تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال

39,000تومان

توضیحات

چکیده پایان نامه

گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد صفحات پایان نامه: 137 درجه ارزشیابی پایان نامه:
عنوان پایان‌نامه: تأثیر هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال
کلید واژه ها: تمرين هوازي، رژيم غذايي كاهش وزن ، نیمرخ لیپیدی خون، آدیپونکتین

چکیده

سابقه و هدف: شناسایی مشکلات و مسائل زنان ميانسال با هدف ارتقاء سطح سلامتی آنها امری لازم و ضروری است. هدف از انجام این تحقيق، بررسی تاثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال بود.
مواد و روش ها: 20 زن ميانسال غير فعال به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تمرين هوازي(10نفر) و تمرين هوازي+رژيم (10نفر) تقسیم شدند. قبل از آغاز برنامه اصلی تحقیق، نمونه خون آزمودنی ها اندازه-گیری شد. سپس آزمودنی ها بطور تصادفی در دو گروه مجزا به اجرای برنامه پژوهشی پرداختند. مجددا نمونه خون آزمودنی ها به وسیله همان ابزار و امکانات استفاده شده در مرحله نخست اندازه گیری و جمع آوری گردید.
يافته ها: در هر دو گروه پس از هشت هفته تمرين هوازي سطح آديپونكتين سرم به طور معني داري افزايش یافت (p<0.05)، ولي نيمرخ ليپيدي پس از هشت هفته تمرين هوازي تغييرات معناداري در هيچكدام از گروه ها نداشت(p>0.05).
نتيجه گيري: به طور كلي هر دو روش تمرين باعث افزايش آدیپونکتین که یکی از تنظیم کننده های سوخت و سازی بدن است، مي شود كه اين تغيير مي تواند باعث بهبود كيفيت زندگي در زنان غيرفعال ميانسال گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسأله 3
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
هدف کلی 8
اهداف ویژه 8
فرضیه های تحقیق 10
تعریف واژه ها 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مبانی نظری 14
چاقی و بیماریزایی 14
چاقی و حساسیت به انسولین 14
چاقي و بیماری عروق کرونر قلب 14
چاقي و سرطان 15
چاقي و استئوآرتریت 15
چاقی و تعادل انرژی 15
اتیولوژی چاقی 16
تأثیر سن بر چاقی 16
سبک زندگی 18
عوارض چاقی 21
ترمودینامیک چاقی و از دست دادن وزن 24
عدم تحرک بعنوان دلیل برای چاقی 26
تعادل درشت مغذی های رژیم 26
کاهش مطلوب وزن 26
اثرات ورزش بر کاهش وزن 27
روش های مرسوم کاهش وزن در افراد چاق 27
منشأ لیپوپروتئین های خون و طبقه بندی آنها 30
طبقه بندی لیپوپروتئین ها 31
شیلومیکرون ها 31
لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین(VLDL) 31
لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDL) 31
لیپوپروتئین دارای دانسیته متوسط (IDL) 32
لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) 32
اثر فعالیت ورزشی بر کلسترول پلاسما 34
آثارکوتاه مدت 34
آثار بلند مدت 35
عوامل موثر بر غلظت کلسترول بدن 36
موارد استعمال ویژه کلسترول 37
اثر فعالیت ورزشی بر تری اسیل گلیسرول های پلاسما 39
آثار کوتاه مدت 39
آثار بلند مدت 41
کلسترول 42
کنترل غلظت کلسترول داخل سلولی 42
کنترل سنتز کلسترول توسط کبد 43
آدیپونکتین: 44
انواع آدیپونکتین: 44
عملکرد آدیپونکتین و کبد: 45
آدیپونکتین و ورزش: 47
تحقيقات انجام شده در داخل کشور 49
تحقيقات انجام شده در خارج کشور 58
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق 68
جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه ی گزینش آزمودنی ها 68
معیارهای ورود به تحقیق:. 69
متغیرهای تحقیق : 70
ابزار و روش جمع آوری داده ها: 70
شاخص هاي پيكرسنجي: 71
برنامه تمرين هوازي: 72
روش تعیین شدت تمرین : 72
رژیم کاهش وزن پلکانی : 73
روش های آزمایشگاهی 75
محدودیت های تحقیق : 76
ملاحظات اخلاقی: 76
روش های آماری 77
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه 79
الف) توصيف داده هاي تحقيق 79
ب) آزمون فرضيه هاي تحقيق 82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
خلاصه تحقيق: 98
یافته های تحقیق: 99
بحث و نتیجه گیری 101
نتیجه گیری کلی 105
پیشنهادات کاربردی برگرفته ازتحقیق 106
پیشنهادات برای تحقیقات آینده 107

فهرست جداول

جدول 2- 1: غلظت های مطلوب، مرز و نامطلوب چربی سرم درپلاسما( mg/dl ) 36

جدول 3- 1: پروتكل كاهش وزن پلكاني در هشت هفته…….. 74

جدول 4- 1: توصيف سني آزمودني ها 79
جدول 4- 2: توصيف قد آزمودني ها 79
جدول 4- 3: توصيف وزن آزمودني ها 79
جدول 4- 4: نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف مربوط به متغيرهاي آنترپومتريكی 80
جدول 4- 5: نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف مربوط به متغيرهاي اندازه گيري شده 80
جدول 4- 6: ميانگين تري گليسريد پس از هشت هفته تمرین هوازي 82
جدول 4- 7: ميانگين كلسترول پس از هشت هفته تمرین هوازي 83
جدول 4- 8: ميانگين HDL پس از هشت هفته تمرین هوازي 84
جدول 4- 9: ميانگين LDL پس از هشت هفته تمرین هوازي 85
جدول 4- 10: ميانگين آدیپونکتین سرم پس از هشت هفته تمرین هوازي 86
جدول 4- 11: ميانگين تري گليسريد پس از هشت هفته تمرین هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 87
جدول 4- 12: ميانگين كلسترول پس از هشت هفته تمرین هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 88
جدول 4- 13: ميانگين HDL پس از 8 هفته تمرین هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 89
جدول 4- 14: ميانگين LDL پس از 8 هفته تمرین هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 90
جدول 4- 15: ميانگين آدیپونکتین سرم پس از 8 هفته تمرین هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني 91
جدول 4- 16: تغییرات مربوط به تري گليسريد گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكاني 92
جدول 4- 17: تغییرات مربوط به كلسترول گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكاني 93
جدول 4- 18: تغییرات مربوط به HDL گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكاني 94
جدول 4- 19: تغییرات مربوط به LDL گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكاني 95
جدول 4- 20: تغییرات مربوط به آدیپونکتین سرم گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكاني 96

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: تغییرات تری گلیسرید در گروه تمرین هوازی 82
نمودار 4- 2: تغییرات کلسترول در گروه تمرین هوازی 83
نمودار 4- 3: تغییرات HDL در گروه تمرین هوازی 84
نمودار 4- 4: تغییرات LDL در گروه تمرین هوازی 85
نمودار 4- 5: تغییرات آدیپونکتین در گروه تمرین هوازی 86
نمودار 4- 6: تغییرات تری گلیسرید در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی 87
نمودار 4- 7: تغییرات كلسترول در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی 88
نمودار 4- 8: تغییرات HDL در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی 89
نمودار 4- 9: تغییرات LDL در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی 90
نمودار 4- 10: تغییرات آدیپونکتین در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی 91
نمودار 4- 11: تغییرات تری گلیسرید بین دو گروه 92
نمودار 4- 12: تغییرات کلسترول بین دو گروه 93
نمودار 4- 13: تغییرات HDL بین دو گروه 94
نمودار 4- 14: تغییرات LDL بین دو گروه 95
نمودار 4- 15: تغییرات آدیپونکتین بین دو گروه 96

فصل اول:
طرح تحقیق

مقدمه

چاقی یک بیماری مزمن است که شیوع آن در بالغین، نوجوانان، و کودکان در حال افزایش بوده و در حال حاضر به عنوان یک اپیدمی جهانی در نظر گرفته می شود. در بسیاری از جوامع شیوع اضافه وزن و چاقی طی دو دهه اخیر افزایش یافته است. در ایالات متحده آمریکا ریسک ابتلا به اضافه وزن و چاقی در طول مدت زندگی هر فرد به ترتیب 50 و 25 درصد است. همچنین، چاقی به عنوان یک مشکل مهم سلامتی در تمام کشورها مطرح است که تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد. از سویی دیگر، چاقي مهمترين بيماري تغذيه اي در كشورهاي پيشرفته بوده به طوري كه در دو دهه اخير به سرعت شيوع پيدا كرده است. این عارضه خطر ابتلا به بیماری های گوناگون از قبیل خطر حمله قلبی، آرتروز، دیابت نوع 2، سکته مغزی، فشار خون بالا و سایر بیماری ها را افزایش داده و در نهایت با کاهش طول عمر و مرگ زودرس همراه می باشد و در نتیجه هزینه های هنگفتی را به سلامتی افراد تحمیل می کند. لذا پیشگیری از چاقی و تلاش برای کاهش اضافه وزن منجر به کاهش بیماری های وابسته به آن، بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه های مرتبط با مراقبت های سلامتی خواهد شد. بنابراين توجه جدی و فوری مراقبين سلامت، پژوهشگران و سياست گذاران هر جامعه به موضوع چاقی امری ضروری است. در همين راستا، مطالعات و تحقيقات بسياری جهت بررسی روش‌های گوناگون کاهش وزن انجام گرفته و افراد چاق نيز روش‌های متفاوتی را جهت کاهش وزن در پيش می‌گيرند که ممکن است عوارض خطرناکی را برايشان در پی داشته باشد. در اين بين، روشی که تأثيرات مثبت بسياری بر کاهش وزن افراد چه از لحاظ عوارض جانبی و چه از لحاظ ماندگاری داشته است، داشتن يک رژيم غذایی مناسب به همراه برنامه ورزشی منظم و منطبق بر اصول دقيق علمی‌ است. توجه به نوع ورزش اهمیت ویژه ای داشته و ورزش هوازی به سبب تاثیر فراوانی که بر چربی سوزی دارد، می تواند در این زمینه انتخاب مناسبی باشد.

بیان مسأله

چاقی یکی از شایع ترین اختلالات متابولیکی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. از پیامدهای پاتولوژیکی چاقی می توان به بیماری های قلبی ـ عروقی و سندرم متابولیک اشاره کرد (1). چاقی عوارض زیادی در پی دارد به طوری که شایع ترین عوارض چاقی عبارتند از: افزایش تری گلیسرید، کاهش میزان کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا، افزایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین و فشار خون بالا می باشند. افزایش LDL و کاهش HDL به همراه فشار خون بالا زمینه ابتلا به تصلب شرایین را مهیا می کند (2, 3). در مطالعات مختلف نشان داده شده است، کاهش در سطوح HDL می تواند نشانگر افزایش در نسبت TC/HDL باشد (4). از چاقی می توان به عنوان مشکل اصلی جوامع مختلف به ویژه زنان اشاره کرد؛ همچنین، چاقی یکی از مهم ترین عوامل در سبب شناسی بیماری های مزمن می باشد و با عوامل مختلفی چون سطح فعالیت بدنی، سبک زندگی، رژیم غذایی، ژنتیک و بیماریها ارتباط دارد (5, 6). در زنان، حرکت به سمت افزایش چاقی و مخصوصاً چاقی شکمی باعث افزایش خطر سندرم متابولیک و بیماری های قلبی ـ عروقی می شود. از عوامل خطرزای اصلی برای بیماری های کرونری قلب در زنان شامل افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی پایین و کلسترول کل و کاهش سطوح لیپوپروتئین با چگالی بالا است (7). از این رو شناسایی مشکلات و مسائل زنان ميانسال با هدف ارتقاء سطح سلامتی آنها امری لازم و ضروری است. در این میان قشر زنان ميانسال غير فعال که دارای زندگي بي تحركي هستند بیشتر در معرض خطر چاقي قرار دارند.
در گذشته باور بر این بود که بافت چربی بافتی بی اثر است و تنها به صورت ذخیره کننده تری گلیسرید عمل می کند. اما اکنون می دانیم که بافت چربی سیستم درون ریز فعالی است که با فعالیت سوخت و سازی بالا همراه است و باعث تولید اسید چرب و ترشح چندین پروتئین می شود که هورمون های جذب کننده و مصرف کننده انرژی را تنظیم می کند. بافت چربی بیش از پنجاه عامل سوخت و سازی و هورمونی فعال را بیان می کند. برخی از این هورمون ها که به طور کلی آدیپوکاین نامیده می شوند در فرایند التهاب و آترواسکلروز نقش مهمی دارند؛ که از این بین می توان به لپتین، آدیپونکتین و رزیستین، اشاره کرد (8).
آدیپونکتین، از فراوانترین هورمون های مترشحه از بافت چربی است که بر خلاف سایر آدیپوکاین ها مثل لپتین و رزیستین، در حالت چاقی کاهش می یابد (9). این هورمون نقش اساسی و مهمی در تنظیم انرژی لازم جهت حفظ هموستاز بدن، سوخت ساز چربی و کربوهیدرات و حساسیت به انسولین به عهده دارد (10). نقش محوری آدیپونکتین در ارتباط با عوامل خطر مرتبط با سندرم متابولیک در کنار اثرات ضد التهابی آن مورد توجه قرار گرفته است. نتایج برخی تحقیقات نشان داده اند که کاهش غلظت آدیپونکتین با ایجاد مقاومت به انسولین، هیپرانسولینمی و هیپرگلیسمی مرتبط است (11, 12). به علاوه مطالعات انجام شده بر روی نژادهای مختلف نیز افزایش سطح آدیپونکتین را به دنبال کاهش وزن و بهبود مقاومت به انسولین گزارش کرده اند (13, 14). بر اساس یافته های موجود، چنین به نظر می رسد که کاهش سطح آدیپونکتین می تواند عامل مهمی در ایجاد چاقی و اختلالات التهابی مرتبط با آن از جمله مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 باشد (15-17). نتایج مطالعات نشان می دهند که افرایش غلظت آدیپونکتین پلاسما به کاهش مقاومت انسولین، تری گلیسرید، محیط شکم، نسبت دور شکم به لگن، لیپوپروتئین کم چگال، توده چربی بدن و افزایش لیپوپروتئین پرچگالی منجر می شود (18, 19).
فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی مطلوب عواملی هستند که از طریق کاهش میزان چاقی به ویژه چاقی شکمی، افزایش حساسیت انسولین، کاهش فشار خون و بهبود نیمرخ چربی خون موجب پیشگیری از بیماری های مزمن می شوند (20). در همین راستا، به نظر می رسد معرفی برنامه های ورزشی مناسب، الگوهای تغذیه ای مطلوب و تغییر سبک زندگی و افزایش کیفیت آن بتواند منجر به کاهش خطر بروز بیماری های عروقی شود. با وجود یافته های زیاد درباره اثر تمرین ورزشی بر متابولیسم چربی در افراد سالم با وزن طبیعی، فواید بالقوه ورزش بر متابولیسم چربی در افراد میانسال کمتر مورد توجه قرار گرفته است (21). در این راستا، مطالعات نشان داده اند برنامه آمادگی جسمانی تأثیر قابل توجهی بر متابولیسم چربی افراد میانسال می گذارد. این مطلب بیانگر آن است که متابولیسم چربی افراد شرکت کننده در برنامه های ورزشی هوازی ممکن است افزایش یابد. حقیقی و همکاران (1392) گزارش کردند نه هفته تمرین هوازی اثرات مفیدی بر میزان آدیپونکتین و رزیستین سرم در زنان چاق ندارد (22)؛ از سویی دیگر، رشیدلمیر و همکاران (1392) گزارش کردند تمرین هوازی منظم علاوه بر کاشه وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی، موجب کاهش رزیستین و افزایش آدیپونکتین در زنان جوان فعال می شود (23).
همچنین ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی، استفاده از رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮي را نیز در ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺎﻗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽکنند (24). همان طوركه مي دانيم عمده کالری دریافتی مازاد در بدن بصورت بافت چربی ذخیره مي شود (25, 26). بافت چربي نيز صرفا اندامي جهت ذخيره انرژي نبوده و مولكول هاي بيولوژيك بسياري ترشح مي كند كه مي توانند بر متابوليسم تمام بدن تاثير گذار باشند (27).
با این حال، از آنجا که مطالعاتی با نتایج متناقض درباره تأثیر فعالیت بدنی بر نیمرخ چربی خون انجام شده ولی مطالعات کمی به بررسی هم زمان فعالیت بدنی منظم و تعدیل و اصلاح رژیم غذایی پرداخته اند؛ همچنین با توجه به این که تاکنون تحقیقات محدودی در زمینه تأثیر رژیم های کاهش وزن و یا تمرینات ورزشی بر سطح آدیپونکتین زنان انجام شده و با در نظر گرفتن اهمیت استفاده از روش مطلوب و ماندگارتر براي کاهش وزن که بکارگیری هم زمان رژیم غذایی به همراه فعالیت ورزشی است (24)، بر آن شدیم تا تأثير هشت هفته تمرين هوازي به تنهايي و تمرين هوازي همراه با رژيم غذايي كاهش وزن پلكاني را بر نیمرخ لیپدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال بررسی و مقایسه کنیم.

ضرورت و اهمیت تحقیق

چاقی مهمترین مشکل سلامتی در کشورهای توسعه یافته و یکی از مشکلات قابل توجه در کشورهای در حال پیشرفت است. پیش بینی ها نشان می دهد تا سال2030 تقریبا نیمی از جمعیت جهان چاق بوده و یا اضافه وزن خواهند داشت (28). با اینکه شیوع بالاي چاقی درکشورهاي اروپاي شرقی و آمریکاي شمالی بیشتر از سایر نقاط جهان گزارش شده، ولی ابتلا به چاقی و مرگ و میر حاصل از آن در کشورهاي آسیایی بیشتر از سایر کشورها بوده است. شیوع چاقی به واسطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی تغییر می کند. مطالعات انجام شده مشخص کرده اند که در کشورهای در حال توسعه و فقیر شیوع چاقی به خصوص در زنان بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در کشور ما نیز گزارش شده است؛ به طوری که کشور ما نیز همانند بسیاري از کشورها در حال گذر تغذیه اي از لاغري ناشی از سوء تغذیه، به سوي چاقی ناشی از تغذیه نامناسب، پیش می رود. نتایج مطالعات مختلف در کشور ما نشان می دهد در 34 درصد از زنان و 10درصد از مردان و بیش از 28 درصد از ساکنان شهرها و 23 درصد از روستاییان، چاقی شکمی وجود دارد. شیوع چاقی و اضافه وزن به میزان هشداردهنده اي در ایران رو به افزایش است که به واسطه توسعه شهرنشینی، تغییر در شیوه زندگی، الگوهاي نامناسب مصرف مواد غذایی و کاهش فعالیت بدنی پدیدار گشته است (29). اگر چه مبنای بیولوژیکی چاقی هنوز به طور کامل شناخته نشده است، بافت چربی به عنوان یک منبع عظیم ذخایر چربی، همچنین اهمیت زیادی در هموستاز انرژی دارد؛ به طوری که چربی های بدن را به شکل تری گلیسرید ذخیره نموده و به هنگام نیاز آن را در شکل های اسیدهای چرب آزاد(FFA) به درون جریان خون رها می کند (30, 31).
به دنبال اضافه وزن و با افزایش ذخایر چربی در بدن به سلامت فرد آسیب وارد شده و زمینه برای ابتلا به انواع بیماری های مزمن فراهم می گردد، لذا اصلاح شیوه زندگی و استفاده از روش های صحیح کاهش وزن، مي تواند ما را در پیشگیری از ابتلا به این امراض یاری نماید.
کاهش وزن ناشی از رژیم غذایی ممکن است باعث کاهش ریسک هاي سلامتی مرتبط با چاقی شود، اما محدودیت کالري دریافتی به ویژه در افراد میانسال و مسن با تحلیل توده عضله اسکلتی همراه است. از این رو اضافه کردن فعالیت بدنی به رژیم غذایی ممکن است این اثر منفی رژیم غذایی را مهار نماید (32, 33). به هر حال در مورد تجویز مؤثرترین برنامه مداخله اي(تغییر روش زندگی) و سازوکارهاي آنها در کاهش ریسک فاکتورهاي قلبی عروقی نتایج روشن نیست (33).
بنابراین انجام این تحقیق از آن جهت ضروری و مهم به نظر می رسد که با توجه به کمبود تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتایج این تحقیق از یک طرف می تواند با تمرکز بر آديپونكتين، یافته های تحقیقی موجود در تفاوت های هورمونی دو روش بکار رفته در این تحقیق را در جهت کاهش وزن توسعه دهد، و از طرف دیگر می تواند با تعیین نقاط ضعف و قوت هر یک از این برنامه ها کمک ارزشمندی به حفظ سلامت زنان(در بهبود اضافه وزن و پیشگیری از چاقی)که بخش عظیمی از جامعه را به خوداختصاص داده اند، انجام داده باشد. از آنجا که بررسی مستقیم بر روی بافت چربی انسان و متابولیت های موجود در آن از دشواری های خاص خود برخوردار بوده و از طرفی انجام تحقیقات روی مدل های حیوانی در تمامی جهات نمی تواند کاربرد صد در صدی برای انسان داشته باشد، مطالعه بر روی سطوح سرمی آديپونكتين و نيمرخ ليپيدي خون انسان برای انجام تحقیق حاضر انتخاب شد. با توجه به اينكه تحقيقات اندكي در زمينه تاثير اين دو فاكتور بر نیمرخ لیپدی خون و آدیپونکتین سرم صورت گرفته، لذا انگيزه انجام اين پ‍ژوهش ايجاد و به دنبال يافتن تاثير بكارگيري همزمان اين دو متغير بر نیمرخ لیپدی خون و آدیپونکتین زنان در دوره ميانسالي هستيم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

87 + = 96