تأثير تداخل زمينه اي فزاينده نظام دار بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته در افراد کم توان ذهني

19,900تومان

توضیحات

واژه های کلیدی:
روش تمريني، تداخل زمينه اي، يادداري، اکتساب، انتقال امضاي استاد راهنما:

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده فارسی ……………….. ب
اظهارنامه ……….. ت
تقدیم …………….. ث
قدردانی و تشکر ……………. ج
فهرست مطالب ……………… ح
فهرست جداول ……………… ذ
فهرست نمودارها …………… ر
فصل اول: طرح تحقیق 1
مقدمه ……………. 2
بيان مسأله ……. 6
ضرورت و اهميت تحقيق ……………… 10
اهداف تحقيق ……………….. 11
فرضيه هاي تحقيق ………… 12
قلمرو تحقیق … 12
محدودیت های تحقیق ….. 12
تعريف واژه ها ……………….. 13
فصل دوم: ادبیات تحقیق 17
مقدمه ……………. 18
مبانی نظری تحقیق ……… 18
يادگيري حركتي …………… 18
نظريه هاي کنترل حرکتي …………… 19
وجوه جوهری ……………….. 20
پارامترهای برنامه حرکتی تعمیم یافته ………….. 20
یادگیری حرکتی از دیدگاه نظریه طرحواره …. 21
طرحواره یادآوری ………….. 22
طرحواره بازشناسی ……….. 22
سازماندهی تمرین ………… 23
تغییرپذیری تمرین ………. 25
تداخل زمینه ای …………….. 28
فرضیه پردازش معنی دارتر و متمایزتر ………….. 29
فرضیه فراموشی و بازسازی مجدد ……………….. 30
فرضیه بازداری پس گستر …………….. 31
عوامل مؤثر بر اثر تداخل زمینه ای ……………….. 33
ویژگی های روانشناختی کودکان عقب مانده ذهنی …….. 40
نقص در رشد شناختی …. 40
محدودیت های یادگیری ……………….. 41
پیشینه تحقیق ……………… 41
تحقیقات داخل کشور …… 41
تحقیقات خارج کشور …… 42
جمع بندی تحقیقات انجام شده …… 55
فصل سوم: روش تحقیق 57
مقدمه ……………. 58
روش تحقیق …. 58
جامعه آماری … 58
نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ….. 58
متغیرهای تحقیق …………. 59
ابزار و روش جمع آوری اطلاعات …… 60
روش اجرای تحقیق ………. 60
آزمون انتقال و یادداری ……………….. 62
امتیازدهی ……… 63
روش آماری …… 63
فصل چهارم: یافته های تحقیق 65
مقدمه …………… 66
اطلاعات توصیفی …………. 66
آزمون فرضیه ها …………….. 68
فرضیه اول …….. 68
فرضیه دوم …… 71
فرضیه سوم ….. 72
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 74
مقدمه …………… 75
خلاصه تحقیق ……………… 75
یافته های تحقیق …………… 76
بحث و تفسیر نتایج ……… 76
مرحله یادداری …………….. 77
مرحله انتقال ……………….. 79
نتیجه گیری کلی …………. 80
پیشنهادات برخاسته از تحقیق ……. 81
پیشنهادات کاربردی ……. 81
پیشنهادات پژوهشی ……. 81
فهرست منابع 83
منابع ……………… 84
چکیده انگلیسی ……………. 88

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 1-3: مراحل اجراي تحقيق ………………. 62
جدول 2-3: آزمون انتقال و يادداري ……………. 63
جدول 1-4: توزیع سن و قد آزمودني ها ………. 66
جدول 2-4: آماره هاي توصيفي امتياز پاس بسکتبال در مراحل مختلف ….. 67
جدول 3-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مرحله پیش آزمون ………………. 68
جدول 4-4: نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي براي مقايسه عملکرد گروه ها در مرحله اکتساب ……………. 69
جدول 5-4: نتايج امار توصيفي سه گروه تمريني در طول 9 جلسه تمرين … 70
جدول6-4: نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه در مرحله يادداري ……….. 71
جدول 7-4: نتايج آزمون تعقيبي توکي براي مقايسه عملکرد گروه ها در مرحله يادداري …………. 71
جدول 8-4: نتايج آزمون تحليل واريانس در مرحله انتقال ………….. 72
جدول 9-4: نتايج آزمون تعقيبي توکي براي مقايسه عملکرد گروه ها در مرحله انتقال …………….. 73

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 1-4: نمرات مربوط به سه گروه تمريني در مرحله اکتساب …………… 69
نمودار 2-4: نمرات مربوط به سه گروه تمريني در مرحله يادداري …………. 72
نمودار 3-4: نمرات مربوط به سه گروه تمريني در مرحله اكتساب ………… 73

مقدمه

انسان بدون توانایی حرف زدن، نوشتن، خواندن و انجام مهارت های پیچیده ورزشی، موجود نسبتاً ساده ای دیده می شود. بنابراین به دلیل اهمیتی که یادگیری در زندگی انسان دارد، محققانی که برای درک قوانین یادگیری تلاش می کنند با سوالات مختلفی روبرو می شوند که با روش های معین علمی به دنبال یافتن پاسخ به این سوالات هستند. از این رو هدف همه این علوم، یافتن روش های بهتری در امر یادگیری انسان می باشد.
علم ورزش و تربیت بدنی حیطه ای از علم است که تنها مخصوص یک قشر خاص از جامعه نمی شود بلکه کودکان، نوجوانان و حتی سالمندان با این حیطه از علم در ارتباط هستند. ورزش و علوم ورزشی ابعاد مختلفی دارند از جمله بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره که هر بعد ورزش اهداف خاص خود را دارد و یادگیری مهارت های ورزشی موضوعی است که در این ابعاد مشترک است و از هر بعد که به ورزش بنگریم با یادگیری مهارت حرکتی مواجه خواهیم شد، که امروز به شکل پدیده ای فراگیر درآمده است. این واقعیت که ما می توانیم دانش و مهارت جدیدی بیاموزیم، علاقه دانشمندان را به شیوه های یادگیری و عوامل مهم در سودبردن از تجربیات دیگران و طراحی برنامه های آموزشی جلب کرده است (اشمیت ،1997).
سال های زیادی است که دانشمندان و مربیان برای عوامل تعیین کننده و اثرگذار بر اجرای مهارت ها و حرکات ماهرانه تلاش می کنند. کسانی که با آموزش مهارت های حرکتی سروکار دارند، می دانند که یادگیری این مهارت ها بدون تمرین امکان پذیر نیست. ارتقاء کارایی مردم به طور عام و دانش-آموزان و ورزشکاران به طور خاص در امر یادگیری مهارت های حرکتی موردعلاقه مربیان و معلمین تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. از سوی دیگر برنامه های فشرده در مدارس و پی بردن به اهمیت هر چه بیشتر مهارت های حرکتی در زندگی روزمره و متعاقب آن محدودیت های زمانی، دانشمندان را به شیوه های یادگیری و عوامل مهم در سودبردن هرچه بشتر از تمرین و طراحی برنامه های آموزشی جلب کرده است(عیدی علیجانی، 1371).
دانشمندان رفتارحرکتی با احساس چنین نیازی پس از سال ها تحقیق اقدام به ارائه نظریه هایی نمودند که از جمله آنها نظریه حلقه بسته و به دنبال آن نظریه طرحواره سرآغاز تحقیقات مبنی بر نظریه یادگیری حرکتی محسوب می شوند (آدامز 1973 ، اشمیت 1975 ). یکی از ویژگی های نظریه های یادگیری حرکتی، تأکید آنها بر سودمندی تغییرپذیری تمرین است. تغییرپذیری در این نظریه ها، به تنوع ویژگی های زمینه ای گفته می شود که شاگرد هنگام تمرین مهارت تجربه می کند، برای مثال یکی از پیش بینی های کلیدی در نظریه طرحواره این است که اجرای موفقیت آمیز یک مهارت، به مقدار تغییرپذیری تمرین بستگی دارد (اشمیت، 1975).
از آنجایی که شاگرد هنگام تمرین نیازمند است که تغییرات را در ویژگی های تنظیمی و غیرتنظیمی تجربه کند (جنتایل 1972،1978)، یکی از عوامل تاثیرگذار بر یادگیری، مقدار تغییرپذیری در توالی تمرین است. از جهتی، این موضوع روشن است که بیشتر تحقیقات مربوط به تغییرپذیری تمرین به منظور ارزیابی پیش بینی های معین نظریه طرحواره انجام شده اند(اشمیت، 1975).
یکی از راه های برنامه ریزی تمرین متغیر، به کار بردن پدیده ای به نام اثر تداخل زمینه ای به عنوان تداخل در عملکرد و یادگیری تعریف می شود که از تمرین کردن یک تکلیف در زمینه تکالیف دیگر به وجود می آید(اشمیت و لی 2005).
این مقدار از تداخل زمینه ای روی یک پیوستار قرار دارد که در آن از تمرین مسدود به عنوان تداخل کم و از تمرین تصادفی به عنوان تداخل زیاد یاد شده است (مگیل 2007). در تمرین تصادفی ما با تداخل زیادی مواجه خواهیم شد که این تداخل بالا به اجرای ضعیف در مرحله اکتساب و اجرای قوی در مرحله یادداری و انتقال منجر خواهد شد، در حالی که در تمرین مسدود اجرای خوب در مرحله اکتساب و اجرای ضعیف در مرحله یادداری و انتقال خواهیم داشت (اشمیت ، 2005).
به منظور تفسیر اثر تداخل زمینه ای فرضیه های مختلفی ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به فرضیه بسط ، بازسازی طرح عمل و تداخل پس گستر اشاره کرد. طبق فرضیه بسط تداخل ایجاد شده در اثر تمرین تصادفی منجر به غنی تر شدن بازنمایی می شود، درحالی که در شرایط مسدود رمزگذاری ضعیف تر می شود( لی ، 2005 ).
فرضیه بازسازی طرح عمل عبارت است از طراحی عمل یک تکلیف خاص از طریق تلاش های مداخله گر که در طی برنامه تمرین تصادفی فراموش می شود و فرد مجبور است بازسازی مبسوط تری برای ایجاد طرح عمل به منظور اجراهای بعدی بکار گیرد، ولی در برنامه های مسدود این تکالیف فراموش نمی شوند (لی، 2005 ).
فرضیه بازداری پس گستر یعنی اثر مداخله گر یک تکلیف بر تکلیفی که قبلاً آموخته شده است این نظریه به جای سودمندی برنامه های تمرین تصادفی به زیان های برنامه مسدود تمرکز دارد. در جمع-بندی، تحقیقات بیشتری در زمینه برنامه ریزی تمرین موردنیاز است (لی، 2005).
تکلیف حرکتی براساس تعریف تکلیف بر مبنای برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامترآموزی نیز در مبحث تداخل زمینه ای موردتوجه قرار گرفته است. تداخل زمینه ای در شرایطی که برنامه حرکتی تعمیم یافته تغییر نماید، مشاهده می شود (مگیل و همکاران ، 1990 ).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تأثير تداخل زمينه اي فزاينده نظام دار بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته در افراد کم توان ذهني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

50 + = 60