بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

59,000تومان

توضیحات

چکیده

 

نظا م بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکز گرا است ، در چند سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند . در این تحقیق ضمن ارایه تعریفی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است .

سپس آموزش و پرورش یه عنوان یکی از دستگاه های که سیاست بودجه ریزی عملیاتی در آن می بایست اجرا شود مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود در پیاده سازی این روند و رتبه بندی این عوامل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته ، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ؛ در قالب شاخص های محیطی ، فنی مهارتی و انسانی ؛ با 7 سئوال پژوهشی  مورد پرسش قرارداده است ، و میزان و سهم ایجاد مانع هریک از این عوامل در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اندازه گیری شده است . و سه اولویت اصلی هر یک از این گویه ها جهت رتبه بندی تعیین شد ه است .

اطلاعات به شکل سرشماری از کلیه کارشناسان برنامه و بودجه آموزش و پرورش استان زنجان از طریق پرسشنامه ی تنظیمی تحصیل سپس با کمک نر م افزار spss به دو صورت توصیفی و اسنتباطی ( رگرسیون چند گانه  ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتیجه بدست آمده نشان می دهد هرسه عامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی از موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند که مهمترین عامل در بین این سه عامل, عامل انسانی می باشد .

در بین عوامل محیطی ، نوع نظام و شرایط سیاسی بزرگترین مانع محسوب شده است و در بین عوامل فنی و فرایندی عدم استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بزرگترین مانع محسوب شده است . و در بین عوامل انسانی   عدم وجود تخصص و مهارت از سایر گویه های تعریف شده بیشترین اولویت را برای ایجاد مانع به خود اختصاص داده است .

در پایان با اریه پیشنهاداتی جهت کاهش این موانع ارایه شده است . و برای تممیم پذیری یافته های این تحقیق پیشنهاداتی برای محقیقین آینده ارایه شده است که امید موفقیت را پیشاپش بر ای محقیقن عزیز خواهانم  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1 –  بیان مسئله :

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی وعدم شفافیت می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است ، از آن جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

پرداختن به بودجه ريزي عملياتي از برنامه چهارم به صورت جدي در ماده 138 ديده شده و در ماده 144 نيز بر تخصيص منابع مالي به فعاليت ها بر اساس اين نوع بودجه ريزي تاكيد شده است ضمن آنكه در لايحه مديريت خدمات كشوري نيز بودجه ريزي عملياتي به طور كامل ديده شده است.(علیر ضا فتحی )

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

از سال 1381 بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

 

 • ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .
 • عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .
 • میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .
 • تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .
 • بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

 

در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

 

 

 

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده   ……..       1

1-1 بیان مسئله     ….       2   

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق  ….             

1-3- اهداف تحقیق   ……..                       

1-4-  هدف کاربردی     ……..                

1-5- سئوالات تحقیق     ……..                             

1-6- متغییرهای تحقیق     …….            

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش    

2-1- تعاریف و مفاهیم بودجه   ………         

2-2- بودجه ریزی    …….                   

2-3- بودجه بندی     ……                   

2-4- تاریخچه بودجه     …….                       

2-5- تاریخچه بودجه در ایران    …….                 

2-6- سیر تکوین بودجه     …….                                 

2-7- نحوه بودجه نویسی ( بودجه ریزی )   …..                

2-8- انواع روش های بودجه بندی    ….                  

2-9- انواع روش های آماده سازی بودجه    ……                               

2-10- نارسایی های بودجه بندی      ….                            

2-11- مشکلات بودجه ریزی عملیاتی   ……            

2-12- انواع بودجه بندی از لحاظ تکنیک بودجه ریزی  ……             

2-13- سیکل بودجه در ایران    ……                     

2-14- بودجه ریزی عملیاتی ، اهداف و مزایای آن   ….                      

2-15- تحقق بودجه ریزی عملیاتی    ………                  

2-16- برنامه   ……..                     

2-17- فلوچارت مراحل چهار گانه بودجه   ……               

2-18- نظام جدید طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت  …….               

2-19- نقش قوه مقننه   ….     

2-20- پیشینه مطالعات در خارج از کشور   ……..          

2-21- تجربه ی برخی دانشگاه های خارجی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی  ..              

2-22- تجربه ی سایر کشور ها در تدوین شاخ های عملکردی بودجه ریزی آموزشی ..       

2-23- پیشینه ی مطالعات در داخل کشور   ………        

2-24- جنبه ی جدید بودن و نوآوری در تحقیق   ……            

2-25- مدل تحلیلی تحقیق    ……        

فصل سوم : متدلوژی یا روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه   ……..                 

3-2- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها   ……..   

3-3- جامعه آماری و نمونه گیری    ………       

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها    …….        

3-5- روایی و پایایی تحقیق   …….          

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4- تجزیه و تحلیل و نمودارهای مربوطه   …….        

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه    …..   

5-2- نتایج آژمون پرسش ها    ………       

5-3- نتیجه گیری کلی    …….                  

5-4- پیشنهاد ها    ………                            

5-5 پیشنهاد به محققین آینده    ……..            

5-6- محدودیت های تحقیق   ………           

پیوست ها   …….

پیوست الف : فرم های مورد استفده در بودجه ریزی   ……

پیوست  ب : نمونه پرسشنامه     ……..

پیوست  ج : محاسبات   ……..

منابع فارسی    …….

منابع انگلیسی    ….

چکیده انگلیسی    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی :

 • آذر عادل و مومنی ، منصور ، 1383 ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت ، جلد 1و 2
 • پناهی ، علی ، 1383، بودجه ریزی عملیاتی ( مفاهیم و الزامات ) ، مجلس و پژوهش ، شماره 47
 • پناهی ، علی ، 1386 ، بودجه ریزی عملیاتی در نظریه و عمل . مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • حبیب پور ، کریم ، صفری ، رضا ، 1388 ، راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی ، موسسه راهبرد پیمایش
 • حسن آبادی ، محمد و نجار صراف ، علیرضا ، 1386 ، مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • حسن آبادی ، محمد و نجار صراف ، علیرضا ، 1387، نیم قرن تجربه آمریکا در نظام های بودجه ریزی عملیاتی ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • حسن آبادی ، محمد و نجار صراف ، علیرضا ، 1389، کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • حسینی عراقی ، سید حسین ، آقاجانلو ، یحیی، 1382، حسابداری دولتی ، انتشارات دانشکده امور اقتصادی
 • دلاور ، علی ، 1374، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، انتشارات رشد
 • رونق ، یوسف 1387، طراحی شغل ، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ، انتشارات فرمنش
 • رهنمای رود پشتی ، فریدون ،1387 ، حسابداری مدیریت راهبردی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • رهنمای رود پشتی ، فریدون ، جلیلی ، محمد ، 1388، هزینه یابی هدف ( مبتنی بر ارزش آفرینی ) ، انتشارات ترمه
 • زاهدی ، شمس السادات ، 1381 ، تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها ، دانشگاه علامه طباطبایی
 • سعادت ، اسفندیار ، 1380 ، مدیریت منابع انسانی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )
 • سکاران ، اوما ، 1385 ، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه ، محمد صائبی و محمود شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 • شباهنگ ، رضا ، 1389 ، حسابداری مدیریت ، مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی
 • عزیزی ، غلامرضا ، 1385 ، فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی ( براساس نظام آمارهای مالی دولت ) ، انتشارات شهر آشوب
 • فرزیب ، علیرضا ، 1381 ، بودجه ریزی در ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • فرزیب ، علیرضا ، 1384 ، نظام بودجه ریزی نوین در ایران ، شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ وهنر
 • فروزنده دهکردی لطف اله ، 1389 ، مدیریت استراتژیک ، دانشگاه پیام نور
 • قادری ، محمد رضا ، 1385 ، بودجه ریزی نوین دولتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • قانون محاسبات عمومی ، 1366
 • قانون مدیریت خدمات کشوری ، 1386
 • کردبچه ، محمد ، 1385 ، نظام بودجه ریزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • کردبچه ، محمد ، 1384 ، جزوه آموزشی بودجه ریزی عملیاتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سابق ) ص1تا ص70
 • مجموعه مقالات کنفرانس اول تاچهارم بودجه ریزی عملیاتی در ایران
 • محمودی ، فاطمه ، 1385 ، بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در سازمان هوا شناسی کشور و ارایه راه کاره های لازم جهت کاهش موانع ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • مدنی ، داوود ، 1384 ، مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی ، موسسه انتشاراتی دانش پژوهان فردا
 • منصور فر ، کریم ، 1384 ، روش های آماری ، انتشارات دانشگاه تهران
 • موسی خانی ، مرتضی ، منشی زاده ، مسعود ، 1380، بودجه ، دانشگاه آزاد قزوین
 • حسینی ، سید محمد کریم ، 1390 ، بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی استان قزوین و ارایه راه کارهای لازم جهت کاهش موانع ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • مهدوی ، عبدالمحمد ، 1385، تدوین بودجه عملیاتی برای دستگاه های دولتی اجرایی استان کرمان
 • عربی ، محسن .نوری ، منصور ، 1389 ، کنترل و تنظیم بودجه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علامه طبرسی
 • ورمزیار ، حسن ، 1381 ، الگوی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی
 • عباسی ، ابراهیم ، 1390 ، مروری بر عملکرد حساب ذخیره ارزی طی برنامه سوم توسعه . دو فصل نامه برنامه و بودجه شماره 106
 • اردکانی ، سعید و همکاران ، 1389، بودجه ریزی عملیاتی و چالش های آن در ایران . مجله حسابدار رسمی ص 141تا ص 146
 • امیری ، مجتبی ، و همکاران 1389، چالش ها ، موانع و ساز و کارهای نظام بودجه ریزی در آموزش عالی : مطالعه موردی : دانشگاه تهران . بررسی حسابداری و حسابرسی ، دوره 17 ، شماره 59 ، بهار 1389 ، از ص 3 تا 16 .
 • کاظمی ، زهره ، احمد کیا دلیری ، علی اصغر ، 1386 ، DEA روشی برای بودجه ریزی عملیاتی بیمارستانی
 • طاهری ، الهه ، ارسلان ، علیرضا ، 1388 ، ” آنالیز استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهاد دانشگاهی یزد ، با استفاده از روش ماتریس SWOT
 • ساکتی ، پرویز ، سعیدی ، احمد ، 1385 ، پیشنهادی برای بودجه ریزی دانشگاهی بر مبنای عملکرد .
 • ساکتی ، پرویز ، سعیدی ، احمد ، 1387 ، چالش ها و راهکارهای بکارگیری شاخص های عملکردی در بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های دولتی ایران .
 • ابراهیمی ، سعید و همکاران ،1388 ، بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری اصفهان ( با استفاده از روش ماتریس SWOT) .
 • موسوی ، سید جمال الدین ، مقدم بذر افشان ، 1388 ، بودجه ریزی هوشمند .
 • ویانچی ، امیر ، 1386، بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه اقتصاد سلامت
 • یاسینی ، محمدعلی 1387 ، بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان حفاظت محیط زیست .
 • ساعی ، ارسی ، ایرج ، 1389، مهارت های نوشتاری در علوم اجتماعی ، انتشارات بهمن برنا

 

منابع لاتین

 • Gack,R,2003,From program to performance Budgeting ;Accounting and Management.
 • Greg Hager,2001,performance, Based Budgeting ; concepts and Examples.
 • Kingsley< Gordon <Reflecting on Reform and the scope of public Administration “public administration Review “ 56(2) 1997
 • Perm chanda, 1983. Government Budgeting and Expenditure contol, Teory and practice , IMF, Washington
 • Petrei, HumberT 1998, to budget and control ,inter American Development Bank, Washington DC
 • Tomas cook , 2007 . performance – Based Budgeting for North Carolina public Transportation system
 • Yong , RD , 2003 , performance budget system, World Bank , 2003 . public sector , performance Budgeting :Beyond Rhetoric
 • Khademizare,T.Allheldary.2010, AFuzzy Expert System for the Assessment and Budget Allocation Using Fuzzy ANP Approach : No. 15<Bokharest & Yazd Unlverslty
 • Institute of leadership & management “ilm” super series . Budgeting for Better performance .fourth edition

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

93 − = 86