حراج!

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) در بانک تجارت

59,000تومان 19,000تومان

توضیحات

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: كليات ‌تحقيق  

مقدمه. 3

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

چارچوب نظري تحقيق.. 7

مدل تحليلي تحقيق.. 8

فرضيه های تحقيق.. 11

.قلمرو تحقيق.. 12

 محدوديت تحقيق.. 13

تعريف مفهومي متغيرها 13

تعريف عملياتي متغيرهای تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق  

بخش اول : تفکر استراتژیک….. 17

مقدمه. 17

تعریف تفکر استراتژیک: 18

مدلي برای آموزش استراتژیک….. 19

عناصر تفكر استراتژيك….. 23

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک….. 24

تعریف برنامه ریزی استراتژیک….. 24

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: 25

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک….. 26

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک….. 27

ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک….. 28

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک….. 28

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک….. 30

وابستگی و هم ترازی اساسی.. 32

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک….. 33

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر. 34

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است… 34

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد. 35

چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک….. 36

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟. 37

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر. 39

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید.. 41

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک….. 42

خلاقیت استراتژیک: 43

انواع تفکر و متفکران: 46

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: 48

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: 51

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک….. 51

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: 55

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21. 56

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 57

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن.. 58

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 59

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی.. 62

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک….. 63

فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك 64

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار. 67

فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك : 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

تاثير فرهنگ بر روي الگوهای شناختی : 69

ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد.. 69

بخش دوم: مزیت رقابتی.. 71

مقدمه: 71

مزيت رقابتي و منشأ آن.. 72

انواع مزیت رقابتی.. 80

جایگاه و مدل رقابتی.. 87

اساس ماهیت رقابت: 88

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟. 89

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی.. 91

مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي.. 92

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: 98

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: 99

الف:رویکرد زنجیره ارزش: 99

ب)رویکرد وظیفه ای: 99

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی.. 100

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: 106

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی.. 108

مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری.. 111

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی.. 114

مقدمه. 114

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی.. 114

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی.. 114

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی.. 115

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 115

الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 115

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 115

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل سوم: روش تحقيق  

روش تحقیق.. 118

جامعه و نمونه آماری.. 119

ابزار جمع آوري اطلاعات… 119

مقياسهاي پرسشنامه. 122

روايي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات… 122

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 124

بررسي نرمال بودن دادهها 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات   

مقدمه. 127

بخش اول: 128

توصيف آماري سؤالات پرسشنامه. 128

بخش دوم: 133

تجزيه و تحليل استباطي داده هاي آماري( آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق). 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 199

بحث و نتیجه گیری.. 199

پیشنهادها 201

منابع و مآخذ                                                                                                                                      

Abstract: 219

پيوست ها 220

  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

شماره                                                       عنوان                                                           صفحه

جدول شماره 2-1: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک…. 26

جدول 2-3مقایسه تفکر استدلالی و شهودی.. 54

جدول 2-4 اعمال رهبری که منجر به ایجاد یک فرهنگ استراتژیک می شود. 70

جدول 2-5هفت مدل كسب كار اينترنتي.. 98

جدول شماره 3-1: ابعاد تفكر استراتژيك و تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه. 120

جدول شماره 3-2: ابعاد عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه. 121

جدول شماره 3-3: مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤال پرسشنامه تفكر استراتژيك…. 122

جدول شماره 3-4 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع. 122

جدول شماره 3-5 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه تفكر استراتژيك…. 123

جدول شماره 3-6 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي.. 123

جدول شماره 3-7 نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن. 124

جدول شماره 3-8 نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی و ابعاد آن. 125

جدول شماره 4-1: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤال جنسيت… 128

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات تفكر استراتژيك…. 129

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور) 130

جدول شماره 4 – 4 : آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق.. 131

جدول شماره4-5 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكر استراتژيك با شايستگيهاي منحصربه فرد. 134

جدول 4-6:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد. 135

جدول4-7:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد. 136

جدول شماره4-8 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سيستمي با شايستگيهاي منحصربه فرد. 137

جدول 4-9:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد. 138

جدول4-10:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد. 139

جدول شماره4-11 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تمركز برقصد با شايستگيهاي منحصربه فرد. 140

جدول 4-12:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز برقصد و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد. 141

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

شماره                                                                عنوان                                                                         صفحه

جدول4-13:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد. 142

جدول شماره4-15 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبي هوشمند با شايستگيهاي منحصربه فرد. 143

جدول 4-16:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبي هوشمند و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد. 144

جدول4-17:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبي هوشمند و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد. 145

جدول شماره4-18 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكردر زمان با شايستگيهاي منحصربه فرد. 146

جدول 4-19:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد. 147

جدول4-20:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد. 148

جدول شماره4-21 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكر فرضيه محور با شايستگيهاي منحصربه فرد. 149

جدول 4-22:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر فرضيه محور و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد. 150

جدول4-23:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكرفرضيه محور و تاثیر آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد. 151

جدول شماره4-24 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكراستراتژيك با قابليت دوام و پايداري.. 152

جدول 4-25:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري.. 153

جدول4-26:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابيلت دوام و پايداري.. 154

جدول شماره4-27 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سيستمي با قابليت دوام و پايداري.. 155

جدول 4-28:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري.. 156

جدول4-29:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري.. 157

جدول شماره4-30 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تمركز بر قصد با قابليت دوام و پايداري.. 158

جدول 4-32:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري.. 159

جدول4-33:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت دوام و پايداري.. 160

جدول شماره4-34 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبی هوشمند  با قابليت دوام و پايداري.. 161

جدول شماره4-37 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر در زمان با قابليت دوام و پايداري.. 162

جدول شماره4-40 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر فرضیه محور با قابليت دوام و پايداري.. 163

جدول شماره4-43 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكراستراتژيك با قابليت حفظ(نگهداري) 164

جدول 4-44:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 165

جدول4-45:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكراستراتژيك و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 166

جدول شماره4-46 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سیستمی با قابليت حفظ(نگهداري) 167

جدول 4-47:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 168

جدول4-48:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 169

جدول 4-50:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 171

جدول4-51:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 172

جدول شماره4-52 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبی هوشمند  با قابليت حفظ(نگهداري) 173

 

فهرست جدول ها

شماره                                                                    عنوان                                                                     صفحه

جدول 4-53:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 174

جدول4-54:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن قابليت حفظ(نگهداري) 175

جدول شماره4-55 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر در زمان  با قابليت حفظ(نگهداري) 176

جدول 4-56:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 177

جدول4-57:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 178

جدول شماره4-58 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر فرضیه محور  با قابليت حفظ(نگهداري) 179

جدول 4-59:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 180

جدول4-60:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 181

جدول شماره4-61 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفكر استراتژيك با فرصت شناسی/وقت شناسی.. 182

جدول 4-62:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 183

جدول4-63:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر استراتژيك و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 184

جدول شماره4-64 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی چشم انداز سیستمی با فرصت شناسی/ وقت شناسی.. 185

جدول 4-65:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سيستمي و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 186

جدول4-66:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی  و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 187

جدول شماره4-67 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تمركز بر قصد با فرصت شناسی/وقت شناسی.. 188

جدول 4-68:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 189

جدول4-69:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 190

جدول شماره4-70 : آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی فرصت طلبي هوشمند با فرصت شناسی/وقت شناسی.. 191

جدول شماره4-73 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر در زمان با فرصت شناسی/وقت شناسی.. 192

جدول 4-74:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 193

جدول4-75:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 194

جدول شماره4-76 :  آزمون r پیرسون براي تعيين همبستگی تفکر فرضیه محور با فرصت شناسی/وقت شناسی.. 195

جدول 4-77: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر فرضيه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 196

جدول4-78:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی.. 197

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

شماره                                                      عنوان                                                            صفحه

نمودار شماره 4. 128

نمودار شماره 4- 1: رگرسیون خطی فرضیه 1تحقیق.. 136

نمودار شماره4-2: رگرسیون خطی فرضیه1-1 تحقیق.. 139

نمودار شماره4-3: رگرسیون خطی فرضیه1-2 تحقیق.. 142

نمودار شماره4-4: رگرسیون خطی فرضیه1-3 تحقیق.. 145

نمودار شماره4-5: رگرسیون خطی فرضیه 1-4تحقیق.. 148

نمودار شماره4-6: رگرسیون خطی فرضیه1-5 تحقیق.. 151

نمودار شماره4-7: رگرسیون خطی فرضیه2 تحقیق.. 154

نمودار شماره4-8: رگرسیون خطی فرضیه 2-1تحقیق.. 157

نمودار شماره4-9: رگرسیون خطی فرضیه2-2 تحقیق.. 160

نمودار شماره4-13: رگرسیون خطی فرضیه3 تحقیق.. 166

نمودار شماره4-14: رگرسیون خطی فرضیه3-1 تحقیق.. 169

نمودار شماره4-15: رگرسیون خطی فرضیه3-2 تحقیق.. 172

نمودار شماره4-16: رگرسیون خطی فرضیه3-3 تحقیق.. 175

نمودار شماره4-17: رگرسیون خطی فرضیه3-4 تحقیق.. 178

نمودار شماره4-18: رگرسیون خطی فرضیه3-5 تحقیق.. 181

نمودار شماره4-19: رگرسیون خطی فرضیه4 تحقیق.. 184

نمودار شماره4-20: رگرسیون خطی فرضیه 4-1تحقیق.. 187

نمودار شماره4-21: رگرسیون خطی فرضیه4-2 تحقیق.. 190

نمودار شماره4-23: رگرسیون خطی فرضیه4-4 تحقیق.. 194

نمودار شماره4-24: رگرسیون خطی فرضیه4-5 تحقیق.. 197

 فهرست شكلها

شماره                                                           عنوان                                                       صفحه

شكل 1-1 مدل تحليلي تحقيق. 8

شكل 1-2 مدل عملياتي. 9

شكل 1-3 مدل عملياتي تحقيق. 10

شکل شماره2-1: تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک… 33

شکل شماره2-2: رابطه تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک با مدیریت استراتژیک… 42

شكل 2-8 عوامل زمينه اي. 116

جدول شماره 3-6 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور) 122

 

 

چکیده:

      تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است. دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است.

    هدف اصلی اين تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور)در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده شود. روش تحقیق حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مديران ارشد بانك تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر اين وضعيت جامعه آماري 43 نفر مي باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسي در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري استفاده گرديد. براي آزمون پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براساس اين روش با يك مطالعه مقدماتي روي 30 كارمند در حوزه  جامعه مورد بررسي و با استفاده از نرم افزار آماري spss ميزان پايايي سؤالات تفكر استراتژيك و عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي (منبع محور) بترتيب 867/0 و 933/0 بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است كه اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثير مثبت داشتند.

واژگان كليدي : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک ، خلاقیت و شهود ، مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.

 

 فصل اول

                                                                             كليات ‌تحقيق
1-1.مقدمه

         در محيطي كه ويژگي آن، پيچيدگي و تغيير مستمر است، گفته مي شود كه ظرفيت نوآوري و تفكراستراتژيك واگرا، بسيار بيشتر از برنامه‌ريزي استراتژيك محافظه كارانه و همگرا، به عنوان هسته مركزي خلق مزيت رقابتي به حساب مي آيند. اما به نظر مي رسد هم تفكر استراتژيك و هم برنامه ريزي استراتژيك هر دو نياز امروزي سازمانها باشند. باوجود محيط غير قابل پيش بيني و به شدت پيچيده و رقابتي، ظرفيت تفكر استراتژيك خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازماني، به عنوان هسته مركزي خلق و حفظ مزيت رقابتي،حساب مي آيد(Lietdka,1998,p.32). تفكراستراتژيك فرآيندي خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنماي طراحي شده توسط رهبران سازمان مرتبط است اين امرمستلزم فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات روزمره باهدف تمركز برقصد ونيت استراتژيك بلند مدت مورد نظر براي كسب و كار است تفكراستراتژيك فعاليتهايي چون گردآوري اطلاعات، تحليل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرايط حاكم بر سازمان و درشركتهاي داراي فعاليتهاي متنوع، پاسخگويي به سؤالات اساسي در مورد پورتفوي سازمان راشامل ميشود، آبراهام لینکلن تفكراستراتژيك راشناسايي استراتژيهاي قابل اطمينان ويا مدلهاي كسب وكاري ميداند كه به خلق ارزش براي مشتري منجرشوند او معتقد است جستجو براي يافتن گزينه هاي استراتژيك مناسب، كه معمولاًبه عنوان بخشي از فرآيند مديريت استراتژيك انجام ميگيرد، درواقع نتيجه عملي تفكراستراتژيك است، (مشبکی و خزاعی ،1387، 106-107). از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق رامطرح کرد، اقتصاددان ان تمایل پیدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلی رابررسی کنند بعد ازآدام اسمیت، ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرد . ديويد ريكاردو اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقوله‌اي را كه به “مزيت نسبي معروف شده مطرح كرد. منظور ديويد ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق مي دهند كه كشور در آنها بيشترين بهره‌وري نسبي را داشته باشد. یعني كشور ممكن است كالايي را وارد كند كه خودش مي تواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگري بهره‌ورتر باشد در تئوري ريكاردو، تجارت، مبتني بر تفاوت بهره‌‌وري نيروي كار در كشورهاي مختلف بود. وي اين موضوع را به تفاوتهاي تشريح نشده در فضاي حاكم بر كشورهاي مختلف در زمينة صنايع گوناگون ارتباط ميداد. ريكاردو مسير درستي را انتخاب كرده بود ولي مفروضاتش به صنايع متكي بر منابع، كه عمدتاً از كارگر ساده و نيمه‌ماهر استفاده مي‌كردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهميت اصلي را داشتند) مربوط مي‌شد وجه غالب در تئوري “مزيت نسبي” مبتني بر مطالعات هكشرو اوهلين و اين فرض است كه ملل مختلف از تكنولوژي معادلي برخوردارند و تفاوت آنها از فراواني عوامل توليد، از قبيل زمين، نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه، ناشي مي شوداين عوامل داده‌هاي اوليه براي توليد هستند. كشورها مزيت نسبي متكي بر منابع را در صنايعي به دست مي‌آورند كه در آنها از منابعي كه در آن كشورها فراوان است بيشترين استفاده را به عمل مي‌آورند. آنها اين كالاها را صادر ميكنند و كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي ندارند وارد ميكنند. براي مثال، كشورهاي برخوردار از نيروي كار فراوان و ارزان، مثل كره جنوبي، كالاهاي كاربر از قبيل تجهيزات الكترونيكي را صادر مي‌كنند و كشورهاي برخوردار از منابع اولية فراوان و زمينهاي گستردة قابل كشت، محصولات مبتني بر آنها را صادر مي‌كنند. سوئد در صنعت فولاد بدين دليل پيشرفته است كه ذخاير قابل توجهي با كمترين ناخالصي دارد و همين موجب ميشود كه محصول مرغوب توليد كند(حسینی و پناهی ،1386،153-151).

1-2بیان مسئله

      امروزه در محیط بی ثبات صنعت بانکداری کنونی، داشتن پیشنهادی جدید که هم مورد توجه مشتریان باشد و نیز ایجاد  درآمد  زایی نماید و هم موجب تمایز یک بانک از  بانکی دیگر  شود  بسیار مهم و حیاتی می باشد.بانکهایی با سابقه  تاریخی ،مثل بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران،از بعد رقابتی با چندین مساله مواجه می باشند:که از آنها دو بعد بیشتر حائز اهمیت است.مساله اول ورود رقبای جدید و تازه وارد به میدان رقابت است که در طی دهه اخیر شاهد حضور بانکهای خصوصی به میدان رقابت که هریک با توانائیهای خاص خود پا به میدان رقابت نهاده اند و مساله دوم بحث رقابت جهانی است، همانطور که شاهد هستیم دنیای کنونی رو به ایجاد یک دهکده جهانی گذارده است که این مساله سبب می شود پای بانکهای خارجی رابه محیط کشورهای دیگر باز نماید.بانکهای ایرانی مثل بانک تجارت که یکی از بانکهای با سابقه درخشان و پربار در امر بانکداری می باشد جهت ادامه راه بصورت استوارتر در این محیط پیچیده می بایست مزیتهای رقابتی برای خود ایجاد و از عوامل مهم تحکیم این مزیتهای رقابتی بهره گیرد.

       موارد بسیاری در عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی موثر می باشد که در تحقیق حاضر سعی گردیده است تاثیر تفکر استراتژیک  مدیران بر این امر مورد  بررسی قرار گیرد .  تفکر استراتژیک  داشتن، نگرش متفاوت و متمایز از نگرش سایر افراد صنعت نسبت  به  پدیده ها و اتفاقات  و جریانات حادث شده  در  جامعه و صنعت می باشد که  این  امر سبب می گردد متفکر استراتژیک قادر به درک فرصتهای بالقوه محیطی باشد که سایر رقبا حاضر در صنعت از دیدن آنها عاجزند.داشتن تفکر استراتژیک در مدیران عالی سازمان و کارکنان رده بالای سازمان جهت متمایز سازی و ایجاد یک مزیت رقابتی به نظر امری ضروری و حیاتی است،بدین معنا که اگر در این محیط پیچیده کنونی که تغییرات و تحولات آن بیش از گذشته سریع،ناگهانی و خلق الساعه می باشد،اگر به این عناصر اصلی، بانک یا سازمانی، صاحب این سلاح گرانمایه نباشند آن سازمان در رقابت با سایر رقبا محکوم به فنا می باشد. در صنایع کلیدی کشور ما،مثل صنعت  بانکداری ،که شاهرگ و نبض اقتصادی کشور عزیز ما ایران می باشد، مدیران عالی بانکها و از شاخص ترین آنها مدیران ارشد بانک تجارت دارای عملکرد خوبی می باشند اما جهت بهبود و افزایش عملکرد و بهره وری شان  می بایست  آنان  را به  یک سلاح  بسیار قوی  مثل  تفکر استراتژیک آشنا کرد که آن هم مستلزم درگیری شان با یکسری از موضوعات مثل:داشتن چشم انداز سیستمی،هوشمندی در استفاده از فرصتها،تمرکز بر قصد و تفکر فرضیه محور می باشد.

       برای بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت تفکر استراتژیک بر اساس نظریه لیدکا در پنج بعد:

  1. چشم انداز سیستمی: که نشانگر هدف مشترک، ارزشهای مشترک از جهت  دیگر نگرش سیستمی داشتن می باشد. یک متفکر استراتژیک باید همواره الگویی از عوامل خلق ارزش از ابتدا تا انتهادر ذهن داشته  باشد و تعامل  بین این زنجیره عوامل را به درستی درک نماید.(غفاریان و کیانی،75،1387)
  2. تمرکز بر قصد(نیت): قصد یا نیت استراتژیک که برای اولین بار توسط گری همل و پاراهالاد ابداع گردید جهت اشاره بر جاه طلبی استراتژیک می باشد.(همل و پاراهالاد،148،1387)
  3. فرصت طلبی هوشمند: دراین بعد عواملی مثل توجه به فرصتهای خارجی،درک محیط داخلی و خارجی و سازگاری با ابهام و پیچیدگی و یکسری دیگر از شاخصها سرکار دارد.
  4. تفکر در زمان: در این امر تفکر استراتژیک می بایست بصورت لحظه ای توجه به الگوهای سازمانهای گوناگون و ارتباط با گذسته و حال و آینده و بهره گیری از وقایع گذشته می باشد.
  5. تفکر فرضیه محور: این بعد دلالت بر ایجاد چندین فرضیه خوب و همچنین ارزیابی اثربخشی آنها در مورد وقایع و پدیده ها بصورت خلق الساعه دارد (مشبکی و خزاعی،112،1387).

و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بر اساس نظریه پورتر در چهار بعد ؛

  1. شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد اشاره به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،113،1387)
  2. پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،برخی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدا دادحسینی وعزیزی،1385، 82)
  3. قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب:یعنی این که متنفع واقعی چه کسی است؟،مطرح می گردد(Sadler,2003).

4.فرصت شناسی/وقت شناسی:مزیت رقابتی می بایست در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده است.(هکس و مجلوف،1387،13)

تعریف گردیده است. بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سوال زیر است:

میزان استراتژیک فکر کردن مدیران عالی بانک تجارت در چه حدی است؟ و تفکر استراتژیک مدیران بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت چه تاثیری دارد؟

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

        در دهه کنونی اصطلاح ذیفعان مبنای مباحث استراتژیکی قرار گرفته است.اصطلاح ذینفعان در برگیرنده کلیه کسانی است که بطور مستقیم و غیر مسقیم از سازمان و موسسات بهره می گیرند و با آن رابطه دارند، مثل : سهامداران، مشتریان، طلبکاران، تامین کنندگان و حتی دولت و نظایر اینها در زمره ذ ینفعان قرار می گیرند. سازمانها جهت در تعادل نگه داشت رابطه خود با این عوامل و رضایتمندی طرفین نیازمند تدوین استراتژی منحصر به فردی می باشد.تدوین استراتژی خاص به این جهت می باشد که چون دنیای کنونی مدام در حال تغییر و دگرگونی است و تحولات در آن ممکن است به دقیقه ختم شود،در این صورت تمامی عوامل موجود در صنعت و داخل (محیط خارجی و داخلی)مثل: نیازهای ذینفعان، فرصتها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، فرهنگ ، ساختار، تکنولوژی و هر عامل دیگر که به ذهن خطور می کند دچار تغییر می شوند.اینگونه مسائل، سبب ایجاد استراتژیها و رفتارها و عکس العملهای استراتژیکی توسط سازمانها می شود که بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند. خمیر مایه و جوهره ایجاد استراتژی خوب، تفکر استراتژیک است. این تفکر استراتژیک است ضامن اثربخشی استراتژیهای طرح شده توسط بانک در تمامی زمینه های موجود می باشدونیزبا توجه به عصر رقابتی که بانکها و سایر موسسات که  در آن قرار دارند عوامل موثر بر رقابتی بودن در یک  صنعت به موسسات و بانکها کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در ساختار صنعت به خوبی بشناسد.در واقع از دیدگاه استراتژیک نقاط و ضعف و قوت همان وضعیت بانک  در قبال علل بنیادین مربوط به هرکدام از عوامل رقابتی است.یک اقدام استراتژیک هم به اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر این نیروها مربوط است.پس شرکتها با تحلیل عوامل موثر بر رقابت موقعیت شرکت را در برابر رقبا مشخص می کنند و بعد از آن با اقدامات استراتژیک مناسب موقعیت نسبی خود را بهبود می بخشند.

     در آخرین گام با پیش بینی هایی که بر اساس عوامل رقابتی انجام می دهند و فاکتورهایی که این عوامل را پدید می آورند راهکارهای واکنش در برابر آنها را با اتخاذ استراتژیهای مناسب مشخص می کنند و با این کار به ایجاد توازن جدید رقابتی اقدام می کنند.شناخت این قابلیت ها و توانمندیها و منشا عوامل رقابتی ،حوزه هایی را که شرکت باید در آن وارد شده یا از آن اجتناب کند را نیز نمایان می سازد.  براین اساس شناسایی میزان تفکر استراتژیک مدیران و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بانک بخصوص بانک تجارت ضرورت دارد.

1-4.اهداف تحقیق

       هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می شود:

1-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی تحقیق حاضر عبارت است از

     ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) در بانک تجارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 44 = 49