بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

59,000تومان

توضیحات

چکیده :
امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است.
در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش مواجه اند که باید آن ها را مورد توجه و پژوهش قرار دهند. از جمله این موضوعات “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” است.
در راستای پرداختن به این ضرورت، این تحقیق با بررسی مبانی نظری و عملی مقوله مدیریت دانش و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت موثر در سازمان های دانش محور، عوامل هشت گانه کلیدی موفقیت مدیریت دانش را در یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی کشور ج.ا. ایران ارائه داده است.
کلید واژه: دانش، مدیریت دانش، عوامل کلیدی موفقیت، سازمان تحقیقاتی

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه………. 2
2-1 موضوع تحقیق………… 2
3-1 تعریف و بیان مسئله…… 2
4-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…… 3
5-1 اهداف تحقیق…………… 5
6-1 سوالات تحقیق…………. 5
7-1 تعرف واژگان کلیدی………………. 5
8-1 روش تحقیق…………….. 6
9-1 قلمرو تحقیق…………….. 6
10-1 محدودیت های تحقیق……………. 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
بخش اول: سازمان های تحقیقاتی 9
1-1-2 مقدمه….. 10
2-1-2 ماهیت تحقیق و سازمان تحقیقاتی ………….. 10
3-1-2 ضرورت و اهمیت تحقیقات……. 12
4-1-2 وجه تمایز سازمانهای تحقیقاتی با سایر سازمانها…………. 14
5-1-2 چالش های پیش روی سازمانهای تحقیقاتی………………. 17
بخش دوم: مدیریت دانش 19
1-2-2 مقدمه…. 20
2-2-2 دانش: ماهیت، سلسله مراتب و انواع آن……. 20
3-2-2 مدیریت دانش……….. 23
4-2-2 مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی….. 25
5-2-2 عوامل كليدی اجرای موفق مدیریت دانش… 26
فصل سوم: روش تحقیق 31
1-3 مقدمه……….. 32
2-3 جامعه و نمونه آماری….. 32
1-2-3 اطلاعات توصيفي خبرگان گروه اول ………. 33
2-2-3 ويژگيهاي خبرگان گروه دوم …. 33
3-3 روش جمع آوري اطلاعات ……….. 34
4-3 ابزار جمع آوري اطلاعات (داده ها)……………. 34
5-3 مراحل جمع آوري اطلاعات………. 34
6-3 مراحل تحلیل داده ها….. 35
1-6-3 روايي و پايايي پرسشنامه…………. 35
2-6-3 کفایت نمونه گیری………………. 37
3-6-3 تحلیل عاملی……….. 39
4-6-3 آزمون فریدمن……… 39
فصل چهارم: محاسبات و يافته هاي تحقیق 42
1-4 مقدمه……….. 43
2-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره یک……………. 43
3-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره 2… 43
1-3-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم………. 44
4-4 تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از پرسشنامه شماره2………… 45
1-4-4 تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان(پایایی)………. 47
2-4-4 کفایت نمونه گیری… 47
3-4-4 تحلیل عاملی………… 48
4-4-4 آزمون فریدمن……… 57
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 61
1-5 نتیجه گیری ……………… 62
2-5 پیشنهادات…. 64
منابع و مراجع…… 71
پیوست ها………… 79

فهرست جداول
جدول1-2 عوامل موفقیت مدیریت دانش……………. 28
جدول 1-4 عناوين متغييرهاي بكار گرفته شده در نرم افزار……. 45
جدول 2-4 ضريب آلفا…….. 47
جدول 3-4 ضريب دو نیمه گاتمن……… 47
جدول 4-4 شاخص KMO و آزمون بارتلت …….. 48
جدول6-4 واریانس کل……. 50
جدول7-4 ماتريس اجزا یا عامل های چرخیده نشده……………. 51
جدول8-4 ماتريس چرخیده شده اجزا………………. 53
جدول9-4 محتواي عوامل اصلي………. 54
جدول10-4 عناوين عوامل اصلي……….. 56
جدول11-4 آماره آزمون فریدمن…….. 57
جدول12-4 آماره توصیفی آزمون فریدمن………… 57
جدول13-4 آماره رتبه بندی آزمون فریدمن………. 58
جدول14-4 محاسبه متوسط میانگین رتبه متغیرها…. 59
جدول15-4 رتبه بندی عوامل اصلی….. 60

فهرست تصاویر و نمودارها
شکل1-2 ارتباط بازگشتی میان داده، اطلاعات و دانش……………. 21
شکل2-2 پیشران سرمایه تحقیق و توسعه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی………. 26
شکل 1-3 ساختار تحقیق…….. 40
نمودار 1-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم از نظر میزان تحصیلات…. 44
نمودار 2-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم از نظر سابقه خدمت تحقیقاتی……….. 44
نمودار3-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم از نظر سن…….. 45
نمودار4-1 تصویر گرافیکی مقادیر ویژه…. 51

فهرست فرمول ها
فرمول1-3 محاسبه حجم نمونه بر اساس حجم جامعه… 32
فرمول2-3 محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ………. 36
فرمول3-3 محاسبه شاخص(کی.ام. اُ.)…….. 38

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
آنچه که در این فصل به آن می پردازیم، بیان کلیاتی از تحقیق صورت گرفته می باشد. با ذکر موضوع تحقیق، مسئله تعریف و بیان می گردد و با اشاره مختصر به ضرورت و اهمیت تحقیق به بیان اهداف اصلی ما از پرداختن به چنین موضوعی می پردازیم.
در ادامه با توجه به هدف گذاری ما در این تحقیق، سوالات، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق و نیز روش تحقیق ذکر می گردد. همچنین برای اینکه خوانندگان عزیز و ما برداشت یکسانی از موضوعات مطرح شده داشته باشیم، به تعریف واژگان کلیدی در این فصل پرداختیم. البته در فصل بعدی به صورت کاملتر و دقیق تر به تشریح این مفاهیم به همراه مفاهیم دیگر می پردازیم.
در پایان این فصل به بیان بعضی از مشکلات و محدودیت هایی که در خلال انجام کار بویژه انجام کارهای میدانی با آن ها روبرو شدیم، می پردازیم.

2-1 موضوع تحقیق
موضوع تحقیق عبارت است از: ” بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی (موردکاوی در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی )”
3-1 تعریف و بیان مسئله
عصر حاضر، عصر تغییرات است. سازمان ها براي اينكه بتوانند در محيط متغير و آشوبناك كنوني به چالش ها پاسخ داده و تهديدات را تبديل به فرصت نمايند، از يكسو نيازمند خلاقيت و نوآوري هستند و از سوي ديگر براي تحقق خلاقيت و نوآوري، دانش و سرمايه هاي فكري منبع اصلي و كليدي بشمار مي روند. این امر موجب شده است تا حرکت جامعه بشری به سمت “جامعه دانش محور” سرعت بگیرد تا حدی که تمام ابعاد توسعه بشر امروز با صفت “دانش محور” مزین شود.
امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. پیتر دراکر به عنوان پدر علم مدیریت، با تایید این موضوع، دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فراصنعتی معرفی می نماید.
در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش مواجه اند که باید آن ها را مورد توجه و پژوهش قرار دهند. از جمله این موضوعات “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” است.
این مقاله با استفاده از ادبیات “مدیریت دانش”، و “سازمان های تحقیقاتی” و نیز به پشتوانه فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در طی سال های اخیر، تلاش دارد تا با شناخت مشخصه های اصلی سازمان های تحقیقاتی و معرفی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت مدیریت دانش در این گونه سازمان ها، آن ها را در شناخت و تحلیل موضوعات فوق و نیز توسعه مدیریت دانش در عرصه های مختلف سازمانی کمک نماید.
4-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در سالهای اخیر مدیریت دانش سازمانی به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده است. برای مواجه با یک اقتصاد دانشی و شرکت در رقابت های مبتنی بر دانش، هر سازمان باید قادر باشد که انواع دانش خود را حفظ کرده و ارزش های استراتژیک آن را به حداکثر برساند.
دستیابی به دانش نهان افراد دارای موانعی است نظیر:
1- ناشناخته بودن عناصر و حیطه های دانش ضمنی افراد
2- ناآشنایی با موانع فرهنگی، فنی و سازمانی دستیابی به دانش سازمانی بر پایه تولید، کسب، غنی سازی و بازیابی دانش
3- شناخت ناکافی فنون و روشهای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار سازمانی
4- شناخت ناکافی با نحوه چیدمان دانش ضمنی در پیشبرد و ارتقای کیفیت فعالیت های سازمانی
همچنین اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری را برای سازمان ایجاد می کند(داونپورت ،1998)، احتیاج به مقادیر زیادی از منابع سازمانی، تکنیک های گوناگون و ابزارهای مرتبط با آن ها دارد و نیز نیازمند صرف زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت است.
از بخش های آسیب رسان به دانش سازمانی صنایع، ریزش(به دلیل بازنشستگی، ترک سازمان، ازکارافتادگی، فوت و جابجایی) نیروهای خبره آن است.
برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش برای طراحی و پیاده سازی موفق مدیریت دانش و سیستم های آن ضروری است.
اشتغال نگارنده در این حوزه و درک اهمیت دانش در آن و دانشی بودن فعالیت کارکنان، انگیزه لازم برای انجام این تحقیق را بوجود آورد.
5-1 اهداف تحقیق
این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند:
• شناسايي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
• اولويت بندي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
• تبیین نیازمندی های استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

6-1 سوالات تحقیق
بطور کلی مهم ترین سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد:
1. عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی كدامند؟
2. كدام یک از عوامل نقش مهمتري در استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی دارد؟

7-1 تعرف واژگان کلیدی
دانش: از دیدگاه ماراکاس (1999) “دانش” معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می شود.
مدیریت دانش: گاندی (2004) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند.
تحقیق و توسعه: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، تحقیق و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می شود، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد.
8-1 روش تحقیق
روش انجام این تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای شروع شده است و سپس با مصاحبه از خبرگان و تهیه و توزیع پرسش نامه متعدد بین آن ها در چند مرحله و در نهایت با تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری، تحقیق به پایان رسیده است.
9-1 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی و سازمانی تحقیق به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه مدیریت دانش قرار دارد.
قلمرو زمانی: این تحقیق در خلال سال های 1389 تا 1390 انجام پذیرفته است.
قلمرو مکانی-سازمانی: این تحقیق در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی مستقر در تهران انجام شده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 1 =