بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران

990,000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

چكيده:

تحريمهاي بين المللي از سازوكارهاي مهم در نظام امنيت دسته جمعي ملل متحد است که در آن عملا عنصر تنبيه دول مورد تحريم وجود دارد،در واقع هدف آن ايجاد تغييراتي در رفتار سياسي كشوراست .به موجب منشور ملل متحد وظيفه حفظ صلح وامنيت بين الملل بر عهده شوراي امنيت سازمان ملل متحد گذارده شده است واين مرجع در موارد تهديد عليه صلح وعمل تجاوز مي تواند اقداماتي را عليه دولت هاي ناقض صلح وامنيت بين المللي به عمل آورد. البته اگرسازمان ملل اقدامي خارج از منشورش بنمايد يا سعي كند اختياراتي غير از آنچه بدان اعطا شده اعمال نمايد ، اقداماتش نا مشروع و غير قانوني خواهد بود. بسياري از كشورها سياست تحريم يك جانبه را محكوم مي كنند وآن را ناكارآمد مي دانند. به عنوان مثال در ابتدای تحریم ها علیه ایران به رغم كوشش بسيار دستگاه ديپلماسي آمريكا، حتي نزديك ترين متحدان آمريكاودر اروپاو ژاپن، كانادا و كشورهاي منطقه خليج فارس از سياست تحريم ايران حمايت نكردند وآمريكا دراين سياست تنها ماند. در روابط ميان دو يا چند كشور اگر تعهد خاص مبني بر عدم جواز تحريم وجودنداشته باشد توسل به تحريم جايز و مشروع مي باشد ،صرف توسل به تحريم به طور كلي و در هر شرايطي مجاز نيست و براي اينكه تحريم از نظر حقوق بين الملل مشروع باشد بايد شرايطي فراهم باشد. بر این اساس ضرورت دارد با بررسی مبانی حقوقی مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم هاي بین المللي وتحلیل سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم‌های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران ،به هدف از انجام این مطالعه،که بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران و تاثیر تحریم های وارده و ضربات زیان بار و غیر قابل جبران بر کشور می باشد، برسیم . روش انجام تحقيق توصيفي و تحليلي مي باشد و ابزار گردآوري اطلاعات ، روش کتابخانه ای است .

واژه¬های کلیدی: تحریم بین الملل ، حقوق بین الملل ، برجام.

فهرست مطالب

چكيده:
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 17
3- هدف تحقیق 17
الف) هدف کلی 17
ب) اهداف جزیی 17
ج ) هدف های کاربردی 18
4-سوالات و فرضیه های تحقیق 18
الف ) سوال اصلی 18
ب) سوال فرعی 18
ج) فرضیه اصلی 18
.د) فرضیه فرعی 18
5- روش تحقیق 18
6- محدودیت های پژوهش: 19
7-سوابق و پیشینه تحقیق 19
1-8 ساختار تحقیق 21
فصل اول: معانی ، مفاهیم ،تعاریف
مقدمه 23
مفهوم شناسی واژه ها 23
1. تعریف تحریم 23
1-1 معناي لغوي و تفاوت كلمات Boycott , Embargo , Sanction 23
1-2 تعريف حقوقي Boycott ، Embargo ، Sanction 25
2- تعریف لغوی برجام 27
3- حقوق بین الملل: 27
4- بین الملل : 31
5. پیشینه تحریم 32
5- 1 پیشینه تحریم اقتصادی در جوامع بین الملل 32
5-1-1 قبل از تشكيل جامعه ملل 32
5-1-2 بعد از تشكيل جامعه ملل (قبل از سال 1945) 34
5 – 2 پیشینه تحریم اقتصادی در ایران 35
فصل دوم: انواع تحریم و مشروعیت آنها
مقدمه 39
1- انواع تحریم و مشروعیت آنها 40
1-1 تحریم های خصوصی(یا ملی) 40
1-2 تحریم های دولتها علیه یکدیگر 41
1-3 تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد 49
1-4- تحریم نفتی 54
1-5 تحریم دیپلماتیک 55
1-6- تحریم های تلفیقی 56
2 – آثار تحریم و راههای مقابله با آن 56
2-1 جنبه های حقوقی تحریم 56
2-2 آثار تحریم ها و نحوه مقابله با آن 58
2-3 سایر ملاحظات 60
3- تحریم ها و شورای امنیت سازمان ملل متحد 60
3-1 اختیارات شورای امنیت در خصوص تحریم 60
3-1-1 کار ویژه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد 60
3-1-2 اختیارات شورای امنیت طبق منشور ملل متحد 61
3-2 تحریم ها بر اساس منشور ملل متحد 63
3-2-1 تحریم مطابق با فصل ششم منشور 63
3-2-2-تحریم مطابق با فصل هفتم منشور 64
فصل سوم :مشروعيت یا عدم مشروعیت تحريم های یک جانبه علیه ایران در حقوق بين الملل
مقدمه 68
1- مشروعيت یا عدم مشروعیت تحريم هاي اقتصادي در حقوق بين الملل 68
1-1 نظريه مشروعيت مطلق تحريم هاي یکجانبه 68
1-2 نظريه مشروعيت نسبي تحريمهاي اقتصادي 70
1-3 نظريه عدم مشروعيت تحريم هاي اقتصادي از منظر حقوق بين الملل 73
2- نسبت تحريم اقتصادي از منظر حقوق بين الملل اقتصادي 74
3- محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر دوستانه 77
3-2 ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی 79
3-2-1 علت عدم مشروعیت برخی تحریم ها: 80
3-2-1-1 تحريم هاي يكجانبه نقض اختيارات شوراي امنيت 80
3-2-1-2 انحراف تحريم هاي يكجانبه از رهنمودهاي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد: 80
3-2-1-3 موضع انفرادي و جمعي كشورها: 81
3-2-1-4 مغايرت تحريم هاي يكجانبه با حقوق بشر: 81
3-2-1-5 فقدان دادرسي منصفانه از سوي شهروندان: 82
3-2-1-6 تحريمِ حق ملت و نه تخلف دولت: 82
3-2-1-7 تحريم هاي يكجانبه به مثابه نقض غرض: 82
3-2-1-8 تحريم به دليل حق هسته اي نافي حق تعيين سرنوشت 83
3-2-1-9 تحريم هاي يكجانبه نقض تعهدات قراردادي برخي از دولتها 83
3-2-1-11 تعارض تحريم يكجانبه با اصل حاكميت بر منابع طبيعي 84
3-1-2-12ممنوعيت تحريم هاي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني 84
3-2 مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 85
4- آثار تحریم ها 86
4-1 آثار کلی تحریم بر کشورها 86
4-2 آثار سیاسی تحریم 88
4-3 آثار اقتصادی تحریم 88
4-4 آثار حقوقی تحریم 92
4-4-1 تعلیق معاهدات 92
4-4-2 تصمیمات شورای امنیت و آثار آن بر حقوق بشر 92
5 – عکس العمل ایران در برابر تحریم 94
6- نتیجه گیری : 94
فصل چهارم : تحريم های يكجانبه امریکا و سازمان ملل متحد عليه ايران
1- تحریم های امریکا علیه ایران در گذر تاریخ 97
1-1 دوره ابتدایی گروگان گیری 1979 -1981 98
1-2 دوره جنگ ایران و عراق 1981 – 1988 99
1-3 دوره بازسازی (1992 – 1989) 100
1-4 دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001 – 1993) 101
1-5 پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 102
1-6 تحریم‌های 104
1-7 قطعنامه 1737 107
2- تحریم و نقض حق توسعه 110
3- تعارض تعهدات بین المللی ایالات متحد آمریکا با تحریم های حقوق بشری 111
4- نقض تعهد مضاعف امریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران: 113
5- تحریم های یک جانبه و سیاسی شورای امنیت ووضعیت حقوق بشر ایران 113
6- فرا سرزمینی بودن تحریم های یکجانبه 114
7- برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) 119
8- مهمترین چالش برجام 119
9- چشم انداز لغو تحریم ها و برجام : 120
10- بازرسی ها 121
11- مباني نظري و نتیجه گیری 122
1-11-1 قدرت اقتصادي: 123
1-11-2 درونی سازي و سمبليک كردن آن: 123
1-11-3 اهداف تحریم: 123
1-11-4 نوع نظام سياسی : 123
4-16-5 دامنه تحریم 123
1-11-6 ميزان وابستگی و رابطه دوست : 123
1-11-7 سرعت و دقت تحریم 123
1-11-8 دیپلماسی اتصال و همکاری: 124
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری: 126
5-2 راهکارها و پیشنهادات 131
5-3 راهکار مقابله با تحریم اقتصادی ایران: 134
منابع و مأخذ 140
منابع فارسی 140
Abstract 145

فهرست جداول

جدول 1: بررسی ابعاد احتمالی تحریم های ائتلافی علیه جمهوری اسلامی ایران 137

1- بیان مسئله

تحریم اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. تحریم یکجانبه اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. طرفداران تحريم هاي بين المللي اقتصادي استدلال مي كنند كه بيشترين مزيت تحريم هاي اقتصادي از يك سو اين است كه مي تواند بسيار مؤثر باشد وازسوي ديگر تحريم هاي مذكور مستلزم توسل به زور و خشونت نيستند . گرچه در تحريم ها عملا عنصر تنبيه دول مورد تحريم وجود دارد،اما به من ظورايجاد شرايط دشوار براي مردم كشور مورد تحريم وضع نمي شود و در واقع هدف آن ايجاد تغييراتي در رفتار سياسي كشوراست.با اين حال آثار بشر دوستانه تحريم هاي بي ن المللي براقشارآسيب پذير مردم كشورهدف همواره يكي ازعمده نگراني هاي جامعه ب ني المللي بوده است . تركيب عدم صراحت و تغييرپذيري، كار رابراي شوراي امنيت دراين خصوص كه چه هنگام مي توان اهداف را حاصل شده تلقي كرد و تحريم ها را از ميان برداشت دشوار مي سازد . درعين حال كه تأييد مي شود شورا بيشتر ركني سياسي است تا قضايي، همچنين بسيار مهم است كه همزمان با اتخاذ تصميم براي وضع تحريم ها معيارهاي عيني برای تشخيص تحقق اهداف تحريم ها را تعيين كند.
به موجب منشور ملل متحد وظيفه حفظ صلح وامنيت بين الملل بر عهده شوراي امنيت سازمان ملل متحد گذارده شده است واين مرجع به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در موارد تهديد عليه صلح وعمل تجاوزمي تواند اقداماتي راعليه دولت هاي ناقض صلح وامنيت بين المللي به عمل آورد. اين در زماني است كه روش حل مسالمت آميز( فصل ششم منشور ملل متحد )به نتيجه نرسيده يا تهديد به طور ناگهاني صورت گرفته باشد .بر اين اساس شوراي امنيت مي تواند دونوع صلاحيت مكمل يكديگر را اعمال كند كه يكي صلاحيت احراز تهديد يا نقض صلح و ديگري صلاحيت اقدام پس از احراز تهديد يا نقض صلح مي باشد.
منشور ملل متحد اهداف تاسيس سازمان ملل متحد و اختيارات اعطايي به آن را تشريح مي كند، اگرسازمان ملل اقدامي خارج از منشور بنمايد يا سعي كند اختياراتي غير از آنچه بدان اعطا شده اعمال نمايد ، اقداماتش نا مشروع و غير قانوني خواهد بود. مال تحريم هاي اقتصادي يك جانبه نيز ممكن است بنا به دلايل مختلف و به اشكال مختلفي اعمال شود و بعضاً بدون حمايت جهاني عليه برخي كشورهاصورت مي گيرد.توسل به تحريم اقتصادي به طور يكجانبه جزدر صورت وجود تعهد خاص، بين دو يا چند كشور مبني بر عدم جواز تحريم اقتصادي صريحاً منع نشده است. تحريم ها دربرخي كشورها به خودكفايي وراه اندازي صنايع داخلي وابتكارات اقتصادي ومهمترازهمه همبستگي سياسي افزوده است .اما از لحاظ آثارمنفي آن مي توان به سوء تغذيه گسترده،مرگ وميركودكان دراثركمبود دارو اشاره داشت.
بسياري از كشورها سياست تحريم يك جانبه را محكوم مي كنند وآن را ناكارآمد مي دانند.به عنوان مثال از همان ابتدا به رغم سعي و كوشش بسيار دستگاه ديپلماسي آمريكا، حتي نزديك ترين متحدان آمريكاودر اروپاو ژاپن، كانادا و كشورهاي منطقه خليج فارس از سياست تحريم ايران حمايت نكردند وآمريكا دراين سياست تنها ماند، سياستي كه مي خواست ايران را به انزوا بكشاند به تنها ماندن آمريكا منجر شد . براي مخالفت اروپائي هاوديگران بااين سياست، دلايل گ وناگوني ذكر شده است . به اعتقاد برخي صاحبنظران اين قانون داخلي، ابعادبرون مرزي داردوكشورها نبايد قوانين خود رابدين وسيله بر كشورهاي ديگر تسري دهند.برخي ديگر سياست تحريم را ابزار
مناسبي براي حل وفصل مسائل نمي دانندو معتقدندكه كشورها نبايد اجازه داشته باشندكه پيوسته ازاين ابزار براي اعمال نظريات خودبهره گيرند.
از ديدگاه ديگر، تحريم هاي اقتصادي، موجبات محروم شدن كشور تحريم كننده ازبخشي از تجارت بين المللي سودآور رافراهم مي نمايد .مصداق بارز اين اقدامات، تحريم هاي اقتصادي آمريكا در مورد ايران است كه شركت هاي آمريكايي ر ا از منافع بسيارشركت درمعاملات تجاري با ايران در حوزه هاي نفت و گاز، صنعت و معدن
محروم نمود واين امرموجبات ناخرسندي شركت هاي آمريكايي فراهم نمود .در صورتي كه در روابط ميان دو يا چند كشور تعهد خاص مبني بر عدم جواز تحريم اقتصادي وجودنداشته باشد توسل به تحريم اقتصادي جا يز و مشروع مي باشد ،صرف توسل به تحريم به طور كلي و درهر شرايطي مجاز نيست و براي اينكه تحريم از نظر حقوق بين الملل مشروع باشد بايد شرايطي فراهم باشد . به نظر اين گروه ، دولتها به طور كامل در فعاليت هاي اقتصاديشان آزادهستند، بنابراين استقلال اقتصادي يك قسمت اساسی از حاكميت است وهر گونه تهديد استقلال اقتصادي درحكم تهديد حاكميت است. لذا ضروری است در پژوهشی به مشروعیت تحریم از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر تحریم هاي یکجانبه علیه ایران پرداخته ، آثار منفی و تبعات مخرّب تحریم های یکجانبه اعمال شده در ایران را بررسی کرده ، به تبیین دلایل به کارگیری این تحریم ها از منظر موازین و هنجارهای حقوق بین الملل مبادرت ورزیده ، ضمن ارائه خلاصه ای از مفاهیم مقدّماتی از قبیل تعریف تحریم یکجانبه، اهداف و انواع آن، به تشریح ادلّه و مبانی عدم وجاهت تحریم های مذکور پرداخته، علل اعمال این تحریم ها، ، موردتحلیل قرار گرفته شود.در این تحقیق از تحلیل تفسیری و توصیفی استفاده شده است .

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه تحریم، از مهمترین و رایج ترین روشهای فلج شدن دولتی در مقابل دول دیگر است بنابراین انجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد مختلف آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود در مشروعیت تحریم یا عدم مشروعیت تحریم از منظر حقوق بین الملل موثر باشد. در جهت رسیدن به این هدف، با مطالعه و بررسی و تحلیل تحریمهای یکجانبه توسط امریکا و سازمان ملل علیه ایران ، از منظر حقوق بین الملل سعی شده است ضمن بررسی پیشینه تحریم ها و اهمیت آن درحل منازعات و مناقشات بین المللی و بیان محاسن و معایب این شیوه از مقابله دولت ها با یکدیگر ، تصویر کلی از ساختار اولیه نهاد تحریم اقتصادی و نقش آن ارائه گردد و اهمیت عمده تنظيم اين پایان نامه استخراج و تحلیل مبانی نظریه های مختلف در باب مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه ایران و تحلیلی پيرامون آن و نقد مقررات و روية نادرست و غير عادلانه اش که مانع رشد و توسعه كشور است .

3- هدف تحقیق

الف) هدف کلی
بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است.
ب) اهداف جزیی
– بیان تعریف تحریم یکجانبه .
– بررسی تاریخچه تحریم در دنیا و ایران
– راههای مقابله با تحریم های اخیر سازمان ملل.
– کنکاش در اسناد بین المللی برای معرفی دیدگاه بین الملل درباره تحریم اقتصادی .
– مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی در اعمال تحریم علیه ایران.

ج ) هدف های کاربردی
اين تحقيق مي تواند مورداستفاده مراكزتخصصي كه درزمينه هاي بين رشته اي خصوصاً بين حوزه هاي علميه و دانشگاه ها فعاليت دارند مانند دفتر پژوهش و همكاري حوزه و دانشگاه، نهاد نمايندگي و سایر مراکز تحقیقاتی حوزه هاي علميه و دانشگاه ها قرار گيرد. همچنین برای عموم دانشجويان و عموم افراد و علاقه مندان به فراگیری مفهوم تحریم مفید فایده واقع می شود .

4-سوالات و فرضیه های تحقیق

الف ) سوال اصلی
مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی چگونه است؟
ب) سوال فرعی
 اعمال تحريم هاي یکجانبه از سوي شوراي امنيت ، پيرامون مشروعيت اين اقدام دارای تعارض با حقوق بشر است ؟
 خصيصه و هدف اصلي تحریم ها علیه ایران چه چیزی می تواند باشد.

ج) فرضیه اصلی
وجود اعمال تحريم هاي یکجانبه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل ترديدهاي زيادي را پيرامون مشروعيت اين اقدام بر انگيخته است .
.د) فرضیه فرعی
– اعمال تحريم هاي یکجانبه از سوي شوراي امنيت ، پيرامون مشروعيت اين اقدام داری تعارض در مبانی حقوقی با اصول حقوق بين الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشراست.
– خصيصه اصلي تحریمها انحراف اقتصاد يك كشور در قالب ايجاد محدوديت براي واردات و صادرات كشور مورد هدف تحريم مي باشد .

5- روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت به شیوه کتابخانه ای انجام می شود بر این اساس در گردآوری اطلاعات این تحقیق با بهره گیری ومطالعه منابع انگلیسی، کتب و متون بین المللی و اسلامی ، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق جمع آوری شده است. بدین منظور نخست منابع مرتبط به موضوع تعیین خواهد شد.سپس نگارنده به تحقیق منابع وکشف درجه اعتبار هر یک همت گماشته و در مرحله بعد منابع مأخذ تحقیق مطالعه خواهد شد و اطلاعات گرد آوری شده به صورت موضوعی دسته بندی و طبقه بندی می گرددو برای هر یک عناوین مناسب و درخور انتخاب خواهد شد.

6- محدودیت های پژوهش:

1.کمبود و يا فقدان منابع انگلیسی به زبان فارسی .
2. نبود کار مشابه در اين زمينه .
3. فقدان بودجه لازم براي انجام و پيشبرد کار.

7-سوابق و پیشینه تحقیق

از آنجاییکه تحریم کشورها، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی بین المللی نیز هست، بنده در این تحقیق به شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف تحریم ایران پرداخته ام و سعی نموده ام ضمن بررسی پیشینه تحریم اقتصادی و اهمیت آن درحل منازعات و مناقشات داخلی و بین المللی و بیان محاسن و معایب این شیوه ، به مقایسه تطبیقی بین تحریم اقتصادی علیه ایران در در دوران تحریم و پس از تحریم و بعد ازموافقت نامه برجام و بیان تصویر کلی از ساختار اولیه تحریم اقتصادی و نقش آن پرداخته شود . طی بررسی های به عمل آمده و همچنین جستجو در فضای مجازی وکتابخانه ای و پیگیری موضوع مشخص گردید که تاکنون در خصوص جایگاه تحریم اقتصادی و تاریخچه تحریم اقتصادی ،و طریقه حل وفصل اختلافات فیمابین تحقیق و مطالعات انجام شده است و پيرامون تحريم هاي اقتصادي و مبحث اقتصاد ایران در دوران تحریم و پس از تحریم و موافقت نامه برجام تا به حال پژوهش هاي ارزنده اي انجام پذيرفته است، كه هر يك به بررسي ابعادي از اين تحريم اقتصادی علیه ایران پرداخته اند. از جمله نافذترين اين تحقيقات مي توان به مقاله ممتاز با عنوان ، تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل اشاره نمود. علاوه بر اين مقاله ، تحريم بين المللي ابزار سياست ملي يا ضمانت اجراي بين المللي نوشته حدادي از ديگر آثار مفيد پيرامون تحريم هاي اقتصادي می باشد. هم چنين « تحريم هاي اقتصادي در حقوق بين الملل »عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل در دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد كه از مطالب ارزنده اي در اين زمينه برخوردار است و نمونه های دیگر که متاسفانه در هیچکدام از آنها تحلیلی جامعه از تحریم اقتصادی علیه ایران و آثار حقوقی آن از بعد زمانی و طبقه بندی دوره ای صورت نگرفته است.که در این پژوهش ضمن بررسی آن به بررسی موافقت نامه فرجام نیز پرداخته خواهد شد.زمینه مقایسه تطیبیقی مزایا و معایب تحریم اقتصادی در طی دوران بر ایران نیز مطلبی وجود ندارد.
به طور کلی کتاب های مفید و قابل توجه ای در زمینه تحلیل اقتصاد ایران در مبحث تحریم اقتصادی آن موجود است که می توان به موارد زیر اشاره کرد .
• جلد اول كتاب « حقوق بین الملل» نوشته جمعي از نويسندگان با ترجمه حسن حبيبي
• کتاب ارزشمند حقوق بين الملل اقتصادي ( 1390) که دکتر محمد حبيبي مجنده به چاپ رسانده اند . کتاب حقوق بين الملل اقتصادي شامل 8 باب مي باشد و در باب اول به حقوق بيت الملل اقتصادي، در باب دوم نظام گات سازمان تجارت جهاني، در باب سوم حل و فصل اختلاف، در باب چهارم بررسي تفصيلي قواعد تجارت بين الملل، در باب پنجم فراسوي سازماني تجارت جهاني، در باب ششم سرمايه گذاري بين المللي، در باب هفتم نظام پولي بين المللي و در باب هشتم به کنترل هاي اقتصادي براي اهداف سياسي پرداخته است . چاپ اول | 1390 | 1000 نسخه انتشارات جنگل، جاودانه
• کتاب حقوق بین الملل اقتصادی (1391) ترجمه سید قاسم زمانی است که كتاب حقوق بین‌الملل اقتصادی درباره آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی كه مستقیماً با مبادلات اقتصادی ارتباط دارند بحث می‌كند. این كتاب كه به قلم پروفسور آیگناتس زایدل هوهن فلدرن نگاشته شده و توسط آقای دكتر سید قاسم زمانی مورد ترجمه و تحقیق قرار گرفته است در هفده فصل تنظیم شده و به مباحثی مثل تابعان حقوق بین‌الملل اقتصادی، حاكمیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی، منابع حقوق بین‌الملل اقتصادی، دولت در حقوق بین‌الملل اقتصادی، روابط اقتصادی دو جانبه بین‌الدول، مفاهیم كلی در بحث «نقش سازمانهای بین‌المللی در حقوق بین‌الملل»، ملاحظاتی مختصر پیرامون برخی سازمانها، مؤسسات مشترك دولتی (بین‌الدول)، جایگاه افراد در حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق اقتصادی اساسی دولتها، ارزش اقتصادی از دیدگاه حقوق بشر، حقوق مالكانه بیگانگان، مسائل مربوط به مسؤولیت دولت در حقوق بین‌الملل اقتصادی، حل و فصل اختلافات در حقوق بین‌الملل اقتصادی و جنگ اقتصادی پرداخته است .این كتاب در سال 1379 به زیور طبع آراسته شده و در سالهای 1383، 1384 و 1385 با اعمال اصلاحات مورد تجدید چاپ قرار گرفته و تنها كتاب موجود در این حوزه مهم محسوب می‌شود .تهران شهر دانش
• مقاله حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»،نوشته دکتر محمد شمسائی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) است که مقاله ای بسیار ارزشمند در زمینه پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است.
• کتاب «بازخوانی تحریم‌های اقتصادی»(1393) اثر گری کلاید هافبوئر، جفری جی، شات، کیمبرلی آن الییت و باربارا اُکتوسط است که توسط نادر جعفری و به سفارش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به زبان فارسی ترجمه و با پیوست ‌هایی درباره تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. عنوان اصلی کتاب «Economic Sanctions: Reconsidered» است که مؤسسه مطالعات اقتصادی پترسون سومین ویراش آن را در سال 2007 منتشر نموده و در 2009 نیز آن را تجدید چاپ کرده است. گفتنی است که این موسسه در بیش از سه دهه گذشته، در زمینۀ پژوهش های علمی دربارۀ تحریم های اقتصادی پیشرو بوده است. این کتاب توسط چهار تن از کارشناسان مبرز موسسه پترسون که خود از نظریه پردازان تحریم و مشاوران دولت های ایالات متحده در طراحی و اعمال تحریم های اقتصادی بوده اند به نگارش درآمده است. کتابی که به شیوهای علمی و روشمند و مبتنی بر مستندات تحریم های گذشته زمینه آشنایی با تحریم های اقتصادی و پیامدهای آن و دستیابی به شناخت عمیق تری از تحریم، اهداف و سازوکارهای آن را را فراهم می کند و یکی از معتبرترین و مورد ارجاع ترین کتب درباره تحریم ها در سطح جهان محسوب می شود.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

منابع و مأخذ
منابع فارسی
• قرآن کریم
• استورات ای. ایرنشتات (1388). آیا تحریم های اقتصادی اثربخش هستند؟ ترجمه سپیده ابراهیمی و مهسا دادار، مؤسسه مطالعاتی تدبیر اقتصاد، سلسله گزارش های بررسی تحریم، شماره 12.
• اسماعیلی، بابک (1387) شکیت تروریسم مای غرب علیه ایران،تهران ، طه.
• بشيريه، حسين(1380)، ليبراليسم نو: گرايش هاي اخير در تفكر سياسي و اقتصادي در غرب، مجله سياسي- اقتصادي، شماره 43-44.
• بهروز یفر، مرتضی؛ کوکبی، سامیه (1385)، تحریم های ایالات متحّده: آزمودن آزموده، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال بیست و یکم، ش 4و3.
• پاتريك ، كلاوسون ، (1380) ، تحريم هاي امريكا عليه ايران، تهران: انتشارات سپاه پاسداران، چاپ اول.
• تقي زاده، ايرج(1354)، سانكسيون ها در سازمان ملل و سابقه آن در جامعه ملل ،تهران، كتابخانه مركزي.
• خواجوی ، بردیا (زمستان 1363) ، «مسئولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و موسسات دولتی » ،ترجمة نصرت الله حلمی، مجلة حقوقی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره اول.
• دِواراجان ، شانتا و متقی، لیلی ، پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران. فصلنامه گزارش اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا، بانک جهانی ، واشنگتن دی سی ،2015.
• دلیری، جواد(1383).« ارزیابی سیاست تحریم اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران(چهارسال دیگر بر مدار تحریم»، روزنامه ایران، 14/11/1383.
• ديل، فرزانه (1382)، نوسان هاي قيمت نفت و تاثير آن بر اقتصاد ايران و . جهان، مجله اقتصادي، شماره 21 .
• زايدل، آيگناتس(1379)، حقوق بين الملل اقتصادي . ترجمه سيد قاسم زماني . مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي. تهران .
• رفیع، حسین (1386)، سلاح اقتصادی در روابط بین الملل (خاورمیانه و تحریم نفت)، تهران، مذاکره 1386.
• زهرائی، مصطفی(1376).«تحریم اقتصادی از نظر تا عمل» مجله سیاست خارجی، سال سازدهم، شماره1.
• ساعد، نادر(1389) ، تحریم های نظامی جمهوری اسلامی ایران در قطع نامه های شورای امنیت: مبناشناسی و کالبدشکافی در رهیافت انتقادی؛ فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، ش 29.
• سجادپور، سید محمد کاظم(1376).« ارزیابی مهار دوگانه؛ چهار گانه متفاوت»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 1.
• سيري، فرخ(1387)، محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم هاي اقتصادي ، مجله حقوقي بي نالمللي، شماره 39.
• شايگان، فريده(1378) ، تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت و حقوق بشر، روزنامه ايران 10 خرداد.
• شهابي، سهراب(1376) ،اثرات مستقيم و غير مستقيم تحريم ها. عليه سياست خارجي، سال يازدهم ،شماره 1.
• شريف، محمد (1373)، بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت . انتشارات اطلاعات، تهران.
• شفيعا، محمدعلي(1393) ، مدیریت بحران تحریم ، دانشکده مهندسي صنايع ومديريت اجرايي دانشگاه علم وصنعت ایران ،تهران.
• صادقی یارندی، سیف اله و مسعود طارم سری(1385). فرهنگ توصیفی اصطلاحات تجاری بین الملل و سازمان جهانی تجارت، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.
• طباطبايي، سيد احمد، (1379)،تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه عراق و حقوق بشر دوستانه. مجله مجتمع آموزش قم، شماره 6.
• ظريف ، محمدجواد و ميرزایي ، سعيد ، تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران، مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1.
• عباس، منصور(1387).« بررسی برآورد ریسک ایران در گزارش دسامبر سال 2008 مؤسسه اکونومیست»، فصلنامه اکونومیست، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، شماره 41.
• عباسي اشلقي(1370)، مجيد، مداخلات بشر دوستانه و اصل عدم مداخله . مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 169
• فردی پور، سعید و مصطفی دلاورپور اقدام (1388). «مختصات ابعاد عملیات روانی تحریم جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی، گزارش شماره 10157.
• كلك دين، نگوين و پاتريك دييه ، آلن پله ( 1383 ). حقوق بين الملل. مترجم حسن حبيبي ،جلد 2، تهران، انتشارات اطلاعات .
• ککلی، چارلز دبلیو، ویتکف، اوجن آر (1384)، سیاست خارجی آمریکا الگو و روند، ترجمه اصغر دستمالچی، چاپ دوم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
• لاپز جرج و دیوید کارت وایت (1376). عصر تحریم جایگزینی برای مداخله نظامی: نظریه های تحریم اقتصادی، ترجمه علی اکبر رضایی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
• لونفلد، آندریاس اف (1390) ، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمّد حبیبی مجنده، تهران، جنگل، جاودانه.ش1.
• مافي، جمشيد، (1376) ، تحريم هاي اقتصادي و حقوق بين الملل ، نشريه حقوق دانشكده حقوق، ، شماره 22.
• مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1387). «مشخص نبودن تأثیر تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و لزوم باز بینی آن»، ترجمه نجمه رضایی نیک، گزارش شماره 8934..
• مدنی ، سید جلال الدین(1383) ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق معاهدات بین المللی- گنج دانش.
• ملکم ، شاو (1372) ،حقوق بین الملل ، ترجمة محمد حسین وقار، انتشارات اطلاعات- تهران.
• ممتاز، جمشيد(1360)، تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران،ش22 .
• ممتاز، جمشيد(1376)، ايران و حقوق بين الملل. تهران، نشر دادگستر.
• ممتاز، جمشيد (1387)، انطباق تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت با حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه « در نقد كتاب فريده شايگان »فصلنامه حقوق، دانشگاه تهران، دوره، شماره 4.
• مؤسسه تدبیر اقتصاد(1387). تحریم اقتصادی، آثار و پیامدها، سیاست ها و راهکارها.
• مهرپور، حسين، (1380) نظام بين المللي حقوق بشر، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.
• نیوکاسسه، آنتی (زمستان 1370) ، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمة دکتر مرتضی کلانتریان- تهران- دفتر خدمات حقوق بین الملل- چاپ اول
• هالستی، کی. جی (1373) ، مبانی تحلیل سیاست بی نالملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات.
• یاوري، کاظم و محسنی، رضا( 1390) ، آثار تحریم هاي تجاري و مالی بر اقتصاد ایران: تجزیه و تحلیل تاریخی“مجلس و پژوهش. شماره 61.

مقالات
• بخشی ، لیلا ،(20/4/1394) ، بازیابی از اثرات لغو تحریمها بر اقتصاد ایران ، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3526.
• حدادي، مهدي (1382)،تحريم هاي بين المللي: ابزار سياست ملي يا ضمانت اجراي بين المللي. مجله انديش ههاي حقوقي، شماره3.
• رحمانی ، علی (1394) ، پیش بینی آینده بازار سهام و تاثیر کاهش قیمت نفت و سود بانکی بر بورس ،کد خبر 23817، 2/12/94
• رمضانی ،مصطفی( پاییز 1394) ، مقاله تحریم های بین المللی ناقض حق توسعه ، ،تهران.
• شایگان، فریده ،(1388)، نقش محدودیت زمانی در تحوّل سیاست سانکسیو نهای غیرنظامی شورای امنیت، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39 ، ش 1.
• سجادپور، سید محمد کاظم(1376)، ارزیابی مهار دوگانه؛ چهار گانه متفاوت»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 1.
• شیرزادی ،رضا(1391) ، برنامه ریزی و تحریم اقتصادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج .
• عزیزنژاد، صمد و نورانی، سید محمدرضا (1389) ، یررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی، مجله مجلس و پژوهش.
• فلدان، هوهن؛ زایدل(1379) ، آیگناتس ، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، تهران .
• قنبرلو، عبدالله، (1380)در نقد و تحليل كتاب اقتصاد سياسي جهاني : درك نظم اقتصاد بين الملل. فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 44.
• قنبری , علی (1395) ، ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در آینده ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، تاريخ ارسال 1395/07/16 .
• کاظم پور اردبیلی (8/6/1392)،حسین ، تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن ، ایران بازگو .
• مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1387)، «مشخص نبودن تأثیر تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و لزوم باز بینی آن»، ترجمه نجمه رضایی نیک، گزارش شماره 8934 .
پایان نامه
• براتي داراني علي اكبر(1373) ، تحريم اقتصادي در چهارچوب منشور ملل متحد، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران
• ساعدي بناب، بهزاد(1379) ، تحريم هاي اقتصادي در حقوق بين الملل. پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه شهيد بهشتي.
• ضيايي ، سيد ياسر ،(1373)، تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه ايران از منظر حقوق بين الملل، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

سایر منابع

خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس
• روزنامه اطلاعات
• روزنامه ایران
• كنوانسيون محو تبعيض نژادي
• مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1387) ، مشخص نبودن تأثیر تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و لزوم باز بینی آن ، ترجمه نجمه رضایی نیک، گزارش شماره 8934.
• مؤسسه تدبیر اقتصاد(1382)،تحریم اقتصادی، آثار و پیامدها، سیاست ها و راهکارها.

منابع انگلیسی

• Designation IRGC Inportant Step in Pressuring Iran, www.aipac.Org, 17oct, 2007
• Iran Nonprolifereationn Act,(2000)
• Iran Sanctions: Impact in Furthering U.S. “Objectives in Unclear and Should be Reviewed”, the Government Accountability Office, (2007).
• Iran –Libya Sanction Act(ILSA), (1996)
• Meron, Jil(1990).”Democraey, Dendency, and Destabilization: The Shaking of Alendes Regim”, Political Science Quarterly Vol. 105, No.1.
• Lo[ez George and A david (1995). Cortright: Sanction Sava, An Alternative to Millitery Intervention, The Flecher Foroum, Fase/3/385-404.
• Petter A. G. and Ran, Bergelljk (1989). “Success and Failure of Economic Sanction”, Kyros, Vol, 42, 1989, Fase/3/385.

سایت ها
http://www.iranconferences.ir

“برجام”یعنی چه؟۱+۵چه کشورهایی هستند؟اسامی وتصاویرتیم مذاکره


http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/iran/iran.pdf
http://www.mehrnews.com/news/2111447

بازتاب بیانات رهبر انقلاب در رسانه ها و مطبوعات خارجی


http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=23161
http://www.mizanonline.ir/fa/news/75327
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/897668/# ixzz3fWjPKj00
http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/413
http://boursepress.ir/news/23817

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 6