بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

19,900تومان

توضیحات

فهرست مطالب 

فصل اول : مقدمه و معرفی
مقدمه 1
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
هدف کلی 7
اهداف اختصاصی 7
محدودیت های پژوهش 8
الف) حدود 8
ب) محدودیت 8
تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش 9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زیربنای نظری 2
مطالعه و بررسی تشخیص شغل 2
ویژگی های شغلی 3
نظریه اسناد به ضرورت های کار 5
الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی: 7
نظریه هاکمن و اولدهام 8
الگوی ویژگی های شغلی (JCM) 11
مولفه های ویژگی های شغلی 14
الف- تنوع مهارت ها 15
ب- هویت وظیفه 15
ج- اهمیت وظیفه 15
د- استقلال و آزادی در عمل 16
ه- بازخورد 16
پیشینه پژوهش 18
نتيجه گيري از تحقيقات انجام شده: 23

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
روش اجراي پژوهش 26
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری 26
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 26
جمع آوری داده ها 28
روايي و پايايي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه ها) 28
الف ) روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گيري : 28
ب)پايايي ابزار اندازه گيري: 29
فصل چهارم : یافته های پژوهش
توصيف ويژگي هاي فردي آزمودني هاي پژوهش 32
توصیف ابعاد سازنده متغیر های تحقیق 38
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 45
آمار استنباطی 46
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 58
حدود 66
محدودیت 66
پیشنهادهای تحقیق 67
پیشنهادات برخاسته از یافته های تحقیق 67
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 68
منابع 70

چکیده:

ویژگی های شغلی، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد. با توجه به نقش و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان استان گهکیلویه و بویراحمد بود که به علت محدود بودن جامعه تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدندN=n=112. پرسشنامه سنجش قابلیت های ویژگی های شغلی که توسط هاکمن و اولدهام در سال (1979) تهيه و تدوين شده است، و در سال 1390 روایی آن توسط دهقان تایید شده، مورد استفاده قرار گرفت. پایایی آن نیز در تحقیق حاضر 0.87 بدست آمد
یافته ها: بر اساس نتایج تمامی عوامل ویژگی های شغلی از نظر کارشناسان از اهمیت قابل قبولی برخوردار بودند و در بین این عوامل، بترتیب بازخورد، اهمیت، هویت وظیفه، استقلال و تنوع وظیفه در اولویت اهمیت قرار داشتند. همچنین تفاوت معني‌داري بين ویژگی های شغلی بر اساس سطح تحصیلات در کارکنان اداره کل ورزش استان وجود ندارد اما بين گروه با سابقه کاری 8 الی 14 سال با 15 الی 21 سال و 21 سال به بالا تفاوت معني‌داري وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از افراد متخصص در بخش مختلف اداره، ضمن انعطاف بخشی به فضای کاری، فراهم کردن محیطی که افراد احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند، فراهم کردن فرصت های زیاد برای رشد و پیشرفت، ترویج استقلال و آزادی عمل، دستیابی به انگیزه کاری بالا باعث دستیابی به شغلی شورانگیز، رسا و متنوع خواهد شد.
لغات کلیدی:
رفتار سازمانی، ویژگی های شغلی، وظیفه و اداره کل ورزش و جوانان، مدل JCM .

1.1 مقدمه

در محیط کسب و کار امروزی، تغییرات باگام های سریع به وقوع می پیوندد. سازمان ها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته و یا ازبین بروند. دنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر می یابد. یک سازمان به منظور برتری یافتن سایر سازمان ها باید منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد. کارکنان با توجه به میزان برخورداری از دانش خود، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند که باید مدیریت شده و توسعه داده شوند. از این رو منابع انسانی در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این موضوع فرایندی است پویا که سازمان را قادر می-سازد تا به سرعت با تغییرات سازگاری یابد این فرایند شامل تولید دانش جدید، مهارتها و رفتار می-شود.
امروزه روش های قدیمی اداره سازمان ها، پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف نیستند. رشته مدیریت در سراسر دنیا شاهد تغییرات پردامنه و زیربنایی شده است و از شیوه سنتی بیرون آمده و متحول شده و همه اعضای سازمان را در امور جاری مشارکت داده است. این تغییر باعث شده است که شکل های جدیدی از سازمان همانند سازمان مجازی، سازمان تخصصی، سازمان افقی و … به وجود آید. با بررسی تاریخی روند بوجود آمدن شرکت ها و سازمان های بزرگ در دهه های گذشته درمی یابیم این شرکت ها و سازمان ها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطابق پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابتی ندارند. زیرا سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگی های ناشی از آن را ندارند و برای بقاء خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را با ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را بدست آورند (رجب بیگی، 1382).
در این راستا تاکنون نظریه های متعددی مبتنی بر ویژگی های شغلی توسط صاحب نظران مطرح شده است که مفاهیم بسیاری از آنها مشترک است. به عنوان مثال نظریه دو عاملی هرزبرگ مبتنی بر نیازهای انگیزاننده و نگه دارنده و نظریه نیازهای مک کللند که مبتنی بر نیاز کسب موفقیت، نیاز کسب قدرت و نیاز تعلق می باشد، جزء نظریه های ویژگی شغل تلقی می شوند؛ زیرا هرزبرگ معتقد بود که اگر نوع شغل موجب کسب موفقیت، مسئولیت و مقام افراد گردد، میزان رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد و همچنین مک کللند معتقد بود که اگر افراد به موقعیت عالی دست یابند، عملکردهای آنها بسیار خوب می شود و مسئولیت پذیریشان افزایش می یابد (سید جوادین، 1387).
نظریه ویژگی های شغلی در طراحی مشاغل بر جنبه های رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی تأکید دارد. روش طراحی مشاغل را می توان به گونه ای انجام داد که کارکنان از شغل خود احساس رضایت داشته باشند (سید جوادین، 1387). محققان نشان دادند که ویژگی های شغل، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد (چنگ چن و فن چیو ، 2009).
از آنجایی که ورزش در کشور ما در حال تحول و رو به توسعه است، ویژگی های شغل می تواند زمینه-های مناسبی جهت فعالیت های خلاقانه در کنار ورزش میسر سازد. بنابراین از آنجایی که تربیت بدنی و ورزش به عنوان عرصه ای گسترده در جامعه، زمینه های فراوانی از اشتغال را در دل خود دارد، با توجه به نقش و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان سعی بر آن است تا با بررسی جایگاه ویژگی های شغلی گامی در این راستا برداشته شود.

2.1بیان مسأله

سازمان های امروز توان اصلی قدرت رقابتی خود را از نیروی انسانی ماهر و واجد شرایط اخذ می کنند و کارکنان علاقمند و دارای انگیزه ،سرمایه اصلی سازمان محسوب می شوند.دیدگاه مدیریتی جدید بر این نظرند که سازمان حتی در صورت برخورداری از ظرفیت های مادی و امکانات سخت افزاری فراوان،در صورت عدم بهره مندی از نیروی انسانی مناسب و کار آمد،توانمندی لازم برای تولید و ارایه خدمات در سطح قابل رقابت با سازمانهای موفق را نخواهد داشت.
بهره وری نیرو ی انسانی در سازمان به عوامل مختلفی وابسته است که یکی از این عوامل ویژگی های شغلی می باشد که عبارتست از مجموعه خصوصیات و ویژگی های که کارکنان در یک شغل داشته باشند(میر سپاسی،1380).به عبارت دیگر یکی کردن محتوای کار (وظایف، روابط، رفتارها و کارکردها، مسئولیت ها)و کیفیت مورد نیاز انجام کار رای هر شغل به گونه ای که نیازها کارکنان براورده شود.
صاحب نظران معتقدند که هر چه شغلی از نظر ویژگی ها غنی تر باشد کارکنان احساس بهتری نسبت به کار خود دارند و با انگیزه بالاتری کار می کنند(عباسپور،1382).برعکس اگر کارکنان تعریف درست و نظامندی از شغل خود نداشته باشند نارضایتی بیشتر شده و خلاقیت به کمترین حد ممکن می رسد. تاکنون نظریه های متعددی مبتنی بر ویژگی های شغلی توسط صاحب نظران مطرح شده است که مفاهیم بسیاری از آنها مشترک است. به عنوان مثال نظریه دو عاملی هرزبرگ مبتنی بر نیازهای انگیزاننده و نگه دارنده و نظریه نیازهای مک کللند که مبتنی بر نیاز کسب موفقیت، نیاز کسب قدرت و نیاز تعلق می باشد، جزء نظریه های ویژگی شغل تلقی می شوند؛ زیرا هرزبرگ معتقد بود که اگر نوع شغل موجب کسب موفقیت، مسئولیت و مقام افراد گردد، میزان رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد و همچنین مک کللند معتقد بود که اگر افراد به موقعیت عالی دست یابند، عملکردهای آنها بسیار خوب می شود و مسئولیت پذیریشان افزایش می یابد (سید جوادین، 1387).
ویژگی های شغل را می توان به عنوان عوامل مرتبط با کار و یا ویژگی هایی شامل ماهیت خود کار و مهارت های مربوط به آن، استقلال، چالش ها، محیط کار، حقوق و دستمزد، مزایا، امنیت شغلی، بازخورد، روابط بین فردی، دانش یاد گرفته شده و فرصت های رشد و ارتقا تعریف کرد (چنگ چن و فن چیو، 2009).
نظریه ویژگی های شغلی در طراحی مشاغل بر جنبه های رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی تأکید دارد. روش طراحی مشاغل را می توان به گونه ای انجام داد که کارکنان از شغل خود احساس رضایت داشته باشند (سید جوادین، 1387). محققان نشان دادند که ویژگی های شغل، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد (چنگ چن و فن چیو، 2009). ادبیات نظری غنی سازی شغلی، بارها ارتباط مثبت بین ویژگی های شغلی و نتایج رفتاری را به لحاظ تجربی تأیید کرده است (کیم، نایت، کراتسینگر، 2009).
پیش درامد ویژگی های شغلی مطالعات ترنر ولارنس بود که به دنبال آن نظریه های خاصی براساس پیشنیازهای شغلی مطرح شد و ویژگی های کار به وسیله آن تعریف شد )فاس و دیگران ، 2009) الگوی ویژگی های شغلی مانند نظریه هرزبرگ معتقد است که کارکنان هنگامی برای انجام دادن کار انگیزه دارند که احساس کنند شغلشان با ارزش بود و از چگونگی عملکرد خود بازخورد بگیرند،ولی برخلاف نظریه هرزبرگ که در آن توسه خاصی برای شغل ارائه نمی شود در نظریه ویژگی های شغلی ابعاد شغل را در طراحی شغل مد نظر قرار می دهدند(صنوبری ،1389).
بر اساس نظریه ویژگی های شغلی ،هر یک از ابعاد پنج گانه کار (گوناگونی در مهارت،اهمیت،هویت،آزادی عمل و بازخورد اجتماعی )،باعث پیدایش یک حالت روحی بخصوص در کارکنان می گردد که این حالت به نتیجه خاصی منجر می گردد. به عقیده هاکمن و الدهام ،عواملی مانند دانش و مهارت و شدت نیاز به رشد و رضایت از عوامل زمینه شغلی مانند پرداخت امنیت شغلی می تواند در پیامد های شغل موثر باشد.
نظريه ويژگيهاي شغل توسط ريچارد هاكم و اولدهام ارائه گرديد. پژوهشي كه روي ميزانهاي عيني ويژگيهاي شغل كه با خشنودي و توجه كاركنان همبسته بود (هاكم و اولدهام ۱۹۸۰ ، ۱۹۷۶) نظر پيشنهادي آنان اين بود كه ويژگيهاي معين مي تواند در رفتار و نگرشهاي مربوط به كار تأثير بگذار اما اين ويژگيها همه كاركنان را با مشاجره تحت تأثير قرار نمي دهد.
ويژگيهاي اصلي شغل به وسيله هاكمن و اولدهام به شرح زير تعريف شده است:
۱. تنوع مهارت: به وسعتي كه كارگران از مهارتها و تواناييهاي مختلف در يك شغل استفاده ميكنند. يك شغل بيشتر چالش برانگيز، يك شغل معني دار خواهد بود.
۲. هويت وظيفه: يكپارچگي شغل يعني اينكه آيا آن شامل انجام يك واحد كامل كاري يا تكميل يك محصول ميشود يا فقط شامل يك جزء از يك محصول در خط توليد.
۳. اهميت وظيفه: اهميت يك شغل براي زندگي و رفاه همكاران يا مصرف كنندگان. براي مثال مكانيك يك هواپيما در زندگي انسانهاي بسياري تأثير دارد بنابراين چنين شغلي بسيار پراهميت تر است تا اشتغال در شغل كارمندي دفتري ادارات پست.
۴. اختيار: ميزان استقلال كاركنان در برنامه ريزي و سازماندهي كار.
۵. بازخورد: ميزان اطلاعات دريافتي كاركنان درباره اثربخشي و كيفيت عملكرد شغلي خويش. بر اين اساس مشاغل ميتوانند براي به حداكثر رساندن اين ويژگيها با روشي كه هرزبرگ ارائه داده است به شرح زير، دوباره طراحي شوند.
– تركيب نمودن وظايف كوچك و تخصصي به واحدهاي بزرگتر. اين عامل سبب افزايش تنوع مهارت و هويت وظيفه مي‌گردد.
– مرتب كردن وظايف به واحدهاي كاري معني دار و طبيعي براي مسئول ساختن فرد در قبال واحد داراي هويت كه اين عامل هويت و اهميت وظيفه را افزايش ميدهد.
– دادن مسئوليت به افراد براي رفتار مستقيم با مراجعان و يا مصرف كننده نهايي كه اين عامل تنوع مهارت، اختيار و بازخورد را افزايش ميدهد.
-دادن اختيار،‌ مسئوليت و نظارت بر وظايف شغلي به كاركنان،‌ اين عامل تنوع مهارت،‌هويت وظيفه و اختيار را افزايش ميدهد.
– مهيا نمودن شرايطي براي كاركنان كه به طور منظم ياد بگيرند كه چگونه ميتوانند شغل خود را بهتر انجام دهند. كه اين عامل بازخورد را افزايش ميدهد.
لذا جایگاه ویژگی های شغلی با برخورداری مولفه هایی نظیر، تنوع مهارت، هويت وظيفه ، اهميت وظيفه، اختيار و بازخورد در ادارات کل تربیت بدنی استان که به عنوان نهاد های اصلی ورزش در کشور ایران می باشند و با توجه به نقشی که در اشتغال زایی و ایجاد سطح ارتقاء سلامت جامعه دارد، اهمیت بسزایی پیدا می کند. با این وجود تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه بررسی ویژگی های شغلی ( در سازمان های ورزشی ) در داخل کشور اجرا نشده است. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا ویژگی های شغلی در بهبود رفتارهای کاری کارکنان و نقش آن در سایر مسائل کاری موثر واقع خواهد شد؟ همچنین آیا بین برخی از ویژگی های جمعیت شناختی با قابلیت های ویژگی های شغلی تفاوتی وجود دارد؟
3.1 اهمیت و ضرورت پژوهش
تغییر و تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصه های علمی و فنی و چالش های پی در پی نظام اقتصادی- اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش فقر و بیکاری موجبات توجه عمیق تر سیاست-گزاران و اندیشمندان را به مفهوم کارآفرینی فراهم کرده است، تا آنجایی که آخرین الگوی توسعه را مبتنی بر کارآفرینی قلمداد کرده اند ( احمدپور دریانی، 1386).
از طرفی هم با توجه به نقش کلیدی سازمان های صنعتی که هر گونه رشد و توسعه در این بخش تأثیرات مستقیمی را در دیگر حوزه ها به همراه داشته و می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه محسوب گردد و از آنجایی که ادارات کل ورزش و جوانان یکی یکی از سازمانهای خدماتی پایه در روند توسعه نشاط و و اجتماعی هر جامعه محسوب می گردد پرداختن به مسایل این گونه سازمان ها دارای اهمیت ویژه ای بوده و می تواند نتایج مهمی به همراه داشته باشد .
يكي از مسائلي كه در هر سازمان از اهميت بالايي برخوردار است ویژگی های كاركنان در واحدهاي مختلف‌ (خدماتي، صنعتي و توليدي) مي باشد و عملكرد اين افراد در مسير پيشرفت فعلي به آينده آن جامعه نقش حياتي ايفا مي كند با توجه به اينكه طبيعت ویژگی های كاركنان در يك سازمان و نيازمنديهاي شغل، اهداف و ماموريت هاي سازمان و باورهاي موجود سازمان به رفتارها و خصوصیات روان شناختی و ویژگی های شغلی این افراد در سطح سازمان افراد لازم است که این خصوصیات و ویژگیها شناخته شود و در عین حال چگونگی ارتباط انها با به نوع شغل ،کارکنان ، مشتری (ارباب رجوع) و …… افراد مورد تحقیق قرار گيرد. از جمله این ویژگیها می توان به ویژگی های شغلی ونیز میزان توجه انها به بهره گیری از دانستن این ویژگی ها اشاره کرد بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد می باشد.
در نتیجه انجام این پژوهش برای ارتقاء هر چه بهتر مدیریت مدیران سازمان های ورزشی و توسعه مسير پيشرفت کارآمد در ادارات و نهاد های ورزشی کشور ضرورت پیدا می کند.

4.1 اهداف پژوهش

هدف کلی
هدف اصلی پژوهش تعیین ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد براساس مدل JCM می باشد.
اهداف اختصاصی
1. تعیین تفاوت میانگین ها در عامل تنوع وظیفه .
2. تعیین تفاوت میانگین ها در عامل هویت وظیفه.
3. تعیین تفاوت میانگین ها در عامل اهیمت وظیفه.
4. تعیین تفاوت میانگین ها در عامل استقلال .
5. تعیین تفاوت میانگین ها در عامل بازخورد.
6. اولویت بندی عوامل پنج گانه ویژگی های شغلی.
7. تعیین تفاوت ویژگی های شغلی بر اساس سابقه کار
8. تعیین تفاوت ویژگی های شغلی بر اساس سطح تحصیلات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 9 =

شناسه محصول: d1546 دسته: برچسب: , ,