بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش

19,900تومان

توضیحات

چکیده
در این پژوهش به بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها یک پرسش نامه ۳۶ سوالی بود که وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش را در سه زیرساخت فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات می سنجید. این پژوهش تعداد ۲۸ دستگاه ستادی استان را مورد مطالعه قرار داد . طبق آمار رسمی دستگاه های فوق الذکر تعداد جامعه آماری ۲۳۱۱ نفر بود که از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان نمونه آماری ۳۳۱ نفر به دست آمد که در نهایت با توزیع پرسش نامه بیشتر تعداد ۳۹۰ پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری گردید. نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور روایی سنجی نیز از روایی محتوا و صوری استفاده و روایی پرسش نامه به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند تی استیودنت و آزمون واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که همه ۲۸ دستگاه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی در زمینه زیرساخت ها برخوردار هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی دستگاه ها نیز نشان داد که به صورت کلی سازمان انتقال خون بالاترین و اداره راه و شهرسازی جنوب پایین ترین رتبه را در زیرساخت های مدیریت دانش دارا هستند. در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند بهبود فرهنگ تسهیم دانش، توسعه سیستم ارزیابی و سازماندهی دانش و چند پیشنهاد عملیاتی و کاربردی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش ارایه گردید.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، زیرساخت های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش، فناوری اطلاعات

فهرست مطالب
فصل اوّل: کلیّات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله تحقیق 2
1-3- اهداف پژوهش 4
1-4-ضرورت انجام تحقیق 4
1-5- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی) 6
1-5-1-سؤال اصلي 6
1-5-2- سؤالات فرعي 6
1-6- قلمرو تحقیق 6
1-6-1- قلمرو موضوعی 6
1-6-2- قلمرو مکانی 7
1-6-3- قلمرو زمانی 7
1-7- روش تحقیق 7
1-8- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 8
1-8-1- زير ساخت مديريت دانش 8
1-8-2-فرهنگ سازمانی 8
1-8-3- فرآيندهاي دانش 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9
2-1-مقدمه 10
2-2- مدیریت دانش 10
2-3- مبانی تئوریک مدیریت دانش 11
2-3-1- دانش چیست؟ 11
2-3-2-روابط داده، اطلاعات و دانش 15
2-3-3- عناصر دانش 16
2-3-4- ویژگی های دانش 19
2-3-5-انواع دانش 22
2-3-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 22
2-3-5-2-انواع دانش از نظر جورنا 23
2-3-5-3-انواع دانش از نظر ماشلوپ 24
2-3-5-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 25
2-3-5-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش 26
2-4-مدیریت دانش چیست؟ 26
2-4-1-انتقادات وارد بر مدیریت دانش 27
2-4-2- تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 29
2-4-3- تكامل مديريت دانش 31
2-4-4- ظهور مديريت دانش 32
2-4-5-فرآیند تكامل مديريت دانش 33
2-4-6-چرخه مدیریت دانش 37
2-4-6-1-تولید دانش 37
2-4-6-2-جمع‏آوری دانش 42
2-4-6-3- الگوبرداری 44
2-4-6-4- دسته‏بندی دانش 46
2-4-6-5- ذخیره دانش 46
2-4-6-6- انتشار دانش 50
2-4-6-7- بکارگیری دانش 54
2-4-6-8- یکپارچگی دانش 54
2-5- مدل‌های مدیریت دانش 55
2-5-1- مدل عمومي دانش در سازمان 55
2-5-2- مدل نوناكا 57
2-5-3- مدل شش بعدي مديريت دانش 59
2-5-4- مدل رن جانستون 61
2-5-5- مدل ادل و گراسيون 62
2-5-6- مدل استيوهالس 64
2-5-7- مدل ايجاد و كاربرد دانش ويگ 65
2-5-8-مدل دانش شناسي سازماني وان كروگ و روس (1995) 70
2-5-9- مدل مديريت دانش چوو 70
2-5-10-مدل مديريت دانش بويست 73
2-5-11- چهارچوب مديريت دانش پرابست 75
2-6- زیرساخت‌های مدیریت دانش 77
2-6-1-عامل فنی (فناوري اطلاعات) 78
2-6-2- عامل فرهنگ سازماني 80
2-6-3- حمايت مديريت 82
2-6-4-حس تعلق سازماني 83
2-6-5- مشاركت در تصميم گيري 83
2-6-6- عامل مدیریتی 83
2-6-7- فناوری‌های مدیریت دانش 84
2-6-8- مديريت محتوا 85
2-6-9- طبقه بندي دانش 87
2-6-10- گروه افزار 87
2-6-11- گروه هاي تسهيم تجربه آن لاين 89
2-6-12- پورتال هاي سازماني 90
2-6-13- تحليل و طراحي شبكه اجتماعي(اس. ان. اي) 92
2-6-14- يادگيري الكترونيك 93
2-6-15- داستان گويي و حكايات 94
2-6-16- ابزارهاي بي سيم براي انتقال دانش 94
2-6-17- سيستمهاي مديريت نوآوري و ايده 95
2-6-18- تركيب ابزارها و فناوري هاي مديريت دانش 96
2-6-18- سیستم‌های خبره 98
2-7- مباني زير ساخت مديريت دانش 99
2-7-1- فرهنگ سازماني 100
2-7-1-1-حمايت مديريت 102
2-7-1-2-حس تعلق سازماني 102
2-7-1-3-مشارکت در تصميم گيري 102
2-7-2-فرآيندهاي دانش 103
2-7-2-1-پردازش دانش 103
2-7-2-2- انتقال دانش 104
2-7-2-3- تسهيم دانش 104
2-7-3- نظام فناوري اطلاعات 105
2-7-3-1- سيستمهاي اطلاعاتي 106
2-7-3-2-مديريت فناوري اطلاعات 106
2-7-3-3-فرآيندهاي کسب اطلاعات 107
2-8- پیشینه پژوهش 107
2-9- جمع بندی 109
فصل سوّم: روش پژوهش 110
3-1- مقدمه 111
3-2- روش تحقیق 111
3-3- فرآیند تحقیق 112
3-3-1-مطالعه ای جامع بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی مفاهیم مدیریت دانش و زیرساخت های مدیریت دانش 112
3-3-2- شناسایی شاخص های مربوط به زیرساخت های مدیریت دانش 112
3-3-3- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق 112
3-3-4- تحلیل داده‌های تحقیق 112
3-4- جامعه آماری 113
3-5- نمونه آماری 114
3-6-مدل مفهومی تحقیق 114
3-7- روش گردآوری داده ها 115
3-8- روایی پرسشنامه 119
3-9- پایایی پرسشنامه 119
3-10- روش ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 121
3-11- جمع بندی 121
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش 123
4-1- مقدّمه 124
4-2- یافته های توصیفی 124
4-3- یافته‏های استنباطی 128
۴-۴- جمع بندی 177
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پژوهش 178
5-1-مقدمه 179
5-2- مروری مختصر بر بیان مسأله 179
5-4- پیشنهادات کاربردی 186
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 186
6-5- محدودیت های تحقیق 187
منابع و ماخذ 188

فهرست جدول‌ها
جدول 2-1: کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ 24
جدول 2-۲: نخستين تلاش ها در راستاي مديريت دانش 29
جدول 2-3 : مدل مديريت دانش با توجه ساختار كار (جانستون، 2000) 61
جدول 2-4: مدل مديريت دانش ويگ- سطوح دروني‌سازي (ويگ، 1993) 66
جدول 2-5: ماتريس مديريت دانش (ويگ، 1993) 68
جدول 2-6: مدل دانش بويست (1987) 75
جدول 2-7: اهداف و نيازمندي‌هاي پورتال دانش سازماني 91
جدول 2-8: طبقه‌بندي ابزارهاي فناوري اطلاعات بر مبناي زمان و مكان همكاري افراد (رائو، 2005) 96
جدول 2-9: ابزارهاي فناوري اطلاعات براي فرآيندهاي مديريت دانش (رائو، 2005) 97
جدول 2-10: ابزارهاي فناوري اطلاعات در مدل مارپيچ دانش (نوناكا و تاگوچي، 2001) 98
جدول 3-1: جدول نمونه گیری مورگان 116
جدول ۳-۲: ابعاد و گویه های پرسش نامه تحقیق 121
جدول 4-1 داده هاي مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 124
جدول 4-2 داده هاي مربوط به مشخصات سابقه خدمت………… 125
جدول 4- 3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات 126
جدول 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازمانی 127
جدول 4-5 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه 128
جدول 4-6 یافته های برآمده از فرضیه 1ارزیابی وضعیت عوامل زمینه ای در پياده سازي مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 129
جدول 4-7 یافته های برآمده از فرضیه 1بررسي و ارزیابی وضعیت شاخص هاي مولفه‏های فرایندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 130
جدول 4-8 یافته های برآمده از فرضیه 2 بررسي و ارزیابی وضعیت خلق و كسب دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 131
جدول 4-9 یافته های برآمده از فرضیه 3 بررسي و ارزیابی وضعیت ارزيابي و سازماندهي دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 132
جدول 4-10 یافته های برآمده از فرضیه 4 بررسي و ارزیابی وضعیت به اشتراك گذاري دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 133
جدول 4-11 یافته های برآمده از فرضیه 5 بررسي و ارزیابی وضعیت به كارگيري دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 134
جدول 4-12 یافته های برآمده از فرضیه 6 بررسي و ارزیابی وضعیتشاخص هاي الزام فنیبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 135
جدول 4-13 یافته های برآمده از فرضیه 7 بررسي و ارزیابی وضعیتسيستم هاي اطلاعاتي برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 136
جدول 4-14 یافته های برآمده از فرضیه 8 بررسي و ارزیابی وضعیت فرآيندهاي كسب اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 137
جدول 4-15 یافته های برآمده از فرضیه 9 بررسي و ارزیابی وضعیت مديريت فناوري اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 138
جدول 4-16 یافته های برآمده از فرضیه 10 بررسي و ارزیابی وضعیتشاخص هاي الزام فرهنگيبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 139
جدول 4-17 یافته های برآمده از فرضیه 11 بررسي و ارزیابی وضعیت مشاركت در تصميم گيري برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 140
جدول 4-18 یافته های برآمده از فرضیه 12 بررسي و ارزیابی وضعیت حس تعلق سازماني برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 141
جدول 4-19 یافته های برآمده از فرضیه 13 بررسي و ارزیابی وضعیت حمايت مديريت برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 142
جدول 4-20 یافته های برآمده از فرضیه 14 بررسي و ارزیابی وضعیت اعتمادبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 143
جدول 4-21 یافته های برآمده از فرضیه 15 بررسي و ارزیابی وضعیت تناسب مديريت دانشبرای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان 144
جدول 4-22 خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با زیرساخت‏های مدیریت دانش 145
جدول 4-23 خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای مدیریت دانش 147
جدول 4-2۴ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان عامل فناوری 149
جدول 4-2۵ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان عامل فرهنگی 151
جدول 4-2۶ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای خلق و كسب دانش 153
جدول 4-2۷ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهایارزيابي و سازماندهي دانش 155
جدول 4-۲۸ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای به اشتراك گذاري دانش 157
جدول 4-۲۹ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای به كارگيري دانش 159
جدول 4-3۰ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان سيستم هاي اطلاعاتي 161
جدول 4-3۱ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فرآيندهاي كسب اطلاعات 163
جدول 4-3۲ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان مديريت فناوري اطلاعات 165
جدول 4-3۳ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان مشاركت در تصميم گيري 166
جدول 4-3۴ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان حس تعلق سازماني 169
جدول 4-3۵ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان حمايت مديريت 171
جدول 4-3۶ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان اعتماد 173
جدول 4-3۷ خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههای اجرایی با میزان تناسب مديريت دانش 175
جدول 4-۳۸ خروجی آزمون فریدمن برای اولویت بندی متغیرهای تاثیرگذار 176
جدول 4-۳۹ آزمون فریدمن برای تعیین اولویت متغیرهای تاثیرگذار بر میزان زیرساخت های مدیریت دانش 177
جدول 5-1 وضعیت دستگاه های مورد مطالعه در زیرابعاد مروبط به زیرساخت های مدیریت دانش 181
جدول 5-2 مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش 183
جدول ۵-۳ مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زیر ابعاد زیرساخت های مدیریت دانش 184

فهرست شکل‌ها
شکل 2-1: سلسله مراتب دانش 12
شکل 2-2: چرخه مدیریت دانش 37
شکل 2-3: چرخه تولید دانش 39
شکل 2-4: مدل عمومی دانش در سازمان 56
شکل 2-5: چارچوب مفهومی فرایندهای ایجاد دانش 58
شکل 2-6: مدل شش بعدي مديريت دانش (تومی و پری، 2001) 59
شکل 2-7: سلسله مراتب اشكال دانش (ويگ، 1993) 69
شکل 2-8: مروري بر مدل مديريت دانش چوو (1998) 73
شکل 2-9: مدل مديريت دانش (بويست، 1998) 74
شکل 2-10: چهارچوب مديريت دانش با محوريت اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده (پرابست و همكاران، 2000) 77
شکل 2-11: مباني زير ساخت مديريت دانش(sivan, 2000) 100

فهرست نمودارها
نمودار 2-1: مدل مبتني بر فرايندها و فراهم كننده‌هاي مديريت دانش (اودل و گرایسون، 1998) 62
نمودار 2-2 : مدل مبتني بر فرايندهاي دانش (هالس، 2001) 64
نمودار 3-1: فرآیند تحقیق 113
نمودار3-2: مدل مفهومی پژوهش 115
نمودار 4-1: داده هاي مربوط به جنسیّت پاسخ دهندگان 124
نمودار 4-2: داده هاي مربوط به مشخصّات سابقه خدمت…………………. 125
نمودار 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات 126
نمودار 4-4توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازمانی 127

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور ناميده شده است. در اين دوران توجه مديران سازمان‌ها بيشتر به مقوله‌هايي همچون دانش و خلاقيت جلب شده است و در پي آن انسان‌هاي دانش‌گرا نسبت به انسان هاي عمل‌گرا اهميت بيشتري پيدا كرده‌اند.
صاحب‌نظران معتقدند دهه 80 دهه جنبش كيفيت و دهه 90 دهه مهندسي مجدد بوده است و دهه كنوني دهه مديريت دانش است. به گفته پيتر دراكر چالش 50 سال اول هزاره سوم بهره‌وري دانش در سازمان‌هاست كه جز با مديريت درست و مؤثر آن امكان‌پذير نيست (افرازه، 1386). از اين‌رو جاي تعجب ندارد كه دانش قواعد قديمي مربوط به رقابت و استراتژي را دگرگون كرده است، به‌طوريكه پايه و اساس اقتصادهاي صنعتي از منابع مادي به سمت دارايي‌هاي فكري سوق داده شده است. اين امر محققان را بر آن داشته است تا درباره چگونگي مديريت اين سرمايه ارزشمند تحقيق كنند.
علی‌رغم تحقیقات قابل توجهی که تاکنون در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است، کمتر پژوهشی به‌طور جامع به بررسی کلیه مولفه‌های زیر ساختی مدیریت دانش پرداخته است. لذا این تحقیق سعی دارد تا مولفه‌های مربوط به زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش را به‌طور جامع و یکپارچه در بین دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این فصل قصد داریم تا اهمیت، سوالات پژوهشی و مسیر انجام تحقیق را به اختصار تبیین نموده تا تصویری کلّی از آن حاصل گردد.

1-2- بیان مسأله تحقیق
الزامات مديريت دانش، سازوكاري است كه سازمان از طريق آن دانش را مديريت مي كند و افراد در بخش هاي متفاوت آن، دانش خود را از طريق اين زيرساخت تسهيم مي كنند، به طوري كه اعضا بتوانند از آن دانش به طور كاملاً اثربخش استفاده كنند. اين زيرساخت باعث مي شود، فرآيندهاي ضروري دانش با حداكثر كارآيي صورت گيرند، از فناوري ها اعم از سخت-افزار و نرم افزار كارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهيم و به كارگيري دانش انجام پذيرد. هدف اصلي اين زيرساخت، چيزي جز جريان دادن دانش در رگ هاي فرآيندهاي كاري سازمان نيست. الزامات مديريت دانش شامل الزامات فرهنگي، الزامات فرایندهای دانشی و الزامات فناوري اطلاعات مي باشد. يك زيرساخت قوي دانش بر اساس مباني قوي ايجاد مي شود و اين مباني به استفاده كامل از دانش مي انجامد. در اين ميان، مديريت دانش بر افراد و تعاملات آنها تمركز دارد. خلق و تسهيم دانش، حاصل تعاملات انسان ها در حين كار است، لذا در مديريت دانش ابتدا بايد افراد را به اطلاعات مرتبط كرد. اين ارتباط شامل فرايندها و تشويق لازم است؛ نه صرفاً براي ايجاد اعتماد و استفاده از اطلاعات موجود، بلكه به دنبال آن، براي سهيم شدن در منبع جهاني اطلاعات. سپس افراد بايد با هم مرتبط شوند. آنها بايد قادر به يافتن يكديگر بوده و در مورد درخواست و دريافت كمك و انتشار تجاربشان راحت باشند. اين كار به آنان اين احساس را مي دهد كه خود را همواره در تحقق اهداف استراتژيك سازمان سهيم ببينند. مديريت دانش را نبايد با مديريت داده ها اشتباه كرد. مديريت داده ها بر فرآيند و فناوري تمركز دارد، در حالي كه اركان مديريت دانش، افراد و توانايي جمعي آنان براي تشريك مساعي سريع و اثربخش است. بدون مديريت داده ها، مديريت دانش موفق نخواهد بود. پيوند دادن اين دو، نيازمند تعهد به فرهنگ تسهيم دانش است. سازمان براي رسيدن به اين منظور چاره اي جز سرمايه گذاري و تعهد به ايجاد فرهنگ مطلوب سازماني ندارد. بدون آنكه افراد نسبت به دانش تعهد داشته باشند و فعاليت هاي فعلي دانش را بپذيرند، زيرساخت دانش موفق نخواهد بود. همچنين، بدون داشتن يك زيرساخت فناوري كه به اندازه كافي براي پشتيباني فعاليت هاي دانش قوي باشد، زيرساخت دانش عمل نمي كند و تا زماني كه فرآيندهاي مبتني بر دانش نباشند نيز، مديريت دانش داراي زيرساخت مناسبي براي عمل نخواهد بود(سیوان ، ۲۰۰۰). استعاره انتقال علم از بازو به مغز و تبديل اطلاعات به دانش و نهايتاً به كار يا خروجي مشخص داراي ارزش افزوده، حاكي از آن است كه تنوع، خلاقيت، نوآوري و دانش محور شدن سازمان ها، انتخابي اجتناب ناپذير براي سازمان هاي قرن بيست ويكم خواهد بود(میشل و رایس ، ۲۰۰۷).
همان گونه که بیان شد مباني زير ساخت مديريت دانش شامل نظام فناوري اطلاعات، فرايندهاي دانش و فرهنگ سازماني مي باشد که اين مباني منجر به استفاده کامل از دانش مي گردند. اين تحقيق نيز با مفروض داشتن اين سه عامل در پي تبيين و سنجش وضعيت هر يک از اين عوامل در سازمان های مورد مطالعه جهت استقرار مديريت دانايي و نيز رتبه بندي آنها به منظور توجه و تقويت عوامل ضعيف تر مي باشد. لذا با توجه به اهميت بحث الزامات و زيرساخت هاي پياده-سازي مديريت دانش، سوال اساسی تحقیق حاضر این است که دستگاه های اجرایی ستادی در استان سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت های مدیریت دانش در چه سطحی هستند؟ رتبه بندی آنها به چه صورتی است؟ و راهکارهای بهبود وضعیت این سازمان ها در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش کدامند؟

1-3- اهداف پژوهش
هدف اصلی
• ارزیابی وضعیت عوامل زمینه ای در پياده سازي مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعي (ويژه):
• بررسي و ارزیابی وضعیت شاخص هاي عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
• بررسي و ارزیابی وضعیت شاخص هاي عامل فرهنگي برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
• بررسي و ارزیابی وضعیت شاخص هاي عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
• مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

1-4-ضرورت انجام تحقیق
مديريت دانش در عصر جديد، تحولات شگرفي را در مباحث مديريتي ايجاد کرده است. مديريت دانش به دنبال تصرف دانش ، خرد و تجربيات با ارزش افزوده کارکنان و نيز پياده سازي، بازيابي و نگهداري دانش به عنوان دارايي‌هاي سازمان است. به گفته پيتر دراکر “راز موفقيت سازمانها در قرن 21 همان مديريت دانش است”. بنابراين مديريت سازمانها بايد با تکيه بر دانايي برتر امکان اتخاذ تصميمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهاي مبتني بر دانش را پيدا کنند. از اين رو مديريت دانايي مقوله اي مهمتر از خود دانايي محسوب مي شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارت هاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد(گلسر ، ۲۰۰۳). هر چند در حال حاضر سازمان هاي بسياري در زمينه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمايه گذاري کرده و موفق بوده اند، اما سازمان هاي بسيار زيادي نيز با شکست مواجه شده‌اند. عدم وجود مکانيزمهاي صحيح ارزيابي و پياده سازي مديريت دانش، اين نوع سرمايه گذاري را در ذهن مديران تنها به يک هزينه اضافي تبديل نموده است. از اين رو سازمان ها بايد محيطي را براي اشتراک، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضاي خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند و سعي در ايجاد بسترسازي و شناسايي عوامل زمينه اي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان نمايند (بالوگان ، ۲۰۰۴). این مهم در سازمان های دولتی نیز ضرورت دارد.
شرکتهاي خصوصي به توليد کالا و خدماتي مي پردازند که مستقيماً در رقابت با کالا و خدمات بخش دولتي است. آموزش، دانش، امنيت و علم از جمله زمينه هاي رقابت بين اين دو بخش است. براي مثال آموزش از راه دور و به ويژه آموزش از طريق اينترنت توسط شرکت‌هاي خصوصي، ارائه خدمات آموزشي توسط دولت را به شدت تحت تأثير قرار داده است. وقتي مشتريان بتوانند نيازهاي خود را به صورت کاملاً دلخواه و سفارشي توسط بخش خصوصي برطرف کنند، ناخودآگاه چنين انتظاري را از بخش دولتي نيز خواهند داشت. بازنشسته شدن کارمندان دولت و هم چنين انتقال آن‌ها بين بخش‌هاي مختلف، چالش جديدي براي ابقاي دانش و حفظ حافظه سازماني و متعاقب آن آموزش کارکنان جديد ايجاد مي‌کند. به مرور زمان کارمندان فعلي دولت تا چند سال آينده بازنشسته خواهند شد. اين به عنوان يک مشکل اصلي پيش روي بسياري از دولت هاست. سازمانهاي دولتي نيازمند اين هستند تا با ابتکار عمل، دانش کارکنان ارشد را حفظ کنند زيرا در غير اين صورت ارائه خدمات به بخش عمومي دچار مشکل خواهد شد. بنابر اين، کسب دانش از کارکنان ارشد و سپس انتقال آن به ساير کارکنان و نيز روزآمد کردن آموخته ها طي زمان امري بسيار حياتي است. افزايش روز افزون شهروندان دانش مدار، دولت را مجبور مي کند تا در رأس دانش‌هاي ايجاد شده و به روز قرار گيرد. مديريت دانش بيان مي کند که مهم‌ترين منابع ارزشمند هر سازمان دانش کارکنان آن است. اين تأکيد و تمرکز با توجه به شتاب روز افزون تغييرات در سازمان و در کل جامعه انجام مي گيرد. لذا انجام پژوهش در زمینه مدیریت دانش در ساختارها و سازمان های دولتی یک ضرورت است.

1-5- فرضیه ها (یا سؤال های پژوهش)
1-5-1-سؤال اصلي
– وضعیت عوامل زمینه ای برای استقرار مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
1-5-2- سؤال های فرعي
بر اساس سؤال اصلي فوق، سؤالات فرعي تحقيق حاضر عبارتند از:
– وضعيت شاخص هاي الزام فني جهت استقرار مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
– وضعيت شاخص هاي الزام فرهنگي جهت استقرار مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
– وضعیت شاخص هاي الزام فرآیندهای مدیریت دانش جهت استقرار مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چيست؟
– رتبه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با شاخص هاي الزام فرآیندهای مدیریت دانش جهت استقرار مديريت دانش به چه صورت است؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 2 =