بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز

19,900تومان

توضیحات

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز درمیان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز در سال 1391 انجام شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و آزاد شهر شیراز در سال 1391 بود که تمامی این افراد (127 نفر) به عنوان نمونه‌ی پژوهشی درنظر گرفته شدند. ابزار پژوهشی مورد استفاده، پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش شامل 67 پرسش و در طیف 5 درجه‌ای لیکرت می‌باشد. ضریب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه‌ی همسانی درونی پرسشنامه استفاده گردید برای کل سؤالات 967/0 به دست آمد. با توجه به کل شماری، داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ی 16) در سطح آمار توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که به جز میانگین فعالیت کسب دانش که در حد متوسطی قرار دارد میانگین سایر فعالیت ها شامل کاربرد، یادگیری، تسهیم و مبادله، ارزیابی، ایجاد و تثبیت و استفاده‌ی بهینه از دانش، پایین‌تر از حد متوسط می باشد و به طورکلی فرایند مدیریت دانش بر پایه ی الگوی بوکویتز و ویلیامز در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز، از وضعیت مطلوب فاصله‌ی بسیاری دارد و لذا تجدید نظر در برنامه‌های مدیریت دانش در این کتابخانه‌ها امری ضروری می‌باشد.

کلید واژه‌ها: مدیریت دانش، کتابداران، کتابخانه‌های دانشگاهی، الگوی بوکویتز و ویلیامز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1. بیان مسئله. 5

1-2. اهمیت پژوهش…. 6

1-3. اهداف پژوهش…. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه. 10

2-2. مبانی نظری.. 10

2-2-1. مفهوم دانش…. 10

2-2-2. انواع دانش…. 12

2-2-3. سیری در تاریخچه‌ی مدیریت دانش…. 14

2-2-4. مدیریت دانش…. 15

2-2-5. الگوهای مدیریت دانش…. 17

2-2-6. الگوی بوکویتز و ویلیامز. 20

2-2-7. فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز. 21

2-2-8. اصول مدیریت دانش…. 24

2-2-9. عوامل موفقیت مدیریت دانش…. 27

2-2-10. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه بوکوویتز و ویلیامز. 27

2-2-11. موانع مدیرت دانش…. 29

2-2-12. اهداف مدیریت دانش…. 30

2-2-13. کتابخانه‌های دانشگاهی.. 31

2-2-14. نقش کتابداران و اطلاع رسانان در مدیریت دانش…. 32

2-3. مرور پیشینه. 34

2-3-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 34

2-3-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 39

عنوان                                                                                                    صفحه

2-3-3. جمع بندی پیشینه. 42

2-4. سؤالات پژوهش…. 43

2-5. تعاریف مفهومی.. 44

2-6. تعاریف عملیاتی.. 45

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 48

3-2. روش پژوهش…. 48

3-3. جامعه‌ی آماری.. 48

3-4. ابزار پژوهش…. 49

3-5. روایی پرسشنامه. 50

3-6. پایایی پرسشنامه. 50

3-7. نحوه‌ی اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده‌ها 51

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1. مقدمه. 54

4-2. یافته‌های پژوهش…. 54

4-2-1. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت، سابفه ی کاری، رشته‌ی تحصیلی، میزان تحصیلات و کتابخانه های دانشگاه ها 54

4-2-2. یافته‌های مربوط به سؤالات پژوهش…. 56

4-2-2-1. سؤال اول تحقیق 57

4-2-2-2. سؤال دوم تحقیق.. 58

4-2-2-3. سؤال سوم تحقیق.. 59

4-2-2-4. سؤال چهارم تحقیق.. 60

4-2-2-5. سؤال پنجم تحقیق.. 63

4-2-2-6. سؤال ششم تحقیق.. 65

4-2-2-7. سؤال هفتم تحقیق.. 66

4-2-2-8. سؤال هشتم تحقیق.. 68

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه. 71

5-2. بحث، نتایج و نتیجه گیری.. 71

5-2-1. سؤال اول تحقیق.. 72

5-2-2. سؤال دوم تحقیق.. 73

5-2-3. سؤال سوم تحقیق.. 74

5-2-4. سؤال چهارم تحقیق.. 76

5-2-5. سؤال پنجم تحقیق.. 77

5-2-6. سؤال ششم تحقیق.. 79

5-2-7. سؤال هفتم تحقیق.. 80

5-2-8. سؤال هشتم تحقیق.. 82

5-2-9. نتایج.. 84

5-2-10. نتیجه گیری.. 85

5-3. پیشنهادها 86

5-3-1. پیشنهادهای پژوهش…. 86

5-3-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 90

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی.. 92

منابع انگلیسی.. 99

پیوست105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                        صفحه

جدول شماره 2-1. گاه شمار مدیریت دانش…. 15

جدول شماره 2-2. الگوهای مدیریت دانش…. 19

جدول شماره 2-3. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف… 28

جدول شماره 3-1. همبستگی مؤلفه‌های پرسشنامه با نمره‌ی کل (N=119) 50

جدول شماره 3-2. آزمون پایایی با استفاده از محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ.. 51

جدول شماره 4-1. توزیع آزمودنی‌های بر حسب جنسیت… 55

جدول شماره 4-2. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب سابقه‌ی کاری.. 55

جدول شماره 4-3. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب رشته‌ی تحصیلی.. 55

جدول شماره 4-4. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب میزان تحصیلات.. 56

جدول شماره 4-5. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب کتابخانه های دانشگاه ها 56

جدول شماره 4-6. میانگین و انحراف معیار فعالیت کسب دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز  57

جدول شماره 4-7. میانگین فعالیت کسب دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 58

جدول شماره 4-8. میانگین و انحراف معیار فعالیت کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز.. 59

جدول شماره 4-9. میانگین فعالیت کاربرد دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 60

جدول شماره 4-10 . میانگین و انحراف معیار فعالیت یادگیری از فرایند دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز  611

جدول شماره 4-11. میانگین فعالیت یادگیری از فرایند دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 61

جدول شماره 4-12. میانگین و انحراف معیار فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز  62

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول شماره 4-13. میانگین فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 63

جدول شماره 4-14. میانگین و انحراف معیار فعالیت ارزیابی دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز  63

جدول شماره 4-15. میانگین فعالیت ارزیابی دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 64

جدول شماره 4-16. میانگین و انحراف معیار فعالیت ایجاد وتثبیت  دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز  65

جدول شماره 4-17. میانگین فعالیت ایجاد و تثبیت دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 66

جدول شماره 4-18. میانگین و انحراف معیار فعالیت استفاده ی بهینه از دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز  67

جدول شماره 4-19. میانگین فعالیت استفاده ی بهینه از دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 67

جدول شماره 4-20. میانگین و انحراف معیار فعالیت های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز  68

جدول شماره 4-21. میانگین فعالیت  های مربوط به مدیریت دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 69

فهرست شکل‌ها و تصویرها

 

 

عنوان                                                                                        صفحه

شکل شماره 2-1. هرم دانش…. 11

شکل شماره 2-2. الگوی بوکویتز و ویلیامز. 24

شکل شماره 2-3. ارتباط فرایندهای مدیریت دانش وتواناسازها از دیدگاه بوکویتز و ویلیامز. 27

شکل شماره 4-1. نمودار هیستوگرام فعالیت کسب  دانش…. 57

شکل شماره 4-2. نمودار هیستوگرام فعالیت کاربرد دانش…. 59

شکل شماره 4-3. نمودار هیستوگرام فعالیت یادگیری از فرایند دانش…. 61

شکل شماره 4-4. نمودار هیستوگرام فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش…. 62

شکل شماره 4-5. نمودار هیستوگرام ارزیابی دانش…. 64

شکل شماره 4-6. نمودار هیستوگرام ایجاد و ثبیت دانش…. 65

شکل شماره 4-7. نمودار هیستوگرام فعالیت استفاده ی بهینه از دانش…. 67

شکل شماره 4-8. نمودار هیستوگرام فعالیت های مربوط به مدیریت دانش…. 68

فصل اول

مقدمه

از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمان، اطلاعات و دانشی است که در اختیار دارد که این ارزش، با توجه به رشد سریع آن در دنیای رقابتی امروز، از اهمیت افزونی برخوردار بوده و نیاز به بهره گیری از آن، به منظور جلوگیری از هدر رفت آن و هم چنین، استفاده ی به جا و مناسب از آن در امور مربوط به سازمان، موضوعی است که باید به صورتی ویژه، مورد توجه مدیران و کارکنان سازمان  قرار گیرد.

هر سازمان گنجینه ای عظیم از دانش است که اغلب به دلیل اینکه بخش اعظمی از این دانش به صورت نهان است ، مورد بی توجهی قرار می گیرد و این سرمایه ی ارزشمند سازمانی که می تواند موجب گسترش خلاقیت و نو آوری درسازمان شود، نادیده گرفته می شود.

اولین بار در سال 1876، الیوت[1] روزنامه نگار انگلیسی مقاله‌ای تحت عنوان “دانش، مایه‌ی قدرت نسل آتی”، نوشت که صحت این جمله پس از یک قرن آشکار گردید. (دیلمی معزی و دیگران، 1388)؛ و امروزه این گفته به صورت ” اشتراک دانش قدرت است “، نمود پیدا کرده است.

لذا، مدیران امروزی توجه ویژه ای را به دانش و دانایی در سازمان ها دارند و به دنبال بهره گیری هرچه بیشتر از این دارایی های ناملموس هستند.

در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه ی صنعت و خدمات و حتی حوزه های کلان اجتماعی، دسترسی به موقع و سریع به دانش معتبر و موثق، یک مزیت رقابتی برای سازمان ها است و برای ایجاد این مزیت، بهترین کار، به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها می باشد.

در خصوص تعریف مدیریت دانش توافقی وجود ندارد و تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده که هر یک ابعادی از این موضوع را بیان می‌کند.

مدیریت دانش را می توان شناسایی، کسب، ذخیره و سازماندهی، به کارگیری و ارزیابی و بهره گیری مناسب و بهینه از دارایی های دانشی سازمان که به صورت عینی یا ضمنی موجود است، به منظور بالا بردن بهره وری سازمان، دانست که در نهایت منجر به بروز خلاقیت و نو آوری و عملکرد بالای سازمانی می گردد.

با نگاهی اجمالی به تعاریف مدیریت دانش می‌توان دریافت که مدیریت دانش می‌تواند فعالیت‌های مختلفی را شامل شود و نیز می‌توان دریافت که مدیریت دانش، انجام دادن کارهای درست به جای درست انجام دادن کارهاست. یعنی فرد در شرایط مختلف می‌تواند بر اساس تجارب و دانایی که به واسطه‌ی مدیریت صحیح دانش کسب کرده است بهترین تصمیم گیری را در آن موقعیت اتخاذ کند.

لذا، به نظر می‌رسد که مدیریت دانش مقوله‌ای مهم‌تر از خود دانش باشد و در سازمان‌ها، صرف وجود دانش نمی‌تواند منجر به بهره روی بیشتر سازمان شود، بلکه دانشی که به خوبی مدیریت شود، می‌تواند موجبات بهره وری بیشتر در زمینه‌ی فعالیت‌های سازمانی را فراهم کند.

آن چه که باید در ارتباط با مدیریت دانش مورد توجه قرار گیرد، این است که مدیریت دانش در سازمان‌ها به صورت فرایندی چند مرحله‌ای تعریف می‌شود که می‌تواند فعالیت‌های مختلفی را در برگیرد و بر همین اساس نیز الگوهای مختلفی برای پیاده سازی و ارزیابی آن در سازمان مطرح شده است.

در همین ارتباط، بوکویتز[2] و ویلیامز[3]، در سال 1999، یک الگوی فرایندی هفت مرحله‌ای برای مدیریت دانش تعریف می‌کنند که شامل مراحل کسب دانش، کاربرد دانش، یادگیری (از فرایند دانش)، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش و استفاده بهینه از دانش، می‌باشد.

اجرای مناسب این گونه فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش می‌تواند منجر به بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای مدیریت دانش از جمله بهره وری بیشتردر سازمان‌ها، گردد.

در نتیجه‌ی این تعاریف و تأکیدها در رابطه با مدیریت دانش در سازمان‌ها، پرداختن به این مقوله و بررسی و ارزیابی فعالیت‌های مربوط به آن برای هر سازمانی به خصوص در عصری که سرعت تحولات دانش و اطلاعات بالاست و به منظور حفظ و یا ارتقاء جایگاه رقابتی خود و بالا بردن میزان کارایی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان، ضروری به نظر می‌رسد.

برهمین اساس، امروزه بسیاری از سازمان ها در پی اجرا و پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش می باشند و این مقوله به مرور جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف باز کرده است و این موضوع نه تنها برای شرکت ها و سازمان های بزرگ و انتفاعی اهمیت دارد، بلکه سازمان های غیره انتفاعی، هم چون دانشگاه ها و کتابخانه ها هم در حال حرکت به سمت مدیریت دانش و به فعل رساندن مزایای بالقوه ی آن می باشند.

مدیریت دانش در اوایل دهه‌ی 1990 به عنوان یک رویکرد عمومی در تمام سازمان‌های بازرگانی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی مطرح گردید. (دیلمی معزی و دیگران، 1388).

دانشگاه سازمان پیچیده‌ای است که تربیت متخصصان جامعه را در رشته‌های گوناگون جهت رویارویی با عصر دانش برعهده دارد. امروزه دانشگاه‌ها با امکانات و تسهیلات بسیار زیاد، دانشجویان متعدد و متنوع، به سازمان‌های بزرگ و پیچیده‌ای تبدیل شده‌اند و درصدد هستند تا از این منابع مادی و معنوی در جهت خدمت به جوامع، حداکثر استفاده را داشته باشند. یکی از امکاناتی که دانشگاه‌ها را در رسیدن به این هدف یاری می‌کند، کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد. از عواملی که در موفقیت کتابخانه‌های دانشگاهی نقش بسزایی دارد، تطبیق ساختار سازمانی آن‌ها با نیازها و تغییرات محیطی می‌باشد تا بتوانند اهداف دانشگاه را در دنیای متلاطم امروزی برآورده سازند.

کتابخانه‌های دانشگاهی با توجه به رسالتی که در عرصه‌ی آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه و در میان دانشجویان دارند، در اجرای هر چه بهتر مدیریت دانش نقشی بی مانند را ایفا می‌کنند. بنابراین، به عنوان ملزوماتی در دانشگاه‌ها که منبع دانش و اطلاعات هستند از موقعیت بهتری برای پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش برخوردارند.

کتابخانه‌های دانشگاهی با توانمندشدن به وسیله‌ی برنامه‌های مدیریت دانش، می‌توانند پویاتر و بهتر عمل نموده و همان مزیت‌های سازمان‌های انتفاعی برای آن‌ها نیز دست یافتنی است، زیرا در کتابخانه‌ها نیز اطلاعات و دانش، هم چون سایر سازمان‌ها، نه تنها در مدارک و ذخائر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها و تجارب و شایستگی‌ها وجود دارد و نظام مند کردن فرایند انتقال و مدیریت آن، می تواند منجر به ارائه‌ی مطلوب تر خدمات اطلاعاتی به قشر دانشگاهیان شود.

هم چنین، این کتابخانه‌ها، باید در بهره مندی از مزایای مدیریت دانش هم سو و هم گام با سایر سازمان‌ها به پیش روند و تلاش کنند تا با بهره مندی از این مزیت‌ها، با مشکلات و چالش‌های پیش رو به بهترین و منطقی‌ترین شکل برخورد کرده و تغییرات لازم را جهت ارائه‌ی مطلوب‌تر خدمات در حوزه‌های مختلف اعمال نمایند.

این مشکلات و چالش‌ها، مدیریت این سازمان‌ها را به امری پیچیده تبدیل کرده است. مدیران امروزه باید راه تحول را در پیش گیرند و تلاش کنند تا این سازمان‌ها به سوی وضعیت مطلوب حرکت کند. این تغییر مورد انتظار جامعه‌ای می‌باشد که قرار است به سوی توسعه حرکت کند. بنابراین، امروزه مدیریت کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی، مدیریت تغییر و تحول است. برای این که بتوان در این امر موفق بود، مدیران ابتدا باید بدانند چه چیز را باید تغییر دهند و به چه سو باید حرکت کنند. در این ارتباط، استفاده از مدیریت دانش ابزار مناسبی است، یعنی، آن‌ها باید مشکلات را ببینند، اطلاعات لازم را درباره فعالیت‌ها و نیازها به دست آورند، رابطه‌ی میان مشکلات با نیازها و اطلاعات را درک کنند و با استفاده از فرصت‌ها و امکانات، به ارائه‌ی راه حل و پاسخ گویی به نیازها بپردازند.

بهره گیری از مدیریت دانش در بازنگری عملکردها، اهداف، نگرش و بینش‌ها، ساختار، مدیریت کارکنان، آموزش کارکنان، طراحی و ارائه‌ی خدمات، فرایند و معیارهای ارزیابی، می‌تواند راه گشای مناسبی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات پیش روی کتابخانه‌ها در عصر حاضر باشد. (تقی زاده و دیگران، 1390).

1-1. بیان مسئله

امروزه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی برای بهره گیری از دارایی های دانشی سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از سازمان ها به پیاده سازی و اجرای آن مبادرت کرده اند. در همین راستا، کتابخانه های دانشگاهی با توجه به ماهیت اطلاعاتی و دانشی خود توجه ویژه ای را در این زمینه می طلبند.

کتابخانه‌های دانشگاهی، قلب تپنده‌ی آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند که به خیل عظیمی از دانشجویان و اساتید خدمت رسانی می‌کنند. این سازمان‌ها سرشار از اطلاعات و دانشی هستند که در قفسه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی، فرایندهای کاری، و به خصوص در ذهن کارکنان آن، جای دارد. با توجه به اهمیتی که این اطلاعات و دانش در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران دارند، لذا، اگر به درستی مدیریت نشوند و بهره گیری مناسبی از آن صورت نپذیرد، رضایت مندی کاربر، که هدفی غایی در کتابخانه محسوب می‌شود، محقق نخواهد شد و این دانش بالقوه، به فعلیتی در خور نخواهد انجامید.

هم چنین با در نظر گرفتن این که گردانندگان اصلی این کتابخانه‌ها، کتابدارانی می‌باشند که نقشی واسط، میان منابع اطلاعاتی و کاربران را ایفا می‌کنند، بهره مندی از مدیریت دانش به عنوان فرایندی برای تشخیص، به کار گیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، تثبیت و استفاده‌ی بهینه از دانش، مسلماً، راهکاری اساسی برای آنان در حفظ و ارتقاء کارایی و اثر بخشی کتابخانه و نیز مواجهه با نیازهای اطلاعاتی در حال رشد و تغییر کاربران، محسوب می‌شود.

لذا، این تحقیق بر آن است تا ضمن ارزیابی میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز که نقش ویژه‌ای را در حوزه‌ی آموزش و پژوهش سازمان های مادر (دانشگاه ها) ایفا می‌کنند، مشخص کند که: این کتابخانه‌ها تا چه اندازه در این مسیر گام برداشته و امکانات لازم را جهت پیاده سازی و بهره مندی از آن مد نظر فرار داده و به کار برده‌اند و هم چنین مشخص کند که سطح فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در این کتابخانه‌ها به چه میزان است.

1-2. اهمیت پژوهش

[1] – Eliot

[2]–  Bukowitz

[3] -.Williams

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

 منابع فارسی

 

 1. آتشک، محمد، و ماه زاده، پریسا ( 1388 ). روش شناسی فرایند مدل‌های استقرار مدیریت دانش به منظور ارائه روشی تلفیقی. در مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم-کنش‌ها. (ص. 419-447) . 10-11 بهمن 1388، تهران، ایران. تهران: کتابدار.
 2. ابطحی، حسین؛ صلواتی، عادل (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو. ص.194.
 3. افرازه، عباس (1386). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل‌ها، اندازه گیری و پیاده سازی). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 4. الوانی، مهدی؛ شاهقلیان، کیوان ( 1385). ” طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان‌های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) ”. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 52: 1-16..
 5. الوانی، مهدی؛ ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمد مهدی (1386) . ” نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت سازمانی” . فصلنامه علوم مدیریت. 2(5) : 35-70.
 6. ابزری، مهدی؛ کرمانی القریشی، محمدرضا ( 1384 ).” امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کشور: مورد مطالعه شرکت ذوب آهن اصفهان”. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، 17(3) : 121-138.
 7. باب الحوائجی، فهیمه؛ مهدی زاده قلعه جوق، لیدا (1388). “بررسی تطبیقی مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌های کشور”. دانش شناسی. 2(5) : 19-32.
 8. باباغیبی ازغندی، علیرضا ( 1390).” ارزیابی و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها (بررسی معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطا ت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) “. توسعه انسانی پلیس. شماره 39: 73-106.
 9. پارسا، عبدالله؛ مهر علی زاده، یدالله؛ زمانی، عصمت (1389). “بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز و رابطه‌ی آن با فرهنگ سازمانی”. فصلنامه ی انجمن آموزش عالی ایران. 3(3) : 87-113.
 10. پریرخ، مهری (1381). “مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه‌ها”. فصلنامه کتاب، 14(15) : 112-126.
 11. تاونلی، چارلزتی. ( 1380 ). “مدیریت دانش و کتابخانه‌های دانشگاهی”. ترجمه مهدی خادمیان. کتابداری و اطلاع رسانی. 4(3) : 99-120.
 12. تقی زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقند یس، غلامرضا (1390). “مدلی بر مبنای نظام خبره فازی جهت اندازه گیری مدیریت دانش سازمان”. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 27 (1) : 123-142.
 13. تقی زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقندیس، غلام رضا؛ مهدی لوی، روح الله (۱۳۸۹). “بررسی میزان به‌کارگیری فرایند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی (مطالعه موردی) “. فراسوی مدیریت. ۳(۱۲) : 33-48.
 14. حاضری، افسانه؛ صراف زاده، مریم (1385). “مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی”. نما (مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)، 5(4) :1-5.
 15. حسن زاده، محمد (1386). مدیریت دانش : مفاهیم و زیرساخت‌ها. تهران: کتابدار. صص.16-18.
 16. حسن زاده، محمد ( 1383 ). “نقش کتابداران و اطلاع رسانان در مدیریت دانش سازمان‌ها (با نگاهی به سرفصل‌های مقاطع سه گانه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران) “. فصلنامه کتاب. 15(59) : 101-113.
 17. حسین زاده، اکبر ( 1389 ). مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان.
 18. خاتمیان فر، پریسا ( 1386 ). بررسی وضعیت، شیوه‌ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی.
 19. خوانساری، جیران؛ حری، عباس (1387). “بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی امور برق و ارائه الگوی پیشنهادی”. مجله کتابداری. سال چهل ودوم. دفتر چهل و هفتم : 31-62.
 20. داونپورت، توماس؛ پروساک، لاری (1379) . مدیریت دانش. ترجمه محمدرحمان پاک سرشت. تهران: ساپکو. ص.21.
 21. دیلمی مغزی، صارم؛ سعیدی، حسام (۱۳۸۸). “دانش و مدیریت دانش ابزارهایی در تحقق استراتژی‌های سازمان”. فصلنامه دیدگاه مهندسین صنایع. سال سه شماره یازده : 17-23.
 22. رادینگ، آلن ( 1383 ). مدیریت دانش. ترجمة محمد حسین لطیفی، تهران: سمت.
 23. راکتوزامان، ام. دی؛ کانایی، هیداکی؛ اومموتو، کاتسوهیرو (۱۳۸۹). “یکپارچه سازی فرایند مدیریت دانش با سیستم کتابخانه‌ی دیجیتال”. ترجمه سامان راوند؛ ملیحه درخوش. کلیات کتاب ماه: اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی.۱۵۰ : 60-71.
 24. سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین ( 1379 ). دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: فرهنگ معاصر. ص.335.
 25. سنجقی، محمد ابراهیم؛ جنیدی جعفری، یاسر (1386). “رویکردهای بهبود وضعیت مدیریت دانش در سازمان‌ها “. فصلنامه راهبرد دفاعی. سال پنجم. شماره شانزدهم : 85-119.
 26. شاکری، فاطمه؛ میر غفوری، حبیب الله؛ شاکری، منصور (۱۳۸۹). “فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در حلقه و تحقیقات، ترویج و بهره برداران (مطالعه و موردی: بخش کشاورزی استان یزد) “. نشریه‌ی اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). ۲۴(4) : 479-490.
 27. شعبانی، احمد؛ محمدی استانی، مرتضی؛ فروگذار، حامد (1391). “شناسایی، بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) “. مدیریت اطلاعات سلامت. 9(3) : 318-326.

۲۸. شفیعا، محمدعلی؛ متولیان، علیرضا؛ راهنما فرد، محسن ( ۱۳۸۶ ). ارائه مدلی کاربردی در برنامه ریزی جامع مدیریت دانش سازمانی. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.

۲۹. شکرزاده، صادق؛ صباغیان، زهرا؛ پرداختچی، مخمدحسن (۱۳۹۱). “رابطه بین شیوه‌های آموزش کارکنان با فرایندهای مدیریت دانش سازمانی:در صنعت هسته‌ای”. پژوهش‌های مدیریت درایران. ۱۶(۲) : 57-65.

۳۰. صادقی آرانی، زهرا ( ۱۳۸۷ ). بررسی وضعیت مدیریت دانش در آموزش عالی با بهره گیری از معیارهای مدل EFQM (دانشگاه یزد). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت. دانشگاه یزد.

۳۱. صراف زاده، مریم (۱۳۸۴). ” کتابداران و مدیریت دانش : مروری بر متون موجود”. اطلاع شناسی. ۳ (۱) : 24-35.

۳۲. طبیبی، جمال الدین و دیگران ( ۱۳۹۰). “مطالعه‌ی ارکان مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران”. مدیریت اطلاعات سلامت. ۸(۴) : 469-478.

۳۳. عطاپور، هاشم ( ۱۳۸۸ ). بررسی و تحلیل عوامل موثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تهران. در مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنش‌ها (ص 25-41). 10-11 بهمن ۱۳۸۸، تهران، ایران. تهران: نشرکتابدار.

۳۴. فاتحی، زمانعلی (۱۳۹۰). مدیریت دانش (مفاهیم، اصول، اهداف و مدل‌ها). تهران: بانک سپه، اداره تحقیقات و کنترل ریسک.

۳۵. فایرستون، ژوزف؛ مک ال روی، مارک (۱۳۸۷) . مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید. ترجمه‌ی احمد جعفر نژاد و خدیجه سفیری. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر (نشر اصلی اثر، ۲۰۰۳)، ص ۱۳.

۳۶. فتاح، ناظم؛ قائدمحمدی، محمد جواد؛ شکری، بهنام (۱۳۸۹). “مدیریت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی”. فصلنامه ی اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی. ۵(۲) : 11-30.

۳۷. فرج پهلو، عبدالحسین؛ خجسته فر، مرجان (۱۳۹۰). “کاربرد مدل مطالعه زیر ساخت های مدیریت دانش در سازمان‌ها در مراکز اطلاع رسانی: مطالعه موردی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری”. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. ۲۷(۱) : 207-231.

۳۸. فیروزشاهی، محسن؛ نورنگ، احمد؛ احمدوند، علی محمد؛ تربتی، امیر؛ ارسنجانی، محمد علی (۱۳۹۱). “ارائه الگویی فرایندی – عملیاتی به منظور اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان‌ها : با تمرکز بر سازمان‌های دفاعی- نظامی”. فصلنامه راهبرد دفاعی. ۱۰(۳۶) : .105-139.

۳۹. کاظمی نژاد، نوشین؛ مهرانفر، فائزه؛ باقری، صبا (۱۳۸۹). “ارزیابی وضعیت موجودمدیریت دانش بر اساس مدل ساختمان مدیریت دانش”. فصلنامه رشدفناوری. شماره ۲۳: 57-63.

۴۰. کشاورزی، علی حسین؛ رمضانی، یوسف (۱۳۸۹). “بررسی رابطه‌ی بین فرایند مدیریت دانش و شاخص‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز”. چشم انداز مدیریت دولتی. شماره ۳ : 25-46.

۴۱. کیوان آرا و دیگران (۱۳۹۰). “رابطه‌ی مؤلفه‌های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”. مدیریت اطلاعات سلامت. ۸(۵) : 673-680.

۴۲. گودرزی، محمود و دیگران (۱۳۸۸).” ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی”. مدیریت ورزشی. شماره ۲ : 201-214.

۴۳. گیلبرت، پروبست؛ استفان، راب؛ کایی روم، هاردت (۱۳۸۶). مدیریت دانش: ساخت بلوک‌ها برای موفقیت. ترجمه و تدوین حسن یاریگر روش. تهران: انتشارات مؤلف.

۴۴. لاریجانی، حجت الله؛ نوری اصل، موسی ( ۱۳۸۸ ).” امکان سنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی”. فصلنامه دانش شناسی، ۲(۵) : 73-80.

۴۵. لطیفیان، احمد؛ امیری، غلامحسین (۱۳۸۷). فرایند مدیریت دانش در نظام آموزشی غیره رسمی دانشگاه‌ها بر اساس نظریه نوناکا و تاکوچی. اولین همایش بین المللی آموزش و یادگیری غیر رسمی. دانشگاه فردوسی. مشهد.

۴۶. محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ رجایی پور، سعید (۱۳۹۰).” امکان سنجی و پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر پایه مدل بوکوویتز و ویلیامز”. مطالعات تربیتی و روان شناسی پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی. ۱(۱) : 23-44.

۴۷. مختاری نبی، ابراهیم (۱۳۸۳) . ” تحول نقش کتابداران ومتخصصان اطلاع رسانی در مدیریت دانش” . مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۲(۲) : 1-14.

۴۸. مطلبی، داریوش (۱۳۹۰). “کتابخانه‌های دانشگاهی؛ درآمدزایی به چه قیمتی؟ ” . کلیات کتاب ماه، اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی. ۴(۴) : 1-3.

۴۹. مقیمی، محمد؛ رمضان، مجید (۱۳۹۰). پژوهش نامه مدیریت. جلد ۱۰. تهران : انتشارات راه‌دان.

۵۰. موسوی خانی، محمد؛ اجلی قشلاجوقی، مهدی؛ صفوی میرمحله، رحیم (۱۳۸۹). “ارائه‌ی مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان‌ها در زمینه‌ی مدیریت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) “. پژوهش‌های مدیریت دانش در ایران. ۱۴(۲) : 221-243.

 1. نوروزیان، میثم ( ۱۳۸۴ ).” کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی”، تدبیر، شماره ۱۵۶: 24-31.
 1. نوناکا، ایکوجیرو؛ تاکوچی، هیروتاکا ( ۱۳۸۵ ). شرکت‌های دانش آفرین: چگونه شرکت‌های ژاپنی نوآوری را محقق می‌سازند. ترجمة آناهیتا کاوه و سعید آنالویی. قم: سماء قلم.

۵۳. نیر، نجمه (۱۳۸۹). بررسی رابطه‌ی بین مدیریت دانش با خلاقیت درمیان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شیراز.

۵۴. هاشمی، صدیقه سادات ( ۱۳۸۹).” ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی”. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. ۵(۲) : .183-214.

۵۵. یقین لو، مهرانگیز (۱۳۸۹).” نقش کلیدی مدیریت دانش در تحولات سازمان‌ها”. تدبیر. گزارش داخلی در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی. ۲۱۷ : 76-79.

۵۶. یوسفی، سجاد؛ مرادی، مرتضی؛ تیشه ورز دائم، محمد کاظم (۱۳۸۹) ” . نقش تعهد سازمانی کارکنان در تسهیم دانش”. دوماه نامه توسعه انسانی پلیس. سال ۷. شماره ۳: 23-36.

منابع انگلیسی

 

57.Abell , A & oxbrow , N. (2001). Competing with knowledge: the information professionals in the knowledge management age. londen: library association publishing.

 1. Akdere, Mesut (2009). “The Role of Knowledge Management in Quality Management Practices: Achieving Performance Excellence in Organizations”. Advances in Developing Human Resources . 11: 349-361.
 2. Allee, V. (1997). “12 principles of knowledge management ”. Training & Development . 51 (11) , 71-74.
 3. Alryalat, H, & Alhawari, S (2008). A Review of Theoretical Framework: How to Make Process about, for, from Knowledge Work. Paper Presented at the Inproceedings of 9th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Marrakech, Morocco.
 4. Alhammad .F, Al Faori .S, Abu Husan .L.S. (2009). “Knowledge Sharing In The Jordanian Universities”. Journal of Knowledge Management Practice. 10 (3) . Available From: http://www.tlainc.com/articl199.htm/
 1. Armbrecht Jr. F. M. R., Chapas, R. B., Chappelow, C. C., Farris, G. F. (2001). “Knowledge Management in Research and Development”. Research Technology Management. 44 (4) , 28-48.
 2. Awad, E.M, Ghaziri. H. M (2007). Knowledge Management. New Delhi : Dorling Kindersley.
 3. Beckman ,Thomas (1998). The Current State of Knowledge Management, in: Knowledge Management Hand Book. Editor: Jay Liebowitz. New York: Springer.
 4. Beckman, T. J. (1999). The current state of knowledge management. In J. Liebowitz. Knowledge Management Handbook. New York: CRC Press.
 5. Bouthillier, F , Shearer, K (2002) , “Understanding Knowledge Management and Information Management : The Need For An Empirical Perspective”, Information Research Journal . 8 (1). Available From http://informationr.net/ir/8-1/paper141.html
 6. Brailford, T. W. (2001).” Building a Knowledge Community at Hallmark Cards”. Research Technology Management. 44 (5) , 18-25.
 7. Bukowitz. W. , Williams .R. (1999). The Knowledge Management Field Book. London: Financial Times, Prentice Hall.
 8. Chawla, Deepak & Joshi, Himanshu (2011). “A Comparative Study of Knowledge Management Assessment in Business Excellence Awarded and Non-awarded Organizations in India”. Global Business Review .12: 279-290.
 9. Clarke, P. (1998).” Implementing a knowledge strategy for your firm”. Research Technology Management. 41 (2) : 28-31.
 10. Cong, X., & Pandya, K. V. (2003).” Issues of knowledge management in the public sector”. Electronic Journal of Knowledge Management. 1 (2) : 25-33.
 11. Davenport, T.H. & De Long, DW, Beers, MC (1998). “Successful Knowledge Management Projects” . Sloan Management Review. 10(5) : 43-57.
 12. Davenport, T.H. & Grover, V. (2001). “Knowledge Management”. Journal of Management Information Systems. 18 (1) , 3-4.
 1. Davenport, T.H. & Prusak , H. (1998). Working knowledge: how organizations manage what they know? . combridg to MA: Harvard Business School Press.
 2. Deng, Q., & Dejie, Y (2006) , “An Approach To Integrating Knowledge Management into the Product Development Process”, Journal of Knowledge Management Practice. 7 (2). Available at: http://www.tlainc.com/jkmpv7n206.htm
 1. De Long, D. w. & Fahey, L. (2000).” Diagnosing Cultural Barriers to Knowledge Management”. The Academy of Management Executive. 14 (4) : 113-127.
 2. Duffy N.(1999). Benchmarking knowledge strategy . In Leveragin knowledge for Business performance Knowledge, Action Business School. Johannesburg.
 1. Grant, R. M. (1991).” The resource-based theory of the competitive advantage: Implications for strategy formulation”. California Management Review. 33 (3) : 114-135.
 2. Gupta A., McDaniel J.(2002). “Creating competitive advantage by effectively Managing Knowledge: a framework for Knowledge management ”. Journal of knowledge management practice.Available at: http://www.tlainc.com/articl39.htm
 1. Holm J.(2001). Capturing the spirit of knowledge management. paper presented at the American Conference on Information systems, BOSTON, MA, August 3-5.
 2. Horwitch, M. & Armacost, J. (2002). “Helping Knowledge Management be all it can be”. The Journal of Business Strategy. 23 (3) : 26-31.
 1. Huber, G. P. (1991). “Organizational learning: The contributing process and the literatures”. Organization Science. 2(1) : 88-115.
 2. Kasvi, J (2005). “Management of multi-actor Projects”, Helsinki University of Technology. Available at: http://www.interactive.hut.fi/projects/itss
 3. Khandelwal, V. & Gottschalk. (2003) . “A knowledge management survey of Australian law firms”. School of Computing and Information Technology . University of Western Sydney Technical report no. CIT/5/2003.
 4. Koeing , Med. & Srikantaiha , Kt.(2002). “Business word discovers assets of librarianship”. Information outlook. 6(4) :14-18.
 5. Kwan, M. M. (2003). “ Process oriented knowledge: Problem of collaboration and operational research society”. Journal of knowledge management. 54 (2) : 204-210.
 6. Liebowitz J. (1999).” Key ingredients to the success of an organization’s knowledge management strategy.” Knowledge and Process Management 6(1) : 37–40.
 7. Maponya .P.M.(2004). “Knowledge management practices in academic libraries: a case study of university of Natal”, Pietemaritzburg Libraries; 2004. Available From:http://mapule276883.pbworks.com/f/Knowledge%2Bmanagement% Bpractices%2Bin%2Bacademic%2 Blibraries.pdf
 1. Marien, M. )1984(. “Some questions for the information society”. The Information Society. 3 (2) : 181-197.
 1. Marqués, D.P. & Garrigós-Simón, F.J.( 2006) . “The effect of knowledge management practices on firm performance”. Journal of Knowledge Management .10(3) :143-156
 2. Mohayidin, M. G., Azirawani, N., Kamaruddin, M. N., & Idawati, M. (2007). “The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities”. Electronic Journal of Knowledge Management. 5(3) : 301-312.
 3. Mottaghi-Far, Hossein (2012). “Employing a knowledge management process in academic and research libraries: a productive thinking one”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business 3(9) : 1468-1479.
 4. Mousavidin, Elham and Lakshmi Goel (2008). ” A proposed framework for designing sustainable Communities for Knowledge Management systems”. International Journal of Knowledge Management . 4( 3) : 82-100.
 5. Nidumolu, S. R., Subramani, M. & Aldrich, A. (2001). “Situated Learning and the Situated Knowledge Web: Exploring the Ground Beneath Knowledge Management”. Journal of Managemment Information Systems. 18 (1) : 115-149.
 6. Nonaka, I. (1991).” The knowledge-creating company. Harvard Business Review” . Retrieved from http://hbr.org/2007/07/the-knowledge-crea?ng-company/ar/1
 7. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
 8. Pantry , S. & Griffiths, P. (2003). “Librarians orknowledge managers/ whats in a name or is there a real difference “. business information review. 20(2) : 102-109.
 9. Parikh, M. (2001).” Knowledge Management Framework for High-tech Research and Development”. Engineering Management Journal. 13 (3) : 27-33.
 10. Perez, Ernest(1999).” Knowledge management in the library—Not”. EContent. 22(2) : 75-78
 11. Polanyi, M. (1965).The tacit dimension. London: Routledge and Kegan Paul.
 12. Probst, Gilbert & et al (2000). Managing Knowledge: Bulidung Blocks for Success. New York: John wilely & sons.
 13. Ramachandran, S. D., Chong, S. C., Ismail, H. (2009). “The practice of knowledge management processes: A comparative study of public and private higher education institutions in Malaysia”, The journal of information and knowledge management systems. 39(3) : 203-222.
 14. Roknuzzaman, Md; Umemoto, Katsuhiro (2009).” How library practitioners view knowledge management in libraries: A qualitative study”. Library Management. 30. 8/9 : 643-656
 15. Rowley, J. (2007). “The wisdom hierarchy: Representations of the DIKW hierarchy’. Journal of Information Science. 33: 163- 180.
 16. Salopek, J.J. (2000). “Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What they Know”. Training & Development, Vol. 54: 63-64.
 17. Schein, E.H. (2001) . “Cultures of Management: The Key to Organizational Learning in the 21 century”. http://www.learning.mit.edu/ves/wp/10011.html.
 18. Senge, P. M. (1998).” Sharing Knowledge”. Executive Excellence, Vol. 15: 11-12.
 19. Sveiby k. (2000). “Knowledge-based theory of the firm To guide strategy formulation” . Available at :http://www.sveiby.com.au/
 20. Takenchi H.(1998). “Beyond Knowledge Management: Lessons From Japan”.Availableat:http://www.Sveiby.com.au/Lessonsjapan.Htm;In[163].
 21. Van der Spek, R., & Spijkervet, A. (1997). Knowledge management: Dealing intelligentlywith knowledge. In J. Liebowitz, J. Wilcox (eds.) Knowledge management and its integrative elements. New York: CRS Press.
 22. Woolf, H. (1990). Webster’s New World Dictionary of the American Language. New York: Random House.
 23. Zack, M. H. (1999). “Developing a Knowledge Strategy”. California Management Review. 41(3) : 125-145.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

51 + = 54