بررسی و شناخت موثرترین ابزارهای ارتباطات بازاریابی

19,900تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کليات تحقيق
مقدمه
1-1- بيان مسأله
2-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
3-1- گزاره هاي تحقيق
4-1- فرضيه هاي تحقيق
5-1- هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار
1-5-1- هدف کلي
2-5-1- اهداف فرعي
6-1- روش تحقيق
7-1- روش نمونه گيري و تخمين حجم نمونه
8-1- روش تحليل داده ها
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقيق

فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه
1-2-)مروري بر مباني بازاريابي
1-1-2)مفهوم بازاريابي
2-1-2)تعريف بازاريابي
3-1-2) مديريت بازاريابي
4-1-2) فلسفه هاي مديريت بازاريابي
5-1-2)ديدگاه هاي مختلف بازاريابي
6-1-2)هدف هاي نظام بازاريابي
7-1-2)اجزاء بازاريابي
8-1-2) عناصر استراتژي هاي بازاريابي
9-1-2)وظايف بازاريابي
2-2)آميخته هاي بازاريابي
1-2-2) وظايف آميخته هاي بازاريابي
2-2-2)انواع بازاريابي
3-2-2) بازاريابي خدمات
3-2) ارتباطات و ترويج
1-3-2) مقدمه
2-3-2) اهميت ارتباطات بازاريابي
3-3-2) تعريف ترويج
4-3-2) هدف هاي ترويج
5-3-2) آميخته ترويج
6-3-2)ايجاد آميخته ترويج
7-3-2) مخاطبين هدف
8-3-2) انتخاب يك پيام
9-3-3) انتخاب رسانه
10-3-2)تعيين بودجه آميخته ترويج
11-3-2) فرآيند تأثير گذاري بر روي مشتريان
12-3-2) تركيب بهينه آميخته ترويج
13-3-2) شناخت ماهيت هر يك از ابزارهاي ترويجي
14-3-2)عوامل موثر در تعيين تركيب عناصر ترويجي
15-3-2) روش هاي تبليغات
17-3-2) آميخته ترفيع و اهميت مدل ارتباطات يکپارچه بازاريابي
18-3-2) اهداف ارتباطات يکپارچه بازاريابي
19-3-2) ابزارهاي نظام ارتباطات يکپارچه بازاريابي
20-3-2) بودجه ي ارتباطات يکپارچه بازاريابي
21-3-2) مدل سازي ارتباطات يکپارچه بازاريابي
4-2) رفتار مصرف کننده
1-4-2) تصميم گيري خريد
2-4-2) فرآيند تصميم گيري خريد
3-4-2) انواع تصميم گيري مصرف کننده
4-4-2) انواع ريسک
5-4-2) فرآيند تصميم گيري خريداران تجاري
6-4-2) فرآيند ارزيابي مصرف کننده
7-4-2) انگيزه هاي رفتار خريدار
5-2) شناسايي و هدف گيري مشتريان
1-5-2) مقدمه
2-5-2) مفهوم تقسيم بازار
3-5-2) هدف از تقسيم بازار
4-5-2) رابطه بين تقسين بازار و هزينه هاي آن
6-2) پيشينه تحقيق
1-6-2) پيشينه تحقيق در ايران
2-6-2)پيشينه تحقيق در خارج از كشور
7-2) بررسي چهار چوب هاي نظري موجود
5-7-2) چهار چوب نظري تحقيق 9

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
1-3- مساله تحقيق
2-3- اهداف تحقيق
3-3- نوع روش تحقيق
4-3- جامعه آماري
5-3- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
6-3- ابزار گردآوري اطلاعات
7-3- روايي و پايايي پرسشنامه
8-3- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
9-3- قلمرو موضوعي ، زماني و مکاني تحقيق

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
1-4- آمارتوصيفي اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
2-4- آزمون نرمال بودن متغير ها ( آزمون کولموگوروف – اسميرنوف، KS )
3-4- بررسي پايايي تحقيق
4-4- تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي
5-4- رتبه بندي گزينه ها با استفاده از روش Topsis
6-4- جمع بندي

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
1-5- بحث در مورد يافته هاي تحقيق
2-5- نتايج حاصل از آزمون فرضها يا سوالات پژوهش
3-5- پيشنهادها براي تحقيقات آتي
4-5- جمع بندي
منابع 115

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 1-2: ابزارهاي ارتباطات بازاريابي
جدول2-2: تشريح مدل مفهومي تحقيق
جدول4-1 . ويژگي‌هاي جمعيت شناختي
جدول 4-2 آمار توصيفي مربوط به فرضيه هاي پژوهش
جدول 4-3 آزمون نرمال بودن سوالات فرضيه ها ( آزمون کولموگوروف – اسميرنوف )
جدول4-4- ضريب آلفاي کرونباخ 29 سوال
جدول4-5- ضرايب آلفاي کرونباخ براي هر سوال پرسشنامه
جدول 4-6 آمار توصيفي مربوط به فرضيه اول
جدول 4-7 آزمون t مربوط به فرضيه اول
جدول 4-8-آمار توصيفي مربوط به ارزيابي فروش شخصي با تصميم خريدار
جدول 4-9-آزمون t مربوط به ارزيابي عملكرد مالي شرکت
جدول 4-10-آمار توصيفي مربوط به پيشبرد فروش با تصميم خريدار
جدول 4-11-آزمون t مربوط به پيشبرد فروش با تصميم خريدار
جدول 4-12-آمار توصيفي مربوط به روابط عمومي با تصميم خريدار
جدول 4-13-آزمون t مربوط به روابط عمومي با تصميم خريدار
جدول 4-14-آمار توصيفي مربوط به بازاريابي مستقيم با تصميم خريدار
جدول 4-15-آزمون t مربوط به بازاريابي مستقيم با تصميم خريدار
جدول 4-14-آمار توصيفي مربوط به شهرت با تصميم خريدار
جدول 4-15-آزمون t مربوط به شهرت با تصميم خريدار
جدول 4-12-آمار توصيفي مربوط به باني گري
جدول 4-13-آزمون t مربوط به روابط عمومي با تصميم خريدار
جدول1: ماتريس تصميم گيري
جدول 2 : ماتريس تصميم گيري
جدول3 : ماتريس بي مقياس
جدول 4 : ماتريس بي مقياس وزين
جدول5 : ايده آل مثبت و ايده آل منفي هر شاخص
جدول 6 : رتبه بندي گزينه ها 71

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شكل 1-2: چرخه ابزارهاي ارتباطي شركت
شكل 2-2: ابزارهاي ارتباطات در جهت رسيدن به مشتريان هدف
شكل 3-2: رويكرد كل نگر به ارتباطات بازاريابي
شكل 4-2: ابزارهاي ارتباطات بازاريابي
شكل 5-2: چهارچوب نظري تحقيق
شکل 4-1 نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
شکل 4-2 نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصيلات
شکل 4-3 توزيع فراوني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه فعاليت در سازمان
شکل 4-4 توزيع فراوني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر عنوان شغلي
شکل 1. معيارهاي درگير در ارزيابي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي
نمودار1: رتبه بندي گزينه ها
شکل 1. معيارهاي درگير در ارزيابي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي
نمودار1: رتبه بندي گزينه ها

مقدمه

رايج ترين تعريف آميخته بازاريابي به منظور جايگاه يابي شايسته در بازار هدف عبارت است از: عرضه ي محصول مناسب، در محل مناسب با قيمت مناسب و در زمان مناسب Dibb Wensley,2002; Kimuli, 2006;) Mason,2007;Ambler,2000). جهت نيل به اين منظور استفاده از ابزارهاي ارتباطات بازاريابي مناسب و اثر بخش نقش حياتي در تحقق راهبرد (هاي) بازاريابي بنگاه ايفا مي کند( Blattberg,et. Al,1989; 1995 Kustin, 2004;). وظيفه ي برقراري ارتباط موثر با مشتريان و جامعه ي هدف در يک بنگاه اقتصادي را واحد بازاريابي مي باشد. مدل مناسب ارتباطات يکپارچگي بازاريابي با ترکيب معيني از عناصري مانند تبليغات غير شخصي، عوامل ارتقاٍ فروش، روابط عمومي و فروش حضوري، تمهيدي مناسب براي نيل به اهداف تبليغاتي و بازاريابي بنگاه است(Kotlr, 2003:236; Blech, 2001:47) به بيان بهتر تغيير هاي تصميم در قالب مدل هاي متفاوت ” ارتباطات يکپارچه بازاريابي ” چارچوبي فراهم مي کنند که بنگاه وسيله ي ان ها برنامه هايي را براي فعاليت هاي ترفيعي خود در بازار توسعه دهد (Duncan, 2002) . بدين ترتيب دو دسته کاربرد براي به کارگيري ابزارهاي ارتباطات بازاريابي متصور است؛ يکي تصميم گيري در خصوص جايگاه يابي محصولات و خدمات جديد در بازار و ديگري سنجش و ارزيابي استراتژي هاي ترفيعي موجود (Almquist, 2007; Ehrenberg Brand, 2000; Esopo). که در مورد اخير به دنبال کاهش هزينه هاي ترفيع و افزايش اثر بخشي آن ها مي باشيم.

بيان مسأله

در دنياي پر رقابت کنوني که در آن شرکت ها در بدست آوردن سهم بازار حداکثر تلاش را از خود نشان مي دهند؛ استفاده صحيح از ابزارهاي ارتباطات بازاريابي يک مزيت رقابتي براي شرکت ها به حساب مي آيد. از طرفي چنانچه اين مسآله از سوي شرکت ها ناديده انگاشته شود، باعث اتلاف منابع وبه دنبال آن افزايش هزينه هاي بازاريابي مي شود که در نهايت به ناکار آمدي در بدست دادن سهم بازار منتهي خواهد شد
با توجه به اينکه در شرکت هاي بيمه اي شاهد هزينه هاي بالاي بازاريابي، اتلاف منابع، و ناکارآمدي در بدست آوردن سهم بازار مورد انتظارهستيم دلايلي بر وجود اين مسآله داريم که در شرکت هاي بيمه اي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي به در ستي شناسايي و رتبه بندي نشده و منجر به اتلاف منابع و افزايش هزينه ها گشته است و چنانچه اين مسآله به موقع بررسي و رفع نگردد موجبات به خطر افتادن وضعيت رقابتي شرکت هاي بيمه اي را فراهم خواهد آورد.
لذا لازم مي دانيم که ابزارهاي ارتباطات بازاريابي را در شرکت هاي بيمه اي رتبه بندي کنيم تا از اتلاف منابع جلوگيري به عمل آوريم و به نبال کاهش هزينه ها باشيم.

اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

شناخت و رتبه بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي براي شرکت هايي که مي خواهد بقا، رشد و سود آوري داشته باشند امري ضروري است. چنانچه اين امر توسط شرکت ها ناديده گرفته شود منجر به افزايش هزينه ها، اتلاف منابع، از دست دادن سهم بازار و در نتيجه به خطر افتادن وضعيت رقابتي مي شود.
با انجام اين تحقيق مي توان ميزان اهميت هر يک از عوامل ارتباطات بازاريابي را در شرکت هاي بيمه اي شناسايي کرده تا بتوان با هزينه کمتر مشتري بيشتري را جذب نمود و از اتلاف منابع و افزايش هزينه هاي بازاريابي جلوگيري به عمل آورد که نهاياً باعث بهبود وضعيت رقابتي شرکت هاي بيمه اي خواهد شد. بنابراين رتبه بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي از منظر رفتار مصرف کننده در شرکت هاي بيمه اي ضروري به نظر مي رسد.
گزاره هاي تحقيق:
پرسش هاي اصلي و فرعي
1-ابزارهاي ارتباطات بازاريابي در شرکت هاي بيمه اي کدامند؟
2-رتبه بندي تاًثير ابزارهاي بازاريابي بر تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي چگونه است؟

فرضيه هاي تحقيق

1- آيا تبليغات با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي رابطه دارد؟
2-آيا فروش شخصي با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي رابطه دارد؟
3- آيا پيشبرد فروش با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي رابطه دارد؟
4- آيا روابط عمومي با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي رابطه دارد؟
5- آيا آيا بازاريابي مستقيم با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي رابطه دارد؟
6- آيا شهرت با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي رابطه دارد؟
7- آيا باني گري با تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي رابطه دارد؟

هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار

هدف کلي
هدف کلي اين تحقيق شناخت موًثرترين ابزارهاي ارتباطات بازاريابي مي باشد که بر روي تصميم خريدار در شرکت هاي بيمه اي تاًثير مي گذارد.
اهداف فرعي
1- احصا ابزارهاي بازاريابي.
2- رتبه بندي تاًير ابزارهاي ارتباطات بازاريابي با توجه به شاخص هاي تعيين الويت.

شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقيق

بازاريابي: بازاريابي يک فرآيند اجتماعي بازاريابي است که به وسيله آن، افراد و گروه ها، نيازهه و خواسته هاي خود را از طريق توليد، عرضه و مبادله کالا هاي مفيد و با ارزش با ديگران، تاًمين مي کنند(کاتلر،1385:9).
ابزارهاي ارتباطات بازاريابي: ابزارهاي ارتباطات بازاريابي عبارتند از آميخته اي خاص از تبليغات، فروش شخصي، پيشبرد فروش، روابط عمومي، و بازاريابي مستقيم که يک شرکت استفاده مي کند تا اهداف بازاريابي و تبليغاتش را دنبال کند(Rajagopal،2007:437).
به بيان ديگر، ابزارهاي ارتباطات بازاريابي پيوند ارتباطي بين فروشندگان و خريداران مي باشند تا اهداف تاًثير گذاري، آگاهي دادن، يامتقاعد کردن يک مشتري بالقوه جهت تصميم خريد را دنبال کنند (Kurtz،2010). در حقيقت ارتباطات بازاريابي سعي دارد که به مردم نشان بدهد که کالاي مورد نظر چگونه يک مشکل را حل مي کند و يا نيازي که آن ها دارند را ارضا مي کند(Khopper et at.2006).
اين مفهوم به شرکت ها کمک مي کند تا روش هاي ناسب و موثر ارتباط و تماس با مشتريان، همچنين ساير ذينفعان همانند کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه، سرمايه گذاران و ساير موًسسات مرتبط را مورد شناسايي و استفاده قرار دهند(بيرانوند،1389:63).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و شناخت موثرترین ابزارهای ارتباطات بازاریابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

35 − 29 =