بررسی چرخه مديريت دانش با رويکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانير

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنوان

فصل اول
1-1 مقدمه……..
1-2 بيان مسأله پژوهش…………
صفحه

3
4
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش……….. 5
1-4 اهداف پژوهش…… 6
1-5 سوال هاي پژوهش……….. 7
1-6 فرضيه هاي پژوهش………. 7
1-7 مدل تحليلي تحقيق……….. 8
1-8 چارچوب نظري تحقيق….. 10
1-9تعريف عملياتي متغرها ….. 11
1-10 قلمرو پژوهش…. 12
فصل دوم
2- 1مقدمه…….. 13
2-2 مديريت دانش چيست…… 14
2-3 تاريخچه…. 15
2-4 تعاريف مديريت دانش…… 19
2-5 تعريف مفاهيم و اصطلاحات مرتبط……… 22
2 -5-1 داده………. 22
2-5-2 اطلاعات…. 23
2-5-3 دانش………. 23
2-6 انواع دانش……….. 24
2-6-1 دانش صريح………… 24
2-6-2 دانش ضمني………… 25
2-7 چرخه دانش………. 27
2-8 چرخه سيستم مديريت دانش…….. 28
2-9 اهداف مديريت دانش …… 29
2-10 نياز به مديريت دانش…… 31
2-11 روش هاي مديريت دانش……….. 31
2-12 الزامات سيستم هاي مديريت دانش…….. 32
2-13 مزاياي مديريت دانش….. 34
2-14 منافع مديريت دانش……. 35
2-15 برنامه هاي مديريت دانش و روند توليد دانش… 38
2-16 آموزش مديريت دانش…. 39
2-17 نقش دانش در مديريت دانش….. 40
2-18 نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش……….. 41
2-19 منابع دانش………. 44
2-20 دسته بندي ابزارهاي مديريت دانش…….. 44
2-21 اصول مديريت دانش…… 46
2-22 اجراي مديريت دانش….. 48
2-23 چالشهاي پيش روي مديريت دانش…….. 51
2-24 اهميت و ضرورت دانش در سازمانهاي دولتي… 52
2-25 مزاياي سازمان متاثر از مديريت دانش…. 54
2-26 موانع استقرار مديريت دانش در سازمانها……….. 56
2-27 چارچوبي براي مديريت دانش در سازمانهاي دولتي……. 58
2-28 پيشنهادهايي در زمينه استقرار سيستم مديريت دانش…… 59
2-28-1 حوزه منابع انساني………. 59
2-28-2 حوزه ساختار سازماني…. 60
2-28-3 حوزه فرهنگ سازماني .. 61
2-28-4 حوزه فناوري اطلاعات …………. 61
2-28-5 حوزه فرآيندها … 62
2-28-6 حوزه عوامل برون سازماني ….. 62
2-29 راهكارهاي لازم جهت استقرار مديريت دانش در سازمان …….. 63
2-30 چه گروهي عهده دار مديريت دانش در سازمان مي باشند …….. 64
2-31 ارزيابي اثربخش مديريت دانش …………. 66
2-32 موافقان و مخالفان مديريت دانش در سازمانهاي دولتي …………. 66
2-33 سوابق تحقيقاتي …………. 67
2-34 شركت مادر تخصصي توانير……. 71
2-35 صنعت برق و مديريت دانش…… 72
2-35-1 هدف ….. 73
2-35-2 استقرار سيستم مديريت دانش در شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه……….. 75
2-35-3 وظايف كارشناس مسئول مديريت دانش در توانير ……… 78
فصل سوم
3-1 مقدمه ……. 82
3-2 روش تحقيق …….. 82
3-3 جامعه و نمونه آماري ……. 84
3-4 نمونه و روش نمونه گيري ……….. 84
3-5 روش گردآوري اطلاعات ………… 86
3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات ……….. 86
3-7 روايي يا اعتبار پرسشنامه …………. 88
3-8 پايائي يا اعتماد پرسشنامه …………. 88
3-9 روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات ……. 90
فصل چهارم
4-1 مقدمه ……. 93
4-2 توصيف داده ها …. 94
4-2-1 وضعيت جنسي كارمندان شركت توانير…. 94
4-2-2 وضعيت تاهل كارمندان شركت توانير ….. 95
4-2-3 وضعيت مدرك تحصيلي …………. 96
4-2-4 وضعيت رشته تحصيلي …. 97
4-2-5 وضعيت سني ……. 98
4-2-6 وضعيت سابقه كار …………. 99
4-3 تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش ……. 100
4-3-1 فرضيه يك پژوهش …………. 100
4-3-2 فرضيه دو پژوهش … 103
4-3-3 فرضيه سه پژوهش… 106
4-3-4 فرضيه چهار پژوهش ……….. 109
4-3-5 فرضيه پنجم پژوهش ……….. 112
4-3-6 فرضيه ششم پژوهش ……….. 114
4-4 خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها …………. 115
4-5 رتبه بندي حلقه هاي مديريت دانش با استفاده از تاپسيس فازي …………. 116
4-5-1 مقدمه ……… 116
4-5-2 مراحل روش تاپسيس فازي …. 117
4-5-2-1 مرحله 1: تشكيل ماتريس تصميم ………. 117
4-5-2-2 مرحله 2: تعيين ماتريس مزن شاخص ها ………. 120
4-5-2-3 مرحله 3: بي مقياس كردن ماتريس تصميم فازي ………. 121
4-5-2-4 مرحله4: تعيين ماتريس تصميم فازي وزن دار…. 122
4-5-2-5 مرحله 5: يافتن حل ايده آل فازي و حل ضد ايده آل فازي …… 123
4-5-2-6 مرحله 6: محاسبه فاصله از حل ايده آل و ضد ايده آل …………. 124
4-5-2-7 مرحله 7: محاسبه شاخص شباهت …….. 125
4-5-2-8 مرحله 8: رتبه بندي گزينه ها …. 125
فصل پنجم
5-1 مقدمه ……. 129
5-2 يافته ها ….. 130
5-3 اولويت حلقه ها بر اساس تاپسيس فازي …………. 133
5-4 محدوديت هاي پژوهش .. 134
5-5 نكات كاربردي براي آينده ……….. 135
5-6 نتيجه گيري و پيشنهادات …………. 135

چکيده
دانش در دنياي پيشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبديل شدن به مزيت رقابتي اصلي شده است و مي تواند براي سازمانهايي كه به خوبي آن را مي شناسند و مديريت مي كنند، فراهم آورنده فرصت و در عين حال براي سازمانهايي كه تحولات محيط را نمي شناسند يا نمي خواهند بشناسند ، به عنوان تهديد جدي قلمداد شود. در حقيقت مديريت دانش كه اكنون خود را به عنوان ابزار كليدي مديريت قرن جديد مطرح كرده است، فرآيند خلق، سازماندهي، تبادل و بكاربستن دانش است كه به سازمان كمك مي كند تا بصيرت و درك لازم را از تجربه خود به دست آورند. در حقيقت اين تحقيق به منظور رسيدن به اهدافی همچون تعيين وضعيت چرخه مديريت دانش در چهار حلقه خلق دانش، سازماندهی، اشاعه و بکار بستن و فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کيفيت و اثربخشی شرکت توانير در راستای دستيابی به اهداف مربوطه می باشد .در اين راستا روش تحقيق استفاده شده، کاربردی از نوع علی توصيفی می باشد. جامعه آماری اين تحقيق شرکت مادر تخصصی توانير به علت تنوع وظايف، وجود افراد متخصص و دارای تحصيلات عاليه به تعداد کافی مد نظر قرار گرفت. در روش نمونه گيری نيز گروههای مختلفی از کارکنان داشتيم ولی چون تاثيری در جمع آوری اطلاعات نداشت از نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد .تجزيه و تحليل اطلاعات توصيفی و تحليلی است و داده های بدست آمده از جمع آوری پرسشنامه به وسيله برنامه نرم افزاری spss، ارايه جداول توزيع فراوانی، آزمون دو جمله ای، آزمون فريدمن، استفاده از ضريب همبستگی و استفاده از تاپسيس فازی برای اولويت بندی حلقه ها استفاده شده است. نتايج حاصل به اين صورت است که بين حلقه های سازماندهی دانش، بکاربستن دانش و مبادله دانش با وضعيت مطلوب آن تفاوت متوسطی وجود دارد و بين حلقه خلق دانش با وضعبت مطلوب آن تفاوت کمی وجود دارد .
کليد واژه ها: مديريت دانش، چرخه، رويکرد فازی

فصل اول

كليات تحقيق

1-1 مقدمه
دانش در دنياي پيشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبديل شدن به مزيت رقابتي اصلي شده است و مي تواند براي سازمانهايي كه به خوبي آن را مي شناسند و مديريت مي كنند، فراهم آورنده فرصت و در عين حال براي سازمانهايي كه تحولات محيط را نمي شناسند يا نمي خواهند بشناسند، به عنوان تهديد جدي قلمداد شود. در حقيقت مديريت دانش كه اكنون خود را به عنوان ابزار كليدي مديريت قرن جديد مطرح كرده است، فرآيند خلق، سازماندهي، تبادل و بكاربستن دانش است كه به سازمان كمك مي كند تا بصيرت و درك لازم را از تجربه خود به دست آورند. مديريت دانش، ضمن اينكه به حل مشكل، تصميم گيري، ‌برنامه ريزي استراتژيك، يادگيري پويا و… كمك مي كند، از زوال داراييهاي ذهني جلوگيري كرده به آگاهي سازمان مي افزايد. ارتباط تنگاتنگي كه ميان مديريت دانش و مفاهيمي مانند نوآوري، سازمانهاي يادگيرنده، بهره وري و ساير مفاهيم ارزنده كه مولفه هاي كليدي رقابت و حيات سازماني هستند، وجود دارد، اهميت توجه و استفاده از مديريت دانش را چند برابر مي كند. بهره وري، كارايي، مسئوليت پذيري، توانايي رقابت و نوآوري سازمانهاي پيشرو در استفاده از مديريت دانش، دليل و شاهدي قوي است بر اينكه سازمان ها با غفلت از مديريت دانش،‌ دير يا زود به سمت زوال و نابودي حركت خواهند كرد. در حقيقت در محيط پرتلاطم كنوني كه دانش به عنوان منبع اساسي اقتصادي، جايگزين سرمايه، منابع طبيعي و نيروي كار شده است و منبع ضروري و پايدار براي مزيت رقابتي محسوب مي شود، مديريت صحيح دانش، رمزتداوم بقاي سازمان ها است. مديريت دانش، يكي از رويكردهاي مهم و ارزشمندي است كه سازمان هاي پيشرو با استقرار آن، ضمن حفظ تخصص فني خود، از افت دانش حياتي كه از بازنشستگي، كوچك سازي يا اخراج كاركنان و تغييرات ساخت حافظه انساني ناشي مي شود، جلوگيري مي كنند(نوناكا،1991،ص96 )

1-2 بيان مسأله پژوهش
مديريت دانش، شامل همه‌ی روش هايي است که سازمان، دارايي های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخيره سازی، انتقال، بکار گيري، به روز سازی و ايجاد دانش است .
مديريت دانش اشتهار خود را از طريق به كارگيري دانش به منظور ايجاد هماهنگي در انجام تغيرات پويا در سازمان و رشد و توسعه نظامهايي برای تسريع انطباق‌پذيری سيستم با تغييرات محيط پيرامون کسب كرده است. سازمانها بايد قادر به خلق و به کارگيری دانش جديد و بازسازی دانش موجود برای دستيابی به اهداف خويش باشند. در حالی‌که مديريت دانش تاکيد زيادی بر فناوری اطلاعات می‌کند و در بسياری از موارد به‌عنوان مديريت بر اساس فناوری تعريف می‌شود، اما در حقيقت مفهومی فراتر از آن دارد. داون پورت و پروساك (2000 ) مؤلفه‌های اساسی مديريت دانش را شامل موارد زير می‌داند:
1-فرهنگ: ارزشها و باورهای اعضای سازمان در زمينه مفاهيم اطلاعات و دانش؛
۲- فرايند اجرايي: چگونگی بهره‌گيری افراد از اطلاعات و دانش در سازمانها؛
۳- سياستها: راهکارهای مقابله با موانع موجود در فرايند تسهيم دانش و اطلاعات در سازمان؛
4-فناوري : سيستم هاي اطلاعاتي موجود در سازمان ؛
امروزه دانش يك منبع ارزشمند و استراتژيك براي سازمان ها محسوب مي شود جوامع فراصنعتي عمده ترين اتكاي خود را بر دسترسي به دانش بيشتر و بروزتر استوار ساخته اند. توليد مستمر دانش با ارزش، سازماندهي و اشاعه آن در سراسر سازمان و بكارگيري آن در خدمات و در واقع مديريت سرمايه هاي دانشي مي تواند به سازمان منافع كيفي و كمي بي شماري ببخشد. با توجه به اهميت مديريت دانش و مزاياي فراوان استفاده از آن در تمامي سازمانها، اين تحقيق سعي بر آن دارد تا با بررسي وضع موجود چرخه مديريت دانش در شركت مادر تخصصي(به عنوان نمونه) بر اساس مدل مديريت دانش جاشاپارا، خلق دانش، سازماندهي دانش، تبادل دانش و بكاربستن دانش را در شركت مادر تخصصي توانير مورد بررسي قرار دهد تا باتكيه بر تجربيات و انطباق آن بر مفاهيم و نظريات علمي به بررسي اثرات پياده سازي مدل مديريت دانش با هدف بهبود مستمر فعاليتها در دستيابي به گوشه اي كوچك از چشم انداز مديريت دانش يعني اندوختن، سازماندهي و بكاربستن آنچه مي دانيم در جهت افزايش راندمان و بهره وري در شركت توانير بپردازد .

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش :
مديريت دانش به عنوان يك موضوع مهم در عرصه مديريت به شمار مي رود. اين موضوع نه تنها به عنوان يك ابزار يا يك منبع مدنظر بوده بلكه يك ساختار اجتماعي نيز به شمار مي رود. مي توان گفت كه فرآيند حاصل ازانتقال و جريان اطلاعات و آگاهي و ارتباطات دو جانبه و وابسته است. يكي از عوامل مهم تاثيرگذار بر سازمان هاي دانش محور طرح هاي آن سازمان مي باشد. در طرح ها شناسايي دانش و مديريت بر آن بسيار مهم مي باشد. مديريت دانش به عنوان عامل كمك كننده مهمي در بيشتر حوزه هاي تصميم گيري و كنترل مديريتي شناخته مي شود. اين تحقيق مي تواند به شناخت و درك بيشتر مفهوم مديريت دانش، چرخه مديريت دانش،حلقه ها و ساير عوامل مربوط به مديريت دانش منجر شود. بنابراين مي تواند داراي كاركرد شناختي باشد. به علاوه مي توان از اين تحقيق، براي معرفي چرخه مديريت دانش، حلقه ها و ساير عوامل مربوط به آن و معرفي مزايا و منافع آن استفاده كرد و توجه و انگيزه لازم را جهت استفاده از آن در شركت فراهم ساخت و مدل مورد استفاده، يافته ها و توصيه هاي اين تحقيق را به كار بست تا هم بسياري مشكلات جاري شركت كه استفاده از مديريت دانش مي تواند در حل آن مثمرثمر باشد، برطرف شود و هم به محيط رقابتي قدرت بيشتري داده شود. از اين جهت اين تحقيق را مي توان داراي كاركرد كاربردي نيز دانست. جديد و نو بودن اين موضوع در مباحث مديريت، انجام نشدن تحقيقي در اين زمينه در سازمانهاي كشور، لزوم استفاده از جديدترين موضوعات و توصيه ها در اداره سازمانها و علاقه محقق به انجام تحقيق در اين زمينه، موجب انتخاب موضوع مديريت دانش شده است .
1-4 اهداف پژوهش :
اين تحقيق به منظور رسيدن به اهداف زير انجام شده است :
1- تعيين وضعيت شركت توانير به لحاظ چرخه مديريت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهي، اشاعه وبكاربستن
2- فراهم آوردن مقدمات لازم براي ارتقاي كيفيت و اثربخشي شركت توانير در راستاي دستيابي به اهداف مربوطه
3- تحليل حلقه هاي چرخه مديريت دانش با رويكردي فازي در شركت توانير
4- اولويت بندي حلقه هاي چرخه مديريت دانش در شركت توانير با استفاده از تاپسيس فازي

1-5 سوال هاي پژوهش :
1- وضعيت شركت توانير به لحاظ چرخه مديريت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهي اشاعه و بكاربستن به چه صورت مي باشد ؟
2- مقدمات لازم براي ارتقاي كيفيت و اثربخشي شركت توانير در راستاي اهداف مربوطه به چه صورت مي باشد ؟
3- حلقه هاي چرخه مديريت دانش با رويكردي فازي در شركت توانير به چه صورت مي باشد؟
4- اولويت بندي حلقه هاي چرخه مديريت دانش در شركت توانير با استفاده از تاپسيس فازي به چه صورت مي باشد ؟

1-6 فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اول : وضعيت موجود حلقه خلق دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .
فرضيه دوم : وضعيت موجود حلقه سازماندهي دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .
فرضيه سوم : وضعيت موجود حلقه مبادله دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .
فرضيه چهارم : وضعيت موجود حلقه بكاربستن دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .
فرضيه پنجم : درجه همبستگي بين حلقه هاي مديريت دانش در شركت مادر تخصصي توانير از وضعيت مطلوب برخوردار است .

1-7 مدل تحليلي پژوهش
مفاهيم براي قابل استفاده بودن ،بايد شاخص هاي تجربي داشته باشند. مفاهيم فقط ابزارهايي هستند كه براي فهم سريع مسايل به كار مي آيند. آن ها چكيده هايي انتزاعي از يك مجموعه ي كلي از رفتارها، نگرش ها و ويژگي هايي هستند كه چيزي مشترك دارند. مفهوم سازي ،كاري بيشتر از تعريف ساده يا قراردادي واژگان فني يك علم است. اين كار، ساختن مفهوم انتزاعي براي فهميدن امر واقعي است. لذا در مفهوم سازي به همه جنبه هاي واقعيت مورد نظر توجه نشده، بلكه فقط آن جنبه هايي كه از نظر محقق اصلي، برگرفته مي شود .ساختن يك مفهوم در گام اول عبارت است از تعيين ابعادي كه آن را تشكيل مي دهد و امر واقعي را منعكس مي سازد.گام بعدي در ساختن مفهوم، تعريف شاخص هايي است كه به كمك آن بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گيري كرد. در بيشتر موارد در علوم اجتماعي، مفاهيم و ابعادشان با نشانه هايي كه مستقيماً قابل مشاهده باشند، تعريف نمي شوند، اما بايد دانست كه دركار تحقيق مفهوم سازي، لفاظي محض نيست. هدف اين است كه ما را به شناختن امور واقعي هدايت كند. نقش شاخص ها همين است(كيوي،1382،ص45 ). جدول 1 مدل تحليلي تحقيق را نشان مي دهد .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی چرخه مديريت دانش با رويکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانير”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 1 =