بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

39,000تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

گروه مدیریت

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی – گرایش تولید

بررسی لزوم تداوم استراتژی­های تجدیدساختار صنعت برق ایران

 

 

 

چکیده

بررسی لزوم تداوم استراتژی­های تجدیدساختار صنعت­ برق ایران

 

از جمله مباحثي كه مدت­هاست پيش روي تصميم ­گيران و سياست­گذاران صنعت برق در بسياري از كشورهای دنيا قرار دارد، تفكر تجدید ساختار اين صنعت مطابق با روند افزايش كارايي و رقابت در ديگر صنايع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  از اوايل دهه 70 به تغيير ساختار سازماني خود اقدام نموده­است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی­هایی است که تاکنون در زمینه­ی تجدیدساختار صنعت برق ایران اجرا ­شده­اند. جهت پاسخ به این سؤال، پرسش­نامه­ای حاوی 25 گویه طراحی­ گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه­ گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره متشکل از چند تن از اساتید دانشگاهی متخصص در رشته ­های اقتصاد انرژی و برق، تعدادی از مدیران و معاونان بخش­های تولید، انتقال و توزیع برق و نیز صاحب­نظران در زمینه­ی خصوصی­سازی و تجدید ساختار استراتژیک توزیع­شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج که با استفاده از جدول­های توزیع فراوانی، درصدگیری و شاخص مد تحلیل گردید حاکی از آن است که با وجود کاستی­ها و نواقصی که درحال­ حاضر گریبان­گیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می­شود و تداوم استراتژی­هایی که در این زمینه اتخاذ­شده ­اند لازم­ و ضروری است.

 کلیدواژه ­ها: اصلاحات­ صنعت­ برق، تجدید ساختار، مقررات­ گذاری، مقررات­ زدایی، خصوصی­ سازی.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول : کلیات…….1

1-1.مقدمه. 2

1-2.شرح و بيان مسأله پژوهشي.. 4

1-3.اهميت و ارزش تحقيق.. 7

1-4.اهداف تحقيق.. 9

1-4-1.هدف اصلی پژوهش…. 9

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش…. 9

1-5.سؤال­هاي تحقيق.. 9

1-6.تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش…. 10

1-7. دستاورد/نوآوری تحقیق.. 10

1-8.خلاصه­ای از یافته­های پژوهش…. 11

1-9.خلاصه­ی فصل.. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق……….12

2-1. مقدمه. 13

2-2. چارچوب نظري.. 14

2-2-1. اصلاحات صنعت برق.. 14

2-2-2.مؤلفه­های اصلی اصلاحات صنعت برق.. 17

2-2-2-1. اصلاحات در ساختار 19

2-2-2-1-1.تفکیک اجزا 20

2-2-2-1-2. تجدید ساختار 22

2-2-2-1-2-1.اهداف تجديد ساختار صنعت برق.. 24

2-2-2-1-2-2.الزامات و نيازمندي­هاي تجديد ساختار صنعت برق.. 25

2-2-2-1-2-3.بازار برق.. 31

2-2-2-1-2-3-1.تعریف و فلسفه بازار برق.. 31

2-2-2-1-2-3-2.مراحل تشكيل بازار برق.. 31

2-2-2-1-2-3-3.موانع شكل­گيري و يا انحراف بازار رقابتي برق.. 33

2-2-2-1-2-4.بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدیدساختار صنعت برق.. 35

2-2-2-1-2-4-1. بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه­یافته در زمینه تجدید ساختار صنعت برق.. 36

2-2-2-1-2-4-2.بررسی تجارب برخی کشورهای درحال­توسعه در زمینه تجدید ساختار صنعت برق.. 42

2-2-2-1-2-5.صنعت برق ایران.. 47

2-2-2-1-2-5-1.تاریخچه. 47

2-2-2-1-2-5-2.وضعیت کنونی صنعت برق ایران.. 49

2-2-2-1-2-5-3.اصلاحات صنعت برق در ایران.. 51

2-2-2-1-2-5-3-1.اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران.. 52

2-2-2-1-2-5-3-1-1.روند تجديد ساختار در صنعت برق ایران.. 54

2-2-2-1-2-5-4.چالش­های فراروی صنعت برق ایران.. 58

2-2-2-1-2-5-4-1. اشکالات ساختاری صنعت برق در ایران.. 59

2-2-2-1-3.شرکتی­سازی.. 63

2-2-2-2.اصلاحات در قانون.. 63

2-2-2-2-1.مؤلفه­های اصلاحات در قانون.. 64

2-2-2-2-1-1.قانون­زدایی.. 64

2-2-2-2-1-2.قانون­گذاری(تجديد مقررات) 64

2-2-2-3.اصلاحات در مالکیت… 65

2-2-2-3-1.مؤلفه­های اصلاحات در مالکیت… 65

2-2-2-3-1-1.خصوصی­سازی.. 65

2-3. پیشینه تجربی.. 66

2-3-1. پژوهش­های خارجی.. 66

2-3-2. پژوهش­های داخلی.. 72

2-4. خلاصه فصل.. 79

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق………..81

3-1.مقدمه. 82

3-2.مفهوم تحقیق.. 82

3-3.روش تحقیق.. 83

3-3-1. روش دلفی.. 83

3-3-2. انواع دلفی.. 85

3-4. تعریف عملیاتی مفاهیم. 85

3-5. ابزار تحقیق.. 86

3-5-1.روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 87

3-6. قلمرو تحقیق.. 87

3-6-1. قلمرو زمانی تحقیق.. 87

3-6-2. قلمرو مکانی تحقیق.. 88

3-7. جامعه آماري تحقیق.. 88

3-8. نمونه آماری تحقیق.. 89

3-8-1. حجم نمونه آماری.. 89

3-8-2.روش و طرح نمونه برداري.. 89

3-9. روش اجرا و گردآوری اطلاعات.. 90

3-10.روش تحلیل نتایج.. 91

3-10-1.شرط توافق.. 91

3-10-2. روش تجزیه و تحلیل نتایج.. 92

3-11.خلاصه فصل.. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های تحقیق…..93

4-1. مقدمه. 94

4-2. تحلیل نتایج.. 94

4-2-1. یافته­های حاصل از دور اول توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل.. 95

4-2-2. یافته­های حاصل از دور دوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل.. 97

4-2-3. یافته­های حاصل از دور سوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل.. 98

4-3.خلاصه فصل.. 99

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها………100

5-1. مقدمه. 101

5-2. خلاصه­ای از مطالعه. 101

5-3. بحث و بررسی.. 102

5-4. نتیجه­گیری.. 111

5-5. محدودیت­ها، مشکلات و پیشنهادهای تحقیق.. 112

5-6. خلاصه فصل.. 113

فهرست منابع.. 114

1- منابع فارسي.. 114

2- منابع انگليسي.. 119

پیوست­ها 127

پیوست شماره 1 : پرسش­نامه. 127

چکیده انگلیسی.. 130

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان و شماره                                                                                              صفحه

جدول2-1 . شرکت­ها و سازمان­های تابعه توانیر. 53

جدول2-2 . سهم بازار توليد­كنندگان در بازار برق ايران، سال 1388. 61

جدول2-3. خلاصه­ای از دو دیدگاه در زمینه تأثیر تجدیدساختار بر صنعت برق کره 69

جدول 3-1. رتبه دانشگاهی اعضای پنل.. 90

جدول4-1. نتایج پرسش­نامه در دور اول.. 96

جدول4-2. نتایج پرسش­نامه در دور دوم. 97

جدول4-3. نتایج پرسش­نامه در دور سوم. 98

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل1-1. رشد مصرف انرژی(2050-2007). 7

 شکل2-1. ارکان و مؤلفه‌های اصلی اصلاحات صنعت برق.. 18

شکل2-2. توالی بهینه­ی ارکان اصلاحات صنایع برق.. 19

شکل2-3. یکپارچگی عمودی و تفکیک اجزای صنعت برق.. 21

 شکل2-4. ساختار متمرکز عمودی و ساختار تفکیک­شده 24

شکل2-5. ساختار نهایی صنعت برق.. 30

 شکل2-6. مدل عمومی یک بازار برق تجدید ساختارشده 34

شكل2-7. خلاصه نتيجه فعاليت كشورهاي مختلف و جايگاه صنعت برق اين كشورها در جامعه جهاني.. 36

شكل2-8. مدل كلان صنعت برق بريتانيا 38

شكل2-9. مدل كلان صنعت برق ترکیه. 44

شکل 2-10. فرایند استقلال صنعت برق در وزارت نیرو 53

شکل2-11. روند خصوصي­سازي صنعت­ برق­ کشور 55

 

 

 

فصل اول

کلیات

1-1.مقدمه

استفاده از انرژی به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها امری ضروری است(هپ­باسلی[1]،2005 :314) به گونه­ای که امروزه برق(به عنوان یکی از مصادیق انرژی) به یک درونداد حیاتی مبدل گشته که طیف گسترده­ای از فعالیت­های مربوط به تولید، انتقال و مصرف را پشتیبانی می­کند(راجان و رام[2]،2000 :93). کنترل گازهای گلخانه­ای موجود در جو و دیگر انواع گازها نیز مستلزم تمرکز برروی کارایی تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی می­باشد(هپ­باسلی،2005 :314). امروزه تولید و توزیع برق به یکی از بزرگترین کسب و کارهای جهان تبدیل شده که عایدی سالانه­ی آن در حدود یک تریلیون دلار تخمین زده شده­است(راجان و رام،2000 :93).

از جمله مباحثي كه هم­اكنون پيش روي تصميم­گيران و سياست­گذاران صنعت برق در بسياري از كشورهای دنيا قرار دارد، تفكر تجدید ساختار[3] اين صنعت مطابق با روند افزايش كارايي و رقابت در ديگر صنايع است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). به عبارتی قانون­زدایی[4] و تجدید ساختار صنعت برق یکی ازمهم­ترین مقوله­های مربوط به توسعه­ی انرژی جهانی در قرن اخیر به شمار می­رود(مک­گاورن و هیکس[5]، 2004 : 321). به تعبیر طرفداران آن، لزوم حركت در اين مسير به دلايل مختلفي چون سرمايه­بر بودن، ناكارايي اقتصادي، ساختار سنتي و انحصاري بودن آن غير قابل انكار مي­باشد. بررسي ساختار صنعت برق در كشورهاي مختلف نشان مي­دهد كه تجديد ساختار این صنعت در بسياري از كشورهاي دنيا درحال انجام شدن و يا در دست بررسي است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). تا سال 1980 اغلب کشورهای دنیا متکی به انحصارات دولتی بودند اما در اواسط دهه­ی 1990 بیش از 30 کشور و یا نواحی گوناگون در کشورهای مختلف، سیاست­هایی را جهت اصلاح صنعت برق خود در پیش گرفتند(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 321). به دیگر بیان، بیش از دو دهه است که صنعت برق در جای جای جهان دستخوش تحولات بنیادینی به صورت گذار از الگوی انحصار طبیعی و کنترل شده به سمت ساختار بازار رقابتی شده است(اُرن و جیانگ[6]، 2005 : 407). هدف استراتژی تجديد ساختار، جایگزینی شرکت­های انحصاری قدیمی و تحت کنترل دولت با شرکت­های خصوصی­سازی­شده­­ای است که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارایی سرمایه­گذاری می­کنند و دروندادهایی را با نازل­ترین و کاراترین قیمت فراهم­می­نمایند (پیتمن[7]، 2007 : 1872). تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجديد ساختار، متفاوت و در پاره­ای موارد مغایر با یکدیگر است به گونه­ای که برخی به موفقیت و برخی به شکست انجامیده­است. با این وجود همواره این سؤال مطرح است که آیا تجديد ساختار، لازمه­ی پویایی صنعت برق است؟، آیا کشورهای گوناگون پس از طی فرایندهای تجديد ساختار توانسته­اند اهداف اصلی آن را که همانا خصوصی­سازی این صنعت، ایجاد بازارهای رقابتی، تولید و عرضه ی برق با قیمت هایی مناسب و در نهایت، کسب منفعت اقتصادی است تحقق بخشند؟ تجدید ساختار در ایران در چه مرحله­ای است و آیا تداوم آن برای صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب می­شود؟

در این پژوهش هریک از مباحث ذکر شده در بالا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرارخواهد­گرفت و ابهامات موجود در این زمینه برطرف می­گردد. در ادامه به بیان مسئله و تعریف متغیرهای اصلی پژوهش حاضر پرداخته می شود.

  1-2.شرح و بيان مسأله پژوهشي

تجديد ساختار پدیده­ی رایجی است که سازمان­ها آن را بر اساس الگوی معینی اعمال می­کنند. این تجديد ساختار می­تواند با ملاحظات استراتژیک گوناگونی نظیر تمایل به اتخاذ شیوه­های جدید، پاسخگویی به محیط­های پویا با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر، بهبود عملکرد کسب و کار و غیره ایجاد­شود(بالوگان[8]، 2007 : 81). از این رو اخیراً در برخی نقاط جهان صنایع دولتی کنترل شده مانند ارتباطات راه دور، خطوط هوایی، گاز و غیره تغییرات عمده­ای را که حاصل کاهش مقررات و افزایش رقابت است، تجربه کرده­اند(وو و وارائیا[9]، 1999 : 75). صنعت برق نیز یکی از صنایع انحصاری دولتی می­باشد که در حال تغییر است. به عبارت دیگر، در سراسر جهان نوعی انتقال از یکپارچگی عمودی[10] صنایع برق به سمت رقابتی شدن بازارها رخ داده­است(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 323). تجديد ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی[11]دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره­ی یکپارچه­ی عمودی و برهم تنیده تأمین برق و تفکیک در قالب بخش­های رقابت­پذیر و رقابت­ناپذیر است(عبادی و دودابی­نژاد،1390: 137). موضوع یکپارچه­سازی عمودی که به صورت مالکیت مشترک تولید و کسب و کارهای جزئی(خرده­فروشی[12]) در زنجیره­ی عرضه تفسیر می­شود، مانعی است در برابر رقابت در بازار برق(بون و همکاران[13]، 2010 : 3710). این در حالی است که یکی از شاخص­ها(و مزایای) بازار رقابتی عدم قدرت گردانندگان بازار در سوءاستفاده از نوسانات تقاضا است. در محصولات ملموس، گردانندگان بازار با حربه­ی انبار توانایی سوءاستفاده از نوسانات را پیدا می­کنند و در مقابل آن­ها، دولت ها نیز از همین مکانیزم جهت تعادل بازار بهره برداری می­نمایند. ولی در صنعت برق امکان انبار نمودن کالا وجود ندارد. در این صنعت، افزایش و نوسانات قیمت مبادله­شده­ی برق که از نگرانی های عمده­ی تنظیم کنندگان بازار برق محسوب می­شود، ریشه در سوءاستفاده از قدرت بازار توسط بازیگران دارد. قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده(یا عرضه­کننده) یا جمعی از فروشندگان انرژی در افزایش قیمت برق به سطحی بالاتر از مقدار رقابتی آن برای مدتی قابل توجه و به طوری که سود بیشتری را برای بازیگر مذکور به همراه داشته­باشد. مجموعه­ای از عوامل ذاتی و غیرذاتی چون کشش ناچیز تقاضای برق، عدم توانایی ذخیره­سازی اقتصادی برق، تراکم خطوط انتقال، دیربازده­ بودن سرمایه­گذاری در برق و غیره را می­توان به عنوان منشأ قدرت بازار دسته­بندی نمود(رزمی و همکاران، 1389: 42). بنابراین، در مجموع، غیررقابتی بودن بازار برق و وجود قدرت بازار در آن -که نتیجه­ی انحصارات دولتی و یکپارچگی عمودی است- نه­تنها سهولت ورود به بازار برق و یا خروج از آن را از سرمایه­گذاران سلب می­کنند، بلکه انگیزه­های آنان را نیز برای این امر زایل می­سازند.

اما با تجدید ساختار، تولیدکنندگان، خطوط انتقال و شبکه­ی توزیع از هم جدا می­شوند و هدف از این امر از طرفی کاهش نرخ انرژی برق و افزایش کیفیت آن برای مصرف­کننده و از طرف دیگر رقابت واحدهای تولیدی بر اساس سود خود می­باشد(نیرومندفام، 1390 : 45). اینکه تا چه حد بتوان اهداف مذکور را محقق ساخت چندان روشن نیست.

با توجه به مباحث فوق، چنین به نظر می­رسد که تجديد ساختار صنعت برق یک ضرورت است. این در حالی است که تجربیات کشورهای گوناگون در این زمینه نتایج مختلف و بعضاً متناقضی را در پی داشته که برخی به موفقیت و برخی به شکست منجر شده­است. برای مثال سازماندهی مجدد بخش برق در هلند که از سال 1989آغاز شد کارایی مورد انتظار را به همراه نداشته­است و منافع احتمالی حاصل از آن نیز در هاله­ای از ابهام قرار دارد(کاستر[14]، 1998 : 661). به عنوان نمونه­ای دیگر، جمهوری فدرال نیجریه از سال 2006 به ایجاد یک روند رقابتی در صنعت برق خود اقدام نموده­است، در حالی که برخی محققان معتقدند که چنین روندی نه­تنها منفعتی برای این کشور به همراه نخواهد­داشت بلکه به تحمیل هزینه­های بیشتر خواهدانجامید(آموبی[15]، 2006 : 291). وو و همکاران[16](2003) نیز در بررسی­های خود بر روی اصلاحات بازار برق که تاکنون در بریتانیا، نروژ، آلبرتا(کانادا) و کالیفرنیا(ایالات متحده آمریکا) رخ داده­است به این نتیجه رسیده­اند که ایجاد بازار رقابتی تولید برق، به تنهایی، در ارائه­ی خدمات قابل اطمینان با قیمت­های پایین و پایدار با شکست مواجه شده­است. البته محققان دلایل متعددی را برای این شکست عنوان کرده­اند. در پیشینه­ی تجربی تحقیق به موارد بیشتری اشاره خواهدشد.

صنعت برق ایران نیز از اوايل دهه 70 به تغيير ساختار سازماني و ايجاد شركت­هاي مستقل و غيردولتي توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق، همچنين شركت­هايي در بخش­هاي اجرائي و پيمانكاري، ساخت و تجهيزات و غیره اقدام نموده است(توانیر، 1391پ). با این حال مطالعات و بررسی­های گوناگونی که در خصوص اصلاحات ساختاری و تجدیدساختار صورت پذیرفته حاکی از این است که صنعت برق ایران، پس از حدود بیست سال که از آغاز این اصلاحات می­گذرد، پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته­است. جداسازی عمودی ارکان صنعت که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقدامات در اصلاحات ساختاری صنایع‌ برق به­شمار می‌آید، در رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران کم‌رنگ است. به عبارت دیگر ارکان صنعت برق یعنی تولید، انتقال و توزیع در اصلاحات ساختاری این‌ صنعت در ایران هیچ‌گاه تحت یک فرایند تفکیک ساختاری قرار نگرفته‌اند تا از طریق‌ واگذاری، مدیریت و مالکیت این ارکان از یکدیگر جدا شود. ضمناً در این رویکرد، هیچ‌گونه نشانه‌ای از تفکیک‌ افقی اجزا مشاهده نمی‌شود(منظور و عسکری آزاد، 1387 :71). همچنین آمار و ارقام منتشر شده توسط وزارت نیرو بیانگر این موضوع است که میزان خصوصی سازی[17](که خود یکی از مراحل به وجودآوردن يك ساختار برق جديد است) در نیروگاه­های سیکل ترکیبی و گازی پس از گذشت بیست و یک سال، بسیار ناچیز است. مجموعه­ی این عوامل مانع از ایجاد یک بازار رقابتی برق در ایران شده­است؛ از سوی دیگر آینده­ی این اصلاحات و اینکه آیا به کسب منافع بیشتر منتج می­شود و یا تحمیل هزینه­های افزون­تر، نیز چندان روشن نیست.

بنابراین بررسی مزایای تجديد ساختار صنعت برق، مقایسه­ی نتایج کوتاه­مدت و بلند­مدت حاصل از پیاده­سازی آن در کشورهای مختلف و نیز وضعیت فعلی روند اصلاحات و تجدید ساختار صنعت برق ایران، مسئله­ی اساسی پژوهش را روشن­تر می­نماید؛ اینکه آیا تداوم استراتژی­های تجديد ساختار صنعت برق ایران از ضروریات است؟ آیا نیاز است که بر تداوم چنین استراتژی­هایی اصرار ورزیم یا خیر؟

1-3.اهميت و ارزش تحقيق

پیش­بینی می­شود که رشد تقاضا برای مصرف برق در کشورهای در حال توسعه با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای توسعه­یافته افزایش یابد. این افزایش در تقاضا در نتیجه­ی استفاده­ی گسترده از رایانه­ها، وسایل خانگی، برقراری ارتباط از راه دور و وسایل نقلیه­ی برقی است. همچنین انتظار می­رود که استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق تا سال 2020 میلادی با شتاب بیشتری رشد یابد(مک گاورن و هیکس، 2004 : 323).

شکل1-1. رشد مصرف انرژی2050-2007. (منبع : آژانس بین المللی انرژی[18]، 2012ب)

آمار و ارقام نیز حاکی از این است که مصرف‌ برق در جهان با میانگین رشد سالیانه 2/7درصدی روبرو بوده و این نرخ در مورد آسیا 4/5 درصد و برای کشور ایران تقریباً دو برابر میانگین کشورهای آسیایی برآورد شده­است. عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، اتلاف و مصرف غیراصولی موجبات چنین رشدی را فراهم­آورده و روشن است که در صورت عدم‌ بسترسازی مناسب و اعمال اصلاحات در صنعت، میانگین ساعات خاموشی به ازای هر مشترک به دلیل ناتوانی در پوشش کامل تقاضا، افزایش خواهد­یافت و این امر ضرورت توجه به اصلاحات و تجدید ساختار صنعت برق را بیش از پیش نمایان می­سازد(مطالعات مؤسسه تحقیقات برق آمریکا، 1382 : 19). یکی از بسترهای مهم اصلاحات صنایع برق، تجديد ساختار است. تجديد ساختار در صنعت برق به منظور رقابتي كردن اين صنعت نيازمند بسترسازي جهت ايجاد تحولات ساختاري ويژه­اي است، از جمله اين تحولات، شكستن ساختار عمودي و انحصاري توليد، انتقال، توزيع و واگذاري اين وظايف به شركت­هاي مختلف و ايجاد زمينه براي افزايش رقابت است(لطفعلي­پور و همکاران، 1389: 3) که این امور خود خصوصی­سازی را در این صنعت پایه­گذاری می­کنند. در کشورهای در­حال­توسعه(نظیر ایران) نگرانی اصلی ظرفیت­سازی و افزایش تولید برق است. لذا خصوصی­سازی تأسیسات تولیدی متعلق به دولت در این کشورها نمی­تواند منابع لازم را برای سرمایه­گذاری جهت توسعه مداوم ظرفیت در بخش برق فراهم آورد. همچنین بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی توسعه نیافته­است که بتواند نیازهای سرمایه­گذاری صنعت برق را تأمین نماید، یا حتی چنانچه بخش خصوصی توانایی تأمین منابع مالی لازم را داشته­باشد، عملکرد نهادهای مختلف قانون­گذاری مرتبط با بخش برق، ریسک بالایی را برای سرمایه­گذاران بخش خصوصی ایجاد می­کند، که این امر سبب می­شود تا در این کشورها دولت مجبور باشد از طریق اعطای تضمین­های مختلف، ریسک فعالیت بخش خصوصی را کاهش دهد. بنابراین از آنجایی که این بخش تنها در صورتی که هزینه تمام شده خود به علاوه یک سود معقول را دریافت نماید، وارد عرصه سرمایه­گذاری در صنعت برق می­شود، یا قیمت­های برق باید افزایش یابد که این امر با مخالفت­های فراوان مواجه خواهدشد و یا دولت باید مابه­التفاوت هزینه تمام­شده نیروگاه­های بخش خصوصی و نرخ فروش برق را به تولیدکنندگان بخش خصوصی پرداخت نماید، که این امر نیز منجر به بهبود کارایی در صنعت برق نخواهدگردید(فاتح، 1382: 14). مقایسه­ی تجارب کشورهای مختلف در زمینه­ی تجديد ساختار نیز نشان از این دارد که این امر(با وجود تمامی مزایایی که برای آن ذکر شده) همواره هم به کاهش نرخ برق و افزایش کیفیت آن برای مصرف­کننده و نیز رقابت واحدهای تولیدی منجر نشده­است. اینجاست که بررسی لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران که خود از جمله­ی کشورهای در­حال­توسعه است بیش از پیش ضرورت می­یابد.

1-4.اهداف تحقيق

1-4-1.هدف اصلی پژوهش

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص نمودن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

بررسی تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

بررسی و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

1-5.سؤال­هاي تحقيق

این مطالعه در صدد پاسخگویی به سؤال­های زیر است :

جهت تجدید ساختار صنعت برق چه مراحلی باید طی شود؟

تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای مختلف چه نتایجی را به همراه داشته­است؟

تجدید ساختار صنعت برق ایران در چه مرحله­ای است و چه روندی را دنبال می­کند؟

آیا اساساً تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران لزومی دارد و ضرورتی در این زمینه احساس می­شود؟

1-6.تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

مهم­ترین متغیری که در این پژوهش مورد استفاده قرار­می­گیرد، تجديدساختار صنعت برق خواهدبود که تعاریف متعددی از آن ارائه­ گردیده­است. با این حال، مناسب­ترین تعریف این متغیر از نظر محقق، که مبنای این پژوهش نیز قرار خواهد­گرفت، به شرح زیر است :

تجديدساختار صنعت برق به­معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره­ی یکپارچه­ی عمودی و برهم تنیده­ی تأمین برق و تفکیک در قالب بخش­های رقابت­پذیر و رقابت­ناپذیر است(عبادی و دودابی نژاد،1390: 137).

در فصل دوم تحقیق تعاریف بیشتری از این متغیر ارائه ­می­گردد.

1-7. دستاورد/نوآوری تحقیق

نتایج حاصل از این پژوهش، لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران را روشن می­سازد. طبق بررسی­های به عمل آمده توسط محقق، تحقیقی با این عنوان یافت نشد. با این حال تحقیقات زیادی درخصوص تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای مختلف صورت گرفته اما این نکته حائز اهمیت است که بررسي و مطالعه الگوهاي تجديد ساختار در كشورهاي در حال توسعه نشان مي­دهد که اقدامات انجام شده در اين عرصه، بعضاًً متفاوت با الگوهاي در حال اجرا در كشورهاي پيشرفته است؛ به علاوه نتايج حاصل از تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت برق و روش­هاي اجراي آن با توجه به ويژگي­هاي كشورهاي مختلف، متفاوت است. در ایران نیز عمده­ی پژوهش­هایی که در زمینه­ی صنعت برق صورت گرفته­اند به مقوله­ی اصلاحات صنعت برق به طور عام و یا وضعیت صنعت برق و قیمت حامل­های انرژی پس از تجديد ساختار پرداخته­اند و هیچ یک لزوم تجديد ساختار صنعت برق در ایران را مدنظر قرار نداده­اند. با این اوصاف می­توان گفت که پژوهش حاضر، جدید است.

1-8.خلاصه ­ای از یافته­ های پژوهش

نتایج پژوهش حاکی از آن است که با وجود کاستی­ها و نواقصی که درحال­حاضر گریبان­گیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می­شود و تداوم استراتژی­هایی که در این زمینه اتخاذ­شده­اند لازم­ و ضروری است؛ همچنین منافع بلندمدت حاصل از جداسازی عمودی ارکان و تجدیدساختار صنعت برق ایران بسیار چشمگیر خواهدبود و می­توان با تدوین استراتژی­های عملی و برنامه­­های دقیق­تر و شفاف­سازی­های بیشتر در این زمینه، به کارایی و بهره­وری مورد­انتظار دست­یافت.

1-9.خلاصه ­ی فصل

در این فصل ضمن بیان مقدمه­ای، به شرح مسئله اساسی پژوهش و همچنین ارزش و اهمیتی که تحقیق حاضر می­تواند داشته­باشد پرداخته­شد. اهداف و سؤال­های پژوهش، تعريف عملياتي متغيرها و ارائه­ی خلاصه­ای از یافته­های تحقیق از دیگر مواردی است که در این فصل مطرح­گردید.

 

 

 

فصل دوم 

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

 

 

2-1. مقدمه

تا مدتی پیش، خدمات و تسهیلات عمومی نظیر برق، گاز و­… دارای یکپارچگی عمودی و در انحصار دولت بوده­اند اما تجربه برخی کشورها در دست­یابی به منافع حاصل از آزادسازی صنایع گوناگون و از جمله صنعت برق به کشورهای دیگر نشان­داد که«قدرت­های متعدد بازار، تخصیص منابع مطلوب­تر و اثربخشی افزون­تری را در ارائه­ی خدمات به همراه می­آورند» و از این رو اصول بازار منفرد[19]-گردش آزادانه­ی کالاها، افراد، خدمات و سرمایه- باید به خدمات و تسهیلات عمومی نیز تعمیم یابد(نیوبری[20]، 2002 : 920). این امور کشور ایران را همچون سایر کشورها بر­آن داشت تا به تجدید ساختار صنایع گوناگون خود نظیر صنعت برق بیندیشد و بدین­ترتیب صنعت برق ایران نیز از اوايل دهه 70 به تغيير ساختار سازماني و ايجاد شركت­هاي مستقل و غيردولتي توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق، همچنين شركت­هايي در بخش­هاي اجرائي و پيمانكاري، ساخت و تجهيزات و غیره اقدام نمود(توانیر، 1391پ).

در این فصل، ضمن مرور کاملی بر مفاهیم و تعاریف مربوط به اصلاحات و تجدید ساختار صنعت برق، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این خصوص و مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه، صنعت برق ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارمی­گیرد.

2-2. چارچوب نظري

2-2-1. اصلاحات صنعت برق[21]

براي مدت تقريباً يكصد سال، از اواخر قرن نوزدهم تا انتهاي قرن بيستم، صنعت برق دارای ساختار انحصاري(تنظيمي[22]و نظارتي) بوده­است(سیاهکلی،حسن، 1381: 1). به عبارتی، این صنعت در ابتدا با احداث واحدهاي كوچك و خصوصي توليد برق حيات خود را آغاز كرد اما به­تدريج و با درك اهميت آن، روند دولتي شدن(و به­دنبال­آن انحصاري­شدن) صنعت مذکور آغاز شد. بنابراين صنعت برق به عنوان يك صنعت يكپارچه و كاملاً انحصاري در اذهان شكل گرفت كه هر كسي توان ورود به اين عرصه و انجام فعاليت در آن را نداشت. با همين ذهنيت بود كه دولت­ها(به­طور عام) كنترل صنعت برق را در­دست گرفتند(حیدری،1382 : 257).

[1] – Hepbasli

[2] – Rajan & Ram

[3] – Restructuring

[4] – Deregulation

[5] – McGovern & Hicks

[6] – Oren & Jiang

[7] – Pittman

[8] – Balogun

[9] – Wu & Varaiya

[10] – Vertically Integration

[11] – Vertical Monopoly

[12]  -Retail

[13] – Bunn, Martoccia, Ochoa, Kim, Ahn & Yoon

[14] – Koster

[15] – Amobi

[16] – Woo, Lloyd & Tishler

[17] – Privatization

[18] -International Energy Agency(IEA)

[19] – Single Market

[20] – Newbery

[21] – Electricity Industry Reform

[22] – Regulated

فهرست منابع

1- منابع فارسي

احمدی، نسیبه(1388). “معرفی و نقد روش دلفی”. نشریه اطلاع­رسانی و کتابداری-کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 22، صص108-100 .

اخوان، پیمان(1383). “متدولوژی­های تجدید ساختار سازمانی در راستای تحقق استراتژی­های اولویت­دار”. فصلنامه مدیریت فردا، سال دوم، شماره5 و6، صص87-71 .

آذر، عادل، قلی­پور، رحمت­الله، الوانی، سیدمهدی، کمیجانی، اکبر و اسفندیار محمدی(1390). “طراحی مدل جامع خصوصی­سازی و واگذاری بنگاه­های دولتی در ایران با رویکرد خط مشی­گذاری : صنعت پتروشیمی”. پژوهش­های مدیریت در ایران-مدرس علوم انسانی، دوره15، شماره4، صص49-29 .

ببی، ارل(1387). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، (رضا.فاضل، مترجم)، چاپ پنجم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).

پيلتن، امیر، قادري، سید فرید و مهدی پيلتن(1388).”مقررات­زدايي از صنعت برق: مجزاسازي عرضه از توزيع”. بيست و چهارمين كنفرانس بين­المللي برق، ايران، تهران.

توانیر(1386). آمار تفصيلی صنعت برق ايران، تولید نیروی برق در س‍ال‌۱۳۸۵، تهران: ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌­وری‌ م‍رک‍ز اطلاع‌­رس‍ان‍ی، گ‍روه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍ش‍ار آم‍ار.

توانیر(1391). آمار تفصيلی صنعت برق ايران ويژه انتقال نيروی برق درسال 1390، تهران: شرکت مادر تخصصی توانير.

توانیر(1391). عملکرد سالیانه : ساختار و روند تجديد ساختار در صنعت برق، قابل دسترس در سایت:

http://www.tavanir.org.ir/page_preview.php?page_id=p11

توانیر(1391). طرح خصوصی­سازی صنعت برق، قابل دسترس در سایت:

http://www2.tavanir.org.ir/privatization

توانیر(1391). درباره توانیر: تاریخچه، قابل دسترس در سایت:

http://www.tavanir.org.ir/page_preview.php?page_id=p11

توانیر(1391). تولید، قابل دسترس در سایت:

http://www2.tavanir.org.ir/info/stat83/sanatfhtml/economic/Foot.htm

حيدري، كيومرث(1382). “پيرامون تجديد ساختار و شكل­گيري بازاردر صنعت برق با نگاهي به صنعت برق ايران”. هجدهمین کنفرانس بین­المللی برق، ايران، تهران.

خدادادکاشی، فرهاد(1388). “دیدگاه­های مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران”. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 51، صص40-25.

دانایی­فرد، حسن، الوانی، مهدی و عادل آذر(1386). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع، چاپ دوم، تهران: صفار- اشراقی.

راتول، جفری و توماس گومز(1388). اقتصاد برق : تنظیم مقررات و مقررات­زدایی، (ترجمه و آماده­سازی در بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز توسعه فناوری نیرو(متن))، چاپ اول، تهران: پیام متن.

رزمی، جعفر، قادری، سید­فرید و امین ذکایی­آشتیانی(1389). “تحلیل شاخص­های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی”. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 5، صص60-41 .

سياهكلي، حسن(1381). “مقايسه شاخص­هاي عمده در صنعت برق كشورهاي تجديد ساختار­شده”. هفدهمين كنفرانس بين­المللي برق، ايران، تهران.

سیاهکلی، سیامک(1381). “تجدید ساختار در صنعت برق”. مجله برق، سال پانزدهم، شماره 35، ص1.

شركت موننكو ايران – معاونت انتقال و ديسپاچينگ(1391). اصلاح ساختار مدیریتی صنعت برق، سلسله گزارشات تخصصی، گزارش شماره50.

شَرما، دیپک، فتح­اله زاده، رضا و مصطفی توانپور پاوه(1384). “مروری بر اصلاحات صنعت برق استرالیا: درس­هایی برای ایران”. سازمان توانیر، قابل دسترس در سایت :

www.CIVILICA.com    (18/9/1391)

شوراي خصوصي­سازي وزارت نيرو(1391). روند خصوصي­سازي صنعت ­برق ایران، قابل دسترس در سایت:

 http://mepc.moe.org.ir

صادقی شاهدانی، مهدی و محمدرضا توکل­نیا(1390). “تحلیل پویای اثر اصلاحات ساختاری بر بهره­وری صنعت برق ایران”. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60 ، صص80-59 .

عبادی، جعفر و امیر دودابی­نژاد(1390). “انتخاب مدل بهینه­ی تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران”. فصلنامه­ی اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 1، صص172-133 .

عبداللهی، امیر، واعظی، کاوه و سارا افاضاتی(1384). “تجدیدساختار در صنعت برق ایران”. هشتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق، ایران، تهران.

فاتح، عبدالرضا(1382). “خصوصی­سازی صنعت برق در ایران”. دفتر مطالعات اقتصادی و تعرفه، سازمان توانیر، قابل دسترس در سایت:

http://www2.tavanir.org.ir             (18/9/1391)

فرهادخاني، مهدي و مرتضي شعبانزاده(1389). “مديريت دارايي در بخش توزيع برق: ضرورت تجديد ساختار صنعت برق كشور”. بیست و پنجمین کنفرانس بین­المللی برق، ايران، تهران.

قهرماني، سيامك(1382). “مقايسه تطبيقي تجديد ساختار صنعت برق در كشورهاي پيشرفته و در­حال­توسعه”. هجدهمین کنفرانس بین­المللی برق، ايران، تهران.

لطفعلي­پور، محمدرضا، ذبيحي، اعظم و محمدعلي شعباني(1389). “تأثير تجديدساختار بر بهره­وري در صنعت برق ايران”. مجلة دانش و توسعه(علمي­-­پژوهشي)، سال هفدهم، شماره32، صص26-1 .

محمودي­عالمي، شجاع و حسن طالبي­خشكرودي(1387). “بررسي موانع توسعه بازار برق ايران(مطالعه موردي صنعت برق استان مازندران)”. سیزدهمین کنفرانس شبکه­های توزیع نیروی برق، ایران، گیلان.

مصدقی، حمید(1387). آسیب شناسی صنعت برق، چاپ اول، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

مطالعات مؤسسه تحقیقات برق آمریکا(1382). مسیر آینده فناوری برق در جهان(2050-2000)، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام متن وابسته به مرکز تکنولوژی نیرو(متن).

مکی­مبرا، ابراهیم، محمدی، جواد و الدوز رنجبر(1390). “بررسی صنعت برق با توجه به اصل 44 قانون اساسی با رویکرد سناریو­پردازي”. اولین کنفرانس بین­المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی، ايران، تهران.

منظور، داود(1382). “اصلاحات در صنعت برق : تجربه ها و راهكارها”. هجدهمین کنفرانس بین­المللی برق، ايران، تهران.

منظور، داود و حمید عسکری­آزاد(1387). ارزیابی الگوی اصلاحات صنعت برق در ایران با تمرکز بر اصل 44 قانون اساسی”. مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 16، صص80-35.

مؤمنی، منصور و علی فعال­قیومی(1391). تحلیل­های آماری با استفاده از spss، تهران: مؤمنی.

ناظمی، علی، خوش­اخلاق، رحمان، عمادزاده، مصطفی و علیمراد شریفی(1390). “برآورد قدرت بازار در بازار برق عمده­فروشي ايران”. فصلنامه تحقيقات مدلسازي اقتصادي، شماره 4، صص55-31 .

نیرومندفام، امیر(1390). “بررسی چگونگی کشف نرخ انرژی­الکتریکی بعد از تجديد ساختار یافتن صنعت برق”. صنعت هوشمند، سال چهاردهم، شماره 7، صص55-44 .

هریسون، جفری و کارن جان(1385). مدیریت استراتژیک، (زهرا.یاوری، مهدی.جمشیدیان، علیرضا.منصوری، مترجم)، چاپ اول، اصفهان: مؤسسه­ی آموزش عالی شیخ بهایی.

يدوي، محمدرضا(1383). “تجديد ساختار صنعت برق”. نهمین کنفرانس شبکه­های توزیع نیروی برق، ايران، زنجان.

2- منابع انگليسي

Aghaei, M., Iranzadeh, S. & A. Zamani Moghadam(2012). “The Effects of Privatization on Productivity of Tabriz Electric Power Distributional Company”, American Journal of Scientific Research, VOL.72, PP. 99-113.

Amobi, M.C(2007). “Deregulating the electricity industry in Nigeria: Lessons from the British reform”, Socio-Economic Planning Sciences, VOL.41, PP. 291–304.

Anderson, K.L(2001). “Reconciling the electricity industry with sustainable development: backcasting­-­a strategic alternative”, Futures, VOL. 33, PP.607–623.

Anex, R.P (2002). “Restructuring and privatizing electricity industries in the commonwealth of independent states”, Energy Policy, Vol.30, PP. 397–408.

Arentsen, M.J. & R.W. Kiinneke(1996). “Economic organization and liberalization of the electricity industry In search of conceptualization”,  Energy Policy, Vol. 24, No. 6, PP. 541- 552.

Arocena, P(2008). “Cost and quality gains from diversification and vertical integration in the electricity industry: A DEA approach”, Energy Economics, VOL. 30 , PP.39–58.

Bacon, R.W. & J. Besant-Jones(2001). “Global Electric Power Reform, Privatization and Liberalization Of The Electric Power Industry In Developing Countries”, Annual Reviews Energy & Environment, VOL.26, PP.331-359.

Balogun, J(2007). “The Practice of Organizational Restructuring: From Design to Reality”, European Management Journal, VOL. 25, No. 2, PP.81–91.

Banerjee, S.G. & D.A. Rondinelli(2003). “Does Foreign Aid Promote Privatization? Empirical Evidence from Developing Countries”, World Development, Vol. 31, No. 9, PP. 1527–1548.

Bradbury, M. E. & G. Hooks(2005). “Annual Report Disclosures Surrounding the Restructuring of the Electric Utility Industry”, Journal of Contemporary Accounting & Economics,VOL.1, No.2 , PP. 217-234.

Bunn, D.W., Martoccia, M., Ochoa, P., Kim, H., Ahn, N.S. & Y.B.Yoon(2010). “Vertical integration and market power:Amodel based analysis of restructuring in the Korean electricity market”, Energy Policy, VOL. 38, PP. 3710–3716 .

Campbell, S.M., Cantrill, J.A. & D. Roberts(2000). “Prescribing indicators for UK general practice: Delphi consultation study”, BMJ, VOL.321, PP.1–5.

Cavanagh, R(1996). “Restructuring for Sustainability: Toward New Electric Services Industries”, The Electricity Journal, Vol.?, PP.70–79.

Chao, H., Oren, S. & R.wilson(2008). Competitive Electricity Markets (first ed.), Oxford : Elsevier Ltd .

Diesendorf, M(1996). “How can a “competitive” market for electricity be made compatible with the reduction of greenhouse gas emissions?”, Ecological Economics, VOL.17, PP. 33-48.

Dyner, I., & Larsen, E.R. (2001). “From planning to strategy in the electricity industry”,Energy Policy, VOL. 29, PP.1145–1154.

Emami­ Meibodi, A(1998).­ “Efficiency considerations in the Electricity Supply Industry:­ the case of Iran”, Department of Economics, University of Surrey, Working Paper.

Energy Information Administration(EIA)(2012). Glossary : Restructuring. Retrieved from http://www.eia.doe.gov (accesse 16-Nov-2012).

Energy Information Administration (EIA) )(2012). Glossary : Un-bundling. Retrieved from http://www.eia.doe.gov (accesse 16-Nov-2012).

Erdogdu, E(2009). “Some thoughts on the Turkish electricity distribution industry”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, VOL.13, PP.1485–1494.

Erdogdu, E(2011) “The impact of power market reforms on electricity price-costmargins and cross-subsidy levels:A crosscountry panel data analysis”, Energy Policy, VOL.39, PP.1080–1092.

Erdogdu, E(2011). “What happened to efficiency in electricity industries after reforms?”, Energy Policy, VOL.39, PP. 6551–6560.

ESMAP(1999). Global Energy Sector Reform in Developing Countries: A Scorecard, Washington D.C: The World Bank.

Fraser, D.M(1999), “Delphi technique: one cycle of an action research project to improve the preregistration midwifery curriculum”, Nurse Education Today, Vol. 19, PP. 495-501.

Haas, R. & H. Auer(2006). “The prerequisites for effective competition in restructured wholesale electricity markets”, Energy, VOL.31, PP.857–864.

Hanafin, S(2004). “Review of literature on the Delphi Technique“, PP.1-51. Retrieved from:

http://www.childrensdatabase.ie/documents/publications/Delphi_Technique_A_Literature_Review.pdf(accesse 24-April-2013)

Hattori, T. & M. Tsutsui(2004).”Economic impact of regulatory reforms in the electricity supply industry: a panel data analysis for OECDcountries”, Energy Policy, VOL.32, PP. 823–832.

Hepbasli, A(2005).”Development and restructuring of Turkey’s electricity sector: a review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, VOL.9, PP.311–343.

Hirst, E. & B. Kirby(1995). “Restructuring The Devil Is in the Details”, The Electricity Journal, VOL.?, PP.12-18.

Hsu, C. & B.A. Sandford(2007). “The Delphi Technique: Making Sense Of Consensus”,  Practical Assessment, Research & Evaluation, VOL.12, No.10, PP.1-8.

http://WWW.businessdictionary.Com/definition/accountingseparation.html#ixzz2RU3LPWAY(accesse 24-April-2013).

http://www.ict regulation toolkit.org/en/PracticeNote.3286.html, Separton(accesse 17-Nov-2012).

Hyman, L.S(2010). “Restructuring electricity policy and financial models”, Energy Economics, VOL. 32, PP.751–757.

International Energy Agency(IEA)(2012). Chile: Energy Policy Review.2009. Retrieved from http://www.iea.org (accesse 16-Nov-2012).

International Energy Agency(IEA)(2012). Technology Roadmap : Smart Grids. Retrieved from http://www.iea.org (accesse 16-Nov-2012).

International Energy Agency(IEA)(2012). The IEA Applauds Korea’s Rapid Development to a Modern Energy System and Now Urges Reform of Energy Markets and Action on Environmental Concerns. Retrieved from http://www.iea.org (accesse 16-Nov-2012).

Kamerschen, D.R., Klein, P.G. & D.V. Porter(2005). “Market structure in the US electricity industry: A long-term perspective”, Energy Economics, VOL.27, PP.731– 751.

Koster, J M.M(1998).”Organizing for competition: An economic analysis of electricity policy in the Netherlands”, Energy Policy, VOL.26, No. 9, PP.661- 668.

Lee, B.H. & H.H. Ahn(2006). “Electricity industry restructuring revisited: the case of Korea”, Energy Policy, VOL. 34, PP.1115–1126.

Loo, R(2002). “The Delphi Method : a powerful tool for strategic management”, An International Journal Of Police Strategies & Management, VOL.25, No.4, PP.762–769.

Ma, C. & L. He(2008). “From state monopoly to renewable portfolio : Restructuring China’s electric utility”, Energy Policy, VOL.36, PP.1697–1711.

McGovern, T. & C. Hicks(2004) .”Deregulation and restructuring of the global electricity supply industry and its impact upon power plant suppliers”, Int. J. Production Economics, VOL. 89, PP. 321–337.

Mullen, P.M(2003). “Delphi: myths and reality”, Journal of Health Organization and Management, Vol. 17, No.1, PP.37-52.

Newbery, D.M(2002). “European Deregulation : Problems of liberalising the electricity industry”, European Economic Review, VOL.46 , PP.919 – 927.

Oren, S. & J.N. Jiang(2005). “Challenges of restructuring the power industry Introduction to special issue of decision support system”, Decision Support Systems, VOL. 40, PP. 407– 408.

Paraskevas, A. & M.N.K. Saunders(2012). “Beyond consensus : an alternative use of Delphi enquiry in hospitality research”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 24, No. 6, PP. 907-924.

Penn, D.W(1995). “How Likely Is Long-Run Competition in Electricity Generation? Warning Signs”, The Electricity Journal, Vol.?, PP. 12-20.

Pineau, P.O(2002). “Electricity sector reform in Cameroon: is privatization the solution?”, Energy Policy, VOL.30, PP. 999–1012 .

Pittman, R(2007). “Restructuring the Russian electricity sector:Re-creating California?”, Energy Policy, VOL.35, PP.1872–1883.

Prandini, A(2007). “Good, BETTA, best? The role of industry structure in electricity reform in Scotland”, Energy Policy, VOL.35, PP.1628–1642.

Rajan, A.T. & V.A.  Ram(2000).” Towards developing a processual understanding of power sector restructuring: the case of Orissa State Electricity Board”, Utilities Policy, VOL. 9, PP. 93–105.

Roland, G. & S. Sekkat(2000). “Managerial career concerns, privatization and restructuring in transition economies”, European Economic Review, VOL. 44, PP.1857-1872.

Roques, F.A., Newbery, D.M. & W.J. Nuttall(2008). Analytical Methods for Energy Diversity and Security, London:  Springer.

Sharabaroff, A., Boyd, R. & A.Chimeli(2009). “The environmental and efficiency effects of restructuring on the electric power sector in the United States: An empirical analysis”, Energy Policy, VOL.37, PP.4884–4893.

Shukla, U.K. & A.Thampy(2011). “Analysis of competition and market power in the wholesale electricity market in India”, Energy Policy, Vol.39, PP.2699–2710.

Skulmoski, G.J., Hartman, F.T. & J. Krahn(2007).”The Delphi Method for Graduate Research”, Journal of Information Technology Education, Vol.6, PP.1–21.

Steyn, G(1995). “Restructuring the South African electricity supply industry : Appropriate governance in a newly democratized South Africa”, Utilities Policy, Vol. 5, No. 2, PP. 95-108.

Tishler, A., Newman, J., Spekterman, I. & C.K. Woo(2006). “Cost–benefit analysis of reforming Israel’s electricity industry”, Energy Policy, VOL.34, PP.2442–2454 .

Tomain, J.P(1998). “electricity restructuring: a case study in government regulation”, Tulsa law journal, Vol. 33, PP.827-846.

Webb, M(2008). “Breaking up is hard to do: the emergence of functional separation as a regulatory remedy”. 8th Global Symposium for Regulators, Pattaya, Thailand.

Williams, J.H. & R.Ghanadan(2006). “Electricity reform in developing and transition countries: A reappraisal”, Energy, Vol. 31 PP.815–844.

Won, G.H(2007). “Electric power industry restructuring and ROE: The case of Korea Electric Power Corporation”, Energy Policy, Vol.35, PP.5080–5090.

Woo, C.K., Lloyd, D. & A.Tishler(2003). “Electricity market reform failures: UK, Norway, Alberta and California”, Energy Policy, VOL. 31, PP. 1103–1115.

Woychik, E.C(1995). “A California Restructuring Settlement:Will All the Parties Agree?”, The Electricity Journal, VOL.?, PP. 32–37.

Wu, F.F. & P. Varaiya(1999). “Coordinated multilateral trades for electric power networks:theory and implementation”, Electrical Power and Energy Systems, VOL.21, PP.75–102 .

Xiao, J., Douglas, D., Lee, A.H. & S.R. Vemuri(1997), “A Delphi evaluation of the factors influencing length of stay in Australian hospitals”, International Journal of Health Planning and Management, Vol. 12, No. 3, PP. 18-207.

Zarnikau, J(2005). “A review of efforts to restructure Texas’ electricity market”, Energy Policy, VOL.33, PP.15–25.

Zarnikau, J. & D. Whitworth(2006). “Has electric utility restructuring led to lower electricity prices for residential consumers in Texas?”, Energy Policy, VOL.34, PP. 2191–2200.

Zhang, Y.F., Parker, D. & C. Kirkpatrick(2008). “Electricity sector reform in developing countries: an econometric assessment of the effects of privatization, competition and regulation”, J Regul Econ, VOL.33, PP.159–178.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

53 + = 56