بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد گرمسار
پایان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد جامعه شناسی
عنوان
بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده فارسی …1
فصل اول: كليات پژوهش……2
1-1- مقدمه……..3
1-2- بیان مساله…4
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش….12
1-4- اهداف پژوهش………..15
فصل دوم: مباني نظري پژوهش……..16
2-1- مقدمه……..17
2-2- مروري بر تحقيقات پيشين……18
2-2-1- تحقيقات داخلي……18 2-2-2- تحقيقات خارجي…..23
2-2-3- جمع بندي پيشينه تحقيق…..27
3-2- ديدگاههاي نظری پژوهش…..28
1-3-2-رویکرد کارکردگرا………..29
1-1-3-2- نظرية بر چسب زني بكرولمرت…….29
2-1-3-2- نظريه هاي فشار…30
3-1-3-2- آنومی دورکیم…..32
4-1-3-2- آنومی مرتن………33
2-3-2- رویکرد ساختارگرا…34
3-3-2- ديدگاه كنترل اجتماعی……35
1-3-3-2- نظریه الگوي كنترل اجتماعي هیرشی……..35
4-3-2- نظريه هاي فردگرا….36
5-3-2- دیدگاه تضاد…37
1-5-3-2- نظریه مارکس ….37
6-3-2- نظريه بوم‌شناختي ………..39
7-3-2- نظریه بی سازمانی اجتماعی …39
8-3-2- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ……40
9-3-2- نظريه هاي جامعه گرا…..40
10-3-2- نظریه جمع گرایی……..41
11-3-2- نظریه اعتماد……..41
12-3-2- نظرية انحراف رابرت آگينو، مسنر وروز نفلد…..43
13-3-2- نظریه محرومیت نسبی…43
14-3-2- نظريه معاشرت ادوين ساترلند………44
15-3-2- نظرية همنشيني افتراقي ساترلند……..44
16-3-2- نظریه رضایت از زندگی……..45
17-3-2- پايگاه اجتماعي- اقتصادي…..45
18-3-2- نظریه های قشربندی اجتماعی………46
19-3-2- دیدگاه تضادگرایی……47
4-2- چارچوب نظری پژوهش…..48
5-2- فرضیه های پژوهش…49
6-2- مدل نظری پژوهش….50
فصل سوم:روش شناسی پژوهش….51
1-3-مقدمه……….52
2-3- نوع و روش تحقيق…….52
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات…….52
4-3- جامعه و نمونه آماري….53
5-3- تعیین حجم نمونه……….53
6-3- شیوه نمونه گیری……….53
7-3- واحد تحلیل………53
8-3- تجزیه و تحلیل آماری…53
9-3- اعتبار ابزار پژوهش……..53
10-3- پایایی ابزار پژوهش…..54
11-3- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهيم ………..54
فصل چهارم: توصیف و تبیین داده ها…….57
1-4- مقدمه………58
2-4- داده های توصیفی……..58
1-2-4- جنس….58
2-2-4- سن پاسخگويان……..59
3-2-4- منفور بودن سارقین………. 59
4-2-4- پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود………. 60
5-2-4- تمایل به سرقت……..61
6-2-4- عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن……….. 62
7-2-4- اعتقاد بر قطع دست سارقین……..63
8-2-4- بد بودن پرخاشگری……….64
9-2-4- بیزاری از خشونت….65
10-2-4- ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……66
11-2-4- وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت….67
12-2-4- عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر…68
13-2-4- به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن ………..69
14-2-4- خطرناک بودن مصرف مواد مخدر…70
15-2-4- عدم تصور برای مصرف مواد مخدر…71
16-2-4- مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر…..72
17-2-4- مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی……….73
18-2-4- استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی………..74
19-2-4- جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر….75
20-2-4- عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر………..76
21-2-4- بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه……77
22-2-4- مقاومت در برابر وسوسه های جنسی……….78
23-2-4- برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی……..79
24-2-4- اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی …..80
25-2-4- نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……81
26-2-4- جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی………82 27-2-4- محتوای جنسی رویاها…..83
28-2-4- فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرافات……….84
29-2-4- پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد……..85
30-2-4- فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه………..86
31-2-4- فرار از خانه راهی برای استقلال……..87
32-2-4- پیشگیری والدین از فرار نوجوانان…..88
33-2-4- عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه………..89
34-2-4- فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد……….90
3-4- آزمون فرضیات………..91
فصل پنجم: نتیجه گیری……..101
1-5- مقدمه ……102
2-5- نتایج فرضیات پژوهش………103
1-2-5- توصیف نتایج داده های پژوهش……..103
2-2-5- تبیین نتایج داده های پژوهش….105
3-5- نتیجه گیری…….107
4-5- پیشنهادهای پژوهش….108
5-5- محدودیتهای پژوهش………..109
فهرست منابع……110
چکیده انگلیسی………..

فهرست جداول

عنوان صفحه
4-1 توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها…58
4-2 توزیع فروانی داده ها بر حسب سن آزمودنیها…….59
4-3 توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……..59
4-4 توزیع فروانی داده ها بر حسب پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود…….60
4-5- توزیع فروانی داده ها بر حسب تمایل به سرقت…61
4-6- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن ……62
4-7- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد بر قطع دست سارقین ………..63
4-8- توزیع فروانی داده ها بر حسب بد بودن پرخاشگری….64
4-9- توزیع فروانی داده ها بر حسب بیزاری از خشونت ……65
4-10- توزیع فروانی داده ها بر حسب ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……….66
4-11- توزیع فروانی داده ها بر حسب وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت…….67
4-12- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر……68
4-13- توزیع فروانی داده ها بر حسب به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن…….69
4-14- توزیع فروانی داده ها بر حسب خطرناک بودن مصرف مواد مخدر ……70
4-15- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تصور برای مصرف مواد مخدر….. 71
4-16- توزیع فروانی داده ها بر حسب مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر ……..72
4-17- توزیع فروانی داده ها بر حسب مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی….73
4-18- توزیع فروانی داده ها بر حسب استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی……74
4-19- توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر……..75
4-20- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر…..76
4-21- توزیع فروانی داده ها بر حسب بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه………77
4-22- توزیع فروانی داده ها بر حسب مقاومت در برابر وسوسه های جنسی…..78
4-23- توزیع فروانی داده ها بر حسب برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی…79
4-24- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی… 80
4-25- توزیع فروانی داده ها بر حسب نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……….81
4-26- توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی….82
4-27- توزیع فروانی داده ها بر حسب محتوای جنسی رویاها……..83
4-28- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرافات….84
4-29- توزیع فروانی داده ها بر حسب پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد………..85
4-30- توزیع فروانی داده ها بر حسب فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه……86
4-31- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه راهی برای استقلال…87
4-32- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیشگیری والدین از فرار نوجوانان………88
4-33- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه…..89
4-34 توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد……90
4-35 گرایش به اعتیاد بر حسب مقایسه میانگینها……..91
4-36 جمعبندی مدل رگرسیون……92
4-37 آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…….92
4-38 جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……….92
4-39 گرایش به انحراف نوجوانان بر حسب مقایسه میانگینها……..93
4-40 جمعبندی مدل رگرسیون…….94
4-41 آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده……94
4-42 جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……….95
4-43 بر حسب مقایسه میانگینها……95
4-44 جمعبندی مدل رگرسیون…….96
4-45 آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…….96
4-46 جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……….96
4-47 بر حسب مقایسه میانگینها…….97
4-48 جمعبندی مدل رگرسیون…..98
4-49 آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…….98
4-50 مقایسه میانگیها…99

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
4-1- جنس پاسخگویان………58
4-2- توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……60
4-3- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود…..61
4-4- توزیع فروانی داده ها بر حسب تمایل به سرقت………..62
4-5- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن ……63
4-6- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد بر قطع دست سارقین…64
4-7- توزیع فروانی داده ها بر حسب بد بودن پرخاشگری….65
4-8- توزیع فروانی داده ها بر حسب بیزاری از خشونت…….66
4-9- توزیع فروانی داده ها بر حسب ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……….. 67
4-10- توزیع فروانی داده ها بر حسب وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت…….68
4-11-توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر…….69
4-12- توزیع فروانی داده ها بر حسب به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن…….70
4-13- توزیع فروانی داده ها بر حسب خطرناک بودن مصرف مواد مخدر…….71
4- 14- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تصور برای مصرف مواد مخدر…..72
4- 15- توزیع فروانی داده ها بر حسب مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر……..73
4- 16- توزیع فروانی داده ها بر حسب مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی…74
4-17-توزیع فروانی داده ها بر حسب استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی…….75
4- 18- توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر…….76
4- 19- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر….77
4-20- توزیع فروانی داده ها بر حسب بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه………78
4- 21- توزیع فروانی داده ها بر حسب مقاومت در برابر وسوسه های جنسی….79
4-22- توزیع فروانی داده ها بر حسب برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی…80
4-23-توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی…..81
4-24- توزیع فروانی داده ها بر حسب نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……….82
4- 25-توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی….83
4- 26- توزیع فروانی داده ها بر حسب محتوای جنسی رویاها……..84
4-27- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرا………..85
4- 28-توزیع فروانی داده ها بر حسب پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد…86
4-29- توزیع فروانی داده ها بر حسب فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه……87
4-30- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه راهی برای استقلال…88
4-31- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیشگیری والدین از فرار نوجوانان………89
4-32- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه…..90
4- 33- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد…91

چکیده

آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است « بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی» می باشد. متغیر های مورد بررسی در این تحقیق« گرایش به خشونت،سرقت، فرار از منزل، اعتیاد و انحرافات جنسی» می باشد.
برای بررسی میزان گرایش نوجوانان به انحرافات اجتماعی، پس از بررسی دیدگاه های صاحبنظران مختلف، نهایتاً از نظریات پارسونز، هیرشی، مازلو، دورکیم، مرتون و بوم شناختی استفاده شده است.
تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی می باشد که از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان سمنان هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 150 نفر انتخاب شده اند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که فرزندان نوجوان و جوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات گرایش نشان نمی دهند که این نمایانگر برنامه های مناسب حمایتی و آموزشی کمیته امداد امام(ره) می باشد.
واژگان کلیدی:فقر، مددجو، انحرافات اجتماعی.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه:
تحولات و دگرگوني هاي پديد آمده در نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و ستيزه هاي اخلاقي بين دو نسل و عدم جايگزيني الگوهاي رفتاري نهادينه شده، زمينه را براي افزايش نسبت بزهكاري و انحرافات اجتماعي فراهم كرده است. گسترش انحرافات اجتماعي از جمله مشکلات عمده اي است که امروزه گريبان گير بسياري از جوامع کنوني است. در جامعة ما نيز با توجه به ارزش هاي ديني، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي، ساختار جمعيتي بسيار جوان و وجود مشکلات عديدة اقتصادي، انحرافات به عنوان يکي از بغرنج ترين و پيچيده ترين مسائل اجتماعي به شمار مي آيد که موجب جريحه دار ساختن وجدان جمعي و چالش امنيت اخلاقي و اجتماعي گرديده است.
فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز مضطرب و لرزان مي سازد؛ چراكه كسب درجات بالاي ايمان نيازمند شناخت قوي و خرد ديني است. كسب اين امتيازات نيازمند فرصت ها، وسايل و امكاناتي است كه در شرايط عادي، فقرا از داشتن اين امكانات در حد مطلوب محرومند. هرچند اين ارتباط مطلق نيست و اغنيا هم دچار انحراف از نوع ديگر مي شوند، اما زمينه و بستر در شرايط فقر براي انحراف مساعدتر است. تأثير ويرانگر فقر بر رفتار فقير به دليل تحقير، برچسب كجروي و بيگانگي نسبت به آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه مي باشد. علاوه براين، افراد محروم در بسياري موارد امكانات، وسايل و فرصت هاي موردنياز براي نيل به اهداف مشروع اجتماعي را در اختيار ندارند. اين بدان معنا نيست كه انحرافات در فقرا و فقيران خلاصه گردد، بلكه نوع، انگيزه، علل انحراف و كجروي ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد; حتي كجروي ثروتمندان نسبت به نوع انحراف و كجروي فقرا زيان آورتر و ويرانگرانه تر مي باشد. از سنخ شناسي انحرافات و كجروي فقرا معلوم مي شود كه كجروي آنان يا براي تأمين معيشت و يا ناشي از حقارت و ضعف اعتماد به نفس مي باشد. از اين رو، به هر ميزاني كه اين دو مشكل برطرف شود، به همان ميزان احتمال انحراف فقرا نيز كمتر خواهد شد.

1-2- بیان مساله:

انسان موجودی جامعه زاد و جامعه زی است؛ یعنی از خلال موقعیتها و تجارب اجتماعی است که میتواند استعدادهای بالقوه خود را متجلی نموده و آماده پذیرش نقش های اجتماعی شود، و برای انعکاس نقش های اجتماعی خود ناچار است، به برخی قواعد و دستورالعمل های اجتماعی (خواه رسمی، خواه غیر رسمی) تن دهد . چنین ساز و کاری به وسیله جامعه برای فرد ساخته و پرداخته می شود و از طرق مختلف نهادهای اجتماعی و فردی آماده همنوایی با دیگر همنوعانش میشود. اما به علل مختلف از جمله ویژگیهای فیزیولوژیکی و ظرفیت استعداد فردی و شرایط محیطی، همه افراد به یک میزان تن به پذیرش قواعد جامعه نمی دهند؛ بدین سبب بحث عدم پذیرش یا تخطی از قواعد مصوب اجتماعی پیش می آید. در چنین حالتی که فرد نتواند خود را با این مصوبات همنوا کند، جامعه، با پدیده ای به نام انحراف یا کجروی یا آسیب اجتماعی مواجه می شود(بنی اسدی،1383: 9).
بدون ترديد فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي از زمرة مهم‌ترين معضلات جامعه بشري است كه از جايگاه ويژه‌اي در بين ساير مسائل اجتماعي برخوردار است. فقر از بنيادي‌ترين مشكلات و ناهنجارترين دردهاي زندگي انسان است كه با وجود پيشرفت و توسعه گسترده در زندگي بشري، ميزان آن نه تنها كاسته نشده بلكه بر طبق آمارهاي موجود در حال افزايش است. مشكلات فقر صرفاً منحصر به پيامدهاي خود فقر نمي‎باشد، بلكه مشكلات اين مساله اجتماعي زماني شدت پيدا مي‎كند كه آن بسترساز انحرافات مي‎گردد.
ارتباط بين فقر و انحرافات اجتماعي، موضوعي نو و بديع نيست. جوامع انساني در طي حيات خويش به شكلي، با اين دو مقوله درگير بوده‎اند. ارتباط بين فقيران، گرسنگان و بي‌خانمان‌ها با سارقان، قاتلان، معتادان در حوزه‌هاي مختلف علمي از قبيل، علوم اجتماعي، اقتصادي و روان‌شناسي، موضوع تحقيق و پژوهش‌هاي مختلف قرار گرفته و از منظرهاي گوناگون به آن توجه گرديده است؛ به گونه‌اي كه در هر زمان و به تناسب شرايط، امكانات و فضاي جامعه، راه‌حل‌هايي در برخورد با آن در نظر گرفته شده است. با شكل‎گيري «نهضت علمي» و آغاز بررسي‌هاي علمي پديده‌هاي فيزيكي، طبيعي، انساني و اجتماعي، فقر و انحرافات اجتماعي نيز از موضوعاتي بود كه به طور تقريبي از يكصد سال پيش، با كمك ابزارهاي علمي جديد،مورد كنكاش علمي قرارگرفته ونظريه‌ها و تئوري‌هاي جديدي در اين رابطه ارائه گرديده است(اسفندیاری،1388: 3).
انحرافات اجتماعی یک از چالشهای مهم در علم جامعه شناسی است. این معضل آن قدر ابعاد و جنبه‌های فراوان دارد که نمی‌توان آن را صرفا یک مسئله اجتماعی دانست. چرا که این مشکل ریشه در حوزه‌های دیگر نیز دارد. بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان مي‌پردازيم.
اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و … گرفتار مي‌آيند. بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد. ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند. خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است(روزن باوم، 149:1973).
در ارتکاب اعمال نابهنجار یا وقوع انحرافات نمی توان تنها از یک یاچند عامل محدود و مجزا سخن گفت، بلکه مجموعه ای ازعوامل که امکان تفکیک یکایک آنها بسادگی میسر نیست، در آنها نقش دارند. در این میان نسل جوان بدلیل حساسیت زیاد و سایر خصوصیات روحی و جسمی بیش از سایر افراد در معرض انواع فشارها و ناملایمات قراردارد. بعلاوه کمبود تجربه و عدم توانائی کافی در مقابله با مشکلات در میان جوانان امکان ابتلای آنان را به انواع انحرافات اجتماعی بیشتر می نماید. در واقع جوانان خیلی زود تحت تاثیرعوامل متعدد قرار می گیرند. به طوریکه گاه برای حل مسائل یا ارضای نیازهایشان بسوی راههائی که سرانجام آنها یاس ونابودی است کشیده می شوند .درواقع این واکنشها نیز نوعی مکانیسم دفاعی درمواجهه با مشکلات ومسائل زندگی است ،به نحوی که طی آن فرد راه عقب نشینی یا فرار راانتخاب نموده وبه این ترتیب خود رااز مشکلات زندگی مصون می دارد .به طور کلی انحرافات اجتماعی شرایط اجتماعی بغرنج وپیچیده ای دارد که در کل جامعه و امور و پدیده های اجتماعی و سازمانهاو اعتقادات و ارزشهای اجتماعی بدرجات مختلف تاثیرگذار می باشد و آنها را در تنگنا قرارمی دهد . وجامعه آنرا تهدیدی کاملاٌ آشکار برای وضعیت و حیات مطلوب خود تلقی می کند واین امری است که برای حفظ آتیه جامعه ونیروهای آن مستلزم اقدامات جدی است(اسفندیاری،1388: 5) .
دیگرعاملی که باعث وقوع انحرافات اجتماعی می گردد و میزان گرایش به انحرافات را بالا می برد، این فقدان والدین است که می بایستی بدان توجه زیادی شود چرا که والدین به عنوان مهمترین رکن خانواده درپرورش شخصیت کودکان و نوجوانان نقش مهمی را ایفا می کنند. وقتی خانواده فاقد یکی از والدین باشد طبعاٌ کارکردهای جامعه پذیری، پرورش شخصیت، نظارت بر فرزندان وایجاد فضای عاطفی کامل ومناسب برای فرزندان دچار اختلال خواهد شد. درچنین وضعیتی احتمالاٌ کاستی هائی وجود خواهد داشت وفرزندان خانواده اولین کسانی هستند که ازاین کاستی ها آسیب می بینند. نوجوانانی که یک یا هردو از والدین خود را از دست می دهند در برابر آسیبهای اجتماعی خرد وشکننده می شوند .امروزه میلیونها کودک ونوجوان به واسطه عدم حضور یکی از والدین ،خصوصاٌ پدر ، در معرض خطر سوق به سوی انحرافات قرار دارند این امر برکودکان ونوجوانان تاثیر گذاشته و موجب نقصان در انطباق اجتماعی آنان می گردد.
دیگر عاملی که باعث وقوع انحرافات اجتماعی می گردد همانطورکه دربالا نیز اشاره شد باتوجه به حساسیت زیاد و خصوصیات جسمی وروحی فوق العاده جوانان ونوجوانان ،آنان به دلیل کسب استقلال وبه دست آوردن آزادی عمل در کارها ورفتاروکردارخود می خواهند از خانواده جدا شوند و به این سبب زمینه های پیدا کردن دوستان ناباب شکل می گیرد که زمینه انجام اعمال بزهکارانه را در آنان تقویت می نماید(همان منبع:6).
انحراف ها یا آسیب ها ی اجتماعی را می توان برحسب نوع به گروه های زیر تقسیم بندی كرد:
– سوء مصرف مواد مخدر و دارو
– خشونت، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربایی
– همسر آزاری
– كودك آزاری و سوء استفاده از كودكان
-بزهكاری كودكان و نوجوانان
– تن فروشی و قاچاق انسان به قصد انواع سوءاستفاده
ـ انحراف های گسترده جنسی
– شیوع برخی از بزه ها مانند سرقت و قاپ زنی
– وجود كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار
– ناآرامی های اجتماعی مكرر و بی هدف یا باهدف های كم اهمیت
– خیابان خوابی و انواع حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی كه همراه با مسائل و مصائب اجتماعی و بهداشتی است.

فهرست منابع

منابع و ماخذ
1. احمدی،حبیب.(1378).نظریه های انحرافات اجتماعی، شیراز، انتشارات رز.
2. اسفندیاری،اسماعیل.(1388).فقر و انحرافات اجتماعی؛ زمینه یا انگیزه.
3. آرون،ریمون.(1381).مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام،تهران.
4. بنی اسدی،علی اکبر.(1383).بررسی انحرافات اجتماعیناشی از بیکاری در شهر سمنان، جهاددانشگاهی استان سمنان.
5. بهروان،حسین.(1390).علل جامعه شناختى رانندگى پرخطر در مشهد.فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی.
6. پناهی،محمدحسین.(1391).رابطه پایگاه اقتصادی،اجتماعی با سرمایه فرهنگی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد واحد شوشتر، شماره 17.
7. تامین،ملوین.(1385).جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی.ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران،نشر توتیا.
8. تنهایی،ابوالحسن.(1374).مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرندیز.
9. توسلی، غلامعباس.(1380).نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.
10. جلائی پور،حمیدرضا.(1387). نگاهی به رشد فزاینده آسیبهای اجتماعی در ایران، دانشگاه تهران.
11. جواهری،فاطمه و بالاخانی،قادر.(1385). بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی.مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،سال سوم،شماره اول.
12. خلف خانی،مهدی.(1388). راههاي گسترش حوزه عمومی به منظور ارتقاء سطح نظارت هاي اجتماعی. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم ، شماره 2.
13. خیرخواهان،محمدحسن.(1392).بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر قانون گریزی در شهر سمنان،دانشگاه ازاد گرمسار،پایان نامه.
14. ربانی،رسول.(1380).جامعه شناسی جوانان، تهران، انتشارات آوای نور.
15. رسول زاده اقدم،صمد.(1381).عوامل موثر بر خشونت علیه کودکان در خانواده های تهرانی،پایان نامه.
16. رضایی،محمد.(1384).میزان، نوع و عوامل موثر برقانون گریزی.مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 3.
17. روزن بام،هایدی.(1367).خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه،نقد مبانی تظری جامعه شناسی خانواده آلمان، ترجمه محمد صادق مهدوی، تهران، نشر دانشگاهی.
18. رئیس دانا،فریبرز.(1379).بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
19. ریترز،جورج.(1374).نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی،تهران، انتشارات علمی.
20. زارع شاه آبادی،اكبرو تركان،رحمت اله.(1391). رابطه سرمايه اجتماعي و قانون گريزي دربين شهروندان شهر يزد. فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال هشتم، شماره 27.
21. زین آبادی،مرتضی.(1387). اعتماد اجتماعی. پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 16.
22. ساعی،علی.(1386).روش تحقیق درعلوم اجتماعی(با رهیافت عقلانیت انتقادی).تهران:انتشارات سمت.
23. طهماسبی،فردین و همکاران.(1383).عوامل اجتماعی موثر بر احساس نابرابری های اجتماعی و پیامدهای آن در شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
24. علي بابايي،یحیی و فيروزجائيان،علی اصغر.(1388). تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر قانون گريزي. فصلنامه دانش انتظامي، سال يازدهم، شماره 4.
25. فراهانی فرد،سعید.(1378).نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،تهران.
26. فرجاد،محمدحسین.(1375).آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات،انتشارات بدر،تهران.
27. قجاوند،کاظم.(1388).کلیات جامعه شناسی،انحرافات اجتماعی،اصلاح و تربیت،شماره 93.
28. کمالی،علی.(1379).مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی،تهران،انتشارات سمت.
29. گرب،ادوارد.(1373).نابرابریهای اجتماعی:دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک و معاصر،ترجمه محمد سیاه پوش و احمدرضا غروی زاد،تهران،انتشارات معاصر.
30. گلچین،مسعود.(1384).انحراف اجتماعی جوانان در آئینه پژوهش ها،دانشگاه تربیت معلم.
31. لطف آبادی،حسین.(1380).روانشناسی رشد،تهران،نشر ایلی.
32. لهسایی زاده، عبدالعلی.(1377).نابرابری و قشربندی اجتماعی،شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز.
33. مبارکی،محمد.(1383). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران.
34. معیدفر،سعید و دربندی،سید علیرضا.(1385). بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی. مجله جامعه شناسی ایران ، دوره هفتم ، شماره 3.
35. ملک،حسن.(1381).جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.
36. ملکمیان،لینا و شریفیان،سعید.(1388). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی. فصلنامه پژوهش اجتماعی ،سال دوم ، شماره پنجم.
37. ممتاز،فریده.(1381).انحرافات اجتماعی،نظریه ها و دیدگاهها.تهران،انتشارات شرکت سهانی انتشار.
38. نقیب السادات،سیدرضا و همکاران.(1391).نقش امنیت اجتماعی در کاهش میزان انحرافات در بین دانش آموزان دختر متوسطه شهر شوش،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان،سال سوم،شماره هفتم.
39. واحدی،شهرام و ديگران.(1388). بررسي عوامل مؤثر بر قانون گرايي شهروندان. فصلنامة علمي – پژوهشي انتظام اجتماعي، سال اول ،شماره2.
40. هزار جریبی،جعفر و صفری شالی،رضا.(1388). بررسي رضايت از زندگي و جايگاه احساس امنيت در آن فصلنامة علمي- پژوهشي انتظام اجتماعی، سال اول، شماره 3
41. يعقوبي، صمد.(1381). بررسي پديده قانون گرايي و قانون گريزي در بين شهروندان تبريزي. تبريز: مركز افكار سنجي دانشجويان.

Abstract
The present study examined the “study of young children tend clients covered Aid Committee Imam of Semnan city on social deviance”.
The variables in this investigation, include: “the propensity to violence, stealing, running away, substance abuse, sexual perversion”.
To assess the adolescent tendency to social deviations, after considering the views of various experts, ultimately, the theories of Parsons, Hirsch, Maslow, Durk-heim, Merton and ecological use.
Study of the method is a survey questionnaire technique was used to collect data. The population of this study, adolescents patients covered Aid Committee Imam Semnan city of Semnan that using random sampling of 150 cases were selected.
Keywords: poverty, clients, social deviance

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

27 − 19 =