏های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستان، تحقیق حاضر می‏تواند در تامین این اهداف موثر واقع شود.

اهداف پژوهش

 1. شناسایی اصول زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی پیش از دبستان
 2. تعیین میزان انطباق عنصر زیبایی شناختی رنگ در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور
 3. تعیین میزان انطباق عنصر زیبایی شناختی نور در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور
 4. تعیین میزان انطباق عنصر زیبایی شناختی فرم در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور

سوال­های پژوهش

 1. آیا اصول زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی پیش از دبستان رعایت شده است؟
 2. آیا بین عنصر زیبایی شناختی رنگ در‏‏مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور انطباق وجود دارد؟
 3. آیا بین عنصر زیبایی شناختی نور در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور انطباق وجود دارد؟
 4. آیا بین عنصر زیبایی شناختی فرم در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور انطباق وجود دارد؟

 

 

منابع فارسی

آشتیانی،جلال الدین(1376)،هستی از فلسفه و عرفان، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

ابتهاج، هوشنگ(1374)، حافظ به سعی سایه، تهران: نشر کارنامه.

احدی، حسن(1391)، روانشناسی رشد: (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک)، نویسندگان حسن احدی و شکوه السادات بنی جمالی، قم: نشر بخشایش.

احمدی، بابک(1380)،حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفه هنر، تهران:نشر مرکز.

اعوانی، غلامرضا(1375)، حکمت و هنر معنوی، تهران: انتشارات گروس.

انگجی، لیلی(1380) نقش هنر در گسترش و حس زیبایی شناسی کودکان، فصلنامه شکوفه، شماره 20 تعلیم و تربیت.

آونز،زایس(1363)،زیبایی شناسی علمی و معقوله‌های هنری، ترجمه فریدون شایان، تهران:انتشارات بامداد.

بارشادت، نگین(1386)،در جستجوی فضای آموزشی بهینه، پایان نامه کارشناسی ارشد( مقطع پیش دبستان)،دانشگاه هنر و معماری.

بازرگان، سیمین(1389)، مقدمه ای بر برنامه ریزی چند بعدی؛ ماتریس زندگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مدرسه.

برهانی آهنگ، هادی(1381)، مطالعه رنگ و فرم در نقاشی از طبیعت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

بیردزلی، جان(1392)، تاریخ و مسائل زیبایی شناختی، ترجمه حنایی کاشانی، تهران: هرمس.

پاول فاورتر، ج، دکوراسیون و روشنایی، ترجمه حمزه ای(1375)، تهران: گوتنبرگ.

پرتوی، مهدی(1352)،زیبایی شناسی نوین( ده مقاله)،تهران:چاپخانه رواج، انتشارات امیرکبیر.

پورعلی خان(1380)،رنگ درمانی و دنیای اسرار آمیز رنگ ها،تهران:هزاران.

تواکو، اومبر(1390)، تاریخ زیبایی: ( نظریه‌های زیبایی در فرهنگ غربی) ترجمه هما بینا، تهران: موسسه تالیف و ترجمه ونشر آثار هنری متن.

جعفری، محمد تقی(1377)،زیبایی وهنر از دیدگاه اسلام، تهران:انتشارات سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی.

جمعه، حسین(1391)، بررسی زیبایی شناختی و سبک شناسی تقابل در قرآن، ترجمه سیدحسین سیدی، تهران: سخن.

حاجی زاده،مسعود(1385)، بررسی کمی و کیفی امکانات موجود در مهدهای کودک شهرستان کرمان و مطابقت آن با استاندارهای ایران و جهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

حسینی نیا، سپیده(1386)، تعامل نور و رنگ در فضاهای شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

خواجوی راوری، احسان و همکاران(1392)، تاثیر انواع رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به محرک شنیداری، فصلنامه رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی، شماره 13، ص27-40

دورنیس، دارنیس(1368)،مبادی سواد بصری، ترجمه: مسعود سپهر. تهران: انتشارات سروش.

راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی به انضمام اساس نامه و اصول و چارچوب برنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش / گروه پیش دبستانی.(1388)، دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب درسی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) ویراستار محمدکاظم بهینا، تهران:مدرسه.

رجبی موسی آباد، الهه(1389)،طراحی فضای آموزشی برای کودکان پیش از دبستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

رضایی، منیره(1388)،تربیت زیبایی شناسی( با تاکید بر آراء برودی)،تهران:وزارت آموزش و پرورش، معاونت پژوهش، موسسه فرهنگی منادی تربیت.

رضوی،محمدحسین(1391)،بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی،مقاله

روانجو،احمد(1376)،زیبایی شناسی از دیدگاه حکمای اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

زبردستان، نجمه(1391)، ادراک حسی در طراحی فضای کودک، نشریه معماری و فرهنگ، شماره 46، ص 1-8.

سازمان بهزیستی کشور، آیین نامه تاسیس و انحلال انواع مهدهای کودک (1384)، معاونت امور اجتماعی.

سلیمانی، پریسا(1390)، فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی(طراحی و چیدمان بر اساس دیدگاه ماریا مونته سوری)، فصلنامه رشد، آموزش و پرورش، شماره 13، زمستان 1390 ص39 تا 47.

سهیلی، بنفشه(1384)، صدای حجم(تاثیر هنر اسلامی و ترکیب نور و رنگ و صدا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

سینگری، م و ل، نمایان(1382)، نقش رنگ در زندگی، دومین همایش سراسری علمی، پژوهشی علوم انسانی(هنر) تبریز: باشگاه پژوهشگران جوان شعبه شمال غرب کشور.

شاطریان، رضا(1389)، طراحی و معماری فضای آموزشی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سیمای دانش.

شعرباف لیل آبادی،شیوا(1374)،معانی و مفاهیم سمبلیک رنگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

شولتز،دوآن(1392) تاریخ روانشناسی نوین، تالیف دوآن پی شولتز، سیدنی الن شولتز، ترجمه علی اکبر سیف و دیگران. تهران: نشر دوران.

صمدی، علی(1387)، ماریا مونته سوری، تهران:دانژه.

ضمیران، محمد(1377)، جستارهای پدیدارشناسانه پیرامون هنر و زیبای،تهران: نشر کانون.

عبادی، زهرا(1386)، بررسی عوامل موثر در طراحی ست تجهیزات کتابخانه کودک در مهدکودک ها، پایان نامه کارشناسی ارشد.

عبدی زاده، هاله(1389)، تاثیر رنگ ها، دوماهنامه بسپار، پوشرنگ، شماره 92.

عطاران، محمد(1368)،آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فرهادی توسکی(1378)، بهرام،عناصر بصری در طراحی داخلی، پایان نامه کارشناسی رشته طراحی صحنه، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

فضائلی،آزاده(1386)، بازنمایی عشق و مهرورزی در ادبیات کودکان گروه سنی الف، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش از دبستان، دانشگاه علامه طباطبایی.

قران کریم

کاشانی، محمدرضا(1384).رویایی برای احیای فضای آموزشی، انتشارات مدرسه نو.

کالینسون، وایانه،تجربه زیبایی شناختی، مترجم فریده فرنودفر، تهران: فرهنگستان هنر.

کرونر،والتر(1385)،معماری برای کودکان، ترجمه احمد خوشنویس والمیرا میر رحیمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج هنر.

لوشر، ماکس(1392)، روانشناسی رنگ ها، ترجمه ویدا ابی زاده، تهران: درسا.

لوینسون،جرولد(1387)، زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی شناسی جدید، پل گایر و جرولد لوینسون، ترجمه فریبرز مجید، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.

لیندون، جین(1389)، سازماندهی فضاهای فیزیکی: برای کودکان از تولد تا سه سالگی، طراحی اتاق و تجهیزات، با همکاری جین لیندون و آن لنگستون؛ مترجمان زهره دهقانی، فرخنده مفیدی، تهران: جوانه رشد.

محققی، زهره(1366)،معماری داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

محمودی،کوروش و شکیبامنش،امیر(1384)، اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری شهرسازی، تهران: انتشارات هله.

محمودی، محمد مهدی(1390)،طراحی فضای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

مفاتیح الجنان

مفیدی، فرخنده(1372)،آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی( رشته علوم تربیتی)، تهران: پیام نور.

مفیدی، فرخنده(1383)،آموزش پیش دبستانی و دبستانی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

مفیدی، فرخنده(1383)، برنامه آموزش وپرورش پیش از دبستان، انتشارات سمت.

مفیدی، فرخنده(1386)، مدیریت مراکز پیش دبستانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

مکوند، شیده(1390)، عناصر طراحی داخلی، تهران:زیتون سبز.

نایبی، بتول(1386)، تاثیر نور فضاهای داخلی بر کیفیت زندگی و رفتارهای اخلاقی انسان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 4،ص 65.

نظارت، حسین(1382) بررسی فضا رنگ فرم در طبیعت استان سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

نیوتن،اریک(1965)،معنی زیبایی،ترجمه پرویز مرزبان، تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1343.

ولان، براید(1378)، همنشینی رنگ ها2، راهنمای خلاقیت در ترکیب رنگ ها، ترجمه و تنظیم فریال دهشتی، شاهرخ ناصرپورپیراد، تهران:نشرکارنگ.

هارتلی بروئر، الیزابت(1390)، ایجاد انگیزه در کودکان، ترجمه احمد ناهیدی، تهران:جوانه رشد.

هگل، گئورک، ویلهم فردریش(1391)،زیبایی شناسی، ترجمه ستاره معصومی، تهران: نشر آرشام.

یزدانی،مجتبی(1382)،حقیقت زیبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

منابع لاتین

Broudy,h.s.(1973) the aesthetic dimension of education in p.f doyle(ed) educational judgments. London : rutledge & kegan paul.

Broudy,h.s.(1972) en cherishing: an essay on aesthetic education university of illinios press.

B.k. Hawest,et al. (2012). Effects of four workplace lighting technologies on perception, cognition. International journal of industrial Ergonomics,no 42,122-128

Del almo, M.R(1999) design for fun, play grouns._

Feisne. Anderson, color. London,lournceking publishing.2001._

kopacz, Jeanne,(2003), color in three – dimensional design , megraw – hill.

Lucente,roberta,(2010)’design for children, International conference on ‘designing for children ‘ with focus ‘ play + learn’ university of calabria’ venne :IDC , IIT bomby.

M.L. Hidayetoglu et al.(2012). The effects of color and light on indoor wayfindig and the evaluation. Journal of Environmental psychology, no 32,50-58

R.Daggett, W.(2008).color in an optimum learning Environment. Retrieved from international center for leadership in Education web site.

Branz-ltd, c.(2007). Designing quality learning space: lighting. Retrieved from

Santella,m.e.(2009). how color impact  moods,feeling,and behaviors. Product usage and demographics studio.

Rey, justin.(2012). Colour kindergarten. Retrieved from Palatre & Leclere

soledad , l ,(1998) childrent s room.

www. Media knowall.com/ representation. Html

www. Colour  pcychology. about.com

www. My docamonts/ myebooks/ color bychology/ cray colorsy mbolism.

http://www.minedu.govt.nz.

http://fa.wikipedia.org

پیوست ها

 

پيوست 1 : پرسشنامه

 

بسمه تعالی

مدیریت محترم مرکز آموزشی پیش از دبستان

با سلام و احترام؛

این پژوهش قصد دارد به بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بپردازد. بنابراین نظرات ارزشمند شما می‌تواند در جهت زیبا سازی مراکز پیش از دبستان و ارائه ی راهکارهایی در این خصوص راهگشا باشد. خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را در خصوص هر یک از عوامل با زدن علامت  *   مشخص فرمایید.

 

با سپاس فراوان– لیلا محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستان

 

ردیف سوالات الف ب ج د
1 آیا در طراحی اتاق‌های مهد کودک  تنوع رنگ وجود دارد؟ خیر کم متوسط زیاد
2 آیا در کلاس هایی که از نظر روشنایی طبیعی خوب نیستند از رنگ‌های روشن استفاده شده است؟ خیر کم متوسط زیاد
3 آیا در اتاق خواب کودک از رنگ‌های ملایم و ملیح مثل آبی و سبز استفاده شده است؟ خیر کم متوسط زیاد
4 آیا در کلاس‏ها و کارگاهها از رنگ‌های شاد و درخشان مثل زرد و نارنجی و قرمز استفاده شده است؟ خیر کم متوسط زیاد
5 آیا در راهرو‌ها از رنگ‌های روشن و زنده که باعث تحریک دانش‏آموزان جهت مراعات در حرکت می‏شود استفاده شده است؟ خیر کم متوسط زیاد
6 آیا رنگ سقف مکان مطالعه کودک سفید و روشن می‏باشد؟ خیر کم متوسط زیاد
7 آیا در کلاس‏های کوچک ، رنگ‌های روشن و سرد  برای بزرگ تر نشان دادن  وجود دارند؟ خیر کم متوسط زیاد
8 آیا در رنگ آمیزی دیوارها از رنگ‌های ملایم با رعایت هارمونی مناسب برای داخل      مهدکودک استفاده شده است؟

(منظور از هارمونی مناسب هماهنگی رنگ‌ها با هم است که باعث زیبایی بیشتر آن می‌شود)

خیر کم متوسط زیاد

 

Allameh Tabatabai University

Faculty of Psychology and Education

Thesis for master’s degree in primary education

Title:

Study of Aesthetic Elements in the Environmental Education Design in Center of Pree_School According to Instruction State Welfare Organization of Iran and Compliance to Standards

Supervised by

Dr. Farkhonde mofidi

Consulted by

Dr. Jamalledin kolainejad

Refereed by

Dr. Irandokht fayyaz

Researcher

…………………….

Summer 2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 36 = 37