new5

تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی تحقيقی در سال زراعي 1391 در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساعتلوی ارومیه اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این آزمایش نیتروژن در سه سطح (اوره، نیتروکسین و شاهد) با عنوان کرت اصلی و محلول­پاشی عناصر کم مصرف به عنوان کرت فرعی در در چهار سطح (اسید بوریک، سولفات آهن، سولفات روی و شاهد) بر روی گیاه لوبیا چیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مشخص کرد که اثر فاکتور منبع نیتروژن روی صفات طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن خشک غلاف، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دانه معنی­دار گردید. اثر تیمارهای محلول­پاشی عناصر کم مصرف هم بر طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن خشک غلاف، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک معنی­دار بود و همچنین تعداد دانه در غلاف به طور معنی­داری تحت تأثیر اثر متقابل دو عامل نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف قرار گرفت. با توجه به نمودار مقایسه میانگین صفات مشاهده گردید که بیشترین طول غلاف، وزن خشک غلاف، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، عملکرد پروتئین و شاخص برداشت مربوط به تیمار نیتروکسن بود و همچنین بیشترین تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک را تیماره اوره به خود اختصاص داد. از لحاظ تیمارهای تغذیه برگی عناصر کم مصرف ملاحظه گردید که بیشترین طول غلاف، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته به تیمار اسید بوریک تعلق داشت و بیشترین وزن خشک بوته، وزن صد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار سولفات آهن بود و همچنین تیمار سولفات روی نیز سبب افزایش وزن خشک غلاف گردیده است. از آنجا که در بحث تولید گیاهان زراعی، ارزش واقعی به کیفیت محصول وابسته است و طی تحقیقات به عمل آمده مشاهده گردید که با کاربرد کودهای نیتروژنه و عناصر کم مصرف حداکثر کیفیت و کمیت حاصل می­شود و همچنین با توجه به اینکه بیشترین مقادیر عملکرد دانه و پروتئین به عنوان عملکرد کمی و کیفی از کاربرد کودهای نیتروژنه و عناصر کم مصرف به­دست آمد، احتمالاً می­توان نتیجه گرفت که با استفاده از چنین کودهایی می­توان بهترین شرایط را جهت حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی در گیاه لوبیا چیتی و در راستای نیل به کشاورزی پایدار فراهم نمود.

کلمات کلیدی: ، لوبیا چیتی، عناصر کم مصرف، عملکرد، نیتروژن.

 

 

مقدمه

حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاری از مردم جهان را تشکیل می دهد و دارای ارزش غذایی زیاد، قابلیت  نگهداری به مدت طولانی و سرشار از پروتئین(18 تا 32 درصد)می باشند. حبوبات منبع غذایی پروتئینی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده به طوریکه میزان پروتئین آنها 2 تا 3 برابر غلات  می باشد در نتیجه میزان انرژی در دانه های آنها بیشتر از غلات می باشد(ارادتمند اصلی و مهرپناه،1388). حبوبات  نیتروژن اتمسفری را تثبیت نموده و بخش اعظم نیتروژن مورد نیاز خود را از این روش تامین می نمایند. کشت حبوبات از طریق تاثیر بر خواص شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک، موجب حاصلخیزی و باروری خاک می شود(پارسا و باقری،1387). در بین حبوبات لوبیا از مهمترین حبوبات ایران و جهان بوده و به دلیل قابلیت نگهداری طولانی مدت به شکل دانه خشک شده، مصرف وسیع آن به صورت کنسرو و ارزش غذائی بالا(حدود 22% پروتئین و 8/57% هیدرات کربن) اهمیت زیاد دارد (مجنون حسینی،1372).

لوبیا یکی از حبوبات مهم است که مســتقيم مورد اســتفاده انســان قرار مي گيرد ، 50 درصد حبوبــات مورد اســتفاده در جهان بوسيله لوبيا تأمين مي­شــود، لوبيا در بسياري از كشــورها مانند برزيل و مكزيك يك منبع عمده غذايي محســوب مي­شود (براوتن و همکاران، 2003). لوبيا چيتي يكي از زير گونه­هاي لوبيا ســبز و منشــاء آن آمريكاي مركزي و جنوبي اســت، متوســط توليد دانه خشــك لوبيا در ايران هزار کیلوگرم در هکتار است (هاشمی و دانش، 1382). نیتروژن به عنوان مهم­ترین عنصر در حاصلخیزی خاک، محور اصلی کودهای شیمیایی را تشکیل می­دهد. نیتروژن در ساختمان پروتئین، اسید نوکلئیک، کلروفیل، آنزیم­ها، فسفاتید و اکثر ویتامین­ها و سایر مولکول­های آلی که در فرایند تبادل مواد گیاهان نقش موثر و مهمی دارند، وجود دارد (بریمانی، 1376). مقدار نیتروژن در اندام­های گیاهی بعد از کربن، اکسیژن و هیدروژن (که گیاه هر سه آنها را از طریق آب و هوا تأمین می کند)، حداکثر و در ماده خشک گیاهی متوسط می باشد و در واقع این عنصر را به عنوان گلوگاه رشد گیاهی می­شناسند (اوجاقلو، 1386).

کود بیولوژیک نیتروکسین حاوی مؤثرترین باکتری های تثبیت کننده نیتروژن می باشد که با تایید مراجع تحقیقاتی کشور، توسط موسسه فن­آوری زیستی آسیا با برخورداری از بالاترین تکنولوژی و بر اساس استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می­گردد. باکتری­های موجود در کود بیولوژیک نیتروکسین علاوه بر تثبیت نیتروژن هوا و متعادل کردن جذب عناصر اصلی پر مصرف و عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاه، با سنتز و ترشح مواد محرک رشد گیاه نظیر هورمون­های تنظیم کننده رشد مانند اکسین، ترشح اسیدهای آمینه مختلف، انواع آنتی بیوتیک و سیدروفور موجب رشد و توسعه ریشه و قسمت­های هوایی گیاهان می­گردد و با حفاظت ریشه گیاهان از حمله عوامل بیماریزای خاکزی، موجب افزایش عملکرد و کیفیت برتر می­گردد. مصرف این محصول هنگام بروز تنش­های محیطی از جمله شوری و خشکی سبب افزایش مقاومت گیاهان می­شود (راویا و همکاران، 2006).

 عناصر غذايي كم­مصرف، عناصر بسيار لازم و اساسي براي رشد و نمو گياهان هستند (هرگرت و همكاران، 1996). سيلانپا (1982) در مطالعه جهاني نشان داد كه به طور متوسط حدود 30 درصد خاك­ها به كمبود يك يا چند عنصر ريز­مغذي مبتلا هستند ولي به عقيده محققان موسسه تحقيقات خاك و آب ایران، در خاك­هاي آهكي درصد كمبود روي به مراتب بيشتر است. سه عنصر گم مصرف آهن، روي و منگنز بيش از ساير عناصر در امر تغذيه لوبیا نقش دارند. کمبود آهن، مس، منگنز و روی در خاک­های نواحی خشک دیده می شود. pH خاک این نواحی بالا بوده و میزان حلالیت این عناصر پایین است لذا مصرف این عناصر به صورت محلول­پاشی می­تواند راهکاری موثر در ارتقاء کیفی محصولات باشد (خواجه پور، 1370). امروزه کشورهای پیشرفته توجه زیادی به نقش و کاربرد عناصر کم­مصرف در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند، متاسفانه در ایران به نقش این عناصر توجه کافی نشده است به طوری که مصرف کودهای حاوی این عناصر بسیار ناچیز است و به ازای هر یک تن کود مصرفی، حدود دو گرم کود کم­مصرف هم مصرف نمی­گردد، بنابراین با تغذیه متعادل نیتروژن همراه با مصرف عناصر کم مصرف شاهد افزایش کمی و کیفی محصول خواهیم بود. با توجه به اهمیت حبوبات در تأمین پروتئین مورد نیاز در تغذیه انسان لزوم افزایش عملکرد کیفی و کمی آن ضروری به نظر می­رسد. بنابراین این تحقیق جهت رسیدن به اهداف زیر دنبال شد

1- بررسی تاثیر مصرف نیتروژن و نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد

2- بررسی تاثیر کودهای ریز­مغذی و تعیین موثرترین کود ریز­مغذی بر افزایش عملکرد و بهبود كيفيت لوبیا چیتی

3- مقایسه تاثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی

 

 

فصل اول- کلیات و بررسی منابع

1-1- حبوبات

حبوبات در تجارت بین المللی افزون بر تولید روغن برای مصارف مختلف تغذیه انسان و دام استفاده می­شوند. اهمیت آنها بعد از غلات است و در ایران پس از گندم و برنج قرار دارند. اراضی تحت کشت حبوبات برای تولید دانه خوراکی حدود 10 درصد مساحت زیر کشت غلات است و میزان تولید کل آنها حدود 5/3 در صد می­باشد. در بین حبوبات، سویا، لوبیا و نخود از لحاظ سطح زیر کشت به ترتیب مقام اول تا سوم را دارا می­باشند. لوبیا چشم بلبلی در کشور­های گرمسیری به ویژه کشور های آفریقایی سطح وسیعی را بخود اختصاص داده است.کشت حبوبات گرمسیر و نیمه گرمسیری دیگر، مانند لپه هندی، لوبیا کلاستر، لوبيا لب لب، لوبيا لیما، لوبيا آردی، لوبیا مخملی، جک بین، لوبيا ژاپنی، لوبیا جنگلی یا مات بین، لوبيا بال دار و لوبیا گرگی یا لوپین سفید نیز اراضی کمتری را به خود اختصاص داده­اند. به طور کلی کشور­های هند، روسیه، چین، برزیل، ترکیه، مکزیک، آمریکا، کانادا، استرالیا، فرانسه، نیجریه، اتیوپی و ایران جزء کشور­های اصلی و پنج کشور کانادا، استرالیا، آمریکا، چین و میانمار جزء عمده ترین کشور­های صادرکننده حبوبات در جهان به شمار می­روند که در مجموع 66 درصد کل صادرات حبوبات را به خود اختصاص داده­اند (مجنون حسینی، 1387).

1-2- اهمیت اقتصادی لوبیا

حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاری از مردم جهان را تشکیل می دهد و دارای ارزش غذایی زیاد، قابلیت  نگهداری به مدت طولانی و سرشار از پروتئین (18 تا 32 درصد) می­باشند(کوچکی و بنایان، 1372). حبوبات منبع غذایی پروتئینی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده به طوریکه میزان پروتئین آنها 2 تا 3 برابر غلات  می باشد در نتیجه میزان انرژی در دانه های آنها بیشتر از غلات می باشد (ارادتمند اصلی و مهرپناه، 1388 ). حبوبات  نیتروژن اتمسفری را تثبیت نموده و بخش اعظم نیتروژن مورد نیاز خود را از این روش تامین می نمایند. کشت حبوبات از طریق تاثیر بر خواص شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک، موجب حاصلخیزی و باروری خاک می شود. در بین حبوبات لوبیا از مهمترین حبوبات ایران و جهان بوده و به دلیل قابلیت نگهداری طولانی مدت به شکل دانه خشک شده، مصرف وسیع آن به صورت کنسرو و ارزش غذائی بالا(حدود 22% پروتئین و 8/57% هیدرات کربن) اهمیت زیاد دارد (مجنون حسینی، 1372).

1-3- اهمیت تغذیه­ای

لوبیا در سراسر قاره آمریکا، نخود و باقلا در شبه قاره هند و خاورمیانه موقعیت خاصی در رژیم غذایی مردم دارند. اگر چه پروتئین غذاهای حیوانی از لحاظ تعداد و میزان برخی اسید های آمینه ضروری برتر از پروتئین های گیاهی هستند ولی برخی حبوبات درصد پروتئین بیشتری نسبت به غذاهای حیوانی دارا می­باشند (مجنون حسینی، 1387). میزان پروتئین­ موجود در دانه­ حبوبات 3-2 برابر میزان پروتئین غلات (برای مثال گندم 12-7 ، ذرت 15-7 و برنج 8-7 درصدپروتئین دارند) و 20-10 برابر بیشتر از پروتئین گیاهان غده­ای (مانند سیب زمینی) است. به طور کلی، چنانچه مردم یک جامعه دسترسی کافی به محصولات غله و حبوبات با کمیت و کیفیت خوب داشته باشند نیازمندی آنها به پروتئین تا حدودی تامین خواهد شد و چنانچه این محصولات در رژیم غذایی روزانه توام با یکدیگر مصرف شوند درصد بهره مندی از گروه غذایی پروتئین­دار افزایش می­یابد (مجنون حسینی، 1387).

1-4- مشخصات گیاه شناسی لوبیا چیتی

در زبان انگليسی لوبيا چيتی با نام pinto bean  و spotted bean شناخته می‌شود.تعداد کروموزوم­های لوبیا 2n=16  می­باشد. بهترين نوع لوبيا چيتي در ايران، لوبياهاي دانه درشت، گرد يا بيضوي شكل، داراي زمينه كرم با خطوط قرمز رنگ، خوش خوراك، زود‌پز و داراي لعاب مي‌باشند. عوامل محيطي در اندازه دانه، درصد پروتئين، خوش‌رنگي و زود‌پزي موثر است. ولي چون لوبيا چيتي به عوامل محيطي حساس است براي توليد آن مناطقي با شرايط مطلوب بايد انتخاب شوند. مناطق گرم و خشك براي لوبيا چيتي مناسب‌تر هستند. استان‌هاي لرستان، مركزي، چهارمحال و بختياري، زنجان و خراسان از مناطق مهم كشت لوبيا چيتي بوده و در مناطقي مانند همدان، قزوين، دماوند و كلاردشت در وسعت كم و محدود به كشت اين محصول مي‌پردازند. ارقام زراعی اصلاح شده لوبيا چيتي در ايران عبارتند از:

ارقام تلاش، دانشجو، شاد، واريته‌هاي محلي خمين، ارقام اميد بخش 11816 و لاين پيشرفته‌ Cos-16 (مبدأ كلمبيا) با عملكرد متوسط 5/2 تن در هكتار كه در صورت استفاده از تكنيك‌هاي مناسب زراعي تا 5 تن در هكتار نيز محصول می‌دهد (مجنون حسيني، 1372).

1-5- لوبیا و ویژگی های آن

لوبیا لگوم یک ساله ای است که Phaseolus vulgaris  نامیده می­شود (طباطبایی و همکاران، 1379). مبدا آن امریکا است­ (کاتانگ، 1989) که به طور وسیعی در افریقا، آمریکای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و در جنوب ایالات متحده کاشته می­شود (کاتانگ، 1989). آفریقای غربی، باستانی ترین منطقه تولید این لوبیا است. قدمت کشت لوبیا در این منطقه به 5 تا 6 هزار سال قبل بر می گردد (طباطبایی، 1379). این گیاه بیشتر به خاطر تولید دانه، سبزی و یا مصرف علوفه برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد (بباومان، 2002؛ پاینه و همکاران، 2002). بر اساس آمار سازمان خواربار جهانی ، میزان تولید لوبیا در دنیا در سال 2002، 3683790 تن است.

1-6- ویژگی های گیاه شناسی

لوبیا گیاهی یک ساله، سه کربنه و در عین حال گرمادوست است که تیپ های رویشی آن رونده، نیمه رونده و بوته ای پاکوتاه می باشد. عادات رشدی آن از رشد نامحدود تا نسبتا محدود متفاوت است (عطری، 1373). معمولا در شرایط مطلوب محیطی رشد رویشی آن افزایش می یابد (کاتانگ، 1989).

لوبیا ریشه های سطحی محکمی دارد که عمق ریشه ها در 8 هفته بعد از جوانه زنی به 240 سانتی متر می رسد (طباطبایی، 1379). جوانه زنی بذر آن اپی جیل است و برگ های آن سه برگچه ای و متناوب، صاف، کدر تا شفاف و به ندرت کرک دار است. اندازه و شکل برگ های لوبیا متنوع است.ساقه لوبیا باریک، صاف و یا برخوردار از کرک های روشن است که گاهی به رنگ ارغوانی متمایل می شود (کاتانگ، 1989).

گل آذین به صورت خوشه ای مرکب و در بالای شاخ و برگ ها ظاهر می شوند که در جذب حشرات مفید هستند. پدانکل­ها از محور برگ بالا می آیند و دو یا سه نیام در هر پدانکل وجود دارد. وجود پدانکل های بلند عمل برداشت را راحت تر می کنند. میوه لوبیا به صورت نیام است که اندازه، شکل و رنگ آن متفاوت است. رنگ آن به هنگام رسیدگی از زرد تا قهوه ای و یا ارغوانی متغیر است. شکل دانه کروی تا بیضوی است که رنگ آن سفید، کرم، سبز، قهوه ای و سیاه نیز می تواند باشد. دانه ممکن است دارای خال سیاهی باشد که به چشم بلبلی معروف است (طباطبایی، 1379).

1-7- نیاز های محیطی

لوبیا گیاهی است گرما دوست که نسبت به بسیاری از مناطق مرطوب و گرم سازگاری خوبی نشان می دهد هر دو شرایط رطوبت و خشکی را تحمل می کند ولی نسبت به سرما حساس است. جوانه زنی آن در دماهای بالاتر از 18 درجه سیلسیوس تسریع می­شود. هوای سرد نیز موجب کندتر شدن جوانه­زنی آن می­شود (طباطبایی، 1379). لوبیا در شرایط آبی نسبت به سایر لگوم ها عملکرد بسیار خوبی دارد، ولی در شرایط خشکی نیز تولید مناسبی دارد. نسبت به خشکی مقاوم تر از لوبیای معمولی است. رطوبت زیاد رسیدگی آن را به تأخیر می­اندازد (طباطبایی، 1379؛ بی نام، 2002؛ کاتانگ، 1989). این گیاه سازگاری خوبی به دمای بالا و خشکی در در مقایسه با سایر لگوم ها دارد. مناسب ترین دمای خاک برای رشد اولیه آن 19 درجه سیلسیوس است و چنانچه دمای خاک کمتر شود بذر خوب و سریع جوانه نخواهد زد. حداقل دمای هوا برای جوانه زدن لوبیا 15-12 درجه سیلسیوس است و در دمای بین 35-27 درجه سیلسیوس دارای بهترین شریط رشد و نمو خواهد بود. این گیاه به سرما حساس و در یخبندان از بین می­رود (مجنون حسینی، 1387).

لوبیا به خشکی هوا مقاوم، ولی خشکی خاک بر تولید محصول آن اثر نامطلوب می گذارد. آبیاری به هنگام گل دهی و تشکیل بذر تاثیر بسزایی بر عملکرد محصول آن خواهد داشت (مجنون حسینی، 1387).

تايلور و اشكرافت(1972) اعلام نموده­اند براي به دست آوردن حداكثر محصول در خاك­هاي با زهكشي و وضعيت حاصلخيزي مناسب و زمان شروع آبياري لوبيا وقتي است كه پتانسيل ماتريك خاك برابر 200- تا 75- كيلو پاسكال باشد. لوبیا در بسیاری از خاک ها به عمل می آید، ولی بهترین نتیجه را در خاک های لومی شنی برخوردار از زهکشی مطلوب و یا خاک های شنی با  pH5/5  تا 6/5 می دهد (کاتانگ، 1989).

1-8- نیاز کودی

لوبیا همانند سایر لگوم ها یک گیاه تثبیت کننده نیتروژن است. در خاک های فقیر از نیتروژن به 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن نیاز دارد. زیادی نیتروژن رشد رویشی را افزایش می دهد و موجب تاخیر در رسیدگی می­شود. به طور کلی در خاک­های با حاصلخیزی متوسط، حداقل 70 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 100 کیلوگرم در هکتار پتاس توصیه می شود (طباطبایی، 1379).

1-9- کاشت، داشت و برداشت

لوبیا در بهار بعد از رفع خطر یخبندان، زمانی که دمای خاک حدود 12 تا 16 در جه سلسیوس می باشد، کاشته می­شود (دانشور، 1387).

کشت لوبیا به صورت ردیفی انجام می­گیرد. عمق کاشت بذر آن حدود 2 تا 3 سانتی متر می­باشد. فاصله دو بوته در ارقام پاکوتاه 10 سانتی متر و در اقام پابلند فاصله دو بوته 30 تا 40 سانتی متر و فاصله دو خط کشت حدود 90 سانتی متر در نظر گرفته می­شود. ارقام پاکوتاه نیازی به قیم ندارند ولی برای انواع پابلند و رونده باید قیم در نظر گرفته شود (دانشور، 1387).

معمولا ارقام پاکوتاه نسبت به ارقام پا بلند زودتر میوه می­دهند و این زمان حدود 50 تا 60 روز از زمان کاشت تا موقع برداشت طول می­کشد ولی دوره میوه دهی آنها کمتر است. در ارقام پابلند از زمان کاشت تا موقع برداشت محصول، 60 تا 70 روز طول می­کشد. زمان برداشت آن بطور کلی موقعی است که دانه در غلاف تشکیل شده باشد و طول غلاف به 30 درصد اندازه واقعی خود رسیده باشد. برای لوبیا آبیاری باید به طور مرتب انجام می­گیرد. چنانچه بارندگی وجود داشته باشد، بخصوص در هنگام گل دهی، احتیاج به آبیاری نیست. مبارزه با علف­های هرز، سله شکنی سطح خاک و مبارزه با آفات و بیماری­ها باید بطور مرتب انجام بگیرد (دانشور، 1387).

1-10- نقش نیتروژن در گیاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

ارادتمند اصلی،د.، و ح. مهرپناه. 1388. زراعت حبوبات و تثبیت نیتروژن.نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

مجنون حسینی،ن.،1375.حبوبات در ایران.موسسه نشر جهاد دانشگاهی.

احمدی، ح. 1388. اثر عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت سینگل کراس704. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، 64 صفحه

اردکانی، م.ر.، د. مظاهری، ف.، مجد، ق.، نورمحمدی و آفریده. ح. 1378. بهینه سازی مصرف نیتروژن در زراعت پایدار گندم با استفاده از باکتری تثبیت کننده نیتروژن Azospirillum brasilense و Streptomyces sp. مجله علوم زراعی ایران، جلد 4، صفحات 79-66.

اصغري، ع. 1372. بررسي تنوع ژنتيكي كلكسيون لوبياي بانك ژن ملي ايران در رابطه با مناطق جغرافيايي و اقليمي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.

اميني، ا. 1377. بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيايي 576 رقم لوبياي بانك ژن دانشكده كساورزي با استفاده از روش­هاي آماري چند منظوره. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران.

اوجاقلو، ف. 1386. تأثیر تلقیح با کودهای زیستی (ازتوباکتر و فسفاته بارور) بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ. پایان­نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاداسلامی تبریز.

بریمانی، م. 1376. مطالعه تأثیر کودهای ازته در مراحل مختلف زندگی گیاه بادرشبو و میزان تولید اسانس آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت معلم.

پارسا، م . و ع. باقري. 1378. حبوبات. انتشارات جاد دانشگاهي مشهد. 522 صفحه.

پنج تن دوست. م.، سروش زاده. ع  و ف. قناتي. 1389. تأثير مصرف خاكي و محلو لپاشي آهن بر روي برخي از خصوصيات كيفي دانه گياه بادا م زميني(Arachis hypogeae L)  در خاك قليايي. زيست شناسي گياهي. سال دوم. شماره پنجم. صفحه37-50 .

جامي الاحمدي. م. 1385. كشاورزي.كود و محيط زيست ( ترجمه) . انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

چاكر الحسيني، م.ر.، رونقي، ع.، مفتون، م .، و ن.ع. كريميان.1381 . پاسخ سويا به كاربرد آهن و فسفر در يك خاك آهكي. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي: جلد 6 شماره 4. صفحه 6- 12.

حاجی بلند، ر.، ن. علی اصغرزاده.، و. ز. مهرفر. 1383. بررسی اکولوژیکی ازتوباکتر در دو منطقه مرتعی آذربایجان و اثر تلقیح آن روی رشد و تغذیه معدنی گیاه گندم. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 2، صفحات 89-75.

حیدری، ف. 1385. تاثیر عناصر ریز­مغذی و تراکم بوته بر فنولوژی، عملکرد و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. 121 صفحه.

خلیلی محله، ج.، و م. رشدی. 1387. اثر محلول­پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی 704 در خوی. نهال و بذر. 24 (2): 281-293.

خلیلیان اکرامی، ه. 1385. اثرات باکتری های اکسیدکننده گوگرد(تیوباسیلوس)، تثبیت کننده نیتروژن(آزوسپرلیوم و ازتوباکتر) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای، رقم S. C 704. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

خواجه پور، م.ر. 1378. اصول و مباني زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهي. دانشگاه صنعتي اصفهان.407 صفحه

خواجه­پور، م. 1370.تولید نباتات صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. 251 صفحه.

دانشور، م.ح: 1387. پرورش سبزی. انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ پنجم، 461 صفحه.

رحيم­زاده، س.، سهرابي، ی. حيدري، غ. ر. و ع. پيرزاد. 1390. تأثير كاربرد كودهاي زيستي بر برخی صفات مورفولوژيك گياه دارويي بادرشبو. نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزی)، 25(3): 335-343.

رحیمی، م. م. و مظاهری، د. 1387. واکنش مورفولوژیکی و عملکرد ذرت نسبت به ترکیبات شیمیایی آهن ومس. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 78: 96-100.

زرين كفش،م: 1371. حاصلخيزي خاك و توليد. انتشارات دانشگاه تهران. 375 صفحه.

سرمدنيا، غ.ح .و ع. كوچكي.1382. فيزيولوژي گياهان زراعي (ترجمه). چاپ ششم. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه مشهد.400 صفحه.

شرفی، س.، تاج بخش، م.،  مجیدی، م.، ع. ا. پور میرزا. 1379. بررسی اثرات آهن و روی در عملکرد، پروتئین و توازن تغذیه ای دردو رقم ذرت دانمه ای.آب وخاک، 12(1): 94-85.

شکوری، ا. 1382. بررسی تأثیر سیستم­های مختلف خاک­ورزی و محلول‌پاشی عناصر بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، 112 صفحه.

شمس، ه.، ح. نقدي بادي، و ع. سروش زاده. 1388. تغييرات كمي و كيفي اندام هوايي گياه گاوزبان در اثر محلول پاشي نيترات كلسيم. فصلنامه گياهان دارويي. 8(4): 32. صفحات 138-144.

صالح راستین، ن. 1384. مدیریت پایدار از دیدگاه بیولوژی خاک. مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور.

صالح، ج. 1387. اثر روش هاي مختلف كاربرد آهن بر عملكرد و تركيبات شيميايي برگ و ميوه ليمو. مجله علوم و فنون باغباني ايران. 9(1): 34-23

ضیائیان، ع. و م.ج. ملکوتی. 1377. بررسی اثر کود های محتوی عناصر کم مصرف و زمان مصرف آنها در افزایش تولید ذرت. آب و خاک. 2(1): 56-62

طاهر، م.، م. رشدی، ج. خلیلی محله،ک. خوارزمی و ن. حاجی حسنی اصل. 1387. تاثیر روش­های مختلف کاربرد عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای در شهرستان خوی. مجله پژوهش در علوم زراعی. 1: 84-72.

طباطبایی، م.، ح. عربی.، ع. نیکخواه و ر. آشتیانی. 1379. تعیین ارزش غذایی دانه لوبیا استان همدان به روش زنده و ترکیب شیمیایی بوته آن. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 31، شماره 3. صفحات 26-32.

عطری، ع. 1377. بررسی رقابت، عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و لوبیا. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. 123 صفحه.

عموآقایی، ر.، ا. مستاجران و گ. امتیازی. 1382. تأثیر باکتری آزوسپریلیوم بر برخی شاخص های رشد و عملکرد سه رقم گندم. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال 7، شماره 2، صفحات 138-127.

غيبي، م. ن و ملكوتي، م. ج. 1378. ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي ذرت دانه­اي. نشريه فني شماره 44 . نشر آموزش كشاورزي. تهران. ايران. 89 صفحه.

فلاحی، ج.، ع. کوچکی و پ. رضوانی مقدم. 1388. بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla). مجله پژوهشهای زراعی ایران، جلد 7، شماره 1، صفحات 135-127.

کوچکی، ع.، و م. بنائیان. 1373. فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

کوچکی، ع.، تبریزی، ل. و ر. قربانی. 1387. ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگی­های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه داروئی زوفا. مجله پژوهش­های زراعی ایران، (1)6: 137-127.

کیخا ژاله، م.، گلوی، م. و م. رمرودی. 1389. اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی اسفرزه. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات.

كسرايي، ر. 1372. چكيده اي درباره علم تغذيه گياهي( ترجمه). انتشارات دانشگاه تبريز. 372 صفحه.

كوچكي، ع.، و م. سرمدنيا.  1377. فيزيولوژي گياهان زراعي. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 400 صفحه.

مجنون حسینی، ن. 1387. زراعت و تولید حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، 283 ص

مجنون حسینی، ن. 1375.حبوبات در ایران.موسسه نشر جهاد دانشگاهی.

محسنی، س. ح.، قنبری، ا.، رمضان پور، م. ر. و م. محسنی. 1385. بررسی کمیت و روش مصرف سولفات روی و اسید بوریک بر عملکرد، کیفیت و جذب مواد غذایی بر روی دو رقم ذرت دانه­ای. علوم کشاورزی. 31-38.

مرشدي، آ.، و ح. نقيبي. 1383. بررسي تأثير سطوح مختلف محلول پاشي مس و روي بر عملكرد و خواص كيفي دانه كلزا. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي. 11(3): 13. صفحات 36-45.

ملكوتي، م. ج و ع. باي بوردي. 1378. روي عنصري مهم و فراموش شده در چرخه حيات گياه و انسان. نشر آموزش كشاورزي. نشريه فني شماره 78. تهران، ايران. 88 صفحه.

ملكوتي، م. ج و م. ن. غيبي. 1378. تعيين حد بحراني عناصر غذايي مححصولات استراتژيك و توصيه صحيح كودي در كشور. انتشارات نشر آموزش كشاورزي. 249 صفحه.

ملكوتي، م. ج. و م.م. طهراني. 1378. نقش ريزمغذي ها در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. 300 صفحه.

ملكوتي، م. و م. طهراني. 1377. اثرات ريز­مغذي­ها بر روي عملكرد و كيفيت محصولات زراعي. انتشارات دانشگاه تربيت مدرس تهران. 292 صفحه.

ملكوتي، م.ج. 1373. حاصلخيزی خاك‌های مناطق خشک ((مشکلات وراه حل ها)). انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. 494 صفحه.

ملكوتي، م.ج. و ع. ح. رياضي همداني. 1370. كود ها و حاصل خيزي خاك ( ترجمه). مركز نشر دانشگاهي، تهران. 800 صفحه.

ميرزائي ندوشن، ح. 1367. بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيايي لوبياهاي ايراني و خارجي در كلكسيون ايراني و خارجي، پايان­نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد مدرس.

هاشمي جزي، س. م .و ع. دانش. 1382. بررسي تاثير فاصله بوته بين رديف و روي رديــف بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا چيتي رقــم تلاش. مجله علوم زراعي ايران. شماره 2. صفهات 162-155.

Abdelaziz, M., R. Pokluda and M. Abdelwahab. 2007. Influence of compost, microorganisms and NPK fertilizer upon growth, chemical composition and essential oil production of Rosmarinus officinalis L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici cluy- Napoca, 35:86-90.

Abdosalam, A. A. Ibrahim, A. H. and A. H.  El–Gorh. 1994 .Comparative of application or foliar spray or seed coating to maize on a sand soil. Annals of Agriculture Science. Moshthor. 32: 660- 673.

Abou El-Nour, E. A. A. 2002. Growth and nutrient contents – Response of maize to foliar nutrition with micronutrients under irrigation with Saline water. Journal of Biological Science. 2: 92-97.

Assiouty, F.M. and S.A. ABO-Sedera. 2005. Effect of bio and chemical fertilizers on seed production and quality of spinach (Spinacia oleracea L.). International Journal of Agriculture & Biology, 6: 947-952.

Balemy, T., N. Pal and A.K. Sakena. 2007. Response of onion (Allium cepa L.) to combined application of biological and chemical nitrogenous fertilizers. Acta Agriculturea Slovenica, 89: 107-114.

Baswana, K. S., M. L. Pandtia and P. S. Partap. 1980. Genetic divergence for yield and its components in Indian bean. Haryana Journal of Horticulture Science 9: 184-187.

Baumann, D. T., L. Bastiaans, J. Gaudriaan, H. H. Van Laar and M. J. Kropff. 2002. Analysing crop yield and Plant quality in an intercropping system using an Eco – Physiological model for interplant Competition.Agricultural Systems, 73:173 – 203.

Beil, G. M. and Atkins, R. E. 1967. Estimates of general and specific combining ability inF1 hybrids for grain yield and it`s components in grain sorghum, Crop Science. 7: 225- 228.

Bhaskara, K.V. and P.B.N. Charyulu. 2005. Evaluation of effection of effecty of inoculation of Azospirillum on yield of Setaria italica. African Journal of Biotechnology, 9: 989-995.

Broughton WJ, G. Hernández, M. Blair, S. Beebe, P. Gepts and J. Vanderleyden. 2003. Beans (Phaseolus spp.) model food legume. Plant Soil 252: 55–128.

Bybordi, A., Mamedov, G.  2010. Evaluation of application Methods Efficiency of Zinc and Iron for Canola (Brassica napus L.). Notulae Scientia Biologicae, 2(1): 21-30.

Darwish Zadeh, D. S. El-Gharreib, M. El- Hawary, A. and Rafft, O. A. 2002. Effect of some macro and micronutrients application on peanut production in a saline soil in El Fayium governorate. Egyptian Journal of Agronomy. 17: 17-32.

Dimova, D, and D. Svetleva. 1993. Inheritance and correlation of some quantitative characters in french bean in relation to increasing the effectiveness of selection. Plant Breeding Abs. 63: (3) 344.

Farajzadeh Memari Tabrizi, E., M Yarnia, MB. Khorshidi  and V. Ahmadzadeh. 2009. Effect of micronutrients and their application method on yield, crop growth rate and net assimilation rate of corn cv. Jeta. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7(2):611-615.

Foth, H. D. and Ellis, B. G. 1996. Soil fertility, 2nd edition. Lewis publishers CRC press,Department Michigon. Pp: 295.

Gharib, F. A., L. A. Moussa and O. N. Massoud. 2008. Effect of compost and Bio-fertilizers on growth, yield and essential oil of sweet marjoram (Majorana hortensis) plant. International Journal of Agriculture & Biology, 10: 381-387.

Grafius , J. E. 1997. Component of yield in oats: Ageometric inter pretation. Agron.J. 49.

Haggag, M.E.A., Rizk, M.A, Hagras, A.M. and A.S.A, Abo-EL- Hamad. 1986. Effects of Zn P,K and N on yield and quality of onion. Annals of Agricultural Science. 31:989-1010.

Hergert, G. W., Nordquist, P. T., Peterson, J. L. and Skates, B. A. 1996. Fertilizer and crop management practices for improving maize yield on high pH soils. Journal of Plant Nutrition. 19: 223-1233.

Hewell M. T. A. 1990. Grain dry matter yield relations for winter wheat and sorghum, Journal of Agronomy. 82: 912- 918.

Iqbal, N., M. Y. Ashraf, and M. Ashraf. 2005. Influence of water stress and exogenous glysinbetain on sunflower achene weight and oil percentage. Environ. Sci. 2(2):155-160.

Jamro, GH., BR. Kazi, Fc. Oad, NM. Jamali and NL Oad. 2002. Effect of micronutrients on trait of sugarcane variety Cp-65/357(Ratoon Crop).Journal of Biological Sciences (Pakistan),20 Pp.

Kabata- Pendias, A., Pendas, H. 1999. Biogeochemistry of Trace Elements. Warsaw, Poland. 398 pp.

Kader, M. A., M. H. Mian and M. S. Hoque. 2002. Effects of Azotobacter inoculant on the yield and nitrogen uptake by wheat. Journal of Biological Sciences, 2: 259-261.

Kapulnik, Y., Okon, Y. Kigel, J. Nur, I. and Henis, Y. 1981. Effects of Temperature, Nitrogen Fertilization, and Plant Age on Nitrogen Fixation by Setaria italica Inoculated with Azospirillum brasilense (strain cd). Plant Physiol. 68(2):340–343.

Kasegarten, H., Wilson, G.H. 1998. The effect of Fe in sunflower. J of Plant Nut, 8(3-4): 283-292.

Katang, A. B. 1989. The performance of Sweet corn and selected legumes in weeded and non weeded intercropping systems. University Putra Malaysia.

Kaur, S. Gupta, A. K. and Kaur, N. 2005. Seed priming increases crop yieldpossibly by modulating enzymes of sucrose metabolism in chickpea. Journal ofAgronomy and Crop Science. 191: 81-87.

Khoshvaghti, H. 2006. Effect of water limitation on growth rate, grain filling and yield of three pinto beancultivars. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tabriz University. (In Persian).

Kulig, B. and Ziolek, W. 1996. Productivity of horse bean under condition of application of multicomponent microelement fertilizers. Zeszyty problemowe postepow, Nauk Rolniczyeh 434:173-177.

leithy, S., El-Meseiry, T. A. and Abdallah, E. F. 2006. Effect of biofertilizer, cell stabilizer and irrigation regime on Rosemary herbage oil quality. Journal of Applied Sciences Research. 2:773-779.

Lucas. R. E. and B. Knezek. 1972. Climatic and soil conditions promoting micronutrient deficiencies in plant. Soil sci soc of America. Madison, WI, USA. 262288.

Mahshwari, S. K., R. K. Sharma and S. K, Gangrade. 2000. Performance of isabgol or blond psyllium (plantago ovate) under different levels of nitrogen, phosphorus and biofertilizers in shallow black soil. Indian Journal of Agronomy. 45: 443-446.

Marchner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic press. New York. 889 pp.

Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd Academic Press. Ltd. London.

McClean, P. J. Kami and P. Gepts. 2004. Genomic and genetic diversity in common bean. In RF Wilson, HT Stalker, EC Brummer, eds, Legume Crop Genomics. AOCS Press, Champaign, IL, pp 60–82.

Migahed, H. A., Ahmed, A. E. and Abd El-Ghany, B. F. 2004. Effect of different bacterial strains as biofertilizer agents on growth, production and oil of Apium graveolens under calcareous soil. Arab Universities Journal of Agricultural Science, 12(2): 511-525.

Misra, A., Dwivedi, S., Srivastava, A.K., Tewari, D.K., Khan, A and Kumar, R. 2006. Low iron stress nutrition for evaluation of Fe- efficient genotype physiology, photosynthesis, and essential monoterpene oil(s) yield of Ocimum sanctum.Photosyntetica, 44(3): 474-477

Mortvedi, J. 2003.Efficient fertilizer use micronutrient Florida University published. 16pp

Nabila, M., M. S. Zaki, M. Karima and G. EL-Din. 2007. Growth and yield of some wheat cultivars irrigated with saline water in newly cultivated land as affected by biofertilization. Journal of Applied Sciences Research, 3:1121-1126.

Nienhuis, j. and Singh, S. P.1988.Combining ability analyses and relationships among yield, yield components, and architectural traits in dry bean.

Nijjar, Gs. (1996).Nutrition of fruit trees. Kalyani Published. Lyall Bk Depot, New Delhi. 259-270

Odeigah, P. G. C. , A. O. Osanyinpeja and G.O. Myers. 1999. Induced mutations in Cowpea. http : // Montana. Unu edu / cowpea inbreeding. htm.

Osmar, R., R. Fernandez Hernandez, G. Michelena, P. Ronzelli junior and C. Ricardo soccol. 2004. Azospirillum sp. Inoculation in wheat, barley and oats seed greenhouse experiments. Brazilian Archives of Biology and Technology, 6:843-850.

Parasuraman, P., Prakash, R and Chandrasekaran, B. 2008. Response of hybrid Maize (Zea mays L.) to soil and foliar application of nutrition. Madras Agric. J. 95: 200-202.

Payne, W. A. , M. Gandah and A B. Salifu. 2002. Enhancing the the Sustaiabilty of intensifying cowpea – Based cropping Systems in Sudano – Sahelian zones of west Africa and in the U.S.A http: // International inistitute of agriculture in west Africa.

Pula Kumar, M. Shahidul Haque, D. and Abdul Karim, M. 2002. Effects of GA and IAA and their Frequency of Application on Morphology, Yield Contributing Characters and Yield of Soybean. Pakistan Journal of Agronomy. 1(4): 119-122.

Ramesh, S. 2001.Effect of P and Fe on the yield of sunflower. Annual of Agriculture Research, 4(2): 145:150.

Ramos, S. J. Faquin, V. Guilherme, L. R. G. CastroÁvila, E. M. Carvalho, G. Bastos, S. and Oliveira,  C. A. C. (2010).Selenium biofortification and antioxidant activity in lettuce plants fed with selenate and selenite.  Plant soil Environ. 56(12): 584–588.

Rawia, A., S. Eid, A. Abo-sedera and M. Attia. 2006. Influence of nitrogen fixing bacteria incorporation with organic and/or inorganic nitrogen fertilizers on growth, flower yield and chemical composition of Celosia argentea. World Journal of Agricultural Sciences, 2: 450-458.

Richards, R., Rebetzke, G.J., Condon, A.G and Van Herwaarden, A.F. 2002. Breeding opportunities forincreasing the efficiency of water use and crop yield in temperate cereals. Crop Sci. 42: 111-121.

Rodrigues, O., A. Didonet, J. Gouveia and R. Soares. 2000. Nitrogen translocation in wheat inoculated with Azospirillum and fertilized with nitrogen. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 7:1473-1481.

Romheld, Z. and Marchner, H. 1990. Genotypical differences among graminaceos species in release of phytosiderophores and uptake of Iron phytosiderophones. Plant Soil. 123: 147-153.

Roze, I., W.Felton and Banks, L. 2005. Response of soybean varieties to foliar zinc fertilizer. Aus.J.Exp. Agric. Animal Husbanndry. 21 (109):236-240.

Said-Al Ahl, H. A. H., Omer, E. A. and Naguib, N. Y. 2009. Effect of water stress and nitrogen fertilizer on herb and essential oil of oregano. Int. Agrophysics. 23: 269-275.

Santos, M.G., R.V. Ribeiro, R.F. Oliverira, E.C. Machado and C. Pimetel. 2006. The role of inorganic phosphate on photosynthesis recovery of common bean after a mild water deficit. Plant Sci. 170: 659-664.

Sillanpaa, M. 1982. Micronutrient and the nutrient status of soil. A global study. FAO. Soil Bull. No. 84.  Rome.  Italy.

Singh, S. 2001. Effect of Zn, Fe, on growth on sun flowers. Environmental. 34: 1-2, 57-63.

Sommer, A.L.L. 1995.Further evidence of the essential nature of Zinc for the growth higher green plants. Plant physiol, 3:217-221.

Sultans, N., Ikeda, T and Kashem, M.A. 2001.Effect of foliar sprays of nutritient Solution on photosynthesis, dry matter accumulation and yield in seawater- stressed rice. Env and Exp Botany on Sci direct, 46: 129-140

Swedrzynska, D. 2000. Effect of inoculation with Azospirillum brasilense on development and yielding of winter wheat and oat. Polish Journal of Environmental Studies, 9: 423-428.

Taylor, S and G.L. Ashcroft. 1972. Physical edaphology-the physics of irrigated and nono-irrigated soils.Freeman, Sanfrancisco.

Tehlan, S. K., Thakral, K. K. and Nandal, J. K. 2004. Effect of Azotobacter on plant growth and seed yield of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Haryana Journal of Horticultural Science, 33(3/4): 287-288.

Tewari, R.K., Kumar P and Sharma P.N. 2005. Sign of oxidative stress in the chlorotic leaves of iron starved plants. Plant Sci 169: 1037-1045.

Tian, Y. B. Chen, F. Xiong, M. B. and Song, G. Y. 2005. Uptake, distribution and accumulation ofselenium by ryegrass. Plant Nutrients and FertilizerScience. (in Chinese). 11:122-127.

Tinca, G., Munteanu, N. Padurariu, A. Podaru, M. and Teliban, G. 2007. Optimization of certain technological measures for hyssop (Hyssopus officinalis) crops in the ecological conditions. Financed by the Ministry of Education Research and Youth. 1059: 132-134.

Trehan, SP., and RC Sharma. 2000. Phosphorus and zinc uptake efficiency of potato (Solanum tuberosum L.) in comparison to wheat (Triticum aestivum L.), maize (Zea mays L.) and sunflower (Helianthus annus L.) . International Journal of Plant Production, 30(4): 485-488.

Wang, S. H., Yang, Z. M., Yang, H., Lu, B., Li, S. Q. and Lu, Y. P. 2004. Copper-induced stress and antioxidative responses in roots of Brassica juncea. Bot. Bull. Academia Sinica. 45: 203-212.

Whitty, E. N. and Chambliss, C. G. 2005. Fertilization of Field and Forage Crops. Nevada State University Publication. 21 pp.

Wiersma, J.V. 2005. High rates of Fe- EDDHA and seed iron concentration suggest partial solution to iron deficiency in soybean. Journal of Agron, 97, 924-934

Yasmin, F., R. Othman, K. Sijam and M. Said saad. 2007. Effect of PGPR inoculation on growth and yield of sweetpotato. Journal of Biological Sciences, 7:421-424.

Yassen, A., Abou El- Nour E.A.A and Shedeed, S. 2010. Respons of wheat to foliar spray with urea and micronutrients. Journal of Agron. 6(9): 14-22.

Zahedi, H. Shirani-Rad, A. H. and Tohidi-Moghadam, H. R. 2012. Zeolite AND selenium application and their effects on production and physiological attributes of canola cultivars under water stress. Published as ARTICLE in Agrociencia. 46(5): 489-497.

Effect of nitrogen and foliar application of microelements on yield and yield components of Wax bean

Abstract

To evaluate the Effect of nitrogen and foliar application of microelements on yield and yield components of Wax bean, an experiment was set up as a Split plat randomized complete block design with three replications at Piran area of Piranshahr located in West Azerbaijanin in 2013. Treatments included three cultivars of nitrogen and four levels of foliar application of microelements, respectively. Results showed that the nitrogen of cultivar and foliar application of microelements on many of cultivars was significant. The greatest amount of pod length, pod dry weight, stem dry weight, plant height, protein yield and harvest index were assigned to nitroxin cultivar and the maximum number of seed in pod, weight of 100 seed and biological yield were urea cultivars. The highest pod length, number of pod in stem and plant height were assigned to boric acid cultivar and the maximum stem dry weight, weight of 100 seed, protein yield, grean yield and biological yield was obtained from fe solfat cultivar and the maximum pod dry weight obtained from  zn solfat cultivar.

Key words: Wax bean, microelements, yield, nitrogen.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 1 = 8