new5

بررسی نگرش کاربران درباره عوامل مؤثر بر اثر بخشی تبلیغات اینترنتی

توضیحات

184 صفحه

فایل word

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 

چکیده:

تحقيق حاضر به بررسی نگرش کاربران درباره عوامل مؤثر بر اثر بخشی تبلیغات اینترنتی در بین کاربران کافی نت های سطح شهر سنندج پرداخته است. یکی از جنبه‌های مورد استفاده در بازارتجارت الکترونیک خرید آنلاین یا اینترنتی می‌باشد. خرید آنلاین نه تنها خرید مناسب را با تنوع محصولات پیشنهاد می‌کند بلکه مقایسه سریع به قیمت‌ها و اطلاعات محصول را نیز باعث می‌شود؛ که در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر اثر بخشی تبلیغات اینترنتی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران کافی نت‌های واقع شده در مرکز شهر سنندج تشکیل می‌دهند که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. از روش پرسشنامه جهت جمع آوری داده‌ها استفاده گردید، داده‌ها با برنامه 〖SPSS〗_18 و 〖LISREL〗_8.7 در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تجزيه و تحليل شدند. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر برابر با 849/0 شد. تمامی فرضیات در سطح 05/0 خطا تایید گردید و نتایج نشان داد، از بین متغیرهای مورد مطالعه عوامل مرتبط با بازار بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. عوامل ارتباطی در رتبه دوم، عوامل انسانی در رتبه سوم، عوامل محتوایی در رتبه چهارم، عوامل مرتبط با محرک‌های تبلیغ در پنجم و نهایتاً عوامل مرتبط با محصول کم‌ترین میزان تأثیر را بر اثر بخشی تبلیغات اینترنتی داشته است.
کلمات کلیدی: تبلیغات اینترنتی، عوامل مؤثر بر اثر بخشی تبلیغات اینترنتی ،کافی نت، سنندج

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 3
1-3-ضرورت انجام پژوهش: 7
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف اصلی : 8
1-4-2- اهداف فرعي : 8
1-5- سوالات پژوهش 9
1-5-1- سوال اصلی پژوهش: 9
1-5-2-سوالات فرعی پژوهش: 9
1-6- فرضيه هاي پژوهش: 9
1-6-2- فرضیات فرعی: Error! Bookmark not defined.
1-7- قلمرو تحقیق 10
1-7-1- قلمرو موضوعی 10
1-7-2- قلمرو مکانی 10
1-7-3- قلمرو زمانی 10
1-8- جامعه آماری 10
1-9- روش پژوهش 10
1-10- روش گردآوری دادهها 10
1-11- روش تجزیه و تحلیل دادهها 11
1-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11
1-12-1- تعاریف مفهومی متغیرها 11
1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 13
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 15
2-1- مقدمه: 16
2-2- بخش اول- نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها 16
2-2-1- مفهوم نگرش 16
2-2-1-1- نگرش چیست؟ 16
2-2-1-2- تعريف نگرش از سوي روانشناسان اجتماعي: 17
2-2-3- حوزه‌های مختلف نگرش 18
2-2-3-1- حوزه عاطفي 18
2-2-3-2- حوزه شناختي 19
2-2-3-3- حوزه رفتاري 20
2-2-4- مبناي نگرش 20
2-2-5- کارکردهاي نگرش 21
2-2-5-1-کارکرد سازشي 21
2-2-5-2-کارکرد دفاع از خود 22
2-2-5-3- کارکردبيان ارزش 22
2-2-5-4- کارکرد اطلاعات 22
2-2-6- رفتار و نگرش 23
2-2-7-ويژگي‌هاي نگرش : 24
2-2-9- الگوهای تشکیل و تغییر نگرش 25
2-2-9-1- تغییر نگرش با شرطی کلاسیک 25
2-2-9-2- تغییر نگرش با شرطی شدن کنش گر 26
2-2-9-3- رابطه نگرش و رفتار 26
2-2-9-4- تغییر نگرش از راه مشاهده و یادگیری از الگو 27
2-2-10- مقاومت در برابر تغییر نگرش 28
2-2-11- مدل پذیرش فن آوری تمایل و نگرش مصرف کنندگان به خرید آن لاین: 29
2-2-12- ویژگی مصرف کنندگان و نگرش به خرید آن لاین: 30
2-2-12-1- رفتار ارتباطی مشتریان در موقعیت خرید اینترنتی 31
2-2-12-2- رفتار ارتباطی مشتریان در موقعیت خرید اینترنتی 32
2-2-13- عوامل موثر بر سطح نگرش خرید افراد شامل: 34
2-2-13-1- تجربیات قبلی 34
2-2-13-2- علاقه 34
2-2-13-3- خطرپذیری 34
2-2-13-4- موقعیت 35
2-2-13-5- قیمت 35
2-2-13-6- قابلیت رویت پذیری اجتماعی 35
2-3- بخش دوم-اثربخشی تبلیغات اینترنتی 35
2-3-1- تعاريف تبليغات اينترنتي 35
2-3-2-تاريخچه تبليغات اينترنتي 37
2-3-3-روند تبليغات اينترنتي در دنيا 37
2-3-4- اهمیت تبلیغات اینترنتی 39
2-3-4-1- طرق انجام تبلیغات : 40
2-3-4-2- ابعاد تبليغات اينترنتي 40
2-3-5-مدل‌های كسب وكار 41
2-3-5-1-مدل كسب و كار مبتني بر محتوا 41
2-3-5-2- مدل مبتني بر ارائه خدمات متنوع اينترنتي 42
2-3-5-3-مدل مبتني بر فراهم آوردن امكان جستجوي سایت‌های مختلف 42
2-3-5-4- مدل مبتني بر ارائه خدمات تبليغاتي 42
2-3-5-5- مدل مبتني بر شبكه تبليغاتي 42
2-3-6-اشكال تبليغات اينترنتي (تكنولوژي تبليغات)- عوامل ارتباطی 43
2-3-7- عوامل مرتبط با محصول 47
2-3-7-1-بنرها 52
2-3-7-2-بنرهاي داراي غناي رسانه‌اي 53
2-3-7-3-تبليغات مبتني بر بازي 53
2-3-7-4- تبليغات مبتني بر پست الكترونيك 54
2-3-7-5- تبليغات ناخواسته 55
2-3-7-6- تبليغات مبتني بر حامی‌گری 56
2-3-8-فرايندهاي طراحي 56
2-3-9-زیرساخت‌های سيستم 57
2-3-10-تكنولوژي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري 57
2-3-13- استراتژی‌های تبليغات اينترنتي 60
2-3-13-1- تبلیغ در وب سایت‌های نامرتبط 63
2-3-13-2- ارسال ایمیل‌های ناخواسته 63
2-3-13-3- استفاده از یک شیوه تبلیغاتی 64
2-3-13-4- افزایش بازدید، افزایش فروش 64
2-3-13-5- به کارگیری بنرهای تبلیغاتی کم اثر 65
2-3-13-6- عدم ارزیابی ارزش تبلیغات 65
2-3-13-7- استفاده از پنجره‌های تبلیغاتی سرزده 66
2-3-13-8- تقلید کورکورانه از تبلیغات رقبا 66
2-3-13-9- عدم به کارگیری کلمات کلیدی 66
2-3-13-10- تبلیغات برای بخشی از مشتریان 67
2-3-14-مزيت‌هاي تبليغات اينترنتي 68
2-3-15- محدوديت‌هاي تبليغات اينترنتي 70
2-4- بخش سوم- مروری بر مطالعات انجام شده 71
2-4-1- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور 71
2-4-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج کشور 74
2-4-3- جمع بندی پیشینه پژوهش 76
2-5- بخش چهارم:مبنای تئوریک پژوهش 77
2-5-1- مدل‌های نظری بکار رفته در پژوهش: 77
2-5-2- مدل مفهومی پژوهش: 80
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 83
3- 1- مقدمه 84
3- 2- نوع و روش پژوهش 84
3-3- جامعه آماري مورد بررسي 85
3- 3-1- جامعه آماری 85
3-3-2- نمونه آماری و روش نمونه‌گيري 85
3-3-3- حجم نمونه 85
3-4- متغیرهای تحقیق 86
3-5- ابزار گرد آوري داده‌ها 86
3-6 – ساختار پرسشنامه 86
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه 87
3- 7-1- روایی پرسشنامه 87
3- 7-2- پایایی پرسشنامه 90
3-8- انجام تحلیل عاملی به منظور شناخت متغیرهای مکنون و بررسی روایی سازه 91
3-8-1- تحلیل عاملی اکتشافی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 93
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش 98
4-1- مقدمه: 99
4-2- یافته‌ها 99
4-2-1- تحلیل‌های آماری توصیفی 100
4-2-2- تحلیل آماری مربوط به سوالات مفهوم با اثربخشی تبلیغات اینترنتی 104
4-2-3- آمار استنباطی 108
4-2-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 108
4-3-4-2- مدل معادلات ساختاری 119
4-3-4-3- تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش 120
4-3-4-4- تحليل عاملي تاييدي 121
4-3-4-5- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم اثربخشی تبلیغات اینترنتی 126
4-3-4-6- آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری 130
4-3-4-7- آزمون‌های نيكويي برازش مدل 133
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 137
5-1- مقدمه 138
5-2- خلاصه فصل‌های پنج‌گانه پژوهش 138
5-3- نتیجه گیری از فرضیه‌ها 139
5-4- پیشنهادات پژوهش 143
5-4-1- پیشنهادات برگرفته از نتایج پژوهش 143
5-4-2- پیشنهادات کاربردی: 147
5-4-3- پیشنهاد در مورد تحقیقات آینده 148
5-5- محدودیتهای پژوهش 148
منابع: 150
منابع فارسی: 150

 

 

فهرست جداول 

جدول 2-1: برخي از وقايع مهم صنعت تبليغات اينترنتي (آلن، كانيا و ياكل 1998) 37
جدول 2-2: مقايسه اشكال مختلف تبليغات اينترنتي (گائو و ديگران 2002) 43
جدول 2-3: مقايسه تبليغات اينترنتي و تبليغات سنتي (گائو و ديگران 2002) 69
جدول 3-1: اجزای پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 87
جدول3-2 : بررسی روایی محتوایی سوالات پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 89
جدول شماره 3-3: ميزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 91
جدول 3-4 : شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت برای اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر مرتبه اول 94
جدول 3-5: واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 94
جدول 3-6: ماتریس عاملی (همبستگی دوران یافته) تحلیل عاملی اکتشافی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 95
جدول4-1: توزيع فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 100
جدول4-2: توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان 101
جدول4-3: توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 102
جدول4-4: توزيع فراواني مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت پاسخ دهندگان 103
جدول4-5 : تحلیل آماری مربوط به سوالات اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 104
جدول 4-6: نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهای مستقل 108
جدول 4-7 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري جهت بررسی وضعیت تبلیغات اینترنتی ( ) 110
جدول ٤-8 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري جهت بررسی میزان تأثیرعوامل مرتبط با بازار بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی 111
جدول ٤-9 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري جهت بررسی میزان تأثیرعوامل مرتبط با محصول بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی 113
جدول ٤-10 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري جهت بررسی میزان تأثیرعوامل ارتباطی(زیر ساختارهای محیط انتشار تبلیغ) بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی 114
جدول ٤-11 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري جهت بررسی میزان تأثیرعوامل انسانی (کاربر اینترنتی) بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی 115
جدول ٤-12 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري جهت بررسی میزان تأثیرعوامل محتوایی بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی 117
جدول ٤-13 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري جهت بررسی میزان تأثیرعوامل مرتبط با محرک‌های تبلیغ بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی( ) 118
جدول 4-14: محدوده دامنه شاخص و خوبي برازش 121
جدول4-15: شاخص‌های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری اثربخشی تبلیغات اینترنتی در مرتبه اول 123
جدول4-16: شاخص‌های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری اثربخشی تبلیغات اینترنتی در مرتبه دوم 128
جدول 4-17: نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر 133
جدول4 -18: شاخص‌های نيكويي برازش مدل 135

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

نمودار 2-1: درآمد تبليغات اينترنتي از سال 1996 تا نيمه اول 2004 (پرايس‌واترهاوس‌كوپرز 2004) تصوير بزرگ‌تر .
نمودار 2-2: تبليغات اينترنتي براساس گروه‌هاي اصلي صنايع (پرايس‌واترهاوس‌كوپرز 2004) تصوير بزرگ‌تر 39
شكل 2-1: ابعاد مختلف تبليغات اينترنتي (گائو و ديگران 2002). 41
شكل 2-2: مدل مفهومي پژوهش 81
نمودار 3-1: نمودار کتل مربوط به اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موثر 95
نمودار4-1: درصد فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 100
نمودار4-2: درصد فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان 101
نمودار4-3: درصد فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 102
نمودار4-4: درصد فراواني مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت پاسخ دهندگان 103
نمودار4-5 : هیستوگرام تبلیغات اینترنتی 111
نمودار4-6 : هیستوگرام عوامل مرتبط با بازار 112
نمودار4-7 : هیستوگرام عوامل مرتبط با محصول 114
نمودار4-8 : هیستوگرام عوامل ارتباطی(زیر ساختارهای محیط انتشار تبلیغ) 115
نمودار4-9 : هیستوگرام عوامل انسانی (کاربر اینترنتی) 116
نمودار4-10 : هیستوگرام عوامل محتوایی 118
نمودار4-11 : هیستوگرام عوامل مرتبط با محرک‌های تبلیغ 119
نمودار 9-12: مدل اندازه گيري اثربخشی تبلیغات اینترنتی در حالت تخمين استاندارد مرتبه اول 122
نمودار 4-13: مدل اندازه گيري اثربخشی تبلیغات اینترنتی در حالت عدد معناداری مرتبه اول 125
نمودار4-14: مدل اندازه گیری اثربخشی تبلیغات اینترنتی در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم 127
نمودار 4-15: مدل اندازه گیری اثربخشی تبلیغات اینترنتی در حالت عدد معناداری مرتبه دوم 129
نمودار 4-16: مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد (فرضیات پژوهش) 131
نمودار 4-17: مدل ساختاری تحقیق در حالت عدد معناداری (فرضیات پژوهش) 131

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه اینترنت، کانال با اهمیتی در بازاریابی و تبلیغات است. دلیل این امرمی تواند توانایی اینترنت در کاهش هزینه‌ها و دسترسی آسان افراد به خدمات برخط باشد. همچنین مبلغان می‌توانند به آسانی به انبوهی از کاربران دسترسی پیدا کنند و با هزینه پایین با آن‌ها ارتباط برقرار نمایند. در این میان، اگر چه اینترنت، رسانه کارایی برای تبلیغات فراهم نموده است، اما افراد به دنبال حدااکثر نمودن سرمایه گذاری خود در این مقوله می‌باشند. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که عقاید و نگرش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی دو عامل مهم ارزیابی تبلیغات اینترنتی می‌باشد(وانگ،2011:170به نقل از ابراهیمی،1380 120-121). بسیاری از شرکت‌ها، هر ساله، میلیاردها دلار صرف تبلیغات در رسانه‌های مختلف می‌کنند. علی رغم صرف این مبلغ هنگفت، در مورد توانایی تبلیغات اینترنتی در جذب مشتریان به وسیله وب سایت‌ها و ترغیب آنان به خرید، تردید وجود دارد. از سوی دیگر در مقایسه با تبلیغات سنتی، تبلیغ اینترنتی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است که از آن جمله می‌توان ایجاد ارتباط دو طرفه با مخاطب، هزینه نسبتاً پایین، دسترسی جهانی و شبانه روزی، بهبود اطلاع رسانی، بروز رسانی آسان و هدف گیری دقیق مشتریان را نام برد (فردریک، 1366 به نقل از پارساییان ، 1374: 18-20 ). این در حالی است که در کشور ما نیز، تعداداستفاده کنندگان اینترنت از مرز شش میلیون نفر در سال 2005 گذشته است و همزمان با گسترش کاربران اینترنتی، اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه‌ها و نیازهای مشتریان، شرکت‌های ایرانی با چالش‌های متعددی در فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی مواجه شده‌اند. بنابراین در چنین شرایطی، لزوم توجه به تبلیغات اینترنتی و بهترین استفاده از هزینه صرف شده برای آن، اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. از سوی دیگر، با وجود این که اینترنت، به سرعت به سکویی برای فروش محصولات تبدیل می‌گردد، شناخت کمی راجع به چگونگی اثر گذاری جو اینترنت بر رفتار جستجوی خرید کاربران و یا این موضوع که آیا جو یکسان اینترنت بر مردان و زنان به گونه‌ای متفاوت اثر می‌گذارد، وجود دارد (ریچارد و همکاران، 2007 به نقل از محمدیان ، 1388 ).
فصل اول، هر آنچه را که در این تحقیق سعی در انجام آن داریم، به صورت مختصر ارائه نموده است و چشم-اندازی است که به خواننده نشان می دهد، محتوای این پژوهش چه می باشد. این فصل بر اساس طرح اولیه پژوهش مصوب، تنظیم مجدد شده و در موارد لازم اطلاعاتی که از فرایند پژوهش به دست آمده را بطور گسترده تر شرح داده است. در این فصل پس از مقدمه به شرح و بیان مسئله پرداخته شد، سپس اهمیت و ارزش پژوهش بیان گردید. در ادامه نیز اهداف، سؤالات، فرضیه ها، روش گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها، قلمرو پژوهش و تعاریف عملیاتی به طور مختصر ذکر شد.

 

 

1-2-بیان مسئله

یکی از موثر ترین تئوری‌ها در پژوهش‌های بازاریابی «نگرش نسبت به تبلیغات» می‌باشد (لوتز، 1985؛ مک کنزی و لوتز، 1989؛ موهلیگ، 1987، به نقل از باقر زاده ، 1382 ) . نگرش نسبت به تبلیغات این گونه تعریف شده است: زمینه برای پاسخ به یک محرک تبلیغاتی خاص به صورت مطلوب یا نامطلوب طی یک موقعیت نمایشی خاص (لوتز، 1985: 46-47 به نقل از عباسی ، 1374). نگرش هایی که نسبت به تبلیغات شکل می گیرند، بر روی نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و همچنین هدف خرید مشتریان تاثیر گذار است (هومر ،1990: 80 ؛ لرد ، 1995: 75 به نقل از توسلی ، 1376 ).
اگر هدف نهایی تبلیغات، ایجاد نگرش مثبت نسبت به تبلیغات و نام تجاری باشد؛ افزایش احتمال خرید، یا یک پاسخ احساسی مثبت به یک تبلیغ، می‌تواند به عنوان بهترین شاخص ارزیابی اثر بخشی تبلیغات باشد (اکر و استمین، 1990:15؛ براون و استمین، 1992: 35-36 به نقل از حنفی زاده ، 1388 : 28 ) . پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهند که یک پاسخ احساسی مثبت به یک تبلیغ، رابطه مثبت و مستقیمی با شناخت نام تجاری و نگرش مثبت نسبت به نام تجاری و اهداف خرید مشتریان دارد (براون و استمین، 1992: 34؛استون ، 2000: 10-12 به نقل از دلاور، 1380 : 21-23 ) . آنچه به نظر می‌رسد این است که هنگامی مشتریان یک تبلیغ مشخص را می‌پسندند، احتمالا آن نام تجاری تبلیغ شده را هم دوست خواهند داشت و مشتری برای خرید آن نام تجاری آماده‌تر خواهد شد.
این مهم نیست که چقدر زمان، تلاش و یا پول برای یک تبلیغ هزینه می شود، بلکه مهم این است که بازاریابان بیان دارند که تبلیغات با تاثیر بر نگرش مصرف کنندگان، یک عنصر کلیدی جهت فروش محصولات و خدمات می‌باشد. تئوری «عکس العمل معقول» نشان می‌دهد که نگرش مصرف کنندگان با رفتار آن‌ها ارتباط قوی داشته به این مفهوم که اثر گذاری تبلیغات بر روی نگرش مصرف کنندگان پیام های بسیاری را برای رفتارمصرف کننده دارد (کپیل و رایت ، 2008 به نقل از دشتی ، 1388: 14-15 ) .
بسیاری از شرکت‌ها وب سایت‌ها را به عنوان ابزار تبلیغات خود استفاده می کنندکه تحت عنوان تبلیغات اینترنتی می‌باشد. امروزه شرکت‌های بسیاری از اینترنت جهت فروش محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنند. مصرف کنندگان کنترل بیشتری بر تبلیغات اینترنتی نسبت به دیگر ابزارهای تبلیغات دارند. زیرا آن‌ها هستند که انتخاب می‌کنند چه مقدار و کی تبلیغاتاینترنتی به آن‌ها ارائه شود ا اصلاً ارائه شود (کرگانکار و ولین ، 2002 به نقل از دهقانی 1392 : 11-12) .
بازاریابان هر سال میلیاردها دلار برای تبلیغات اینترنتی هزینه می‌کنند. اما اینک شهبه بزرگی در مرد توانایی تبلیغات اینترنتی در جذب مشتریان به وب سایت‌ها و ترغیب آنان به خرید وجود دارد (گریین و الجین، 2001 به نقل از نوری ، 1379) . اگر چه در ابتدا به نظر می‌رسید که تبلیغات اینترنتی در ایجاد آگاهی نسبت به نام تجاری و ایجاد نگرش مثبت نسبت به نام تجاری، اثر بخش است (بریگز و هولیز ، 1997: 36-37 به نقل از ملکی : 1383 )اما امروزه تبلیغات اینترنتی با اتهامات مختلفی مورد حمله قرار گرفته و به عنوان یک وسیله بی معنی و مهمل، فاقد اطلاعات معتبر، غیر متمرکز فراموشی شدنی و به طورکلی فاقد اثر در نظر گرفته شده است (هونگ و کرانهولد ، 2000 به نقل از دهقانی و همکاران ،1392 : 85-89 ) و به عنوان مثال تعدادی از اتهامات وارده به تبلیغات اینترنتی عبارتند از: عدم موفقیت بسیاری از تبلیغات اینترنتی در ارائه اطلاعات محصول، به طوری که اغلب مشتریان نمی‌دانند که محصول تبلیغ شده چه کاری را انجام می‌دهد و چرا این محصول مورد نیاز است. این مطلب نشان می دهد که هیچ رابطه مشخص و معنی داری بین تبلیغات و سود فروش وجود ندارد (اوکنل ، 2001 به نقل از روستا 1388 : 11-18 ) . و همچنین تبلیغات اینترنتی به دلیل در بر نداشتن اطلاعات مفید، کندی عملکرد، مضر بودن، گیج کردن مصرف کنندگان و در بر نداشتن موارد مورد علاقه مصرف کنندگان، به عنوان یک وسیله نا موثر توصیف شده است (گافنی، 2001؛ ماتیوس، 2000 به نقل از عباسی ، 1388: 12-18) .
در مقایسه با این نظریات برخی پژوهش ها تبلیغات اینترنتی را در ایجاد فروش بیشتر موثر می‌دانند (گفنی، 2001؛ کرانهولد، 1999؛ اروال ، 2000به نقل از قاضی زاده ، 1390 80-83 ). اسکلوسر ، (1999به نقل از کفاش پور ، 1390) دریافته است که عموما مردم به محتوای تجاری و بزارگانی یک تبلیغ اینترنتی بیش از یک تبلیغ اعتماد می‌کنند. همچنین در یک پژوهش انجام شده دریافته‌اند که مخاطبان یا استفاده از تلفن‌های لیست شده در یک تبلیغ اینترنتی، احساس راحتی بیشتری می‌کنند تا استفاده از تلفن‌های درج شده در تبلیغات سنتی، که این خود نشان دهنده توان بالقوه تبلیغات اینترنتی برای افزایش فروش می‌باشد. امروزه بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند که شیوه ای جهت استفاده از تبلیغات اینترنتی به منظور ارتقاء فروشکه بدان وسیله مخاطبان را به خرید ترغیب کنند، طراحی و ارائه کنند. بنابراین بازاریابان باید محدودیت ها و نقصان های تبلیغات در اینترنت را بیابند و با بر طرف کردن آن، تبلیغات اینترنتی را مبدل به ابزار بهتری جهت افزایش فروش کنند.
یکی از مهم‌ترین اهداف تبلیغات آن – لاین باید شناساندن نام تجاری باشد. آن‌ها باید آشنایی با نام تجاری را افزایش دهند و حتی باید پاسخگوی پرسشنهایی مانند اینکه این نام تجاری چیست؟ و چرا به وجود آمد؟ باشند.
از عوامل مهمی که بر اثر بخشی تبلیغات موثر می‌باشد، توانایی مخاطبان در به خاطر آوردن نام تجاری تبلیغ شده می‌باشد (دوباو ، 1994: 107-108به نقل از کریمی ، 1382 29-36). این فرایند ذهنی اطمینان می‌دهد تا نام تجاری که توسط مخاطبان به خاطر آورده می‌شود، نسبت به نام تجاری‌هایی که به راحتی توسط مخاطبان به خاطر آورده نمی‌شوند؛ دارای مزایای رقابتی بیشتری باشد (دوباو، 1994به نقل از کریمی ، 1382 29-36 ) . توانایی به خاطر آرودن نام تجاری و یک تبلیغ، با نگرش مخاطبان نسبت به تبلیغ مرتبط است. به طور کلی مطالعات بیان می‌کنند مصرف کنندگانی که نگرش مثبت به یک تبلیغ دارند، نسبت به مصرف کنندگانی که نگرش مثبتی ندارند، بیشتر قادر به یادآوری تبلیغ و نام تجاری هستند (دنتو، 1993؛ مهتا، 2000؛ استون،2000 به نقل از محمدیان، 1388) . ، الگویی از نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلغیات در تجارت الکترونیک را با توجه به نگرش مصرف کنندگان نسبت به سایت، ارائه داده‌اند.
نتایج مطالعات آنان نشان داده است که نگرش نسبت به سایت به طور مستقمی با نگرش نسبت به تبلیغات نام تجاری و اهداف خرید مصرف کنندگان، در ارتباط است (برانر و کومار، 2000: 40 به نقل از محمدیان ، 1388 ) به صورت علمی «نگرش مثبت به سایت» را برای ازریابی اثر بخشی وب سایت‌ها بر روی افراد مختلف مورد آزمون قرار داده‌اند. علاوه بر تمایل خود افراد به وب سایت‌ها عوامل دیگری مثل سرگرمی‌های موجود در وب سایت، اطلاع رسان بودن وب سایت و سازمان یافته بودن وب سایت، منجر به نگرش مثبت در مخاطبان می‌شود. در حالی که بیشتر مدیران تبلیغاتی و مدیران بازاریابی بر تعداد بازدیدکنندگان وب سایت، اطلاعات دموگرافیک بازدیدکنندگان و الگوهای خرید بازدیدکنندگان وب سایت، تاکید می کنند؛ به نظر می‌رسد که «نگرش نسبت به سایت» فاکتور مهمی در اثر بخش بودن وب سایت و تبلیغات است. بنابراین نظرات مختلف، اشاره بر این دارند که میزان متمایل بودن بازدیدکنندگان به وب سایت (نگرش مثبت بازدیدکنندگان به وب سایت)، تاثیر بسیار زیادی در به خاطر آوردن نام تجاری تبلیغ شده در وب سایت دارد.
مصرف کنندگان بسیاری ادعا می‌کنند که احساس بدی نسبت به تبلیغات اینترنتی دارند اما پژوهش های اخیر پیشنهاد می کنند که با قرار دادن موارد سرگرم کننده در وب سایت، احساس منفی مصرف کنندگان قابل تغییر است (شاویت ، 1998 به نقل از کیانی ، 1379) . همچنین پژوهش ها نشان می‌دهند که چگونگی عکس العمل مصرف کنندگان به تبلیغات اینترنتی و همچنین میزان محرک بودن یک تبلیغ، به طور مستقیمی به میزان سرگرم کننده بودن، لذا بخش بودن، مورد اعتماد بودن تبلیغ و وب سایت، مرتبط است. (جمیز و کوور ، 1992؛ مهتا، 2000به نقل از محمدیان ، 1388 ) دریافتند که بسیاری از فاکتورهای ادراکی تبلیغات که برای ازریابی کردن اثر بخشی تبلیغات در رسانه‌های سنتی (مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه) استفاده می‌شود در ارزیابی نگرش نسبت به سایت نیز، مورد نیاز است. اسکلوسر (1999) دریافت که نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی با نگرش نسبت به سایر رسانه ها مشابه است. به عبارتی یافته‌های دیگر پژوهش ها در مورد ارزیابی اثر بخشی تبلیغات در رسانه‌های سنتی، برای تبلیغات اینترنتی نیز قابل استفاده می‌باشد (دوکف ، 1996: 23 به نقل از کفاش پور ، 1383 ) . این یافته‌ها نشان می دهند که چطور مصرف کنندگان بدون توجه به این که از چه رسانه ای برای تبلیغ استفاده شده، به تبلیغات پاسخ می‌دهند.
به نظر می‌رسد که علاقه‌ مند شدن مصرف کنندگان به وب سایت و تبلیغات روی وب سایت می‌تواند که چارچوب ذهنی و مثبتی را در آن‌ها ایجاد کند که بر سایر ارزیابی‌های آنان از تبلیغات نیز اثر گذار باشد. از طرفی اینترنت یک محیط تعاملی را مهیا می‌کند که قابل دسترسی در رسانه های سنتی نیست. بر این اساس تبلیغات اینترنتی دارای مزایای بالقوه ای مانند دسترسی آسان به اطلاعات بیشتر، توانایی پرداختن به علائق مورد نظر در اینترنت، دسترسی به سرگر می‌های متنوع، امکان پرداختن به علاقه مندی ها در خلوت و تنهایی، می‌باشد که این مزایا توسط مصرف کننده درک می‌شود.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

منابع:

منابع فارسی:

ابراهيمی، عبدالحمید؛ احمد روستا و داور ونوس. (1380). “مدیریت بازاریابی”. انتشارات سمت. تهران: ص 331.

امیرشاهی، میر احمد؛ شیرازی، محمود؛ سیاه‌تیری، ویدا. (1390). تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران دوره 2 (شماره 8), 159-179.

باقرزاده، سعید. (1382)، «تبیین الگوی ساختار سرمايه ي شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» فصل نامه ي تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره ي 16.

پارسا، محمد. (1375). “روانشناسي تربيتي”، تهران: انتشارات سخن.

پارسائيان، علي. (1374)، تئوري‌هاي حسابداري، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

ترجمه شكركن،(1373)، «مردم در سازمانها؛ زمينه رفتار سازماني »، ۴. ميچل،ترانسآر، حسين،تهران: انتشارات رشد.

توسلی،عباس. (1376).”بررسی راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی صرفه جویی در مصرف انرژی”، تهران، معاونت انرژی، وزارت نیرو.

حنفی زاده، پیام. (1388). تبلیغات اینترنتی رهیافت جدید ترفیع. انتشارات ترمه.

دشتي شاهرخ، زهره، نياكان لاهيجي، نازيلا، (1388)، “اثر بخشي تبليغات اينترنتي بر رفتار مصرف كننده كالاها و خدمات رايانه اي”، فصلنامه علمي-ترويجي مطالعات مديريت، سال 20، شماره 60. 114-124

دلاور، علي. (1380). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي؛ تهران: انتشارات رشد.

دهدشتی شاهرخ، زهره؛ پورحسینی. (1392). ارائه الگوی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش. دوره 5، شماره 1، بهار. صص 61-84.

دهقانی سلطانی، مهدی؛ محمدی، اسفندیار؛ پوراشرف، یاسان اله؛ سایه میری، کورش. (1392). بررسی عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند. دوره 5. شماره 1. بهار، صص 85-104.

دهقانی، علی،(1392). ارزیابی تأثیر هزینه هاي تبلیغات بر ماهیت رقابت و انحصار در بازار، مورد بخش صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم.

روستا، احمد؛ ابوالفضلی، ابوالفضل؛ قربانی، حسن. (1388). بررسی نقش تعدیل کننده عدم اعتماد به اجتناب از تبلیغات اینترنتی. دوره 1. بهار و تابستان از صفحه 51 تا 66.

روستا،احمد، داور، ونوس،ابراهیمی، عبدالحمید. (1383)، مدیریت بازاریابی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

سايت صدا و سيما. 2002. فرصتها و چالشها در تبليغات اينترنتي.http://www.irib.ir/amouzesh/research/maghale6-2.htm

سرمد زهره، بازرگان عباس، حجازي الهه. (1389)، روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري، چاپ نوزدهم، تهران، نشر آگه.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه، ( 1378)، “روش هاي تحقيق در علوم رفتاري “،چاپ دوم، انتشارات آگاه.

صفاری نیا، مجید؛ کریمی،یوسف. (1382). «روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی». صص 34-39.

صمدی، منصور. (1386)، رفتار مصرف کننده، چاپ دوم، تهران: آئیژ.

عباسی، عباس؛ محمدیان، مقدسه. (1388). رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وب سایت ها و اثر بخشی تبلیغات اینترنتی. دوره 1، بهار. صص 26-29.

فرخجسته، هوشنگ «ایستارها در فرایند توسعه »، کتاب توسعه، نشر توسعه، ش 4

فردریک ج. مک دانلد. (1366)، روان شناسی تربیتی، ترجمه زهره سرمد، دانشگاه تهران، تهران ج 2،

قاضی زاده، مصطفی؛ صفری، سعید؛ هلالی، ریحانه. (1390). ارزیابی اثربخش بازاریابی مبتنی بر وب.

کریمی، یوسف، (1382)، “روان شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم، کاربردها)”، تهران (چاپ یازدهم)، نشر ارسباران، صص 29-36.

کفاش پور، اذر؛ رحیم نیا، فریبرز و نبی زاده، طاهره. (1390). ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال اول. شماره سوم. صص 98-79.

كياني، افشين، (1379)، “بررسي امكان به كارگيري شبكه اينترنت در فعاليت هاي تبليغاتي بازرگاني در ايران”، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

گوردن دبلیو، (1371). روان شناسی اجتماعی از آغاز تاکنون، ترجمه محمدتقی طوسی، معاونت فرهنگی آستان قدس، مشهد.

لوک بدار و همکاران، روان شناسی اجتماعی، ترجمه: حمزه گنجی. (1381) تهران چاپ دوم، نشر ساوالان.

متولي، كاظم. (1372). روابط عمومي و تبليغات. چاپ اول. تهران: بهجت.

محمدیان، محمود (1386). سبک‏های تبلیغاتی. انتشارات رسا.
فارابی،  ای.دی (1386). چگونه تبلیغات موفق بسازیم. ترجمه گلچین فر شادی. چاپ اول. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

محمدیان، محمود؛ پرهیزکار، محمد مهدی و درگی، غلامرضا. (1389). شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثر در اثر بخشی تبلیغات اینترنتی. ص 89.

مرتضی زاده،افشین. (1390). بررسی مفهومی رابطه بین نگرش و ارزیابی کلی مصرف کننده از هدایای تبلیغاتی با قصد خرید. بازاریابی و تبلیغات

مساوات حميدرضا، صفاري نيا مجيد، رضاپور كامبيز، (1379) بررسي اثربخشي فعاليت هاي آموزش و آگاه سازي در خصوص صرفه جويي انر ژي در دانش آموزان مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر تهران، وزارت نيرو – معاونت امور انرژي.

ملکی، سمیرا. (1382). تبیین اهمیت و نقش نگرش در تحلیل رفتار مصرف کننده.  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی. دانشگاه آزاد اسلامی. صص 15-17.

ملکی، علیرضا. (1383). تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده، مجله پیام مدیر موفق، 28 و29، تهران.

نوری حمید. (1379)، مباحث نوینی در مدیریت تولید و عملیات، ترجمه دردانه داوری، تهران، سازمان صنعتی،23-31.

نوری، فرزاد. (1390). «رابطه ویژگی های مصرف کنندگان و نگرش یه خرید آن لاین».

نوری، فرزداد. (1389). رابطه ویژگی های مصرف کنندگان و نگرش به خرید آن لاین. دانشجوی کارشناس ارشد- مدیریت بازرگانی. دانشگاه علوم آزاد. ص 25.

 

منابع لاتین:

Aladwani,Adel M.(2006)”An empirical test of the link between web site quality and fo rward enterprise integration with web consumers”,Business Process Management Journal,Vol.12 No. 2, pp.178 -190

Berthon, P.R., Pitt, L.F., and Watson, R.T. (1996), “The World Wide Web as an Advertising Medium: Towards an Understanding of Conversion Efficiency”, In Journal of Advertising Research, Vol. 36, 1 (January/February) (Special 60th Anniversary Edition), 43-53 (This is one of the top 5 most cited articles in the Journal of Advertising Research).

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W., and Engel, James F. (2001). Consumer Behavior (Ninth Edition). Harcourt Colle Publishers.

nd stayman, D.M. (1992), Antecedents and concequences of attitude toward the ad: a mata analysis, Journal of Consumer research, Vol. 19, June, pp.34-51

Bruner, G.C. and Kumar, A. (2000), Web commercials and advertising hierarchyof- effects , journal of Advertising Research, January/April, pp 35-42.

Campbell, D.I., Wright, S.M. (2008) Destinations – Careers for Earth & Ocean Sciences Graduates

Chen, Q. and Wells, W.D.(1999), Attitude toward the site, journal of adverti sing Research, September/ October, pp. 27-37.

Dittmar, H., Long, K., & Meetk, R. (2005). Buying on the Internet:Gender differences in on-line and conventional buying motivations.Sex Roles: A Journal of Research, 50, 423–444.

Donthu, N., Cherian, J. and Bhargava, M. (1993), Factors influencing recall of outdoor advertising, Journal of Advertising Research, Vol.33 No.3, pp.64- 72.

Dubow, J.S. (1994), Point of view: recall revisited: recall redux, Journal of Advertising Research, Vol. 34 No. 3, pp.92-108.

Ducoffe, R. H. (1996). Advertising value and advertising on the web. Journal ofadvertising research, 36(5), 21-35.

Elliott, Michael T, and Paul S. Speck (1998), “Consumer Perceptions of Advertising Clutter and Its Impact Across Various Media,” Journal of Advertising Research, 38 (January/ February), pp 29-41.

Gilbert, D., Lee-Kelley, L. & Barton, M.  (2003). Technophobia, gender influences and consumer decision-making for technology-related products. European. Journal of Innovation Management, 6, 253–263.

Hausman,A.,”A multi-method investigation motivation in implus buying.

Hellriegle, et al., (1999) Organisational Behavior, New york West PublishingCompany.

Herrington,J.D. and capella,L.M.,”shopping reactions to perceived time pressure”,(1995).p39.

Hoffman, Donna L. and Thomas P. Novak (1996), “Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations,” In Journal of Marketing, 60(July), 50-68.

Hwang, S. L. and Kranhold, K. (2000), Where have all the gerbils gone? Wall Street Journal, 30 March, p. B1.

InternetWorldStats (2005), “Internet Usage Statistics – The Big Picture”, Access at: ttp://www.internetworldstats.com/stats.htm

InternetWorldStats (2006), “Internet Usage in the Middle East”, Access at: http://www.internetworld stats.com/stats5.htm

Jackson, L. A., Ervin, K. S., Gardner, P. D., & Schmitt, N. (2001). Gender and the Internet: Women communicating and men searching. Sex Roles. A Journal of Research, 44: 363–379.

Lord, K.R., Lee, M.-S. and Sauer, P.L. (1995), The combined influence hypothesis: central and peripheral antecedents of attitude toward the ad, Journal of Advertising, Vol. 2, Spring, pp. 73-85.

Lutz, R.J. (1985), Affective and cognitive antecedents of attitude toward the ad: a conceptual framework, in Alwitt, L.F. and Mitchell, A.A. (Eds),psychological processes and advertising Effects: Theory, Research and application, NJ, Hillsdale: Lawrence, Erlbaum Associates, pp. 45-63.

Mackenzie, S.B. and Lutz, R.J. (1989), An empirical examination of the structural antecedents of attitude-toward-the-ad in an advertising pretesting context, Journal of Marketing, Vol. 53, April, pp. 48-65.

Madden,J.T.,Hewett,k.and Roth,M.S.,”Managing images in different cultures a cross-national study of colour meaning and preferences, “Journal of international Marketing,Vol.8 No.4,(2000).pp 22-25.

Mason, R. (1981), Conspicuous Consumption: A Study of Exceptional Consumer Behaviour,St Martins Press, New York, NY.

Mathews, A. W. (2000), Advertising find many Web sites too tasteless, Wall Street Journal, 12 October, p. B1.

Mehta, A. (2000), Advertising attitudes and advertising effectiveness, Journal of Advertising Research, May/June, pp. 67-72.

Mohammed, R., Fisher, R.J., Jaworski, B.J., and Cahill, A.M (2001) “Internet Marketing: Building Advantage in a Networked Economy”, McGraw Hill, International Edition, Boston.

Muehling, D.D. (1987), An investigation of Factors underlying attitudes towardadvertising- in-general, Journal of Advertising, Vol. 16 No. 1, pp. 32-40.

MURPHY JAMIE, RAFFA LAURA, MIZERSKI RICHARD- (2003) The Use of Domain Names in e-branding by the World’s Top Brands

Negatively and Positively Framed Ad Messages”, In Journal of Consumer Research, 24

O` Connell, V. (2001), The best way to advertiser, Wall Street Journal, 1 November, p. R13.

Orwall, B. (2000), Disney sees new Web ads packing a punch, Wall Street Journal, 8September, p. B2.

Phillip, M. V., & Suri, R. (2004). Impact of gender differences on the evaluation of promotional e-mails. Journal of Advertising Research, 44:360–368

Prendergast,P.G.(1997). and how do they perform relative to each other?”,European Journal of Marketing,Vol.31 No2.pp 12-18.

PriceWaterhouseCoopers. (2004). IAB Internet Advertising Revenue Report, 2004 Second-Quarter and First Six-Month Results, September 2004.

Raghurbir,P.and Krishna,A.(1999),”Vital dimensions in Volume perception.can the eye food the stomach?”Journal of Marketing Research,Vol.36 No.pp. 34-39.

Richard, M.O., & Chebat, C.J, Yang, Z.,Laroche. M. (2007). Selective VersusComprehensive Processors: GenderDifferences in Web ConsumerBehavior.Journal of Advances inConsumer Research. 34(2):12-26.

Rodgers, S., & Harris, M. A. (2003). Gender and e-commerce: Anexploratory study. Journal of Advertising Research, 43:322–329.

Rodgers, Shelly and Esther Thorson (2000), “The Interactive Advertising Model: How Users Perceive and Process Online Ads”, In Journal of Interactive Advertising,Vol1 No 1.

Shavitt, S., Lowery, P. and Haefner, J. (1998), Public attitudes toward advertising: more favorable than you might think, Journal of Advertising Research, Vol. 38 No. 4. pp. 7-22.

Speck, P.S and Elliott, M.T (1997) “Predictors of Advertising Avoidance in Print and Broadcast Media”, Journal of Advertising, Vol.XXVI, No.3, pp 61-76.

Stone, G., Besser, D. and Lewis, L.E.(2000), Recall, liking, and creativity in TV commercials: a new approach, Journal of Advertising Research, pp. 7-18.

Taflinger, Richard F.(1996). A Definition of Advertising. http://www.wsu.edu:8080/~taflinge/addefine.html.

Tellis, G.J (1997) “Advertising and Sales Promotion Strategy”, Addison- Wesley, USA.

Toncar, M. and J. Munch (2001), “Consumer responses to tropes in print advertising”, In Journal of Advertising, 30/1: 55-65

Venkatesh, V., Davis, F.D., and Morris, M.G.(2007) “Dead or Alive? The Development, Trajectory, and Future of Technology Adoption Research,” Journal of the AIS (8:4), 267-286.

Wang, S Y & Hwang C C. (2011)” Application of options to the pharmaceutical markets The solutions of corruption and counterfeit drugs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نگرش کاربران درباره عوامل مؤثر بر اثر بخشی تبلیغات اینترنتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

43 + = 49