بررسی موانع فرهنگی مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه

59,000تومان

توضیحات

24 صفحه

 
فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏ نامه‌کارشناسي ارشد

 

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه ‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

ورزش و اوقات فراغت از نهادهاي اجتماعی ثانویه محسوب میشود و در كنار نهادهاي اولیه مانند خانواده و آموزش و پرورش داراي کارکردهاي بسیاري است تا جائی که برخی تمدن فعلی را تمدن فراغت نامیده اند. بنابراین امروزه ورزش، به حدي از گسترش و توسعه رسیده است که از سوي کارشناسان به عنوان «جهان کوچک در جامعه» قلمداد می شود. به اعتقاد صاحبنظران ورزش، ارزشها، ساختار و نیروي محرکه جامعه را نشان میدهد و ویژگیهاي اجتماعی را منعکس می سازد (عبدلی،1386 :121 ).به همین دلیل برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که ورزش آیینه جامعه است و ساختارهاي ورزشی، ساختارهاي دیگر جامعه مانند ساختار اقتصادي و سیاسی را که مردان از آن سودي منعکس میکنند (دافور 199)
ورزش به عنوان یکـی از نهادهـاي ثانویـه جامعـه ي مـدرن، کارکردهـایی چـون سـلامت، تفـریح، هویتیابی، رفاه اقتصادي و… به همراه دارد. جوامع جدید بیش از هر زمـانی بـه ورزش نیـاز دارنـد زیـرا جامعه ي سالم نیازمند نیروهاي سالم و با نشاط است. ورزش مانند سایر پدیده ها در جامعـه تحـت تـأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و برخی محققان ورزش را یک امر فرهنگی و زبان مشـترکی بـراي برقراري ارتباطات جهانی می دانند(لیکر ،2002: 11).
در اکثر جوامع فعالیتهاي ورزشی به صورت سنتی مختص پسران تعریف شـده و امکانـات ورزشـی بیشتر به آنها اختصاص می یابد؛ ورزش اساساً یک فعالیت مبتنی بر جنسیت است، فعالیتی کـه نـه تنهـا براي پسران روي خوشی نشان میدهد، بلکه ارزشها و مهارتهایی را کـه بـه روشـنی مردانـه تعریف می شوند ترویج مینمایند (بـررل ،2000: 61 )از آنجـائی کـه نیمـی از جمعیـت کشـورها را دختران تشکیل می دهند، سلامت آنان به عنوان تربیت کننده ي نسلهاي آینده جهت ایفاي نقـش هـاي فـردي، اجتماعی و خانوادگی داراي اهمیت وافري است. در جامعه ایران نگرشهاي منفی به فعالیتهاي ورزشی دختران وجود دارد؛ وجود برخی خرده فرهنگها، باورهاي قالبی و تعصبات خانوادگی از جمله این مشکلات است.
راجر مانل وهمکارانش (2001) درباره کارمندان تمام وقت نیز تحقیقی انجام دادند تا موانع فرهنگی مشارکت را در آنان بیابند. این تحقیق نه علاقه و نه بی اطلاعی از برنامه ها مانع مشارکت در فعالیت اوقات فراغت محسوب نمی شوند .در این تحقیق نیز موانع فرهنگی به سه دسته تقسیم می شوند:
1-موانع درون فردی(از قبیل خجال کشیدن، ناتوانی و انرژی نداشتن، ناراحتی از نوع پوشش و باورهای غلط).
2-موانع برون فردی از قبیل وجود یک همراه، و تفاوت کارهای افرادی که با هم مشارکت فراغت دارند.
3-موانع ساختاری از قبیل دوری راه، نداشتن امکانات ،متعهد بودن به کار و نداشتن وقت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی موانع فرهنگی مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

30 + = 35