به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان قاین)

19,900تومان

توضیحات

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دانشکده کشاورزی

بخش اقتصاد کشاورزی

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

 

 

به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب­های سطحی و زیرزمینی

(مطالعه موردی: شهرستان قاین)

چكيده 

بحران آب از چالش­های مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه و از جمله ایران است.بخش کشاورزی در ایران مانند بیشتر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب است. با گسترش کشاورزی آبی در بسیاری از مناطق و بروز خشکسالی در سال­های اخیر،اقتصاد بخش کشاورزی با محدودیت‌های جدی روبه شده است. هدف اين پژوهش، به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ميان بهره‌برداران زراعي شهرستان قاین است. داده‌هاي مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از به­کارگيري روش نمونه­گيري تصادفي ساده و تکميل 118 پرسش­نامه از ميان بهره­برداران زراعي شهرستان قاین فراهم گرديد. سپس با به­کارگيري روش آناليز واريانس بهره­برداران نمونه در گروه بهره­برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بيشتر از 5 هکتار) تقسيم شدند که عکس­العمل هر گروه از بهره­برداران نماينده تحت تاثير سه سناريو جهت کاهش منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدي براي  بهره­بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدي براي بهره­برداران گروه2) و افزايش در قيمت آب ( افزايش 70، 80 و 100 درصدي براي بهره­برداران گروه 1 و افزايش 75، 80 و 100 درصدي براي بهره­برداران گروه 2) با استفاده از کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو و سه سناريو ( کاهش 15، 65 و 85 درصدي براي بهره­برداران گروه 1 و کاهش 15، 60 و 85 درصدي براي بهره­برداران گروه 2) و افزايش در قيمت آب ( افزايش 25، 50 و 100 درصدي براي هر دو گروه از بهره­برداران ) با به کارگيري کاليبراسيون تابع C.E.S مورد بررسي قرار گرفتند. نتایج حاصل از کالیبراسیون بر اساس تابع هزینه درجه دو و تابعCES که سبب ایجاد تغییرات محسوسی در سطح زیر کشت منطقه می­شود ،با اعمال سناریوها سبب کاهش سود کشاورز(در منطقه مورد مطالعه) می­شود. اعمال  هر دو سیاست افزایش در قیمت آب و افزایش راندمان آبیاری سبب ایجاد تغییرات قابل توجهی در سطح زیر کشت محصولات آبی منطقه می­شود. اعمال سناریوی افزایش راندمان آبیاری(کاهش منابع آب)سبب افزایش سطح زیر کشت محصولات آبی منطقه می­گردد.

کليد واژه­ها: مدیریت منابع آبی، الگوي کشت، برنامه­ريزي رياضي مثبت، شهرستان قاین

فهرست مطالب

فصل اول………………. 4

1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه. 4

1-2- اهداف پژوهش…. 4

1-3- فرضیات پژوهش…. 4

فصل دوم………………. 4

2-1- مقدمه. 4

2-2- مطالعات خارجی.. 4

2-3- مطالعات داخلی.. 4

فصل سوم……………… 4

3-1- مقدمه. 4

3-2- الگوي برنامه ريزي خطي.. 4

3-3- الگوي­هاي برنامه­ريزي رياضي هنجاري… 4

3-4- الگوي برنامه ريزي رياضي مثبت…. 4

3-4-1- مقدمه. 4

3-4-2– معرفي الگو برنامه ريزي رياضي مثبت…. 4

3-5- تبيين الگوي نظري تحقيق.. 4

3-5-1 تابع هدف…. 4

3-5-2 محدوديتهاي الگو. 4

3-5-2-1 محدوديت زمين زراعي.. 4

3-5-2-2 محدوديت آب… 4

3-5-2-3- محدوديت نيروي کار. 4

3-5-2-4- محدوديت ماشين آلات… 4

3-5-2-5- محدوديت تناوب زراعي.. 4

3-5-2-6- محدوديتهاي کاليبراسيون.. 4

3-6- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه. 4

3-6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات؛ 4

3-6-2  جامعه و نمونه آماری؛ 4

3-6-3 روش نمونه گیری؛ 4

فصل چهارم……………  4

4-1- ويژگيهاي جامعه آماري در هر دو گروه از بهره­برداران.. 4

4-2  برنامه ريزي خطي در بهره­بردار نماينده گروه 1. 4

4-3- برنامه ريزي خطي در بهره­بردار نماينده گروه 2. 4

4-4   برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو) در بهره­بردار نماينده گروه 1. 4

4-5    برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو) در بهره­بردار نماينده گروه 2. 4

4-6   برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع توليد C.E.S) در بهره­بردار نماينده گروه 1. 4

4-7   برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع توليد C.E.S) در بهره­بردار نماينده گروه2. 4

4- 8- سناریوهای افزایش راندمان آبیاری(کاهش مصرف منابع آب) در بهره­بردار نماینده گروه 1 (کالیبراسیون تابع هزینه)  4

4-9- سناريوهاي افزایش راندمان آبیاری( کاهش مصرف منابع آب) در بهره­بردار نماينده گروه2 ( کاليبراسيون تابع هزينه)  4

4-10- سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره­بردار نماينده گروه1 (کاليبراسيون تابع هزينه). 4

4-11- سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره­بردار نماينده گروه2 (کاليبراسيون تابع هزينه). 4

4-12  سناريوهاي افزایش راندمان آبیاری( کاهش مصرف منابع آب) در بهره­بردار نماينده گروه1 ( کاليبراسيون تابع C.E.S)  4

4- 13  سناريوهاي افزایش راندمان آبیاری( کاهش مصرف منابع آب )در بهره­بردار نماينده گروه2 ( کاليبراسيون تابع C.E.S)  4

4-14 سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره­بردار نماينده گروه1 (کاليبراسيون تابع C.E.S). 4

4-15- سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره­بردار نماينده گروه2 (کاليبراسيون تابع C.E.S). 4

فصل پنجم………………….. 4

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 4

منابع………………………………………………………………….4

 

عنوان فهرست شکل­ها صفحه

 

شکل ‏3‑1: توضيح نموداري يک الگو ساده شده  NMP با دو فعاليت x1 وx2. 4

شکل ‏3‑3: توضيح گرافيکي يک الگوي ساده PMP با دو فعاليت x1 وx2. 4

عنوان فهرست جدول­ها صفحه

 

جدول ‏4‑1: ويژگي­هاي جامعه آماري در گروه 1 (بهره­برداران کمتر از 5 هکتار) 4

جدول ‏4‑2: ويژگي­هاي جامعه آماري در گروه 2 (بهره­برداران بيشتر از 5 هکتار) 4

جدول ‏4‑3 : هزينه توليد، درآمد و سود خالص در هکتار محصولات در گروه1. 4

جدول ‏4‑4: هزينه توليد، درآمد و سود خالص در هکتار محصولات در گروه2. 4

جدول ‏4‑5: ميانگين مصرف نهاد­هاي مختلف در گروه 1. 4

جدول ‏4‑6 : ميانگين مصرف نهاده­هاي مختلف در گروه 2. 4

جدول ‏4‑7 : متغيرهاي به کار رفته در تحقيق. 4

جدول ‏4‑8 : نتايج برنامه­ريزي خطي براي بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑9: ميزان استفاده از نهاده­ها براي بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑10 : نتايج برنامه­ريزي خطي براي بهره­بردار نماينده گروه 2. 4

جدول ‏4‑11 : ميزان استفاده از نهاده­ها براي بهره­بردار نماينده گروه2. 4

جدول ‏4‑12 : نتايج برنامه­ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو در بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑13 : نتايج برنامه­ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو در بهره­بردار نماينده گروه2. 4

جدول ‏4‑14 : نتايج برنامه­ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع توليد C.E.S در بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑15 : نتايج برنامه­ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع توليد C.E.S در بهره­بردار نماينده گروه2. 4

جدول ‏4‑16 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑17 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره­بردار نماينده گروه2. 4

جدول ‏4‑18 :  نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑19 : نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره­بردار نماينده گروه 2. 4

جدول ‏4‑20 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑21 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره­بردار نماينده گروه2. 4

جدول ‏4‑22: نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره­بردار نماينده گروه1. 4

جدول ‏4‑23: نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره­بردار نماينده گروه2. 4

 

فهرست علائم و اختصارها

معادل فارسي معادل انگليسي علامت
کشش جانشيني ثابت Constant Elasticity of Substitution C.E.S
برنامه ­ريزي رياضي اقتصاد سنجي Econometrics Mathematical Programming EMP
برنامه­ ريزي مديريت آبياري Irrigation Planning Model IPM
برنامه­ ريزي خطي Linear Programming LP
حداکثر آنتروپي Maximum Entropy ME
برنامه­ ريزي رياضي هنجاري Normative Mathematical Programming NMP
برنامه ­ريزي رياضي مثبت Positive Mathematical Programming PMP
برنامه ­ريزي درجه دو Quadratic Programming QP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و اهداف

1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه

بحران آب از چالش­های مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه و از جمله ایران است.بخش کشاورزی در ایران مانند بیشتر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب است. با گسترش کشاورزی آبی در بسیاری از مناطق و بروز خشکسالی در سال­های اخیر،اقتصاد بخش کشاورزی با محدودیت­های جدی روبه شده است.راه کار سال­های گذشته برای چیره شدن بر این محدودیت­ها،بیشتر تمرکز بر افزایش عرضه آب بوده که خود سبب تخلیه آبخوان­ها و سفره­های آب­های زیر زمینی شده است (جوان و فال سلیمان 1387).

کشور ايران به لحاظ بارش­هاي جوي در رتبه 84 دنيا قرار دارد و ميزان كل بارندگي سالانه آن حدود 427 ميليارد مترمكعب است كه تنها 130 ميليارد مترمكعب آب تجديد مي­شود. اين در حالي است كه 74 درصد مساحت ايران خشك و نيمه خشك مي­باشد كه متوسط بارندگي اين مناطق كمتر از 250 ميلي­متر است و 13 درصد مساحت ديگر كشور كمتر از 100 ميلي­متر بارندگي دارند. همچنين در ايران 59 درصد از اراضي نياز به آبياري دارند كه اين رقم در مقايسه با متوسط جهاني (حدود 16 درصد)، رقم بسيار بالايي مي­باشد (کهنسال و همکاران، 1388).

اکنون نیازهای آبی حدود 70 میلیون نفر جمعیت ایران با 93 تا 95 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال تأمین می­شود.اما در 20 سال آینده با رشد جمعیت و تقاضا،ارتقاء سطح بهداشت و بالا رفتن استانداردهای سطح زندگی از این میزان بسیار فراتر خواهد رفت.به طوری که با نسبت حجم آب مورد استفاده و نرخ بهر ه­وري و رشد فعلي جمعيت، نياز آبي آشور در سال ١٣٩٠ به ١٢٦ و در سال ١٤٠٠ به ١٥٠ ميليارد مترمكعب خواهد رسيد که رقم اخير حدود ١٥ درصد بيشتر از پتانسيل بالقوة منابع آب تجديدشوندة کشور است (گزارش وزارت نيرو به هيئت دولت، ١٣٧٧ ). در مقابل به دلایل مختلف راندمان مصرف آب در ایران پایین و بین 30 تا 40 درصد تخمین زده می شود.این در حالی است که راندمان آبیاری در کشورهای پیشرفته بیشتر از 60 درصد می­باشد.میزان مصرف آب برای آبیاری محصولات مهم کشاورزی نیز در مقایسه با مصرف متوسط جهانی بسیار بالاست (وزارت جهاد کشاورزی).این رقم در جنوب آسیا 44 درصد،در شمال آفریقا حدود 55 درصد و در کشورهای توسعه یافته 65 تا 70 درصد است (سینگ 2007).

امروزه اکثر مناطق خشک و نيمه خشک جهان مانند اغلب نقاط ايران از يک طرف مواجه با عرضه ناکافي آب و از طرف ديگر، مواجه با تقاضاي زياد آب کشاورزي در اين مناطق هستند که علت اصلي آن اختلاف زياد ميان قيمت پرداختي آب و ارزش توليد به دست آمده از آن است (شمس الديني و همکاران، 1389). مسئله اصلي در مديريت اقتصادي منابع آبي در هر كشور و منطقه­اي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب مي­باشد كه در برقراري اين تعادل قيمت يا ارزش اقتصادي آب مانند قيمت هر كالا و نهاده ديگر نقش  تعيين­كننده­اي بر عهده دارد و اگر اين قيمت به درستي تعيين گردد، انتظار مي­رود كه بسياري از مسايل موجود در مديريت منابع آب برطرف گردد (احساني و همکاران، 1390).

ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد ومنبع اصلی تأمین آب بارش­های جوی است که 429 میلیارد متر مکعب برآورد شده است.از این مقدار 305 میلیارد متر مکعب (71 درصد) به سبب تبخیر و تعرق از دسترس خارج می­گردد. 86 میلیارد متر مکعب (21 درصد) به صورت آب­های سطحی جریان پیدا می کند و 38 میلیارد متر مکعب به آب­های زیر زمینی نفوذ می­کند.از75 میلیارد متر مکعب آب در دسترس و زیر زمینی، 72.5 میلیارد متر مکعب متر مکعب در بخش کشاورزی، 2 میلیاردمتر مکعب در بخش خانوارها و 0.5 میلیارد متر مکعب در بخش صنعت مورد استفاده قرار می­گیرد.آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف آبیاری 7.6 میلیون هکتار زمین در سال می­­شود که آبیاری 6 میلیون هکتار آن به طور سنتی و 0.5 میلیون هکتار آن از راه آبیاری تحت فشار انجام می­گیرد و 1.1 میلیون هکتار به صورت آیش نگهداری می­شود (Pazira & Sadeghzadeh,1999). متوسط بارندگی سالانه کشور حدود 250 میلی­متر است که 40 درصد کمتر از متوسط بارندگی سالانه آسیا و و تقریبأ 33 درصد متوسط بارندگی سالانه جهان می­باشد.افزون بر آن،توزیع بارندگی،توزیع منابع آب سطحی و زیر زمینی و توزیع جمعیت با توجه به سطح کشور به شدت نابرابر می­باشد.به طور مثال منابع بالقوه آب تهران کمتر از 2 درصد کل منابع آب کشور است در حالی که 20 درصد جمعیت کشور را در بر دارد (Vojdani, 2003).

برای رفع کمبود آب در ایران،در گذشته از سیستم قنات و احداث بندهای انحرافی بر روی رودخانه­ها استفاده می­شد که کم و بیش در بسیاری از نقاط کشور هنوز هم از این سیستم­ها استفاده می­شود،بدون آنکه موجب نقصان و آب­کشی زیاد از آب­های زیرزمینی شود (عبدالهی و سلطانی، 1378). در سال­های اخیر توجه بیشتر به سیاست­های مدیریت منابع آب یعنی مدیریت عرضه مانند ساخت سد،شبکه­های آبیاری و برداشت بیشتر از آب­های زیر زمینی و مانند آن بوده است.اما متأسفانه بر میزان آب­های سطحی مهار شده افزوده نشده است. آب­های زیر زمینی از منابع طبیعی تجدید شونده محسوب می­شود که بهره­برداری معقولانه و متعادل از آن­ها منجر به استفاده پایدار و رعایت نکردن بهره­برداری متعادل،منجر به نابودی این منابع می­شود.بنابراین برای بهره­برداری پایدار از منابع آب­های زیرزمینی باید حجم بهره­برداری برابر حجم آبی باشد که در اثر نزولات جوی به این منابع اضافه می­شود (دومینیکو و همکاران،1968؛گایارتی و باربیر،2000 و 2002) .

محدودیت منابع آب و افزایش نیاز به آب که خود ناشی از افزایش جمعیت،توسعه شهرها و سیاست­های جدید مدیریت جوامع بشری است و نیز استفاده بی­رویه و غیر اصولی از این منابع،سبب بروز مشکلات و اختلافات روزافزونی در این خصوص گردیده و در نتیجه مسأله توسعه پایدار و شناخت و کنترل سیاست­های بهره­برداری و مدیریت منابع آبی بیش از پیش مطرح شده است (کارآموز،2005) .

با افزایش جمعیت نیاز به آب سالم و قابل شرب افزایش می­یابد. از سوی دیگر منابع آب­های سطحی به دلیل آلودگی­ها و تغییرات آب و هوایی در حال کاهش است.در نتیجه نگاه­­ها به سوی منابع آب­های زیرزمینی سوق یافته است که در  مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران (بنا به آمارهای داده شده در فوق)،منابع حیاتی محسوب می­شود.در طول دهه آخر قرن بیستم افزایش استحصال آب­های زیر زمینی باعث افزایش بحران آب در مقیاس محلی،منطقه­ای و جهانی شده است.استفاده از آب برای آبیاری مزارع،منابع آب را تحت تنش قرار داده و سرانجام منجر به کاهش منابع آبی در منطقه می­شود.این رویداد مدیریت بهره­برداری از منابع آب را روز به روز پر اهمیت­تر می­کند (پایگاه ملی داده­های علوم زمین،1387) .

       استان خراسان جنوبی به لحاظ قرار گرفتن در اقليم خشك و نيمه خشك و مواجهه با كاهش بارندگي در سال­هاي اخير، در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار گرفته است. در استان خراسان جنوبی به لحاظ وضعیت آن تنها 10 درصد میزان بارندگی قابل برنامه ریزی و استفاده است و 90 درصد میزان بارندگی این استان به لحاظ تبخیر بالای آن بلافاصله از بین می رود. حجم نزولات جوی استان خراسان جنوبی را به طور متوسط می توان 23/12 میلیارد متر مکعب دانست  که از این مقدار حدود 96/10 آن از دسترس خارج و تنها حدود 468 میلیون متر مکعب آب سطحی و 968 میلیون مترمکعب در قالب آبهای زیر زمینی قابل استفاده است. میزان برداشت از آب زیر زمینی استان در حال حاضر 11/1 میلیارد متر مکعب می­باشد و نیز برداشت آب در سطح استان از 3001 حلقه چاه ، 6006 قنات و 2052 چشمه انجام می شود. میزان مصرف آب استان در بخش های شرب 13/59 متر مکعب، کشاورزی 13/59 متر مکعب، صنعت 29/22 متر مکعب و مصارف غیره را 09/22 متر مکعب دانست و بنابراین 91 درصد آب های زیر زمینی استان در بخش کشاورزی، 5/5 درصد در بخش آب شرب و 5/3 درصد آن در بخش های صعنت و خدمات مصرف می شود. طبیعت خشک استان، اضافه برداشت چاه ها، توسعه شهری و صنعتی و چاه های غیر مجاز را می­توان از عوامل بروز بحران آب های زیر زمینی خراسان جنوبی عنوان کرد.

شهرستان قاین دارای تنوع آب و هوایی بسیاری بوده و این تنوع آب و هوایی زمینه کاشت 37 محصول را در این شهرستان فراهم کرده است. محصولات آبی شهرستان شامل سبزی، صیفی­جات ،سیب­زمینی،پیاز،گوجه، هندوانه، خربزه ،چغندر، خیار، لوبیا، پیاز، آفتابگردان ،گندم ­و­ جو است.سطح زیر کشت سبزی و صیفی­جات در این شهرستان 760 هکتار و تولید سالانه آن 6835 تن و نیز سطح زیر کشت گندم و جو آبی منطقه معادل 13 هزار هکتار می­باشد.در سال 1389 میزان تولید گندم از این مقدار سطح زیر کشت 26880 تن و میزان تولید جو10850 تن بوده است.سطح زیر کشت گندم دیم در این شهرستان حدود یک چهارم گندم آبی و جو دیم حدود یک پنجم جو آبی می­باشد که در سال­های اخیر به دلیل کاهش چشمگیر نزولات جوی،در مورد این محصولات دیم تولیدی وجود نداشته است. منابع آبی شهرستان شامل 16 رودخانه (دائمی و فصلی)،832 رشته قنات،381 چشمه،362 چاه عمیق و 300 حلقه چاه نیمه عمیق است.آب و هوای قاین نیمه بیابانی ملایم بوده و این شهر اغلب جزء سرترین شهرهای استان خراسان می­باشد.میانگین دمای سالانه این شهرستان 14.9 درجه سانتی­گراد می­باشد. متوسط بارندگی این شهر 185 میلی­متر است. مقدار بارندگی در تابستان در این شهر به صفر می­رسد. با توجه به خشک بودن این منطقه،کمی ریزش­های جوی و بنابراین برداشت­های بی­رویه از منابع زیرزمینی مانند قنات،این منطقه به عنوان مطالعه موردی این پژوهش انتخاب شده است.

با توجه به محدودیت آب در منطقه و در نظر گرفتن اهداف متعدد برای منابع آبی از جمله اهداف زیست محیطی،افزایش راندمان آبیاری[1]،کاهش هزینه پمپاژ،افزایش درآمد،حداکثر کردن سود کشاورزان ، کاهش بهره­برداری از منابع و سفره­های آب زیرزمینی و در نهایت حداکثر سازی منافع اجتماعی بایستی از روشی استفاده کرد که بتواند ما را به تمام اهداف مدنظر برساند. در واقع به علت اینکه سیاست­های کشاورزی را نمی­توان در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داد،آثار بالقوه سیاست­ها بایستی قبل،حین یا بعد از اعمال سیاست مورد تحلیل قرار بگیرد.روش مطرح در این پژوهش این امکان سیاست­گذاری و دستیابی به اهداف فوق را برای ما میسر می­کند. در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی مدیریت بهره­برداری از منابع آب­های سطحی و زیرزمینی در چارچوب اقتصادی پرداخته شود.

1-2- اهداف پژوهش

1- حداکثر کردن درآمدخالص کشاورزان مورد مطالعه

2-  تخمین ارزش اقتصادی آب

3- مقایسه سطح زیر کشت موجود در منطقه با میزان به دست آمده از الگو

4- نشان دادن نقش افزايش راندمان آبياري و افزایش قیمت در ایجاد تغییرات احتمالی در سطح زیر کشت

1-3- فرضیات پژوهش

فرضیه 1- ارائه سطح زیرکشت بهینه بر اساس منابع آبی محدود موجود می‌تواند سود کشاورزان را افزایش دهد.

فرضیه 2- سطح زیر کشت بهینه برای محصولات منتخب با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه کمتر از سطح زیرکشت فعلی است.

فرضیه 3- اتخاذ سیاست افزایش قیمت آب در الگوی کشت محصولات منتخب در منطقه،تفاوت محسوسی ایجاد نمی­کند.

فرضیه 4- افزایش راندمان آبیاری سبب افزایش سطح زیر کشت محصولات منتخب می­شود.

فصل دوم

پیشینه نگاشته ها

2-1- مقدمه

در این قسمت به بررسی منابع می­پردازیم. بر این اساس بخشی از مطالعاتی که در زمینه مدیریت منابع آبی و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شده است، بیان می­شود.

2-2- مطالعات خارجی

[1] : هر یک درصد افزایش راندمان آب در کشور  به اندازه ذخیره آب ‌دو سد کرج صرفه جویی می شود.

فصل ششم

     منابع

احساني، م.، حياتي، ب.ا. و عادلي، م. 1389. برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد محصول ذرت دانه­اي (مطالعه موردي بخش مرکزي شهرستان البرز استان قزوين). اقتصاد کشاورزي و توسعه، (72): 75 تا 93.

احساني، م.، دشتي، ق.، حياتي، ب.ا. 1390. برآورد ارزش اقتصادي آب شبکه ابياري دشت قزوين: کاربرد رهيافت دوگان. نشريه اقتصاد و توسعه کشاورزي (علوم و صنايع کشاورزي)، 25 (2): 237 تا 245.

احمدپور، م. و صبوحي صابوني، م. 1388. قيمت­گذاري آب در بخش کشاورزي با استفاده از روش برنامه­ريزي رياضي بازه­اي: مطالعه موردي منطقه دشتستان. اقتصاد کشاورزي، 3 (3): 121 تا 141.

اسدي، ه.، سلطاني، غ.ر. و ترکماني، ج. 1386. قيمت­گذاري آب کشاورزي در ايران (مطالعه موردي اراضي زير سد طالقان). اقتصاد کشاورزي و توسعه، (58): 61 تا 90.

اشراقي، ف. 1388. برنامه­ريزي خطي تقريباً بهينه و کاربرد آن در مديريت مزرعه. مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران، 1: 128-123.

آماده، ح. و صدرالاشرافی، م.( 1380 ). بهینه­سازي بهره­برداري تلفیقی از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی درکشاورزي. مجله علوم کشاورزي،32(4):23- 815.

بخشي، م.ر. 1388. تاثير سياست­هاي حذف يارانه کود و سم و پرداخت مستقيم بر الگوي کشت و مصرف نهاده­ها با تاکيد بر پيامدهاي زيست محيطي (مطالعه موردي: زير بخش زراعت استان­هاي خراسان رضوي و شمالي). پايان نامه دوره دکترا، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران.

بخشي، م.ر.، پيکاني، غ.ر.، حسيني، س.ص. و صالح، ا. 1389. بررسي آثار حذف يارانه­ي کودهاي شيميايي و اعمال سياست پرداخت مستقيم بر الگوي کشت و مصرف نهاده­ها (مطالعه موردي: زير بخش زراعت شهرستان سبزوار). اقتصاد کشاورزي، 4 (2): 185 تا 207.

بخشي، ع.، دانشور کاخکي، م. و مقدسي، ر. 1390. کاربرد مدل برنامه­ريزي رياضي مثبت به منظور تحليل اثرات سياست­هاي جايگزين قيمت­گذاري آب در دشت مشهد. نشريه اقتصاد و توسعه کشاورزي (علوم و صنايع کشاورزي)، 25 (3): 284 تا 294.

بریم­نژاد،و و یزدانی،س . (1383). تحلیلی پایداری در منابع آب در بخش کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی کسری مطالعه موردی استان کرمان؛پژوهش و سازندگی. شماره 63 .

بریم نژاد،و و پیکانی،غ. (1383).تأثیر بهبود راندمان آبیاری در بخش کشاورزی بر افزایش سطح آب های زیرزمینی،اقتصاد کشاورزی و توسعه.سال دوازدهم. شماره 47.

بني اسدي، م. و مهرجردي، م.ر. 1389. بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه شهرستان بافت-کرمان. اقتصاد کشاورزي، 4 (2): 183 تا 209.

بوستاني، ف.، محمدي، ح. و نجفي، ا. 1389. ارزش­گذاري آب حاصل از طرح پخش سيلاب گربايگان فسا. علوم و تکنولوژي محيط زيست، (3): 45 تا 60.

حسين زاد، ج. 1383. تعيين روش مناسب قيمت گذارى آب در بخش كشاورزى ( مطالعه موردى سد و شبكه علويان)، رساله دوره دكترى، دانشكده كشاورزى، دانشگاه تهران.

جوان ، ج. و فال سلیمان، م. (1387).بحران آب و لزوم توجه به بهره­وری آب کشاورزی در نواحی خشک:مطالعه موردی دشت بیرجند. مجله جغرافیا و توسعه،11: 138- 115.

چیذري، ا. و کرامت­زاده، ع. ( 1384 ). مدیریت منابع آبی از طریق تخصیص بهینه ي آب بین راضی زیرسدها: مطالعه موردي سد بازوان شیروان. پژوهش وسازندگی ؛18(40)40 -52

خواجه روشنايي، ن.، دانشور كاخكي، م.  و محتشمي برزادران.غ.ر. 1389. تعيين ارزش اقتصادي آب در روش تابع توليد، با به كارگيري مدل­هاي كلاسيك و آنتروپي (مطالعه موردي: محصول گندم در شهرستان مشهد). نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)، 24 (1): 113 تا 119.

دشتي، ق.، امينيان، ف.، حسين زاد، ج. و حياتي، ب.ا. 1389. برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد محصول گندم (مطالعه موردي: منابع زيرزميني شهرستان دامغان). مجله دانش کشاورزي پايدار، 2 (1): 121 تا 131.

راعي جديدي، م. و صبوحي صابوني، م. 1389. برنامه­ريزي زراعي با استفاده از مدل برنامه­ريزي چند هدفه فازي. مجله دانش کشاورزي پايدار، 2 (1): 11 تا 22.

زماني، ا.، صبوحي صابوني، م. و نادر، ه. 1389. تعيين الگوي در جهت کشاورزي پايدار، با استفاده از برنامه­ريزي کسري فازي با اهداف چند گانه (مطالعه موردي: شهرستان پيرانشهر). مجله دانش کشاورزي و توليد پايدار، 2 (4): 101 تا 112.

زیبایی،م.،صبوحی،م.و سلطانی،غ.1384.ارزیابی راه­کارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی(مطالعه موردی دشت نریمانی استان خراسان). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،بهار 1386; 11(1 (ب)):475-484.

سلطاني، غ.ر.، زيبايي، م. و کهخا، ا.ع. 1378. کاربرد برنامه­ريزي رياضي در کشاورزي. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي.

شجري، ش. و ترکماني، ج. 1386. تناسب شبيه سازي­هاي تصميم­گيري چند معياري به منظور بررسي تقاضاي آب آبياري: مطالعه موردي حوضه آبريز درودزن در استان فارس.

شجري، ش.، باريکاني، ا. و امجدي، ا. 1388. مديريت تقاضاي آب با استفاده از سياست قيمت­گذاري آب در نخلستان­هاي جهرم (مطالعه موردي: خرماي شاهاني). اقتصاد کشاورزي و توسعه، (65): 55 تا 72.

شعباني، م.ک. و هنر، ت. 1387. تعيين الگوي بهينه کشت در کانال­هاي آبياري با استفاده از مدل IPM. مجله آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)، 22 (2): 95 تا 106.

شعباني، م.ک.، هنر، ت. و زيبايي، م. 1387. مديريت بهينه در مصرف آب و الگوي کشت در شرايط استفاده تلفيقي از منابع سطحي و زيرزميني. علوم . فنون کشاورزي و منابع طبيعي، (44): 53 تا 66.

شمس­الديني، ا.، محمدي، ح. و رضايي، م.ر. 1389. تعيين ارزش اقتصادي آب در زراعت چغندر قند در شهرستان مرودشت. مجله چغندرقند، 26 (1): 93 تا 103.

صبوحي، م.، سلطاني، غ.ر. و زيبايي، م. 1386. ارزيابي راه کارهاي مديريت منابع آب زيرزميني: مطالعه موردي دشت نريماني در استان خراسان. علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، (1): 475 تا 484.

صبوحی،م. (1385). بهینه سازی الگوهای کشت با توجه به مزیت نسبی حوزه آبریز در تولید محصولات زراعی: مطالعه موردی استان خراسان. پایان نامه دکترای اقتصاد کشاورزی،دانشگاه شیراز،دانشکده کشاورزی،شیراز.

صبوحی، م و مجرد، ع.(1389) .کاربرد نظریه بازی­ها در مدیریت حوزه آبریز اترک؛مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی،1- 24 : 12- 1.

صبوحي، م.، سلطاني، غ.ر. و زيبايي، م. 1386. بررسي اثر تغيير قيمت آب آبياري بر منافع خصوصي و اجتماعي با استفاده از الگوي برنامه­ريزي رياضي مثبت. مجله علوم و صنايع کشاورزي، 21 (1): 53 تا 71.

صيامي، س. و پيکاني، غ.ر. 1387. تعيين الگوي بهينه کشت زراعت تلفيقي متعارف و گلخانه­اي با استفاده از مدل برنامه­ريزي خطي چند بخشي. اقتصاد کشاورزي و توسعه، (61): 79 تا 101.

عابدي، س.، پيکاني، غ.ر. و حسيني، ص. 1388. تعيين مزيت نسبي ذرت دانه­اي در الگوي بهينه­ي کشت استان فارس (مطالعه موردي: مناطق سرد خشک و نيمه خشک). مجله­ي تحقيقات اقتصاد کشاورزي، 1 (1): 115 تا 136.

عبدالهی،م. و سلطانی،غ. (1387). محاسبه هزینه­های جنبی آب­کشی بیش از حد از منابع آب زبرزمینی: مطالعه موردی شهرستان رفسنجان. مجله علوم کشاورزی ایران، 30(1): 44- 35.

عمادزاده، م.، زاهدي کيوان، م. و آقايي، ک. 1388. تعيين الگوي بهينه کشت محصولات زراعي مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه­ريزي خطي بازه­اي. اقتصاد کشاورزي و توسعه، (67): 73 تا 92.

قرقاني، ف.، بوستاني، ف. و سلطاني، غ.ر. 1388. بررسي تاثير کاهش آب آبياري و افزايش قيمت آب بر الگوي کشت با استفاده از روش برنامه­ريزي رياضي مثبت: مطالعه موردي شهرستان اقليد در استان فارس. مجله­ي تحقيقات اقتصاد کشاورزي، 1 (1): 57 تا 74.

کرامت زاده، ع.، چيذري، ا.ح. و شرزه­اي، غ.ع. 1390. نقش بازار آب در تعيين ارزش اقتصادي آب کشاورزي با رهيافت برنامه­ريزي رياضي اثباتي (مطالعه موردي: اراضي پايين دست شيرين دره بجنورد). مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران، (1): 29 تا 44.

کهنسال، م.ر. و فيروز زارع، ع. 1387. تعيين الگوي بهينه کشت همسو با کشاورزي پايدار با استفاده از برنامه­ريزي فازي کسري با اهداف چندگانه (مطالعه موردي: استان خراسان شمالي). اقتصاد کشاورزي و توسعه، (62): 1 تا 33.

کهنسال، م.ر.، قرباني، م. و رفيعي، ه. 1388. بررسي عوامل محيطي و غير محيطي موثر بر پذيرش آبياري باراني (مطالعه موردي استان خراسان رضوي). اقتصاد کشاورزي و توسعه، (65): 97 تا 112.

گزارش آب و فاضلاب کشور. 1390.

گزارش جهاد کشاورزي شهرستان قاین، 1390.

گزارش سازمان هواشناسي کشور، 1391.

گزارش شرکت آب منطقه­اي خراسان.1391.

محسن پور، ر. و زيبايي، م. 1389. تعيين الگوي بهينه کشت در اراضي زير سد درودزن با استفاده از برنامه­ريزي غير خطي و استراتژي­هاي کم آبياري. اقتصاد کشاورزي و توسعه، (71): 1 تا 22.

محسني، ا. و زيبايي، م. 1388. تحليل پيامدهاي افزايش سطح زير کشت کلزا در دشت نمدان استان فارس: کاربرد مدل برنامه­ريزي رياضي مثبت. علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، (47): 773 تا 784.

محمديان، ف.، شاهنوشي، ن.، قرباني، م. و عاقل، ح. 1388. انتخاب الگوي کشت بالقوه محصولات زراعي بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: دشت تربت جام). مجله دانش کشاورزي پايدار، 1 (1): 171 تا 187.

منابع و ذخایر زیرزمینی. ( 1387 ). پایگاه ملی دادههاي علوم زمین.

موسوي، س.ن.ا. و قرقاني، ف. 1390. ارزيابي سيايت­هاي آب کشاورزي از منابع آب زيرزميني مدل برنامه­ريزي رياضي مثبت (مطالعه مورد شهرستان اقليد). فصلنامه پژوهش­هاي اقتصادي، (4):65 تا82.

نجفی حاجیپور، م.، کوهپیما، ا. و طهماسبی، ا. ( 1385 ). بررسی شاخصهاي تعیین خشکسالی در استان چهارمحال وبختیاري. اولین همایش منطقه­اي بهره­برداري ازمنابع آب حوضه­هاي کارون و زاینده­رود، دانشگاه شهرکرد.

وطن دوست، ع.ر. و شرفي، م. 1386. آمار در پژوهش­هاي کاربردي. انتشارات استاد.

هلیلی، م؛ سعد الدین،ا ؛مساعدی،ا و ماهینی،ع . (1388). تصميم گيري چند معياره فازي به منظور مديريت منابع آب سطحي در سد مخزني بوستان- استان گلستان؛مجله پژوهش­های حفاظت خاک و آب.4 – 16.

هيزل، پ. و نورتون، ر. 1381. برنامه­ريزي رياضي براي تحليل اقتصادي در کشاورزي. ترجمه رامين فروتن،  انتشارات ابجد، تهران.

یزدان پناه،ط؛خداشناس ،س؛داوری،ک و قهرمان، ب. (1386). مدیریت منابع آب حوزه آبریز ازغند با مدلWEAP؛مجله علوم و صنایع کشاورزی. 1- 22.

Arfini, F., Donati, M., and Paris, Q. 2003. A national PMP model for policy evaluation agriculture using micro data and administrative information. paper presented at the international conference agricultural policy reform and the WTO: where are we heading?Capri, Italy.

Arfini, F., Donati, M., and Menozzi, D. (2005). Analysis of the SocioEconomic Impact of the Tobacco CMO Reform on Italian Tobacco Sector. Paper presented at the XIth Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists). The Future of Rural Europe in the Global AgriFood System. Copenhagen, Denmark.

Azuara, J.M., Harou, J.J., and Howitt, R.E. 2009. Estimating economic value of agricultural water under changing conditions and the effects of spatial aggregation. Science of the Total Environment, 1-10.

Barkaoui, A. and Butault, J. P. (2000). Cereals and oilseeds supply within The EU, under AGENDA 2000: a Positive Mathematical Programming application. Agricultural Economics Review, 2(1): 717.

Bauer, S., and Kasnakoglu, H. 1990. Nonlinear programming models for sector and policy analysis. Experiences with the Turkish agricultureal sector model. Economic Modelling, July, 275-290.

Buysee, J., Van Huylenbroeck, G., and Lauwers, L. 2007. Normative, positive and econometric mathematical programming as tools for incorporation of multifunctionality in agricultural policy modeling. Agriculture, Ecosystems and Enviroment, 120: 70-81.

Buysee,j.,et al.(2006). Farm- based modeling of the Eu sugor reform: impact on Belgian sugar beet supplicrs. European Review of Agricultural Economics vol :34(1). Pp.21 -52.

Cortignani, R., and Severini, S. 2009. Modeling farm-level adoption of deficit irrigation using Positive Mathematical Programming. Agricultural Water Management, 96: 1785-1791.

Chuntian, C. 1999. Fuzzy optimal model for the flood control system of the upper and middle     reaches of the Yangtze River. J. Hydrological Sciences, 44: 4. 573-582.

Daneshvar, M., Sahnoushi, N., and Salehi Reza Abadi, F. 2009. The determination of optimal crop pattern with aim of reduction in hazards of environmental. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 4 (4): 305-310.

Domenico, P., Anderson, D. V. and Case, C. (1968). Optimal groundwater mining. Water Resource Research, 4(2): 247-255.

Golan, A., Judge, G., and Miller, D. 1996. Maximum entropy econometrics: Robust estimation with limited data. New York: John Wiley & sons.

Gallego-Ayala, J.G., and Gomez-Limon, J.A. 2009. Analysis of policy instruments for control of nitrate pollution in irrigated agriculture in Castilla y León, Spain. Spanish Journal of Agricultural Research, 7 (1): 24-40.

Gayarti, A. and Barbier, E. (2000). Valuating groundwater recharge through agricultural production in the Hadejia-Nguru West land in northern Nigeria. Agricultural Economics, 22: 247-259.

         Hadjibiros, K., Katsiri, A., and Andreadakis, A. (2005). Multi-criteria reservoir water anagement .        Global NEST Journal, 7(3): 386-394.

         Hazell,P.B.R, (1981). Mathematical programming for Economics Analysis in Agricultural.

                   Macmillan publishing company New York.

He, L., Tyner, W.E., Doukkali, R., and Siam, G. 2006. Policy options to improve water allocation efficiency: analysis on Egypt and Morocco. Water International, 31: 320–337.

He,Lixia.(2004).Improving imigation water allocation efficiency, Analysis of altermative policy option in Egypt and morocco p.h.D. These,purdue University, USA.

Heaven, S., Koloskov, G. B., Lock, A. C., and Tanton, T. W. (2002). Water resource management in the Aral basin: a river basin management model for Syr Darya. Natural Resources and Infrastructure Division, United Nation, Santiago, Chile. [online] :http://www.eclac.cl/publications.

Heckelei, T., and Britz, W. 2000. Positive mathematical programming with multiple data points: a cross- sectional estimation procedure.Cahiers d” Economic et Socioiogie Rurales, 57:28-50

Heckelei, T. 2002. Calibration and stimation of programming models for agricultural supply analysis. Ph.D. Thesis, university of Bonn, Germany.

Hellegers, P., and Davidson, B. 2010. Determining the disaggregated economic value of irrigation water in the Musi sub-basin in India. Agricultural Water Management, 97: 933-938.

Helming, J.F.M. 2005. A model of dutch agriculture based on positive mathematical programming with regional and environmental applications. Ph.D. Thesis, Wageningen university Netherlands.

Howitt, R. (1995a). Positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics, 77(2): 329-342.

Howitt, R. 1995b. A Calibration Method for Agricultural Economic Production models. Journal of Agricultural Economics, 46(2): 147-159.

Howitt, R. 2005. Agricultural and Environmental Policy Models: Calibration, Estimation and optimization. Unpublished, 2005. available at: www. agecon.ucdavis.edu /people/ faculty/ facultydocs/ Howitt/ master.pdf.

Karamuz, M. 2005. Qualitative and quantitative management and planning for water utilization and allocation with emphasis on conflict resolution. Final Research Report. Water Management Company, Deputy for technical and research aspects, 210p.

Medellin-Azuara, J., Lund, J.R., and Howitt, R.E. 2007. water supply analysis for restoring the  Colorado River Delta, Mexico. Journal of Water Resources Planning and Management, 133: 462–71.

Medellin-Azuara, J., Howitt, R.E., Waller-Barrera, C., Mendoza-Espinosa, L.G., Lund, J.R. and Taylor, J.E. 2009. A Calibrated agricultural water demand model for three regions in Northern Baja California. Agrociencia, 43(2): 83-96.

Meister, A.D., Chen, C.C., and Heady, E.Q. 1978. Quadratic programming models applied to agricultural policies. Ames la: lowa state university press.

Molle, F., Venot, J.P., and Hassan, Y. 2008. Irrigation in the Jordan Valley: Are water pricing policies overly optimistic? Agricultural water management, 95: 427-438.

Nakamura, T. (2003). Ecosystem-based river basin management: its approach and policy level application. Hydrological Processes, 17: 2711-2725. Irrigation and Drainage, 51: 109-118.

Narayan Sethi, L., Panda, S.N., and Nayak, M.K. 2006. Optimal crop planning and water resources allocation in a coastal groundwater basin, Orissa, India. Agricultural water management, 83: 209-220.

Onate, J.J., Tance, I., Bardaj, I., and Llusia, D. 2007. Modeling the effects of alternative CAP policies for the Spanish high-nature value cereal-steppe farming systems. Agricultural Systems, 94: 247–260

Paris, Q. and Howitt, R. E. 1998. An analysis of ill posed production problems using Maximum Entropy. American Journal of Agricultural Economics, 80(1): 124-138.

Pazira, E. and K. Sadeghzadeh (1999), Sustainable soil and water use in agricultural sector of Iran, International Conference on Agricultural Engineering, Beijing, China.

Peng, D., Huete, A.R., Huang, J., Wang, F., and Sun, H. 2011. Detection and estimation of mixed paddy rice cropping patterns with MODIS data.  International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 13: 13-23.

Rohm, O., and Dabbert, S. 2003. Integrating agri-environmental programs into regional production models: An extension of positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics, 85 (1): 254-265.

Singh, K. 2007. Rational pricing of water as an instrument of improving water use efficiency in the agriculture sector: a case study in Gujarat, India. International Journal of Water Resource Development, 23: 679-690.

Shannon, C.E. 1948. A mathematical theoty of communication. Bell system technical journal. 27: 379- 423.

Speelman, S., Buysee, J., Farolfi, S., Frija, A., D,Haese, M., and D,Haese, L. 2009. Estimating the                  impacts of water pricing on smallholder irrigators in North West Province, South Africa.    Agricultural Water Management, 96: 1560-1566.

  Vojdani, F. (2003), Water management in Iran: challenges and opportunities, Tehran Province   Water and Wastewater Company E- mail: fovjdani@ hotmail.com.

Abstact

Water environmental challenges the Middle East region, including Iran. Like most countries in the agricultural sector Iran is the largest consumer of water. With the expansion of irrigated agriculture in many areas and drought in recent years, the agricultural economy is facing serious constraints. The aim of this study is using positive mathematical programming model for the management of groundwater and surface water resources between agricultural operators in Ghaen city. The data used in this study using simple random sampling and the use of questionnaires completed by 118 beneficiaries were provided in Ghaen city. Then, using the variance analysis of Surveyors, Surveyors of interest groups (less than 5 hectares), and (more than 5 hectares) were responses that each group of pictures representative farmers under three scenarios (reduction of 30, 40 and 70 percent  to take group 1 and decreased by 10, 25 and 75 percent for interest Surveyors group 2) and an increase in the price of water (an increase of 70, 80 and 100 percent interest Surveyors group 1 and increased 75, 80 and 100 percent for the operators group 2) calibration using quadratic cost function and the three scenarios (reduction of 15, 65 and 85 percent for group 1 and reduce 15, 60 and 85 percent forthe operators group 2) and increasing the price of water (increase of 25, 50 and 100 percent for both groups of operators) CES function was evaluated by using calibration.Calibration results based on quadratic cost function and the CES function causes marked changes in the area under cultivation. Applying the Scenarios increased, decreased and sometimes made no change in farm income (in this area).Apply to both scenarios; an increase in water prices and irrigation efficiency caused significant changes in the area under cultivation is irrigated crops. Growing levels obtained using this model indicates inadequate planning for some irrigated crops areas under cultivation. The reason for this is that by changing the levels and eliminating some activities, farmer’s income increases. In relation to certain products (based on the calibration cost function of grade 2 or CES) by reducing the area under cultivation farmer’s gross profit is increased. And this proves that the optimal cultivation to be less for some products according to the cultivated area under different scenarios than the current cultivation area.

Keywords:Water resourcesmanagement ,Pattern of cultivation ,Positive mathematical programming model , Ghaen city

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان قاین)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

50 + = 60