تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشکده کشاورزی

گروه خاکشناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc.

گرایش: فیزیک و حفاظت خاک

عنوان:

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

استاد راهنما:

دكتر معروف سی وسه مرده

استاد مشاور:

دكتر مطلب بایزیدی

نگارش:

……………………

زمستان 1390

 

 

فهرست 

مقدمه…………………………………2

فصل اول: کلیات و بررسی منابع

1-1-کلیاتی در مورد هدایت هیدرولیکی…………………….5

 1-1-1-هدایت هیدرولیکی اشباع……………………………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1-1- هدایت هیدرولیکی افقی…………………………………………………………………………………………………………………….6

1-1-1-2- هدایت هیدرولیکی قائم……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-1-2- اندازه گیری هدایت  هیدرولیکی  اشباع بروش آزمایشگاهی بار افتان …………………………………………………………….7

1-1-3- عوامل مؤثر در هدایت هیدرولیکی…………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-3-1- اندازه و شکل ذرات………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-1-3-2- فعالیت میکروارگانیسم ها و هوای محبوس شده……………………………………………………………………………………..9

1-1-3-3 – مواد آلی………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-1-3-4- اکسیدهای آهن………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-1-3- 5- ترکیبات کلسیم……………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-3-6- نوع و مقدار رس…………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-3-7- سدیم تبادلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-1-3-8- تراکم خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2- شوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-3- نسبت جذبی سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-5- اهداف طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

 

 

فهرست                                                                                                                                            صفحه

فصل دوم: مواد و روشها

2-1-1- مشخصات محل تهیه نمونه های خاک…………………………………………………………………………………………………….25

2-2- اندازه گیری ویزگی های فزیکو شیمیایی خاک……………………………………………………………………………………………25

2-2- 1- تعیین با فت خاک………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-2- تعیین وزن مخصوص ظاهری…………………………………………………………………………………………………………………28

2- 2-3- تهیه گل و عصاره اشباع……………………………………………………………………………………………………………………….28

2- 2- 4- اندازه گیری هدایت الکتریکی ……………………………………………………………………………………………………………29

2-2- 5- اندازه گیری pH……………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2 -6- اندازه گیری گچ………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-2-7- اندازه گیری کربنات کلسیم………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-8- اندازه گیری کربن آلی………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-9- اندازه گیری CEC…………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-10- نتایج آزمایش های خاک…………………………………………………………………………………………………………………..35

2-3- تهیه محلول ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-4- آماده کردن استوانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..38

2- 5- اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع………………………………………………………………………………………………………39

2-6- روش تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………………………..40

2-6-1- جذر میانگین مربعات خطا…………………………………………………………………………………………………………………….40

2-6-2- خطای میانگین مطلق …………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-6-3- خطای نسبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………41

فصل سوم : نتایج و بحث

3-1- تأثیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی شنی………………………………43

3-2- تأثیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی…………………………………….49

3-3- تأثیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک رسی……………………………………..55

3-4- نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

 

 

فهرست جدولها

2-1- جدول ضریب تصحیح حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2- جدول منحنی استاندارد تعیین هدایت الکتریکی……………………………………………………………………………………………31

2-3- جدول خصوصییات فیزیکو شیمیایی خاک………………………………………………………………………………………………….35

2-4- جدول خصوصییات شیمیایی آب………………………………………………………………………………………………………………36

2- 5- مقدار کلرید سدیم و سولفات کلسیم لازم برحسب گرم برای تهیه محلولها با EC  و SAR  معین………………………..37

3-1- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی شنی…………….43

3-2- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی شنی……………………..44

3-3- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی شنی……………………………………..47

3-4- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی…………………..49

3-5- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی …………………………..50

3-6- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی ……………………………………………50

3-7- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی رسی …………..55

3-8- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی رسی…………………….56

3-9- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی رسی ……………………………………56

 

 

 

فهرست شکلها

1-1- شکل شماتیک بارافتان………………………………………………………………………………………………………………………………7

2-1- شکل سیستم بار افتان برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع  …………………………………………………………………38

3-1- شکل تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدايت هيدروليکی اشباع در خاک با بافت لومی شنی ……………………………………. 45

3-2- شکل تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدايت  هيدروليکی اشباع در خاک با بافت لومی…………………………………………….51

3-3- شکل تأثير نسبت جذبی سدیم بر هدايت هيدروليکی اشباع در خاک با بافت لومی رسی………………………………………57

 

 

 

چکیده

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ks) یکی از مشخصه های مهم فیزیکی خاک است که اندازه گیری آن در مطالعات آب و خاک اهمیت زیادی دارد. روشهای متعددی برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک وجود دارد که روش بار افتان یکی از روشهای سریع اندازه گیری این پارامتر می باشد. در این تحقیق اثر شوری و سدیمی آب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر آن در سه خاک با بافت های لومی شنی، لومی و لومی رسی بررسی و نتایج با هم مقایسه گردید. تیمارهای ترکیبی آب کابردی شامل 8 تیمار I1(EC=1 , SAR=6)، I2(EC=1 , SAR=9 )، I3(EC=1 , SAR=12)، I4(EC=3 , SAR=6)، I5(EC=3  , SAR=9)،I6 (EC=3 , SAR=12) ، I7(EC=5 , SAR=9)، I8(EC=5 , SAR=12 ) بود. نتایج نشان داد در هر سه نمونه خاک با بافت های مذکور، بین میانگین مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد وجود دارد همچنین با افزایش نسبت جذبی سدیم از  6 به 12(ریشه میلی اکی والان در لیتر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در خاک لومی شنی 6/1 تا 3/7 درصد، در خاک لومی 49/0 تا 36/8 درصد و در خاک لومی رسی 61/5 تا 14/29 درصد کاهش و با افزایش شوری از1به 5 (دسی زیمنس برمتر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در خاک لومی شنی3/8 تا 67/17 درصد، در خاک لومی44/5 تا 47/20 درصد و در خاک لومی رسی 5/55 تا 124 درصد افزایش یافته است. طبق نتایج حاصل با سنگین تر شدن بافت خاک کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع بیشتر شده است.

کلمات کلیدی: بار افتان، شوری، نسبت جذبی سدیم، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

 

 

 

 

مقدمه

از آنجایی که آب، یکی از حلالهای مهم شیمیایی است، با توجه به نوع ترکیب و مقدار املاح موجود در خاکها و رسوبات که بستر حرکت آب را تشکیل می دهد، آبها طبیعتاً حاوی نمک اند، حتی آبهای مناسب برای آشامیدن و آبیاری هم کم و بیش محتوی املاح هستند. از این نظر نوع ترکیب نمکی و غلظت آنها در آب و تغییرات شیمیایی ناشی از وجود املاح، می تواند معیار قابل اتکائی برای ارزیابی کیفیت آب باشد. بدیهی است در کشاورزی امروزی در جوار سایر آزمایشات مهم، از قبیل آزمایش خاک، کود، گیاه و مواد غذایی، آزمایشات کیفی آب آبیاری نیز ضروری است. به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک که بارندگی کم و تبخیر شدید موجب تجمع املاح در خاک می شود. آب آبیاری دارای کیفیت نامطلوب، یک عامل محدود کننده آزادی عمل در انتخاب نوع کشت و سیستم آبیاری بشمار می رود.

مشکل نفوذ در ارتباط با کیفیت آب، موقعی رخ می دهد که سرعت نفوذ آب به درون خاک به طور محسوسی کند شود و آب برای مدت زمان طولانی روی سطح خاک باقی بماند یا نفوذ در خاک به اندازه ای کند شود که آب کافی برای تولید عملکردی قابل قبول در اختیار گیاه قرار نگیرد گرچه سرعت نفوذ آب در خاک متفاوت است و ممکن است به طور محسوس با کیفیت آب آبیاری بستگی داشته باشد. شوری آب و نیز مقدار سدیم موجود درآب در مقایسه با مقدار کلسیم و منیزیم آن، معمولترین عوامل کیفیتی هستند که بر سرعت نفوذ و هدایت هیدرولیکی آب در خاک مؤثرند.

کیفیت آب یا شوری و سدیمی بودن بر نفوذ پذیری آن موثر است. این تأثیر بیان کننده این مطلب است که تا چه حد ذرات خاک در اثر کیفیت های مختلف آب به هم چسبیده و یا از هم دور می شوند. چنانچه ذرات خاک به جذب آب تمایل داشته باشند و یا گرایش آنها برای به هم چسبیدن باشد و یا اینکه بر اثر تورم از یکدیگر جدا شوند. کیفیت آب در این زمنیه اثر خواهد داشت. تورم سبب می شود که خاکدانه ها شکسته شده و سبب فروپاشی ذرات خاک و نهایتاً سرعت نفوذ آب را کاهش می دهند.

شوری آب خاک بر دسترسی آب خاک توسط گیاهان نیز تأثیر می گذارد. سطوح سدیم  بالا سبب تخریب ساختمان خاک شده نهایتاً منتج به کاهش نفوذ پذیری خاک می گردد. سدیم زیاد سبب پراکندگی ذرات و تورم آنها شده و موجب کاهش نفوذ پذیری خاک نسبت به آب و هوا می گردد.

فصل اول:کلیات و بررسی منابع

 

 

 

 

1-1- هدایت هیدرولیک

هدایت هیدرولیک یکی از مهمترین مشخصه های هیدرودینامیک خاک است که در محاسبه فواصل زهکشهای زیرزمینی و دیگر مطالعات زهکشی مورد توجه قرار می گیرد. روشهای متعددی برای اندازه گیری صحرایی هدایت هیدرولیک خاک وجود دارد که اساس کلیه آنها بر اندازه گیری سرعت جریان افقی آب در خاک استوار است. بر حسب اینکه اندازه گیری سرعت جریان آب در خاک در زیر سطح ایستابی (شرایط اشباع) و یا در بالای سطح ایستابی است (شرایط غیر اشباع) صورت گیرد، روشهای تعیین هدایت هیدرولیک نیز متفاوت  است.

 

1-1-1- هدایت هیدرولیکی اشباع

به حجم آبي كه در واحد زمان از خاكي با سطح مقطع واحد و با شيب هيدروليك واحد عبور كند، هدايت هيدروليك اشباع خاك گفته مي شود. به عبارت ديگر، هدايت هيدروليك به وسيله قانون دارسي به شر ح زير تعريف مي شود:

(1 – 1)                                                                                                                                       كه در آن :

 Q: بده عبور يافته از خاک (مترمكعب بر ثانيه)

 K: هدايت هيدروليك (متر بر ثانيه)

 I : شيب هيدروليك

 A: سطح مقطع خاک(متر مربع)

آزمايشهاي هدايت هيدروليك اشباع خاك به طور كلي در محيط اشباع صورت می گیرد بار آبي روي نمونه خاك ر در هنگام آزمايش ممکن است ثابت باشد و يا اينكه همواره و به تدريج تغيير كند. در حالت اول، از بار ثابت[1] سخن به ميان مي آيد، در حالي كه در حالت دوم بار آبي به طور دائم كم مي شود كه به آن بار افتان[2] مي گويند.

روش آزمايشگاهي بار ثابت، روش چاهك[3]، روش پيزومتر[4] و روش تزريق به چاهك سطحي[5] ازجمله روشهای بار ثابت به شمار مي روند برخي ديگر از روشهاي اندازه گيري، بصورت بار افتان می باشند. روش آزمايشگاهي بار افتان، روش چاهك معكوس(روش پورشه)[6] و روش گلف[7] ازجمله این روش ها است.

 

1-1-1-1- هدایت هیدرولیک اشباع افقی

هدایت هیدرولیکی اشباع افقی، به حجم آبی که فقط بصورت افقی  در واحد زمان از خاکی به سطح مقطع واحد عبور کند (به شرطی که شیب هیدرولیک در آن برابر واحد باشد)، گفته می شود.

 

1-1-1-2- هدایت هیدرولیک اشباع قائم

هدایت هیدرولیکی اشباع قائم، به حجم آبی که بصورت قائم در واحد زمان از خاکی به سطح

 مقطع واحد عبور کند (به شرطی که شیب هیدرولیک در آن برابر واحد باشد)، گفته می شود بنابراین

تفاوت اساسی آن با هدایت هیدرولیک افقی خاک فقط در جهت حرکت آب است.

 

1-1-2- اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش آزمایشگاهی بارافتان

نمونه خاک را درون استوانه ای که از کف بوسیله صحفه متخلخل مسدود شده قرارداده می شود این صحفه نبایستی به هیچ وجه مانعی در عبور آب ایجاد کند بعبارت دیگر قابلیت هدایت این صحفه در حد ممکن بالا باشد بگونه ای که کاهش بار هیدرولیکی در عرض آن در مقایسه با کاهش بار در طول قابل صرفنظر باشد. استوانه همراه با نمونه خاک حداقل بمدت 12 ساعت در درون آب قرار داده می شود تا ازکف خیس شود تا هوای موجود بتدریج و کاملاً در آب حل شده و بصورت حباب محبوس در نمونه خاک درنیایند. استوانه را از آب بیرون آورده در یک سطح صاف مستقر می شود لوله عمودی را برای ایجاد بار، تا سطحی بالاتر از سطح انتخابیh1 با آب پر می شود. زمان کاهش ازسطح h1 به h2 اندازه گیری می شود.

        

                                         

شکل(1-1): پارمتر های بار افتان

اگر در لحظه  t1بار آبی H1  و در لحظه t2  بار آبی H2  فرض شود:

(1– 2)

KS : هدایت هیدرولیکی اشباع خاک(سانتی متر در ثانیه)

 : A1سطح مقطع نمونه خاك (سانتیمترمربع)

 : A2سطح مقطع استوانه اي كه آب در درون آن ازH1 بهH2 افت مي كند (سانتیمترمربع)

L : طول نمونه خاک(سانتیمتر)

t1 : زمان رسیدن آب به سطح  H1(ثانیه)

t2 : زمان کاهش آب از سطح H1 به H2 (ثانیه)

مشخص است كه اگرسطح مقطع نمونه خاك و لوله آب برابر باشند، رابطه بالا به رابطه ساده زير تبديل مي شود:

(1– 3)

 

 

1–1-3- عوامل موثر بر هدایت هیدرولیک

هدایت آبی اشباع تحت تأثیر دو عامل ویژگیهای هیدرولیکی سیال (گرانروی و جرم حجم) و ویژگیهای محیط متخلخل (خاک) قرار دارد. از ویژگیهای محیط متخلخل می توان به تخلخل کل، شکل و هندسه خلل و فرج و توزیع اندازه خلل و فرج اشاره کرد. بنابراین عوامل مختلفی مانند بافت، ساختمان، مقدار مواد آلی، اکسیدهای آهن، کانیهای رسی، درصد سدیم تبادلی و غلظت املاح که بر ویژگیهای محیط متخلخل مؤثرند، می توانند هدایت آبی را تحت تأثیر قرار دهند. هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر املاح، حبس شدن هوا، به هم خوردن وضع ساختمانی خاک و رشد نمو میکروارگانیسم ها می باشد (بای بوردی، 1383).

 

1-1-3-1- اندازه و شکل ذرات

اندازه وشکل ذرات تعیین کننده فضای خالی در خاک بوده و اگر تجزیه مکانیکی خاک مبین توزیع مناسبی برای ذرات مختلف باشد، ذرات کوچکتر در فضای خالی بین ذرات بزرگتر جای گرفته و از تخلخل کل می کاهد. ذرات رسی نیز می تواند با آب جاری انتقال یافته و در نقاط خالی و یا بر روی دیواره های خلل و فرج رسوب شده و موجب کاهش تخلخل خاک می گردد. این سبب می شود که خاک با وجود داشتن تخلخل قابل توجه، نفوذ پذیری مطلوبی نداشته، زیرا انتقال مواد رسی و یا کوچکتر، ارتباط داخلی خلل و فرج را قطع می نماید. در خاک های محتوی کفه رسی[8] و فراجی پن[9] حالت فوق دید می شود.

 

1-1-3-2-  فعالیت میکروارگانیسمها و هوای محبوس شده

الیسون[10] (1947) برای اولین بار تأثیر فعالیت میکروارگانیسم ها و هوای محبوس شده درخاک و همچنین غلظت املاح خاک را بر سرعت نفوذ پذیری را بصورت گرافیکی نشان داد.

فعاليت ميكروبي موجب مي شود كه تعدادی از خلل و فرج خاك را اين موجودات و ترشحات آن بپوشاند ویا آنكه بخش اعظم هواي محبوس وارد جريان آب شده است، معذالك كاهش نفوذپذيري محسوس خواهد بود.

 

1-1-3-3- مواد آلی

مواد آلی سبب افزایش نفوذپذیری خاکهای رسی می گردد. زیرا موجبات خاکدانه ای شدن محیط را مشروط به وجود یون کلسیم در خاک فراهم می سازد. بدیهی وجود کلسیم به میزان کافی ضروری است   تا هومات کلسیم تشکیل شده و ذرات رسی را به صورت خاکدانه های پایدار درآب درآورد (بای بوردی،1383).

 

1-1-3–4- اکسیدهای آهن

اکسید آهن نیز با پوششی از خود، ذرات ریزتر خاک را از انتشار و پراکندگی در آب حمایت می کند به همین خاطر خاکهای مناطق گرمسیری از نفوذپذیری خوبی برخورد دارند. معذالک تحت شرایط، اکسیدهای آهن درخاک انتقال یافته و کفه آهنی[11] تشکیل می شود که نفوذپذیری کمی داشته و یا اصولاً نفوذپذیر نمی باشد(بای بوردی، 1383).

 

1-1-3–5- ترکیبات کلسیم

در ایران ترکیبات دیگری مانند ترکیبات کلسیم در تحت الارض رسوب نموده و با ایجاد دج[12] از نفوذ پذیری خاک می کاهد. اگر دج در نزدیکی سطح خاک صورت گیرد، آبیاری این اراضی با بروز شرایط ماندابی توام می گردد (بای بوردی، 1383).

 

1-1-3–6- نوع و مقدار رس

نوع و مقدار مواد رسی در آبگذری خاک اهمیت فوق العاده دارد. اگر فقط اندازه ذرات رسی را در نظر گیریم، ملاحظه می کنیم که عبور از توده خاکی که مرکب از ذرات کروی به قطر کمتر از 002/0 میلی متر است، به کندی صورت می گیرد. بدیهی است اگر مسئله هم آوری ذرات رسی و تشکیل خاکدانه در کار نبود، بسیاری از خاکهای رسی نفوذ ناپذیر می بودند. برخی از انواع رس مانند مونتموریلونیت در اثر جذب آب آماس کرده و نفوذپذیری را تقلیل می دهند، برخی دیگر مثل کائولونیت انقباض و انبساط حاصل نمی کند. بنابراین نفوذپذیری خاک های محتوی کائولونیت به مراتب از آبگذری خاکهای مونتموریلونیتی بیشتر است (بای بوردی، 1383).

 

1-1-3-7- سدیم تبادلی

سدیم تبادلی خاک در صورتی که از ده تا پانزده درصد تجاوز کند، موجب انتشار و پراکنندگی ذرات خاک گردیده و خاک حاصله بسیار متراکم خواهد بود. خلل و فرج این خاکها نسبت به خاکهای محتوی یون کلسیم، اندک بوده و سدیم تبادلی تا 90 درصد از ضریب آبگذری این خاکها را که معمولا آهکی هستند، می کاهد (بای بوردی، 1383).

 

1-1-3-8- تراکم خاک

تراکم خاک نیزکه در اثر عبور دام و یا ماشین آلات سنگین صورت می گیرد با ازبین بردن پیوستگی خلل و فرج و کاستن تخلل خاک آبگذری را تنزل می دهد ولی این تراکم اولیه بویژه اگر سطح آب زیرزمینی نیز نواسان کند، دائمی نبوده و صدمه قابل توجهی به زمین وارد نمی سازد (بای بوردی، 1383).

 

1-2- شوری

به وجود بیش از حد مقادیر نمک محلول در آب و یا خاک می باشد شوری یا هدایت الکتریکی[13] با

 واحد دسی زیمنس بر متر[14] بیان می شود خاکها با هدایت الکتریکی بیش از 4EC ˃ 4  dS/m)  ( شور

 نامیده می شوند.

 

1-3- نسبت جذبی سدیم ([15]SAR)

نسبت غلظت سدیم (Na) ، به کلسیم (Ca) و منیزیم (Mg) می باشد که با واحد (ریشه میلی اکی والان در لیتر) بیان می شود.

 

1-4– پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 1. امداد، م.، ح. فرداد و ح. سعادت. 1381. تأثیر کیفیت های مختلف آب آبیاری (شوری و سدیمی) بر نفوذپذیری نهایی خاک در آبیاری جویچه ای. یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. شماره 37. صحفه:550-541.
 2. بای بوردی، م. فیزیک خاک.  تهران.  انتشارات دانشگاه تهران.  چاب نهم.
 3. بای بوردی، م. 1388. اصول مهندسی آبیاری. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. چاب هشتم. صحفه 286- 254.
 4. برزگر، ع . 1387. خاکهای شور و سدیمی.  اهواز.  انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاب دوم. صحفه 250–
 5. چقا ،ی. و ع. سپاسخواه. 1387. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف زئولیت کلسیم- پتاسیمی و شوری بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک. همایش بین المللی زئولیت ایران.
 6. حاج رسولیها، ش. 1382. کیفیت آب برای کشاورزی.  تهران.  مرکز نشر دانشگاهی.  چاپ دوم.
 7. حسن اقلی، ع.، ع.ا. لیاقت و م. میراب زاده. 1384. فاضلاب بررسی چگونگی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در نتیجه اجرای عملیات با آبیاری فاضلاب خانگی و پساب تصفیه شده آن. مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. شماره 14. صحفه: 108-99.
 8. ختار، م. و م. مصدقی. 1385، اثر کیفیت آب بر تغییرات ضریب آبگذری اشباع دو خاک رسی و لوم رسی شنی، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
 9. دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليكي خاك به روشهاي مختلف(1384) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شماره نشريه
 10. علیزاده، ا. 1374. اصول طراحی سیستم های آبیاری. دانشگاه امام رضا.  آستان قدس رضوی.
 11. مجللی، ح.   شیمی خاک.  تهران.  مرکز نشر دانشگاهی. چاب چهارم. صحفه 241.
 1. McNeal, B.L., D.A. Lay field, W.A. Norvell, and J.D. Rhoades. 1969. Factors influencing hydraulic conductivity of soils in the presence of mixed salt solutions.SoilSci.Soc.Am.Proc.32:187–190
 2. Abedi- Koupai, J. 2001. Influence of Treated Wastewater and Irrigation Systems on Soil Physical Properties in Isfahan Province. ICID International Workshop on Wastewater Reuse Management. ICID- CIID. September 19-20, 2001. Seoul, Korea. Pp: 165-173.
 3. Abu-Sharar, T.M., Bingham, F.T. and Rhoades, J.D. 1987. Soil Science Society of America Journal 51: 342.
 4. Agassi, M., I. Shainberg, and J. Morin. 1981. Effect of electrolyte concentration and soil sodicity on infiltration rate and crust formation. Soil Sci. Soc. Am. J. 45:848–851.
 5. Ayers, R.S., and D.W. Westcot. 1985. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 rev. 1. FAO, Rome, Italy.
 6. Bagarello, V., M. Lovino., E. Panno., and W. D. Reynodal. 2006. Field and laboratory approaches for determining sodicity effects on saturated soil hydraulic conductivity.Scince Direct – geoderma. 130:1-13.
 7. Bauder, J. W., and T. A. Brock. 1992. Crop species, amendment, and water quality effects on selected soil physical properties. Soil Sci. Soc. Am. J.56:1292-1298
 8. Bauder, J.W., and Brock, T.A. 2001. Irrigation water quality, soil amendments, and crop effects on sodium leaching. Arid Lands Res. Manage. 15: 101–113.
 9. Baumhardt, R.L, Wndt. 1992. Infiltration in response to water quality, tillage and gypsum. Soil science society of American Journal, 56 (261-266)
 10. Bethune MG, Batey TJ. 2002. Impact on soil hydraulic properties resulting from irrigating saline-sodic soils with low salinity water. Aust J Exp Agric 42:273–279
 11. Bhardwaj, A.K., Goldstein, D., Azenkot, A., Levy, G.J. 2007. Irrigation with treated wastewater under two different irrigation methods: effects on hydraulic conductivity of a clay soil. Geoderma 140, 199–206.
 12. Bhardwaje, A. K., U. K. Mandal., and A. Bar-Tal. 2008. Replacing saline-sodic irrigation water with treated wastewater: effect on saturated hydraulic conductivity, slaking, and swelling. Irrig Sci. 26:139-164.
 13. Brock, T.A. 1991. Effects of irrigation water quality, amendment and crop on salt leaching and sodium displacement. M.S. Thesis, Montana State University, Bozeman. 133 pp.
 14. Chaudhari, S. K. 2000. Dependence of saturated hydraulic condouctivity on dispersion, swelling and exchangeable sodium under different quality waters.Soil Sci. 49: 12-20.
 15. Chaudhari, S.K. and Somawanshi, R.B. 2002. Effect of water quality on Change able phase-solution phase behavior of three soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 265: 229-234.
 16. Chen, Y. and A. Banin. 1975. “Scanning electron microscope (SEM) observations of soil structure changes induced by sodium calcium exchange in relation to hydraulic conductivity.” Soil Science Society of America Journal. 120: 428-36.
 17. Crescimanno, G., Iovino, M. and Provenzano, G. 1995. Influence of salinity and sodicity on soil structural and hydraulic characteristics. Soil Sci. Soc. Am. J. 59: 1701-1708.
 18. Dane, J.H., and Klute, A. 1977. Salt effects on the hydraulic properties of a swelling soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 41: 1043-1049.
 19. Davis, C.S. 2002. Statistical methods for the analysis of repeated measurements. Springer, New York.
 20. Dexter, A.R. 2004c. Soil physical quality. Part III. Unsaturated hydraulic conductivity andgeneral conclusions about S-theory. Geoderma. 120: 227-239.
 21. Elliott, R. Walker. 1982. Field evaluation of furrow infiltration and advance functions. American Society of Agricultural Engineers. Vol 25. No 2.
 22. Frenkel, H., J.O. Goertzen, and J.D. Rhoades. 1978. Effects of clay type and content, exchangeable sodium percentage, and electrolyte concentration on clay dispersion and soil hydraulic conductivity. Soil Sci. Soc. Am. J. 42:32–39.
 23. Ghadiri, H.,J. Hussein, E.  Dordipour, and C. Rose. 2004. The effect soil salinity and sodicity on soil erodibility, sediment transport and downstrame water quality. International conservation organization conference. July2004. Brisbane.631-636.
 24. Ghobar, H. 1993. Influence of irrigation water quality on soil infiltration. Irrigation science 14.
 25. Gupta, R.K., 1994. Ground water quality for irrigation. In: Rao, D.N., Singh, N.T., Gupta, R.K., Tyagi, N.K. (Eds.), Salinity Management for Sustainable Agriculture. Central Salinity Research Institute, Karnal, India, pp. 89–100.
 26. Halliwell DJ, Barlow KM, Nash DM. 2001. A review of the effects of wastewater sodium on soil physical properties and their implications for irrigation systems. Aust J Soil Res 39:1259–1267
 27. Hanson, B., S.R. Grattan, and A. Fulton. 1999. Agricultural salinity and drainage. Div. of Agricultural and Natural Resources Publ. No. 3375. Univ. of California, Oakland, CA.
 28. Hardy, N., I. Shainberg, M. Gal and R. Keren. 1983. “The effect of water quality and storm sequence upon infiltration rate and crust formation.” Journal of Soil Science. 34:665-676.
 29. Henderson, D. W. 1981. “Influence on Soil Permeability of total salt concentration and sodium in irrigation water.” A conference of biosalinity, the problem of salinity in agriculture: a joint conference of Egyptian, Israeli, and American Scientists. Water Resources Center Contribution, No. 14. University of California, Davis. 51-53.
 30. R., M. Ben-Hur. 2002. Interaction effects clay swelling and dispersion and CaCo3 content on saturated hydraulic conductivity. Australian Journal of soil. 41(5):979-989.
 31. Lado, M., Ben-Hur, M., Assouline, S. 2005. Effects of effluent irrigation on seal formation, infiltration, and soil loss during rainfall. Soil Sci. Soc. Am. J. 69,1432–1439.
 32. Lauchli, A., and E. Epstein. 1990. Plant responses to saline and sodic con-ditions. In K.K. Tanji (ed.) Agricultural salinity assessment and man- agement. Am. Soc. of Civil Eng. Manuals and Reports on Engineering.
 33. Leavy, G. J., A. I. Mamedov, and D. Goldstein. 2003. Sodicity and water quality effects on slaking of aggregates form semi- arid soil. Soil Science. 168: 552-562.
 34. Leavy, G. J., A. I. Mamedov, and D. Goldstein. 2004. Saturated hydraulic conductivity of semi- arid soils: combined effects of salinity, sodicity, and rate of wetting. Soil Science Am, J. 69: 653-662.
 35. Leavy, G. J., N. Sharshekeev, and G. L. Zhuravskaya. 2002. Water quality and sodicty on soil bulk density in interrupted flow. Soil Science.7: 692-700.
 36. Levy, G.J., Goldstein, D. and Mamedov, A.I. 2005.Saturated hydraulic conductivity of semiarid soils combined effects of salinity, sodicity, and rate of wetting. Soil Science Society of America Journal 69: 653-662
 37. Levy, G.J., J. Levin, and I. Shainberg. 1997. Pre wetting rate and aging effects on seal formation and inter rill soil erosion. Soil Sci. 162:131–139.
 38. Loch, R.J. 1994. Structure breakdown on wetting. In: So, H.B., Smith, G.D., Raine, S.R., Schafer, B.M., Loch, R.J. (Eds.), Sealing Crusting and Hardsetting Soils. Australian Soil Science Society, Old Branch, Brisbane,pp. 113–132.
 39. Magesan, G.N., Williamson, J.C., Sparling, G.P., Schipper, L.A., Lloyd-Jones, A.R. 1999. Hydraulic conductivity in soils irrigated with waste waters of differing strengths: field and laboratory studies. Aust. J. Soil Res. 37, 391–402.
 40. Magesan, G.N., Williamson, J.C., Yeates, G.W., Lloyd-Jones, A.R., 2000.Wastewater C: N ratio effects on soil hydraulic conductivity and potential mechanisms for recovery. Bioresour. Technol. 71, 21–27.
 41. Martinez, Julian. 1999. Irrigation with saline water. Agricaltural water Management. Vol 40.
 42. Matsuno, Y. 2001. Management of Wastewater for Irrigation in the Southern Punjab, Pakistan. ICID International Workshop on Wastewater Reuse Management. ICID- CIID. September 19-20, 2001. Seoul, Korea. PP: 85-94.
 43. McIntyre, D.S. 1979. Exchangeable sodium, subplasticity and hydraulic conductivity of some Australian soils. Journal of Soil Research 17:115-120.
 44. McNeal, B.L. 1968. Prediction of the effect of mixed-salt solutions on soil hydraulic conductivity. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 32:190–193.
 45. McNeal, B.L., and N.T. Coleman. 1966. Effect of solution composition on soil hydraulic conductivity. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 30:308–312.
 46. McNeal, B.L., and N.T. Coleman. 1966. Effect of solution composition on Soil hydraulic conductivity. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 30:308–312.
 47. Minhans, P. S., D.R. Sharma. 1985. Hydraulic conductivity and clay dispersion az affected by application sequence of saline and simulated rain water. Irrigation sci. 3:159-167.
 48. Moutier, M., Shainberg, I., Levy, G.J. 2000. Hydraulic gradient and wetting rate effects on the 21 hydraulic conductivity of two calcium vertisols. Soil Sci.Soc. Am. J. 64, 1211–1219.
 49. Mualem, Y. 1986. Hydraulic conductivity of unsaturated soils: prediction and formulas. In: Klute, A. (Ed.) Methods of Soil Analysis, Part 1: Physical and Mineralogical Methods, 2nd edition, Agronomy Monograph, vol. 9. ASA/SSSA, Madison, USA, pp. 799-823.
 50. Oster, J.D. and Schroer, F.W. 1979. Infiltration as influenced by irrigation water quality. Soil Science Society of America Journal 43: 444–447.
 51. Pratt, P., and D.L. Suarez. 1990. Irrigation water quality assessments. In. K.K. Tanji (ed.) Agicultural salinity assessment and management. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 71. ASAE, Reston, VA.
 52. Quirk, J. and Schofield, R. K. 1955. The effect of electrolyte The approach which has been adopted in this experiment was concentration on permeability. J. Soil Sci. 6: 163-177.
 53. Rawls, W.J., Gish, T.J., and Brakensiek, D.L. 1991. Estimating soil water retention from soil physical properties and characteristics. Adv. Soil Sci. 16: 213–234.
 54. Ruiz-Vera, MV., Wu L. 2006. Influence of sodicity,clay mineralogy, prewetting rate and their interaction on aggregate stability. Soil Sci Soc Am J 70:1825–1833.
 55. Russo, D., and Bresler, E. 1980. Soil-water-pressure relationships as affected by soil-solution composition and concentration. In: Banin A., and Kafkafi, U. (Eds.) Agrochemicals in Soils. Pergamon Press, Oxford, pp: 287-296.
 56. Shainberg, I., Levy, G.J., Goldstein, D., Mamedov, A.I. and Letey, J. 2001.Prewetting rate and sodicity effects on the hydraulic conductivity of soils. Australian Journal of Soil Research 39: 1279- 1291.
 57. Shainberg, I., Rhoades, J.D., Suarez, D.L., Prather, R.J., 1981b. Effect of ineral weathering on clay dispersion and hydraulic conductivity of sodic soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 45, 287–291.
 58. Shamim, A. H. M., T. Akae. 2010. Effect of initil water contet on saturated hydraulic conductivity in desaliniziation whit slaking and drying. Paddy Water Environ. 9: 221-228
 59. Singh, N., W. Wallender. 2011. Effect of soil water salinity on filed soil hydraulic function. J. Irri. Drain Eng. 137: 295-303.
 60. Suarez, D.L., J.D. Wood, and S.M. Lesch. 2006. Effect of SAR on water   infiltration under a sequential rain-irrigation management system. Agric. Water Manage. 86:150–164.
 61. Suarez, D.L., Simunek, J., 1997. UNSATCHEM: unsaturated water and solute transport model with equilibrium and kinetic chemistry. Soil Sci. Soc. Am. J. 61, 1633–1646.
 62. Tarchitzky J, Golobati Y, keren R, Chen Y. 1999. Waste water effects on montmorillonite suspension and hydraulic properties of sandy soil. Soil Sci Soc Am J 63:554–560
 63. Thompson, K.S. 1991. Irrigation water quality effects on soil salinity and crop production in the Powder River Basin, MT. M.S. thesis, Montana State University, Bozeman. 151 pp.
 64. Vinten AJA, Mingelgrin U, Yaron B. 1983. The effect of suspended solids in wastewater on soil hydraulic conductivity: II. Vertical distribution of suspended solids. Soil Sci Soc Am J 47:408–412

Islamic Azad University, Tabriz Branch

Faculty of Agriculture

Department of soil science

 

M.Sc. Thesis in Physics and Soil Conservation

 

Titel

Effect of Water salinity and sodicity on Soil saturated hydraulic conductivity

 

Supervisor

Siosemardeh maroof, Ph.D.

Advisor

Motalleb byzedi, Ph.D.

By

Homayoun moghaddam

Year

2012

[1] – Consatan Head

[2] – Falling Head

[3] – Auger Hole Method

[4] – Pipe Cavity Test Method(Piezometer Method)

[5] – Shallow Well pump In Test Method

[6] – Inversed  Auger Hole Method (Porchet Method)

[7] – Guelph Permeameter Method

1 – Clay pan

2 – Fraji pan

3 – Allison

1 – Iron pan

2 – Caliche

1 – Electrical Conductivity

1 – dS/m

2  -Sodium Adsorption Ratio

3 – Coleman

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 41 = 44