بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی در شهر تهران

990,000تومان

توضیحات

بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی در شهر تهران

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 4
1-3- اهداف تحقیق 5
1-4- پرسش های تحقیق: 6
1-5- فرضیه های تحقیق: 7
1-6- متغیرهای تحقیق: 7
1-8- روش جمع آوری اطلاعات: 12
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 12
1-10- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 12
1-11- قلمرو تحقیق: موضوعی، مکانی، زمانی: 13
1-12- مدل مفهومی تحقیق: 13
1-13- جمع بندی کلی فصل اول: 14
فصل دوم: مبانی نظری 15
2-1- مقدمه: 16
2-2- اهمیت توسعه سازمانی 17
2-3- عملکرد مالی: 18
2-4- تبلیغات: 20
2-4-1- رابطه تبلیغات و سودآوری: 25
2-5- خلاقیت و نوآوری: 26
2-4-1- اثر نوآوری بر عملکرد سازمانی: 31
2-6- نام تجاری: 32
2-4-1- ابعاد ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتری: 34
2-4-2- ارزش ویژه نام و نشان تجاری: 35
2-4-3- رویکرد مالی نسبت به ارزش ویژه نام و نشان تجاری: 35
2-7- فناوری: 36
2-7-1- اینترنت: 36
2-8- پیشینه پژوهش: 41
فصل سوم: روش تحقیق 45
3-1- مقدمه: 46
3-2- روش پژوهش 47
3-3- فرضیه های پژوهش 47
3-4- جامعه و نمونه پژوهش 48
3-5- قلمرو پژوهش: موضوعی، مکانی، زمانی: 48
3-6- ابزار و روش های گردآوری اطلاعات 48
3-7- روایی و پایایی ابزار مورد استفاده 49
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات 50
3-8-1- روش تحلیل عاملی: 50
3-8-2- روش معادلات ساختاری: 52
3-8-3- مدل اندازه گیری 55
3-8-4- اصطلاحات مدل يابي معادلات خطي 56
3-8-5- ارزيابي تناسب يا برازش 57
فصل چهارم: 59
تجزیه و تحلیل دادهها 59
4-1- مقدمه 60
4-2- بخش اول: آمار توصيفي 61
4-2-1- متغیر سابقه کار: 61
4-2-2- متغیر سطح تحصیلات: 62
4-2-3- متغیر جنسیت: 62
4-2-4- متغیر پست سازمانی: 63
4-2-5- آماره هاي توصيفي نحوه توزیع متغيرهاي تحقيق 63
4-3- بخش دوم: آمار استنباطی 65
4-3-1- اجرای تحلیل عاملی: 65
4-3-2- نتایج تحلیل عاملی تائیدی مولفه ها 65
4-3-3- تحلیل مدل ساختاری و آزمون فرضیات: 71
4-3-4- آزمون فرضیه های پژوهش: 74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77
5-1 مقدمه 78

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:

اگر گفته شود هدف نهایی هر سازمان و شرکتی دستیابی به اهداف و منافع مالی است، سخن گزافه ای نیست. زیرا اساسا سازمان عبارت است مجموعه ای متشکل از انسان ها، ساختارها و ابزارها که اهداف و مقاصد گوناگونی را دنبال می کند که یکی از این اهداف، موضوعات مالی می باشد. البته اهمیت این موضوع برای هر سازمان، بسته به نوع، ماهیت و خاستگاه تاسیس آن سازمان متفاوت است. مقوله مالی و منافع درآمدی برای سازمان های خصوصی بسیار پراهمیت تر از سازمان های دولتی می باشد. از این رو اهمیت روش ها، ابزارها و رویکردهایی که موجب افزایش درآمد و زمینه ساز توسعه مالی این قبیل شرکت ها می شود نیز دو چندان می گردد. بر این اساس در این تحقیق به دنبال شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر رشد فروش، سودآوری و توسعه مالی شرکت های فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی در شهر تهران می باشیم. شرکت های ارائه دهنده محصولات حفاظتی و نظارتی به عنوان نوعی از شرکت های خصوصی که هدف اصلی آنها افزایش فروش و سودآوری می باشند، از حیث نوع محصول و خدمات، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. لذا در این فصل جهت آشنایی بیشتر ابتدا، کلیات طرح شامل بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیه های پژوهش، پرسش های تحقیق، روش بررسی، نحوه تحلیل داده ها و …، مورد مطالعه قرار می گیرد. در انتها نیز مدل مفهومی تحقیق معرفی می شود.

 

1-2- بیان مسئله:

بدون شک مهم ترین و حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی، بحث های مالی و اقتصادی می باشد. اهمیت موضوعات مالی و بودجه کمابیش برای همه سازمان ها اعم از دولت و غیردولتی اهمیت دارد، اما این مسئله برای سازمان های غیردولتی و خصوصی اهمیت دوچندان می یابد. زیرا چرخه حیات سازمانی این دست از سازمان ها و شرکت ها به طور مستقیم با درآمدهای مالی آنها گره خورده است و با بودن و نبودن آنها در ارتباط است. از این رو، پرداختن به موضوعات مالی، آشنایی با روش های جدید درآمدزایی و توسعه مالی برای سازمان ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط مدیران باید با توجه به صنعت و وضعیت اقتصادی، سیاسی، علمی و سایر روندهای تاثیر گذار بر کسب و کار؛ عوامل موثر و تاثیرگذار در توسعه مالی سازمان را به منظور افزایش سودآوری در آینده را شناسایی تعیین و تبیین نمایند.
امروزه به دلیل تغییر و تحولات متفاوت و افزایش رقابت، همواره شرکت ها در پی کسب مزیت رقابتی می باشند. مزیت رقابتی سازمان های را قادر می سازد تا با تکیه بر حوزه ها یا مشخصه هایی که در آن ها نسبت به رقبا شاخص هستند یا به توانایی منحصر به فردی دست یافته اند پیش روند. عوامل مختلفی می تواند برای هر سازمان به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود. خبرگی و استفاده از ابزارها و روش هایی که منجر به توسعه مالی و افزایش درآمد می شوند، می توانند به مزیت رقابتی برای سازمان ها تبدیل شوند. بنابراین شناسایی عوامل و مولفه هایی که بر افزایش فروش، سودآوری و توسعه مالی سازمان ها تاثیرگذارند و بکارگیری موثر از آنها، از اهمیت خاصی برخورد می باشد.
از این رو، این تحقیق بر آن است با در نظر گرفتن چهار عاملفناوری و تکنولوژی، تبلیغات، نوآوری و نام تجاری؛ تاثیر آنها را بر روی افزایش فروش، سودآوری و در نتیجه توسعه مالی شرکت های فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و امنیتی شهر تهران را مورد بررسی قرار دهد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:
– شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی شهر تهران.
اهداف فرعی:
– شناسایی عوامل و مولفه های مرتبط با بعد «فناوری و تکنولوژی» که بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر گذارند.
– شناسایی عوامل و مولفه های مرتبط با بعد «تبلیغات» که بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر گذارند.
– شناسایی عوامل و مولفه های مرتبط با بعد «نام تجاری» که بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر گذارند.
– شناسایی عوامل و مولفه های مرتبط با بعد «خلاقیت و نوآوری» که بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر گذارند.
اهداف کاربردی:
هدف کاربردی این تحقیق،شناسایی و ارائهآن دسته از عوامل تاثیرگذار بر سودآوری، افزایش فروش و توسعه مالی شرکت های فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و امنیتی می باشد.
بهره وران:
بهره وران و استفاده کنندگان اصلی از نتایج این تحقیق در وهله اول کلیه شرکت های فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و امنیتی می باشد. ولی به عنوان مطالعه انجام شده می تواند مورد استفاده سایر سازمان ها و نهادهای مشابه، و همچنین سایر پژوهشگران قرار گیرد.

 

1-4- پرسش های تحقیق:

پرسش اصلی تحقیق:
– چه عواملی در توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی در شهر تهران موثر می باشند؟
پرسش های فرعی تحقیق:
– عوامل مرتبط با «فناوری و تکنولوژی» که در توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی تاثیرگذارند چه می باشند؟
– عوامل مرتبط با «تبلیغات» که در توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی تاثیرگذارند چه می باشند؟
– عوامل مرتبط با «نام تجاری» که در توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی تاثیرگذارند چه می باشند؟
– عوامل مرتبط با «خلاقیت و نوآوری» که در توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی تاثیرگذارند چه می باشند؟

1-5- فرضیه های تحقیق:

– بهره گیری از قالبت های «تکنولوژی و فناوری های جدید» بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر مثبتی دارند.
– بهره گیری از قابلیت های «تبلیغات و پیام های تبلیغاتی» مناسب بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر مثبتی دارند.
– بهره گیری از قابلیت های «نام تجاری» بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر مثبتی دارند.
– استفاده از قابلیت های «خلاقیت و نوآوری» بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستم های حفاظتی و نظارتی تاثیر مثبتی دارند.

 

1-6- متغیرهای تحقیق:

تکنولوژی:
در طول دو دهه گذشته بسیاری از کشورها در حال توسعه بازار مالی و رشد اقتصادي خود بوده اند. وجود فناوري¬ هاي روز و استفاده از تکنولوژي جدید در حوضه کسب و کار تاثیر بسیار زیادي در پیشرفت یک شرکت و سودآوري آن می گردد (خونگ، 2013). امروزه بر همه روشن است که انسان هایی که از ارتباطات متنوع تري براي ارائه محصولات خود استفاده می کنند، همیشه زودتر به نتیجه می رسند و در نتیجه باعث سودآوري در حوضه کسب و کار خود می باشند (دموری و همکاران، 1393). استفاده از اینترنت که خود یک تکنولوژي بسیار قوي و همچنین بروز از بابت اضافه شدن کاربران بیشتر به آن می باشد، تاثیر بسیار چشمگیري در توسعه مالی و سودآوري یک شرکت می گردد، طراحی سایت هاي پویا و بروز در زمینه اطلاع رسانی و همچنین تجارت الکترونیک که خود موثر در فروش و سودآوري با هزینه هاي پایین می باشد و یا شبکه هاي اجتماعی که امروزه بیشتر فعالان در این شبکه هاي اجتماعی در حال فعالیت می باشند. در سالهاي اخیر با رشد و توسعه فناوري هاي مبتنی بر وب و ارتقا ظرفیت شبکه هاي تعاملی در محیط اینترنت، شاهد گرایش عمومی به سوي شبکه هاي اجتماعی بوده ایم. توسعه شبکه هاي اجتماعی به عنوان یک مقوله جدید فناورانه و به عنوان یک زیرساخت ارتباطی و تعاملی که منجر به حضور و فعالیت عمومی در آنها می شود مزیت ها و فرصت هاي بسیاري ایجاد می کنند. نکته بارز و ناگزیر آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیاي شبکه هاي اجتماعی روز به روز گسترده تر و متنوع تر و از همه مهمتر کاربردي تر و تخصصی تر می شود و این ما هستیم که باید خود را براي بهره گیري از مزیت هاي بیشمار آنها آماده کنیم (حسنی، 1393). دامنه گسترش شبکه هاي اجتماعی عمومی در وب امروز به نحوي است که سازمانهاي گوناگون به دنبال بهره برداري از آنها هستند. زیرا سرمایه اجتماعی که در شبکه هاي اجتماعی شکل گرفته است بهترین ابزار براي فعالیت هاي گروهی و عمومی براي شرکت ها می باشد. اگر کمی بحث فناوري و تکنولوژي را گسترش دهیم، می توان استفاده از نرم افزارهاي مبتنی بر تلفن هاي هوشمند که خود باعث ارتباط آنلاین و لحظه به لحظه با شبکه هاي اجتماعی مانند لاین و وایبر نیز از روش هاي اطلاع رسانی در جهت فروش براي سودآوري یک شرکت می باشد، اشاره نمود.
تبلیغات:
هدف از تبلیغات معرفی محصولات به مشتریان است و مشتریان بر اساس تبلیغات صورت گرفته با کیفیت، قیمت و خدمات شرکت ها آشنا می شوند. این موضوع باعث خواهد شد تا مشتریان در هنگام خرید، کالایی را انتخاب کنند که از طریق تبلیغات اطلاعاتی درباره ي آن، کسب کردند. شاید براي اکثر فعالان حوضه بازار ثابت شده که براي افزایش فروش و در نتیجه سودآوري بیشر و یا درحالت کلی نتیجه بازگشت سرمایه گذاري، بایستی تمهیدات جدي در زمینه تبلیغات در نظر گرفت. تبلیغات در یک شرکت و بر روي محصولات جز اساسی و مهم در زمینه فروش، سودآوري و مطرح شدن یک شرکت را دارد. از طرفی نتیجه تبلیغات گاهی در کوتاه مدت و گاهی در بلند مدت نمایانگر می شود (پارک و شاون، 2012). تبلیغات بر روي هر کسب و کاري ممکن می باشد، هزینه هایی هم دربردارد ولی در براین هزینه ها، نتایج بسیار خوبی را نیز به ارمغان می آورد. در تحقیقی که بر روي فروش در صنعت رستوران شده، تبلیغات یک ابزار بسیار مهم و اساسی براي بدست آوردن توجه مشتري و ایجاد ارزش ویژه برند در بازار می باشد (سو و جانگ، 2008).
نام تجاری:
امروزه هویت نام تجاري همانند سرمایه براي سازمان و محصولات آن ارزش می آفریند، از این رو ارتقاي نام تجاري در بسیاري موارد به استراتژي سازمان تبدیل می گردد. نام تجاري تصویري از محصولات در بازار است. برند سازي مقوله اي بسیار حساس است و به دست آوردن فرصت ایجاد و فاداري در مشتري به سهولت صورت نمی گیرد و احساسات نسبت به یک برند در دیگران به راحتی تخریب می شود. ضرورت و جایگاه دیدگاه مشتري در برند سازي تا جایی اهمیت دارد که مباحث گسترده روانشناختی مطرح می گردد، طبق تعریفی که از برند ارائه شده، یک برند، یک نام یا یک سمبل است که هدف آن مشخص کردن کالاها یا خدمات از سایر کالاهاي یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و براي متمایز ساختن آن کالاها یا خدمات از کالا و خدمات رقبا می باشد (حبیبی و همکاران، 1393). افرادي که با نام تجاري سروکار دارند، در پی کیفیت یا خصوصیات خاصی هستند که آن را ویژه یا منحصر به فرد می نمایند (کاپفر، 2008).
نوآوری:
بررسی ها نشان داده که فعالیت هاي مربوط به توسعه نوآوري، علم و فناوري به عنوان پیشران هاي اصلی بهره وري و رشد اقتصادي می گردد و به طور چشم گیري در توسعه اقتصادي و بهبود سطح زندگی یاري می رساند (نوروزی و همکاران، 1388). نوآوري به روش هاي متفاوتی ممکن می باشد. مثلا نوآوري می تواند در مورد نیروي انسانی باشد و یا نوآوري می تواند در زمینه فنآوري باشد. در تحقیقی که تاثیر نوآوري بر روي فنآوري در 32 کشور توسعه یافته صورت گرفت، نشان داد که کشورهایی که از نوآوريهاي بروزتر در فنآوري استفاده می نمایند، از رشد اقتصادي بیشتری نسبت به کشورهاي دیگر بهره مند می شوند (سو و سوان، 2014). لذا شرکت هایی که عوامل سازمانی آن قابلیت نوآوري را دارا باشند و این نوآوري ها به گونه اي در زمینه فنآوري و همچنین عوامل موثر در توسعه مالی شرکت دخیل باشند، قادر خواهد بود که باعث سودآوري شرکت گردد.
فروش:
از دیگر عوامل و متغیرهاي وابسته در این پژوهش، متغیر افزایش فروش می باشد. تبلیغات، نوآوري و … هزینه هایی را در بردارد و تمام این موارد در صورت نتیجه بربودن، باعث افزایش در بخش فروش محصولات می گردد که هدفی که از افزایش فروش در نظر گرفته می شود، سودآوري شرکت می باشد، حال این مدیر دانا و توانمند می باشد که قادر خواهد بود با استفاده از عوامل موجود، به گونه اي برنامه ریزي نماید که فروش در شرکت بالا رفته و این مورد سبب افزایش سود شرکت گردد.
سودآوری:
یکی از متغیرهاي وابسته سودآوري می باشد. امروزه تمام تلاش شرکت ها در زمینه سودآور بودن فعالیت هاي آن ها می باشد، مدیران بایستی عوامل لازم براي سودآوري را شناسایی نموده و با اتخاذ تصمیمات درست نسبت به سودآوري شرکت تلاش نمایند (اربابیان و صفری، 1388). هدف از سودآوري در این تحقیق و پژوهش، سودآوري شرکت از طریق اتخاذ عوامل موثر در افزایش فروش محصولات شرکت می باشد در واقع روش ها و فعالیت هایی که منجر به سودآوري براي شرکت یا دفتر گردد.

1-7- روش تحقیق:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزو پژوهش های کاربردی است، چرا که پژوهش های کاربردی بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش کاربردی پژوهشی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارتی دیگر پژوهش های کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (سرمد و همکاران، 1393). نتایج بدست آمده از پژوهش های کاربردیبرای تسهیل عملیات اجرایی و یا حل مشکل آن بکار می روند.
همچنین پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری و پرداختن به مسئله از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. زیرا این تحقیق درصدد شناسایی و توصیف عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی شرکت های مورد مطالعه می باشد. در پژوهش های توصیفی، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر یا مطلب چگونه است. در این پژوهش ها لزوما از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود (حافظ نیا، 1389).

1-8- روش جمع آوری اطلاعات:

در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های علمی داخلی و خارجی؛ ادبیات و مبانی نظری مرتبط با پژوهش و نیز پیشینه تحقیق بررسی می شود. سپس به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل و پاسخ به پرسش ها و فرضیات تحقیق، با استفاده از روش پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری می شود.

 

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل داده های و ارائه نتایج مورد نظر، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. بدین ترتیب از روش های آمار توصیفی از قبیل جداول و نمودار فراوانی، شاخص های تمایل مرکزی و پراکندگی برای بیان ویژگی های نمونه آماری تحقیق همچون سن، سطح تحصیلات، سابقه کاری و جنسیت استفاده می شود. در بحث روش های آمار استنباطی نیز از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق، از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، و از روش معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده خواهد شد. از این رو در این تحقیق از نرم افزارهای اکسل، SPSS و Lisrel بهره گرفته خواهد شد.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

منابع :

1- حسینی، سیدمحمود و سالار، جمشید (1390)، بررسی تاثیر بازارمداری و نوآوری عملکرد شرکت های غذایی بورس، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شمتره پیاپی (6).
2- اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز، خدادا کاشی، فرهاد، پورعبادالهیان، محسن؛ و دهقانی، علی (1391)، رابطه تاصیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران (رویکرد خطی)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، سال اول، شماره 1، صص 63-97.
3- قنبری نژاد اسفقن سری، مجید و محمدی آلمانی، امین، (1391)، بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 2.
4- نیکومرام، هاشم و زارعی سودانی، علیرضا (مقایسه نقش فروش و سود در ارزشیابی شرکت: مطالعه موردی صنعت سیمان، مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره نهم.
5- تامس، داونپورت و لارنس (2000)، مدیریت دانش، رحمان سرشت، تهران، انتشارات ساپکو.
6- دیواندری، علی، حقیقی، محمد، الهیاری، اشکان و باقری، تینا (بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 30، صص 29-48.
7- فلاحی، فیروز و دهقانی، علی (1389)، ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های رشد و توسهه اقتصادی، سال اول، شماره اول.
8- حقیقت، حمید و موسوی، احمد (1386)، بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 14، شماره 47، صص 63-82).
9- نمازی، محمد و ابراهیمی (1388). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 4، ص 4-23.
10- صحت، سعید، باجمالوی رستمی، حمیده و کشکولی، محبوبه (1391)، تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 12، صص 71-90.
11- کریمی علوی¬جه، محمدرضا و احمدی، شیدا (1392)، اثر کیفیت طراحی وب سایت های خبری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکتورنیکی (مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 2، صص 285- 306.
12- جلیلیان، حسین؛ ابراهیمی، عبدالحمید و محمودیان، امید (1391)، تاثیر دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: محصولات لپ تاپ شرکت دل)، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 4، صص 41-64.
13- عباسی، ابراهیم و گلدی صدقی، امان (1389)، بررسی اثر کارآیی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، صص 57-74.
14- دستگیر، محسن، عرب صالحی، مهدی، امین جعفری، راضیه و اخلاقی، حسنعلی‌(1393)، تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره بیست و یکم، صص 1- 36.
15- حسینی، سیدمحمود، ابوالفضلی، سید ابوالفضل و رحیمی هلری، محمد (1388)، بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده: مطالعه موردی نام و نشان تجاری ایرانول)، چشم انداز مدیریت، شماره 32، صص 9-28.
16- نوروزی پور، کریم، محمدی، مهدی و علیزاده، نادی (1390). روندی به سوی گزارشگری مالی الکترونیکی: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر افشای داوطلبانه شرکت، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره یازدهم.
17- فلاحی، فیروز و دهقانی، علی (1389)، ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)، فصلنامه علمی پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول.
18- ضیایی، ل. (1390)، رابطه عوامل بازاریابی الکترونیکی با وفاداری مشتریان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
19- حجازی، رضوان، شایانفر، سپیده و راست خدیو، انسیه (1392) بررسی رابطه جریان های نقدی آزاد با بازده دارایی، بازده فروش و نرخ رشد سود، پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال دوم، شماره 3، صص 7-29.
20- کاتلر، فیلیپ (1389). مدیریت راهبردی نام تجاری، ترجمه سینا قربانلو، انتشارات مبلغان، چاپ دوم، صص 109-111.
21- وای گی، چ (1382)، جهانگردی در چشم اندازی جامع، علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ص 257.
22- فروزفر، ع (1386)، اصول و فنون تبلیغات، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
23- سجودی، ف. و نامور، ز. (بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی، مجله زبان و زبان شناسی، شماره 2.
24- حسینی، سیدمحمود و سالار، جمشید (1392)، بررسی تاثیر بازارمداری و نوآوری بر عملکرد شرکت های غذایی بورس، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، صص 107-120.
25- خجسته، ح. (1381)، درآمدی بر جامعه شناسی رادیو، انتشارات تحقیق و توسعه صدا، تهران، ص¬5.
26- قوچانی، فرخ؛ هاشم نیا، شهرام و اقبال، رویا (1392)، بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی سواری، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 20، صص 104-120.
27- حکیم آرا، محمدعلی (1383)، تبلیغات متقاعدگرایانه، انتشارات خانه کتاب، تهران، ص 232.
28- کرایسل، ا. (1381)، درک رادیو، معصومه عصام، انتشارات تحقیق و توسعه صدا، تهران، ص 3.
29- عزیزی، شهرام و بسحاق، مریم (1391). شناسایی موانع توسعه فروش اینترنتی: رویکرد پژوهش آمیخته، مدیریت تولید و عملیات، دوره سوم، شماره
30- سیدصالحی، علیرضا، خاتمی نژاد، حامد و کریمی راد، علی (1391). بررسی درک هزینه تبلیغات و ارتقاء فروش در ایجاد وفاداری برند.

31- Athanasopoulou, P. (2009). Relationship quality: a critical literature review and
research agenda. European Journal of Marketing, 5(6): 583-610.
32- Bansal, H.S. & Voyer, P.A. (2000). Word-of-mouth processes within a services
purchase decision context. Journal of Service Research, 3(2): 166-77.
33- Dalrymple, Douglas J. & Parsons, Leonard J. (1995). Marketing Management. New York: John Wiley & Sons, Inc.
34- Dalrymple, Douglas J. and Parsons, Leonard J.(1990). Marketing Management: Strategy and Cases. Toronto: John Wiley & Sons.
35- Han, J. K., Kim, N., & Srivasta, R. K. (1998). “Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link?”. Journal of Marketing, 62(4), 30−45.
36- Hine, D., & Ryan, N. (1999). “Small service firms — Creating value through innovation”. Managing Service Quality, 9(6), 411−422.
37- Graham Jr. Roger C. & Frankenberger, Kristiana D., (2000), “The Contribution of Changes in Advertising Expenditures to Earnings and Market Values,” Journal of Business Research, Vol 50, Issue 2, pp. 149-155.
38- Cooper, J. R. (1998). “A multidimensional approach to the adoption of innovation”. Management Decision, 36(8), 493−502.
39- Bramhandkar, A., Ericson, S., Applebee, I. (2007), Intellectual Capital and Organizational Performance: an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management, 5 (4): 357 –362. available online at www.ejkm.com.
40- Knox, S. (2002). “The broad room agenda: Developing the innovative organization”. Corporate Governance, 2(1), 27−36.
41- Damanpour, F. (1991). “Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators”. Academy of Management Journal, 34(3), 555−590.
42- Lukas, B. A., & Ferrell, O. C. (2000). “The effect of market orientation on product innovation”. Journal of Academy Of Marketing Science, 28(2), 239−247.
43- McAdam, R., Armstrong, G., & Kelly, B. (1998). “Investigation of the relationship between total quality and innovation: A research study involving small organizations”. European Journal of Innovation Management, 1(3), 139−147.
44- Cumming, B. S. (1998). “Innovation overview and future challenges”. European Journal of Innovation Management, 1(1), 21−29.
45- Sutton, C.J. (1974), “Advertising, Concentration and Competition”, Economic Journal, 85, 156-76.
46- Comanor, W.S. and Wilson, T.A. (1967), Advertising, Market Structure and Performance, Review of Economic and Statistics, vol.57, pp.133-140.
47- Graham Jr. Roger C. & Frankenberger, Kristina D., (2000),”The Contribution of Changes in Advertising Expenditures to Earnings and Market Values,” Journal of Business Research, vol. 50, Issue2, pp. 149-155.
48- Avlonitis, G. J., & Tzokas, N. (1994). “Assessing the innovativeness of organizations and its antecedents: Project innovstrat”. European Journal of Marketing, 28(11), 5−28.
49- Calantone, R. J. , Cavusgil, S. T. and Zhao, Y. (2002), “Learning orientation, firm innovation capability and firm performance”, Industrial Marketing Management, Vol. 31, pp. 515-24.
50- Baker, W. E. , and Sinkula, J. M. (2002) , “Market orientation, learning orientation and product innovation: delving into the organization’s black box”, Journal of Market-Focused Management, Vol. 5 No. 1, pp. 5-23.
51- Jime´nez-Jimenez, Daniel. and Valle, Raquel Sanz Hernandez-Espallardo, Miguel. (2008), Fostering innovation The role of market orientation and organizational learning, European Journal of Innovation, Management Vol. 11 No. 3.
52- Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name.New York: The Free Press
53- Aaker, David A. and Joachimsthaler (2006), “Brand Leadership”, New York, Ny: Free press. Aaker, David A. and Kevin, Lane Keller (1990), “Consumer Evaluation of Brand Extension”, Journal of Marketing, 54, 27-40.
54- Chattopadhyay, T., Shivani, S. & Krishnan, M. (2009). “Determinants of brand equity- A blue print for building strong brand: A study of automobile segment in India”, African Journal of Marketing Management ,1 (4), pp. 109-121.
55- Simon, Carol J. and Sullivan, Mary W. (1993), “The Measurement and Determinants of Brand Equity: a Financial Approach”, Marketing Science,10, 28-52.
56- Katler, P. & K. L. Keller (2006), Marketing Management, 12th Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی شرکت ها و دفاتر فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی و نظارتی در شهر تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

66 + = 69

شناسه محصول: buy201 دسته: ,