بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)

39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

   دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی   مدیریت ورزشی

 

عنوان پايان نامه:

بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)

 

چکیده:

این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا= ./95) تائید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان شهر کرمانشاه می باشند. در پژوهش حاضر از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله­ای استفاده شده است که شهر کرمانشاه را به 6 منطقه تقسیم نموده­ایم و سپس در هر منطقه 75 و در مجموع 450 پرسشنامه دربین افراد16 تا60سال توزیع نمودیم و در در پایان از داده های 420 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. پرسشنامه مشتمل بر52 سؤال رتبه بندی شده درزمینه بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی و گرایش مردم به ورزش وموانع شرکت آنان در ورزش و انگیزه­های انان برای شرکت در ورزش شهروندی و همگانی می­باشد. در تحقيق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده­ها استفاده شده است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه­هاي آماري نظير  فراواني، درصد، به رسم نمودارها و تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطي، از آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه، از روش مدل معادلات ساختاری براي رد يا تأييد فرضيات تحقيق، و براي بررسي ميزان تبيين متغيرها توسط هر يک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزيه و تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است. نتایج نشان داد که جنسیت افراد وسن آنها ووضعیت تأهل ومقطع تحصیلی  ومیزان سواد ودرآمدخانوار وهزینه­های خانواده وهزینه­های ماهیانه ورزش با میزان مشارکت آنها درفعالیت­های ورزشی تفاوت معنادار وجود دارد و مهمترین انگیزه مردم از ورزش کردن حفظ سلامتی می باشد و حدود 25 درصد مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی را مانع اصلی در انجام و ادامه ورزش به صورت مستمر می­دانستند و 84 نفر نیز وجود هزینه بالای روزمرگی و مشکلات عمده مالی و 62 نفر نیز در دسترس نبودن و کمبود برخی لوازم و وسایل ورزشی را به عنوان موانع اساسی و عمده برای انجام فعالیت های ورزشی می­دانستند. ورزش فوتبال نیز بنا به دلایلی همچون پوشش کامل رسانه ها و هیجان بالای آن پرطرفدارترین ورزش و و سپس پیاده روی، بدنسازی و کوهنوردی و ورزش صبحگاهی در رتبه­های بعدی بوده­اند.

 واژه­های کلیدی:ورزش همگانی،انگیزه­ها،موانع،رشته­های ورزشی

فهرست مطالب

فصل 1:مقدمه معرفی تحقیق

 1-1 مقدمه……….2

1-2 بیان مسأله…..3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق……..7

1-4 اهداف تحقیق…….9

   1-4-1 هدف اصلی…9

   1-4-2 اهداف فرعی……….9

1-5)سؤال های تحقیق………10

   1-5-1 سؤال اصلی………..10

  1-5-2 سؤال های فرعی….10

1-6 محدوده پژوهش……….10

    1-6- 1 محدوده­ی مکانی………10

   1-6-2 محدوده­ی زمانی…11

2-6 محدودیت­های تحقیق………..11

1-7  تعریف واژه ها واصطلاحات……….11

    1-7-1 ورزش……..11

    1-7-2 ورزش همگانی….11

   1-7-3 گرایش……..11

فصل 2:مبانی نظری وپیشینه تحقیق

1-2 مقدمه………13

2-2 استان کرمانشاه….13

2-3 ورزش…….13

2-4 فعالیت های ورزشی…..13

2-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان……….14

    1-5-2 ابن سینا…….14

    2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی…….14

    2-5-3 ابن خلدون………..14

   2-5-4 شجاع……….15

   2-5-5 افلاطون…….15

   2-5-6 آندرهکرسون…….15

2-6 دلایل اهمیت ورزش….16

2-7 گرایش……16

2-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش……..18

2-9 ورزش همگانی…20

2-10 شاخص سنجش ورزش همگانی…20

      2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی….20

     2-10-2 سطح سلامتی جامعه…20

2-11 ورزش همگانی وطبقه بندی آن….21

    2-11-1 ورزش آموزشی……….21

    2-11-2 ورزش غیر رسمی…….21

    2-11-3 ورزش درون بخشی….21

    2-11-4 ورزش برون بخشی…..22

    2-11-5 ورزش باشگاهی………22

2-12 ورزش های بومی،محلی و سنتی…22

    2-12-1 ورزش بومی……22

    2-12-2 ورزش های محلی……23

2-13 ورزش های همگانی در جهان……23

2-14 سیر تکاملی ورزش های همگانی در جهان……24

2-15 ورزش همگانی در ایران……25

2-16 فدراسیون ورزش های همگانی…..28

2-17 جایگاه فدراسیون ورزش های همگانی………..29

2-18 شورای سازمان تربیت بدنی……….30

2-19 اعضای شورای ورزش همگانی….31

2-20 اعضای شورای ورزش همگانی استان….32

2-21 اعضای شورای ورزش همگانی شهرستان……..33

2-22 تشکیلات وساختار فدراسیون ورزش همگانی……….33

2-23 شرح وظایف فدراسیون ورزش همگانی………34

2-24 فعالیت های ورزشی برای مقاطع سنی مختلف……….36

2-25 انجمن ها وکمیته های فدراسیون ورزش همگانی…..36

2-26 شرح وظایف انجمن های ورزشی……….36

2-27 انجمن ورزش های بومی و محلی و روستایی وعشایری فدراسیون ورزش همگانی……….37

2-28 انجمن ورزش آمادگی جسمانی قدراسیون ورزش های همگانی……….38

2-29 انجمن ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش همگانی………39

2-30 انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی………39

2-31 انجمن ورزشی بازیها و تفریحات فدراسیون ورزش همگانی…….40

2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسیون ورزش همگانی………40

2-33 انجمن اسکیت فدراسیون ورزش همگانی…….41

2-34 انجمن ورزشی کبدی فدراسیون ورزش همگانی……42

2-35 انجمن ورزشی یوگا فدراسیون ورزش همگانی……..42

2-36 انجمن ورزشی کارمندان دولت فدراسیون ورزش همگانی………43

2-37 انجمن ورزشی بیماران پیوند اعضا فدراسیون ورزش همگانی…..43

2-38 اهداف ورزش های همگانی………44

2-39 دستاوردهای ورزش و فعالیت بدنی……..46

2-40 مروری بر تحقیقات داخلی………..51

2-41 تحقیقات خارجی…….55

فصل 3:روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه………59

2-3 روش تحقیق……..59

3-3 جامعه آماری…….60

3-4 نمونه آماری……..60

3-5 روش های جمع آماری داده ها واطلاعات………60

   3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……60

   3-5- 2 پرسشنامه….61

3-6 پایایی وروایی…..61

    3-6-1 بررسی پایایی ابزار تحقیق…….61

    3-6-2 روایی پرسشنامه…62

3-7 روش های آماری مورداستفاده……..62

    3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی….63

   3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV…..63

   3 -7-3 جمع بندی………..63

فصل 4:یافته های تحقیق

4-1 مقدمه………65

4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی……….65

4-3 بررسی پایایی ابزار تحقیق……77

4-4 تحلیل عاملی تأییدی…..78

4-5 بررسی نرمال بودن فرضیه­ها…81

4-6 بررسی فرضیات تحقیق……….80

4-21 جدول آماری جنسیت………81

4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت………..81

4-23  آزمون ANOVA سن…..84

4-24  آزمون فراوانی سن….84

4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل……..86

4-26  نمونه های مستقل وضعیت تأهل…86

4-27  آزمون ANOVAتحصیلات…..87

4-28 آزمون فراوانی تحصیلات….87

429  آزمون ANOVAدرآمد……….88

4-30  آزمون فراوانی درآمد………89

4-31  آزمون ANOVAهزینه کل……90

4-32  آزمون فراوانی  هزینه………90

4-33  آزمون ANOVAهزینه ورزش……….91

4-34  آزمون فراوانی هزینه ورزش……..91

فصل 5:بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………95

5-2 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق…….95

5-3 بحث……….96

5-4 پیشنهادات وراهکارها برای حضور بیشتر در ورزش همگانی………97

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……..98

منابع و مأخذ……99

فهرست جداول و نمودارها

جدول 4-1  توزیع  فراواني پاسخگويان بر حسب سن……..66

جدول 4-2  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسیت…66

جدول 4-3  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعیت تأهل…67

جدول 4-4  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات……..67

جدول 4-5  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب  تعداد افراد خانواده…68

جدول 4-6  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب درآمد…..69

جدول 4-7 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب هزینه کل……….69

جدول 4-8 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب هزینه ماهیانه ورزش…70

 جدول 4-9  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب انگیزه ورزش………..71

جدول 4-10 توزيع فراواني رشته های مورد علاقه شرکت کنندگان………..72

جدول 4-11  توزيع فراواني بر اساس موانع حضور در فعالیت های ورزشی…73

جدول 4-12 توزيع فراواني بر حسب مشوق های ورزشی………..74

جدول 4-13  توزيع فراواني بر حسب نوبت ورزش در هفته……..74

جدول 4-15 توزيع فراواني بر حسب ایمنی مکان ورزشی………..75

جدول 4-16  توزيع فراواني بر حسب مکان ورزشی……….75

جدول 4-17  توزيع فراواني بر حسب فعالیت های ورزشی در منزل…..76

جدل 4-18 بررسی پایایی متغیرهای تحقیق……76

جدول4-19 عوامل متغیرهای مختلف به همراه ضرایب معناداری آن­ها……….81

جدول 4-20 آزمونبررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……….82

جدول4-21 آزمون آماری جنسیت……..83

جدول4-22 آزمون نمونه­های مستقل جنسیت………..83

جدول 4-23 آزمونANOVA سن…..84

جدول 4-24 آزمون فراوانی سن…84

جدول4-25 فراوانی وضعیت تأهل………86

جدول4-26 نمونه های مستقل وضعیت تأهل………..86

جدول 4-27 آزمون ANOVAتحصیلات….87

جدول 4-28 آزمون فراوانی تحصیلات……….87

جدول 4-29 آزمون ANOVAدرآمد……….88

جدول 4-30 آزمون فراوانی درآمد……..89

جدول 4-31 آزمون ANOVAهزینه کل………91

جدول 4-32 آزمون فراوانی  هزینه…91

جدول 4-33 آزمون ANOVAهزینه ورزش………92

جدول 4-34 آزمون فراوانی هزینه ورزش…….91

نمودار1 مدل مفهومي زمينه های اجتماعي موثربرگرايش شهروندان به ورزش همگاني….16

نمودار 2-1 ساختار فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران (غفرانی،1387)……..26

فهرست اشکال

شکل 1-2  طبقه بندی پنج حیطه مربوط به ورزش همگانی و تفریحی………..22

شکل 4-1  مدل تحليل عاملي تأییدی(ضرايب معناداری)…82

شکل4-2  مدل تحليل عاملي تأییدی(ضرايب استاندارد)….83

 

فصل اول

مقدمه ومعرفی تحقیق

1-1مقدمه

به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد (معدن کن,69). بيش از 2000 سال قبل بقراط، پزشك يوناني در مورد نياز انسان به فعاليت‌هاي حركتي مستمر، اعلام داشت كه فعاليت‌هاي بدني براي سلامتي ضروري است و ارگان‌هاي بدن انسان در صورت داشتن تمرينات بدني معتدل و مستمر، سلامتي خود را حفظ نموده، قوي شده، سرعت عمرشان كاهش پيدا كرده و عمرشان طولاني مي‌گردد و چنانچه فعاليت حركتي از زندگي روزمرهشان دور شود، دستگاه‌هاي بدن او تنبل و آماده پذيرش بيماري‌هاي گوناگون گرديده و سرعت رشد آنها كاهش و سرعت عمرشان افزايش يافته و پيري در انسان تسريع مي‌شود (قره، 1383). نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است پيشرفت هاي تكنولوژيكي امروزي در عين حال كه رفاه و آسايش را براي بشر به ارمغان آورده است اما با كاهش حركت و فعاليتهاي بدني، شيوه هاي نويني را بر زندگي انسان ها حاكم كرده و آثار زيانبار ناشي از فقر وكاهش حركت، زمينه ساز بروز بسياري از مشكلات و ناراحتي­هاي جسماني و رواني گرديده است. بدون ترديد امروزه ورزش و تربيت بدني به پديده جهاني تبديل شده است و در سال­هاي آغازين قرن بيستم به عنوان يك هنر و البته در راستاي ايجاد جامعه سالم مورد توجه بوده است (دبورا، وست، چارلز و بوچر،1375). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می­شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی می­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد.علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته است، پدیده ورزش می­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتأ ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(به نقل ازحمایت طلب1388). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید (ایازی، 1389). ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­های گوناگونی قابل بررسی است.یکی از مهمترین جنبه­های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه­گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­شود، یکی از زیرشاخص­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد.همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­های درمانی و بهداشتی می­شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می تواندنقش مهمی را برعهده بگیرد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تا برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه­های معارف بشری است (جوادی پور وسمیع نیا،1392)  و ورزش همگانی یکی از شاخه­های آن محسوب می­شود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسان­ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است (رضوی، 1381)  اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می شوند (شفیعی، 1373).از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چند بعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شودتا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه گیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایش­های افراد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیری های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتوانایی­ها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینه­های لازم برای توسعه وگسترش فعالیت­های حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند.

    1-2 بیان مسئله:

 نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی وتأثیر آن در پهنه زندگی انسان­ها، بشر را بافقرحرکتی روبه                                                                        رو ساخته است (معتمدین، 1383). ازآنجایی که حرکت، زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا همان فقر حرکتی در هر       سنی با عوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماری­های دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است، بنابراین می­توان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسان­هاست (معتمدین وهمکاران،1388). کاهش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی روزمره که به واسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه­های نوین زندگی به وجود می­آید ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را بیش از پیش ایجاب می­کند و انجام مستمر و منظم حرکات بدنی در این راستا، امری لازم و حیاتی به نظر می رسد (کاشف، 1379). عمده ترین وسیله ی تربیت همگانی درجامعه معاصر درکشورهای پیشرفته ورزش است (شعبانی وهمکاران،1390). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی می­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد. علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره­ها لقب گرفته است، پدیده ورزش می­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتا ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(حمایت طلب،1388).اساساً توسعه ورزش در ارتباط با افزايش مشاركت و ترويج فرصت‌ها و مزاياي حضور در فعاليت‌هاي ورزشي است. مشاركت در ورزش و فعاليت‌هاي بدني دامنه گسترده‌اي از مفاهيم از قبيل حضور كودكان در بازي، مشاركت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش‌هايي كه قانونمند بوده، و نهايتاً توسعه ورزش همگانی، حرفه‌اي و قهرماني را به هم مرتبط مي‌كند (کالیوپی، شیلبوری و کریستین، 2008).با وجود این همه اسناد و مدارک در خصوص ارزش و جایگاه ورزش و تربیت بدنی در توسعه سلامتی و تندرستی متأسفانه در کشور ما هنوز اهمیت و ضرورت ورزش در بین اقشار مختلف جامعه شناخته شده نیست و آن طور که باید و شاید به ارزش و جایگاه ورزش در سلامتی و تندرستی افراد جامعه پرداخته نشده است.عدم تحرک جسمانی یعنی محروم شدن از سلامتی و بهداشت جسمانی، روحی، روانی، شادابی و کارایی که یقینأ صدمات جبران ناپذیری بر کل اجتماع به دنبال خواهد داشت(حمایت طلب،1388). بر اساس نظر متخصصان امور اجتماعی و جامعه شناسان، علل عدم رشد، توسعه و ترویج هر مقوله در یک جامعه را می­توان از ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و…بررسی کرد. ورزش به عنوان یکی از فعالیت­های فراغتی از نوع فعال، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت جسمی وروحی انسان­ها دارد. داشتن زندگی سالم مستلزم تحرک و فعالیت­های ورزشی است.این موضوع بارها در پژوهش­های مختلف بیان شده است. آگاهی افراد از تاثیرات مطلوب فعالیت­های ورزشی بر دستگاه­های مختلف بدن، موجب شده تا گرایش به این امر روز به روز افزایش یابد (صفانیا،1380). تاکید مردم ازفعالیت­های رقابتی به سمت ورزش­های آزاد تغییر کرده است، این رویکرد در کشورهای دیگر نیز دیده می شود (غفوری و همکاران،1383). تحقیقات انجام شده در قاره اروپانشان می­دهد که رویکرد اصلی انها گسترش ورزش همگانی است (مظفری وهمکار،1384) نتایج رساله دکتری غفوری نیزبه افزایش سرمایه گذاری در ورزش همگانی ایران تاکید دارد (غفوری، 1382) چون این مسئله بر سلامت افراد بیشتری از جامعه تاثیر می­گذارد و سرمایه گذاری دولت، موجب بهبود چند برابری سلامت و بهداشت در جامعه می­شود (غفوری و همکاران، 1382). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیت­های ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب­های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید (ایازی، 1389).

ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­های گوناگونی قابل بررسی است. یکی از مهمترین جنبه­های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­شود، یکی از زیرشاخص­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد. همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­های درمانی و بهداشتی می شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می­تواند نقش مهمی را برعهده بگیرد.ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تابرنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرآیند جامعه­ پذیری افراد نیز دارد. یکی از جنبه­های مهم و کارکردی ورزش همگانی، پیرامون ورزش قهرمانی است(مول و همکاران 1992). در تحقیقی به اثر ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی پرداختند. آنها در مدل معروف اوقات فراغت خود، ورزش همگانی را پایه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه­ای دانسته­اند. در پژوهش دیگری آزمودنی­ها بر نقش ورزش همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید کرده و آن را پشتوانه ورزش حرفه ای و قهرمانی قلمداد کردند (رانسون,2002).

سازمان بهداشت جهانی سه شاخص برای شنجش سلامت و تندرستی بین ملل گوناگون ارائه کرده است:

1) بیماری­ها   2) مرگ و میر    3) کامیابی

به همین دلیل کشورهای جهان می­کوشند با اقدامات مناسب، به هنجارهای مطلوبی در سه شاخص یادشده دست یابند. در این راستا ورزش همگانی به عنوان بخشی از اقدام­های مناسب در دستور کار دولت قرار گرفته است (گائینی، 1387). ورزش همگانی دارای ماهیتی تفریحی، آزادانه و انتخابی است و این ماهیت ورزش همگانی موجب شکل گیری اثرات مختلف آن نظیر :سلامت جسمی و روانی، لذت بخشی و بانشاط بودن و اجتماعی بودن می­شود (زنگی آبادیوهمکارن، 1388). وزارت بهداشت بریتانیا در سال 2003 اعلام کرد که ورزش همگانی نه تنها باعث کامیابی می­شود بلکه برای ارتقاءبهداشت عمومی ضروری است. این وزارتخانه تأکید می کند که باگسترش ورزش همگانی، خطر گسترش بیماری­های مزمن اصلی تا 50درصد و خطر مرگ زودرس بین20 تا30 درصد کاهش می­یابد (گائینی،1387). تحقیقات انجام شده در مورد اثرات ورزش همگانی برسلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش­ها و به ویژه ورزش همگانی در جهان افزایش یابد. لذا روی آوردن مردم به ورزش و فوایدی که از ورزش کردن به دست می­آورند مسئولین را به این سمت سوق می دهد که به بررسی روشهایی بپردازند که باعث افزایش تعداد شرکت کنندگان در ورزش­های همگانی و تفریحی می­شود (آفرینش خاکی، 1384). تاکنون طرح­ها و برنامه­های مختلفی برای تشویق و ترغیب مردم به ورزش ارائه شده است اما هیچ کدام سعی در شناسایی واقعیت­ها نکرده­اند و شواهد حاکی از آن است که بسیاری از برنامه­های اجرا شده با موفقیت چندانی همراه نبوده است چرا که مطالعات صورت گرفته نشان داده­اند که در بهترین شرایط، تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی و تفریحی در کشور بیش از 10درصد جمعیت کشور نیست. آمار پائین حضور مردم در فعالیت­های ورزشی می­تواند پیامد برنامه ریزی­های نامناسب ورزش همگانی باشد. آمار حضور مردم استان کرمانشاه نیز تفاوت چندانی با آمار کشوری ندارد.این در حالی است که تعداد شرکت کنندگان در بعضی کشورها مثل فنلاند و سوئد از 80درصدجمعیت کشور آنان فراتر رفته است (غفوری، 1382). مطالعات همچنین نشان می­دهد که در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، توجه به ورزش و اولویت دادن به آن به صورت قانون و مصوبه درآمده است اما اینکه چرا در کشور ما در مقایسه با دیگرکشورها هنوز درصد مهمی از مردم در ورزش شرکت نمی­کنند مشخص نیست (مظفری وهمکار 1384 ). بنابراین سؤالی که ذهن مسئولان و برنامه ریزان ورزش را به خود مشغول کرده است این است که چرا با وجود کم هزینه بودن و آسان بودن ورزش همگانی و آگاهی مردم از اثرات مفید ان درصد افرادی که به ورزش روی می آورند بسیار اندک است؟ دلیل توسعه نیافتگی آن چیست؟ با چه روش­هایی می توان آن را سریع تر گسترش داد؟ (آفرینش خاکی،1384). برگزاری هربرنامه ای ازجمله برنامه­های ورزشی نیازمند شناخت دقیق شرایط ونیازهای موجود آن جامعه است. بی توجهی به انتظارات استفاده کنندگان ازخدمات، موجب اتلاف هزینه، وقت ونیروی انسانی می­شود. بنابراین توجه به نیازها یکی ازابزار مهم تصمیم گیری است (فتحی،2005).كشور هاي مختلف به دلايل گوناگون وارد عرصه ورزش شده اند. ورزش اينك به صنعتي تبديل شده كه بر شاخص­هاي اقتصادي، اجتمائي و حتي سياسي كشورها اثر عميق و با اهميت دارد. هر كشوري مجبور است براي تسلط هر چه بيشتر به منابع تعيين كننده و منافع خود، به متغير هاي اصلي موثر بر آن توجه كند. اكنون آشكار شده است كه برنامه ريزي براي هر پديده­اي مستلزم دارا بودن نگرش جهاني است و ورزش از اين قاعده مستثني نيست شناخت سياست­هاي درست و تعيين راهبرد­هاي منطقي، سرنوشت هر جامعه را رقم مي­زند (1388,غفرانی).بدون شک عدم توجه به عوامل موثر بر پدیده­های مختلف اجتماعی منجر به آسیب دیدن جامعه خواهد شد. ورزش همگانی و قهرمانی و میزان اهمیت سرمایه­گذاری روی آنها به یکی از عمده­ترین چالش­های دولت­ها در هزاره سوم تبدیل شده است. به طوری که منافع کلان ورزش قهرمانی، موجب ترغیب سیاست گذاران به توسعه آن در جهت کسب سود بیشتر برای خود شده است. تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه­های معارف بشری است (جوادی پور وهمکار1392)  و ورزش همگانی یکی از شاخه­های آن محسوب می­شود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسان­ها از جایگاه ویژه­ای برخوردار است (رضوی، 1381).  اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می­شوند (شفیعی، 1373). از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چندبعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شود تا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه­گیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایش­های افراد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیری­های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتوانایی­ها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینه­های لازم برای توسعه وگسترش فعالیت­های حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند (آرم،1999). با مرور تحقیقات داخلی عطارزاده و همکاران (1386) در تحقیقی که انتظار می­رود مقایسه نتایج آن با نتایج این تحقیق دستاوردهای بسیار ارزشمندی در پی داشته باشد بیان کردند که کسب نشاط و شادابی از مهمترین علل و انگیزه­های شرکت کردن و عقب ماندن از کارهای روزانه از مهمترین علل شرکت نکردن در فعالیت­های حرکتی و ورزشی است.بین نگرش به فعالیت­های حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی­های مختلف سن، تأهل و تجرد، تعداد اعضای خانواده، نوع شغل، گرایش و عدم گرایش به فعالیت­های حرکتی و ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد، ولی بین نگرش به فعالیت­های حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی­های مختلف جنسیت، سطح تحصیلات، درآمدماهانه، هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی، تعدادجلسات تمرین درهفته، مدت زمان تمرین در هرجلسه، رفاه و ایمنی مکان ورزشی و سابقه ورزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد (عطارزاده وهمکار 1386) و (مظفری،1381). درتبیین نگرش و گرایش مردم نسبت به فعالیت­های حرکتی و ورزشی درجمهوری اسلامی ایران بیان کرد 36%افراد در فعالیت­های حرکتی و ورزشی شرکت نمی­کنند. کسب نشاط و شادابی و تقویت جسم و جان از مهم ترین علل و انگیزه­های شرکت در فعالیت­های حرکتی و ورزشی و در مقابل، عقب ماندن از کارهای روزانه، در دسترس نبودن اماکن ورزشی، عادت نداشتن و تنبلی و بی حوصلگی از مهم ترین علل شرکت نکردن افراد در حرکت­های حرکتی و ورزشی است. طبق نتایج وی پیاده روی، فوتبال و آمادگی جسمانی از فعالیت­هایی بود که بیشتر افراد به آنها می­پرداختند. منزل وسالن سرپوشیده دو مکانی بودند که بیشتر افراد در آنها به فعالیت­های حرکتی و ورزشی می­پرداختند (مظفری، 1381). دستغیب  (1378) در تحقیقی به این نتایج دست یافت که همراه با افزایش سن از فعالیت­های حرکتی و ورزشی آزمودنی­ها کاسته می­شود.از طرفی بین سطح تحصیلات و فعالیت ورزشی بانوان رابطه معنی داری به دست آمد به گونه­ای که با افزایش سطح تحصیلات میزان فعالیت ورزشی افزایش می­یابد.افراد شاغل به شرکت در فعالیت­های حرکتی و ورزشی گرایش کمتری دارند. آزمودنی­های مجرد در مقایسه با افراد متأهل گرایش بیشتری به شرکت در فعالیت­های حرکتی و ورزشی داشتند (دستغیب، 1378).باتوجه به اینکه تحقیقات متعددی عوامل گرایش مردم به ورزش همگانی را درجوامع مختلف بافرهنگ­های متفاوت موردبررسی قرارداده ونتایج مختلفی بدست آورده اند، ازاین روتحقیق حاضردردرجه اول درپی آن است که مشخص کند که آیا ورزش دراوقات فراغت مردم کرمانشاه جایگاهی دارد یاخیر؟ وباتوجه به نقش و اهمیت ورزش در زندگی انسان اطلاعات کاملی از نگرش اقشارمختلف جامعه کرمانشاه نسبت به ورزش و نحوه­ی گذران اوقات فراغت بدست می­آید وبعد به بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی درکرمانشاه وانگیزه­ی آنان برای شرکت در فعالیت­های ورزشی و موانع حضور آنها در این فعالیت­ها ورشته­های مورد علاقه­ی آنها ازدیدگاه اقشارمختلف شرکت­کننده وغیرشرکت­کننده دراین نوع ورزش خواهد پرداخت. درنهایت می­توان گفت مطالعه اخیر از آن جهت مهم خواهد بود که به جامعه دانشگاهی و به تبع آن مسئولان و برنامه ریزان حوزه تربیت بدنی کرمانشاه در شناخت میزان گرایش مردم  ورشته­های موردعلاقه آنان در حیطه تربیت بدنی و ورزش وتفریحات سالم کمک خواهد کرد تا با برنامه­ریزیها و تصمیم گیری­های عملی ومنطقی و مردم پسند و اثربخش از برنامه­های غیرعملی، بی اثر و تکرار برنامه­های بی نتیجه وتحمیل برنامه­های غیرمنطقی و اجرانشدنی جلوگیری شود و درضمن اطلاع از نگرش و گرایش افراد جامعه در برنامه ریزی­ها موجب جلب اعتماد وهمکاری آنها خواهدشد. اگر مسئولان و برنامه ریزان براساس نگرش­ها و گرایش­های افراد برنامه ریزی کنند از هرنظرسودمند خواهد بود زیرا هم افراد جامعه به خواسته­ها و انگیزه­های خود دست می­یابند وهم مسئولان با برنامه ریزی صحیح موجب می­شوند بی نظمی­ها کاهش یابد ودر این صورت بسیاری ازمشکلات جامعه حل خواهد شد واینها همه تأییدی بر این واقعیت است که زندگی سالم مستلزم تحرک وفعالیت های ورزشی صحیح و برنامه ریزی شده و در نتیجه استفاده مناسب از اوقات فراغت می باشد.نتایج تحقیق حاضر می­تواند منجر به تبیین راهکارهای مناسبی در زمینه­ی توسعه­ی ورزش همگانی و تفریحی باشد تا از این رهگذر،شاهد افزایش مشارکت شهروندان در برنامه­های ورزش همگانی و تفریحی باشیم.

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق:

باتوجه به اینکه نوع زندگی درقرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی و تأثیرآن در پهنه زندگی انسان­ها، بشر را بافقرحرکتی روبرو ساخته است (معتمدین ،1383). ازآنجایی که حرکت پویایی وزندگی بشراست و عدم حرکت یاهمان فقرحرکتی درهرسنی باعوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماری­های دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است بنابراین می­توان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسان­هاست (احمدی ،1381). درعصرحاضر، ورزش به عنوان یک ابزار چندبعدی باتأثیرات گسترده جایگاه و نقش ارزشمند خود را در اقتصاد، سلامتی انسان­ها، گذران اوقات فراغت سالم و بانشاط و لذت بخش، در آموز ش و پرورش مردم به ویژه نسل نوجوان و جوان، درایجاد روابط اجتماعی بین مردم، درپیشگیری از ابتلا به بیماری­ها،پیشگیری از بسیاری از مفاسداجتماعی و انحرافات اخلاقی روبه گسترش درجامعه و کاربردهای دیگری متجلی ساخته است (مظفری ،1384). درضرورت توجه به ورزش همگانی، چه ازطرف دولت­ها برای برنامه ریزی وتوسعه آن وچه ازطرف مردم برای شرکت درانواع این ورزش­ها هیچ شک وشبهه­ای وجود ندارد. ورزش همگانی دربین کشورها ازسال1900میلادی تاکنون باانگیزه­های متفاوتی ازجمله تأمین سلامت جسمی و روانی، غنی­سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دورشدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی، زمینه­سازی برای رشد ورزش قهرمانی وتوصیه پزشکان مورد توجه قرارگرفته است. با شناخت واقعیات موجود درجامعه شرکت کنندگان درورزش همگانی می­توان نسبت به حل مشکلاتی ازقبیل وضعیت سلامت افراد، پایین بودن آمارشرکت­کنندگان درورزش همگانی نسبت به جوامع دیگر،هدایت و اصلاح بهترباورها، ارزشها وهنجارهای رایج جامعه وتعلیم وتربیت  شهروندان ودرنتیجه جلوگیری از ناهنجاری­های اجتماعی ازطریق ورزش، سیاستگذاری واقدام کرد (عادلخانی،1391). درکشورما ورزش همگانی ازسال1358تحت عنوان ورزش محلات آغازشد و در سال 1362به صورت تشکل قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت. ولی متأسفانه به دلیل گرایش مدیران به ورزش قهرمانی تاکنون پژوهش دسته جمعی درمورد ورزش همگانی ایران صورت نگرفته است(مظفری وهمکاران 1384). درایران کمتر به شکل سازمان یافته به ورزش همگانی و شهروندی توجه شده است. مشارکت پایین جامعه در ورزش همگانی می­تواند مشکلات و معضلات فراوانی برای جامعه به دنبال داشته باشد. تحقیقات انجام شده درمورد اثرات  مختلف ومفید فعالیت­های بدنی باعث شده که مشارکت مردم درورزش به خصوص ورزش همگانی افزایش یابد به همین دلیل امروزه اغلب کشورهای پیشرفته جهان  دربرنامه ریزی­ها و سازماندهی ورزش همگانی کشورخود بادیگرکشورها رقابت می­کنند و مرتبا درحال ارائه برنامه­های خلاق برای رشد این ورزش هستند و کشوری که از این موج فزاینده عقب بیفتد نمی­تواند خلأ ایجادشده را پرنماید( الخوئی،1381 وسندرسون،2000). تنها با شناخت و آگاهی ازگرایش وعلائق مردم به فعالیت­های حرکتی و ورزشی می­توان به پیش بینی طراحی و برنامه­ریزی صحیح  برای این امرمهم پرداخت. یکی ازراه­های توسعه ورزش همگانی شناسایی نیازها و نگرش­های مردم به ورزش و شناخت عوامل محدودکننده مؤثر درتوسعه ورزش همگانی است تا باتوجه به آنها برنامه­ریزی کرد ولی متأسفانه در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است. طبیعی به نظر می­رسد افرادی که ازتأثیرات فعالیت­های حرکتی و ورزشی درجامعه بهره­مند شوند گرایش مثبتی نسبت به آن داشته باشند واگر بیشترافرادجامعه چنین دیدگاه مثبتی داشته باشند یکی ازنقاط قوت و عاملی درپذیرش آن درجامعه خواهدبود.( دستغیب،1378و مارتیندل،1990). ودرمقابل اگراغلب افرادجامعه به دلایلی گرایش منفی نسبت به ورزش ابرازدارند هرنوع برنامه­ریزی برای توسعه آن بامشکل مواجه خواهدبود. (تولسون،1994). و وظائف و مسئولیت های مدیران و برنامه­ریزان رامشکل خواهدکرد. بنابراین شناخت نیازها، نگرش­ها و گرایش­های مردم درحیطه تربیت بدنی و ورزش وتفریحات سالم به مسئولان و مدیران و برنامه­ریزان تربیت بدنی  و ورزش درکلیه نهادهای ورزشی کشور کمک می­کند تا برنامه­ریزی­ها و تصمیم گیری­های عملی، منطقی، مردم پسند و اثربخشی انجام دهند و درنتیجه ازبرنامه­ریزی­های غیرعملی و بی­اثر و تکرار برنامه­های بی­نتیجه و تحمیل برنامه­های غیرمنطقی و اجرانشدنی جلوگیری شود.درضمن درنظرگرفتن گرایش­ها وعلائق افراد دربرنامه­ریزی­ها موجب جلب اعتماد و همکاری آنها می­شود ( مود،1994). اگر مسئولان و برنامه­ریزان براساس گرایش­ها وعلائق افراد برنامه ریزی کنند از هرنظرسودمند خواهد بود زیرا هم افرادجامعه به خواسته­ها و انگیزه­های خود دست می یابند وهم مسئولان با برنامه ریزی صحیح موجب می­شوند بی نظمی­ها کاهش یابد ودر این صورت بسیاری ازمشکلات جامعه حل خواهد شد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت با توجه بهنقش و اهمیت ورزش و سلامتی در دورۀ حاضر و لزوم توجه دولت­ها وسیاست­گذاران به این مهم بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی مهم است تا با شناخت جامعه شرکت­کنندگان برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود(معین الدینی 1391). تحقیقات متعددی عوامل گرایش مردم به ورزش همگانی را درجوامع مختلف با فرهنگ­های متفاوت موردبررسی قرارداده ونتایج مختلفی بدست آورده­اند. بنابراین لازم خواهد بود که به بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی درکرمانشاه ازدیدگاه اقشارمختلف شرکت­کننده وغیرشرکت­کننده دراین نوع ورزش پرداخته شود که ازاین طریق به برنامه­ریزان ومسؤلان دربرمانه­ریزی­های مناسب ومفید کمک شود.

1-4 اهداف تحقیق:

1-4-1 هدف اصلی:

بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی، گرایش،انگیزه­ وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی(مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)

1-4-2 اهداف فرعی:

 • بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس جنسیت.
 • بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس سن.
 • بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس وضعیت تأهل.
 • بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس میزان تحصیلات.
 • بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس درآمدماهیانه.
 • بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس هزینه خانوار.
 • بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس هزینه ماهیانه ورزش.
 •  تعیین و اولویت بندی رشته­های مورد علاقه مردم.
 • بررسی موانع عدم شرکت مردم در ورزش شهروندی.
 • بررسی انگیزه­های مردم برای شرکت در ورزش شهروندی.

1-5 سؤال های تحقیق:

1-5-1 سؤال کلی:

 گرایش،انگیزه وموانع مردم شهرکرمانشاه بزای مشارکت در ورزش شهروندی کدام است؟

1-5-2 سؤال های فرعی:

 • آیا بین جنسیت مردم شهر کرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
 • آیا بین سن مردم شهرکرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
 • آیا بین تحصیلات مردم شهرکرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
 • آیا بین درآمد ماهیانه مردم شهرکرمانشاه با مشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
 • آیا بین هزینه خانوار مردم شهرکرمانشاه با مشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
 • آیابین هزینه ماهیانه ورزش بامشارکت مردم شهرکرمانشاه درورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
 • رشته های مورد علاقه و اولویت بندی آنها از نظر افراد شهر کرمانشاه کدامند؟
 • موانع عدم شرکت مردم در ورزش شهروندی کدام است؟
 • انگیزه های مردم برای شرکت در ورزش شهروندی چیست؟

1-6 محدوده پژوهش:

1-6-1محدوده مکانی: داده­های پژوهش ازمردم شرکت­کننده وغیرشرکت کننده در ورزش همگانی و شهروندی شهرکرمانشاه جمع­آوری شده است و به ورزش قهرمانی و حرفه­ای و ورزش تعلیم و تربیت نمی­پردازد. ضمن اینکه این موارد از بحث این تحقیق خارج است.

1-6-2محدوده زمانی:تحقیق حاضردر دوره زمانی دی1392 تا مرداد 1393انجام پذیرفت.

2-6  محدودیت­های تحقیق :

این تحقیق علیرغم تلاش­هایی که براي آن صورت گرفته است داراي محدودیت­هایی  نیزمی­باشدکه به اختصاربه آنهااشاره شده است.

1-این تحقیق صرفاً بر روی مردم شهر کرمانشاه صورت گرفته است و دیگر شهر های کشور مورد بررسی قرار نگرفته است ، بنابراین نتایج آن باید با احتیاط تعمیم داده شود.

2-بی دقتی و عدم تمایل برخی از اعضای نمونه آماری در پاسخ دادن به سؤالات به گونه ای که حدود 11 پرسش نامه به علت پاسخ های نیمه تمام کنارگذاشته شد و حدود 19 پرسش نامه نیز برگشت داده نشد.

3-پراکندگی مناطق در نواحی مختلف شهر کرمانشاه و دور بودن مسیرها از یکدیگر نیز از جمله محدودیت­های دیگر تحقیق بود.

1-7 تعریف واژه ها واصطلاحات:

1-7-1 ورزش:

ورزش به فعالیت­ها ومهارت ­های عادی جسمانی­ای گفته می­شود که برپایه­ی یک رشته  قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت­جویی یا آمیزه­ای ازاین اهداف انجام می­گیرد. واژه­ی ورزش که از دیرباز معنای تمرین و ممارست داشت به هنگام تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس در 16شهریور ماه 1306 به طور رسمی به معنای امروزی وارد قاموس واژگان دولتی ایران شده است.

1-7-2 ورزش همگانی:

ورزش همگانی یا ورزش برای همه، معادل عبارت انگلیسی sport for all است ومعمولا به ان دسته ازفعالیت­های ورزشی اطلاق می­شود که جنبه تفریحی داشته و بدون توجه به نتیجه­ی آن -برد وباخت- انجام می­شود. دربعضی ازمنابع واژه­ی مشارکت کلان را معادل ورزش همگانی می­دانند(سایت فدراسیون جهانی ورزش همگانی،2011).

1-7-3 گرایش:

گرایش درفرهنگ لغات فارسی به معنای میل و رغبت ویا قصد و اراده می­باشد. معادل انگلیسی آن Trend می­باشد. گرایش داشتن به معنای تمایل یافتن می­باشد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

2-1 مقدمه

در این فصل با توجه به هدفها و سئوالهای تحقیق، گزیده ادبیات تحقیق مربوط به هر کدام از آنها، ارائه  شد. مطالب این فصل در دو بخش ارائه گردید. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصه ای از تحقیقاتی که در زمینه گرایش وموانع وانگیزه­ مردم برای مشارکت در ورزش همگانی انجام شده است پرداخته شد. بدین صورت که در بخش اول ابتدا ادبیات مرتبط با ورزش همگانی را به تفصیل بحث و در پایان ، نتایج تحقیات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط با ورزش همگانی ارائه خواهد شد.

2-2 استان کرمانشاه

استان کرمانشاه درغرب ایران واقع شده است.جمعیت این استان بنابرسرشماری سال 2006میلادی1902760 نفر است.مساحت این استان24640کیلومترمربع است وهفدهمین استان کشور ازنظر وسعت به شمار می آید و 5/1درصد مساحت کشور را در بر می گیرد.ازاستان های غربی است وباعراق مرز مشترک دارد.مرکز این استان شهرکرمانشاه می باشد که حدود784602 نفرجمعیت دارد و1410متر ازسطح دریا ارتفاع دارد.این استان دارای 14 شهرستان و31شهر و31بخش و86دهستان و2793 آبادی دارای سکنه می باشد.شهرستان های این استان شامل اسلام آبادغرب،پاوه،ثلاث باباجانی،جوانرود،دالاهو،روانسر،سرپل ذهاب،سنقر،صحنه،قصرشیرین،کرمانشاه،کنگاور،گیلان غرب وهرسین می باشد.مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان تا پایان شهریور ماه را 37 هزار نفر در رشته‌های مختلف این استان عنوان کرد و گفت: هم اینک این تعداد ورزشکار در قالب 46 هیات ورزشی آقایان و 41 هیات ورزشی بانوان فعالیت می‌کنند)ویکیپدیا).مردم این استان باجمعیتی بالغ بر یک میلیون ونهصدهزارنفرهمانند سایر استان های کشورمشارکت نسبتا پایینی درفعالیت های ورزشی همگانی دارند(مظفری و قره،1384).شهرکرمانشاه مرکز استان کرمانشاه ویکی ازکلان شهرهای ایران می باشد که جمعیتی بالغ بر 884760 نفرومساحتی حدود93389956 مترمربع درادو بزرگترین شهرکردنشین می باشد.

2-3 ورزش

منابع ومأخذ

احمدزاده، ا. (1381). تجزیه وتحلیل و رابطه­ی وضعیت اجتماعی-اقتصادی ورزشکاران مرد بالای 20 سال شهرستان زنجان در رشته­های منتخب ورزشی با عملکرد آنها.پایان نامه­ی کارشناسی ارشد،مرکز آموزشی مدیریت دولتی زنجان.

اتقيا، ن. (1383). الگوسازي ملّي براي ورزشهاي همگاني بانوان ايران. اولين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه­هاي حاشيه درياي خزر.

ایازی، س. (1389). چکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران.

آفرینش خاکی، آ.(1382). مربیان و ورزشکاران، رساله دکتری، دانشگاه آزاداسلامی، تهران.

آقاجانی، ن ونادری نژاد، پ. (1390). بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی(نشریات رادیو و تلوزیون) در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی. فصلنامه فرهنگ و ارتباطات،سال اول،ش1.

آوست، د.آبوچر، چ وآزاد، ا. (1375). مبانی تربیت بدنی و ورزش،انتشارات کمیته­ی ملی المپیک،سال75.

آندرف، و وفرانسوئیس،ژ. (2000). اقتصاد ورزش. ترجمه ی الهوروی جزایری(1380)،تهران:سازمان تربیت بدنی.

آذرین, ب. (1385). بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور,رساله دکتری, دانشگاه تهران.

پارسامهر، م و زارع شاه آبادی، ا. (1387). بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیت های بدنی(مطالعه ی موردی:بانوان شهر یزد)،مجله ی علمی-پژوهشی المپیک،شماره ی41.

.جوادی پور، م. (1390). برنامه ی راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی:طرح پژوهشی.وزارت ورزش و جوانان.فدراسیون ورزش های همگانی.

جوادی پور،م. و سمیع نیا، م. (1391). تبیین موقعیت راهبردی و ارائه­ی استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران.پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی.3(5).28-15.

چان، ال و همکاران. (2003). توسعه ی ورزش.نقل ازفریبا عسکری(1380).رساله ی دکتری تخصصی(PH.D).مدیریت و برنامه ریزی ورزشی،دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران.

حمایت طلب، ر. (1388). بررسی علل عدم رشد و توسعه­ی ورزش همگانی از دیدگاه دانش­آموزان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهرستان­های استان تهران.

خسروی، م. (1377). پایان نامه­ی کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی.

خسروی زاده، ا. (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری سلامی ایران. رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

دستغیب، ف. (1378). موانع اجتماعی-فرهنگی توسعه ورزشی بانوان. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی،دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران.

رضوی، آ. (1381). رهیاب­هایی در جهت همگانی کردن ورزش در بین جوانان.خلاصه مقالات اولین همایش علمی-کاربردی. بسط و توسعه ورزش در بین جوانان.

رمضانی خلیل آبادی، غ. (1373). بررسی انگیزه­های افراد شرکت کننده در ورزش همگانی شهر تهران.پایان نامه­ی کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت معلم تهران.

زنگی­آبادی ، ف و همکاران. (1388). تحلیل پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک­های شهری و تأثیر آن بر رضایت و استقبال شهروندان(مطالعه­ی موردی:شهراصفهان).فصلنامه­ی جغرافیا و مطالعات محیطی گروه جغرافیا.سال اول،پیش شماره­ی2.

سرمد، ز. بازرگان، ع وحجازی، ا. (1380). روش­های تحقیق در علوم تربیتی.چاپ پنجم.تهران.آگاه.

سرمد، ز. بازرگان، ع وحجازی، ا. (1385). روش­های تحقیق در علوم تربیتی.تهران.آگاه.

.شعبانی مقدم،ک. (1390). ورزش همگانی در ایران و مقایسه آن با چند کشور جهان.موانع ،راه­حل­ها و راهکار­های توسعه. رساله­ی دکتری. دانشگاه پیام نورتهران.تهران.

شفیعی، م. (1373). بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی()افراد شرکت کننده در ورزش­های همگانی شهر تهران،پایان نامه­ی کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم.

.شیری، ب. (1376). بررسی انگیزه­های شرکت کنندگان در دوی همگانی شهرداری تهران.پایان نامه­ی کارشناسی ارشد.تهران.

صانیا, ع. (1380). نحوه­ی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر انشگاه­های آزاد سراسرکشور با تأکید بر فعالیت ورزشی.حرکت.ش9.

عادلخانی، ا. واعظ موسوی، س و فراهانی، ا. (1391). سرمایه­ی فرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی(سیاستگذاری و راهکار­ها).

عطارزاده حسینی، س و سهرابی، م. (1386). توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی المپیک،سال پانزدهم،ش1(پیاپی37).

غفرانی، م. (1387). طراحی و تدوین استراتژی ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان،پایان نامه ی دکتری،دانشگاه تهران.

غفرانی، م.گودرزی، م. سجادی، ن. جلالی فراهانی، م و مقرنسی، م. (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعه­ی ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان.نشریه­ی حرکت.ش39.ص.131-107.

غفوری، ف و همکاران. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه­های جمعی.

غفوری، ف. (1382). تعیین عوامل اصلی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبرد­های ورزش در جمهوری اسلامی ایران،رساله دکتری،دانشگاه تربیت مدرس.

غفوری، ف. رحمان سرشت، ح. کوزه چیان، ه واحسانی، م. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه­های همگانی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت، ش16،ص78-57.

غفوری، ف. رحمان سرشت، ح.کوزه­چیان، ه و احسانی، م. (1383). نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبرد­های ورزش.حرکت،ش 25.ص19-5.

فتاح پور، م. هاشمی پور، ه.گندمی, ف. بیگزاده, م و مرادی, م. (1388). بررسی نقش ورزش همگانی در سلامت عمومی نوجوانان سطح کرمانشاه.

فتحی، س. (1388). تبیین جامعه­شناختی مشارکت ورزش دانشجویان،پژوهش­نامه­ی علوم اجتماعی.سال سوم.ش4.

قاسم پور، ف. غفوری، ف و نوربخش، م. (1388). میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج به ورزش همگانی،فصلنامه علوم ورزشی،ش1،ص143-123.

قره، م. (1383). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه ی آن با چند کشور منتخب جهان.چایان نامه یدکتری.دانشگاه تربیت معلم تهران.

کاشف، م. (1379). بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه­هایی برای توسعه­ی آن.طرح ملی زیر نظر دانشگاه ارومیه.

کاشف، م. (1375). وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی.دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

کاشف، م وخالدان، ا. (1383) . تحلیلی در ورزش همگانی در ایران و توصیه­هایی برای توسعه آن. خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز.

کریمی، م و باقری، ق. (1388). پژوهش نامه ی استان قم..ش5.ص20-181.

كياني، خ. (1388).  بررسی دیدگاه و علایق دانشجويان دانشگاه تهران در خصوص ورزش همگاني، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

گائینی، ع. (1387). چشم­انداز ورزش همگانی.رشد آموزش تربیت بدنی.ش28.

لهسانی زاده، ع .جهانگیری، ج وتامیان، ح. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر علاقه ی دانشجویان به ورزش با مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز،مجله ی علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز دوره ی بیست وچهارم،شماره ی2.

محمدی, س وعطارزاده حسینی, ر. (1391). تبیین نگرش وگرایش مردم کردستان به ورزش همگانی.مطالعات مدیریت ورزشی,ش16.ص112-97.

مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(1378). نظرسنجی از مردم تهران درباره طرح پیشنهادی همگانی کردن ورزش، مرکز اسناد و مطالعات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.

مظفری، م و قره، م. (1384). ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب. نشریه علوم حرکتی و ورزش، ش، 6، ص. 151-171.

مظفری، ا. الهی، ع. قره، م و پورسلطانی، ح. (1388). نظام جامع توسعه ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران.طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

معتمدین، م. مددی، ب وعسکریان، ف. (1388). توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی. پژوهش در علوم ورزشی.ش 23.

معتمدین، م. (1383). مقایسه­ی اثربخشی دو روش درمانی-ورزشی انعطاف­پذیری و پلایومتریک در بهبود عارضه­ی کیفوز(گوژپشتی) در بین دانش­آموزان پسر سال اول راهنمایی شهر اهواز.شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش.استان خوزستان.

معتمدین، م. مددی، ب و عسکریان، ف. (1388). توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی. پژوهش­ در عتوم ورزشی. ش23.

معین الدینی، ج و نعت­خواه، ع. (1391). عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی(مطالعه موردی:شهرکرمان). مطالعات شهری.سال دوم.ش3.ص178-149.

نورالخویی، ا. (1381). ورزش و جامعه.ترجمه­ی حمیدرضا شیخی.تهران.سمت.

.نورالخویی، ا. (1383). ورزش وجامعه،ترجمه یحمیدرضا شفیعی،تهران،سمت.

نیک نژاد، ف. (1375). نظر زنان تهران در مورد ورزش بانوان،مجله­ی زنان.ش30.

Age, R and  Arnold, J. (1993). The influence of parental pscychosocial factors o schoolchildrens healthـrelated phyiscal fitness.(vol 1 and 2).77

Akers, R. (1985).  Deviant behavior: a social learning approach, 3redn.wadsworth, Belmont, ca.p.67-68.

Anderssen, B. (1992).  Parental and peer influences on leisure-time physical activity in young adolescents. Research quarterly for exercise and sport.63.p.341-348.

Bandura, A. (1997).  social learning theory. prentice-hall englewood cliffs , ni .

Barrie, H and Anta,W. (2002). The polities of sports development ;development of sport of development through sport.P.200.

Blair , S.N and etal. (1993).  physical activity physical fitness , and all-cause mortality in women: do women need to be active. journal of American college of nutrition.13.p.368-371.

Coakly, J and  White, A. (1998).  Making decision :gender and sport participation among British adolscents. socialogy of sport journal.9p.20-35.

Collins,  M.F. (2002).  Sport for all as a multifaceled product of domestic and international influences.

David, C and Watt, A. (2003). sport management and administration-page 126.De Marko, T and Sidny, K. (1989).Enhancing children .S participation in physical activity .Journal of school health,59(8).p.337-340.

Hall, S. (1996). The local and global :globalization and ethnicity.in A.D.King(Ed). Culture globalization and the world system Basingstoke.U.K.Mac Milan.1996.P.40-19.

Kalliopi,S., Shilbury, D and  Christine, G. (2008). Sport Development Systems, Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. Sport Management Review, Vol. 11, p. 217-223.

Keresztes, N., Piko, B., Pluhar, Zs and  Page, R.M. (2008). Social influences of leisure time sports activity among early adolescents. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 128(1)p. 21-25.

Kissinger, D.B and  Miller, M.T. (2007). Profile of Community college Athletes in Selected Sport. Community College Enterprise, Vol. 13, Iss. 2. p. 51-65.

Lindner, K. J and Sit, C. H. P. (2006).  Situational state balances and participation motivation in youth sport: A reversal theory perspective. British Journal of Educational Psychology, Vol. 76, p. 369-384.

Marie Chan Sun, Kawthur, B. AZMUTALLY. Leisure-Time Physical Activity amongUniversity Students in Mauritius. American Journal of Health Research.

Vol. 1, No. 1, 2013. p. 1-8. doi: 10.11648/j.ajhr.20130101.11

Martindale, E  and Devlin, A.A. (1990).  Participation in College Sport. Motivational Differences. Perceptual and Motor Skills. Vol, 71(3).p.1139-1150.

Mintzberg, H.J and JAMPLE,j. (2002). Reflection on the strategy process strategic thinking ,for the next economy .sossey-bass.

Mood  F.M and  Finkenberg, M. (1994).  Participation in the Wellness Course and Attitude toward Physical Education. Perceptual and Motor Skills. Vol, 79(2).p.767-770.

Mull, R and Kathryn F. (1997). Bayless Gross M jamieson L M, Recreation sport management , Human kineics edition.

Numerato, D. (2009). The institutionalization of regional public sport in the Czech republic. International journal of sport policy, 1(1).13-30.

Orian, B. (2011). International comparisons of public engagement in culture and sport. Journal  London: DCM

                                                                              Preventive Medicine 41 (2005) .p.562– 569

Renson, R. (2002). In clusion or excusions possibilities and limitation for interaction between sport for all and elite sport .paper presented in the9th world sport for all congress-the Netherlands.

Sanderson, K., Frances, H., Russel, S and Sneryl, Ch. (2000). The economic benefitsof sport.a review,report Hong Kong sports development board,business and economic research Ltd(BERL).

Sport  England. (2004). Available on:www.sportengland.com.

Tolson, C. (1994).  Inventories and Norms for Children Attitudes toward Physical Activity. Research Quarterly for Exercise Science. Vol.7 (3).p.342-349.

Tomlinson,  J. (1991).  cultural imperialism. A critical introduction London:pinter.

Walseth, K. (2006). Young Moslim women and sport: the impact of Identity Work. Leisure studies, Vol. 25, No. 1. P. 75-94.

ABSTRACT

This study aimed to investigate check property characteristics, attitudes, motivation to exercise citizenship, and check constraints Kermanshah city popular sport disciplines of interest was performed. In this descriptive-survey method was used and Required data were collected through a questionnaire Its validity and reliability by several experts from Cronbach’s alpha (alpha = ./95) was confirmed The research population are all citizens of the city of Kermanshah. In this study the method of stratified random sampling was used Chndmrhlh Ay Kermanshah city is divided into 6 areas Nmvdh Aym And then in the 75 and the 450 questionnaires distributed among people 16 to 60 years And at the end of the data of 420 questionnaires were used for analysis. The questionnaire consists of 52 items rated by considering the characteristics and trends Jmyt Shnakhty people to exercise their motives and constraints of their participation in sport and exercise of citizenship and public participation in lifelong. In the present study, using both SPSS and LISREL of both descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. In the descriptive statistics using Mshkhsh Hay such as frequency, percentage, the charting and data analysis was And inferential statistics, Cronbach’s alpha for test reliability, Of structural equation modeling to confirm or reject hypotheses, and to evaluate the explanatory variables associated with each of the questions in the questionnaire used confirmatory factor analysis. The results showed that the gender, age, marital status sectional study them Vdramdkhanvar Vhzynh Hay family literacy rate monthly cost-sport athlete there are significant differences in the extent of their participation Drfalyt Hay Motivation is the most important public health and exercise 25% busy and not enough time to do the main obstacle to exercise continuous My Danstnd My Danstnd and 84 there is also the cost of routine The main problems of inaccessibility and lack of financial and 62 also sports some accessories as major barriers to physical activity My Danstnd. Football is also a variety of reasons, such as media coverage and excitement of the most popular sports and hiking, climbing and sports fitness and next morning Rtbh Hay Bvdh And.

Keywords: Sport, motivation, obstacles, sport, disciplines

University of Shomal

Faculty of physical education and sportsscience

A ThesisSubmitted in Partical Fullfilment of The Requirement For The Degree of Masterof sciences in physical educationand sport science Sport Management Trend

Examine the demographic characteristics, attitudes, motivations and barriers to people to participate in the exercise of citizenship sport(case study: Kermanshah city)

 

Supervisor

D.r Seyed Mohammad Hossein Razavi

Advisors

D.r Hossein Eydi

Written by

Nasibeh Almasi sefidchaqaei

 

 

Summer2014

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

76 − 73 =