بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

عنوان پایان نامه

بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

 

فهرست

1       فصل اول. 8

1.1        سئوال آغازین.. 9

1.2        مقدمه. 9

1.3        پیشینه تاریخی موضوع. 10

1.4        بیان مساله. 11

1.5        اهداف تحقیق.. 13

1.5.1           هدف کلی.. 13

1.5.2          اهداف جزیی.. 13

1.6        اهمیت و ضرورت تحقیق.. 14

1.7        تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 14

فصل دوم. 16

1.8        ادبیات تحقیق.. 17

1.8.1           تحقیقات داخلی.. 17

1.8.2          تحقیقات خارجی.. 20

1.9        مبانی نظری تحقیق.. 21

1.9.1           اعتماد در آرای جامعه شناسان. 21

1.9.2           توكوويل.. 22

1.9.3وبر   22

1.وبر    22

1.9.4زیمل    23

1.9.5پارسونز   23

1.9.6لاهمن     23

1.9.7مورتن دویچ.. 24

1.9.8اریکسون    24

1.9.9جانسون    24

1.9.10چلبی     24

1.10         نظریه اعتماد در سه سطح خرد، میانه و کلان. 26

1.10.1جيمز كلمن  (سطح خرد) 26

1.10.2آنتوني گيدنز  (سطح ميانه) 28

1.10.3فرانسيس فوكوياما  (سطح كلان) 35

ii.نظریات مرتبط با 36

iii.جمع بندی   36

1.11        چارچوب نظری.. 37

1.12         سوالات تحقیق.. 38

1.13         فرضیات… 39

فصل سوم. 40

1.14         روش تحقیق.. 41

1.15         تکنیک تحقیق.. 41

1.16         جامعه آماری.. 45

 1. قلمرو. 45
 2. i. جامعه آماری.. 45
 3. ii. نمونه تحقیق.. 45

iii.            روش نمونه گیری.. 45

 1. حجم نمونه. 45

2       فصل چهارم. 46

2.1        سیمای  پاسخگویان. 47

2.1.1           جنسيت… 47

2.1.2           سن پاسخگويان. 47

2.1.3           مقطع تحصيلي.. 48

2.1.4           دانشکده 48

2.1.5           ترم تحصيلي.. 49

2.1.6           وضعيت تاهل.. 50

2.1.7           مذهب… 50

2.1.8           شهر محل تولد. 51

2.1.9           اشتغال. 51

2.1.10          درآمد. 52

2.1.11          تحصیلات والدین.. 52

2.1.12          شغل پدر. 53

2.1.13          درآمد ماهانه پدر. 53

2.1.14          تعداد اعضاي خانواده 54

2.2        توصیف  متغیر وابسته. 55

2.2.1           اعتماد به فامیل.. 55

2.2.2           اعتماد به همسایه. 55

2.2.3           اعتماد به دانشجویان همشهری.. 56

2.2.4           اعتماد به دانشچویان غیر بومی.. 56

2.2.5           مقایسه میزان ابعاد اعتماد دانشجویان. 57

2.3        متغیرهای مستقل.. 58

2.3.1           نگرش به دانشجویان غیربومی.. 58

2.3.2           روابط چهره به چهره 59

2.3.3           دگرخواهی.. 59

2.4        بررسی روابط دو متغیره 60

2.4.1           تست مستقل بین جنس و اعتماد به دانشجویان غیر بومی اجراي.. 60

2.5        همبستگی بین متغیرها 61

2.6        رگرسیون چند متغیری.. 61

2.7        آزمون فرضیات… 63

3       فصل پنجم. 65

3.1        پیشنهادات… 68

3.1.1           پیشنهادات پژوهشی.. 68

3.1.2           پیشنهادات کاربردی.. 68

4       فهرست منابع. 69

چکیده

شواهد بسياري دلالت بركاهش اعتماد اجتماعي در تمام ابعاد و سوگيري عاطفي و خاص گرا در روابط كنشگران در تمام سطوح در ايران دارد. از سویی مسئله اعتماد اجتماعی در دانشگاه به عنوان محیطی که افراد از گروه ها، با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است، ضرورت وجود اعتماد به عنوان چسب پیوند دهنده این گروه های مختلف اهمیت دو چندانی می یابد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟در پی دستیابی به پاسخ سوالات تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس  با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد. همچنین بین روابط چهره به چهره و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد اما بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود ندارد.

1     فصل اول

کلیات تحقیق

1.1          سئوال آغازین

زندگی در فضای دانششجویی و دانشگاهی پر است از اتفاقات و رویدادهای مختلف به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی همواره شاهد دوست یابی ها و گروه های دوستی مختلف بودم. در سر کلاس، در بوفه در زندگی خوابگاهی و … ولی با دقت در نحوه و ماهیت این گروه های دوستی متوجه شباهت های و وجوه افتراق خاصی می شدم نه در همه گروه های دوستی دانشگاه و عمدتاً در اکثر آنها نوعی تقسیم بندی ویژه ای وجود داشت، ظاهراً در دانشگاه ما هر کسی با هر کسی دوست نمی شد مثل تمام عرصه های و شوون زندگی اجتماعی. اما به تدریج دریافتم که عامل مهمی چون بومی بودن یا نبودن در تشکیل گروه های دوستی تاثیرگذار می باشد. تاثیر این متغیر سوای متغیرهایی چون قومیت و هم زبانی و همشهری بود. لذا اولین سئوال ذهنی من که مرا در نهایت با مشورت استاد راهنما به موضوع کنونی کشاند همان نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و بالعکس بود. بر این اساس می توان گفت که سوال اغازین تحقیق من که موضوع رساله را شکل داده این است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟

1.2         مقدمه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در سال 1363 تأسيس شد و فعاليت خود را با دو رشته در مقطع كارداني آغاز نمود. توسعه كيفي دانشگاه از سال 1387 در کنار توسعه کمي آغاز و توجه به توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي ،تحقيقات و پژوهشي،افزايش توليدات علمي، ارتقاء كيفيت با هدف رقابت با دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي دنبال شده است. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس به عنوان بزرگترين مجتمع آموزش عالي استان مي باشد که تعداد کل دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس بالغ بر 11000 نفر مي باشد.[1] افزايش جمعيت ناشى از مهاجرت دانشجویان غیر بومی به شهر بندرعباس بدنبال خود آسيبها و فرصتهايى را فراهم نموده است كه يكى از اين آسيبها کاهش اعتماد اجتماعی بين دانشجویان بومى و غيربومى دانشگاه مى باشد.

1.3        پیشینه تاریخی موضوع

به لحاظ نظري بايد گفت كه مفهوم اعتماد اجتماعي  به عنوان مهمترين بعد سرمايه اجتماعي بصورت مستقيم وغير مستقيم و از زمان شكل گيري جامعه شناسي مورد توجه بوده كه خود بيشتر ناشي از توجه به مساله نظم اجتماعي و توسعه اجتماعي بوده است. به نحوي كه اعتماد، نظم، همبستگي در انديشه كلاسيكهاي جامعه شناسي مانند دوركيم، وبر، تونيس، مهمترين مفاهيم بوده است(چلبی، 1375).

در دهه هاي اخير نيز اعتماد اجتماعي، با طرح مفهوم سرمايه اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. سابقه

امروزين خود مفهوم سرمايه اجتماعي نيز به 80 سال پيش و در نوشته هاي ليداجي هانيفان سرپرست وقت مدارس ويرجيناي آمريكا بر مي گردد. و جيمز كلمن(1988) براي ا ولين بار اين مفهوم را در آمريكاي شمالي وارد عرصه سياسي كرد. تلاشهاي وي دراروپا توسط پاتنام پيگيري شد.(الواني، 1381 ) و امروزه با توجه به اهميت يافتن اين مفهوم در سامان زندگي جديد بسيار مورد توجه قرار گرفته به نحوي كه شاهد موج عظيمي از انديشه ها و پژوهشها در اين زمينه هستيم كه بيشتر ملهم از پژوهشهاي انديشمندان متاخر مانند كلمن، پاتنام، زتومكا، سليگمن، اينگلهارت، پاكستون، گيدنز، فوكوياما، گريشام، بورديو و ديگران است. به نحوي كه در مطالعه جهاني ارزشها و اعتماد اجتماعي مورد سنجش قرار گرفته (wvs) نگرشها است.

محققان مختلف از دیدگاه هاي گوناگونی به مسأله  اعتماد نگریسته اند و به تبیین و توضیح دلایل اعتماد، تقویت و ارتقاي آن، تبعات و تأثیرات کاهش و تضعیف آن پرداخته اند. در این میان برخی همچون فوکویاما بیشتر به جنبه هاي اقتصادي توجه داشته اند؛ و برخی دیگر مانند پاتنام به ابعاد سیاسی آن پرداخته اند و جامعه شناسانی چون چون گیدنز به ابعاد جامعه شناختی آن توجه بیشتري داشته اند. در جدول زیر سعی شده ارا اجمای محقیقن مشهور اعتماد اجتماعی آورده شود این جدول نشانگر پویایی هایی است که نظریه پردازان مختلف در تبیین این مفهوم بدست داده اند.

در فصل دوم به طور مفصل نظریات اندیشمندان مختلف را در خصوص اعتماد اجتماعی ذکر خواهیم کرد و مشاهده خواهد شد که این مفهوم از چه ابعاد مختلفی مورد بررسی و نظریه پردازی واقع شده است.

1.4        بیان مساله

لوئيس ورث معتقد است بزرگي يك جامعه باعث افزايش تنوع درجمعيت مي شود. هرچه جمعيت بزرگتر باشد جدايي‌هاي فضايي بر مبناي نژاد، قوم و منزلت بيشترخواهد شد، تفكيك فضايي در شهر باعث سست شدن پيوندهاي همسايگي و احساساتي مي شود كه جوامع كوچك از آن برخوردارند. ضعيف شدن اين پيوندها باعث تقويت رقابت و ضرورت حضور نظارت رسمي مي گردد(ممتاز:1379: 139-140)

جرج زيمل نيز با رويكردى روانشناختى نسبت به روحيه كسانى كه در شهرهاى بزرگ زندگی می كنند معتقد است در كلان شهرها گروههاى وسيع و متعددى در حال فعاليت و كنش و واكنش هستند ليكن هدف آنها سودجويى و انگيزه‌هاى فردى است.(توسلى: 1370: 72)

“بزرگي يك جامعه” پديده هاي ديگري را نيز به دنبال دارد، محدود شدن روابط خارجي؛ به اين معني كه در گروههاي بزرگ افراد يكديگر را به خوبي نمي شناسند يا تنها بخشي از شخصيت يك فرد را مي شناسند كه با آن در تماس هستند. آشنايي‌هاي صميمي كم مي شود و تماسهاي اجتماعي بريده بريده مي گردد. كنشهاي متقابل در گروههاي بزرگ ابزاري مي شود، يعني افراد بر مبناي اهداف خاص با هم كنش دارند. اين خصايص باعث مي شود كه روابط سطحي زودگذر و توام با گمنامي باشند. درحالي كه فرد در اين نوع روابط ميزاني از آزادي، از قيود روابط شخصي و عاطفي پيدا مي كند اما ازطرف ديگر پيمانهاي خود بخود و احساس تعلق و وابستگي و مشاركت نزديك را از دست مي دهد. زندگي و كار در كنار جمعي بزرگي كه هيچ نوع پيوند احساسي و عاطفي ندارند، در ضمن حس رقابت و استثمار متقابل را افزايش مي دهد. در عين حال باعث يك نوع ديدگاه نسبي گرا و متحمل مي گردد، كه مبناي پيدايش عقلانيت در جامعه شهري است. اما زندگي جداي افراد از يكديگر باعث احساس آنومي و بي سازماني شخصيتي مي گردد.(ممتاز، 1379: 140) “تراكم” نيز مورد توجه ورث بوده است و از جمله خصايص منطقه شهري به حساب مي آيد. در شرايط جمعيت متراكم نياز به تخصصي شدن و تمايز يافتگى بيشتر مي شود و پيچيدگي ساخت اجتماعي هم به همان ترتيب افزايش پيدا مي كند تماس‌هاي نزديك تعداد بي شمار فاصله را در روابط اجتماعي افزايش مي دهد.( همان: 141-140)

شواهد بسياري دلالت بركاهش اعتماد اجتماعي در تمام ابعاد و سوگيري عاطفي و خاص گرا در روابط كنشگران در تمام سطوح در ايران دارد. لذا اعتماد را مي توان موضوع كانوني و تاثير گذار بر ساير مسايل جامعه شناسي معاصر كشور قلمداد كرد. (آراسته، 1388: 104)

زتومكا بر مبناي ابعاد سه گانه اعتماد، سه نوع علامت را براي اعتماد مطرح مي كند: به نظر او اعتماد به عنوان يك رابطه، اعتماد كردن مبتني بر برآوردي است كه ما از قابليت ديگران داريم و در اين حالت ممكن است قابليت اعتماد بازتابي از ديگران باشد كه به عنوان عاملي ذهني در برآوردن اعتماد مطرح شود. اين نشانه اعتماد يك ماهيت معرفت شناختي دارد؛ در اين موارد اطلاعات معيني از اعتماد شوندگان در دست اعتماد كنندگان وجود دارد كه ممكن است درست يا غلط، راست يا دروغ باشد. بنابراين احتمال اعتماد بجا و مناسب بستگي به ميزان و تنوع اطلاعات درستي دارد كه از ديگران به دست مي آيد. بدون چنين برداشتي اعتماد كوركورانه است و خطر از دست دادن اعتماد بالاست (كاوسي، 1385).

به طور مشابهي از لحاظ بعد فرهنگي نيز مبناي اعتماد شجره شناختي است. هر چند كه در سطوح متفاوتي به اعتماد يا بي اعتمادي كه به وسيله قواعد فرهنگي احاطه شده است تشويق مي شويم. ما ممكن است به فشارهاي اجبارآور فرهنگ گردن نهاده و از درخواست هاي فرهنگي در مورد اعتماد يا بي اعتمادي اطاعت كنيم بدون اينكه برآوردي از قابليت اعتماد ديگران داشته باشيم، يا از تمايلات اعتماد آميز خود حرفي در ميان باشد. فرهنگ اعتماد ممكن است فشار كافي براي اعتماد به ديگران به بار آورد در حالي كه فرهنگ بي اعتمادي ممكن است رفتار بي اعتمادي را سبب شود. اما فرهنگ خدادادي نيست بلكه ته نشست هايي از تجربه جمعي از لحاظ تاريخي انباشت شده يك جامعه، اجتماع يا گروه اجتماعي خاصي مي باشد ؛ پس در اين مورد نشانه هاي اعتماد ويژگي شجره اي دارند، اما بيشتر جمعي و تاريخي اند تا اينكه بيوگرافيك باشند( قانعي راد و حسيني، 1384)

تفاوتهاى فرهنگى ما بين دانشجویان بومى با دانشجویان غير بومى ساكن در بندرعباس هرچند تحت تاثير مولفه هايى همچون يكسان سازى فرهنگى (كه ناشى ازتاثير پذيرى از رسانه هاى داخلى وخارجى و تبادل فرهنگى می باشد) نسبت به گذشته تعديل شده است اما با اين حال اين تفاوتهاى فرهنگى در بطن خود تكثير كننده نگرشها و تصورات قالبى در بين دو گروه از دانشجویان است. از این رو کاهش پیوندهای اجتماعی بین افراد و افزایش فاصله اجتماعی بین آنان می تواند با کاهش اعتماد اجتماعی بین آنها همراه گردد. در این تحقیق بر آنیم تا تاثیر نگرش دانشجویان بومی به دانشجویان غیر بومی بر میزان اعتماد اجتماعی آنان را بررسی نمایم.

1.5       اهداف تحقیق

1.5.1       هدف کلی

 1. بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به دانشجویان غیر بومی و تاثیر آن بر اعتماد

1.5.2      اهداف جزیی

 1. تعيين ميزان اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس
 2. شناخت رابطه عوامل زمينه اي (مانند سن، جنس، تحصيلات و …) با ميزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس
 3. بررسی میزان حس ظن در بین دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس
 4. بررسی میزان دگر خواهی در بین دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاداسلامي واحد بندرعباس

1.6       اهمیت و ضرورت تحقیق

محور اساسي و تكيه گاه روابط اجتماعي بطور عام و در سازمان ها بطور خاص روابط گروه هاي كوچك با بزرگ متفاوت است. اعتماد باعث مي شود كه افراد در روابط اجتماعي خود با ديگران هر گونه بدگماني را كنار گذاشته و روابط صميمانه اي را برقرار كنند، كه بدون اعتماد چنين روابطي شكل نمي گيرد. برعكس بي اعتمادي باعث سوء ظن نسبت به ديگران و ضعف اعتماد به نفس در افراد مي شود و نتيجه اين بي اعتمادي اختلال در روابط و عدم شكل گيري همكاري هاي جمعي است. در گروه هاي ثانويه و نيمه رسمي نيز هر چه اعتماد بيشتر باشد، افراد به طور موثرتري با همديگر ارتباط برقرار كرده و همكاري بهتر و پايدارتري را با همديگر خواهند داشت.

كاركردهاي اعتماد براي اجتماعات گسترده تر كه شامل گروه ها، انجمن ها، سازمان ها مي شوند به موارد زير تاكيد شده است :

الف )مردم آويزي، مشاركت با ديگران در اشكال مختلف انجمني مورد تشويق قرار گرفته و در نتيجه شبكه حلقه هاي بين فردي غني تر شده و حوزه هاي تعاملي گسترده تر مي شود و صميميت بيشتري براي برخورد ما بين افراد به دست مي آيد.

ب)اعتماد به ارتباطات سرعت مي بخشد و علايم انكار تكثرگرايي را از بين مي برد كه مانع كار جمعي مي باشند.

ج)اعتماد ظرفيت تحمل و پذيرش غريبه ها و شناخت مشروعيت تفاوت هاي فرهنگي سياسي را افزايش مي دهد.

د)فرهنگ اعتماد، پيوستگي فرد به اجتماع را قوي تر مي كند و به پيدايي احساس هويت كمك كرده و سبب انسجام گروهي مي شود.

ه)زماني كه فرهنگ اعتماد وجود دارد هزينه هاي مبادلاتي به صورت معني دار پايين آمده و شانس همكاري افزايش مي يابد .(آراسته 1388)

1.7                                                                                                تعریف مفاهیم و اصطلاحات

نگرش: نوعى احساس مثبت يامنفى نسبت به چيزها، افراد وحوادث معين كه دربرگيرنده ارزيابى  مطلوب يا نامطلوب از آنها باشد.(بركوييتز: 1383: 239)

اعتماد: اعتماد را به عنوان اطمينان يا اتكا به نوعي كيفيت، يا صفت و يا اطمينان به حقيقت عبارت يا گفته‌اي توصيف مي كند. به اعتقاد وي مفهوم اطمينان و اتكا با هم مرتبط مي باشند(گيدنز، 1377 : 37)

مشارکت اجتماعی: را میتوان فرآیند سازمان یافته‌اي دانست که افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدفهاي معین و مشخص، که منجر به سهیم شدن در منابع قدرت می‌گردد، تعریف کرد. نمود این مشارکت وجود نهادهاي مشارکتی چون انجمنها گروهها، سازمانهاي محلی و غیردولتی هستند(ازکیا و غفاری به نقل از سفیری، 1388: 5)

روابط چهره به چهره: منظور میزان روابز رو به رویی است که دانشجویان بندرعباسی با دانشجویان غیر بومی دارند.

دگرخواهی: منظور نوع دوستی فرد می باشد.

دانشجوی بومی: در اين پژوهش به دانشجویی اطلاق می شودكه درشهر بندرعباس و يا يكى از شهرستانهاى استان متولد شده و در زمان انجام تحقيق دربندرعباس ساكن بوده است.

فصل دوم

مرور پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

1.8        ادبیات تحقیق

1.8.1         تحقیقات داخلی

 • بررسى جامعه شناختى فاصله اجتماعى بين شهروندان بومى با اقليت‌هاى غيربومى در شهر بندرعباس

این مطالعه براساس طيف بوگاردوس با حجم نمونه هاى 149 نفرى در بين شهروندان بومى بندرعباس به انجام رسيده است. دراين پژوهش كه به روش نمونه گيرى خوشه اى به انجام رسيده است طيفى با  7 گويه نگرش شهروندان را نسبت به 5 گروه اقليتى ساكن درشهر مورد بررسى قرار داده است.نتايج نشان داد كه شهروندان بومى نسبت به شيرازي‌هاى مقيم بندرعباس به نسبت سايراقليت‌ها تمايل مثبت بيشترى داشته اندو كمترين ميزان تمايل نسبت به كرماني‌هاى مقيم بندرعباس بوده است، ضمن آنكه نتايج تفصيلى تر نشان می دهد كه 92.6 درصد از بومي‌ها تمايل دارند با غيربومي‌ها”رابطه دوستى ” داشته باشند تا رابطه خونى و همسايگى و در اين رابطه بيشترين تمايل به دوستى با شيرازي‌ها وآباداني‌ها وجود دارد(منصور اخلاقی پور،1388).

 • نگرش مسلمانان وزردتشتیهاى ساكن درشهر يزد

در اين پژوهش با استفاده از طيف بوگاردوس نگرش مسلمانان و زردتشتیهاى ساكن در شهر يزد مورد سنجش و بررسى قرارگرفت. لذا جامعه آمارى از دو بخش زدتشتی‌ها و مسلمانان تشكيل می شود كه تعداد نمونه آمارى زردتشتی‌ها از  بين سه روستاى زردتشتى نشين با 99 نفر و مسلمانها نيز از بين تعدادى از بازاريان سنتى(بزازها)يزد انتخاب شدند كه تعداد آنها51 نفر بوده است.

معرف‌هاى استفاده شده در طيف بوگاردوس براساس ارزشهاى اجتماعى موجود در براى دو جامعه طراحى و  مورد استفاده قرارگرفته اند ضمن آنكه محقق براى حصول اطمينان از ميزان روايى سنجه ها اقدام به استفاده هم زمان از تصاوير معرف هر گويه براى  اطمينان از درك سنجه ها توسط پاسخگويان نموده است. نتايج نشان داد كه 80 درصد از مسلمانان با هم محل بودن با زردتشتی‌ها موافقند، 56 درصدشان دوستى با آنان را تائيد می‌كنند، 40 درصد خريد مسلمانان از زردتشتی‌ها را بدون اشكال دانسته، و تنها 2 درصد ازدواج دختر مسلمان با يك زردتشتى را تائيد نموده اند(فرامرز رفیع پور، 1356).

 • بررسى نگرش شهروندان بومى بندرعباس نسبت به غيربوميها وتاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعى

در اين پژوهش كه با روش پيمايشى با بهره گيرى ازطيف ليكرت به انجام رسيده نگرش بومی هاى ساكن درشهربندرعباس نسبت به غير بوميها مورد بررسى قرار گرفته است. جامعه آمارى اين پژوهش شامل جمعيت بومى ساكن در شهر بندرعباس است كه طبق برآوردهاى دقيق 60 درصد جمعيت شهر را در تاريخ اجراى پروژه در بر می گیرد.

حجم نمونه با بهره گيرى ازفرمول كوكران برآوردگرديده و تعداد 380 نفر به روش نمونه گيرى خوشه اى از مناطق منتخب در شهر مورد مصاحبه قرار گرفتند. اين پژوهش براساس بهره گيرى از نظريه “كنش بخردانه” فيش باين- آيزن و نظريه ” ميدان اجتماعى” كورت لوين درتبيين نگرش‌ها كوشيده است، محقق همچنين با استناد به نظريه زيمل به بازتعريف مفهوم غير بومى  پرداخته است. طبق يافته هاى اين پژوهش 64 درصد از شهروندان بومى نسبت به شهروندان غير بومى نگرش مثبت داشته اند همچنين هرچه شهروندان برون‌گراتر باشند نگرش آنها نسبت به غير بومي ها مثبت تر خواهد بود در همين راستا فرضيه ديگرى نيز مورد آزمون قرارگرفته كه نشان می دهد هرچه شبكه اجتماعى افراد گسترده تر باشد نگرش آنها به غير بومي‌ها مثبت تر خواهد بود كه نشان از تاثير تعاملات اجتماعى بر نگرش افراد دارد. (S=-0.21 Sig=0.59 )در اين پژوهش همچنين بين متغيرهايى همچون سطح تحصيلات، طبقه اجتماعى شهروندان، و ميزان رضايت از زندگى با نگرش آنها نسبت به غيربومي‌ها آزمونهاى آمارى بعمل آمده است(منصور اخلاقی پور،1379)

 • رابطه تصور باز بودن ساختاري با گرايش به گروه هاي مرجع غير بومي: مقايسه اي بين محيط هاي واقعي و مجازي

گرايش به گروه هاي مرجع غيربومي، از موضوعات مهمي است كه همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان قرار داشته است. اين مقاله بر مبناي پژوهشي است كه طي آن تلاش شده است بر اساس نظريه گروه مرجع مرتن، رابطه متغير «تصور باز بودن ساختاري» با گرايش به گروه هاي مرجع غيربومي، بررسي شود. اين پژوهش با راهبرد پيمايش مقايسه اي مجازي واقعي در دو جامعه آماري واقعي (دانشجويان) و مجازي (اعضاي گروه هاي ايراني ياهو) و با استفاده از پرسشنامه چاپي و الكترونيكي برا جمع آوري اطلاعات، اجرا شده است. نتايج نشان مي دهد كه گرايش به گروه هاي مرجع غير بومي در محيط مجازي، به نحو قابل توجه و معناداري بيشتر از محيط واقعي است. تصور باز بودن ساختاري با گرايش به گروه هاي مرجع غير بومي در هر دو محيط واقعي و مجازي، رابطه معكوس دارد. كاربري اينترنت فارسي در محيط واقعي با گرايش به گروه هاي مرجع غيربومي، رابطه معكوس، ولي در محيط مجازي، رابطه مستقيم ضعيفي دارد(انتظاري اردشير و محمدحسين پناهي ،1386).

 • بررسي اجتماعي و جمعيت شناختي مناسبات هويت و مهاجرت

اين مقاله در نظر دارد تاثير مهاجرت بين المللي را بر هويت مورد بررسي قرار دهد. مهاجرت معمولا فرصت ها و زمينه هاي قابل توجهي را براي ايجاد تغيير فراهم مي آورد. بدين ترتيب، پرسش کليدي اين است که آيا مهاجرت به ايجاد تغيير در هويت منجر مي شود؟ پديده مهاجرت چه نقشي در زندگي آن دسته از مهاجريني ايفا مي کند که الگوهاي کاملا متفاوتي از هويت را در کشورهاي مبدا و مقصد مهاجرت تجربه مي کنند؟ به علاوه، چه عوامل ديگري در فرايند انتقال هويت پس از مهاجرت نقش تعيين کننده‌اي دارند؟ در اين مطالعه، با استفاده از الگوي پيشنهادي جمعيت شناس برجسته معاصر، کينگيسلي ديويس، هويت جنسيتي بر پايه مشارکت زنان در بازار کار مورد توجه مي باشد. به عقيده ديويس، بخش قابل ملاحظه اي از تغييرات در هويت و نقش هاي جنسيتي را بايد در رشد فزاينده مشارکت زنان در بازار کار طي دهه هاي اخير جستجو کرد.

روش پژوهش مورد استفاده در اين مقاله، ترکيبي از بررسي اسنادي و روش تجزيه و تحليل هاي آماري و تجربي است. تجزيه و تحليل هاي اين پژوهش بر دو نکته اساسي تاکيد دارند: نخست آنکه، مناسبات بين مهاجرت و هويت را مي توان تا حد زيادي در چارچوب مدل نظري «فاصله فرهنگي اجتماعي» بين مبدا و مقصد مهاجرت تبيين کرد. در واقع، نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين اين فاصله فرهنگي اجتماعي و شدت تاثير مهاجرت در ايجاد تغيير در هويت رابطه‌اي معکوس وجود دارد. دوم آنکه، عواملي همچون مهارت زباني و طول اقامت در جامعه جديد، نقش مثبتي در وضعيت تمامي مهاجرين (متعلق به کليه گروه هاي قومي و نژادي) دارند؛ با اين همه، شدت تاثير اين دو عامل حياتي نيز ارتباط مستقيم با فاصله فرهنگي اجتماعي بين مبدا و مقصد مهاجرت در زمينه هويت دارد. در واقع، اين امر نشان دهنده نقش تعيين کننده اين دو عامل در کاهش دادن شکاف فرهنگي اجتماعي بين مبدا و مقصد مهاجرت در جريان زندگي مهاجرين و افزايش موفقيت آنان در جامعه جديد مي باشد(فروتن يعقوب، 1391).

1.8.2      تحقیقات خارجی

2       فهرست منابع

 • حاج زماني، محمد ، فرآيند سرمايه اجتماعي در چشم انداز توسعه پايدار جامعه ، مجموعه مقالات همايش منطقه اي سرمايه اجتماعي چالش ها و راهكارها، معاونت پژوهشي . دانشگاه آزاد دهاقان،( 1386)
 • اخلاقی پور منصور، 1388بررسى جامعه شناختى فاصله اجتماعى بين شهروندان بومى  با اقليتهاى غيربومى  درشهربندرعباس، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، سال هشتم، شماره 5 و 6
 • اخلاقی پور منصور،1379، بررسى نگرش شهروندان بومى بندرعباس نسبت به غيربوميها وتاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعى، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
 • اسلوين،جيمز( 1380 ).اينترنت و جامعه.ترجمه عباس گيلوردي و رادباوه.تهران: نشر كتابدار،
 • امير كافي، مهدي( 1380 ).اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن. نمايه پژوهش شماره 18
 • اميري، مجتبي(1374)، پايان تار يخ و بحران اجتماعي، بازشناسي اند يشه هاي فوكوياما، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 97
 • انتظاري اردشير,پناهي محمدحسين،1386، رابطه تصور باز بودن ساختاري با گرايش به گروه هاي مرجع غير بومي: مقايسه اي بين محيط هاي واقعي و مجازي، پاييز و زمستان 1386; -(38-39):91-132 فصلنامه علوم اجتماعي
 • انعام، راحله(1380) بررسي اعتماد بين شخص ي در ميان روستا ييان شهريار، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء.
 • آراسته حمید رضا، 1388، ارزيابي سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي كشور (نمونه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) پژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال سوم/شماره دوم/ تابستان88
 • بركويتز،لئونارد، روانشناسى اجتماعى ترجمه حسين فرجاد وعباس محمدى اصل،تهران: انتشارات اساطير، چاپ دوم1383
 • توسلى،غلامعباس،جامعه شناسى شهرى، تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور،چاپ اول: 1370
 • چلبي، مسعود، تحليل شبكه در جامعه شناسي، فصلنامه علوم اجتما عي،1373، شماره3
 • چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم؛ تحليل و تشريح نظري نظم اجتماعي، تهران: نشر ني،1375
 • روشه، گي، جامعه شناسي تالكوت پارسونز، ترجمه عبدالحسين نيك گهر ،تهران، موسسه فرهنگي تبيان،1376
 • ريتزر، جرج، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي تهران انتشارات علمي،1373
 • عباس زاده، محمد 1384،بررسي عوامل موثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان كارشناسي، ارشد و دكتري دانشگاه تبريز، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تبريز
 • عميد، حسن، فرهنگ عميد، چاپ سوم، تهران: امير كبير،1369
 • فروتن يعقوب، 1391، بررسي اجتماعي و جمعيت شناختي مناسبات هويت و مهاجرت،13-31، مطالعات ملي
 • فوكوياما، فرانسيس، پايان نظم؛ سرمايه اجتماعي و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلي، تهران: جامعه ايرانيان، 1379
 • قانعي راد، محمد امين ؛ و حسيني، فريده( 1384 ). ارزش ها، شبكه روابط و مشاركت در سازمان هاي غيردولتي.مجله جامعه شناسي ايران.دوره ششم، شماره 3، پاييز
 • كاوسي، اسماعيل 1385، طراحي و ارايه الگوي اندازه گيري سرمايه اجتماعي. پايان نامه دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 • كلمن، جيمز، بنياد نظريه­هاي اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران :نشر ني، 1377
 • كمالي، افسانه، مطالعه تط بيق ي اعتماد اجتماعي در دو حوزه فرهنگ و سياست با تا كيد بر سازمان هاي تخصصي، پايان نامه دكتراي جامعه­شناسي،. دانشگاه تهران، 1382
 • گيدنز، آنتوني، پيامدهاي مدر نيت، ترجمه محسن ثلاثي، تهران : نشرمر كز، 1377
 • گيدنز، آنتوني، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقيان، تهران : نشر ني، 1378
 • ممتاز، فريده،« جامعه شناسي شهري » نشرتهران، 1379
 • ورسلي ، پيتر ، نظم اجتما عي در نظريه­هاي جامعه­شناسي، ترجمه سعيد معيدفر، تهران: تبيان، 1378
 1. Alesina, A. and E. La Ferrara (2000), “The determinants of trust “, NBER Working Paper, No.7621.
 2. Castelfranchi, Cristiana. Rahino, falcon(2003)social trust: a cognitive approach. National research council- Italy.
 3. Raiser, M.,c.Haerpfer, T. Nowotny and C. Wallace(2001), social captal in transition : A first look at the evidence, working
 4. Adler, PauL.S&Seok-woo kwon(2002).”Social Capital: Prospects for a new Concept”.Academy of management Review; Vol. 27.No1; pp: 17-40.
 5. Reissman, L. (1970). The Urban Process New York: The Free Press.
 6. Wirth, L. (1964). Urbanism as a way of life, P. K. and Reiss, A. J. (eds), Critics and society New York: The free. PP.46.64
 7. Cohen ,D. and Prusak, L(2001).In good company: how social capital make organizations work
 8. Coleman, J, » Foundation of Social Theory”; Cambridge, MA: Harvard press, 1990.
 9. Erik H. “Childhood and Society”. (Harmomndsworth: Penguin. 1965).
 10. Fukuyama, F. (1999, “Social capital and civil society “, The Institute of Public Policy, George Mason University.
 11. Alan. “Beyond Contrct”. (London: Febr. 1974).
 12. Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity (New York: Free Press, 1995) ; Hamish Hamilton, as quoted in “Cultural Explanations; The Man in the Baghdad Cape”. The Economist (Nov. 9th, 1996).
 13. Jhonson, David,”Reaching Out: Interpersonal effectiveness and Self- actualization”, Boston, Allyn and Bacon, 1993.
 14. Miztal, Barbara A,”Trust in Modern Societies”. Polity press, 1996.
 15. Joshua. “No Sense of Place”, Oxford: Oxford University Press.1985.
 16. Putnam, R.D. (2000).“Bowling alone: the collapse and revival of American community”.Simmon & Schuster
 17. Georg. “The Philosophy of Money (London: Routledge. 1978)

پرسشنامه

با تشكر

  فامیل همسایه دانشجویان همشهری دانشجویان غیر بومی
کاملاً درست درست بی نظر غلط کاملاً غلط کاملاً درست درست بی نظر غلط کاملاً غلط کاملاً درست درست بی نظر غلط کاملاً غلط کاملاً درست درست بی نظر غلط کاملاً غلط
اگر آدم با …. روراست باشد، سرش کلاه می رود                                        
بیشتر … من آدم های قابل اعتمادی هستند                                        
اغلب …. من در صورت لزوم تمایل به همکاری دارند.                                        
من به ….. با خیال راحت پول قرض می دهم                                        

نظر خود را در مورد هر یک از جملات زیر بیان نمایید.

  کاملاً درست درست بی نظر غلط کاملا غلط
حاضرم با دانشجوی غیر بومی ازدواج کنم          
من حاضرم با دانشجوی غیر بومی همسفر باشم          
حاضرم به عنوان همسایه در یک محل با او زندگی کنم.          
حاضرم با او به عنوان یک دوست باشم.          
من حاضرم با دانشجوی غیر بومی هم گروه و همکار باشم          
او را به عنوان یک همشهری می پذیرم.          
او را فقط به عنوان مهمان در شهرم می پذیرم.          
او باید از شهرمان بیرون برود.          

درهر یک از  نهادها و انجمن های زیر چقدر فعالیت دارید؟

  عدم عضویت/ کاملاً غیر فعال کم متوسط فعال کاملا فعال
بسیج دانشجویی          
انجمن علمی          
انجمن اسلامی          
گروه های کلاسی          
گروه های اجتماعی اینترنتی          
سایر………………………..          
سایر………………………..          
ردیف   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 تا چه میزان با دانشجویان غیر بومی روابط چهره به چهره دارید؟

 

         
2 اگر برای یکی از هم کلاسی هایم مشکلی پیش بیاید انگار برای خودم آن مشکل پیش آمده است.          
3 حاضر جزوه های کلاسی ام را در اختیار هم کلاسی هایم قرار دهم          
4 تا سر حد امکان به همکلاسی هایم کمک می کنم.

 

         

لطفاً به سئولات زير پاسخ دهيد

سن:  ……….   جنس: مرد       زن       متولد کدام شهر هستيد …….

دانشجوی کدام مقطع تحصيلي هستيد:   کاردانی □    کارشناسی □    کارشناسی ارشد□   دکتری□

دانشجوی کدام گروه تحصيلي: علوم انسانی □      فنی و مهندسی □        پزشکی □      هنر□

آیا شاغل هستید؟ بلی□  خیر□

درآمد ماهیانه: …………….

ميزان تحصيلات پدر: بي سواد □   ابتدايي □    راهنمايي □    متوسطه□    ديپلم □    کارداني □    ليسانس □       فوق ليسانس □    دکتري □     حوزوي □

ميزان تحصيلات مادر: بي سواد □   ابتدايي □    راهنمايي □    متوسطه□    ديپلم □    کارداني □    ليسانس □       فوق ليسانس □    دکتري □     حوزوي □

شغل پدر:……………………………………………………ميزان درآمد ماهانه پدر: …………………………………………..

تعداد اعضاي خانواده: …….      تعداد برادر: ………..       تعداد خواهر: ………..

[1]http://www.iauba.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=159

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

45 + = 49

شناسه محصول: d1911 دسته: