بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

موضوع:

بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران


پیوست شماره 1:

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- مساله تحقیق: 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق‌: 6

1-4- اهداف تحقیق‌: 7

1-5- سوالات تحقیق‌: 8

1-6- فرضیه‌هاي تحقیق: 8

1-7- روش تحقیق‌: 8

1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌: 9

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌: 9

1-10- قلمرو تحقيق‌: 9

1-11- جامعه آماري‌: 9

1-12- تعاریف مفهومی: 10

1-12-1-رسانه‌هاي ارتباط جمعي: 10

1-12-2- مطبوعات‌: 10

1-12-3-رادیو: 10

1-12-4- تلویزیون: 10

1-12-5- اینترنت: 10

1-12-7- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 11

1-13- تعاریف عملیاتی: 12

1-13-1- رسانه‌هاي ارتباط جمعي: 12

1-13-2-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 12

فصل دوم: مبانی نظری

2-1- مقدمه. 15

2-2- وسایل ارتباط جمعی: 15

2-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی: 15

2-4- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی: 19

2-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌: 21

2-6- مطبوعات‌: 22

2-7- تغيير مفاهيم توليد و توزيع رسانه‌اي‌: 23

2-8- روزنامه نگاري شهروندي پديده اي در عرصه اطلاع رساني‌: 23

2-9- رادیو: 24

2-10- تلویزیون: 25

2-11- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌: 26

2-12- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌: 31

2-13- اینترنت: 39

2-14-تاریخچه اینترنت‌: 40

2-15- اينترنت و تحولات ايجاد شده‌: 40

2-16- كاربرد‌هاي اينترنت در دنياي نوين‌: 41

2-17- وضعيت اينترنت در جهان‌: 42

2-18- وضعیت اینترنت در ایران‌: 42

2-19- تبلیغات محیطی: 43

2-20- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌: 43

2-21- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌: 46

2-22- نقش آفريني رسانه‌هاي نوين در عرصه تحولات اجتماعي‌: 52

2-23- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: 55

2-24- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 57

2-25- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌: 58

2-26- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 59

2-27- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌: 60

2-28- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌: 61

2-29- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌: 62

2-30- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌: 63

2-31- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌: 66

2-32- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-33- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-34- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌: 68

2-35- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 68

2-36- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌: 69

2-37- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌: 70

2-38- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌: 70

2-39- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای): 71

2-39-1- امنیت تولیدی اجتماعی است: 73

2-39-2- رضایتمندی مولد امنیت است: 73

2-39-3 – امنیت فرایند درون زاست: 74

2-39-4- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: 74

2-39-5- امنیت دارای ساخت دولتی است: 74

2-40- رهیافت اجتماع گرایی: 76

2-41- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌: 78

2-42- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 85

2-43- ابعاد نا امنی: 86

2-44- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی: 87

2-45- رسانه‌ها و جهت‌دهي افكار عمومي‌: 87

2-46- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی: 88

2-47- رسانه احساسي زمينه ناامني‌: 90

2-48- راهكارهاي ايجاد امنيت اجتماعي ازمنظر قرآن: 96

2-49- پیشینه تحقیق: 96

2-50- چهارچوب نظري و مدل تحقیق: 101

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه. 110

3-2- روش شناسی تحقيق‌: 110

3-3-  جامعه و نمونه آماری.. 111

3-4- تعيين ا ندازه نمونه‌: 111

3-5- اعتبار يا پايايي: 111

3-6- روايي پرسشنامه تحقيق‌: 112

3-7- روش آزمون وتحليل‌های آماری‌: 112

3-8-  روش گرد آوری اطلاعات‌: 113

3-9- ابزارها و اندازه گيري آزمودني‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضيه‌هاي تحقیق): 113

3-10- تكنيك‌هاي تجزيه وتحليل اطلاعات‌: 114

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق

4-1- مقدمه. 116

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌: 116

4-2-1- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌: 116

4-3- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد بررسی‌: 120

4-4- آمار استنباطی‌: 160

4-4-1- فرضيه اصلی.. 160

4-4-2- آزمون فرضيه‌های تحقيق: 160

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها

5-1- مقدمه. 169

5-1-1- فرضيه اصلی: 169

5-1-2- فرضیات فرعی: 169

5-2- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق‌: 169

5-2-1- استفاده از رسانه. 169

5-2-2- آزمون فرضيه فرعي اول: 170

5-2-3- آزمون فرضيه فرعي دوم: 170

5-2-4- آزمون فرضيه فرعي سوم: 171

5-2-5- آزمون فرضيه فرعي چهارم: 171

5-2-6- آزمون فرضيه فرعي پنجم: 172

5-2-7- آزمون فرضيه فرعي ششم: 172

5-2-8- آزمون فرضيه اصلی: 172

5-3- یافته‌های ناشی ازگویه‌های تحقیق.. 173

5-4- پيشنهادات به محققين آتي.. 178

5-5- محدودیت‌های پژوهش: 178

فهرست منابع.. 180

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 2-1- مفهوم امنیت اجتماعی در ابعاد سه کانه…………………………………………………………………………… 68

جدول2-2- گفتمان‌های سلبی (امنیت اجتماعی)………………………………………………………………………………….. 74

جدول 2-3- گفتمان‌های ایجابی (امنیت اجتماعی)……………………………………………………………………………….. 75

جدول 2-4- مقایسه دو رویکرد گفتمان سلبی و ایجابی (امنیت و امنیت اجتماعی)………………………….. 76

جدول2-5- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت………………………………………………. 89

جدول 3-1 (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)………………………………………………………………………………………… 116

جدول3-2(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های تحقیق)…………………………………………………………………. 118

جدول4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

جدول4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

جدول 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………. 123

جدول 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 124

جدول4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………… 125

جدول 4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2……………………………………………………………………….. 126

جدول4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………… 127

جدول 4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4……………………………………………………………………….. 128

جدول 4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5……………………………………………………………………….. 129

جدول 4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6…………………………………………………………………….. 130

جدول 4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7…………………………………………………………………….. 131

جدول 4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8…………………………………………………………………….. 132

جدول 4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9…………………………………………………………………….. 133

جدول 4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10………………………………………………………………….. 134

جدول 4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11………………………………………………………………….. 135

جدول 4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12………………………………………………………………….. 136

جدول 4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13………………………………………………………………….. 137

جدول 4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14………………………………………………………………….. 138

جدول 4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15………………………………………………………………….. 139

جدول 4-20-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16………………………………………………………………… 140

جدول 4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17………………………………………………………………….. 141

جدول 4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18………………………………………………………………….. 142

جدول 4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19………………………………………………………………….. 143

جدول 4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20………………………………………………………………….. 144

جدول 4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21………………………………………………………………….. 145

جدول 4-26-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22…………………………………………………………………. 146

جدول 4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23………………………………………………………………….. 147

جدول 4-28-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24………………………………………………………………… 148

جدول 4-29-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25………………………………………………………………… 149

جدول 4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26………………………………………………………………….. 150

جدول 4-31-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27………………………………………………………………… 151

جدول 4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28………………………………………………………………….. 152

جدول 4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29………………………………………………………………….. 153

جدول 4-34-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30………………………………………………………………… 154

جدول 4-35-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31………………………………………………………………… 155

جدول 4-36-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32…………………………………………………………………. 156

جدول 4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33………………………………………………………………….. 157

جدول 4-38-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34………………………………………………………………… 158

جدول 4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35………………………………………………………………….. 159

جدول 4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36………………………………………………………………….. 160

جدول 4-41-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37………………………………………………………………… 161

جدول 4-42-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38………………………………………………………………… 162

جدول 4-43-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39………………………………………………………………… 163

جدول شمار 4-44- میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه1………………….. 165

جدول شمار 4-45- جذابیت برنامه‌ها و مطالب امنیتی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1.. 166

جدول شمار4 -46- میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………… 167

جدول شمار4 -47- نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1………………………………………. 168

جدول شمار 4-48- کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………………………. 169

جدول شمار 4-49- میزان تحصیلات زنان منطقه 1با تاثیر پذیری آنها از رسانه‌ها………………………….. 170

جدول شمار 4-50- استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1……………………………. 171

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1- مدل تحليلي تحقيق – محقق ساخته برگرفته از ادبيات تحقيق……………………………………. 112

شکل 4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

شکل 4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

شکل 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… 123

شکل 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………. 124

شکل4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………….. 125

شکل4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2…………………………………………………………………………… 126

شکل4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………….. 127

شکل4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4………………………………………………………………………….. 128

شکل4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5………………………………………………………………………….. 129

شکل4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6………………………………………………………………………… 130

شکل4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7……………………………………………………………………….. 131

شکل4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8……………………………………………………………………….. 132

شکل4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9……………………………………………………………………….. 133

شکل4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10…………………………………………………………………….. 134

شکل4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11…………………………………………………………………….. 135

شکل4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12……………………………………………………………………… 136

شکل4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13…………………………………………………………………….. 137

شکل4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14…………………………………………………………………….. 138

شکل4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15…………………………………………………………………….. 139

شکل4-20- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16……………………………………………………………………… 140

شکل4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17…………………………………………………………………….. 141

شکل4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18…………………………………………………………………….. 142

شکل4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19…………………………………………………………………….. 143

شکل4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20…………………………………………………………………….. 144

شکل4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21…………………………………………………………………….. 145

شکل4-26- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22……………………………………………………………………… 146

شکل4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23…………………………………………………………………….. 147

شکل4-28- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24…………………………………………………………………….. 148

شکل4-29- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25…………………………………………………………………….. 149

شکل4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26……………………………………………………………………… 150

شکل4-31- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27…………………………………………………………………….. 151

شکل4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28…………………………………………………………………….. 152

شکل4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29…………………………………………………………………….. 153

شکل4-34- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30…………………………………………………………………….. 154

شکل4-35- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31…………………………………………………………………….. 155

شکل4-36- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32……………………………………………………………………… 156

شکل4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33…………………………………………………………………….. 157

شکل4-38- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34…………………………………………………………………….. 158

شکل4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35…………………………………………………………………….. 159

شکل4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36……………………………………………………………………… 160

شکل4-41- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37……………………………………………………………………… 161

شکل4-42- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38……………………………………………………………………… 162

شکل4-43- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39……………………………………………………………………… 163

 

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسي نظرات شهروندان تهراني‌، از ديدگاههاي ارائه شده از سوي آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردي‌، از نظر نوع داده‌ها كمي‌ و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها‌، توصيفي و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گيري در اين تحقيق‌، تصادفي ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد لذا تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ديدگاه خبرگان و نيز آزمون آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.

در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي‌پژوهش، سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش، با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته گويه‌هاي مستخرجه در نمونه آماري مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفي، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطي از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.

واژگان كليدي: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-       مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،1381: 20-19)

مفهوم احساس امنیت نيز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته است» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم بویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی است. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند  و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می‌نماید (حبیب زاده، 1388: 22).

بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت  و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکانپذیر نخواهد بود.

1-2- مساله تحقیق:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، ابتدا لازم است مفهوم امنیت اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. (حبیب زاده، 1388: 22).   در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎي اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ[1] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.

امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده است. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می‌کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می‌کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. .. در حفظ هستی و هویت خود.

ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.

ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درباره ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده است.  بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و میزان حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه است.وی نقش رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح است، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان نقش مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی نقش پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را مشاهده کرد. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627).

از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان است. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می‌کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته است. امنیت مقوله ای است که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می‌کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.

از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند بویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید ایفا  ‌می‌نمایند، تاکید بر نقش مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی نقش وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.

در این خصوص برخي پژوهشگران بر اين عقيده‌اند كه رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهاني خشن، ناامن و پرمخاطره را تكوين بخشيده‌اند. آنچه آشكار است اين كه رسانه‌ها همان طور كه در ايجاد مشاركت و امنيت نقش ايفا مي‌كنند امكان دارد كه با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعيف روند نهادي شدن ارزش‌هاي اجتماعي و انتقال تصورها و انگاره‌هاي ازهم گسيخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي كرده وفاق، مشاركت و همدلي را به نفاق، جدايي و خشم و خصومت تبديل كنند.‌ در چنين شرايطي تنش، تعارض و خشونت پديدار مي‌شوند و هنجارها و ارزش‌هاي پسنديده جامعه رنگ مي‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت است از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.بنابراین منظور از ناامنی اجتماعی مواجهه با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.

در تمام دوران حيات بشري به پهنه هستي، امنيت از عناصر اصلي نيازهاي انساني محسوب شده و در دوران مدرن اهميت آن، تا اندازه اي افزايش يافته است که به تعبير برخي از صاحب نظران کار ويژه و بي بديل حکومت ها در جامعه مدرن امروزي، استقرار امنيت در فضاي وسيع کلمه مي باشد. نداشتن ترس و بيم در زندگي و وجود امنيت جاني و مالي، آبرو و حيثيت اجتماعي، حفاظت از آزادي و حقوق مشروع فردي و اجتماعي، بالاخره ايجاد رضامندي عمومي و در يک کلام فقدان تهديد از چنان جايگاهي برخوردار است که خداوند آدميان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا مي خواند.

علي رغم افزايش اهميت امنيت در جوامع، ابزار، شيوه ها و رويکردهاي ايجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حيرت آوري شده است. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهاي رسمي، نماد قدرت و امنيت به شمار مي رفت ولي در عصر جديد؛ عنصر اصلي ثبات، نظم و امنيت مقدار سرمايه اجتماعي، ميزان پاي بندي به ارزش ها و هنجارهاي جمعي و به فضايل اخلاقي آن باز مي گردد. بنابراين مديريت درست و منطقي امنيت اجتماعي در جامعه منوط به ايجاد مشارکت مردمي و افزايش اعتماد به نهادها و حکومت در کليه سطوح اجتماعي است.

بر اين اساس، بررسي امنيت اجتماعی و عوامل تهديد کننده ي آن، موضوع مهم و حساسي است که مي طلبد در اين خصوص، پژوهش هاي علمي بسياري انجام پذيرد، در اين تحقيق سعي بر آن است که بررسي شود كه  استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه میزان تاثیر گذار است و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا ميزان اعتماد به رسانه‌هاي جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان استفاده از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد استفاده بر  احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق‌:

امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بسترساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك جامعه درگروه حفظ و بقا امنيت و احساس ناشي از آن است حضور مردم درفضاي عمومي‌شهر مستلزم احساس امنيت از سوي آنان است يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده حضور مردم درفضاهاي عمومي‌ترس يا احساس ناامني است ناامني مكان‌ها و فضاهاي عمومي‌نشاط و سلامتي را درزندگي روزمره مختل مي‌كند و با ايجاد مانع برسرراه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي‌هزينه‌هاي زيادي را برجامعه تحميل مي‌نمايد.

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻜﺎس اﺧﺒﺎرﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎيﺟﻨﺎﻳﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕـﺮش ﺧﺎﺻـﻲرا ﺑـﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻟﻘﺎءﻛﺮده، ﺑﻴﻨﺶﻫﺎيﻣﺮدم را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﻗﻀﺎوت وداوري آﻧـﺎن درﺑـﺎره ﺟـﺮم وﻧﻈـﺎم ﻋـﺪاﻟﺖﻛﻴﻔـﺮي را ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ایحاد ترس يا احساس ناامني در میان شهروندان تاثیر گذار هستند.

به طوري كه بررسي روزنامه‌هاي منتشره در سطح كشور نشان مي‌دهد كه از مجموع كل مطالب، 26% به آسيب‌هاي اجتماعي، 16% به موضوع اجتماعي، 11% به موضوع سياسي و… پرداخته شده است. و از مجموع كل آسيب‌هاي اجتماعي 79% به موضوع خشونت و مزاحمت، 20% به موضوع فرار و فساد، 14% به موضوع طلاق، 8% به سرقت و كلاهبرداري، 7% به موضوع قتل و جنايت، 5% به موضوع خودكشي، 2% به موضوع اعتياد و 5% به ساير آسيب‌ها اختصاص يافته است.

همچنان كه از گزارشات قسمت حوادث روزنامه‌ها پيداست هر روز به طور متوسط گزارش از قتل و سرقت و طلاق و… وجود دارد. اين امر باعث سلب امنيت در كلان‌شهرها شده است. به طوري كه 81% افراد مورد مطالعه در كلان‌شهرها به نوعي دچار احساس ناامني مي‌كنند. (قاسمی، 1389)

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌اي از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از نا امنی اجتماعی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از زﻣﺎنﻫﺎي دور ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ، اﻧﮕﺎرهﻫﺎيﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪ، زﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺒﺎ، ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮور ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸﺎن داده‌اند.

در اﻳﺮان ﻫﻨـﻮز مطالعه و پژوهش ﺟـﺪي در این خصوص صورت نگرفته، اﻣﺎ سایر پژوهشها به نتیجه رسیده‌اند که به عنوان مثال ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ‌اي از روزﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮانﻫـﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث، ﺑﻮﻳﮋه رﺧﺪادﻫﺎيﺟﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ.

از طرفی با توجه به گستردگی شهر نشینی و رواج نا امنی اجتماعی در شهرها و بحث توسعه پایدار شهری و شهر سالم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﻛﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن اﺧـﺘﻼط ﻗـﻮﻣﻲ _ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮآن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﻜﺎري و وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺮم ﺧﻴﺰ در ﺷﻬﺮ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ آﻧﻬـﺎ، آﺳـﻴﺐﻫـﺎ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﺚ اﻣﻨﻴﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧـﺎاﻣﻨﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﻪ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، مطالعه موضوع امنیت و عوامل موثر بر آن ضرورت ‌می‌یابد.

1-4- اهداف تحقیق‌:

هدف اصلی:

شناسایی تاثیر استفاده ازرسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

اهداف فرعی‌:

1– شناسایی تاثیر  میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

2 – شناسایی تاثیر میزان کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

3 – شناسایی تاثیر میزان جذابیت برنامه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

4– شناسایی تاثیر  میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

5– شناسایی تاثیر نوع رسانه  بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

6– شناسایی تاثیر  میزان تحصیلات افراد بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

 1-5- سوالات تحقیق‌:

سؤال اصلی‌:

استفاده از رسانه چه تاثیری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران دارد؟

سوالات فرعی:

 1. میزان اﺳﺘﻔﺎده از رسانه چه تاثیری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران دارد؟
 2. ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ امنیتی در رسانه چه تاثیری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران دارد؟
 3. میزان اعتماد به رسانه چه تاثیری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران دارد؟
 4. نوع رسانه چه تاثیری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران دارد؟
 5. کارکرد رسانه چه تاثیری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران دارد؟
 6. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران چه تاثیری دارد؟

1-6- فرضیه‌هاي تحقیق:

فرضيه اصلی:

استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران موثر ‌می‌باشد.

فرضیه‌هاي فرعی:

1– میزان اﺳﺘﻔﺎده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران موثر ‌می‌باشد.

2– ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ امنیتی در رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران موثر ‌می‌باشد.

3– میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران موثر ‌می‌باشد.

4– نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران موثر ‌می‌باشد.

5– کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران موثر ‌می‌باشد.

6– بین میزان تحصیلات افراد با تاثیرپذیری آنها ازرسانه‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- روش تحقیق‌:

برای بررسی فرضیه‌ها و یافتن پاسخی به پرسش‌های مطرح شده در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده است. بنابراين این پژوهش از نظر هدف توصیفی است و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع کمی‌است.

1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌:

به منظور جمع آوری در این تحقیق علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، از پرسشنامه نیز استفاده شده است. پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق ‌می‌باشد. در این پژوهش به منظور بررسی سوالات پژوهش از پرسش نامه  محقق ساخته استفاده  خواهد شد.

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌:

پس از تعيين مساله تحقيق، روش تحقيق و همچنين مشخص سازي ابزار مناسب جمع آوري داده‌ها و بکار گيري آنها، نوبت به تجزيه و تحليل داده‌ها رسيده تا تکليف سوال‌هاي پژوهش را که گزاره‌هاي احتمالي و غير يقيني بودند، معين شود. هدف از تحليل داده‌ها تقليل آنها و در آوردن آنها به شکل قابل فهم و تفسير است‌.  به نحوي که پژوهشگر بتواند روابط بين متغيرهاي تحقيق را مورد آزمون قرار دهد. در اين پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی عرضه شده است‌.  که در بخش استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای‌‌، همبستگی پیرسون و رگرسیون ‌می‌باشد.

1-10- قلمرو تحقيق‌:

قلمرو پژوهش از سه منظر موضوعی، زمانی و مکانی قابلیت تفکیک دارد:

1- از نظر موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به اولويت بندي عوامل موثر بر استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران موثر تهران ‌می‌پردازد‌.

2- از نظر مکانی

از نظر مکانی پژوهش پیش رو در میان شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی صورت ‌می‌گیرد.

3- از نظر زمانی

از نظر زمانی قلمرو پژوهش حاضر مربوط به سال 1393 و نمونه گیری آن از سه ماهه پایانی سال جاری بوده است.

1-11- جامعه آماري‌:

با توجه به این مطلب که در این پژوهش درصدد شناسائي استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در منطقه 1  شهر تهران موثر ‌می‌باشیم لذا جامعه ی آماری‌‌، شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران   ‌می‌باشند.

1-12- تعاریف مفهومی:

1-12-1-رسانه‌هاي ارتباط جمعي:

اصطلاح «رسانه‌هاي ارتباط جمعي» به طور کلي به وسايلي اطلاق مي‌شود که مردم يک جامعه از آن براي اعلام پيامها و افکار و انتقال مفاهيم به يکديگر استفاده مي‌کنند. اين وسايل عبارتند از: مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاريها (قاسمی، 1389).

1-12-1-1- مطبوعات‌:

نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری‌‌، انتقادی‌‌، اجتماعی‌‌، سیاسی‌‌، اقتصادی‌‌، کشاورزی‌‌، فرهنگی‌‌، دینی‌‌، عل‌می‌، فنی‌‌، نظا‌می‌، هنری‌‌، ورزشی و نظایر اینها منتشر ‌می‌شوند.

1-12-1-2-رادیو:

رادیو‌ به فناوری‌ یا دستگاهی گفته می‌شود که صدا، پیام یا نشانه‌ها را به وسیله‌ امواج رادیویی منتقل ‌می‌کند. (قاسمی، 1389).

1-12-1-3- تلویزیون:

سامانه‌ای‌ ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداها از مسافتی دور است. همچنین دستگاه گیرنده در این سامانه، تلویزیون نام دارد. امروزه در ایران، به مجموعه فراهم کننده و پخش کننده برنامه‌های تلویزیونی، سیما گفته می‌شود. (قاسمی، 1389).

1-12-1-4- اینترنت:

اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای بهم پیوسته‌است که از مجموعه پروتکل اینترنت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه‌هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته‌اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ایست که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و رایانامه می‌باشند. سازمان‌ها، مراکز عل‌می‌و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، دستیابی از راه دور وی‌پی‌ان، انجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم رایانامه، می‌باشند. (چلبي، 205:1376)

1-12-2- امنيت

ورتزبرگ (Wertzberg)(1998) امنيت را داراي سه بعد عيني، ذهني و سطح قابل تحملي از ناامني مي داند. جفرسون (Jefferson)، والک لت و هولوي (Walklate & Hollway) (2000-1996) بر اين نظرند که واژه امنيت بر حالت عيني از وضع موجود، اشاره ضمني دارد و از شرايط ذهني امنيت جداست. البته وجود امنيت در جامعه تا اندازه اي احساس امنيت ذهني را تقويت مي کند. اما شرايط ذهني امنيت لزوما با شرايط عيني آن بطور مطلق همبستگي ندارد.

امنيت ذهني جدا از ميزان جرم، بوسيله عوامل زيادي از جمله خلق و خوي و طبيعت فردي، علائم محيطي، اعتماد سياسي و رسانه ها، تأثير مي پذيرد. و افراد مختلف با تنوع شرايط محيطي، درک متفاوتي از ناامني و سطح تحمل دارند. (نصري 1381 : 114-113)

1-12-3-امنيت اجتماعی:

در سطح کلان مي توان گفت، نظم اجتماعي موجود در هر جامعه، بستر و شرايط هر بعد از امنيت را متفاوت و منحصر به فرد مي کند، همين طور ساختارهاي اجتماعي مختلف، امنيت هاي مختلفي را بوجود مي آورد. استقرار امنيت در يک جامعه نيازمند ساختاري است که در آن حداقل عناصري چون عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي، اشتغال، عدم استبداد، توزيع دانايي و اطلاعات در جامعه؛ عدم اختلال اجتماعي (Social Disorder)، استفاده از فرهيختگان، سازگاري و نظاير آن وجود داشته باشد. در واقع امنيت، وضعيتي از تفوق نظم، قانون و رعايت عدالت در يک جامعه است(چلبي، 205:1376)

1-12-4- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی:

ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳت.

نابرابري اجتماعي نقش موثري در تأمين امنيت دارد. نابرابري وفاق را تضعيف و مشارکت اجتماعي را به سطح نازلي مي رساند و سبب کاهش کرامت و عزت نفس انساني مي شود. مهم ترين اثر بالقوه نابرابري خشونت و شورش است. مسنر به تبعيت از بلاو و شورتز  معتقد است، نابرابري بيشتر يک منبع تضاد است و نابرابري سرانجام بين کساني که علاقمند به کاهش آن هستند و کساني که نفع شخصي شان نابرابري را ايجاب مي کند، شکاف توليد مي کند و نابرابري ها از طريق ايجاد تضاد توزيعي تبديل به خصومي کلي و انتشاري شده و امنيت اجتماعي را تهديد مي نمايند.(چلبي، 205:1376)

1-13- تعاریف عملیاتی:

1-13-1- رسانه‌هاي ارتباط جمعي:

فهرست منابع

الف) منابع فارسی:

 1. اتکینسون، دیوید و مارک رابوی رادیو- تلویزیون خدمت عمومی(چالش قرن بیست ویکم)، ترجمه مرتضی ثاقب فر،تهران:انتشارات سروش (1384)
 2. افتخاري، اصغر: حوزة ناامني و مباني فرهنگي مديريت استراتژيك و امنيت داخلي در ايران، انتشارات مطالعات راهبردي، بهار1378،ص13
 3. برژينسكى، زيبگنيو: در جست وجوى امنيت ملى. ترجمه ابراهيم خليلى. تهران. سفير.( ۱۳۶۸)
 4. بورن، اد بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه،ترجمه مهرسیما فلسفی،تهران: مرکز تحقیقات،مطالعات و سنجش برنامه ایی صدا و سیمای ج.ا.ا. (1379)
 5. پهلوان، چنگیز: فرهنگ شناسی، چاپ اول، تهران: پیام امروز(1378)
 6. پورحسینی، ابوالقاسم ترجمة؛ برن. ژان،  فلسفة اپیکور، تهران؛ امیرکبیر، (1357)
 7. چلبي، مسعود: جامعه‌شناسي نظم، تهران: نشر ني، 1382
 8. چلبي، مسعود، 1372، وفاق اجتماعي، نامه علوم اجتماعي، جلد دوم، شماره 3، ص28-15.
 9. چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، نشر ني، چاپ اول 1375.
 10. ﺣﺒﻴﺐزاده، ﺻﺤﺎب، ﺑﺮرﺳﻲﻧﻘﺶدوﮔﺎﻧﻪرﺳﺎﻧﻪﻫﺎيﺟﻤﻌﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و وﻗﻮع ﺟﺮاﻳﻢ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلا‌می‌(1388)
 11. خانيكي، ‌هادي رسانه‌هاي جمعي و امنيت ملي انتشارات وزارت كشور، چاپ اول جلد دوم تهران 1276
 12. خجسته، حسن: رسانه‌های مدرن و کارکرد آن‌ها، به نقل از سایت اجلاس حکمت سازمان ملی جوانان ( 1386 )
 13. دادگران، سید محمد: مبانی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات فیروزه، چاپ دوم (1377)
 14. رشیدپور علی: بررسي شيوه‌هاي مديريتي موجود در مراكز فرهنگي تابعه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي‌استان لرستان. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت فرهنگي‌. دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد علوم و تحقيقات تهران. (1381)
 15. ژیرار، آگوستین: توسعه فرهنگی، تجارب و خط مشی‌ها، گروه مترجمان، تهران: مرکز پژوهشهای بنیادی،چاپ اول (1372)
 16. ساروخاني، باقر، نقش وسايل ارتباط جمعي در پيشگيري از وقوع بزهكاري وزارت كشور، تهران 1381
 17. ساروخانی، باقر: جامعه شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات (1372)
 18. سليمي، علي و محمد داوري جامعه‌شناسي كجروي انتشار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انتشارات زيتون، قم 1385
 19. سورین، ورنر (و) تانکارد، جیمز. نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول (1381)
 20. شكرخواه،يونس،«ش»، فصلنامه پژوهش و سنجش،‌‌،سال هفتم،شماره،21 خرداد،ص9 (1382)
 21. قاسمی، اکبر: ساختار اجرای دیپلماسی عمومی. مجموعه مقالات دیپلماسی عمومی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،( 1389)
 22. كازنو، ژان، جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي، ترجمه باقر ساروخاني و منوچهر محسني، اطلاعات، چاپ سوم،(1384) (1370)
 23. گيدنز، انتوني‌: جامعه‌شناسي، ترجمه چاوشيان، حسن نشر ققنوس(1373)
 24. لرني، منوچهر و حسين مصلحتي، كتاب فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، سال دوم شماره 6 و 7 انتشارات نيروي انتظامي‌ جمهوري اسلامي ‌ايران، تهران 1385
 25. لرني، منوچهر، جامعه‌شناسي امنيت، انتشارات رامين، تهران 1384 7-
 26. لطف­آبادی، ح (1385)، آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش­آموزان، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 17، سال پنجم، پاییز.
 27. مجله سروش، انقلاب ارتباطات در آستانه قرن 21، سال بيستم، شماره 936، انتشارات صداوسيما، تهران 1378
 28. محمدي، زهرا، بررسي آسيب‌هاي اجتماعي زنان در دهه 80-1370، تهران: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، روابط عمومي،( 1382)
 29. مديري، آتوسا، 1385، جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره 22، ص 28- 11.
 30. معتمدنژاد‌‌، کاظم‌‌، وسایل ارتباط جمعی‌‌، تهران‌: دانشکده علامه طباطبایی‌‌، چاپ دوم‌‌،(1371)
 31. نصري، قدير، 1381، معنا و ارکان جامعه شناسي امنيت، امنيت پايدار، سرمايه اجتماعي، مجله راهبرد، شماره 26، ص 132-
 32. نگهبان،علیرضا:راهنمای روش تحقیق به کمک پرسشنامه،تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی(1384)
 33. هاشمی، شهناز: رسانه‌ها و تغییرات فرهنگی، پژوهشنامه شماره 2 (رسانه؛ فرهنگ و سیاست)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک‌‌،ص16(1385)

ب) منابع انگلیسی:

 1. Weaver, O. (1998), “Libralism and security: the contradictions of the liberal leviathan”, Copenhagen peac research institute (COPRI) Working papers.
 2. Buzan , Barry. People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations. (Harvester Wheat Sheaf. 1998) p.30
 3. Moser Caroline and otheres, change, violence and Insecurity in non-conflict situation , March 2005, over seases Development. Institute 111 west minster Bridge Road, London – uk p 12 Gevt , Ibid Pll
 4. 1994.Living in a post-Traditional society. In Back, Giddens and Lash, Reflexive Modernization.

 

پيوست‌ها

 

 

 

 

به نام خدا

پاسخگوی محترم‌:

با سلام و احترام این مطالعه به منظور بررسی نقش استفاده از رسانه براحساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران انجام میشود خواهشمند است ضمن تکمیل پرسشنامه ما را در رسیدن به اهداف خود یاری فرمایید و اطمینان داشته باشید که پرسشنامه بصورت محرمانه نزد محقق نگهداری و اطلاعات آن صرفاً در راستای مطالعه مذکور استخراج می‌شود و نیازی به ذکر نام نیست.

با تشكر

ساناز فرقه

مشخصات فردی پاسخ دهنده:

1- جنسیت‌:          مرد £       زن £

2- وضعیت تاهل:    مجرد £    متاهل £

3- میزان تحصیلات:

4- رشته تحصیلی:

ردیف عبارت کاملا موافق موافق مخالف کاملا مخالف
1 میزان  اﺳﺘﻔﺎده از روزنامه بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 زمان  تحصیلات بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد.

Abstract:

In line with investigating the role of media use on social security for women in Tehran, various approaches and models was introduced and discussed in this study. Then, while examining their point of views in this regard, their viewpoints are used. The method employed in this study in terms of: objectives were applicable; data type was quantitative; and data collection, was descriptive. The study sample consisted of people living in district 1 of Tehran and the number of inhabitant is about 5,000. Simple random method was used for sampling in this study. According to Morgan table method, number of samples should be 384, so a total of 400 questionnaires were distributed among the members that 374 questionnaires among them were adopted. Using Cronbach’s alpha test and expert opinion, Reliability and validity of the questionnaire were confirmed.

Then, using a questionnaire items, based on the conceptual model, research questions and hypotheses of the study, was questioned in statistical sample. In descriptive statistic part of the study, data description based on initial and fundamental variables using some Indicators such as absolute frequency, relative frequency, mean, standard deviation and variance were provided and in illative statistics part, some correlation tests were used.

Keywords: Media, newspapers, television, virtual social networks, environmental advertising, social insecurity for women

Islamik Azad University

East  Tehran Branch

Faculty of Humanities

Department of Social communication Sciences M.A.Thesis

 

 

Title:

Investigating The Role of Media Use on Social Security For Women InTehran

 

 

Supervisor:

Dr.Seyd Ali Rahmanzadeh

 

 

 

By:

Sanaz Fergheh

 

 

 

 

 

August 2014

[1] social security

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 58 = 65