بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

 

چکیده

اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد  و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهاي پيشگيرانه در مراحل قبل و بعد از تكوين بزهكاري و بزه ديدگي كودكان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهميت ويژه اي برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

الف- بیان مسئله 2

ب- سئوالات تحقیق 3

ج- پیشینه پژوهش 3

د- فرضیه های تحقیق 10

ه- اهداف تحقیق 10

و- روش تحقیق 10

ز- ساماندهی تحقیق 10

فصل اول: تعاریف، مبانی و تاریخچه

مبحث اول: تعریف مفاهیم و مبانی 13

گفتار اول : تعریف مفاهیم مرتبط با بزهکاری 13

بند اول : بزهکار و بزهکاری 13

بند دوم :مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم وبزه 14

بند سوم: تعریف جرم وبزه از نقطه نظر قانونی وحقوقی 15

بند چهارم: مفهوم بزه از نظر قرآن 16

بند پنجم :تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری 18

گفتار دوم :گونه ها و سطوح پیشگیری از بزهکاری 20

بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه 21

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی 21

ب: پیشگیری دومین یا ثانویه 22

ج: پیشگیری سومین یا ثالث 23

بند دوم : گونه های دوگانه پیشگیری از بزه 24

الف: پیشگیری واکنشی 24

ب: پیشگیری کنشی یا غیرکیفری 27

بند سوم :پیش‌گیری رشد مدار و موضعی 29

الف:پیش‌گیری رشدمدار 29

ب: پیش‌گیری موضعی 30

گفتار سوم: سنین بزهکاری 30

بند اول : بزهکاری کودکان 31

بند دوم : بزهکاری نوجوانان و جوانان 31

مبحث دوم : تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری 32

گفتار اول : مروری برتاریخچه بزهکاری 32

گفتار دوم: سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع بزه در ایران 35

بند اول :  قوه مجریه و نقش آن در پیشگیری 35

بند دوم : قوه قانونگذاری و نقش آن در پیشگیری 37

بند سوم : قوه قضاییه و نقش آن در پیشگیری 37

گفتار سوم  :نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری 39

بند اول: نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی 39

بند دوم:نظریه بی‏هنجاری مرتن 40

بند سوم: نظریه کنترل 41

بند چهارم:نظریهء عام فشار 42

گفتار چهارم :عوامل مؤثر در ایجادبزهکاری 43

بند اول :عوامل فردی 44

الف : عوامل ارثی  یا ژنتیکی 44

ب: عوامل فردی و روان‌شناختی 44

ج: عوامل صفات شخصیتی 45

د:عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص 45

ه: عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد و اختلالات روانی 45

ز:عدم آگاهی و کم سوادی 46

ع:خصوصیات و ویژگی‏های  خاص جوانان و نوجوانان 46

بند دوم :عوامل خانوادگی 46

الف: زمینه های خانوادگی 47

ب: فقر مادی خانواده 48

ج: ستیزه والدین 49

بند سوم :عوامل محیطی 50

الف:نقش گروه همسالان و دوستان 50

ب:عوامل مربوط به مدرسه 51

ج: محل سکونت فرد 51

د: عدم برخورداری از محیط‏های تفریحی سالم 51

بند چهارم :عوامل اجتماعی خاص 52

الف :تاثیربحران‌های اقتصادی 52

ب: نابرابری های اقتصادی – اجتماعی 52

ج: وضعیت بد اقتصادی 53

د: بیکاری 54

ه:ناکارامدی نظام تربیتی 55

فصل دوم: سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

مبحث اول : استراتژی های  آموزشی و تربیتی پیشگیری از بزهکاری 57

گفتار  اول :پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا 58

بند اول :تاثیر روش های تربیتی خانواده در پیشگیری از بزهکاری 58

بند دوم : نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم 63

بند سوم :نقش تربیتی خانواده در پيشگيري از جرم 64

الف : بعد اجتماعي و شخصيتي 64

ب: بعد اعتقادي 65

ج: بعد اقتصادي 66

بندچهارم: شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری  در خانواده 66

الف :نظارت مربوط به قبل از تولد 66

ب: مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل 67

بند پنجم :بایسته ها استراتژی های پیشگیری از بزهکاری خانواده گرا 68

گفتار دوم :استراتژی های رشد مدار و جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری 71

بند اول : ماهیت پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71

بند دوم : پیشگیری از بزهکاری و نقش مدرسه در آن 73

الف :درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان 73

ب :جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار 74

ج :برنامه‏های تربیتی مدارس ونقش آن در پیشگیری از جرم 77

بند سوم : نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع بزه 79

الف :ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار 79

ب:راهكارهاي مقابله با جرم زايي رسانه‌ها ي گروهي 83

بند چهارم :توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات 86

بند پنجم :پیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت 88

مبحث دوم : سیاستهای جنایی پیشگیری و نقش تعلیم وتربیتی در آن 89

گفتار اول : سیاست جنائی  وپیشگیری از بزهکاری 89

گفتار دوم : سیاست های کاربردی در سطوح سه گانه پیشگیری 91

بند اول: حوزه پیشگیری سطح اول یا اطلاع رسانی و آگاه سازی 92

بند دوم : حوزه پیشگیری سطح دوم یا ارائه خدمات  ومداخلات 97

بند سوم: حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی 99

بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی 100

گفتار سوم : قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم 100

بند اول :پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی 100

بند دوم : لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم 102

الف: اهداف لایحه 102

ب: چگونگی پیشگیری از بزهکاری در لایحه 105

ج: ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری 106

د: ساختارو وظایف شورای استانی پیشگیری از بزهکاری 108

نتیجه 116

پیشنهادها 121

منابع و مآخذ 123

الف) کتب فارسی 123

ب) کتب عربی 125

ج) مقالات 125

د) سایت ها 129

مقدمه

بزهكاري را مي‌توان به منزله يك بيماري اجتماعي تلقي نمود كه بايد معالجه شود. مسلماً براي مبارزه با هر مرضي بايد ابتدا آن را شناخت و به زمينه‌هاي پيدايش آن پي‌برد، سپس بيمار را نجات داده و از بروز دوباره اين عارضه پيشگيري نمود. چنانچه بزهكاري يك عارضه و آسيب اجتماعي تلقي شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان يكي از اقشار آسيب‌پذير جامعه در معرض ابتلا به اين عارضه هستند يا به نوعي به آن دچار شده‌اند. بررسي علت‌ها، سبب مي‌شود كه مسئولين مربوط، به چگونگي شكل‌گيري اعمال نابهنجار شناخت پيدا كنند، آنگاه شيوه‌هاي صحيح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمايند. لذا اينگونه مطالعات و تحقيقات ضرورت مي‌يابند تا كجرويها و جرايم بهتر و عميق‌تر شناخته شود، منشاء آنها كشف گردد و بالاخره راههاي اصلاح و بازپروري بزهكاران هموار گردد. بالاخره اين قبيل كاوش‌هاست كه امكان پيشگيري از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نيروهاي انساني بالقوه جامعه، فراهم مي‌سازد و خانواده و دولت، حال و آينده كشور از خسارات مادي و معنوي فراواني رهايي مي‌يابند. با توجه به اينكه سازندگي فرداي جامعه بستگي به نيروي فعال پر شور و سلامت جسمي و روحي نسل نوجوان دارد، لازم است كه همه امكانات جامعه را براي پيشگيري و مبارزه و ريشه كن كردن بزهكاري نوجوانان كشورمان به كار برديم.از طرف ديگر آنچه موجب نگراني شده است صدمات و لطمات جبران ناپذيري است كه بر اثر فروپاشيدن كانون خانواده ايجاد مي‌شود، صدماتي كه متوجه تمام اعضاي خانواده منجمله فرزندان مي‌شود. بعد از جدايي براي اكثر افراد يك دوره تضاد و دوگانگي عاطفي و تغييرات خلقي جديد پيش مي‌آيد كه در رفتار خانواده بخصوص فرزندان تأثير عميقي مي‌گذارد كه از جمله آن بزهكاري است.

امروزه صاحب نظران معتقدند مجازات مجرم مسئله‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود. پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیار دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌های کارآمد و همچنین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی می‌توان انگیزه افراد برای ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم در میان آنان را کاهش داد. لذا پیشگیری اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است و در این مطالعه سعی خواهد شد که به دو عامل مهم اجتماعی یعنی خانواده و مدرسه بعنوان عناصر پیشگیری اجتماعی پرداخته شود.

الف- بیان مسئله

پيشگيري از وقوع جرم که مؤثرترين و بهترين راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است، جايگاه والا و ارزشمندي در سياست جنايي کشورها دارد. پيشگيري از جرم طبق تعريف «لايحة پيشگيري از وقوع جرم» عبارت است از «پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن». در طول قرون متمادي، اتخاذ چنين تدابير و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردي و اجتماعي و تأمين امنيت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سياست مداران را به خود معطوف داشته است.[1]

البته با توجه به تقسیم بندی مطروحه در حوزه پیشگیری ، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که” پیشگیری اجتماعی” اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ورویکرد تفریحی وسرگرمی در قالب “اوقات فراغت” مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است.[2]

بنابراین با توجه به اینکه عموماً سیاست های آموزشی و تربیتی در چهارچوب استراتژی های پیشگیری اجتماعی قابل بررسی است لذا  مسئله اساسی تحقیق این است که این سیاست ها کدامندو اصول و محورهای حاکم برآن چیست؟

ب- سئوالات تحقیق

1- اصول و راهکارهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری کدامند؟

2- محورهای حاکم بر سیاست های پیشگیری از بزهکاری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجتماعی کدامند ؟

ج- پیشینه پژوهش

در بررسي پيشينه و سوابق مطالعاتي موضوع، تحقيق، مقاله و مطالعاتي توسط انديشمندان و حقوق دانان در محافل و نشريات علمي و حقوقي منتشر شده است كه هر كدام به ابعاد مختلف موضوع پرداخته اند.در بررسي پيشينه و سوابق مطالعاتي مربوط به موضوع تحقيق مي توان به تحقيقات و پژوهش هاي انجام يافته زير اشاره كرد.

رجبی پور در مطالعه ای تحت عنوان بزهکاري دانش آموزان و امکان پيشگيري اجتماعي رشدمدار (از ديدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) بررسي عوامل موثر بر بزهکاري نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پيشگيري از جرم، تاثير آموزش بر پيشگيري از جرم نوجوانان، نحوه اجراي آموزش، پيشگيري از بزهکاري، نحوه تعامل پليس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش انجام داده  است. این پيمايش با نظرسنجي از 26 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحي شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال 1385 انجام گرفته است. اين کارشناسان از افرادي بودند که علاوه بر مسئوليت هاي اجرايي در آموزش و پرورش، سابقه آموزشي نيز داشته اند. داده هاي پژوهش حاضر از طريق پرسشنامه گردآوري شده و شامل چند بخش از جمله ويژگي هاي فردي، عوامل موثر بر بزهکاري نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پليس، موضوع آموزش و پيشگيري پليس از جرم، جايگاه رويکرد يادگيري در آموزش، پيشگيري اجتماعي رشد مدار و آزمون هاي توصيفي براي تجزيه و تحليل  داده هاست.[3]

رییسی در مطالعه ای تحت عنوان نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان سعی کرده است  ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان بزهکار را با ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان‌ غیر بزهکار در شهر تهران به عنوان جامعه آماری،مورد مقایسه قرار دهد.تا از این طریق به‌ میزان نقش خانواده و شرایط موجود در آن در ایجاد و یا کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاری در نوجوانان پی ببرد. برای انجام این تحقیق تعداد 80 نفر از نوجوانان دختر و پسر 12 تا 18 ساله موجود در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و همچنین تعداد 80 نفر از نوجوانان غیر بزهکار 12 تا 18 ساله در مدارس و دبیرستان‌های شهر تهران از طریق نمونه‌گیری تصادفی که جمعا 160 نفر را تشکیل می‌دهند به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده و سپس با تکمیل پرسشنامه‌ای که به‌ همین منظور تهیه شده توسط نوجوانان مذکور اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردیده است.[4]

عباچی در مطالعه ای تحت عنوان پيشگيري از بزهكاري و بزهديدگي كودكان می نویسد. پيشگيري كنشي در صدد آن است كه با شناسايي و سپس حذف و خنثي سازي عوامل و موقعيت هاي بزه زا و بزهديده زا از ورود كودكان به وادي بزهكاري و بزهديدگي جلوگيري كند[5].

شعاع کاظمی مطالعه ای تحت عنوان جرم و راه های پیشگیری از آن انجام داده است. هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است. در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری‌کننده توجه گردد. محرومیت‌های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه‌های گروهی، تلویزیون، روزنامه‌ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین‌کننده جرم‌خیزی بوده است. در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه‌های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش‌آموز، اتخاذ شیوه‌های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روانی دانش‌آموز و تهیه و تدارک برنامه‌های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری‌کننده و در عین حال تسهیل‌کننده شرایط بروز جرم به حساب می‌آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه‌های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری‌کننده، آموزش‌دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می‌باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.[6]

علي نژاد در مقاله ای تحت عنوان رويكردهاي نظري به مساله پيشگيري از جرم (با تاكيد بر رويكرد جامعه شناختي و مديريت استراتژيك) می نویسد اساسا اصل پيشگيري از وقوع جرم مستلزم رويكردي راهبردي نسبت به مفهوم امنيت بوده و نيازمند اقدامات زمينه اي و فرهنگي است تا در بلندمدت در جامعه نهادينه شود. معيارهاي اجتماعي پيشگيري از جرم ريشه در جامعه محوري، كنش عقلاني شهروندان و سرمايه اجتماعي دارد. جامعه محوري در پليس نوعي بازگشت مجدد پليس به جامعه است؛ آن هم نه يك بازگشت فيزيكي و ظاهري، بلكه بازگشت رويكردي و نگرشي كه اصل پيشگيري از وقوع جرم و اصل رضايت شهروندي، نتيجه آن است. معيارهاي عقلاني اصل پيشگيري نيز ريشه در منافع و مصالحي دارد كه با تامين امنيت پيشگيرانه، متوجه جامعه مي شود. سرمايه اجتماعي، ظرفيت ها و استعدادهاي نهفته در بطن جامعه است كه در بستر نهادهاي مدني و رسمي بروز مي كند و به پليس امكان مي دهد تا اعتماد، مشاركت مردمي و نهادهاي مدني را در جهت كنترل هرچه بهتر جامعه و اعمال مقررات پيشگيرانه پليسي به كار گيرد[7]

كلانتري و توكلي  در مقاله ای  پيشگيري از جرم از طريق ورزش و فعاليتهاي جسماني می نویسند پيشگيري از جرم هدف اوليه ورزش و فعاليت جسماني نيست، بلكه مي‏تواند پيامد كاملاً مثبت فرعي آن باشد.اين مقاله انواع فعاليت‏هاي ورزشي را كه تاثير مفيدي در كمك به جوانان براي پيشگيري از دردسر دارد، را مورد بررسي قرار مي‏دهد. اين مقاله برنامه‏هاي تفريحي در هواي آزاد و حيات وحش را مورد بررسي قرار مي‏دهد كه در آن جوانان در فعاليت‏هاي آن شركت كرده و مهارت كسب مي‏كنند و آنها را فرا مي‏گيرند و نيز برنامه هايي ارايه مي دهد كه در آنها احساس تعلق ونداليسم را كاهش داده و رفتارهاي حمايتگر اجتماعي را توسعه مي‏دهد. از جالب‏ترين موارد جشنواره‏هاي ورزشي در ميان جوامع، جامعه بومي استراليا ست. وقتي كه جشنواره‏ها )توسط خود بوميان استرالي براي بوميان استرالي سازماندهي و اداره مي‏شوند( تشكيل مي‏شوند، به عنوان كاتاليزور براي همبستگي اجتماعي و سنتي مورد استفاده قرارمي گيرد. رفتارهاي زيان آوري مثل استنشاق مواد نفتي ، نوشيدن زياد مشروبات الكلي و خشونت پيامد جشنواره است؛ براي مدتي كه جشنواره برگزار مي‏شود ممنوعيت‏هايي اعمال مي‏شود و اين ممنوعيت‏ها فقط براي دوران كوتاهي تداوم دارد.در سطحي ديگر، كلوپ‏هاي عالي ورزشي، مي‏توانند به جوامع خود خدمت كنند.مثالي كه در اين مقاله آمده، كلوپ فوتبال ليورپولدر انگليس است كه در زمينه برنامه‏هاي ترك سيگار، كاهش فرار از مدرسه،(69) و حتي كاهش تعداد مزاحمت‏هاي تلفني(70) در كمك به سازمان آتش نشاني محلي، موفقيت زيادي داشته است[8].

مالميردر مقاله ای تحت عنوان مروري بر نظريه هاي جرم شناختي و جامعه شناسي پيشگيري از جرم بر اساس تقسيم بندي ون ويك و دوارد  می نویسد در ارتباط با بزهكاري و جرم، در ادبيات علوم اجتماعي ديدگاه ها و نظريه هاي مختلف و متنوعي مطرح است. در اين مقاله به مرور و طبقه بندي بخشي از اين نظريه‌هايي كه در حوزه پيشگيري از جرم وجود دارد، پرداخته شده است. اساس اين نوع شناسي، تقسيم بندي ون ويك و دِوارد است. بر اين اساس در حوزه جرم شناسي نظريِ پيشگيري از وقوع جرم، سه دسته نظريه را از هم مي توان تفكيك كرد: نظريه هاي پيشگيري وضعي جرم، نظريه هاي پيشگيري محيطي جرم و نظريه هاي پيشگيري جنايتكاري. در اين جا تلاش شده است تا با مرور مطالعات جديدتر، اين دسته بندي را گسترش داده و تعداد ديگري نظريه، به ويژه نظرياتي كه داراي رهيافتي جامعه شناختي هستند نيز به اين زيرمجموعه افزوده شود.[9]

نجفي ابرندآبادي و شيري در مقاله ای تحت عنوان بررسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم ( با رويكرد قضايي) می نویسند  به موجب ماده يك لايحه پيشگيري از وقوع جرم، پيشگيري از جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدام هاي لازم براي جلوگيري از وقوع آن.در اين تعريف، ابتدا پيش بيني و برآورد ميزان خطر وقوع جرم، با تكيه بر عوامل بزهكاري، مورد توجه واقع شده است. سپس مطالعه و اتخاذ اقدامات لازم به منظور پيشگيري از وقوع آن توسط نهادهايي كه ايجاد آن ها در همين لايحه پيش بيني شده است. صرف نظر از مشكلاتي كه ممكن است ارائه يك تعريف از پيشگيري در لايحه، در عمل ايجاد كند (از آن جهت كه بين جرم شناسان راجع به تعريف و گونه هاي پيشگيري اتفاق نظر وجود ندارد)، مي‌توان گفت كه اين لايحه يك متن جرم شناختي است، يعني به يافته هاي جرم شناسي پيشگيري جنبه حقوقي و در نهايت اجرايي داده شده، بدون آن كه البته ضمانت اجرايي براي آن ها تعريف و پيش بيني شده باشد. به همين جهت، در صورت تصويب لايحه، لازم است در مرحله اجراي قانون، در كتاب حقوقدان، كارشناس پيشگيري (جرم شناس) نيز حضور داشته باشد. خوشبختانه اكثريت كساني كه در سال هاي اخير علاقمند به كار و پژوهش در قلمرو جرم شناسي شده اند در واقع حقوقدان جرم شناس هستند، يعني تحصيلات پايه آن ها حقوق است، ولي در زمينه علوم جرم شناسي نيز پژوهش مي كنند، لذا نسبت به رشته حقوق بيگانه نيستند. شايد از جهت كاربردي كردن يافته هاي جرم شناسي، از رهگذر قوانين و مقررات، اين كه رشته جرم شناسي در دانشكده حقوق ارائه و تدريس مي شود، خود يك مزيت باشد. به هر حال، در ارتباط با تعريف پيشگيري، بهتر است با در نظر گرفتن يك مقدمه توجيهي براي اين لايحه، چرايي تنظيم اين قانون و جنبه هاي مختلف پيشگيري از جمله تعريف آن در اين مقدمه آورده شود. در قانونگذاري هاي مدرن، مقدمه توجيهي قانون، خود در مرحله اجراي آن، رهگشا است، شبيه مقدمه قانون اساسي.[10]

نیاز پور در مقاله ای تحت عنوان پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي و لايحه پيشگيري از وقوع جرم می نویسد پيشگيري از بزهكاري و شيوه هاي آن ، امروزه از موضوعات جدي مورد بحث در علوم جنايي است . هر چند پيشگيري در قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است اما در عمل هيچ ساختار و نظام مشخصي براي برنامه ريزي و اقدام در اين حوزه وجود ندارد . قوه قضائيه براي پر كردن اين خلاء چندي است كه تنطيم لايحه اي را در دستور كار خود قرار داده است هر چند پيش نويس فعلي اين لايحه به نوبه خود ارزشمند است اما مباني نظري آن ، گاه بايد موشكافانه تر مورد بررسي قرار گيرد . این مقاله با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي در اين زمينه به بررسي و نقد اين مباني مي پردازد.[11]

وليدي در مقاله ای تحت عنوان پيشگيري از جرم در آموزه هاي اسلامي می نویسد  بي ترديد اعمال سياست جنايي مبتني بر رويكردهاي پيشگيرانه جرم شناسي در مبارزه با بزهكاري، يكي از دستاوردهاي جرم شناسي است كه امروزه در اغلب نظام هاي كيفري، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. در كشور ما نيز در بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم، به عنوان يكي از وظايف عمده قوه قضاييه پيش بيني شده است. هدف اصلي از نگارش اين مقاله، بررسي ارتباط و همبستگي جرم شناسي با آموزه هاي اسلامي است. در اين نوشتار سعي شده است مهم ترين آموزه هاي پيشگيرانه يا مدل هاي پيشگيري از وقوع جرم در نظام اسلامي شامل نقش جهان بيني اسلامي، امر به معروف و نهي از منكر و نقش اخلاقيات اسلامي در پيشگيري از جرم به گونه اي تحليل شود كه شايستگي پژوهشي نو در دانش جرم شناسي را داشته باشد. بدين منظور، راهكارهايي نيز براي تحقق اين مهم ارائه شده است.[12]

وين و مانسون  در مقاله ای تحت عنوان  نقش تفريحات سالم در پيشگيري از بزهكاري نوجوانان می نویسند  همواره در طول تاريخ عقيده بر اين بوده كه تفريحات سالم عامل پيشگيري از فساد و بزهكاري است و بزهكاري از موضوعات مد نظر نهادهاي مرتبط با امور اجتماعي مي باشد . در اين مطالعه ارتباط بين وقوع بزهكاري در گروههاي مختلف سني نوجوانان با تفريحات سالم متعارفي همچون : ورزش ، مطالعه ، فعاليت هاي هنري ، ارتباطات اجتماعي گسترده و … – كه منجر به افزايش پيوندهاي اجتماعي مثل : دلبستگي ،اعتقادات ، احساس مسئوليت و مربوط شدن در امور مختلف مي شود – مورد ارزيابي قرار گرفته كه نشان دهنده وجود رابطه منفي بين بزهكاري و شركت در اين تفريحات سالم مي باشد.[13]

موسوی رکنی مقاله ای تحت عنوان  نگرش فقهی – اصولی به جرم و مجازات نوشته است . در این مقاله، دیدگاه علمای علم اصول نسبت به چگونگی اثبات جرم و اجرای مجازات در فقه و شریعت مطرح شده است. در روشهای تحقیقی متداول، این گونه موضوعات را در مباحث فقهی- جزایی جستجو می کنند و نسبت به بررسی بعد اصولی قضیه اهتمام کمتری دارند؛ اما در این مقاله به طور فشرده با تقسیم بحث به دو بخش  شرایط تکلیف و رفع تکلیف و مجازات دیدگاه شارع در مورد مجرم واقعی و چگونگی اجزا یا اسقاط مجازات مطرح گردیده است. بخش نخست، گویای دقت نظر علم اصول به عنوان پشتوانه فقیه در شناخت مجرم واقعی است؛ چراکه پیش فرض تحقق عنوان مجرم، شمول خطاب شرع و قوانین الهی نسبت به وی می باشد و این مهم در سایه بحث شرایط تکلیف تحقق می پذیرد. در بخش دوم نیز به بحث از توجه خاص شارع به حقوق مجرم پرداخته و با لحاظ شرایط خاصی که برای عاصی یا مجرم پدید می آید، مسأله تخفیف یا رفع مجازات از او مطرح شده است؛ یعنی همان مسأله مهمی که تحت عنوان کلی برائت قرار می گیرد و ظرافت قضیه در این است که حقوق تضییع شده بزه دیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.[14]

د- فرضیه های تحقیق

1- سیاست های پیشگیری از بزهکاری مبتنی بر آگاه سازی و اطلاع رسانی، تقویت و گسترش برنامه­های آموزش هنجارها و ارزش­های دینی ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی و آموزش مهارت های زندگی است.

2- سیاست های پیشگیری از بزهکاری در ایران در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجتماعی لحاظ و محورهای اساسی آن مشخص شده است.

ه- اهداف تحقیق

1- بررسي راهکارها و سیاست های آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

2- بررسی سیاست های پیشگیری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجتماعی

و- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی مقایسه ای است. بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق         کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است که در آن گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش            کتابخانه ای بوده طبق این روش با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی  و …و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده واز ابزار فیش ،بعد از ماخذ یابی کتب ، مجلات و اسناد مربوط به موضوع ،تهیه فهرست موقت از مطالب مورد نیاز برای فیش برداری استفاده شده است بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شده است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی و استدلالی انجام گرفته است.

ز- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل و نتیجه گیری و پیشنهادها پیرامون موضوع نقش سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری تدوین شده است.مقدمه شامل بیان مسئله، سئوالات،پیشینه تحقیق،

 

منابع و مآخذ

*  قرآن کریم

*  نهج‏البلاغه

الف) کتب فارسی

 • آریان‌پور کاشانی، عباس و منوچهر، فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1387.
 • احمدی، حبیب، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، انتشارات سمت، 1384.
 • اردبیلی، محمدعلی، پیشگیری از اعتیاد، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد نخست، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، 1389.
 • اسکیدمور، ویلیام ، تفکر نظری در جامعه‏شناسی، ترجمه علی‏محمد حاضری و دیگران، تهران، انتشارات سعید، 1392.
 • اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران، انتشارات ساوالان، چاپ دوم،1391.
 • بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، 1392.
 • دانش، تاج زمان، مجرم كيست جرم شناسي چيست؟، تهران، موسسه كيهان، 1388.
 • رابرتسون، یان، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی، 1372.
 • سادات ، محمدعلی ، راهنمای پدران و مادران ، تهران، نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳9۱ .
 • ستوده، هدایت‌الله؛ آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور، 1389.
 • ستوده، هدایت‌الله؛ جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، ندای آریانا، 1386.
 • شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات ژوبین و مجد ، ۱۳۸۵.
 • صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1389.
 • عضدانلو، حمید؛ آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران، نشر نی، 1388.
 • علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، تهران، انتشارات دنشگاه تهران، 1384
 • فدایی، فرید، سجادیه، محمدعلی، شناخت و پیشگیری و درمان اعتیاد، تهران، انتشارات تایماز، 1385.
 • فرجاد، محمد حسین، آسیب‏شناسی کجروی‏های اجتماعی، تهران، انتشارات قوهء قضائیه، 1383.
 • فرجاد، محمدحسین، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، انتشارات اساطیر، 1392.
 • فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی، 1389.
 • قائمی، علی، آسیب‏ها و عوارض اجتماعی، تهران، انتشارات امیری، 1386.
 • قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1391.
 • گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی،جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1392.
 • گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، انتشارات علامه طباطبایی، 1390.
 • گوردون، مارشال، فرهنگ جامعه‌شناسی، مترجم حمیرا مشیرزاده، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1388.
 • گیدنز، آنتونی؛ جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران، نشر نی، 1387.
 • لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندی آبادی، تهران، انتشارات میزان، 1382.
 • معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1390.
 • مي ري دلماس- مارتي، نظام هاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي،ابرندآبادي، تهران، نشر ميزان، 1391 .
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دیباچه سوم کتاب کیفرشناسی (برنار بولک)، بی نا،بی تا.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی نظری (دوره دکتری)، دانشکده علوم انسانی، سال تحصیلی 90-1389.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی، (دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم، 1391.نجفی توانا، علی، جرم‏شناسی، تهران، انتشارات خیام، 1387.
 • نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي با تجديد نظر و اضافات ، تهران، انتشارات دادآفرین، 1390.

ب) کتب عربی

 • راغب اصفهانی،حسین بن محمد، معجم مفردات ‏الفاظ القرآن، تهران، نشر آرایه، 1425.
 • طباطبائى ،سید محمّدحسین،المیزان فى تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمى، 1417 ق.
 • مجلسی، محمدباقر ، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلامیه، 1426.

ج) مقالات

 • آقایی، حسین، پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرم زدایی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 41، 1381.
 • احمدی، سعید صالح، بررسی دلائل جرم گرایی اطفال و نوجوانان و نحوه ی پیشگیری از آن و ارائه راهکارهای سودمند ـ قسمت دوم ،به نقل از سایت اینترنتی http://vista.ir/article/371028.، 12/6/1390 ،ساعت 11:10.
 • بذرافشان، شهرزاد، بزهکاری کودکان، مجله حمایت از کودک ، شماره ۳۳ ، 1387.
 • حسینی، شیوا، فقیهی، علی، شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر، نشریه پزشکی طبیب مردم، شماره 56، بهمن و اسفند 1384.
 • حسینی، سید محمد، سیاست جنائی(مفاهیم،مدلها)، مجله کانون وکلا، شماره11، تابستان1376.
 • رایجیان اصلی، مهرداد، احمدی، علی، پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی، ترجمان حسبه، شماره 9، 1381.
 • رجبي پور، محمود، بزهکاري دانش آموزان و امکان پيشگيري اجتماعي رشدمدار (از ديدگاه کارشناسان آموزش و پرورش)، فصلنامه دانش انتظامي، شماره2، تابستان 1387.
 • رحمدل، منصور، تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر،مجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 32، پاییز1379.
 • رییسی، ابوالقاسم، بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، نشریه دانش انتظامی، شماره 24، 1384.
 • سلحشور، ماندانا، خانواده ها و راه کارهای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان، مجله پیوند ، شماره305، اسفند 1383.
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز، جرم و راه های پیشگیری از آن ،نشریه معرفت ، شماره 103، تير 1385.
 • شعاع کاظمی ، مهرانگیز ، روانشناسی جرم، مجله روانشناسی، شماره ۱۶ ، شهریور ۱۳۸۷.
 • شهيديان، مهدي، نقش خانواده در پيشگيري از جرم، روزنامه ايران، شماره 5017 به تاريخ 3/12/90.
 • صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 34-33، 1380.
 • عباچی، مریم، پيشگيري ازبزهكاري وبزه ديدگي كودكان، مجله حقوقي دادگستري، شماره47، 1383.
 • عبدالرسولی، رضا، بررسی عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان 14 تا 29 ساله شهر تهران، براساس نظریه آگنیو، مجله نامه پژوهش، شماره12، تابستان 1387.
 • عسگری، سمیه، بررسی رویکردها و روش های پیشگیری بزهکاری،به نقل از سایت http://www.bashgah.net/fa/content/show/10045 تاریخ: 25/4/86  ساعت 11:50
 • علي نژاد، منوچهر، رويكردهاي نظري به مساله پيشگيري از جرم (با تاكيد بر رويكرد جامعه شناختي و مديريت استراتژيك) ، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، سال چهارم، شماره 11، تابستان 1388.
 • فرجیها، محمد، مصاحبه در مورد نقش مشارکت مردم در عدالت کیفری، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 114، 1382.
 • فرزین فر، مهرداد، اعتیاد،علل و پیامدهای آن، فصل نامه تخصصی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد خلخال، شماره 1، 1384.
 • کاری یو، روبرو، مداخله روان شناختی – اجتماعی زودرس در پشیگیری از رفتارهای مجرمانه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 36-35، سال 1381.
 • كلانتري، محسن، توكلي، توکلی، پيشگيري از جرم از طريق ورزش و فعاليتهاي جسماني، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، سال اول، شماره 1، زمستان 1385.
 • کوکبی، مهدی، اعتیاد جوانان و نوجوانان از نظر روانشناختی و جامعه شناسی و توصیه های پیشگیرانه/ قسمت اول، مجله دادرسی ، شماره 44، خرداد و تیر 1383.
 • لیاقت، غلامعلی، نقش مدرسه، والدین و محیط اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان، مجله تعلیم و تربیت ، شماره79، پاییز 1383.
 • مالمير ، مهدی، مروري بر نظريه هاي جرم شناختي و جامعه شناسي پيشگيري از جرم بر اساس تقسيم بندي ون ويك و دوارد، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم ،سال چهارم، شماره 11، تابستان 1388.
 • محمد زاده، بررسی نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از بزهکاری ، ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ http://just1.persianblog.ir/post/
 • مصطفوی الحسنی، احمد، اعتیاد به مواد مخدر و شناسائی عوامل آن، پایان‏نامه لیسانس دانشکده علوم تعاون دانشگاه تهران، 1354.
 • معاونت پژوهشی دادگستری، نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع جرم ، اداره پژوهش هاي پيماشي ومطالعات كاربردي واداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه، 1383.
 • ممقانی اصل، مصطفی، آن سوی توهم، ماهنامه نور، آذر ماه 1387.
 • موسوی رکنی، سید علی اصغر، نگرش فقهی – اصولی به جرم و مجازات ، مجله مدرس علوم انسانی، دوره 5، شماره 21، زمستان 1380.
 • میرشفیعی، سیدمحمد، پیشگیری از بزهکاری، به نقل از سایت اینترنتی http://www.hoghooghonline.com/ تاریخ: 10/5/90 ساعت 16:15.
 • نجفي ابرندآبادي، علي حسين ، شيري، عباس ، بررسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم ( با رويكرد قضايي) ، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، سال دوم، شماره 3، تابستان 1386.
 • نجفی ابرندآبادی، – حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 26-25، سال 1378.
 • نیازپور، امیرحسین، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ، نشریه حقوقی دادگستری، شماره45، زمستان 1382.
 • وجدی، زهره، اعتیاد و جوانان، مجله رشد معلم ، شماره31، اردیبهشت 1365.
 • وليدي، محمد صالح، پيشگيري از جرم در آموزه هاي اسلامي،فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، سال چهارم، شماره 11، تابستان 1388.
 • وين و مانسون، نقش تفريحات سالم در پيشگيري از بزهكاري نوجوانان، مترجم:ليلا اعزازي ، احمد فرهاني، فصلنامه دانش انتظامي، شماره 18، 1382 .
 • قانون تاسیس آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

د) سایت ها

 

 

Abstract

Basically law breaking includes minor crimes and because children are generally commit these kinds of crimes, it is better to use delinquency instead of lawbreaking.  The investigation of their roots such as delinquency of children is crucial to reach an ideal society. Indeed there is an ancient saying that: prevention is better than cure. Non-criminal prevention in its scientific meaning has a widespread and diverse world which is checked in prevention criminology as a branch of applied criminology, and base on some certain models is divisible. Thus some criminology professors divide it into several levels according to the characters, pervious criminal situation and process. Principally, occurring of crime cannot be driven out of three for mentioned factors. By acceptance of these levels we can classify prevention as following:  firstly, general or social prevention, which is applied for improvement and training of all members of society who can be potential offenders. Private foresights for people that have anti-social and conflict attitudes are classified as the second or first prevention. Educational and training policies are considered in this category. Appropriate education and training in order to prevent crime is one of the main axis. Preventive measures and foresights have largely administrative aspects than judicially. Therefore, in the most countries prevention of delinquency has assigned to the executive organs and they can achieve a successful outcome by having adequate facilities and capabilities in this area. thus, preventive strategies before and after the formative stages of delinquency of children within the educational and training policy is of particular importance which the main focus of the current paper is in this regard.

Key Words:

Delinquency, prevention, educational and training policies

     

 

 

 

 

 

 

ISLAMIC  AZAD  UNIVERSITY

 

 

Arak Branch

Faculty Of humanities

 

This partical Fulfilment of Master if ART Degree

Field:Criminal and penalty Rights

 

Subject:

 

Investigating the Role of Eduational and

Policies in preventing Deliquency Instructional

 

 

 

Supervisor:

 

Dr. Azam . Mahadavipoor

 

 

Researcher:

Abas. zarei

 

 

 

2013  Summer

[1] – بايسته هاي پيشگيري از وقوع جرم، 12/11/90، ساعت 10:57

http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=70724

[2] – سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع جربمه نقل از -http://www.vakil.net/index.php/1389-08-26-15-41-10/1389-08-26-15-17-02/145-1389-08-27-00-07-44

[3] – رجبي پور، محمود ، بزهکاري دانش آموزان و امکان پيشگيري اجتماعي رشدمدار (از ديدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) ، ص10.

[4]رییسی، ابوالقاسم، بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان،  صص 97 تا 118.

[5] – عباچی، مریم، پيشگيري ازبزهكاري وبزه ديدگي كودكان،ص 49.

[6] – شعاع کاظمی، مهرانگیز، جرم و راه های پیشگیری از آن ، صص 107 تا 116.

[7] – علي نژاد، منوچهر ، رويكردهاي نظري به مساله پيشگيري از جرم (با تاكيد بر رويكرد جامعه شناختي و مديريت استراتژيك) ، ص 171.

[8] – كلانتري، محسن، پيشگيري از جرم از طريق ورزش و فعاليتهاي جسماني، ص 75.

[9] – مالمير ، مهدی، مروري بر نظريه هاي جرم شناختي و جامعه شناسي پيشگيري از جرم بر اساس تقسيم بندي ون ويك و دوارد، ص 149.

[10] – نجفي ابرندآبادي، علي حسين ، شيري، عباس ، بررسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم ( با رويكرد قضايي) ، ص43.

[11]نیازپور، امیرحسین، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ، صص  124 تا 159.

[12] – وليدي، محمد صالح ، پيشگيري از جرم در آموزه هاي اسلامي،ص27.

[13] – وين و مانسون  ،  نقش تفريحات سالم در پيشگيري از بزهكاري نوجوانان، ص 116.

[14] – موسوی رکنی،سید علی اصغر ، نگرش فقهی – اصولی به جرم و مجازات ، ص28.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + = 16